Canviem el clavegueram del carrer del Carme i l’enllumenat ... ?· ja quasi fa dos anys, ... sota…

Download Canviem el clavegueram del carrer del Carme i l’enllumenat ... ?· ja quasi fa dos anys, ... sota…

Post on 24-Dec-2018

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<p>l i n f o r m a t i u m u n i c i p a l d e C a l d e s d E s t r a c</p> <p>nm. 196 mar 2010</p> <p>Canviem el clavegueram delcarrer del Carme i lenllumenatde Sant Pere Abanto</p> <p>Redacci: Servei de Premsa de lAjuntament de Caldes dEstrac (Cristina Costa i Mnica Farr) Collaboracions: Toms Garca, Tamara Alfaro (Biblioteca Can Milans) Coordinaci: Joan Navarro Fotografies: Ajuntament de Caldes dEstrac i Merc Loire. Fotos carnaval escola: CEIP Sagrada FamliaDisseny i maquetaci: Santi Artigas Imprimeix: labecedari Dipsit legal: B-31.469-2008</p> <p>La lectura estricta i desapassionada de les pgines daquesta publicaci que teniu a les mans, al meu entendre, posa de manifest dues constatacions que per a mi i per a lAjuntament que presideixo sn de vital importncia.</p> <p>Una, i la ms important, s que per sobre den-trebancs sistemtics i ben organitzats que dissenyen els qui prefereixen la seva promoci poltica personal abans que el progrs del po-ble, lactivitat de lAjuntament no para. Acce-dim a subvencions en un percentatge mai vist fins ara, i executem obres en un any per ms valor que els que shavien pressupostat en els darrers quatre o cinc del govern anterior, per posar noms un exemple gens subjectiu, per encara hem de lluitar contra algunes resolu-cions que dicten determinats estaments i or-ganismes que, en alguns casos, semblen obeir ms al interessos abans citats que no pas a lexercici estricte i correcte de les competn-cies que per Llei els corresponen.</p> <p>Les actuacions del FEOSL que acabem dapro-var, sn tamb una bona mostra de lacci de govern intensa i continuada, com tamb de la voluntat poltica del govern municipal dacon-seguir un desenvolupament harmnic i sostin-gut de tot el municipi, adequat als nous temps i als nous reptes del segle XXI.</p> <p>La segona constataci a que feia referncia s la del propi contingut daquest butllet que des de que sha constitut el nou Ajuntament, ara ja quasi fa dos anys, ha passat de ser un vehicle de propaganda partidista a un espai veritable-ment informatiu on sexpliquen les principals activitats de lAjuntament i tamb algunes de les que es porten a terme al municipi protago-nitzades per entitats i persones de la vila.</p> <p>Us convido doncs a llegir-lo amb fruci i a compartir amb mi aquestes sensacions.</p> <p>Joaquim Arn i Porras</p> <p>Alcalde</p> <p>de lalcalde</p> <p>PORTADA s una publicaci editada pel Servei de Premsa de lAjuntament de Caldes dEstrac, que es distribueix de forma gratuta a totes les llars del municipi. Si detecteu qualsevol anomalia en el servei de distribuci, poseu-vos en contacte amb lAjuntament (937 910 005)</p> <p>2</p> <p>notcies</p> <p>Urbanisme supedita laprovaci del Pla Parcial Can Comas a modificar alguns aspectes del projecte inicial</p> <p>La Comissi Territorial dUrbanisme de Barcelona (CTUB) ha paralitzat la tramitaci del Pla Parcial Can ComasCan Vidal i proposa a lAjuntament que concentri ms a la part sud del sector, la major part de les edificacions previstes per tal de disminuir-ne limpacte visual. El Departament de Poltica Territorial i Obres Pbliques considera que cal acotar locupaci de ledificaci per sota del torrent de La Fanera per aix poder mantenir una bona part del seu aspecte visual actual.Aquestes sn algunes de les prescripcions que cont la resoluci recentment tramesa a lAjuntament i als promotors del Pla Parcial que, cal recordar-ho, inclou tamb ladquisici de la propietat de lantiga fonda de Can Vidal del Cam Ral de Caldes. LAjuntament, bviament, ja ha anunciat que tramitar les modificacions necessries per aconseguir laprovaci definitiva del Pla a fi i efecte que la seva execuci pugui iniciar-se el ms aviat possible. No en va, en aquesta execuci shi inclouen temes de gran importncia per al futur immediat de Caldes, com sn la recuperaci per a us social i cvic de lantiga Fonda Vidal i tamb tota la promoci dhabitatges protegits que es contemplen en el Pla i que lAjuntament t previst tirar endavant.A part de les consideracions anteriors, la CTUB veu amb bon criteri la tipologia dhabitatges proposats per lAjuntament els quals passen a ser plurifamiliars i unifamiliars en filera, laugment de les cessions obligatries per a destinar-les a espais lliures i equipaments i lincrement de la densitat respecte al projecte inicial per tal daugmentar el nombre dhabitatges pblics, en concret 30, s a dir, el 20% del sostre residencial. La Generalitat per, proposa que laugment de densitat sacompanyi duna reducci del sostre i suprimir ledificabilitat complementria destinada a s comercial, tot mantenint lalada de planta baixa + 2.Quant a altres elements destacats, ms tcnics, la CPU considera que cal definir amb major precisi el traat del vial de connexi </p> <p>per enllaar amb lautopista C-32 que substituiria lactual accs, a travs duna corva certament complicada a la crulla del carrer Major amb el carrer Merc; i tamb que cal precisar ms els detalls per a garantir el rgim de protecci establert en el Pla Especial de Protecci del Patrimoni per a Can Vidal i el seu entorn, on subicaran els 30 habitatges de protecci oficial. A la vista daquest pronunciament de la CPU, i al marge dalguns aspectes tcnics, per part de lAjuntament es considera que algunes de les seves prescripcions no sajusten adequadament a les competncies que t assignades aquest organisme i que envaeixen aspectes que sn competncia prpia i exclusiva de lAjuntament, segons lordenament jurdic vigent. s per aix que una part important de les allegacions que es presentaran aniran en aquesta lnia.</p> <p>3</p> <p>en portada</p> <p>Actuacions en seguretat i accs a ladministraci electrnica i renovacions denllumenat i clavegueram, projectes pel FEOSL a Caldes</p> <p>La renovaci del clavegueram i lenllumenat al carrer del Carme i Sant Pere Abanto, respectivament, la implantaci de noves tecnologies per a la gesti de lAjuntament i la Xarxa PreWimax a tot el municipi, i la dotaci econmica per la despesa corrent municipal en Serveis Socials sn les actuacions que el govern de Caldes ha sollicitat al Ministeri de Poltica Territorial en la convocatria del Fons Estatal dOcupaci i Sostenibilitat Local (FEOSL) que est dotat amb 5.000 milions deuros</p> <p>Caldes ha obtingut un total de 295.673 per a finanar els projectes previstos en el FEOSL, dels quals un 20% (59.253.02) es destinaran a fer front a la despesa en el captol de Serveis Socials que actual-ment t lAjuntament. Aquesta s una de les principals novetats del programa, que representa una oportunitat, en un moment de crisi econmica com lactual, de reforar els serveis socials per donar una millor resposta a les demandes crei-xents de necessitats bsiques entre la ciutadania.</p> <p>Pel que fa als projectes previstos a Cal-des a travs del finanament del FEOSL, cal destacar la renovaci de la xarxa de clavegueram del carrer del Carme i de lenllumenat pblic a Sant Pere Abanto, la implantaci de la Xarxa Wimax a tot el municipi i la dotaci duna eina inform-tica a lAjuntament que permeti laccs electrnic a tota la gesti administrativa del consistori.</p> <p>Actuacions al carrer del Carme i Sant Pere Abanto</p> <p>La renovaci de lactual xarxa de clave-gueram del carrer del Carme s una de </p> <p>les actuacions prioritries del consistori caldenc, perqu les patologies desenvo-lupades a causa del seu deteriorament amb el pas del temps lhan malms de forma considerable fins arribar a quedar anullada i inservible. </p> <p>El projecte dexecuci, de 60.973,10, preveu diverses actuacions com la col-locaci dun nou collector, la reposici dembornals amb noves reixes i la nova pavimentaci del carrer.</p> <p>Quant al projecte de renovaci de len-llumenat de Sant Pere Abanto, lactua-ci prevista t un cost de 129.283,97 i t com a objectiu la millora de les instal-lacions, substituint-les per altres ms efi-cients i de major qualitat. Aquesta millora est inclosa en el pla de renovaci iniciat per lAjuntament de Caldes a tot el mu-nicipi per a promoure un canvi en la il-luminaci dels espais pblics, que inclou </p> <p>4</p> <p>en portada</p> <p>tamb una nova urbanitzaci dels carrers on sactua. </p> <p>El projecte dna doncs continutat a la re-novaci de lenllumenat pblic de Caldes en una nova fase a Sant Pere Abanto, que preveu la installaci de nous fanals dalt rendiment i baixa contaminaci lumnica amb lmpades dalta eficincia, com sha pogut comprovar als carrers en els que ja sha actuat en anteriors fases.</p> <p>Installaci de cmeres de seguretat i accs a ladministraci electrnica</p> <p>La dotaci a Caldes duna infraestructu-ra de xarxa PreWimax s un altre dels </p> <p>projectes inclosos en el FEOSL. Es trac-ta dimplantar una xarxa que permeti laccs a internet a tots els ciutadans de forma gratuta i, en tractar-se dun ample de banda ms gran que la xarxa Wifi, la PreWimax permetr tamb la seva apli-caci en seguretat ciutadana, amb la col-locaci de cmeres de videovigilncia a punts estratgics del municipi. </p> <p>Amb aquesta actuaci que t un cost de 41.638,91 el govern t la voluntat dinstallar aquestes cmeres de segure-tat tan sols en punts problemtics respec-te a seguretat i fer-ho de forma consen-suada amb els ciutadans. Aquesta opci ha estat una mesura presa pel consistori donat el creixent registre de robatoris silenciosos que shan coms al Maresme, sobretot en urbanitzacions allunyades dels nuclis urbans. El punt de control de les cmeres i la seva gesti es realitzar a les dependncies de la Policia Local. En aquest sentit, el govern ja ha iniciat una ronda de reunions amb els vens de les zones afectades per a establir els punts on cal installar aquestes cmeres, no installarem cmeres all on no saccep-tin, ha anunciat lalcalde, Joaquim Arn.</p> <p>Finalment, la implantaci del servei elec-trnic que permeti un fcil accs dels ciu-tadans a ladministraci local ser la dar-rera inversi, xifrada en 4.524, prevista en el Fons. Es pretn aix complir la llei que obliga ladministraci a dotar la ciutada-nia dun fcil accs a les gestions a realit-zar amb lAjuntament. Aquesta nova eina </p> <p>permetr alhora una millora de la gesti de lAjuntament i, als usuaris, un gil i r-pid accs a informaci, gestions i trmits. Els trmits es podran realitzar a travs de la recent inaugurada Oficina dAtenci a la Ciutadania (OAC) i el nou web munici-pal, que ultima la seva renovaci.</p> <p>5</p> <p>notcies</p> <p>Les policies locals de Les 3 Viles ja fa alguns mesos que treballen en collaboraci amb el cos de Mossos dEsquadra i han intensificat la vigilncia a les urbanitzacions dels tres municipis per garantir la seguretat dels vens davant aquest tipus de robatoris, els lladres actuen a les zones ms allunyades dels nuclis urbans o b en cases allades, i sempre a prop de grans vies de comunicaci que facilitin una rpida fugida, explica el cap de la Policia Lo-cal de Caldes, Joan Snchez. En aquest sentit, la Junta de Seguretat va permetre establir les mesures a prendre per augmentar la vigilncia a les zones afectades, amb controls a les en-trades i sortides de lautopista i als accessos als tres municipis, explicava Joan Snchez. </p> <p>Per la seva banda, lalcalde de Caldes, Joaquim Arn, va anunciar que installarem cmeres de videovigilncia a punts estratgics del po-ble per garantir la seguretat a la nostra po-blaci, va afegir, ho farem, a ms, de forma consensuada amb els nostres vens i venes. </p> <p>Les 3 Viles i Mossos dEsquadra coordinen ms mesures de prevenci per fer front a lonada de robatoris silenciososLa Junta de Seguretat celebrada el 12 de febrer a Caldes va tenir com a convidats els alcaldes de Sant Andreu de Llavaneres i Sant Vicen de Montalt, Bernat Graupera i Miquel ngel Martnez, respectivament, poblacions amb les que Caldes mant un conveni de seguretat en el marc de Les 3 Viles- que coordina diverses campanyes entre les seves policies locals. En aquesta re-uni, a la que tamb hi van assistir representants dels Mossos dEsquadra i del Govern Territorial de la Generalitat, es van posar sobre la taula les mesures a prendre en matria de prevenci davant la creixent onada de robatoris silenciosos registrats en els darrers mesos a domicilis del Maresme</p> <p>Reuni informativa amb els vens de les zones afectadesAjuntament i vens es van reunir el passat 16 de febrer amb lobjectiu de donar a conixer les mesures de prevenci que el govern t previst implantar per fer front a aquesta onada de robatoris silenciosos que shan registrat recentment. Lalcalde, Joaquim Arn, i el cap de la Policia Local de Caldes, Joan Snchez, van reunir-se amb vens de les zones afectades per aquest tipus de delicte: Torrevella, Torrenova, La Ratlla, Cases Mediterrnies i Jacint Verdaguer, urbanitzacions allunyades del nucli urb que sn els principals indrets on es cometen els robatoris, per la rpida i fcil fugida, en tractar-se durbanitzacions situades a prop de lautopista, explicava Joan Snchez.Durant la trobada es va informar de les mesures preventives en ma-tria de seguretat ja emprades per la Policia Local, com ara la col-laboraci amb Mossos dEsquadra i les policies locals de Sant Vicen i Llavaneres per a realitzar controls als principals accessos a Caldes, per sort, noms tenim quatre accessos i aix ens facilita un control ms estricte en comparaci amb altres municipis, afegia el cap de la policia local, no es tracta de crear alarma perqu a Caldes noms shan coms vuit robatoris, un nmero molt redut respecte a daltres pobles de la comarca. Tamb es va informar sobre possibles mesures de seguretat a installar als domicilis per intentar palliar el risc de ro-batori a les llars.Malgrat les dades, els vens van demanar accions immediates com ara la proposta de lalcalde i cap de la Policia Local de tancar carrers al trnsit per dissuadir els lladres. Quants ms obstacles els hi posem, millor, anunciava Joan Snchez. Lalcalde, per la seva banda, va explicar que es tracta duna bona mesura de dissuaci perqu dificulta el de-licte al lladre per la difcil fugida que se li presenta en no poder accedir a segons quins carrers. En aquest sentit, Joaquim Arn, va anunciar </p> <p>el projecte del govern dinstallar cmeres de seguretat per vigilar les zones afectades, amb control des de la seu de la Policia Local. Si els delinqents arriben a una zona controlada amb cmeres i amb accesos tallats al trnsit, podem fer que passin de llarg del nostre municipi, manifestava lalcalde. Els vens van acollir amb satisfacci aquesta mesura, desprs que Jo-aquim Arn els expliqus que es tracta dun projecte dinstallaci de xarxa PreWimax al municipi actuaci prevista en el FEOSL-, que per-met una banda ampla segura per a transmetre imatges, i que es realit-zar de forma consensuada amb tots els vens. Es tracta de cmeres de trnsit destinades a seguretat, que no detecta les persones per si les matrcules dels vehicles, i va afegir no posarem cmeres all on no es vulguin. Joaquim Arn va anunciar properes reunions amb cada zona afectada per consensuar els punts on cal installar aquestes c-meres.En finalitzar la reuni, els vens van intervenir per sollicitar a lAjuntament una rpida presa daquestes mesures per a prevenir futurs robatoris.</p> <p>6</p> <p>notcies</p> <p>El nou espai ldic i de salut es troba en ple centre de Caldes, al parc de la Bassa del Mol. All sha installa...</p>