canviem el clavegueram del carrer del carme i l’enllumenat ...· ja quasi fa dos anys, ... sota

Download Canviem el clavegueram del carrer del Carme i l’enllumenat ...· ja quasi fa dos anys, ... sota

Post on 24-Dec-2018

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

l i n f o r m a t i u m u n i c i p a l d e C a l d e s d E s t r a c

nm. 196 mar 2010

Canviem el clavegueram delcarrer del Carme i lenllumenatde Sant Pere Abanto

Redacci: Servei de Premsa de lAjuntament de Caldes dEstrac (Cristina Costa i Mnica Farr) Collaboracions: Toms Garca, Tamara Alfaro (Biblioteca Can Milans) Coordinaci: Joan Navarro Fotografies: Ajuntament de Caldes dEstrac i Merc Loire. Fotos carnaval escola: CEIP Sagrada FamliaDisseny i maquetaci: Santi Artigas Imprimeix: labecedari Dipsit legal: B-31.469-2008

La lectura estricta i desapassionada de les pgines daquesta publicaci que teniu a les mans, al meu entendre, posa de manifest dues constatacions que per a mi i per a lAjuntament que presideixo sn de vital importncia.

Una, i la ms important, s que per sobre den-trebancs sistemtics i ben organitzats que dissenyen els qui prefereixen la seva promoci poltica personal abans que el progrs del po-ble, lactivitat de lAjuntament no para. Acce-dim a subvencions en un percentatge mai vist fins ara, i executem obres en un any per ms valor que els que shavien pressupostat en els darrers quatre o cinc del govern anterior, per posar noms un exemple gens subjectiu, per encara hem de lluitar contra algunes resolu-cions que dicten determinats estaments i or-ganismes que, en alguns casos, semblen obeir ms al interessos abans citats que no pas a lexercici estricte i correcte de les competn-cies que per Llei els corresponen.

Les actuacions del FEOSL que acabem dapro-var, sn tamb una bona mostra de lacci de govern intensa i continuada, com tamb de la voluntat poltica del govern municipal dacon-seguir un desenvolupament harmnic i sostin-gut de tot el municipi, adequat als nous temps i als nous reptes del segle XXI.

La segona constataci a que feia referncia s la del propi contingut daquest butllet que des de que sha constitut el nou Ajuntament, ara ja quasi fa dos anys, ha passat de ser un vehicle de propaganda partidista a un espai veritable-ment informatiu on sexpliquen les principals activitats de lAjuntament i tamb algunes de les que es porten a terme al municipi protago-nitzades per entitats i persones de la vila.

Us convido doncs a llegir-lo amb fruci i a compartir amb mi aquestes sensacions.

Joaquim Arn i Porras

Alcalde

de lalcalde

PORTADA s una publicaci editada pel Servei de Premsa de lAjuntament de Caldes dEstrac, que es distribueix de forma gratuta a totes les llars del municipi. Si detecteu qualsevol anomalia en el servei de distribuci, poseu-vos en contacte amb lAjuntament (937 910 005)

2

notcies

Urbanisme supedita laprovaci del Pla Parcial Can Comas a modificar alguns aspectes del projecte inicial

La Comissi Territorial dUrbanisme de Barcelona (CTUB) ha paralitzat la tramitaci del Pla Parcial Can ComasCan Vidal i proposa a lAjuntament que concentri ms a la part sud del sector, la major part de les edificacions previstes per tal de disminuir-ne limpacte visual. El Departament de Poltica Territorial i Obres Pbliques considera que cal acotar locupaci de ledificaci per sota del torrent de La Fanera per aix poder mantenir una bona part del seu aspecte visual actual.Aquestes sn algunes de les prescripcions que cont la resoluci recentment tramesa a lAjuntament i als promotors del Pla Parcial que, cal recordar-ho, inclou tamb ladquisici de la propietat de lantiga fonda de Can Vidal del Cam Ral de Caldes. LAjuntament, bviament, ja ha anunciat que tramitar les modificacions necessries per aconseguir laprovaci definitiva del Pla a fi i efecte que la seva execuci pugui iniciar-se el ms aviat possible. No en va, en aquesta execuci shi inclouen temes de gran importncia per al futur immediat de Caldes, com sn la recuperaci per a us social i cvic de lantiga Fonda Vidal i tamb tota la promoci dhabitatges protegits que es contemplen en el Pla i que lAjuntament t previst tirar endavant.A part de les consideracions anteriors, la CTUB veu amb bon criteri la tipologia dhabitatges proposats per lAjuntament els quals passen a ser plurifamiliars i unifamiliars en filera, laugment de les cessions obligatries per a destinar-les a espais lliures i equipaments i lincrement de la densitat respecte al projecte inicial per tal daugmentar el nombre dhabitatges pblics, en concret 30, s a dir, el 20% del sostre residencial. La Generalitat per, proposa que laugment de densitat sacompanyi duna reducci del sostre i suprimir ledificabilitat complementria destinada a s comercial, tot mantenint lalada de planta baixa + 2.Quant a altres elements destacats, ms tcnics, la CPU considera que cal definir amb major precisi el traat del vial de connexi

per enllaar amb lautopista C-32 que substituiria lactual accs, a travs duna corva certament complicada a la crulla del carrer Major amb el carrer Merc; i tamb que cal precisar ms els detalls per a garantir el rgim de protecci establert en el Pla Especial de Protecci del Patrimoni per a Can Vidal i el seu entorn, on subicaran els 30 habitatges de protecci oficial. A la vista daquest pronunciament de la CPU, i al marge dalguns aspectes tcnics, per part de lAjuntament es considera que algunes de les seves prescripcions no sajusten adequadament a les competncies que t assignades aquest organisme i que envaeixen aspectes que sn competncia prpia i exclusiva de lAjuntament, segons lordenament jurdic vigent. s per aix que una part important de les allegacions que es presentaran aniran en aquesta lnia.

3

en portada

Actuacions en seguretat i accs a ladministraci electrnica i renovacions denllumenat i clavegueram, projectes pel FEOSL a Caldes

La renovaci del clavegueram i lenllumenat al carrer del Carme i Sant Pere Abanto, respectivament, la implantaci de noves tecnologies per a la gesti de lAjuntament i la Xarxa PreWimax a tot el municipi, i la dotaci econmica per la despesa corrent municipal en Serveis Socials sn les actuacions que el govern de Caldes ha sollicitat al Ministeri de Poltica Territorial en la convocatria del Fons Estatal dOcupaci i Sostenibilitat Local (FEOSL) que est dotat amb 5.000 milions deuros

Caldes ha obtingut un total de 295.673 per a finanar els projectes previstos en el FEOSL, dels quals un 20% (59.253.02) es destinaran a fer front a la despesa en el captol de Serveis Socials que actual-ment t lAjuntament. Aquesta s una de les principals novetats del programa, que representa una oportunitat, en un moment de crisi econmica com lactual, de reforar els serveis socials per donar una millor resposta a les demandes crei-xents de necessitats bsiques entre la ciutadania.

Pel que fa als projectes previstos a Cal-des a travs del finanament del FEOSL, cal destacar la renovaci de la xarxa de clavegueram del carrer del Carme i de lenllumenat pblic a Sant Pere Abanto, la implantaci de la Xarxa Wimax a tot el municipi i la dotaci duna eina inform-tica a lAjuntament que permeti laccs electrnic a tota la gesti administrativa del consistori.

Actuacions al carrer del Carme i Sant Pere Abanto

La renovaci de lactual xarxa de clave-gueram del carrer del Carme s una de

les actuacions prioritries del consistori caldenc, perqu les patologies desenvo-lupades a causa del seu deteriorament amb el pas del temps lhan malms de forma considerable fins arribar a quedar anullada i inservible.

El projecte dexecuci, de 60.973,10, preveu diverses actuacions com la col-locaci dun nou collector, la reposici dembornals amb noves reixes i la nova pavimentaci del carrer.

Quant al projecte de renovaci de len-llumenat de Sant Pere Abanto, lactua-ci prevista t un cost de 129.283,97 i t com a objectiu la millora de les instal-lacions, substituint-les per altres ms efi-cients i de major qualitat. Aquesta millora est inclosa en el pla de renovaci iniciat per lAjuntament de Caldes a tot el mu-nicipi per a promoure un canvi en la il-luminaci dels espais pblics, que inclou

4

en portada

tamb una nova urbanitzaci dels carrers on sactua.

El projecte dna doncs continutat a la re-novaci de lenllumenat pblic de Caldes en una nova fase a Sant Pere Abanto, que preveu la installaci de nous fanals dalt rendiment i baixa contaminaci lumnica amb lmpades dalta eficincia, com sha pogut comprovar als carrers en els que ja sha actuat en anteriors fases.

Installaci de cmeres de seguretat i accs a ladministraci electrnica

La dotaci a Caldes duna infraestructu-ra de xarxa PreWimax s un altre dels

projectes inclosos en el FEOSL. Es trac-ta dimplantar una xarxa que permeti laccs a internet a tots els ciutadans de forma gratuta i, en tractar-se dun ample de banda ms gran que la xarxa Wifi, la PreWimax permetr tamb la seva apli-caci en seguretat ciutadana, amb la col-locaci de cmeres de videovigilncia a punts estratgics del municipi.

Amb aquesta actuaci que t un cost de 41.638,91 el govern t la voluntat dinstallar aquestes cmeres de segure-tat tan sols en punts problemtics respec-te a seguretat i fer-ho de forma consen-suada amb els ciutadans. Aquesta opci ha estat una mesura presa pel consistori donat el creixent registre de robatoris silenciosos que shan coms al Maresme, sobretot en urbanitzacions allunyades dels nuclis urbans. El punt de control de les cmeres i la seva gesti es realitzar a les dependncies de la Policia Local. En aquest sentit, el govern ja ha iniciat una ronda de reunions amb els vens de les zones afectades per a establir els punts on cal installar aquestes cmeres, no installarem cmeres all on no saccep-tin, ha anunciat lalcalde, Joaquim Arn.

Finalment, la implantaci del servei elec-trnic que permeti un fcil accs dels ciu-tadans a ladministraci local ser la dar-rera inversi, xifrada en 4.524, prevista en el Fons. Es pretn aix complir la llei que obliga ladministraci a dotar la ciutada-nia dun fcil accs a les gestions a realit-za