biznes trendy

of 48 /48
Biznes Trendy opiniaAdHoc Agencja Badań Rynku OPINIA Wrzesień 2006

Upload: tiara

Post on 08-Jan-2016

75 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

Biznes Trendy. opiniaAdHoc Agencja Badań Rynku OPINIA Wrzesień 2006. Spis treści:. Metodologia badania................................................................................................................ - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: Biznes Trendy

Biznes Trendy

opiniaAdHocAgencja Badań Rynku OPINIA

Wrzesień 2006

Page 2: Biznes Trendy

2

Spis treści:

• Metodologia badania................................................................................................................

• Podsumowanie wyników..........................................................................................................

• Charakterystyka czytelnictwa..................................................................................................

• Skuteczność dotarcia zamieszczanych w czasopiśmie reklam................................................

• Plany zakupowe czytelników i zatrudniających ich firm..........................................................

• Finanse czytelników.................................................................................................................

• Charakterystyka firm i sytuacji zawodowej zatrudnionych w nich czytelników.....................

• Charakterystyka czytelników...................................................................................................

03

05

07

15

20

28

33

41

Page 3: Biznes Trendy

3

Metodologia badania

Page 4: Biznes Trendy

4

CELE BADANIA:Głównym celem badania było stworzenie profilu czytelników czasopisma Biznes Trendy oraz charakterystyki zatrudniających ich firm, ze szczególnym uwzględnieniem: - znajomości czasopisma i oceny atrakcyjności zawartych w nim treści;

- planów zakupowych na najbliższe 12 miesięcy; - sytuacji zawodowej i finansowej respondentów.

METODOLOGIA BADANIA:Badanie zostało zrealizowane metodą sondażu telefonicznego wspomaganego komputerowo (CATI).

DOBÓR PRÓBY:Badanie zrealizowano w oparciu o próbę losowo-warstwową, która wylosowana została z bazy prenumeratorów czasopism, do których dołączane jest czasopismo Biznes Trendy i była warstwowana ze względu na województwa.

LICZEBNOŚĆ PRÓBY:Badanie zostało przeprowadzone na próbie 200 respondentów.

TERMIN REALIZACJI:28 sierpień – 09 wrzesień 2006

Page 5: Biznes Trendy

5

Podsumowanie wyników

Page 6: Biznes Trendy

6

Czytelnicy czasopisma Biznes Trendy, to w większości:

• kobiety (81,5%) • osoby w wieku od 41 do 50 lat (52,0%)

• ludzie z wyższym wykształceniem (40,0%)

• pracownicy ze stażem pracy w obecnej firmie dłuższym niż 9 lat (36,5%)

• zajmujący kierownicze stanowiska (70,0%)

• korzystający z Internetu codziennie lub prawie codziennie (84,0%)

• osoby o miesięcznych dochodach netto od 1600 do 2500 PLN (29,0%)

• korzystający z kart kredytowych (70,5%)

• planujący w ciągu najbliższych 12 miesięcy zakup: udziału w szkoleniu (80,5%), turystycznego wyjazdu zagranicznego (52,5%) i ubezpieczenia majątkowego (47,0%).

Firmy, których pracownicy czytają czasopismo Biznes Trendy, to w większości:

• przedsiębiorstwa o profilu usługowym (45,0%) • firmy ze stanem zatrudnienia od 2 do 18 osób (52,0%)• planujące w ciągu najbliższych 12 miesięcy zakup: szkoleń (77,5%), ubezpieczenia majątkowego

(45,5%) i komputerów stacjonarnych (40,5%).

Page 7: Biznes Trendy

7

Charakterystyka czytelnictwa

Page 8: Biznes Trendy

8

• Większość (79,0%) czytelników czasopisma Biznes Trendy stanowią osoby czytające je tylko od czasu do czasu.

• Czasopismo to charakteryzuje stosunkowo wysoki wskaźnik współczytelnictwa – tylko 32,5% respondentów jest jedynymi jego czytelnikami. Największy odsetek stanowią firmy, w których z treściami zamieszczanymi na łamach pisma poza respondentem zaznajamia się jeszcze od jednej do dwóch osób (42,0%).

• Większość respondentów jest zadowolona z tego, co oferuje im czasopismo – na skali od 1 (zdecydowanie nie) do 6 (zdecydowanie tak) odpowiedzi od 4 do 6 wskazało 74,0% czytelników. Należy jednak zwrócić uwagę, że osób zdecydowanie zadowolonych odnotowano zaledwie 3,5%.

• Z 11 działów czasopisma tylko jeden jest znany ponad 50,0% czytelników. Zdecydowanie najczęściej czytelnicy deklarowali znajomość działów: Finanse, Dom i Moda – odpowiednio 77,0%, 49,5% i 49,0%. Żaden z pozostałych działów nie przekroczył 48,0% wskazań. Natomiast najmniej znanymi wśród respondentów działami są Wzorce i Start – znajomość ich zadeklarowało odpowiednio tylko 28,0% i 23,0%.

• Najczęściej czytanymi działami czasopisma są Finanse i Motoryzacja. Spośród czytelników deklarujących ich znajomość, ponad 51,0% czyta je zawsze lub często - odpowiednio 67,5% i 51,7%. Zdecydowanie najrzadziej czytanym przez znających je respondentów działami są Po godzinach i Wzorce – odpowiednio 31,4% i 28,6% czyta je rzadko lub nie czyta ich nigdy.

Page 9: Biznes Trendy

9

„Jak często korzysta Pan(i) z czasopisma Biznes Trendy?”

/podstawą oprocentowania jest ogół respondentów/

Źródło: opiniaAdHoc; wrzesień 2006

Page 10: Biznes Trendy

10

„Ile osób w firmie, oprócz Pana(i), korzysta jeszcze z czasopisma Biznes Trendy?”

/podstawą oprocentowania jest ogół respondentów/

Źródło: opiniaAdHoc; wrzesień 2006

Page 11: Biznes Trendy

11

„Czy jest Pan(i) ogólnie zadowolony(a) z tego, co oferuje Panu(i) czasopismo Biznes Trendy?

Proszę określić stopień swojego zadowolenia w punktach od 1 „zdecydowanie nie” do 6 „zdecydowanie

tak”.”

/podstawą oprocentowania jest ogół respondentów; wykres prezentuje tylko odsetki osób, które umiały ocenić swój stopień zadowolenia/

Źródło: opiniaAdHoc; wrzesień 2006

Page 12: Biznes Trendy

12

„Które z działów czasopisma Biznes Trendy są Panu(i) znane?”/podstawą oprocentowania jest ogół respondentów/

Źródło: opiniaAdHoc; wrzesień 2006

Page 13: Biznes Trendy

13

Najczęściej czytane działy czasopisma Biznes Trendy

/podstawą oprocentowania dla każdego z działów są respondenci deklarujący czytanie danego działu zawsze lub często/

Źródło: opiniaAdHoc; wrzesień 2006

Page 14: Biznes Trendy

14

Najrzadziej czytane działy czasopisma Biznes Trendy

/podstawą oprocentowania dla każdego z działów są respondenci deklarujący czytanie danego działu rzadko lub nigdy/

Źródło: opiniaAdHoc; wrzesień 2006

Page 15: Biznes Trendy

15

Skuteczność dotarcia reklam

zamieszczanych w czasopiśmie

Page 16: Biznes Trendy

16

• Interpretując wyniki z tego rozdziału należy pamiętać o generalnej tendencji ludzi do deklarowania nie zwracania uwagi na treści reklamowe i pomniejszania wpływu, jaki wywierają one na ich decyzje zakupowe. Można więc z dużym prawdopodobieństwem przypuszczać, że uzyskane wyniki są obciążone aprobatą społeczną, a tym samym odsetek czytelników ignorujących treści reklamowe w czasopiśmie jest zawyżony w stosunku do rzeczywistości.

• Połowa respondentów (52,5%) stwierdziła, że zdecydowanie lub raczej zwraca uwagę na reklamy zamieszczane w czasopiśmie Biznes Trendy. Tylko 14,0% deklaruje, że zdecydowanie nie zwraca na nie uwagi.

• Wśród respondentów deklarujących zwracanie uwagi na treści reklamowe w czasopiśmie, tylko 16,1% przyznaje, że obejrzenie reklamy produktu lub usługi w Biznes Trendy, skłoniło ich do dokonania ich zakupu.

• Wśród respondentów deklarujących zwracanie uwagi na treści reklamowe w czasopiśmie, 54,3% przyznaje, że obejrzenie reklamy w Biznes Trendy, skłoniło ich do poszukiwania dodatkowych informacji o reklamowanym produkcie lub usłudze.

Page 17: Biznes Trendy

17

„Czy zwraca Pan(i) uwagę na reklamy zamieszczane w czasopiśmie Biznes Trendy?”

/podstawą oprocentowania jest ogół respondentów/

Źródło: opiniaAdHoc; wrzesień 2006

Page 18: Biznes Trendy

18

„Czy kiedykolwiek obejrzenie reklamy w czasopiśmie Biznes Trendy skłoniło Pana(nią) do dokonania zakupu reklamowanego

produktu lub usługi?”

/podstawą oprocentowania są respondenci, którzy zadeklarowali, że zwracają uwagę na zamieszczane w czasopiśmie reklamy/

Źródło: opiniaAdHoc; wrzesień 2006

Page 19: Biznes Trendy

19

„Czy kiedykolwiek obejrzenie reklamy w czasopiśmie Biznes Trendy skłoniło Pana(nią) do poszukiwania dodatkowych informacji

o reklamowanym produkcie lub usłudze?”/podstawą oprocentowania są respondenci, którzy zadeklarowali, że zwracają uwagę na zamieszczane w czasopiśmie

reklamy/

Źródło: opiniaAdHoc; wrzesień 2006

Page 20: Biznes Trendy

20

Plany zakupowe czytelników

i zatrudniających ich firm

Page 21: Biznes Trendy

21

• W ciągu najbliższych 12 miesięcy większość czytelników czasopisma Biznes Trendy (80,5%) planuje sfinansować we własnym zakresie udział w szkoleniach. Na kolejnych miejscach pod względem liczby wskazań wymieniano zakup turystycznego wyjazdu zagranicznego oraz ubezpieczenia majątkowego – odpowiednio 52,5% i 47,0%. Żaden z pozostałych planów zakupowych nie przekroczył 40,0% wskazań.

• Większość firm zatrudniających respondentów (77,5%), przewiduje w ciągu najbliższych 12 miesięcy sfinansować swoim pracownikom szkolenia. Na kolejnych miejscach pod względem liczby wskazań pojawiło się ubezpieczenie majątkowe i inwestycje z zakresu informatyzacji: zakup komputerów stacjonarnych i oprogramowania komputerowego – odpowiednio 45,5%, 40,5% i 38,0%.

Page 22: Biznes Trendy

22

„Czy w ciągu najbliższych 12 miesięcy planuje Pan(i) zakup dla siebie osobiście następujących produktów i usług?”

/podstawą oprocentowania jest ogół respondentów; na wykresie zaprezentowano wyłącznie odpowiedzi, które uzyskały co najmniej 5% wskazań /

Źródło: opiniaAdHoc; wrzesień 2006

Page 23: Biznes Trendy

23

„Jakie szkolenia planuje Pan(i) zakupić dla siebie osobiście?”

/podstawą oprocentowania są respondenci, którzy zadeklarowali, że planują zakup szkoleń/

Źródło: opiniaAdHoc; wrzesień 2006

Page 24: Biznes Trendy

24

„Jakie oprogramowanie komputerowe planuje Pan(i) zakupić dla siebie osobiście?”

/podstawą oprocentowania są respondenci, którzy zadeklarowali, że planują zakup oprogramowania komputerowego/

Źródło: opiniaAdHoc; wrzesień 2006

Page 25: Biznes Trendy

25

„Czy Pan(i) firma planuje w ciągu najbliższych 12 miesięcy zakup następujących produktów i usług?”

/podstawą oprocentowania jest ogół respondentów; na wykresie zaprezentowano wyłącznie odpowiedzi, które uzyskały co najmniej 5% wskazań /

Źródło: opiniaAdHoc; wrzesień 2006

Page 26: Biznes Trendy

26

„Jakie szkolenia planuje zakupić Pana(i) firma?”

/podstawą oprocentowania są respondenci, którzy zadeklarowali, że ich firmy planują zakup szkoleń/

Źródło: opiniaAdHoc; wrzesień 2006

Page 27: Biznes Trendy

27

„Jakie oprogramowanie komputerowe planuje zakupić Pana(i) firma?

/podstawą oprocentowania są respondenci, którzy zadeklarowali, że ich firmy planują zakup oprogramowania komputerowego/

Źródło: opiniaAdHoc; wrzesień 2006

Page 28: Biznes Trendy

28

Finanse czytelników

Page 29: Biznes Trendy

29

• Największy odsetek (40,0%) badanych czytelników czasopisma Biznes Trendy stanowią osoby uważające, że wysokość ich uposażenia jest taka sama jak innych pracowników zajmujących analogiczne do nich stanowiska. Natomiast 29,0% respondentów ma poczucie, że jest gorzej opłacana niż inne osoby zatrudnione na podobnych stanowiskach. Odmienne przekonanie deklaruje 16,0% czytelników, twierdząc że posiadają wyższe zarobki niż inni pracownicy wykonujący analogiczną pracę.

• 29,0% respondentów stanowią osoby, których miesięczne zarobki netto wraz z ewentualnymi dodatkowymi dochodami, mieszczą się w przedziale od 1601 do 2500 PLN. Drugą pod względem wielkości, niemalże równoliczną grupą, są czytelnicy zarabiający od 2501 do 4000 PLN – 28,0%.

• 70,5% czytelników czasopisma Rachunkowość Budżetowa korzysta z kart kredytowych. Zdecydowanie najczęściej wykorzystywaną kartą jest Visa (53,0%). Na drugim miejscu pod względem liczby wskazań znalazły się karty Mastercard (23,0%) i Maestro (16,5%). Korzystanie z innych kart kredytowych zadeklarowało tylko 2,0% ankietowanych. W toku realizacji badania zauważono problemy respondentów z rozróżnieniem kart płatniczych od kart kredytowych, co może tłumaczyć odsetek osób nie potrafiących wskazać rodzaju posiadanej karty.

Page 30: Biznes Trendy

30

„Jak według Pana(i) kształtują się Pana(i) zarobki, w porównaniu do osób zajmujących analogiczne do Pana(i) stanowiska?”

/podstawą oprocentowania jest ogół respondentów/

Źródło: opiniaAdHoc; wrzesień 2006

Page 31: Biznes Trendy

31

Wysokość miesięcznych zarobków netto wraz z ewentualnymi dodatkowymi dochodami

/podstawą oprocentowania jest ogół respondentów/

Źródło: opiniaAdHoc; wrzesień 2006

Page 32: Biznes Trendy

32

„Z jakich kart kredytowych Pan(i) korzysta?”

/podstawą oprocentowania jest ogół respondentów/

Źródło: opiniaAdHoc; wrzesień 2006

Page 33: Biznes Trendy

33

Charakterystyka firm i sytuacji zawodowej zatrudnionych w nich

czytelników

Page 34: Biznes Trendy

34

• Największy odsetek firm, w których zatrudnieni są czytelnicy czasopisma Biznes Trendy, stanowią przedsiębiorstwa usługowe – 45,0%. Na kolejnych miejscach pod względem liczby wskazań znalazły się firmy o profilu produkcyjnym (12,0%) oraz administracja publiczna i sfera budżetowa (11,0%).

• Czasopismo Biznes Trendy najczęściej dociera do pracowników małych firm. Zdecydowanie największy udział (52,0%) wśród firm mają przedsiębiorstwa, w których stan zatrudnienia wynosi od 2 do 18 osób. Natomiast zaledwie 5,0% stanowią bardzo duże firmy zatrudniające powyżej 249 osób.

• Największą grupę wśród respondentów (36,5%) stanowią osoby, których staż pracy u obecnego pracodawcy wynosi powyżej 9 lat. Natomiast najmniej liczną są czytelnicy zatrudnieni w obecnej firmie rok lub krócej (13,5%).

• Większość biorących udział w badaniu czytelników zajmuje kierownicze stanowiska –70,0%. Najczęściej podlega im co najmniej 7 pracowników – 30,0%.

Page 35: Biznes Trendy

35

Profil działalności firmy

/podstawą oprocentowania jest ogół respondentów/

Źródło: opiniaAdHoc; wrzesień 2006

Page 36: Biznes Trendy

36

Wielkość zatrudnienia w firmie

/podstawą oprocentowania jest ogół respondentów/

Źródło: opiniaAdHoc; wrzesień 2006

Page 37: Biznes Trendy

37

Staż respondentów w obecnej firmie

/podstawą oprocentowania jest ogół respondentów/

Źródło: opiniaAdHoc; wrzesień 2006

Page 38: Biznes Trendy

38

„Jakie stanowisko zajmuje Pan(i) w swojej firmie?”

/podstawą oprocentowania jest ogół respondentów/

Źródło: opiniaAdHoc; wrzesień 2006

Page 39: Biznes Trendy

39

Zajmowanie kierowniczego stanowiska

/podstawą oprocentowania jest ogół respondentów/

Źródło: opiniaAdHoc; wrzesień 2006

Page 40: Biznes Trendy

40

Liczba podległych pracowników

/podstawą oprocentowania są respondenci, którzy zadeklarowali zajmowanie stanowisk kierowniczych/

Źródło: opiniaAdHoc; wrzesień 2006

Page 41: Biznes Trendy

41

Charakterystyka czytelników

Page 42: Biznes Trendy

42

• Wśród czytelników czasopisma Biznes Trendy przeważają kobiety, stanowiące 81,5% wszystkich respondentów.

• Najliczniejszą grupę wiekową stanowią osoby od 41 do 50 lat (52,0%). Zdecydowanie najmniejszy odsetek czytelników odnotowano w wieku 51 lat i starszych – zaledwie 5,0% wskazań.

• Większość respondentów posiada wyższe wykształcenie (40,0%). Na drugim miejscu pod względem liczby wskazań uplasowała się grupa osób z wykształceniem średnim (28,5%) oraz powyżej wyższego tzn. osoby z tytułem doktora oraz absolwenci studiów podyplomowych (13,0%).

• Niemalże wszyscy czytelnicy czasopisma Biznes Trendy (84,0%) korzystają z Internetu codziennie lub prawie codziennie. Odsetek osób, które korzystają z niego rzadziej niż raz w tygodniu wyniósł zaledwie 1,5%. Osoby, które w ogóle nie korzystają z zasobów internetowych stanowią tylko 1,5% ogółu respondentów.

• Respondenci najczęściej charakteryzują siebie, jako osoby dążące do pogłębiania swojej wiedzy i kwalifikacji zawodowych, ciekawe świata oraz dbające o zdrowie – odpowiednio 80,5%, 59,5% i 58,5%. Żadne z pozostałych twierdzeń, nie przekroczyło 58,0% wskazań. Najrzadziej (20,5%) czytelnicy określali się, jako osoby uprawiające sport.

Page 43: Biznes Trendy

43

Płeć

/podstawą oprocentowania jest ogół respondentów/

Źródło: opiniaAdHoc; wrzesień 2006

Page 44: Biznes Trendy

44

Wiek

/podstawą oprocentowania jest ogół respondentów/

Źródło: opiniaAdHoc; wrzesień 2006

Page 45: Biznes Trendy

45

Wykształcenie

/podstawą oprocentowania jest ogół respondentów/

Źródło: opiniaAdHoc; wrzesień 2006

Page 46: Biznes Trendy

46

Częstotliwość korzystania z Internetu

/podstawą oprocentowania jest ogół respondentów/

Źródło: opiniaAdHoc; wrzesień 2006

Page 47: Biznes Trendy

47

„Proszę określić, w jakim stopniu poniższe stwierdzenia opisują Pana(i) osobę.”

/podstawą oprocentowania jest ogół respondentów; wykres przedstawia odsetek odpowiedzi „zdecydowanie tak” i „raczej tak”/

Źródło: opiniaAdHoc; wrzesień 2006

Page 48: Biznes Trendy

48

ul. Okopowa 58/72 01-042 Warszawa

tel. +48 22 530 42 10

e-mail: [email protected]

osoba kontaktowa : Małgorzata Tomczyk-Walczake-mail: [email protected]