cg saucesnistvo

Download CG Saucesnistvo

Post on 15-Oct-2015

123 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 5/25/2018 CG Saucesnistvo

  1/40

  SAUESNITVO

  PLURALITET UINILACAKRIVINOG DELA

  Concursus plurium in idem delictum

 • 5/25/2018 CG Saucesnistvo

  2/40

  SAUESNITVO

  POJAM: Zajedniko uestvovanje vie lica urazliitim ulogama u ostvarenju krivinog dela.Podrazumeva dobrovoljnost.

  KRIVINOPRAVNA PITANJA: OBLICI INTENZITET NJIHOVOG UEA DOPRINOS SVAKOG OD NJIH

  MEUSOBNA POVEZANOST KRIMINOLOKI ZNAAJ KRIMINALITET UGRUPI I ORGANIZOVANI KRIMINALITET

 • 5/25/2018 CG Saucesnistvo

  3/40

  SAUESNITVO

  Kada povezanost vie lica sa KD nijesauesnitvo: 1. pasivno uee 2. concursus necessarius (nuno sauesnitvo) 3. sauesnitvo post delictum

  TEORIJSKI KONCEPTI O SAUESNITVU: 1. MONISTIKA TEORIJA (vie njih ostvaruju jedno

  krivino delo KOD NAS PRIHVAENO) 2. PLURALISTIKA TEORIJA (svaki sauesnik

  ponaosob ini samostalno KD)

 • 5/25/2018 CG Saucesnistvo

  4/40

  SAUESNITVO

  PROBLEM ODREIVANJA GRANICAKRIMINALNE ZONE na osnovu:

  Klasificiranja razliitih uloga uinilaca Identificiranja pojedinanog uea kao

  izvrilatva ili sauesnitva.

 • 5/25/2018 CG Saucesnistvo

  5/40

  SAUESNITVO

  ODREENJE SAUESNIKIH RADNJIZAVISI OD SHVATANJA IZVRILATVA

  Ue shvatanje: izvrilac je onaj ko preduzimaradnju izvrenja (objektivne teorijesauesnitva) PRIHVAENO KOD NAS

  ire shvatanje: svi sauesnici su izvrioci KD(subjektivne teorije sauesnitva)

 • 5/25/2018 CG Saucesnistvo

  6/40

  IZVRILATVO

  l. 23 st. 1. Izvrilac krivinog djela je licekoje preduzima radnju izvrenja krivinog

  djelaili koje podsredstvom drugog licaizvri krivino djelo, ukoliko se to drugolice ne moe smatrati izvriocem krivinogdjela.

  1. objektivno shvatanje izvrilatva 2. konstrukcija posrednog izvrioca

 • 5/25/2018 CG Saucesnistvo

  7/40

  SAUESNITVO

  U zavisnosti od ueg ili ireg shvatanjasaizvrilatva, sauesnitvo delimo na:

  VRSTE: u uem smislu (podstrekavanje ipomaganje)

  u irem smislu (sauesnitvo u uemsmislu+ saizvrilatvo)

 • 5/25/2018 CG Saucesnistvo

  8/40

  SAUESNITVO

  1. SAIZVRILATVO(vie lica zajednikipreduzimaju radnju izvrenja ili drugom radnjom

  preduzetom sa umiljajem bitno doprinoseizvrenju dela), 2. PODSTREKAVANJE (neko kod drugog izaziva

  odluku da izvri KD, a sam ga ne izvrava)

  3. POMAGANJE (neko olakava drugom da izvrisvoje KD).

 • 5/25/2018 CG Saucesnistvo

  9/40

  SAUESNITVO

  NEPOSREDNI, GLAVNI IZVRILAC(SA)IZVRILAC

  PODSTREKA

  POMAGA

 • 5/25/2018 CG Saucesnistvo

  10/40

  SAUESNITVO

  NAIN REGULISANJA SAUESNITVA Izvrilatvo (opti deo KZ l. 23 st. 1 i posebni

  deo) Radnje sauesnika opti deo (l. 23 st. 27) Pri pravnoj kvalifikaciji kombinuju se norme

  opteg i posebnog dela: npr. ubistvo upodstrekavanju, pranje novca u pomaganju i sl.

 • 5/25/2018 CG Saucesnistvo

  11/40

  SAUESNITVO

  VEZE SAUESNIKA (OBJ.SUBJ.KONCEPCIJA SAUESNITVA):

  OBJEKTIVNAzajedniko ostvarenjebitnih obeleja krivinog dela (da je svakiuesnik uzrono doprineo zajednikomrezultatu)

  SUBJEKTIVNAsvest o zajednikomdelovanju i o KD koje ine

 • 5/25/2018 CG Saucesnistvo

  12/40

  SAUESNITVO

  USLOVI ZA SAUESNITVO: 1. POSTOJANJE GLAVNOG IZVRIOCA

  2. UZRONA VEZA IZMEU RADNJI SAUESNIKA UUEM SMISLU I KD 3. KRIVICA SAUESNIKA

  NEPOSREDNI IZVRILAC MORA UI UKRIMINALNU ZONU,jer suradnje sauesnikazavisne (akcesorne)od radnji glavnog izvrioca.

 • 5/25/2018 CG Saucesnistvo

  13/40

  SAUESNITVO

  (SA)IZVRILATVO def. zavisi od prihvatanjarestriktivnogili ekstenzivnog pojma

  Izvrilac je ono lice koje samo preduzima radnjuizvrenja dela ili jednu od radnji (kod sloenih KD). Izvrilac je i lice koje posredstvom drugog lica

  izvrava KD (ako to lice ne moe biti smatranoizvriocem).

  Njegovom radnjom se prouzrokuje kriminalnirezultat, dok se radnjama sauesnika stvaradopunski uslov.

 • 5/25/2018 CG Saucesnistvo

  14/40

  SAIZVRILATVO

  Teorijska shvatanja o saizvrilatvu: 1. FORMALNO-OBJEKTIVNA TEORIJA - radnja

  2. SUBJEKTIVNA TEORIJAusmerenost volje 3. MEOVITE TEORIJE: Teorija podele ulogapreduzima radnju po

  zajednikoj odluci, prema podeli rada

  Teorija vlasti nad delomtok izvrenja i rezultatodluujue zavise od njegovog doprinosa

 • 5/25/2018 CG Saucesnistvo

  15/40

  SAUESNITVO - SAIZVRILATVO

  Formalno-objektivna teorija: restriktivan pojamizvrioca koji preduzima radnju izvrenjasadranu u zak. opisu KD

  Subjektivna teorija: ekstenz. pojam izvrioca -sve radnje sauesnika doprinesu uspostavljanjukauzalne veze pa je odluan subjektivni

  kriterijum (izvriteljska animo auctorisilisauesnika volja animo socii)

 • 5/25/2018 CG Saucesnistvo

  16/40

  SAUESNITVO - SAIZVRILATVO

  MEOVITE TEORIJE: teorija vlasti naddelom (gospodar i sauesnik u sporednoj

  ulozi), teorija podela uloga (dogovor ozajednikoj akciji, podela uloga,preuzimanje odreene radnje po

  zajednikom dogovoru)

 • 5/25/2018 CG Saucesnistvo

  17/40

  SAUESNITVO - SAIZVRILATVO

  Izvrilac: jedinstven ili neposredni = lice kojesvojom radnjom ostvaruje objektivna i

  subjektivna obeleja zakonskog bia KD Posredni izvrilac =lice koje posredstvomdrugog lica ostvaruje obeleja KD

  Saizvrilatvo postoji (PO l. 23 st. 2 KZ):

  Ako vie lica uestvovanjem u radnji izvrenja saumiljajem ili iz nehata izvre krivino djelo iliostvarujui zajedniku odluku drugom radnjom saumiljajem bitno doprinesu izvrenju krivinog djela.

 • 5/25/2018 CG Saucesnistvo

  18/40

  SAUESNITVO - SAIZVRILATVO

  VRSTE (po KZ)1. Uestvovanje u radnji izvrenja KD sa

  umiljajem (redovna situacija)2. Zajedniko izvrenje KD iz nehata (izuzetna

  situacija)

  3. Po zaj. odluci drugom radnjom izvrenom saumiljajem bitno doprinosi izvrenju KD(redovna situacija)

 • 5/25/2018 CG Saucesnistvo

  19/40

  SAIZVRILATVO

  OBJEKTIVNA VEZA: preduzimaju radnjuizvrenja (najee injenje), deo radnje(sloeno KD) ili drugu radnju kojom se bitnodoprinosi KD

  SUBJEKTIVNA VEZA: svest i volja da zajednikidelaju: dogovor (izriit, preutan, konkludentneradnje)

  VREME PREDUZIMANJA RADNJI: prezapoinjanja dela ili sukcesivno (naknadno)saizvrilatvo

 • 5/25/2018 CG Saucesnistvo

  20/40

  SAUESNITVO - SAIZVRILATVO

  Iz nehata: sporno, vezuje ih samoobjektivni element

  Trei oblik: radnje pomaganja koje secene kao saizvrilaki doprinos: Objektivni element: RADNJA NUNA ZA

  OSTVARENJE KD I PREDUZIMA JE PO

  ZAJEDNIKOM ZLOINAKOM PLANU Subjektivni element: IMA IZVRILAKU

  VOLJU

 • 5/25/2018 CG Saucesnistvo

  21/40

  SAUESNITVO-SAIZVRILATVO

  Uslovi za trei vid saizvrilatva Umiljaj Zajednika odluka o podeli rada

  Radnja koja nije radnja izvrenja ali njome bitno doprinosi izvrenjudela ZA EKSCES (KVALITATIVNI, KVANTITATIVNI) ODGOVARA ONAJ

  SAIZVRILAC KOJI GA UINI KOD DELICTA PROPRIASAIZVRILAC MOE BITI SAMO ONAJ KO

  MOE BITI I SAMOSTALNI IZVRILAC

  PRIVIDNO (PARALELNO, NEPRAVO) IZVRILATVO (samostalnodelovanje) treba razlikovati od saizvrilatva NUNO SAIZVRILATVO nije saizvrilatvo

 • 5/25/2018 CG Saucesnistvo

  22/40

  SAUESNITVO-PODSTREKAVANJE

  Podstreka = moralni autor dela Ko drugog sa umiljajem podstrekne da

  izvri KD,kaznie se kaznom propisanomza to delo (zak. definicija podstrekavanja). U teoriji podstrekavanje znai umiljajno:

  Stvaranje, izazivanje ili Uvrivanje odluke kod drugog da izvri KDSVAKOM RADNJOM ZA TO PODOBNOM.

 • 5/25/2018 CG Saucesnistvo

  23/40

  SAUESNITVO - PODSTREKAVANJE

  Psiholoki uticaj na drugog da stvori vrstu odluku daizvri konkretno krivino delo (aktivna radnja, postoji aki kada je inicijativa na strani izvrioca).

  Vrste Direktnosam podstie izvrioca ili sapodstrekavanje Indirektnopodstie drugo lice da podstrekne izvrioca

  (podstrekavanje na podstrekavanje)

  Umiljaj podstrekaa mora da obuhvati svest o izvriocu idelu

 • 5/25/2018 CG Saucesnistvo

  24/40

  PODSTREKAVANJE

  Podstrekavanje se odnosi: 1. na odreeno lice 2. na odreeno KD

  1. Lice ili krug lica iz koga potie uinilac. Morapostojati komunikacioni uticaj! Podstrekavani nemora da zna da je podstrekavan!

  2. Zna bitna obeleja dela! Podstreka odgovara

  u granicama sopstvenog umiljaja (mogui suekscesi: neuspelo podstrekavanje, kvalitativan ilikvantitativan eksces)

 • 5/25/2018 CG Saucesnistvo

  25/40

  PODSTREKAVANJE

  Umiljaj dvostruki:1. Uticaj na izvrioca

  2.Usmeren na KD koje e izvrilac uiniti (na dovrenodelo a ne na zapoinjanje)

  Umiljaj obuhvata bitna obeleja dela, osimsubjektivnih (ali mora znati da su prisutna kod

  izvrioca). Nebitna odstupanja se ne raunaju. Posredni izvrilac kada podstrekava dete ilineuraunljivo lice

 • 5/25/2018 CG Saucesnistvo

  26/40

  SAUESNITVO-PODSTREKAVANJE

  MODIFIKACIJA ODLUKE IZVRIOCA PODUTICAJEM PODSTREKAA

  1. Ako izvri neko sasvim drugo KD od prvobitno

  planiranog (postoji podstrekavanje),2. Ako izvri tee KD ili tei oblik istog KD (postojipodstrekavanje)

  3. Ako izvri lake KD (neuspelo podstrekavanje zbogvrste odluke izvrioca da izvri tee KD koje

  obuhvata i lake)4. Ako izmeni odluku u pogledu odreenih elemenatadela (vreme, mesto, sredstvo) = PSIHIKOPOMAGANJE

 • 5/25/2018 CG Saucesnistvo

  27/40

  SAUESNITVO-PODSTREKAVANJE

  KANJAVANJE PODSTREKAA: KAO DA JE SAMIZVRIO DELO

  Podstrekavanje kao radnja izvrenja samostalnihKD: npr. navoenje i pomaganje prisamoubistvu, omoguivanje uivanja opojnihdroga, posredovanje u vrenju prostitucije