cda tilburg - verkiezingsprogramma 2014 - 2018

Download CDA Tilburg - Verkiezingsprogramma 2014 - 2018

Post on 25-Jul-2016

216 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Het volledige verkiezingsprogramma van CDA Tilburg voor de raadsperiode 2014 - 2018

TRANSCRIPT

 • Programma

  Tilburg, Udenhouten Berkel Enschot

  2014-2018

 • Programma CDA Tilburg, Udenhout en Berkel-Enschot

 • Programma CDA Tilburg, Udenhout en Berkel-Enschot

  Voorwoord

  Bernolf Kramer Voorzitter CDA-Tilburg, Berkel-Enschot en Udenhout

  Tilburg, Schnste stad van t laand klinkt er jaarlijks uit de kelen van vele Tilburgers. We zijn trots op onze stad. 2013 was niet voor niets het jaar 013. Een initiatief van de inwoners zelf, dat is uitgegroeid tot een bruisend jaar vol initiatieven vanuit de stad.

  Misschien is dat wel n van de meest kenmer-kende eigenschappen van de inwoners van onze mooie gemeente. We wonen samen in een stad die is opgebouwd van onderop, vanuit de wijken, vanuit de dorpen en vanuit de kracht van gewone Tilburgers. Samen maken wij onze stad, ons dorp, wijk, buurt(schap) of straat. Van oudsher zijn Tilburgers al trots op hun stad en zeggen ze vol overtuiging: k Zie oe daor zo gre ligge. Diezelfde trots kom ik ook tegen in Berkel-Enschot en Udenhout. Dorpen met een eigen verhaal en geschiedenis. Niet voor niets wordt er in 2014 stilgestaan bij het 800 jarig bestaan van Berkel en 850 jaar Enschot.

  Tilburg, een bonte verzameling van unieke en betrokken mensen, die samen hart hebben voor de plek waar we wonen, leven en werken, n voor de mensen met wie we daar samen leven. Samen willen we vooruit!

  Ook de komende jaren zet het CDA zich in voor Tilburg, Berkel-Enschot en Udenhout en hebben we hiervoor 013 speerpunten geformu-leerd.

  T-is tch vanges: saome vurt

  013 speerpunten Sociale cohesie (samen kunnen we meer, de kracht zit in de stad)

  Schone stad (grafitti aanpakken en samen met inwoners de rotte plek-ken in kaart brengen en opknappen)

  Dienstverlening dichtbij (Stadswinkels heropenen)

  Menselijke maat (Niet waar iemand recht op heeft, maar waar iemand be-hoefte aan heeft, hulde voor vrijwilligers en mantelzorgers)

  Senioren zitten goed bij het CDA!(Eenzaamheidsbestrijding, accountmanager voor senioren, menswaardige uitvoering WMO)

  Financin op orde, inwoners ontzien, lage lokale lasten

  Veilig opgroeien(Tegen coffeeshops en happy hours, voor blow- en alco-holverbod op schoolpleinen en in speeltuinen en voor verkeersveiligheid rond scholen)

  Duurzaamheid (Geen schaliegasboringen, meer zonnepanelen en her-structurering verouderde bedrijventerreinen)

  Fatsoen moet je doen!(Tegen profiteurs en hufters!)

  Ruimte voor initiatief(Gemeente is faciliterend en geeft ruimte! Ruimte en aandacht voor dorpen en wijken, meer mandaat voor wijk- en dorpsraden en speelvoorzieningen opzetten is samen-spraak met buurt en gebruikers)

  Tilburg: een stad die werkt! (Detailhandelshuis en ondernemershuis, detailhandels-fonds en ondernemersfonds. Offensief tegen jeugdwerk-loosheid en aandacht voor de ZZP-er)

  Hard voor wie niet wil en een hart voor wie niet kan! (Armoedebeleid, fraudebestrijding en voor wat, hoort wat)

  Trots op de stad! (Zuinig op materieel en immaterieel erfgoed, ruimbaan voor amateurkunst en evenementen in de stad)

 • Programma CDA Tilburg, Udenhout en Berkel-Enschot

  1) Mensen maken de stad!

  Dat mensen graag ergens bij willen horen blijft uitgangspunt van christendemocratische lokale politiek. In onze visie maken we het mogelijk dat mensen voor elkaar zorgen en samen dingen ondernemen. Ons ideaal is een gemeente waarin zo veel mogelijk mensen zich thuis voelen en hun persoonlijke bijdrage leveren. Dat vraagt om een overheid die mensen ruimte geeft. Dat vraagt ook om nieuwe vormen van betrokkenheid van inwoners, een ondersteunende overheid en om zekerheid voor mensen die zich niet zelf kunnen redden. Wij geloven in de vitaliteit van de lokale samenleving. Mensen maken hun leefomgeving.

  Naar een ondersteunende gemeenteDe gemeente is allereerst een ondersteuner van de eigen initiatieven en prioriteiten van mensen. In een betrokken samenleving nemen mensen met elkaar initiatieven om problemen op te pakken. De gemeente-lijke overheid moet daarbij dienstbaar en betrouwbaar zijn en ruimte bieden aan die initiatieven. Ook als daarvoor eigen regels moeten wijken. In een steeds complexer wordende samenleving kunnen problemen alleen worden oplost door samenwerking. Dat betekent dat onze gemeentebestuurders positief staan ten opzichte van nieuwe initiatieven. En het vraagt ook dat we inwoners actief uitnodigen om mee te denken en mee te doen, waarbij we de verschillende belangen moeten wegen in de besluitvorming.

  1.1. Samenlevingsgericht werken

  Er kan meer gebruik gemaakt worden van de denkkracht van onze inwoners, en de bereidheid van velen om inspanningen te leveren voor een betere leefomgeving. Het is nu juist de politieke uitdaging de vitaliteit in de samenleving aan te boren en te benutten. Daarmee zetten we de beweging in van vrijblijvendheid (de gemeente weet het toch altijd beter) naar betrokkenheid. Dat vraagt een bepaalde manier van werken.

  Voor CDA betekent dit:Openbare ruimte goed op orde.Het CDA vindt dat we de openbare ruimte goed op orde moeten houden. Met dorps- en wijkraden wordt elk jaar het onderhoud van groen, straten en pleinen bekeken en besproken. Wensen die binnen het vastgestelde budget passen, worden door de gemeente dan ook vastgelegd en het onderhoudsprogramma wordt erop ingericht.

  Inwoners stellen prioriteit rond veiligheidDe inzet van politie wordt het beste lokaal geregeld. Het CDA wil dat de gemeente in gesprek gaat met inwoners en wijkagenten om drie prioriteiten per wijk of dorp vast te stellen. Zo wordt gericht gewerkt aan een groter veiligheidsgevoel en leefbaarheid.

  Meer ruimte voor wijk- en dorpsradenHet CDA pleit voor versterking van de positie van wijk- en dorpsraden en vindt dat de gemeente een actiever dorps- en wijkradenbeleid moet voeren. Zo zou bijvoorbeeld de gemeente jaarlijks aan de raden een bedrag beschikbaar moeten stellen om naar eigen inzicht in de leefomgeving te investeren. Via de raden kunnen ook projecten aanbesteed worden. Er zijn voorbeelden genoeg die bevestigen dat wijk- en dorpsraden hier prima mee om kunnen gaan. Denk aan de invulling van het cultuurbeleid in de Reeshof of de sturing bij de invulling van het jongerenwerk in Udenhout. Wij geloven in de kracht van de inwoners van onze stad.

  Maatschappelijke stage behouden De maatschappelijke stage brengt jonge mensen in contact met verschillende groepen in de lokale samenleving. Hoewel het kabinet het nodig vindt de stage af te schaffen wil het CDA de maatschappelijke stage lokaal graag behouden. De gemeente ondersteunt dit met een budget en zoekt samen met scholen en instellingen naar een zinvolle invulling van deze lokale stage.

 • Programma CDA Tilburg, Udenhout en Berkel-Enschot

  Nieuwe speelgelegenhedenEr worden geen nieuwe speelgelegenheden aangelegd zonder dat kinderen en ouders in de omgeving daarover hebben meegedacht. Zo ontstaan speelgelegenheden die passen bij de wensen van kinderen en andere bewoners zoals senioren, en vaak worden gebruikt. Ook speelvoorzieningen moeten levensloop-bestendig worden ingericht en te gebruiken of aan te passen zijn van Peuter tot Puber. Speelvoorzieningen moeten vervolgens goed onderhouden en onderhoudsvriendelijk te zijn.

  Buurthuis van de ToekomstIn wijken en dorpen zijn buurtaccommodaties belangrijke plekken waar bewoners elkaar ontmoeten. Er zijn in wijken veel verschillende accommodaties bijvoorbeeld voor sport, zorg, welzijn en onderwijs. Deze worden allemaal voor het afzonderlijke eigen doel gebruikt. Het welzijnspand voor alleen welzijns- activiteiten, sportaccommodaties alleen voor sport enzovoorts. Dit is niet efficint.

  Om dit te veranderen is het concept Buurthuis van de Toekomst ontwikkeld. In het Buurthuis van de Toekomst werken sportclubs, scholen, instellingen en andere organisaties in de wijk nauw met elkaar samen. Zodat bijvoorbeeld de voetbalclub meer is dan alleen een voetbalclub, maar ook een plek wordt waar je komt voor een praatje of voor huiswerkbegeleiding.

  Mensen leren elkaar zo beter kennen. Ze zijn meer betrokken bij elkaar en hebben meer voor elkaar over. Vrijwilligers nemen het heft in handen en worden eigenaar van hun initiatief. Hiermee worden verenigingen ook bepalender in wat er in een wijk of buurt gebeurt.

  Hierdoor verandert de rol van Contour/de Twern van een monopolist op het gebied van wijkwerk naar een mogelijke partner op wijkniveau. We kiezen ervoor de middelen die in Tilburg beschikbaar zijn voor wijkwerk (wijkcentra, buurthuis van de toekomst) op te knippen en per wijk in te zetten. Zo kan worden ingespeeld op de behoeften van bewoners en de demografische samenstelling van de wijk, in plaats van een gemeentelijk keurslijf op te leggen. Onder meer in Den Haag en Amersfoort werkt dit al zo. De recente voorbeelden bij de Boomtak, in Zorgvlied en in Berkel-Enschot laten zien dat dit ook in Tilburg kan!

  Helpen bij fondsenwervingDe gemeente schept de voorwaarden dat bewonersgroepen, verenigingen of andere initiatiefnemers elkaar kunnen ondersteunen bij fondsenwerving. Daarmee komt ook meer privaat geld voor investeringen in de lokale samenleving beschikbaar. De gemeente faciliteert en het lokale steunpunt voor vrijwilligers geeft hiervoor trainingen. Ook een waardevol initiatief als Mooi zo Goed zo, verdient steun en moet behouden blijven voor verenigingen en instellingen.

  1.2. Leve de lokale cultuur

  Samenleven komt vaak tot uitdrukking in wat inwoners cultureel met elkaar ondernemen. In onze stad is een veelzijdige basis van professionele voorzieningen en instellingen, zoals Theaters Tilburg, Mommerskwartier, De Vorst en 013. Maar het CDA vraagt ook aandacht voor wat zich daarbuiten afspeelt. In het amateurtoneel bijvoorbeeld. Het is niet zo dat cultuur pas cultuur is wanneer er subsidie aan wordt gegeven. Geschiedenis, monumenten en imma