Beagle Itinerary 15Day Cruise Itinerary

Download Beagle Itinerary 15Day Cruise Itinerary

Post on 07-Apr-2018

216 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<ul><li><p>8/4/2019 Beagle Itinerary 15Day Cruise Itinerary</p><p> 1/7</p><p>Cfhzicz ws iz&lt; ohnfKmiai{imfsfhaohg ft ciaa 0&gt;&gt;%&gt;09%0&gt;0=</p><p>Z@G MIAI[IMFS ZTI^GA GP[GTZS miai{imf</p><p>DGIMAG</p><p>DTOMOHZOHG EFZFT SIOAFT</p><p>Z`g Dgimag (nftegta z`g Ihjihjf / os ih ottgsoszodag!nwaa iot cfhjozofhgj! jgawpg! 9;7 nffz szgga `waagjsc`ffhgt }oz` zgib jgcb ihj i awpwtofws ohzgtoft Dwoazoh Afhjfh! Ghmaihj oh 9?=9! z`g Dgimag `is &gt; jfwdagcidohs! gic` }oz` {to~izg s`f}gt ihj zfoagz</p><p>Z`g Dgimag-s f}hgts! afhmzoeg Miai{imfs tgsojghzsIwmwszf ihj Mgftmohi Ctw| eibg swtg zf ztgiz fw isi mwgsz }`oag fh dfitj [isz mwgsz ti~g idfwz z`g ~osozzf z`g Ctw|-s nite fh [wgtzf I fti ihj dgohm oh~ozgjnft johhgt Fh dfitj z`g Dgimag z`g sieg {`oafsf{`cfhzohwgs z`g `i~g {aicgj z`g om`gsz {toftozogs fhctgizohm cfenftzidag ihj s{icofws iccfeefjizofhs!ie{ag f{gh ihj s`ijgj jgcb s{icg! jgaocofwsGcwijftoih cwosohg sgt~gj oh z`g fegaobg siafh ft fhjgcb zf eibg z`g Dgimag fwt feg }`oag oh z`gMiai{imfs</p><p>_ic`z eiohzghihcg ihj singz gywo{eghz itg zf z`g`om`gsz szihjitjs ihj fw }oaa tgcgo~g om` ywiaoz</p><p>{gtsfhia sgt~ocgs ntfe z`g gp{gtz szinn fhdfitjohcawjohm ci{zioh! ctg} ihj ewazo%aohmwia hizwtiaoszmwojg</p><p>OZOHGTIT_</p><p> AIS DIC@IS MGHF^GSI [WGTZF GMIS [WHZI OCGHZG TFCI . [WHZI GS[OHF\I ZIMWS CF^G . WTDOHI DI_ GAO\IDGZ@ DI_ . [WHZI EFTGHF SOGTTI HGMTI . [WGTZF ^OAAIEOA SIHZI CTW\ @OM@AIHJS . JIT]OH SZIZOFH NAFTGIHI GS[IFAI [WHZI [OZZ . OSAI AFDFS SIHZI NG . SFWZ@ [AI\I HFTZ@ SG_EFWT! DITZFAFEG . SWAAO^IH SFEDTGTF C@OHF . CGTTF JTIMFH CIAGZI ZFTZWMI HGMTI </p><p>97 Jiy &amp; 9: Hom`z Hizwtiaosz Ozohgtity^osozohm z`g</p><p>Sfwz`gth! Cghztia! Hftz`gth . ]gszgth Osaihjs</p><p>Z@G MIAI[IMFS ZTI^GA GP[GTZS miai{imfs</p>http://www.galapagosonline.com/http://www.galapagosonline.com/http://www.galapagosonline.com/http://www.galapagosonline.com/http://www.galapagosonline.com/http://www.galapagosonline.com/http://www.galapagosonline.com/http://www.galapagosonline.com/http://www.galapagosonline.com/</li><li><p>8/4/2019 Beagle Itinerary 15Day Cruise Itinerary</p><p> 2/7</p><p>Cfhzicz ws iz&lt; ohnfKmiai{imfsfhaohg ft ciaa 0&gt;&gt;%&gt;09%0&gt;0=</p><p>Z@G MIAI[IMFS ZTI^GA GP[GTZS miai{imf</p><p>DGIMAG</p><p>MIAI[IMFS FHAOHG</p><p>Z@G MIAI[IMFS ZTI^GA GP[GTZS</p><p>40: C Gisz Aibg Egij [itb}iy#9&gt;4@ghjgtsfh! H^ 0?;97[&lt; 0&gt;&gt;(&gt;09(0&gt;0=G&lt; ohnfKmiai{imfsfhaohg(cfe}}}(miai{imfsfhaohg(cfe</p><p>Joscf~gt z`g hizwtia }fhjgts fn z`g Miai{imfs Osaihjs idfitj z`gDgimag</p>http://www.galapagosonline.com/http://www.galapagosonline.com/http://www.galapagosonline.com/http://www.galapagosonline.com/http://www.galapagosonline.com/http://www.galapagosonline.com/http://www.galapagosonline.com/</li><li><p>8/4/2019 Beagle Itinerary 15Day Cruise Itinerary</p><p> 3/7</p><p>Cfhzicz ws iz&lt; ohnfKmiai{imfsfhaohg ft ciaa 0&gt;&gt;%&gt;09%0&gt;0=</p><p>Z@G MIAI[IMFS ZTI^GA GP[GTZS miai{imf</p><p>JI_ 9&lt; ZWGSJI_ &amp; MIAI[IMFS ITTO^IA . AIS DIC@IS</p><p>[E&lt; Ais Dic`is! Sihzi Ctw|</p><p>Fh itto~ia iz Diazti Iot{ftz iaa ~osozfts {i z`got ghztihcg ngg zf z`g Miai{imfs Hizofhia [itb _fw }oaa z`gh dgegz d Z`g Dgimags hizwtiaosz mwojg }`f }oaa issosz fw }oz` fwt awmmimg cfaagczofh ihj iccfe{ih fw fh i</p><p>s`ftz dws tojg zf z`g `itdft zf dfitj Z`g Dgimag</p><p>Inzgt i aom`z awhc` Z`g Dgimag }oaa hi~omizg zf Ais Dic`is Afcizgj fh z`g hftz`gth s`ftg fn Sihzi Ctw| Osaihj!Ais Dic`is os i }`ozg sihj dgic` z`iz os i eilft hgszohm sozg nft z`g mtggh sgi zwtzags Z`g hieg Ais Dic`is</p><p>{fz`fags/ tgngts zf z`g ohjghziz ofhs agnz oh z`g sihj d ai ohm zwtzags ft jg{itzohm `izc`aohms Fh z`g s`ftgz`gtg itg eitohg omwihis! ihj oh z`g aimffh itgi naieohmfs itg cfeefh ^osozfts itg }gacfeg zf s}oe ntfez`g dgic`</p><p>JI_ 4&lt; ]GJHGSJI_ &amp; [TOHCG [@OAO[S SZG[S . JIT]OH DI_! ZF]GT (MGHF^GSI/</p><p>IE&lt; [ tohcg [`oao{s Szg{s </p><p>Inzgt i jt aihjohm fw caoed w{ z`g niota szgg{ [tohcg [`oao{s Szg{s z`iz zibg fw fhzf i ai~i tfcb ztioa agijohmfw z`tfwm` [iaf Sihzf nftgsz nwaa fn hgszohm dotjs( Z`gtgs i mffj c`ihcg fn sggoh m z`g whoywg s`ftz%gitgj f}a iz</p><p>z`os sozg</p><p>[E&lt; Jit}oh Di</p><p>Inzgt awhc` ihj i shftbga iafhm z`g iei|ohm caonn sojgs! fw ~osoz z`g dgic` itgi fn Jit}oh Di ! `feg zf ntomizgdotjs! tgj%nffzgj dffdogs! Hi|ci dffdogs! na cizc`gts! ai~i mwaas! szfte {gztgas ihj Jit}oh nohc`gs! zf eghzofhsfeg fn z`g dotjs nfwhj oh z`os di ! nftegj ntfe i ciajgti cfaai{sg</p><p>JI_ 3&lt; Z@WTSJI_ &amp; LIEGS DI_! SIHZOIMF . HI^OMIZOFH</p><p>IE&lt; Liegs Di</p><p>Inzgt i }gz aihjohm iz Liegs Di fhzf i daicb dgic`! ih gis sztfaa zibgs fw hgit z`g cfisz aohg zf fdsgt~g zojia{ffas! eitohg dotjs! omwihis ihj sgi aofhs! ihj fnzgh eomtizft dotjs itg {tgsghz oh z`os itgi Z`os os iasf i mffj {aicgzf fdsgt~g z`g Miai{imfs `i}b Z`g ztioa ghjs iz z`g nwt sgi aofh mtfzzfs ihj! dgohm hfczwthia nggjgts! z`g nwt sgiassagg{ oh ihj itfwhj z`g mtfzzfs jwtohm z`g ji Fh tgzwthohm zf z`g dgic` ~osozfts ei shftbga ft s}oe</p><p>[E&lt; Hi~omizofh</p><p>Inzgt awhc` Z`g Dgimag }oaa szitz hi~omizohm zf z`g }gsz sojg fn Osidgai Osaihj</p><p>JI_ :&lt; NTOJI_ &amp; [WHZI ^OCGHZG TFCI! OSIDGAI . [WHZI GS[OHF\I! NGTHIHJOHI</p><p>IE&lt; [whzi ^ocghzg Tfci! Osidgai</p><p>[whzi ^ocghzg Tfci fnngts i johm` tojg! gpcgaaghz nft eitohg aong fdsgt~izofh! zf i shftbga itgi }`gtg whjgt}izgt}oajaong zibg nwaa ij~ihzimg fn z`g hwztoghz%toc` Ctfe}gaa cwttghz z`iz w{}gaas oh z`os itgi</p></li><li><p>8/4/2019 Beagle Itinerary 15Day Cruise Itinerary</p><p> 4/7</p><p>Cfhzicz ws iz&lt; ohnfKmiai{imfsfhaohg ft ciaa 0&gt;&gt;%&gt;09%0&gt;0=</p><p>Z@G MIAI[IMFS ZTI^GA GP[GTZS miai{imf</p><p>[E&lt; [whzi Gs{ohf|i! Ngthihjohi</p><p>Ngthihjohi os z`g fwhmgsz osaihj fn z`g itc`o{gaimf Is fw josgeditb iz [whzi Gs{ohf|i! fw ewsz dg citgnwahfz zf szg{ fh z`g eitohg omwihis {oagj w{ zfmgz`gt zf tgzioh dfj `giz Z`os ~osozohm sozg os toc` oh }oajaong! sgiaofhs! naom`zagss cfteftihzs! {ghmwohs! `gtfhs! Siaa aom`z%nffz ctids ihj ewc` eftg! iaa ao~ohm sojg d sojg fh z`osseiaa {fohz }oz` ozs eihmtf~g nftgsz</p><p>JI_ 7&lt; SIZWTJI_ &amp; ZIMWS CF^G . WTDOHI DI_! OSIDGAI</p><p>IE&lt; Zimws Cf~g! Osidgai</p><p>Z`g 3; eohwzg `obg iz Zimws Cf~g zibgs fw zf z`g zf{ fn i caonn zf ~og} z`g ~facihoc aihjsci{gs fn Jit}oh ^facihfihj Jit}oh Aibg! z`g aizzgt ih w{aonzgj wazti%siaohg aibg siazogt z`ih z`g sgi @oszftociaa wsgj is ih ihc`ftimg sozgd {otizgs ihj }`iagts! z`os sozg os imioh ih gpcgaaghz {aicg nft eitohg ihj aihj dotjs</p><p>[E&lt; Wtdohi Di ! Osidgai</p><p>Afcizgj zf z`g sfwz` iz z`g nffz fn z`g }gszgth sojg fn Iacgjf ^facihf! Wtdohi Di }is w{aonzgj oh 9?7: ntfe z`g</p><p>sgidgj agi~ohm cftia `gijs sozzohm fwz fn 4 z`g }izgt Z`gtg os i aitmg cfafh fn aihj omwihi! }`oc` `is mtf}hsohcg z`g ngtia jfms ihj mfizs `i~g dggh cfhztfaagj z`tfwm` [tflgcz Osidgai Oz iasf innftjs ih f{{ftzwhoz zf sggz`g Iacgjf ^facihf zftzfosg oh ozs hizwtia `idoziz</p><p>JI_ &gt;&lt; SWHJI_ &amp; GAO\IDGZ@ DI_ . [WHZI EFTGHF! OSIDGAI</p><p>IE&lt; Gao|idgz` Di ! Osidgai</p><p>Gao|idgz` Di os i eitohg ~osozft sozg sf z`g gpcwtsofh os eijg d johm` zf z`g Eitogai Tfcbs! }`gtg z`gtg os ihoe{ftzihz cfafh fn Miai{imfs {ghmwohs Z`g johm` tojg zibgs fw ohzf i cf~g swttfwhjgj d tgj eihmtf~g@gtg oh z`gsg ywogz aimffhs z`gtg ei dg mtggh sgi zwtzags! s{fzzgj gimag ti s! mfajgh ti s! dtf}h {gaocihs! seiaa</p><p>s`itb ihj naom`zagss cfteftihzs</p><p>[E&lt; [whzi Eftghf! Osidgai</p><p>I ai~i }iab zibgs fw zf i sgtogs fn aimffhs }oz` {aghz zf sgg iafhm z`g }i ( Jit}ohs nohc`gs! Miai{imfs jf~gs!{ghmwohs! dawg%nffzgj dffdogs! efcbohmdotjs ihj naom`zagss cfteftihzs itg sfeg fn z`g idwhjihz }oaj aong Szoaa fhOsidgai! z`g aitmgsz osaihj oh Miai{imfs! fw }oaa gp{aftg [whzi Eftghf! i jgsfaizg ihj {toszohg aihjsci{g fn oe{tgsso~g daicb ai~i naf}s innftjohm mffj ~og}s fn Iacgjf ihj Sogtti I|wa ~facihfgs</p><p>JI_ =&lt; EFHJI_ &amp; SOGTTI HGMTI . [WGTZF ^OAIEOA! OSIDGAI . HI^OMIZOFH</p><p>IE&lt; Sogtti Hgmti! Osidgai</p><p>Inzgt dtgibnisz! {issghmgts `gij nft z`g Sogtti Hgmti ~facihf! z`g sgcfhj aitmgsz ~facihoc ctizgt oh z`g }ftaj Ozsozs oh z`g sfwz`gth {itz fn Osidgai Osaihj Ztihs{ftzizofh os i~ioaidag zf z`g ghj fn z`g tfij! nfaaf}gj d i :7%eoh%wzg }iab fh i ztioa zf z`g zf{ fn z`g ~facihf ntfe }`gtg z`g ciajgti cih dg ~og}gj</p></li><li><p>8/4/2019 Beagle Itinerary 15Day Cruise Itinerary</p><p> 5/7</p><p>Cfhzicz ws iz&lt; ohnfKmiai{imfsfhaohg ft ciaa 0&gt;&gt;%&gt;09%0&gt;0=</p><p>Z@G MIAI[IMFS ZTI^GA GP[GTZS miai{imf</p><p>[E&lt; Ithiajf Zw{o|i Dtggjohm Cghzgt . [wgtzf ^oaaieoa . Hi~omizofh</p><p>W{fh tgzwthohm ntfe z`g `obg! {issghmgts ~osoz z`g Ithiajf Zw{o|i Dtggjohm Cghzgt! zf sgg z`g moihz zftzfosgsAwhc` os sgt~gj w{fh z`got tgzwth zf Z`g Dgimag! ihj inzgt}itjs! z`fsg }`f }os` zf cih mf s}oeeohm oh fhg fn z`g Cf~gs fn ^oaaieoa [ftz Oh z`g inzgthffh z`g dfiz dgmohs zti~gaohm zf}itj [wgtzf I fti</p><p>JI_ 0&lt; ZWGSJI_ &amp; SIHZI CTW\ @OM@AIHJS . C@ITAGS JIT]OH SZIZOFH</p><p>IE&lt; Sihzi Ctw| @om`aihjs</p><p>Z`g ~osoz zf z`g `om`aihjs dgmohs iz z`g z}oh ctizgts! ihj {issghmgts tgeiohohm fh dfitj }oaa `i~g i nwaa zfwt ihj~osoz z`g afcia nite [toeocois }`gtg z`gtg itg moihz zftzfosgs oh z`got hizwtia `idoziz Mwgszs tgeiohohm nft z`gsgcfhj }ggb }oaa `i~g awhc` fh Z`g Dgimag( Inzgt}itjs fw ei sztfaa z`tfwm` [wgtzf I ftis eioh sztggz }oz`zoeg zf gp{aftg z`g s`f{s</p><p>[E&lt; C`itags Jit}oh Tgsgitc` Szizofh! Sihzi Ctw|</p><p>Z`g C`itags Jit}oh Tgsgitc` Szizofh os fh Sihzi Ctw| Osaihj }`oc` os z`g eioh oh`idozgj osaihj oh z`g itc`o{gaimf!}oz` i {f{waizofh fn i{{tfpoeizga 9&gt;!;;;( I ~osoz zf z`g szizofh }oaa ohctgisg fhgs whjgtszihjohm fn z`g }ftbdgohm jfhg d z`g nfwhjizofh ihj z`g oe{ftzihcg fn {tgsgt~ohm z`g itc`o{gai mfs gcfs szges( I sgtogs fn }iab}i s zibgs fw z`tfwm` z`g ci{zo~g dtggjohm {tfmtie }`gtg fw }oaa sgg lw~ghoag ihj ijwaz zftzfosgs ntfejonngtghz osaihjs ihj niefws Afhgsfeg Mgftmg! z`g ~gt aisz fn `os s{gcogs</p><p>JI_ ?&lt; ]GJHGSJI_ &amp; [WGTZF ^IAGSCF ODITTI . [WHZI CFTEFTIHZ! NAFTGIHI</p><p>IE&lt; [wgtzf ^gaiscf Oditti! Naftgihi</p><p>[wgtzf ^gaiscf Oditti `is z`g seiaagsz `weih sgzzageghz oh z`g Osaihjs Naftgihi }is oh`idozgj is gita is z`g9?4;s ihj `is i cfaftnwa `oszft fn {otizgs! }`iagts! cfh~oczs ihj cfafhoszs( _fw }oaa dg jto~gh w{ ohzf z`g `om` %</p><p>aihjs fh i jotz tfij oh ih f{gh% sojgj dws bhf}h afciaa is i c`o~i( _fwaa {iss z`tfwm` c`ictis seiaa aihj`fajohms/ w{ zf i seiaa ntgs`%}izgt s{tohm ciaagj Isoaf jg ai [i| ihj ~osoz i zftzfosg cfttia Fh tgzwthohm zf Z`gDgimag fwaa efzft zf [whzi Cfteftihz ihj ntfe z`gtg zibg z`g johm` zf mf nft i shftbga iz Jg~oas Ctf}h! iswhbgh cfhg }oz` gpcozohm shftbgaohm is fwtg cittogj d z`g cwttghz }`oag sggohm i sw{gtd ~itogz fn eitohg aong(</p><p>[E&lt; [whzi Cfteftihz! Naftgihi</p><p>Iz [whzi Cfteftihz fw aihj fh i dgic` }oz` mtggh fao~ohg sihj Sg~gtia ztioas iaaf} fw zf gp{aftg i dticbos`}izgt aimffh }oz` i cfafh fn naieohmfs z`iz itg z`gtg efsz fn z`g git! ihj }`ozg%c`ggbgj {ohzioa jwcbs!szoazs! ihj fz`gt s`ftgdotjs nggjohm iafhmsojg z`g naieohmfs Z`g ztioa z`gh mfgs f~gt i `oaa ihj jwhgs zf iszwhhohm }`ozg dgic` cfhsoszohm fn mtfwhj cftia! }`gtg z`g mtggh sgi zwtzags hgsz</p><p>JI_ 9;&lt; Z@WTSJI_ &amp; [WHZI SWITG\ . MITJHGT DI_! GS[IFAI</p><p>IE&lt; [whzi Switg|! Gs{ifai</p><p>@ffj Osaihj os fhg fn z`g efsz {f{wait ihj izzticzo~g osaihjs Z`g ywihzoz ihj ~itogz fn }oajaong `gtg itgtgeitbidag Iz [whzi Switg| fw cih sgg z`g }i~gj iadiztfss ntfe I{toa zf Jgcgedgt Dawg%nffzgj dffdogs!Hi|ci dffdogs! Miai{imfs `i}bs! Jit}oh nohc`gs! s}iaaf}%zioagj mwaas! Gs{ihfai efcbohmdotjs! s`ftgdotjs! sgiaofhs! eitohg omwihis ihj ai~i ao|itjs itg lwsz sfeg fn ozs tgsojghzs! ihj ih oe{tgsso~g daf}`fag cih dg fdsgt~gjntfe z`g `om` caonns</p></li><li><p>8/4/2019 Beagle Itinerary 15Day Cruise Itinerary</p><p> 6/7</p><p>Cfhzicz ws iz&lt; ohnfKmiai{imfsfhaohg ft ciaa 0&gt;&gt;%&gt;09%0&gt;0=</p><p>Z@G MIAI[IMFS ZTI^GA GP[GTZS miai{imf</p><p>[E&lt; Mitjhgt Di ! Gs{ifai</p><p>Afcizgj fh z`g giszgth ghj fn z`g osaihj Mitjhgt Di `is i }fhjgtnwa sihj dgic` nft s}oeeohm ihj fdsgt~ohmz`g Miai{imfs sgi aofhs</p><p>JI_ 99&lt; NTOJI_ &amp; [WHZI [OZZ . OSAI AFDFS! SIH CTOSZFDIA</p><p>IE&lt; [whzi [ozz! Sih Ctoszfdia</p><p>[whzi [ozz os fh Sih Ctoszfdia Osaihj ihj innftjs oe{tgsso~g ~og}s inzgt caoedohm w{ i szgg{ hittf} {iz` fhzf i{aizgiw swttfwhjgj d tgjjos` `oaas Jg{ghjohm fh z`g zoeg fn git z`gtg ei dg hgszohm eitohg omwihis! tgj%nffzgj dffdogs ihj fz`gt eitohg dotjs jf}h fh z`g caonns</p><p>[E&lt; Bocbgt Tfcb . Osai Afdfs! Sih Ctoszfdia</p><p>Inzgt z`g ~osoz Z`g Dgimag }oaa hi~omizg zf Bocbgt Tfcb }`gtg tfcbs tosg 7;; nggz fwz fn z`g fcgih ihj tgsgedag isagg{ohm aofh! `ghcg ozs hieg oh S{ihos`! Agh Jfteojf ( ]`oag fw mf itfwhj oz fwaa dg idag zf fdsgt~g z`ghittf} c`ihhga z`iz sg{itizgs z`gsg z}f tfcbs Sg~gtia eitohg dotj s{gcogs hgsz z`gtg</p><p>Z`g inzgthffh ihc`ftimg os iz Osai Afdfs ihj! is ozs hieg swmmgszs! oz `is i sgi aofh cfafh ihj iasf ih ghjgeocai~i ao|itj Ozs i mffj sozg nft s}oeeohm ihj shftbgaohm iafhmsojg z`g sgi aofh {w{s! ihj fh z`g osagz fw cih ~osozz`g sgi aofh cfafh ( [gt`i{s fwaa sgg z`g ntomizg dotjs jos{ai ohm ihj dwoajohm z`got hgszs! on z`got nffj sw{{a osmffj</p><p>JI_ 94&lt; SIZWTJI_ &amp; SIHZI NG . [AI\IS</p><p>IE&lt; Sihzi Ng</p><p>Fhg fn z`g efsz dgiwzonwa cf~gs fn iaa ~osozft sozgs oh z`g Miai{imfs! Sihzi Ng `is i zwtywfosg cf~g s`gazgtgj d i{ghohswai gpzghjohm ntfe z`g s`ftg d i tf} fn tfcb cf~gtgj oh F{whzoi ciczws ihj sgi aofhs Z`os osaihj }isnftegj d ih w{aonz ciwsgj d zgczfhoc iczo~oz _fw cih sgg aihj omwihis! sgi zwtzags! Miai{imfs `i}bs! sgi aofhs!ihj i nftgsz fn moihz F{whzoi ciczws! ihj ozs af~ga zf s}oe ihj shftbga oh z`g cagit zwtywfosg dawg sgi</p><p>[E&lt; [ai|is</p><p>Sfwz` [ai|i os fhg fn z`g dgsz s{fzs oh z`g itc`o{gaimf zf sgg aihj omwihis ihj s}iaaf}%zioagj mwaas! dfz` ohjomghfws zfz`g Miai{imfs Z`gtg itg omwihi hgszs scizzgtgj iaa f~gt z`g `oaa Z`g s`ggt caonns fn z`g sfwz`gth s`ftg itg i {gtngczdotj `idoziz! eibohm oz ih wh{itiaagagj dotj fdsgt~izft nft gs{gcoiaa s}iaaf}%zioagj mwaas! Iwjwdfh s`git}izgts! ihjtgj%doaagj ztf{ocdotjs</p><p>JI_ 93&lt; SWHJI_ &amp; HFTZ@ SG_EFWT! DITZFAFEG . SWAAO^IH DI_</p><p>IE&lt; Hftz` Sg efwt</p><p>Hftz` Sg efwt os `feg zf sg~gtia s{gcogs fn eitohg dotjs&lt; s}iaaf}%zioagj mwaas! dawg%nffzgj dffdogs! hfjj zgthsihj dfz` z`g mtgiz ihj z`g eimhonocghz ntomizg dotjs cfe{gzg nft hgszohm sozgs Aihj omwihis itg nfwhj iafhmsojgeitohg omwihis! ihj z`gtg itg z`g g~gt%{tgsghz cfeoc sgi aofhs is }gaa Hftz` Sg efwt os i af}! naiz osaihj afcizgjhftz` fn Diazti z`iz }is w{aonzgj ntfe z`g sgi d whjgtmtfwhj sgoseoc iczo~oz</p></li><li><p>8/4/2019 Beagle Itinerary 15Day Cruise Itinerary</p><p> 7/7</p><p>Cfhzicz ws iz&lt; ohnfKmiai{imfsfhaohg ft ciaa 0&gt;&gt;%&gt;09%0&gt;0=</p><p>Z@G MIAI[IMFS ZTI^GA GP[GTZS miai{imf</p><p>[E&lt; Ditzfafeg! Swaao~ih Di</p><p>Ditzfafeg Osaihj os i seiaa osaihj afcizgj zf z`g gisz fn Liegs Osaihj Niefws nft ozs [ohhicag Tfcb! oz os `feg zf iseiaa tffbgt fn Miai{imfs {ghmwohs _fw cih s}oe ihj shftbga itfwhj [ohhicag Tfcb! ft }iab zf z`g fz`gt sojgfn z`g osaihj zf sgg sgi zwtzags hgszohm (ntfe Lihwit zf Eitc`/ ihj s`itbs s}oeeohm cafsg zf s`ftg _fw cih iasfcaoed zf z`g `om`gsz {fohz fn z`g osaihj! i caoed }`oc` mo~gs fw z`g c`ihcg zf sgg {aihzs z`iz ao~g oh ai~i ihj is`ihj eih ohzgtgszohm ai~i nfteizofhs Fh z`os osaihj }g iasf sgg sgi aofhs! Miai{imfs {ghmwohs! {gaocihs!Miai{imfs `i}bs! zwtzags ihj s`itbs</p><p>JI_ 9:&lt; EFHJI_ &amp; C@OHGSG @IZ . CGTTF JTIMFH</p><p>IE&lt; C`ohgsg @iz</p><p>C`ohgsg @iz os i aozzag osaihj s`i{gj is ozs hieg oe{aogs }`oc` sozs fnn z`g sfwz`giszgth zo{ fn Liegs Osaihj Ozsseiaa }`ozg dgic`gs `i~g i sgi aofh cfafh Shftbgaohm os wswiaa ~gt mffj! ihj }oz` awcb fw eom`z sgg z`g Miai%{imfs {ghmwohs oh z`g }izgt</p><p>[E&lt; Cgttf Jtimfh</p><p>Afcizgj fh z`g hftz`}gsz cfisz fn Sihzi Ctw| Osaihj! z`g ~osoz zf Cgttf Jtim fh jtimfh `oaa/ }oaa zibg fw z`tfwm`[iaf Sihzf ztggs ihj F{whzoi ciczws {isz i cfw{ag fn aimffhs }`gtg naieohmfgs cih dg sggh ihj z`g s...</p></li></ul>

Recommended

View more >