borang pengesahan status tesis - fp.utm.my .emy rusaida binti ismail & mohd fairol amin bin ramlee

Download BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS - fp.utm.my .Emy Rusaida Binti Ismail & Mohd Fairol Amin Bin Ramlee

Post on 26-Aug-2019

214 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • PSZ 19 : 16 ( Pind. 1/97)

  UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

  BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS ♦

  JUDUL: REKACIPTA SELUAR DENGAN BEBANAN UNTUK MENINGKATKAN KEKUATAN OTOT KAKI.

  SESI PENGAJIAN: 2005/2006 Saya, SHAREL IZUWAR BIN ISMAIL ( HURUF BESAR ) Mengaku membenarkan tesis ( PSM / Sarjana / Doktor Falsafah )* ini disimpan di

  perpustakaan Universiti Teknologi Malaysia dengan syarat-syarat kegunaan seperti berikut: 1. Tesis adalah hakmilik Universiti Teknologi Malaysia. 2. Perpustakaan Universiti Teknologi Malaysia dibenarkan membuat salinan untuk tujuan pengajian sahaja. 3. Perpustakaan dibenarkan membuat salinan tesis ini sebagai bahan pertukaran antara institusi pengajian tinggi. 4. ** Sila tandakan ( √ )

  SULIT (Mengandungi maklumat yang berdarjah keselamatan atau kepentingan Malaysia seperti yang termaktud di dalam AKTA RAHSIA RASMI 1972 ) TERHAD (Mengandungi maklumat TERHAD yang telah ditentukan oleh organisasi/badan di mana penyelidikan dijalankan )

  √ TIDAK TERHAD Disahkan Oleh

  TANDATANGAN PENULIS TANDATANGAN PENYELIA Alamat Tetap: D/A KEDAI BURHAN, PM. DR. HJ. ABD. HAFIDZ HJ. OMAR KAMPUNG KELAWEH, 18500 MACHANG, KELANTAN. Tarikh : 20 APRIL 2006 Tarikh : 20 APRIL 2006

  CATATAN * Potong yang tidak berkenaan ** Jika tesis ini SULIT atau TERHAD, sila lampirkan surat daripada pihak berkuasa / organisasi berkenaan dengan menyatakan sekali sebab dan tempoh tesis ini perlu dikelaskan sebagai SULIT atau TERHAD ♦ Tesis dimaksudkan sebagai tesis bagi Ijazah Doktor Falsafah dan Sarjana secara penyelidikan, atau disertai bagi pengajian secara kerja khusus dan penyelidikan atau Laporan Projek Sarjana Muda ( PSM )

 • “ Saya akui bahawa saya telah membaca karya ini dan pada pandangan saya karya ini adalah memadai dari segi skop dan kualiti untuk tujuan penganugerahan Ijazah Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan ( Sains Sukan )”.

  Tandatangan : ...................................................

  Nama Penyelia : PM. DR. HJ. ABDUL HAFIDZ BIN HJ. OMAR

  Tarikh : APRIL, 2006

 • ii

  REKACIPTA SELUAR DENGAN BEBANAN UNTUK MENINGKATKAN

  KEKUATAN OTOT KAKI

  SHAREL IZUWAR BIN ISMAIL

  Tesis ini dikemukakan sebagai memenuhi syarat penganugerahan

  Ijazah Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan (Sains Sukan)

  Fakulti Pendidikan

  Universiti Teknologi Malaysia

  APRIL, 2006

 • iii

  “Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan

  yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya”.

  Tandatangan : .............................................

  Nama Penulis : SHAREL IZUWAR BIN ISMAIL

  Tarikh : APRIL, 2006

 • iv

  DEDIKASI

  Buat Bonda dan Ayahanda serta Keluarga yang Tersayang,

  Ismail Bin Muhammad & Khadijah Binti Hussain

  Shahrulnizam Bin Ismail & Norma Binti Hanapi

  Zamzuri Bin Ismail & Suzana Binti Mohamad

  Alinawati Binti Ismail & Wan Zulkarnain Iskandariah

  Norazli Bin Isamail & Marini Binti Abdullah

  Norafizi Bin Ismail

  Emy Rusaida Binti Ismail & Mohd Fairol Amin Bin Ramlee

  Mohd Izrul Bin Ismail

  Serta Istimewa Buat

  Zuryana Binti Che Yahya

  Dan

  Rakan-rakan seperjuangan sekalian yang telah lima tahun bersama-sama

  (Hafiz Halim, Fidzamil Basaruddin, Izwanuddin Yahaya, Azizul Aziz, Farizal

  Faudzi, Ibrahim Hj Azman, Zawahir Mad Tahir, Abd Hafiz Muhammad)

 • v

  PENGHARGAAN

  Bismillahirahmanirahim....................................

  Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih Dan Penyayang. Alhamdulillah,

  syukur ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah kurniaNya dapat penyelidik

  menyiapkan projek sarjana muda ini tepat pada masanya.

  Setinggi-tinggi penghargaan dan jutaan terima kasih buat para pensyarah

  Sains Sukan, Fakulti Pendidikan, UTM terutamanya buat pensyarah pembimbing

  PM. Dr. Hj. Abdul Hafidz Bin Hj. Omar di atas bimbingan, tunjuk ajar dan galakan

  tanpa jemu yang diberikan sepanjang proses penyelidikan ini.

  Penulis juga ingin merakamkan penghargaan buat Dr. Zainal Abidin Bin

  Zainuddin kerana turut sudi meluangkan masa membantu dalam proses penyelidikan

  ini.

  Tidak lupa juga ucapan jutaan terima kasih kepada pelajar-pelajar lelaki Sains

  Sukan, UTM yang memberikan kerjasama dan komitmen kepada penulis

  terutamanya kepada rakan-rakan seperjuangan tahun 5 SPS, semoga segala apa yang

  kita lalui bersama ini menjadikan kita lebih matang dalam menghadapi hari yang

  mendatang. Terima kasih atas segala sokongan dan bantuan kalian.

  Penghargaan ini juga ditujukan kepada kedua ibu bapa tersayang serta adik

  beradik yang sentiasa memberikan sokongan dan galakan tanpa jemu di saat suka

  atau duka.

  Semoga Allah membalas segala jasa baik kalian......Insyaallah

 • vi

  ABSTRAK

  Kekuatan otot kaki sangat penting dalam semua jenis sukan kerana kekuatan

  otot ini akan membantu atlet mencapai prestasi yang lebih baik. Kajian ini

  merekacipta seluar yang dilengkapi dengan bebanan untuk tujuan latihan. Kajian

  eksperimental seterusnya dijalankan untuk menguji kesan penggunaan seluar tersebut

  dalam membina kekuatan maksimum otot kaki. Ujian pre dan pos digunakan untuk

  menguji keberkesanan seluar setelah menjalani 4 minggu latihan. Seramai 6 orang

  pelajar lelaki tahun 5 Sains Sukan, Fakulti Pendidikan, UTM, Skudai, Johor telah

  dipilih sebagai subjek kajian. Ujian kekuatan otot pra dan pos dijalankan dengan

  menggunakan sistem HELMAS bagi ujian vertical jump dan alat multigym bagi

  ujian leg press. Data dianalisis dengan menggunakan perisian Statistical Packages for

  Social Science version 11.0 (SPSS 11.0). ’Paired Sampled T-Test’ dengan aras

  signifikan yang telah ditetapkan ialah p

 • vii

  ABSTRACT

  Lower limb muscle’s strength is essential in all sports as maximal muscle

  strength will assist the athletes to perform better. This research designed a long pant

  with weight for training purpose. Experimental test were applied to test the

  advantages of using this pant in developing maximal leg strength. Pre and post test

  were used to measure the effects of using the pant following 4 weeks training. 6

  Sports Science students from Faculty of Education, UTM, Skudai, Johor were

  chosen as subjects for this study. Pre and post test were conducted using vertical

  jump and leg press in HELMAS system and multigym respectively. Data were then

  analyzed using Statistical Packages for Social Science software version 11.0 (SPSS

  11.0). ’Paired Sampled T-Test’ was conducted with probability set at p

 • viii

  ISI KANDUNGAN

  BAB TAJUK MUKA SURAT

  Pengakuan Penyelia i

  Judul ii

  Pengakuan Penulis iii

  Dedikasi iv

  Penghargaan v

  Abstrak vi

  Abstract vii

  Senarai Lampiran xi

  Senarai Rajah xii

  Senarai Jadual xiii

  I PENDAHULUAN

  1.1 Pengenalan 1 1.2 Pernyataan Masalah 7 1.3 Objektif Kajian 9 1.4 Kepentingan Kajian 9 1.5 Persoalan Kajian 10 1.6 Limitasi Kajian 11 1.7 Delimitasi Kajian 12 1.8 Definisi Operasional 12

 • ix

  II SOROTAN KAJIAN

  2.1 Pengenalan 15 2.2 Kajian Berkaitan 17

  III METODOLOGI KAJIAN

  3.1 Pengenalan 28 3.2 Kaedah Penyelidikan 29 3.3 Populasi Dan Persampelan 29 3.4 Instrumen Kajian 31 3.5 Prosedur Kajian 32 3.6 Rekabentuk Kajian 38 3.7 Pembolehubah Kajian 39 3.8 Pngumpulan Data 41 3.9 Penganalisaan Data 41

  IV PENGANALISAAN DATA

  4.1 Pengenalan 42 4.2 Analisis Diskriptif 43 4.3 Analisis Inferensi 56 4.4 Penutup 61

 • x

  V PERBINCANGAN, KESIMPULAN DAN

  CADANGAN

  5.1 Pengenalan 61 5.2 Perbincangan 61 5.3 Masalah-Masalah Y