BOPB_Resolució admesos i exclosos

Download BOPB_Resolució admesos i exclosos

Post on 25-Jul-2016

230 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

<ul><li><p>1Dilluns, 4 de gener de 2016</p><p>ADMINISTRACI LOCAL</p><p>Ajuntament de Cubelles</p><p>EDICTE</p><p>En data 7 de desembre de 2015 s'aprova la Resoluci de RR. HH per la qual es declara la relaci provisional d'aspirants admesos i exclosos a les proves selectives que regiran la creaci, mitjanant concurs oposici, d'una borsa de treball de personal inter i laboral temporal en la categoria d'auxiliar administratiu/va de l'Ajuntament de Cubelles, que tot seguit es fa pblica:</p><p>"RESOLUCI DE LA REGIDORIA DE RR.HH NM.100 / 2015</p><p>Vist el Decret de l'Alcaldia nm. 113/2015, de 3 de juliol, pel qual s'aprova la creaci de les diferents rees municipals i delegacions genriques a favor dels diferents regidors i regidores de la Corporaci i vist el Decret d'Alcaldia nm. 146/2015, de 9 de juliol, pel qual s'efectuen delegacions especfiques d'atribucions de gesti i resoluci a favor de les diferents regidories.</p><p>Ats que per acord de la Junta de Govern Local en sessi ordinria de data 14 d'octubre de 2015, es van ratificar les bases que regiran la creaci, mitjanant concurs oposici, d'una borsa de treball de personal inter i laboral temporal en la categoria d'auxiliar administratiu/va de l'Ajuntament de Cubelles.</p><p>Ats que les bases ntegres de la convocatria han estat publicades al "Butllet Oficial de la Provncia de Barcelona" de data 2 de juny de 2015, CVE-nm. de registre: 022015014825.</p><p>Ats que l'anunci de la convocatria ha estat publicat al DOGC de data 19 d'octubre de 2015 nm. 6985, CVE-DOGC-B-15295063-2015.</p><p>Ats que l'anunci de la convocatria torna a sortir publicat al DOGC de data 6 de novembre de 2015 nm. 6992, CVE-DOGC-A-15303094-2015.</p><p>Vist all que diu l'article 55 i ss. de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bsic de l'Empleat Pblic.</p><p>Vist all que diu l'article 21.1 g) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del rgim local.</p><p>Ats que, un cop finalitzat el 26 de novembre el termini de presentaci d'instncies, dins el perode reglamentari han tingut entrada en el registre general d'aquest Ajuntament les segents sollicituds per prendre part en aquest procediment:</p><p>CODI DNI CATAL1 38457334T NA2 44176690S A3 46052359B NA4 44991067P A5 46451336F NA6 52421185E A7 46824793J A8 44418392X A9 77784693G A10 47636769C A11 43720049Q A12 77316542H A13 77784846L A14 45475463R A15 38113858Y NA16 43506557X NA17 25090143H NA18 47178818E A19 34989785T A20 38119695R A C</p><p>VE-N</p><p>m. d</p><p>e re</p><p>gist</p><p>re: 0</p><p>2201</p><p>5027</p><p>914</p></li><li><p>2Dilluns, 4 de gener de 2016</p><p>CODI DNI CATAL21 38082655Z A22 38150738V A23 46592289Q NA24 52625730M A25 37388343A A26 77319726M A27 46042320T A28 44185383Z A29 36517883R A30 38445840Y A31 43511215E NA32 52424357C A33 52422980T A34 52429373E A35 52460829Z NA36 39704415K A37 52428076J A38 46739251P A39 45637239H A40 48025890G A41 39731366Q NA42 46737923Z A43 52207523F A44 52464618P A45 46767223N A46 77112555H A47 46628164B NA48 38141035C A49 45125618D A50 77307461E A51 47631927P A52 77119790P NA53 38456245S A54 43421837E A55 38095606Q A56 44020351F A57 39710189E A58 79290799R A59 52468984G NA60 46971897D NA61 52219075J NA62 46794069V A63 35107112G NA64 47841505X A65 52213563K A66 52180722R A67 48021697C A68 52216774N A69 25134218W A70 79290838V NA71 47631611Z NA72 52918874Z A73 47841263K A74 52212146F A75 35055750R NA</p><p>A Declara Acreditar coneixements de la llengua catalana nivell C.NA No declara acreditar coneixements de la llengua catalana nivell C.</p><p>CVE</p><p>-Nm</p><p>. de </p><p>regi</p><p>stre</p><p>: 022</p><p>0150</p><p>2791</p><p>4</p></li><li><p>3Dilluns, 4 de gener de 2016</p><p>HE RESOLT:</p><p>Primer.- Declarar admesos els aspirants segents:</p><p>CODI DNI CATAL1 38457334T NA2 44176690S A3 46052359B NA4 44991067P A5 46451336F NA6 52421185E A7 46824793J A8 44418392X A9 77784693G A10 47636769C A11 43720049Q A12 77316542H A13 77784846L A14 45475463R A15 38113858Y NA16 43506557X NA17 25090143H NA18 34989785T A19 38119695R A20 38082655Z A21 38150738V A22 46592289Q NA23 52625730M A24 37388343A A25 77319726M A26 46042320T A27 44185383Z A28 36517883R A29 38445840Y A30 43511215E NA31 52424357C A32 52422980T A33 52429373E A34 52460829Z NA35 39704415K A36 52428076J A37 46739251P A38 45637239H A39 39731366Q NA40 46737923Z A41 52207523F A42 52464618P A43 46767223N A44 77112555H A45 46628164B NA46 38141035C A47 45125618D A48 77307461E A49 47631927P A50 77119790P NA51 38456245S A52 43421837E A53 38095606Q A54 44020351F A55 39710189E A</p><p>CVE</p><p>-Nm</p><p>. de </p><p>regi</p><p>stre</p><p>: 022</p><p>0150</p><p>2791</p><p>4</p></li><li><p>4Dilluns, 4 de gener de 2016</p><p>CODI DNI CATAL56 79290799R A57 52468984G NA58 46971897D NA59 52219075J NA60 46794069V A61 35107112G NA62 47841505X A63 52213563K A64 52180722R A65 48021697C A66 52216774N A67 25134218W A68 79290838V NA69 47631611Z NA70 47841263K A71 52212146F A72 35055750R NA</p><p>A Declara Acreditar coneixements de la llengua catalana nivell C.NA No declara acreditar coneixements de la llengua catalana nivell C.</p><p>Segon.- Declarar exclosos als segents aspirants, per les causes que es detallen a continuaci:</p><p>ID DNI18 47178818E40 48025890G72 52918874Z</p><p>El darrer dia de presentaci de sollicituds, no acredita el requisit exigit a la base quarta, punt 6): Els/les aspirants adjuntaran a la instncia, degudament formalitzada, el resguard de pagament conforme han satisfet les taxes corresponents per prendre part en el procs selectiu, que s'han establert en la quantitat de 15 EUR. L'import de les esmentades taxes noms es retornar en el cas de no ser adms/a al procs selectiu per manca de compliment dels requisits exigits, prvia presentaci del justificant de pagament. </p><p>Tercer.- Concedir un termini de 10 dies hbils, a partir del segent a la publicaci d'aquest anunci per a esmenar sollicituds o presentar les allegacions que es creguin escaients. En cas de no presentar allegacions en el termini de 10 dies hbils, aquesta llista s'entendr automticament elevada a definitiva.</p><p>Quart.- Es convoca als aspirants el proper 28 de gener de 2015 a les 09:30 hores a les dependncies municipals situades al carrer Joan Roig i Piera, 3-5 per a la realitzaci de la prova terica i prctica.</p><p>Cinqu.- Nomenar com a membres del Tribunal qualificador a:</p><p>Presidenta: Vocal Sra. Carme Lpez-Feliu i Font. Secretria General Suplent Sra. Trinidad Hernndez Bordallo. TAE de SSGG Personal tcnic especialitzat en la matria: Vocal Sr. Jos Hinojosa Gonzlez. Funcionari de la corporaci. Suplent Sra. Laura de Tena Gmez. Funcionria de la corporaci. Personal funcionari / laboral: Vocal Sr. Abel Lora Ordaz. Funcionari de la corporaci. Personal tcnic. Suplent Sr. Josep R. Roset de Jess. Funcionari de la corporaci. Personal tcnic. Escola d'Administraci Pbica de Catalunya: Vocal Sra. Anna Gmez Cruz. Representant de l'Escola d'Administraci Pblica de Catalunya. Suplent Sr. Jordi Fernandez Reigada. Representant de l'Escola d'Administraci Pblica de Catalunya. Funcionries de la corporaci, que exerciran la secretaria del procs selectiu: Vocal Sra. Sandra Lpez Gallego Funcionria de la corporaci Suplent Sra. Yolanda Jimnez Ruiz Funcionria de la corporaci CV</p><p>E-N</p><p>m. d</p><p>e re</p><p>gist</p><p>re: 0</p><p>2201</p><p>5027</p><p>914</p></li><li><p>5Dilluns, 4 de gener de 2016</p><p>Sis.- Exposar el present Decret al e-tauler de la corporaci i a la pgina web municipal www.cubelles.cat.</p><p>Set.- Publicar la present resoluci al Butllet Oficial de la Provncia. Els successius anuncis es faran mitjanant l'exposici al e-tauler de la corporaci i a la pgina web municipal www.cubelles.cat".</p><p>Cubelles, 9 de desembre de 2015L'alcaldessa, Rosa Fonoll i VenturaEn dono fe, la secretria general, Carme Lopez-Feliu i Font</p><p>https: //bop.diba.cat bop@ diba.cat DL: B-41698-2002</p><p>CVE</p><p>-Nm</p><p>. de </p><p>regi</p><p>stre</p><p>: 022</p><p>0150</p><p>2791</p><p>4</p><p>2015-12-31T14:20:52+0100</p><p>31/12/201514:20:52</p></li></ul>

Recommended

View more >