Bug tracker.net

Download Bug tracker.net

Post on 11-Nov-2014

2.299 views

Category:

Education

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Bug Tracker

TRANSCRIPT

<ul><li> 1. BUGTRACKER.NET<br />Hong Thin n<br />DeltaViet<br /></li> <li> 2. Ni dung trnh by<br />Gii thiu v BugTracker.Net<br />Cc chc nng thc hin kim th<br />Mi trng, cng c v cc gi nh<br />Demo thc hin kim th vi BugTracker.Net<br /></li> <li> 3. Gii thiu v BugTracker.Net<br />1<br /></li> <li> 4. Gii thiu<br />BugTracker.Net l cng c min ph gip tester m t v qun l li trong qu trnh pht trin d n. <br />BugTracker.Net cung cp kh nng kim sot li thng qua vic ghi nhn thi gian, nh danh developer, mc nghim trng ca bug <br />Mc tiu l pht hin li v tnh an ton, bo mt, tng thch, v hiu nng ca Bugtracker.Net.<br /></li> <li> 5. Cc chc nng thc hin kim th<br />2<br /></li> <li> 6. Cc chc nng thc hin kim th<br />Tnh bo mt, an ton ca h thng.<br />Tnh tng thch ca h thng.<br />Hiu nng ca h thng.<br />Chc nng ghi nhn bug.<br />Chc nng kt xut bug.<br /></li> <li> 7. Cc chc nng thc hin kim th<br />Tnh bo mt, an ton ca h thng.<br />Tnh tng thch ca h thng.<br />Hiu nng ca h thng.<br />Chc nng ghi nhn bug.<br />Chc nng kt xut bug.<br /></li> <li> 8. Cc vn to nn tnh bo mt<br />Confidentiality ( tin cy).<br />Integrity (tnh ton vn).<br />Availability (tnh sn dng).<br />Accountability (tnh gii trnh).<br />Non-repudiation (tnh chu trch nhim).<br /></li> <li> 9. Cc k thut tn cng ph bin<br />Buffer Overflow<br />URL Manipulation through HTTP Get<br />SQL Injection<br />XSS (Cross site scripting)<br />Use of weak password Password Cracking<br /></li> <li> 10. Cc chc nng thc hin kim th<br />Tnh bo mt, an ton ca h thng.<br />Tnh tng thch ca h thng.<br />Hiu nng ca h thng.<br />Chc nng ghi nhn bug.<br />Chc nng kt xut bug.<br /></li> <li> 11. Kim tra s tng thch l g ?<br />Kim tra s tng thch ngha l kim tra phn mm ca bn c tng thch vi cc phn mm khc hay khng.<br />V d: kim tra tnh tng thch ca mt trang web, bn cn phi kim tra cu hnh phn cng v phn mm tc ng n s th hin ca website nh th no.<br /></li> <li> 12. Kim tra s tng thch<br />Browser Compatibility<br />OS Compatibility<br />Mobile Browsing<br />Printing Options<br />Platform phn cng<br /> phn gii v dy ca mu sc<br />Kch tht ch<br />Tc ca modem<br /></li> <li> 13. Cc chc nng thc hin kim th<br />Tnh bo mt, an ton ca h thng.<br />Tnh tng thch ca h thng.<br />Hiu nng ca h thng.<br />Chc nng ghi nhn bug.<br />Chc nng kt xut bug.<br /></li> <li> 14. Hiu nng ca h thng l g<br />Hiu nng ca h thng l mt dng ca testing xc nh kh nng p ng, kh nng chu ti, tnh sn sng ca h thng di ch ang chu ti. <br /></li> <li> 15. Hiu nng ca h thng<br />Th nghim tnh sn sng ca ng dng <br />Kh nng chu li<br />So snh hiu nng khi trin khai trn cc h thng khc nhau, cc cu hnh khc nhau<br />H tr nng cao h thng<br />Tm ra mc cao nht m h thng &amp; ng dng c th chu ng c<br /></li> <li> 16. Mi trng, cng c v cc gi nh<br />3<br /></li> <li> 17. 3.1. Mi trng<br />+ H iu hnh: Windows XP, Window 7...<br />+ Webserver : IIS6, IIS7.<br /></li> <li> 18. 3.2. Mt s cng c Bug Tracker khc<br />+ Acunetix Web Vulnerability Scanner 6 (dng test bo mt)<br />+ OpenSTA (dng test hiu nng)<br />+ IE Tester (dng test tng thch)<br /></li> <li> 19. Demo thc hin kim th<br />4<br /></li> <li> 20. Kim th chc nng<br />Kim th giao din<br />Kim th security<br />Kt qu kim th<br /></li> <li> 21. Giao din<br /></li> <li> 22. Thanks you!<br /></li> </ul>