buku panduan latihan submodul pembangunan organisasieghrmis.gov.my/docs/pdf/smorganisasi/buku...

of 167/167
BUKU PANDUAN LATIHAN SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA (HUMAN RESOURCE MANGEMENT INFORMATION SYSTEM) MODUL FORMULASI & PENILAIAN STRATEGI *** SUBMODUL PEMBANGUNAN ORGANISASI JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA MAC 2009

Post on 09-Sep-2018

286 views

Category:

Documents

11 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • BUKU PANDUAN LATIHAN

  SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

  (HUMAN RESOURCE MANGEMENT INFORMATION SYSTEM)

  MODUL FORMULASI & PENILAIAN STRATEGI

  ***

  SUBMODUL PEMBANGUNAN ORGANISASI

  JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA MAC 2009

 • BUKU PANDUAN LATIHAN SUBMODUL PEMBANGUNAN ORGANISASI

  SUBMODUL PEMBANGUNAN ORGANISASI Tarikh pengemaskinian terkini : 7/28/2009 Buku Panduan Latihan

  Kerajaan Malaysia 2007 Hakcipta Terpelihara. Penerbitan ini adalah semata-mata untuk kegunaan Projek Kerajaan Elektronik Sistem Maklumat Pengurusan Sumber Manusia sahaja EG-HRMIS. Tiada sebahagian atau kesemuanya penerbitan ini boleh diterbitkan semula, disimpan di dalam sistem capaian atau disalurkan di dalam sebarang bentuk atau sebarang cara secara elektronik, mekanikal, fotokopi, rakaman atau sebagainya tanpa kebenaran terlebih dahulu dari pihak Kerajaan Malaysia.

 • SUBMODUL PEMBANGUNAN ORGANISASI Tarikh pengemaskinian terkini : 7/28/2009 Buku Panduan Latihan

  KANDUNGAN

  1.0 PENGENALAN........... 1.1 OBJEKTIF SUBMODUL PEMBANGUNAN ORGANISASI... 1.2 FUNGSI UMUM SUBMODUL PEMBANGUNAN ORGANISASI 1.3 FUNGSI-FUNGSI DALAM SUBMODUL PEMBANGUNAN ORGANISASI

  2.0 PERANAN PENGGUNA DALAM SUBMODUL PEMBANGUNAN

  ORGANISASI...

  2.1 SENARAI PERANAN DALAM SUBMODUL PEMBANGUNANORGANISASI

  2.2 PERANAN DALAM SUBMODUL PEMBANGUNAN ORGANISASIMENGIKUT FUNGSI UTAMA.....

  3.0 PEMBANGUNAN ORGANISASI................................................................... 3.1 PEWUJUDAN CADANGAN PEMBANGUNAN ORGANISASI... 3.2 SEMAKAN CADANGAN PEMBANGUNAN ORGANISASI. 3.3 SAHKAN DOKUMEN LAMPIRAN...... 3.4 PENGESAHAN CADANGAN PEMBANGUNAN ORGANISASI..... 3.5 PENYEDIAAN SURAT PERAKUAN. 3.6 PENYEDIAAN DOKUMEN KELULUSAN UNIT ORGANISASI.. 3.7 LULUSKAN CADANGAN PEMBANGUNAN ORGANISASI 3.8 PENYEDIAAN WARAN PERJAWATAN / SURAT KUASA. 3.9 PENYEDIAAN SURAT KUASA UNTUK NEGERI... 3.10 KEMASKINI DATA PERJAWATAN... 3.11 PAPARKAN STATUS DAN PERINCIAN CADANGAN PEMBANGUNAN

  ORGANISASI

  3.12 PAPARKAN DOKUMEN KELULUSAN. 3.13 HUBUNGAN ANTARA MODUL FORMULASI DAN PENILAIAN STRATEGI

  YANG LAIN

  3.14 LAPORAN

 • SUBMODUL PEMBANGUNAN ORGANISASI Tarikh pengemaskinian terkini : 7/28/2009 Buku Panduan Latihan

  4.0 LANGKAH-LANGKAH MELAKSANAKAN SUBMODUL OD BAGI KESPENGSTRUKTURAN SEMULA ORGANISASI-PENDEKATAN PERUBAHAN SEBENAR..

  5.0 WUJUDKAN CADANGAN PEMBANGUNAN ORGANISASI

  6.0 WUJUDKAN CADANGAN UNIT ORGANISASI (BU).

  7.0 WUJUDKAN CADANGAN AKTIVITI ORGANISASI (BA).....................................

  8.0 MANSUHKAN CADANGAN UNIT ORGANISASI (BU).

  9.0 MANSUHKAN CADANGAN AKTIVITI ORGANISASI (BA)

  10.0 MANSUHKAN CADANGAN KEPERLUAN PERJAWATAN SEDIA ADA (AP).....

  11.0 WUJUDKAN CADANGAN KEPERLUAN PERJAWATAN (AP)...........................

  12.0 AKTIVITI KEMASKINI DATA PERJAWATAN / SANDANGAN.

  13.0 SENARAI SEMAK , PENETAPAN PERANAN & ALIRAN KERJA.....................

  14.0 MESYUARAT KERJA SUB MODUL PEMBANGUNAN ORGANISASI APLIKASIHRMIS ..................................................................................................................

  14.1 PENETAPAN PERANAN 14.2 PENETAPAN ALIRAN KERJA BAGI SUB MODUL PEMBANGUNAN

  ORGANISASI

  LAMPIRAN.

 • SUBMODUL PEMBANGUNAN ORGANISASI Tarikh pengemaskinian terkini : 7/28/2009 Buku Panduan Latihan

  OBJEKTIF KURSUS Di akhir modul ini, peserta akan dapat: Memahami konsep Modul Formulasi Dan Penilaian Strategi Submodul

  Pembangunan Organisasi. Menerangkan objektif, ciri-ciri, fungsi, kepentingan dan proses Modul Formulasi

  Dan Penilaian Strategi Submodul Pembangunan Organisasi. Menjelaskan peranan-peranan dalam Modul Formulasi Dan Penilaian Strategi

  Submodul Pembangunan Organisasi. Mencapai Modul Formulasi Dan Penilaian Strategi dengan menggunakan

  Submodul Pembangunan Organisasi dengan fungsi-fungsi seperti berikut:

  Pewujudan Cadangan Pembangunan Organisasi Semakan Cadangan Pembangunan Organisasi Sahkan Dokumen Lampiran Pengesahan Cadangan Pembangunan Organisasi Penyediaan Surat Perakuan Penyediaan Dokumen Kelulusan Unit Organisasi Luluskan Cadangan Pembangunan Organisasi Penyediaan Waran Perjawatan / Surat Kuasa Penyediaan Surat Kuasa Untuk Negeri Kemaskini Data Perjawatan Paparkan Status Dan Perincian Cadangan Pembangunan Organisasi Paparkan Dokumen Kelulusan Hubungan antara Modul Formulasi dan Penilaian Strategi yang lain Laporan

 • BUKU PANDUAN LATIHAN SUBMODUL PEMBANGUNAN ORGANISASI

  SUBMODUL PEMBANGUNAN ORGANISASI Tarikh pengemaskinian terkini : 7/28/2009 Buku Panduan Latihan

  PENAMATAN PERKHIDMATAN

  PENAMATAN PERKHIDMATAN

  PENGURUSAN REKOD PERIBADI

  PENGURUSAN REKOD PERIBADI

  PENGURUSAN KERJAYA

  PENGURUSAN KERJAYA

  PENILAIAN KOMPETENSI

  SARAAN, FAEDAH & PENGURUSAN

  GANJARAN

  SARAAN, FAEDAH & PENGURUSAN

  GANJARAN

  PEMBANGUNANPEMBANGUNAN PENGURUSAN PRESTASI

  PENGURUSAN PRESTASI

  PENGURUSAN KOMUNIKASI & TATATERTIB PEKERJA

  PENGURUSAN KOMUNIKASI & TATATERTIB PEKERJA

  PEROLEHAN SUMBER MANUSIA

  PEROLEHAN SUMBER MANUSIA

  FORMULASI & PENILAIAN STRATEGI

  FORMULASI & PENILAIAN STRATEGI

  PENAMATAN PERKHIDMATAN

  PENAMATAN PERKHIDMATAN

  PENGURUSAN REKOD PERIBADI

  PENGURUSAN REKOD PERIBADI

  PENGURUSAN KERJAYA

  PENGURUSAN KERJAYA

  PENILAIAN KOMPETENSI

  SARAAN, FAEDAH & PENGURUSAN

  GANJARAN

  SARAAN, FAEDAH & PENGURUSAN

  GANJARAN

  PEMBANGUNANPEMBANGUNAN PENGURUSAN PRESTASI

  PENGURUSAN PRESTASI

  PENGURUSAN KOMUNIKASI & TATATERTIB PEKERJA

  PENGURUSAN KOMUNIKASI & TATATERTIB PEKERJA

  PEROLEHAN SUMBER MANUSIA

  PEROLEHAN SUMBER MANUSIA

  FORMULASI & PENILAIAN STRATEGI

  FORMULASI & PENILAIAN STRATEGI

  1.0 PENGENALAN

  Modul Formulasi dan Penilaian Strategi merupakan salah satu modul dalam sistem HRMIS. Di dalam modul ini, kesemua fungsi pengurusan telah digabungkan iaitu fungsi utama yang memperkukuhkan pembangunan organisasi, formulasi strategi sumber manusia dan penilaian strategi tersebut. Antara fungsi modul ini ialah menentukan keperluan fungsi sumber manusia dan merumuskan hubungkait dengan polisi dan prosedur. Fungsi-fungsi di dalam modul ini merupakan di antara elemen-elemen bagi pembentukan strategi organisasi di mana konsentrasi diberi kepada cabaran pengurusan sumber manusia di dalam memenuhi strategi organisasi. Secara kasarnya, fungsi modul ini pertamanya, mendefinasi nilai hasil fungsi sumber manusia dan arahtuju fungsi sumber manusia melalui visi, misi dan pemikiran yang jelas. Keduanya, modul ini membantu pembentukan fungsi sumber manusia melalui definasi pencapaian yang diperlukan. Akhirnya, modul ini menggabungkan mekanisma untuk maklumbalas bagi menilai keberkesanan keseluruhan strategi sumber manusia. Rajah 1-1 menunjukkan kedudukan Modul Formulasi dan Penilaian Strategi dalam sistem HRMIS. Rajah 1.1 Modul Formulasi & Penilaian Strategi dalam Sistem HRMIS

 • BUKU PANDUAN LATIHAN SUBMODUL PEMBANGUNAN ORGANISASI

  SUBMODUL PEMBANGUNAN ORGANISASI Tarikh pengemaskinian terkini : 7/28/2009 Buku Panduan Latihan

  Keputusan dari modul ini akan digunakan di dalam lain-lain modul seperti Pengurusan Saraan, Faedah dan Ganjaran, Pengurusan Prestasi, Penilaian Kompetensi, Pembangunan, Pengurusan Kerjaya, Perolehan Sumber Manusia, Pengurusan Rekod Peribadi, Pengurusan Komunikasi & Tatatertib Pekerja dan Penamatan Perkhidmatan. Modul Formulasi Dan Penilaian Strategi mempunyai sembilan submodul yang direka untuk menyokong objektif modul tersebut. Penerangan ringkas submodul-submodul di dalam Modul Formulasi dan Penilaian Strategi adalah seperti berikut: Submodul Formulasi Strategi Sumber Manusia

  Submodul ini menjalankan proses membentuk atau menyemak semula sesuatu strategi sumber manusia untuk memenuhi keperluan sumber manusia sektor awam. Selain dari itu, ia juga mengenalpasti mekanisme untuk membuat pemantauan.

  Submodul Formulasi Polisi dan Prosedur

  Submodul ini menjalankan proses menentukan prinsip-prinsip pentadbiran yang patut dipatuhi. Ia juga menjalankan proses penggubalan polisi dan prosedur yang dapat memberi garis panduan dan asas operasi bagi menentukan pelaksanaan yang efektif dan efisien.

  Submodul Penilaian Keberkesanan Strategi Submodul ini menjalankan proses memantau dan menilai strategi sumber manusia untuk memastikan objektif-objektif strategi tersebut tercapai. Selain dari itu, ia juga mengenalpasti mekanisme untuk membuat pemantauan. Submodul ini mengenalpasti tindakan-tindakan pembetulan yang perlu diambil.

  Submodul Pembangunan Organisasi Submodul ini menjalankan proses mengenalpasti dan membentuk organisasi untuk menyokong objektif-objektif organisasi. Selain dari itu, ia juga mengenalpasti kompetensi teras, peranan, tanggungjawab dan keperluan sumber manusia.

  Kenalpasti Kehendak Fungsi Sumber Manusia (KKF)

  Submodul-submodul di bawah kategori ini menjalankan proses mengenalpasti keperluan-keperluan organisasi untuk memastikan pelaksanaan strategi yang berkesan. Ia juga membentuk rangkakerja sumber manusia untuk membantu operasi dan aktiviti-aktiviti fungsi sumber manusia.

 • BUKU PANDUAN LATIHAN SUBMODUL PEMBANGUNAN ORGANISASI

  SUBMODUL PEMBANGUNAN ORGANISASI Tarikh pengemaskinian terkini : 7/28/2009 Buku Panduan Latihan

  Submodul-submodul di bawah kategori ini terbahagi kepada dua bahagian iaitu:- KKF- Perolehan Sumber Manusia

  o Submodul Perancangan Sumber Manusia Jangka Panjang - Satu proses yang sistematik dalam membuat jangkauan keperluan

  jangkamasa panjang sumber manusia agar memenuhi matlamat dan strategi jangkamasa panjang organisasi tersebut. Ianya ditentukan setelah menganalisa elemen-elemen dalaman dan luaran yang dapat memberi kesan kepada keperluan jangkamasa panjang sumber manusia.

  o Submodul Aktiviti Taktikal Satu proses untuk membangunkan pelan tindakan yang akan membayangkan aktiviti yang diperlukan untuk menjalankan aktiviti taktikal yang berkesan. Tujuan mengadakan perolehan sumber manusia melalui aktiviti taktikal ialah untuk mendapatkan bakal pemilik kompetensi daripada sumber yang berlainan untuk memenuhi keperluan sumber manusia untuk organisasi berkenaan.

  o Submodul Penilaian Penggunaan Sumber Manusia Proses merancang dan melaksanakan aktiviti pemantauan terhadap tahap penggunaan sumber manusia.

  o Submodul Norma Perjawatan Piawai yang digunakan oleh Agensi Pusat dan agensi-agensi pelaksana dalam usaha menentukan perjawatan dan struktur organisasi yang diperlukan untuk menjalankan sesuatu tugas, fungsi atau tanggungjawab yang telah ditentukan bagi sesuatu agensi itu.

  Submodul KKF-Pengurusan Saraan, Faedah dan Ganjaran

  o Pelaksanaan Penilaian Perjawatan Membina hirarki susunatur jawatan di dalam Kerajaan untuk memastikan ekuiti dalaman.

  o Pelaksanaan Kajian Pasaran Untuk menentukan jawatan digandingkan dengan skim saraan, faedah dan ganjaran Kerajaan dan kemudiannya dibandingkan dengan pasaran dan organisasi penanda aras (benchmark).

  o Bangunkan Skim RBR Baru Untuk menentukan skim RBR untuk Kerajaan dapat menyokong organisasi dan visi sumber manusia dan mempormosikan kadar produktiviti tinggi pemilik kompetensi yang berpanjangan.

 • BUKU PANDUAN LATIHAN SUBMODUL PEMBANGUNAN ORGANISASI

  SUBMODUL PEMBANGUNAN ORGANISASI Tarikh pengemaskinian terkini : 7/28/2009 Buku Panduan Latihan

  1.1 OBJEKTIF SUBMODUL PEMBANGUNAN ORGANISASI

  Mengenal pasti dan membentuk struktur organisasi dan struktur fungsi ke arah mencapai objektif organisasi.

  Menyediakan penerangan yang berkesan dan bermakna untuk fungsi,

  tanggungjawab dan asas pengukursan prestasi setiap entiti dalam struktur organisasi dan struktur fungsi.

  Faedah penggunaan Submodul Pembangunan Organisasi:

  Mengetahui dengan jelas matlamat dan objektif Organisasi dan Sumber Manusia; Mengenalpasti dengan jelas peranan dan tanggungjawab individu untuk

  membantu strategi organisasi; Rangkakerja yang teratur untuk mengoperasikan aktiviti-aktiviti Sumber Manusia; Pelaksanaan penilaian keberkesanan strategi organisasi bagi tujuan

  penambahbaikan yang berterusan.

 • BUKU PANDUAN LATIHAN SUBMODUL PEMBANGUNAN ORGANISASI

  SUBMODUL PEMBANGUNAN ORGANISASI Tarikh pengemaskinian terkini : 7/28/2009 Buku Panduan Latihan

  1.2 FUNGSI UMUM SUBMODUL PEMBANGUNAN ORGANISASI

  Submodul Pembangunan Organisasi mempunyai fungsi umum yang membolehkan pengguna melaksanakan operasi berikut:

  Kalendar Membolehkan pengguna mengisi ruang tarikh.

  Set Semula Membolehkan pengguna mengosongkan semula ruang yang

  telah diisi dan memasukkan ruang dengan data asal (iaitu data sebelum sebarang perubahan dilakukan).

  Keluar / Batal Membolehkan pengguna keluar dari skrin yang sedang

  dilihat.

  Laman Utama Membolehkan pengguna kembali ke laman utama.

  Tamat Sesi Membolehkan pengguna menamatkan sesi modul.

  Fungsi Muat Turun / Muat Naik Membolehkan pengguna memuat turun atau memuat naik sesuatu maklumat yang dikehendaki.

  Fungsi Cari Menggunakan Kaedah Wildcard (*) Membolehkan

  pengguna mendapatkan senarai bagi sesuatu maklumat mengikut kriteria carian yang digunakan.

 • BUKU PANDUAN LATIHAN SUBMODUL PEMBANGUNAN ORGANISASI

  SUBMODUL PEMBANGUNAN ORGANISASI Tarikh pengemaskinian terkini : 7/28/2009 Buku Panduan Latihan

  1.3 FUNGSI-FUNGSI DALAM SUBMODUL PEMBANGUNAN ORGANISASI Untuk memastikan objektif Submodul Pembangunan Organisasi tercapai, aplikasi ini dibangunkan dengan fungsi-fungsi iaitu:

  Bil

  Fungsi

  Keterangan

  1. Pewujudan Cadangan Pembangunan Organisasi

  Fungsi ini membolehkan Penganalisa Pembangunan Organisasi (OD Analyst) menyediakan Kertas Cadangan berhubung dengan Pembangunan Organisasi. Cadangan ini merangkumi cadangan untuk menyelenggara senarai dan struktur Unit Organisasi, Aktiviti Organisasi dan Jawatan Sebenar.

  2. Semakan Cadangan Pembangunan Organisasi

  Fungsi ini membolehkan Pakar Pembangunan Organisasi (OD Specialist) meminda dan membuat ulasan terhadap sesuatu Cadangan Pembangunan Organisasi yang telah disediakan dan dihantar oleh Penganalisa Pembangunan Organisasi, sebelum dihantar ke proses Perakuan.

  3. Sahkan Dokumen Lampiran

  Fungsi ini membolehkan Pihak Berkuasa Memperaku (OD Endorsing Authority) menyemak dan merekodkan bahawa sesuatu Cadangan Pembangunan Organisasi yang telah dihantar untuk Perakuan telah disertakan dengan dokumen-dokumen sokongan yang lengkap. Disamping itu, Pihak Berkuasa Memperaku boleh memaparkan maklumat terperinci sesuatu Cadangan Pembangunan Organisasi termasuk Maklumat Cadangan Unit/Aktiviti Organisasi dan Perjawatan.

  4. Pengesahan Cadangan Pembangunan Organisasi

  Fungsi ini membolehkan Pihak Berkuasa Memperaku Pembangunan Organisasi (OD Endorsing Authority) membuat pindaan dan memperakukan Cadangan Pembangunan Organisasi yang telah disemak oleh Pakar Pembangunan Organisasi sebelum dihantar ke proses Penyediaan Surat Perakuan.

 • BUKU PANDUAN LATIHAN SUBMODUL PEMBANGUNAN ORGANISASI

  SUBMODUL PEMBANGUNAN ORGANISASI Tarikh pengemaskinian terkini : 7/28/2009 Buku Panduan Latihan

  Bil

  Fungsi

  Keterangan

  5. Penyediaan Surat Perakuan

  Fungsi ini membolehkan Pihak Berkuasa Memperaku Pembangunan Organisasi menyediakan Surat Perakuan untuk sesuatu Cadangan Pembangunan Organisasi yang telah diperakukan sebelum dihantar ke proses Kelulusan.

  6. Penyediaan Dokumen Kelulusan Unit Organisasi

  Fungsi ini membolehkan Pihak Berkuasa Memperaku menyediakan dokumen kelulusan bagi Cadangan Pembangunan Organisasi yang melibatkan Cadangan Unit Organisasi.

  7. Luluskan Cadangan Pembangunan Organisasi

  Fungsi ini membolehkan Pihak Berkuasa Melulus Pembangunan Organisasi (OD Approving Authority) meminda dan seterusnya meluluskan sesuatu Cadangan Pembangunan Organisasi yang telah dihantar.

  8. Penyediaan Waran Perjawatan / Surat Kuasa

  Apabila sesuatu Cadangan Pembangunan Organisasi telah diluluskan, Pihak Berkuasa Melulus Pembangunan Organisasi perlu menyediakan dokumen rasmi (waran perajawatan) yang menyatakan perubahan-perubahan yang dibenarkan untuk Unit Organisasi, Aktiviti Organisasi dan Jawatan Sebenar.

  9. Penyediaan Waran Perjawatan Negeri

  Bagi Cadangan Pembangunan Organisasi yang melibatkan agensi negeri (Perkhidmatan Awam Negeri / Badan Berkanun Negeri), Pihak Berkuasa Melulus Pembangunan Organisasi Negeri (OD State Approving Authority) perlu menyediakan dokumen kelulusan berasingan, iaitu Waran Perjawatan Negeri yang menyatakan perubahan-perubahan yang dibenarkan untuk Unit Organisasi, Aktiviti Organiasi dan Jawatan Sebenar.

  10. Kemaskini Data Perjawatan

  Perubahan-perubahan terhadap Unit Organisasi, Aktiviti Organisasi dan Jawatan Sebenar yang telah diluluskan perlu dikemaskini ke dalam pangkalan data bagi Data Perjawatan sebelum dapat digunakan. Fungsi ini membolehkan Penganalisa Pembangunan Organisasi mengemaskini maklumat tersebut berdasarkan kepada Dokumen Kelulusan Unit Organisasi, Waran Perjawatan dan Waran Perjawatan Negeri.

 • BUKU PANDUAN LATIHAN SUBMODUL PEMBANGUNAN ORGANISASI

  SUBMODUL PEMBANGUNAN ORGANISASI Tarikh pengemaskinian terkini : 7/28/2009 Buku Panduan Latihan

  Bil

  Fungsi

  Keterangan

  11. Paparkan Status dan Perincian Cadangan Pembangunan Organisasi

  Fungsi ini membolehkan pengguna melihat status semasa sesuatu Cadangan Pembangunan Organisasi dan memaparkan maklumat terperinci berkaitan dengan Cadangan Pembangunan Organisasi yang mengandungi Cadangan Aktiviti Organisasi, Cadangan Unit Organisasi dan Cadangan Perjawatan.

  12. Paparkan Dokumen Kelulusan

  Fungsi ini membolehkan pengguna memaparkan dokumen-dokumen perakuan dan kelulusan yang telah dikeluarkan. (Surat Perakuan, Dokumen Kelulusan Unit Organisasi, Waran Perjawatan, Waran Perjawatan Negeri).

  13. Hubungan Antara Modul Formulasi dan Penilaian Strategi Yang Lain

  Fungsi ini membolehkan pengguna melihat maklumat terperinci kaitan atau hubungan di antara submodul Pembangunan Organisasi dengan submodul-submodul lain yang terdapat di dalam Modul Formulasi dan Penilaian Strategi.

  14. Laporan Fungsi ini membolehkan pengguna memaparkan laporan-laporan yang berkaitan dengan Cadangan Pembangunan Organisasi.

 • BUKU PANDUAN LATIHAN SUBMODUL PEMBANGUNAN ORGANISASI

  SUBMODUL PEMBANGUNAN ORGANISASI Tarikh pengemaskinian terkini : 7/28/2009 Buku Panduan Latihan

  2.0 PERANAN PENGGUNA DALAM SUBMODUL PEMBANGUNAN ORGANISASI

  Seksyen ini memberi keterangan terperinci mengenai tugas dan peranan dalam menggunakan fungsi-fungsi di dalam Submodul Pembangunan Organisasi. 2.1 SENARAI PERANAN DALAM SUBMODUL PEMBANGUNAN ORGANISASI Berikut adalah peranan yang terdapat dalam Submodul Pembangunan Organisasi ini. Penganalisa Pembangunan Organisasi (Organisational Development Analyst) Pakar Pembangunan Organisasi (Organisational Development Specialist) Pihak Berkuasa Memperaku Pembangunan Organisasi (Organisational

  Development Endorsing Authority) Pihak Berkuasa Melulus Pembangunan Organisasi (Organisational Development

  Approving Authority) Pihak Berkuasa Melulus Pembangunan Organisasi Negeri (Organisational

  Development State Approving Authority)

 • BUKU PANDUAN LATIHAN SUBMODUL PEMBANGUNAN ORGANISASI

  SUBMODUL PEMBANGUNAN ORGANISASI Tarikh pengemaskinian terkini : 7/28/2009 Buku Panduan Latihan

  2.2 PERANAN DALAM SUBMODUL PEMBANGUNAN ORGANISASI MENGIKUT FUNGSI UTAMA

  Berikut adalah peranan di dalam Submodul Pembangunan Organisasi mengikut

  fungsi atau menu utama yang boleh dan perlu dilakukan oleh pengguna berkenaan.

  BIL PERANAN FUNGSI

  1. Penganalisa Pembangunan Organisasi (Organisational Development Analyst)

  Pewujudan Cadangan Pembangunan Organisasi Paparkan Status Dan Perincian Cadangan Pembangunan Organisasi Kemaskini Data Perjawatan Paparkan Dokumen Kelulusan Hubungan Antara Modul Formulasi Dan Penilaian Strategi Yang Lain Laporan

  2. Pakar Pembangunan Organisasi (Organisational Development Specialist)

  Semakan Cadangan Pembangunan Organisasi Paparkan Status Dan Perincian Cadangan Pembangunan Organisasi Paparkan Dokumen Kelulusan Hubungan Antara Modul Formulasi Dan Penilaian Strategi Yang Lain Laporan

  3. Pihak Berkuasa Memperaku Pembangunan Organisasi (Organisational Development Endorsing Authority)

  Sahkan Dokumen Lampiran Pengesahan Cadangan Pembangunan Organisasi Penyediaan Surat Perakuan Penyediaan Dokumen Kelulusan Unit Organisasi Paparkan Dokumen Kelulusan Paparkan Status Dan Perincian Cadangan Pembangunan Organisasi Hubungan Antara Modul Formulasi Dan Penilaian Strategi Yang Lain Laporan

 • BUKU PANDUAN LATIHAN SUBMODUL PEMBANGUNAN ORGANISASI

  SUBMODUL PEMBANGUNAN ORGANISASI Tarikh pengemaskinian terkini : 7/28/2009 Buku Panduan Latihan

  BIL PERANAN FUNGSI

  4. Pihak Berkuasa Melulus Pembangunan Organisasi (Organisational Development Approving Authority)

  Luluskan Cadangan Pembangunan Organisasi Penyediaan Waran Perjawatan / Surat Kuasa Paparkan Status Dan Perincian Cadangan Pembangunan Organisasi Paparkan Dokumen Kelulusan Hubungan Antara Modul Formulasi Dan Penilaian Strategi Yang Lain Laporan

  5. Pihak Berkuasa Melulus Pembangunan Organisasi Negeri (Organisational Development State Approving Authority)

  Paparkan Status Dan Perincian Cadangan Pembangunan Organisasi Penyediaan Surat Kuasa Untuk Negeri Paparkan Dokumen Kelulusan Hubungan Antara Modul Formulasi Dan Penilaian Strategi Yang Lain Laporan

 • BUKU PANDUAN LATIHAN SUBMODUL PEMBANGUNAN ORGANISASI

  SUBMODUL PEMBANGUNAN ORGANISASI Tarikh pengemaskinian terkini : 7/28/2009 Buku Panduan Latihan

  3.0 PEMBANGUNAN ORGANISASI Pembangunan Organisasi merupakan salah satu daripada sub-modul di dalam Modul Formulasi dan Penilaian Strategi. Ia membolehkan pengguna menyediakan dan memproses Cadangan Pembangunan Organisasi yang merangkumi Cadangan Unit Organisasi, Cadangan Aktiviti Organisasi dan Cadangan Perjawatan. Kandungan Seksyen: Seksyen ini mengandungi sub-seksyen berikut: Jadual 1-1: Kandungan Seksyen Seksyen

  Kandungan

  3.1 Pewujudan Cadangan Pembangunan Organisasi 3.1.1 Perubahan Kepada Unit Organisasi Sahaja

  3.1.1.1 Tambah Cadangan Unit Organisasi Baru 4.1 Wujudkan Unit Organisasi Baru

  3.1.2

  Perubahan Kepada Unit Organisasi Yang Melibatkan Perubahan Kepada Jawatan Sebenar

  4.2 Pindahkan Unit Organisasi 4.3 Mansuhkan Unit Organisasi 4.4 Pinda Maklumat Unit Organisasi

  3.1.1.2 Kemaskini Butiran Cadangan Unit Organisasi 5.1 Selenggara Cadangan Keperluan Perjawatan

  5.1.1 Tambah Cadangan Keperluan Perjawatan 5.1.1.1 Pewujudan Jawatan Sebenar Baru 5.1.1.2 Pewujudan Jawatan Tambahan 5.1.1.3 Penukaran Status Jawatan 5.1.1.4 Penggredan Semula 5.1.1.5 Pemansuhan Jawatan Sebenar 5.1.1.6 Pindah Butiran 5.1.1.7 Pewujudan Jawatan Khas Untuk Penyandang 5.1.1.8 Pemansuhan Jawatan Khas Untuk Penyandang

  5.1.2 Kemaskini Cadangan Keperluan Perjawatan 5.1.3 Hapus Cadangan Keperluan Perjawatan 5.1.4 Selenggara Keperluan Kompetensi 5.1.5 Selenggara Bidang Hasil Utama 5.1.6 Selenggara Tugas 5.1.7 Selenggara Skop Bidang Kuasa

  5.2 Selenggara Lokasi Unit Organisasi

 • BUKU PANDUAN LATIHAN SUBMODUL PEMBANGUNAN ORGANISASI

  SUBMODUL PEMBANGUNAN ORGANISASI Tarikh pengemaskinian terkini : 7/28/2009 Buku Panduan Latihan

  Seksyen

  Kandungan

  5.3 Selenggara Bidang Hasil Utama 5.4 Selenggara Petunjuk Prestasi Utama 5.5 Papar Catatan Terdahulu

  3.1.1.3 Papar Carta Unit Organisasi 3.1.1.4 Hapus Cadangan Unit Organisasi 3.1.1.5 Papar Status / Catatan Terdahulu 3.1.1.6 Carta Organisasi Yang Merujuk Kepada Suatu Cadangan Pembangunan

  Organisasi 3.1.1.7 Carta Organisasi Yang Merangkumi Semua Cadangan Pembangunan

  Organisasi 3.1.1.8 Lampiran 3.1.1.9 Mesyuarat

  3.1.1.10 Papar Rumusan Keperluan Kuantiti Perjawatan 3.1.1.11 Papar Cadangan Item Aktiviti Organisasi 3.1.1.12 Papar Cadangan Item Unit Organisasi 3.1.1.13 Hapus Cadangan Pembangunan Organisasi 3.1.1.14 Hantar Cadangan Pembangunan Organisasi

  3.1.3 Perubahan Kepada Aktiviti Organisasi Yang Melibatkan Perubahan Kepada Jawatan Sebenar

  3.1.3.1 Tambah Cadangan Aktiviti Organisasi Baru 6.1 Wujudkan Aktiviti Organisasi 6.2 Pindahkan Aktiviti Organisasi 6.3 Mansuhkan Aktiviti Organisasi 6.4 Pinda Maklumat Aktiviti Organisasi

  3.1.3.2 Kemaskini Butiran Cadangan Aktiviti Organisasi 3.2 Semakan Cadangan Pembangunan Organisasi 3.3 Sahkan Dokumen Lampiran 3.4 Pengesahan Cadangan Pembangunan Organisasi 3.5 Penyediaan Surat Perakuan 3.6 Penyediaan Dokumen Kelulusan Unit Organisasi 3.7 Luluskan Cadangan Pembangunan Organisasi 3.8 Penyedian Waran Perjawatan / Surat Kuasa 3.9 Penyediaan Surat Kuasa Untuk Negeri

  3.10 Kemaskini Data Perjawatan 3.10.1 Kemaskini Senarai Cadangan Unit Organisasi 3.10.2 Kemaskini Senarai Cadangan Aktiviti Organisasi 3.10.3 Kemaskini Maklumat Jawatan Sebenar

  3.11 Paparkan Status dan Perincian Cadangan Pembangunan Organisasi 3.12 Paparkan Dokumen Kelulusan 3.13 Hubungan Antara Modul Formulasi dan Penilaian Strategi Yang Lain 3.14 Laporan

 • BUKU PANDUAN LATIHAN SUBMODUL PEMBANGUNAN ORGANISASI

  SUBMODUL PEMBANGUNAN ORGANISASI Tarikh pengemaskinian terkini : 7/28/2009 Buku Panduan Latihan

  Ikuti langkah-langkah berikut untuk mendapatkan Sub Modul Pembangunan Organisasi. Langkah-langkah:

  Rajah 1 : Paparan Utama Aplikasi HRMIS

  Rajah 2 : Skrin Pembangunan Organisasi

  Langkah 1

  Klik Formulasi & Penilaian Strategi

  Langkah 2

  Klik Pembangunan Organisasi

 • BUKU PANDUAN LATIHAN SUBMODUL PEMBANGUNAN ORGANISASI

  SUBMODUL PEMBANGUNAN ORGANISASI Tarikh pengemaskinian terkini : 7/28/2009 Buku Panduan Latihan

  1. Pengguna akan melihat Menu Pembangunan Organisasi. 2. Dari skrin ini pengguna boleh melakukan operasi-operasi berikut:

  Pewujudan Cadangan Pembangunan Organisasi (lihat Seksyen 3.1)

  Semakan Cadangan Pembangunan Organisasi (lihat Seksyen 3.2)

  Sahkan Dokumen Lampiran (lihat Seksyen 3.3)

  Pengesahan Cadangan Pembangunan Organisasi (lihat Seksyen 3.4)

  Penyediaan Surat Perakuan (lihat Seksyen 3.5)

  Penyediaan Dokumen Kelulusan Unit Organisasi (lihat Seksyen 3.6)

  Luluskan Cadangan Pembangunan Organisasi (lihat Seksyen 3.7)

  Penyediaan Waran Perjawatan/Surat Kuasa (lihat Seksyen 3.8)

  Penyediaan Surat Kuasa Untuk Negeri (lihat Seksyen 3.9)

  Kemaskini Data Perjawatan (lihat Seksyen 3.10)

  Paparkan Status dan Perincian Cadangan Pembangunan Organisasi (lihat Seksyen 3.11)

  Paparkan Dokumen Kelulusan (lihat Seksyen 3.12)

  Hubungan Antara Modul Formulasi dan Penilaian Strategi Yang Lain (lihat Seksyen 3.13)

  Laporan (lihat Seksyen 3.14) 3. Rujuk seksyen-seksyen berkenaan untuk keterangan yang selanjutnya.

 • BUKU PANDUAN LATIHAN SUBMODUL PEMBANGUNAN ORGANISASI

  SUBMODUL PEMBANGUNAN ORGANISASI Tarikh pengemaskinian terkini : 7/28/2009 Buku Panduan Latihan

  3.1 PEWUJUDAN CADANGAN PEMBANGUNAN ORGANISASI Fungsi ini membolehkan pengguna menyediakan Kertas Cadangan berhubung dengan Pembangunan Organisasi. Kertas Cadangan ini merangkumi Cadangan untuk menyelenggara senarai dan struktur Unit Organisasi, Aktiviti Organisasi dan Jawatan Sebenar. Kertas Cadangan tersebut boleh mengandungi sama ada:

  3.1.1 Perubahan kepada Unit Organisasi sahaja, atau

  3.1.2 Perubahan kepada Unit Organisasi yang melibatkan perubahan kepada Jawatan Sebenar, atau

  3.1.3 Perubahan kepada Aktiviti Organisasi yang melibatkan perubahan kepada Jawatan Sebenar, atau

  3.1.4 Perubahan secara serentak melibatkan ketiga-tiga elemen Jawatan Sebenar, Unit Organisasi dan Aktiviti Organisasi.

  Pengguna: Penganalisa Pembangunan Organisasi Ikuti Langkah 3 hingga Langkah 8 untuk melaksanakan operasi Pewujudan Cadangan Pembangunan Organisasi. Langkah-langkah:

 • BUKU PANDUAN LATIHAN SUBMODUL PEMBANGUNAN ORGANISASI

  SUBMODUL PEMBANGUNAN ORGANISASI Tarikh pengemaskinian terkini : 7/28/2009 Buku Panduan Latihan

  Rajah 3 : Skrin Pembangunan Organisasi

  Rajah 4 : Skrin Pewujudan Pembangunan Organisasi

  Langkah 3

  Klik Pewujudan Cadangan Pembangunan Organisasi

  Langkah 4

  1. Isi maklumat-maklumat di atas; atau 2. Isi sebahagiannya; atau 3. Klik butang Teruskan untuk paparan Pembangunan

  Organisasi yang telah diwujudkan

 • BUKU PANDUAN LATIHAN SUBMODUL PEMBANGUNAN ORGANISASI

  SUBMODUL PEMBANGUNAN ORGANISASI Tarikh pengemaskinian terkini : 7/28/2009 Buku Panduan Latihan

  Rajah 5 : Skrin Pewujudan Pembangunan Organisasi

  Rajah 6 : Skrin Tambah Cadangan Pembangunan Organisasi

  Langkah 5 Klik Tambah

  Langkah 6

  1. Isi semua maklumat di atas 2. Klik butang Simpan

 • BUKU PANDUAN LATIHAN SUBMODUL PEMBANGUNAN ORGANISASI

  SUBMODUL PEMBANGUNAN ORGANISASI Tarikh pengemaskinian terkini : 7/28/2009 Buku Panduan Latihan

  Rajah 7 : Skrin Mesej Gesaan

  Rajah 8 : Skrin Makluman

  Rajah 9 : Skrin Mesej Gesaan

  Langkah 9 Klik Butang Yes

  Langkah 7

  Klik Butang Yes

  Langkah 8 Klik Butang OK

 • BUKU PANDUAN LATIHAN SUBMODUL PEMBANGUNAN ORGANISASI

  SUBMODUL PEMBANGUNAN ORGANISASI Tarikh pengemaskinian terkini : 7/28/2009 Buku Panduan Latihan

  3.1.1 PERUBAHAN KEPADA UNIT ORGANISASI SAHAJA

  Rajah 10 : Skrin Paparan Cadangan Pembangunan Organisasi (DERAF).

  MAKLUMAN Bagi Cadangan Pembangunan Organisasi yang melibatkan perubahan Unit Organisasi sahaja, Jenis Permohonan yang terlibat hanya Wujudkan Unit Organisasi Baru.

  Rujuk Seksyen 4.1 untuk Wujudkan Unit Organisasi Baru.

 • BUKU PANDUAN LATIHAN SUBMODUL PEMBANGUNAN ORGANISASI

  SUBMODUL PEMBANGUNAN ORGANISASI Tarikh pengemaskinian terkini : 7/28/2009 Buku Panduan Latihan

  Dari skrin ini pengguna boleh melakukan operasi-operasi berikut:

  Tambah Cadangan Unit Organisasi Baru (lihat Seksyen 3.1.1.1)

  Kemaskini Butiran Cadangan Unit Organisasi (lihat Seksyen 3.1.1.2)

  Papar Carta Unit Organisasi (lihat Seksyen 3.1.1.3)

  Hapus Cadangan Unit Organisasi (lihat Seksyen 3.1.1.4)

  Papar Status/Catatan Terdahulu (lihat Seksyen 3.1.1.5)

  Carta Organisasi Yang Merujuk Kepada Suatu Cadangan Pembangunan Organisasi (lihat Seksyen 3.1.1.6)

  Carta Organisasi Yang Merangkumi Semua Cadangan Pembangunan Organisasi (lihat Seksyen 3.1.1.7)

  Lampiran (lihat Seksyen 3.1.1.8)

  Mesyuarat (lihat Seksyen 3.1.1.9)

  Papar Ulasan Keperluan Kuantiti Perjawatan (lihat Seksyen 3.1.1.10)

  Papar Cadangan Item Unit Organisasi (lihat Seksyen 3.1.1.11)

  Papar Cadangan Item Aktiviti Organisasi (lihat Seksyen 3.1.1.12)

  Hapus Cadangan Pembangunan Organisasi (lihat Seksyen 3.1.1.13)

  Hantar Cadangan Pembangunan Organisasi (lihat Seksyen 3.1.1.14)

  1. Rujuk seksyen-seksyen berkenaan untuk keterangan yang selanjutnya.

 • BUKU PANDUAN LATIHAN SUBMODUL PEMBANGUNAN ORGANISASI

  SUBMODUL PEMBANGUNAN ORGANISASI Tarikh pengemaskinian terkini : 7/28/2009 Buku Panduan Latihan

  3.1.1.1 TAMBAH CADANGAN UNIT ORGANISASI BARU Operasi ini membolehkan pengguna menambah Cadangan Unit Organisasi yang baru. Langkah-langkah:

  Rajah 11 : Skrin Paparan Cadangan Pembangunan Organisasi (Draf)

  Langkah 10 Klik Senarai Cadangan Unit Organisasi

  Langkah 11 Klik Tambah

 • BUKU PANDUAN LATIHAN SUBMODUL PEMBANGUNAN ORGANISASI

  SUBMODUL PEMBANGUNAN ORGANISASI Tarikh pengemaskinian terkini : 7/28/2009 Buku Panduan Latihan

  Rajah 12 : Skrin Tambah Cadangan Unit Organisasi

  Langkah 12 Klik senarai drop down bagi Jenis Permohonan

 • BUKU PANDUAN LATIHAN SUBMODUL PEMBANGUNAN ORGANISASI

  SUBMODUL PEMBANGUNAN ORGANISASI Tarikh pengemaskinian terkini : 7/28/2009 Buku Panduan Latihan

  4.1 WUJUDKAN UNIT ORGANISASI BARU Operasi ini membolehkan pengguna membuat permohonan untuk mewujudkan Unit Organisasi yang baru. Dari Rajah 11, ikuti langkah-langkah berikut untuk Wujudkan Unit Organisasi Baru. Langkah-langkah:

  Rajah 13 : Skrin Tambah Cadangan Pembangunan Organisasi Baru

  Langkah 13 Pilih Jenis Permohonan : Wujudkan Unit Organisasi Baru

 • BUKU PANDUAN LATIHAN SUBMODUL PEMBANGUNAN ORGANISASI

  SUBMODUL PEMBANGUNAN ORGANISASI Tarikh pengemaskinian terkini : 7/28/2009 Buku Panduan Latihan

  Rajah 14 : Skrin Tambah Cadangan Unit Organisasi Baru Wujudkan Unit Organisasi Baru

  Langkah 14 Klik Butang Cari untuk carian Unit Induk Sedia Ada (Rujuk Rajah 15)

  Langkah 15 Masukkan maklumat-maklumat yang berkaitan di atas.

 • BUKU PANDUAN LATIHAN SUBMODUL PEMBANGUNAN ORGANISASI

  SUBMODUL PEMBANGUNAN ORGANISASI Tarikh pengemaskinian terkini : 7/28/2009 Buku Panduan Latihan

  Rajah 15 : Skrin Carian Unit Organisasi

  Rajah 16 : Skrin Simpan

  Langkah 16 Carian menggunakan kaedah wild card. Klik Teruskan untuk paparan rekod carian.

  Langkah 17 Klik Kod Unit Organisasi untuk pilih rekod.

  Langkah 18 Klik Butang Simpan setelah semua maklumat dimasukkan.

 • BUKU PANDUAN LATIHAN SUBMODUL PEMBANGUNAN ORGANISASI

  SUBMODUL PEMBANGUNAN ORGANISASI Tarikh pengemaskinian terkini : 7/28/2009 Buku Panduan Latihan

  Rajah 17 : Skrin Mesej Gesaan

  Rajah 18: Skrin Makluman

  Rajah 19 : Skrin Senarai Cadangan Unit Organisasi.

  Langkah 19 Klik Butang Yes.

  Langkah 20 Klik Butang Ok

  Langkah 21 Cadangan yang ditambah dimasukkan ke dalam senarai.

 • BUKU PANDUAN LATIHAN SUBMODUL PEMBANGUNAN ORGANISASI

  SUBMODUL PEMBANGUNAN ORGANISASI Tarikh pengemaskinian terkini : 7/28/2009 Buku Panduan Latihan

  3.1.2 PERUBAHAN KEPADA UNIT ORGANISASI YANG MELIBATKAN PERUBAHAN KEPADA JAWATAN SEBENAR

  3.1.1.1.2 PINDAHKAN UNIT ORGANISASI

  4.2 PINDAHKAN UNIT ORGANISASI

  Operasi ini membolehkan pengguna membuat permohonan untuk memindahkan Unit Organisasi sedia ada.

  Langkah-langkah:

  1. Ulang Langkah 10 Langkah 11 untuk tambah Cadangan Unit Organisasi Baru dan pilih Jenis Permohonan Pindahkan Unit Organisasi.

  MAKLUMAN Bagi Cadangan Pembangunan Organisasi yang melibatkan perubahan Unit Organisasi & perubahan Jawatan Sebenar, Jenis Permohonan yang terlibat adalah i) Pindahkan Unit Organisasi Sedia Ada; ii) Mansuhkan Unit Organisasi Sedia Ada; iii) Kemas kini Maklumat Unit Organisasi Sedia Ada.

  Rujuk Seksyen 2.2 untuk Pindahkan Unit Organisasi; Rujuk Seksyen 2.3 untuk Mansuhkan Unit Organisasi; Rujuk Seksyen 2.4 untuk Pinda Maklumat Unit Organisasi.

 • BUKU PANDUAN LATIHAN SUBMODUL PEMBANGUNAN ORGANISASI

  SUBMODUL PEMBANGUNAN ORGANISASI Tarikh pengemaskinian terkini : 7/28/2009 Buku Panduan Latihan

  Rajah 20 : Skrin Tambah Cadangan Unit Organisasi Baru Pindahkan Unit Organisasi

  Rajah 21 : Sambungan Skrin Tambah Cadangan Unit Organisasi Baru Pindahkan Unit Organisasi

  Langkah 22 Pilih Unit Organisasi Sedia Ada yang dicadangkan untuk PINDAH

  Langkah 23 Pilih Unit Organisasi Sedia Ada / Unit Organisasi Cadangan sebagai induk baru Unit Organisasi Sedia Ada yang telah dipilih untuk PINDAH

  Langkah 24 Masukkan maklumat-maklumat yang berkaitan di atas.

 • BUKU PANDUAN LATIHAN SUBMODUL PEMBANGUNAN ORGANISASI

  SUBMODUL PEMBANGUNAN ORGANISASI Tarikh pengemaskinian terkini : 7/28/2009 Buku Panduan Latihan

  Rajah 22 : Skrin Mesej Gesaan

  Rajah 23 : Skrin Makluman

  Langkah 25 Klik Butang YES

  Langkah 26 Klik Butang OK

  MAKLUMAN Bagi Jenis Permohonan Cadangan Pembangunan Organisasi yang melibatkan Pindahkan Unit Organisasi; Cadangan Keperluan Perjawatan yang dibenarkan ialah: i) Pindah Butiran

  Rujuk Seksyen 5.1.1.6 untuk Pindah Butiran.

 • BUKU PANDUAN LATIHAN SUBMODUL PEMBANGUNAN ORGANISASI

  SUBMODUL PEMBANGUNAN ORGANISASI Tarikh pengemaskinian terkini : 7/28/2009 Buku Panduan Latihan

  4.3 MANSUHKAN UNIT ORGANISASI Operasi ini membolehkan pengguna membuat cadangan untuk menghapuskan sesebuah Unit Organisasi. Langkah-langkah: 1. Ulang Langkah 10 Langkah 11 untuk tambah Cadangan Unit Organisasi Baru dan pilih Jenis Permohonan Mansuhkan Unit Organisasi.

  Rajah 24 : Skrin Tambah Cadangan Unit Organisasi Baru Hapus Unit

  Organisasi

  Langkah 27 Klik Butang Cari untuk carian Unit Organisasi Sedia yang dicadangkan untuk MANSUH.

 • BUKU PANDUAN LATIHAN SUBMODUL PEMBANGUNAN ORGANISASI

  SUBMODUL PEMBANGUNAN ORGANISASI Tarikh pengemaskinian terkini : 7/28/2009 Buku Panduan Latihan

  Rajah 25 : Skrin Mesej Gesaan

  Rajah 26 : Skrin Makluman

  Rajah 27 : Skrin Mesej Gesaan

  PERINGATAN ! Bagi Jenis Permohonan Hapuskan Unit Organisasi, Jawatan Sebenar di bawah Unit Organisasi tersebut perlu dipindahkan ke Unit Organisasi Yang Lain.

  Langkah 28 Klik Butang YES

  Langkah 29 Klik Butang OK

  Langkah 30 1.Klik Butang YES 2.Rujuk Seksyen 5.1.1.6 Pindah Butiran

 • BUKU PANDUAN LATIHAN SUBMODUL PEMBANGUNAN ORGANISASI

  SUBMODUL PEMBANGUNAN ORGANISASI Tarikh pengemaskinian terkini : 7/28/2009 Buku Panduan Latihan

  4.4 PINDA MAKLUMAT UNIT ORGANISASI

  Operasi ini membolehkan pengguna membuat permohonan untuk meminda maklumat Unit Organisasi sedia ada.

  Langkah-langkah:

  1. Ulang Langkah 11 Langkah 13 untuk tambah Cadangan Unit Organisasi

  Baru dan pilih Jenis Permohonan Pinda Maklumat Unit Organisasi.

  Skrin 28 : Skrin Tambah Cadangan Unit Organisasi Baru Pinda Maklumat Unit Organisasi

  Langkah 31 Klik Butang CARI untuk carian Unit Organisasi Sedia yang dicadang untuk PINDAAN.

 • BUKU PANDUAN LATIHAN SUBMODUL PEMBANGUNAN ORGANISASI

  SUBMODUL PEMBANGUNAN ORGANISASI Tarikh pengemaskinian terkini : 7/28/2009 Buku Panduan Latihan

  Skrin 29 : Skrin Tambah Cadangan Unit Organisasi Baru Pinda Maklumat Unit Organisasi

  Rajah 30 : Skrin Mesej Gesaan

  Langkah 32

  1. Isi maklumat-maklumat yang berkaitan di atas;

  2. Klik Butang Simpan.

  Langkah 33 Klik Butang YES

 • BUKU PANDUAN LATIHAN SUBMODUL PEMBANGUNAN ORGANISASI

  SUBMODUL PEMBANGUNAN ORGANISASI Tarikh pengemaskinian terkini : 7/28/2009 Buku Panduan Latihan

  Rajah 31 : Skrin Makluman

  Langkah 34 Klik Butang OK

  MAKLUMAN Bagi Jenis Permohonan Cadangan Pembangunan Organisasi yang melibatkan Pinda Maklumat Unit Organisasi; Cadangan Keperluan Perjawatan yang dibenarkan adalah: i) Pindah Butiran

  Rujuk Seksyen 5.1.1.6 untuk Pindah Butiran.

 • BUKU PANDUAN LATIHAN SUBMODUL PEMBANGUNAN ORGANISASI

  SUBMODUL PEMBANGUNAN ORGANISASI Tarikh pengemaskinian terkini : 7/28/2009 Buku Panduan Latihan

  3.1.1.2 KEMASKINI BUTIRAN CADANGAN UNIT ORGANISASI

  Operasi ini membolehkan pengguna mengemaskini maklumat mengenai Cadangan Unit Organisasi.

  Langkah-langkah:

  Rajah 32 : Skrin Senarai Cadangan Unit Organisasi (DERAF)

  Langkah 35 Klik Kod/Nama Unit Organisasi Sedia Ada atau Kod/Nama Unit Organisasi Cadangan untuk kemaskini maklumat. * Pastikan pilih tab Senarai Cadangan Pembangunan Organisasi

 • BUKU PANDUAN LATIHAN SUBMODUL PEMBANGUNAN ORGANISASI

  SUBMODUL PEMBANGUNAN ORGANISASI Tarikh pengemaskinian terkini : 7/28/2009 Buku Panduan Latihan

  Rajah 33 : Skrin Kemaskini Cadangan Unit Organisasi

  1. Dari skrin ini pengguna boleh melakukan operasi-operasi berikut:

  Selenggara Cadangan Keperluan Perjawatan (lihat Seksyen 5.1)

  Selenggara Lokasi Unit Organisasi (lihat Seksyen 5.2)

  Selenggara Bidang Hasil Utama (lihat Seksyen 5.3)

  Selenggara Petunjuk Prestasi Utama (lihat Seksyen 5.4)

  Papar Catatan Terdahulu (lihat Seksyen 5.5)

  2. Rujuk seksyen-seksyen berkenaan untuk keterangan yang selanjutnya.

  Jika tidak, klik Keluar untuk keluar dari skrin ini.

  Langkah 36 Klik tab yang berkenaan untuk Selenggara.

 • BUKU PANDUAN LATIHAN SUBMODUL PEMBANGUNAN ORGANISASI

  SUBMODUL PEMBANGUNAN ORGANISASI Tarikh pengemaskinian terkini : 7/28/2009 Buku Panduan Latihan

  5.1 SELENGGARA CADANGAN KEPERLUAN PERJAWATAN

  Operasi ini membolehkan pengguna mengemaskini maklumat Cadangan Keperluan Perjawatan yang sedia ada.

  Langkah-langkah:

  1. Dari skrin Kemaskini Butiran Cadangan Unit Organisasi, klik Cadangan Keperluan Perjawatan.

  2. Pengguna akan melihat skrin Cadangan Keperluan Perjawatan. 3. Dari skrin ini pengguna boleh melakukan operasi-operasi berikut:

  5.1.1 Tambah Cadangan Keperluan Perjawatan 5.1.2 Kemaskini Cadangan Keperluan Perjawatan 5.1.3 Hapus Cadangan Keperluan Perjawatan 5.1.4 Selenggara Keperluan Kompetensi 5.1.5 Selenggara Bidang Hasil Utama 5.1.6 Selenggara Tugas 5.1.7 Selenggara Skop Bidang Kuasa

  5.1.1 TAMBAH CADANGAN KEPERLUAN PERJAWATAN

  MAKLUMAN Cadangan Keperluan Perjawatan berdasarkan perubahan yang berlaku kepada waran perjawatan adalah seperti berikut: 5.1.1.1 Pewujudan Jawatan Sebenar Baru 5.1.1.2 Pewujudan Jawatan Tambahan 5.1.1.3 Penukaran Status Jawatan 5.1.1.4 Pemansuhan Jawatan Sebenar 5.1.1.5 Penggredan Semula 5.1.1.6 Pindah Butiran 5.1.1.7 Pewujudan Jawatan Khas Untuk Penyandang 5.1.1.8 Pemansuhan Jawatan Khas Untuk Penyandang Rujuk seksyen-seksyen berikut untuk langkah seterusnya.

 • BUKU PANDUAN LATIHAN SUBMODUL PEMBANGUNAN ORGANISASI

  SUBMODUL PEMBANGUNAN ORGANISASI Tarikh pengemaskinian terkini : 7/28/2009 Buku Panduan Latihan

  Rajah 34 : Skrin Kemaskini Cadangan Unit Organisasi

  Langkah 37 Klik Butang TAMBAH

 • BUKU PANDUAN LATIHAN SUBMODUL PEMBANGUNAN ORGANISASI

  SUBMODUL PEMBANGUNAN ORGANISASI Tarikh pengemaskinian terkini : 7/28/2009 Buku Panduan Latihan

  5.1.1.1 PEWUJUDAN JAWATAN SEBENAR BARU

  Rajah 35 : Skrin Tambah Cadangan Keperluan Perjawatan Baru

  Langkah 38 Pilih Jenis Permohonan: Pewujudan Jawatan Baru

  Langkah 39 Klik Butang CARI untuk Carian Jawatan Standard

 • BUKU PANDUAN LATIHAN SUBMODUL PEMBANGUNAN ORGANISASI

  SUBMODUL PEMBANGUNAN ORGANISASI Tarikh pengemaskinian terkini : 7/28/2009 Buku Panduan Latihan

  Rajah 36 : Skrin Carian Jawatan Standard

  Langkah 40 1. Isi maklumat-maklumat berikut; atau 2. sebahagiannya; atau/dan 3. Klik butang TERUSKAN.

  Langkah 41 Pilih Kod Jawatan Standard yang berkenaan.

 • BUKU PANDUAN LATIHAN SUBMODUL PEMBANGUNAN ORGANISASI

  SUBMODUL PEMBANGUNAN ORGANISASI Tarikh pengemaskinian terkini : 7/28/2009 Buku Panduan Latihan

  Rajah 37 : Skrin Tambah Cadangan Keperluan Perjawatan Baru Pewujudan

  Jawatan Baru

  Jawatan Standard yang telah dipilih.

  Langkah 42

  1. Isi semua maklumat yang diperlukan di atas; 2. Sekiranya jawatan yang ingin diwujudkan

  adalah skim fleksi, klik pada kotak Sila tandakan untuk skim fleksi dan klik butang TAMBAH untuk pilih Jawatan Standard yang lain.

  Langkah 43 Klik butang SIMPAN

 • BUKU PANDUAN LATIHAN SUBMODUL PEMBANGUNAN ORGANISASI

  SUBMODUL PEMBANGUNAN ORGANISASI Tarikh pengemaskinian terkini : 7/28/2009 Buku Panduan Latihan

  Rajah 38 : Sambungan Skrin Tambah Cadangan Keperluan Perjawatan Baru

  Pewujudan Jawatan Baru

  Langkah 44

  Cari Unit Organisasi Sedia Ada/Cadangan Unit Organisasi bagi penempatan jawatan yang telah diwujudkan.

 • BUKU PANDUAN LATIHAN SUBMODUL PEMBANGUNAN ORGANISASI

  SUBMODUL PEMBANGUNAN ORGANISASI Tarikh pengemaskinian terkini : 7/28/2009 Buku Panduan Latihan

  Rajah 39 : Skrin Carian Unit Organisasi Sedia/Cadangan Unit Organisasi

  Rajah 40: Skrin Makluman

  Langkah 45

  Isi maklumat yang diperlukan untuk carian Unit Organisasi dan klik butang TERUSKAN.

  Langkah 46

  Klik Kod Unit Organisasi yang dikehendaki.

  Langkah 47

  Klik Butang OK.

 • BUKU PANDUAN LATIHAN SUBMODUL PEMBANGUNAN ORGANISASI

  SUBMODUL PEMBANGUNAN ORGANISASI Tarikh pengemaskinian terkini : 7/28/2009 Buku Panduan Latihan

  Rajah 41 : Skrin Cadangan Keperluan Perjawatan

  Langkah 48

  Klik pada Nama Jawatan untuk Kemaskini Rekod.

 • BUKU PANDUAN LATIHAN SUBMODUL PEMBANGUNAN ORGANISASI

  SUBMODUL PEMBANGUNAN ORGANISASI Tarikh pengemaskinian terkini : 7/28/2009 Buku Panduan Latihan

  5.1.1.2 PEWUJUDAN JAWATAN TAMBAHAN

  Rajah 42 : Skrin Pewujudan Jawatan Tambahan

  Langkah 49

  Klik butang CARI untuk carian Jawatan Standard. Rujuk Rajah Carian Jawatan Standard.

  Langkah 50

  Klik butang CARI untuk carian Butiran Sedia Ada.

 • BUKU PANDUAN LATIHAN SUBMODUL PEMBANGUNAN ORGANISASI

  SUBMODUL PEMBANGUNAN ORGANISASI Tarikh pengemaskinian terkini : 7/28/2009 Buku Panduan Latihan

  Rajah 43 : Sambungan Skrin Pewujudan Jawatan Tambahan

  Rajah 44 : Skrin Makluman

  Langkah 52

  Pilih Butang CARI untuk Unit Organisasi Sedia Ada / Cadangan Unit Organisasi untuk penempatan perjawatan.

  Langkah 51

  Masukkan maklumat-maklumat yang diperlukan.

  Langkah 53

  Klik Butang OK.

 • BUKU PANDUAN LATIHAN SUBMODUL PEMBANGUNAN ORGANISASI

  SUBMODUL PEMBANGUNAN ORGANISASI Tarikh pengemaskinian terkini : 7/28/2009 Buku Panduan Latihan

  Rajah 45 : Skrin Cadangan Keperluan Perjawatan

  5.1.1.3 PENUKARAN STATUS JAWATAN

  Rajah 46 : Skrin Penukaran Status Jawatan

  Langkah 54

  Klik Butang CARI untuk carian JAWATAN SEBENAR.

  Jawatan yang telah diwujudkan.

 • BUKU PANDUAN LATIHAN SUBMODUL PEMBANGUNAN ORGANISASI

  SUBMODUL PEMBANGUNAN ORGANISASI Tarikh pengemaskinian terkini : 7/28/2009 Buku Panduan Latihan

  Rajah 47 : Skrin Carian Jawatan Sebenar

  Langkah 55

  Klik Butang TERUSKAN untuk carian JAWATAN SEBENAR.

  Langkah 56

  Klik KOD JAWATAN SEBENAR untuk pilih rekod.

 • BUKU PANDUAN LATIHAN SUBMODUL PEMBANGUNAN ORGANISASI

  SUBMODUL PEMBANGUNAN ORGANISASI Tarikh pengemaskinian terkini : 7/28/2009 Buku Panduan Latihan

  Rajah 48 : Sambungan Skrin Penukaran Status Jawatan

  Rajah 49 : Skrin Makluman

  Langkah 57

  Klik Butang CARI untuk carian BUTIRAN SEDIA ADA.

  Langkah 58

  Klik Butang OK.

 • BUKU PANDUAN LATIHAN SUBMODUL PEMBANGUNAN ORGANISASI

  SUBMODUL PEMBANGUNAN ORGANISASI Tarikh pengemaskinian terkini : 7/28/2009 Buku Panduan Latihan

  5.1.1.4 PENGGREDAN SEMULA

  Rajah 50 : Skrin Penggredan Semula

  Langkah 59

  Klik Butang CARI untuk carian JAWATAN SEBENAR * Rujuk Rajah 36

  Langkah 60

  Klik Butang CARI untuk carian JAWATAN STANDARD * Rujuk Rajah 47

  Langkah 61

  Klik Butang CARI untuk carian BUTIRAN SEDIA ADA

 • BUKU PANDUAN LATIHAN SUBMODUL PEMBANGUNAN ORGANISASI

  SUBMODUL PEMBANGUNAN ORGANISASI Tarikh pengemaskinian terkini : 7/28/2009 Buku Panduan Latihan

  Rajah 51 : Sambungan Skrin Penggredan Semula Jawatan Sebenar

  Rajah 52 : Skrin Makluman

  Langkah 62

  Isi maklumat-maklumat yang berkaitan.

  Langkah 63

  Klik Butang OK.

 • BUKU PANDUAN LATIHAN SUBMODUL PEMBANGUNAN ORGANISASI

  SUBMODUL PEMBANGUNAN ORGANISASI Tarikh pengemaskinian terkini : 7/28/2009 Buku Panduan Latihan

  5.1.1.5 PEMANSUHAN JAWATAN SEBENAR

  Rajah 53 : Skrin Pemansuhan Jawatan Sebenar

  Langkah 64

  Klik Butang CARI untuk carian JAWATAN SEBENAR. * Rujuk Rajah 47

 • BUKU PANDUAN LATIHAN SUBMODUL PEMBANGUNAN ORGANISASI

  SUBMODUL PEMBANGUNAN ORGANISASI Tarikh pengemaskinian terkini : 7/28/2009 Buku Panduan Latihan

  Rajah 54 : Sambungan Skrin Pemansuhan Jawatan Sebenar

  Rajah 55 : Skrin Makluman

  Paparan maklumat JAWATAN SEBENAR yang hendak dimansuhkan.

  Langkah 65

  Klik Butang OK.

 • BUKU PANDUAN LATIHAN SUBMODUL PEMBANGUNAN ORGANISASI

  SUBMODUL PEMBANGUNAN ORGANISASI Tarikh pengemaskinian terkini : 7/28/2009 Buku Panduan Latihan

  5.1.1.6 PINDAH BUTIRAN

  Rajah 56 : Skrin Pindah Butiran

  Rajah 57 : Sambungan Skrin Pindah Butiran

  Langkah 66

  Klik Butang CARI untuk carian JAWATAN SEBENAR. * Rujuk Rajah 47

  Sistem akan memaparkan secara default Unit Organisasi bagi Jawatan Sebenar yang dipilih. Pengguna boleh buat carian untuk pindah butiran JAWATAN SEBENAR tersebut sama ada carian Unit Organisasi Sedia Ada/Cadangan Unit Organisasi.

  Langkah 67

  Klik Butang CARI untuk AKTIVITI ORGANISASI SEDIA / CADANGAN AKTIVITI ORGANISASI untuk PINDAH BUTIRAN.

  Langkah 68

  Klik Butang CARI untuk carian BUTIRAN SEDIA ADA

 • BUKU PANDUAN LATIHAN SUBMODUL PEMBANGUNAN ORGANISASI

  SUBMODUL PEMBANGUNAN ORGANISASI Tarikh pengemaskinian terkini : 7/28/2009 Buku Panduan Latihan

  Rajah 58 : Skrin Makluman

  5.1.1.7 PEWUJUDAN JAWATAN KHAS UNTUK PENYANDANG

  Rajah 59 : Skrin Pewujudan Jawatan Khas Untuk Penyandang

  Langkah 69

  Klik Butang OK.

  Langkah 70

  Klik Butang CARI untuk carian JAWATAN SEBENAR. * Rujuk Rajah 47

 • BUKU PANDUAN LATIHAN SUBMODUL PEMBANGUNAN ORGANISASI

  SUBMODUL PEMBANGUNAN ORGANISASI Tarikh pengemaskinian terkini : 7/28/2009 Buku Panduan Latihan

  Rajah 60 : Sambungan Skrin Pewujudan Jawatan Khas Untuk Penyandang

  Rajah 61 : Sambungan Skrin Pewujudan Jawatan Khas Untuk Penyandang

  Langkah 71

  Klik Butang CARI untuk carian JAWATAN STANDARD. * Rujuk Rajah 36

  Langkah 72

  Klik Butang CARI untuk carian UNIT ORGANISASI SEDIA ADA / CADANGAN UNIT ORGANISASI tempatkan perjawatan.

 • BUKU PANDUAN LATIHAN SUBMODUL PEMBANGUNAN ORGANISASI

  SUBMODUL PEMBANGUNAN ORGANISASI Tarikh pengemaskinian terkini : 7/28/2009 Buku Panduan Latihan

  Rajah 62 : Skrin Makluman 5.1.1.8 PEMANSUHAN JAWATAN KHAS UNTUK PENYANDANG

  Rajah 63 : Skrin Pemansuhan Jawatan Khas Untuk Peyandang

  Langkah 73

  Klik Butang OK.

  Langkah 74

  Klik Butang CARI untuk carian JAWATAN SEBENAR. * Rujuk Rajah 47

 • BUKU PANDUAN LATIHAN SUBMODUL PEMBANGUNAN ORGANISASI

  SUBMODUL PEMBANGUNAN ORGANISASI Tarikh pengemaskinian terkini : 7/28/2009 Buku Panduan Latihan

  Rajah 64 : Skrin Pemansuhan Jawatan Khas Untuk Peyandang

  Rajah 65 : Skrin Makluman

  Maklumat JAWATAN SEBENAR yang dipilih.

  Langkah 75

  Klik OK.

 • BUKU PANDUAN LATIHAN SUBMODUL PEMBANGUNAN ORGANISASI

  SUBMODUL PEMBANGUNAN ORGANISASI Tarikh pengemaskinian terkini : 7/28/2009 Buku Panduan Latihan

  5.1.2 KEMASKINI CADANGAN KEPERLUAN PERJAWATAN

  Rajah 66 : Skrin Kemaskini Cadangan Keperluan Perjawatan -KEMASKINI

  Langkah 76

  Klik NAMA JAWATAN STANDARD untuk KEMASKINI

  MAKLUMAN

  Papar Rumusan Kuantiti Keperluan Perjawatan untuk melihat senarai kuantiti perjawatan telah dicadangkan.

  Papar Item Cadangan Aktiviti Organisasi untuk melihat senarai Aktiviti Organisasi yang telah dicadangkan.

  Papar Keperluan Perjawatan Jangka Pendek untuk melihat rekod dari Modul Perolehan Sumber Manusia.

 • BUKU PANDUAN LATIHAN SUBMODUL PEMBANGUNAN ORGANISASI

  SUBMODUL PEMBANGUNAN ORGANISASI Tarikh pengemaskinian terkini : 7/28/2009 Buku Panduan Latihan

  5.1.3 HAPUS CADANGAN KEPERLUAN PERJAWATAN

  Rajah 67 : Skrin Kemaskini Cadangan Keperluan Perjawatan HAPUS

  Langkah 77

  Pilih rekod dan klik Butang HAPUS untuk hapus rekod.

 • BUKU PANDUAN LATIHAN SUBMODUL PEMBANGUNAN ORGANISASI

  SUBMODUL PEMBANGUNAN ORGANISASI Tarikh pengemaskinian terkini : 7/28/2009 Buku Panduan Latihan

  5.1.4 SELENGGARA KEPERLUAN KOMPETENSI

  Rajah 68 : Skrin Kemaskini Cadangan Keperluan Perjawatan

  Rajah 69 : Skrin Kemaskini Maklumat Cadangan Keperluan Perjawatan

  Langkah 78

  Pilih rekod JAWATAN STANDARD. * Rujuk Rajah 36

  Langkah 79

  Klik tab KEPERLUAN kOMPETENSI

 • BUKU PANDUAN LATIHAN SUBMODUL PEMBANGUNAN ORGANISASI

  SUBMODUL PEMBANGUNAN ORGANISASI Tarikh pengemaskinian terkini : 7/28/2009 Buku Panduan Latihan

  Rajah 70 : Skrin Keperluan Kompetensi 5.1.5 SELENGGARA BIDANG HASIL UTAMA

  Rajah 71 : Skrin Kemaskini Maklumat Cadangan Keperluan Perjawatan

  Langkah 80

  Klik Butang TAMBAH/HAPUS untuk tambah/hapus rekod.

  Sistem akan memaparkan Senarai Keperluan Kompetensi berdasarkan kepada Jawatan Standard yang dipilih.

  Langkah 81

  Klik tab BIDANG HASIL UTAMA.

 • BUKU PANDUAN LATIHAN SUBMODUL PEMBANGUNAN ORGANISASI

  SUBMODUL PEMBANGUNAN ORGANISASI Tarikh pengemaskinian terkini : 7/28/2009 Buku Panduan Latihan

  Rajah 72 : Skrin Bidang Hasil Utama 5.1.6 SELENGGARA TUGAS

  Rajah 73 : Skrin Kemas kini Maklumat Cadangan Keperluan Perjawatan

  Langkah 82

  Klik Butang TAMBAH/HAPUS untuk tambah/hapus rekod.

  Langkah 83

  Klik tab TUGAS.

 • BUKU PANDUAN LATIHAN SUBMODUL PEMBANGUNAN ORGANISASI

  SUBMODUL PEMBANGUNAN ORGANISASI Tarikh pengemaskinian terkini : 7/28/2009 Buku Panduan Latihan

  Rajah 74 : Skrin Senarai Tugas 5.1.7 SELENGGARA SKOP BIDANG KUASA

  Rajah 75 : Skrin Kemas kini Maklumat Cadangan Keperluan Perjawatan

  Langkah 84

  Klik Butang TAMBAH/HAPUS untuk tambah/hapus rekod.

  Langkah 85

  Klik tab SKOP BIDANG KUASA

 • BUKU PANDUAN LATIHAN SUBMODUL PEMBANGUNAN ORGANISASI

  SUBMODUL PEMBANGUNAN ORGANISASI Tarikh pengemaskinian terkini : 7/28/2009 Buku Panduan Latihan

  Rajah 76 : Skrin Skop Bidang Kuasa

  Langkah 86

  Klik Butang TAMBAH/HAPUS untuk tambah/hapus rekod.

 • BUKU PANDUAN LATIHAN SUBMODUL PEMBANGUNAN ORGANISASI

  SUBMODUL PEMBANGUNAN ORGANISASI Tarikh pengemaskinian terkini : 7/28/2009 Buku Panduan Latihan

  5.2 SELENGGARA LOKASI UNIT ORGANISASI

  Operasi ini membolehkan pengguna menambah, mengemaskini dan menghapus Lokasi Unit Organisasi.

  Langkah-langkah:

  Rajah 77 : Skrin Kemaskini Butiran Cadangan Unit Organisasi

  Langkah 87 Klik LOKASI UNIT ORGANISASI

 • BUKU PANDUAN LATIHAN SUBMODUL PEMBANGUNAN ORGANISASI

  SUBMODUL PEMBANGUNAN ORGANISASI Tarikh pengemaskinian terkini : 7/28/2009 Buku Panduan Latihan

  Rajah 78 : Skrin Kemas kini Butiran Cadangan Unit Organisasi

  Rajah 79 : Skrin Tambah Baru Butiran Lokasi Unit Organisasi

  Langkah 88 Klik Tambah

  Langkah 89 Isi maklumat berkaitan dengan lokasi Unit Organisasi.

 • BUKU PANDUAN LATIHAN SUBMODUL PEMBANGUNAN ORGANISASI

  SUBMODUL PEMBANGUNAN ORGANISASI Tarikh pengemaskinian terkini : 7/28/2009 Buku Panduan Latihan

  Rajah 80 : Skrin Makluman

  Rajah 81 : Skrin Kemas kini Butiran Cadangan Unit Organisasi Lokasi Unit Organisasi

  Langkah 90 Klik OK.

  Langkah 91 Klik Butang TAMBAH/HAPUS untuk tambah/hapus rekod.

 • BUKU PANDUAN LATIHAN SUBMODUL PEMBANGUNAN ORGANISASI

  SUBMODUL PEMBANGUNAN ORGANISASI Tarikh pengemaskinian terkini : 7/28/2009 Buku Panduan Latihan

  5.3 SELENGGARA BIDANG HASIL UTAMA

  Rajah 82 : Skrin Bidang Hasil Utama

  Langkah 92 Klik Butang TAMBAH/HAPUS untuk tambah/hapus rekod.

 • BUKU PANDUAN LATIHAN SUBMODUL PEMBANGUNAN ORGANISASI

  SUBMODUL PEMBANGUNAN ORGANISASI Tarikh pengemaskinian terkini : 7/28/2009 Buku Panduan Latihan

  5.4 SELENGGARA PETUNJUK PRESTASI UTAMA

  Rajah 83 : Skrin Petunjuk Prestasi Utama

  Langkah 93 Klik Butang TAMBAH/HAPUS untuk tambah/hapus rekod.

 • BUKU PANDUAN LATIHAN SUBMODUL PEMBANGUNAN ORGANISASI

  SUBMODUL PEMBANGUNAN ORGANISASI Tarikh pengemaskinian terkini : 7/28/2009 Buku Panduan Latihan

  5.5 PAPAR CATATAN TERDAHULU

  Rajah 84 : Skrin Kemaskini Butiran Cadangan Unit Organisasi

  Rajah 85: Skrin Catatan Item Cadangan Unit Organisasi

  Langkah 94 Klik PAPAR CATATAN TERDAHULU

 • BUKU PANDUAN LATIHAN SUBMODUL PEMBANGUNAN ORGANISASI

  SUBMODUL PEMBANGUNAN ORGANISASI Tarikh pengemaskinian terkini : 7/28/2009 Buku Panduan Latihan

  3.1.1.3 PAPAR CARTA UNIT ORGANISASI

  Rajah 86 : Skrin Paparan cadangan Pembangunan Organisasi -DERAF

  Langkah 95 Klik Kod Nama Unit Organisasi Induk Sedia Ada / Kod Nama Unit Organisasi Induk Cadangan untuk papar carta unit organisasi.

 • BUKU PANDUAN LATIHAN SUBMODUL PEMBANGUNAN ORGANISASI

  SUBMODUL PEMBANGUNAN ORGANISASI Tarikh pengemaskinian terkini : 7/28/2009 Buku Panduan Latihan

  Rajah 87 : Skrin Struktur Organisasi

  Langkah 96 Klik Paparan untuk pilih jenis struktur organisasi

  MAKLUMAN Pengguna boleh melihat Carta Semasa dan Carta Cadangan serentak.

 • BUKU PANDUAN LATIHAN SUBMODUL PEMBANGUNAN ORGANISASI

  SUBMODUL PEMBANGUNAN ORGANISASI Tarikh pengemaskinian terkini : 7/28/2009 Buku Panduan Latihan

  3.1.1.4 HAPUS CADANGAN UNIT ORGANISASI Operasi ini membolehkan pengguna menghapus Cadangan Unit Organisasi yang tidak lagi berkenaan Langkah-langkah:

  Rajah 88 : Skrin Senarai Cadangan Unit Organisasi

  Langkah 97 Pilih rekod yang hendak dihapuskan.

  Langkah 98 Klik Butang HAPUS.

 • BUKU PANDUAN LATIHAN SUBMODUL PEMBANGUNAN ORGANISASI

  SUBMODUL PEMBANGUNAN ORGANISASI Tarikh pengemaskinian terkini : 7/28/2009 Buku Panduan Latihan

  Rajah 89 : Skrin Gesaan

  Langkah 99 Klik Butang YES.

  MAKLUMAN Skrin akan paparkan s