astrologija maja.doc

Download Astrologija Maja.doc

Post on 07-Jul-2018

232 views

Category:

Documents

7 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/19/2019 Astrologija Maja.doc

  1/22

  Astrologija drevnih naroda: Maje

  Čitali su zvijezde Nijedan narod u povijesti nije bio toliko zainteresiran za protjecanje vremena kao Maje. Oni su bile istinski robovi vremena, a njihova astrologija i horoskop bili su precizni kao i njihov kalendar!

  Ako je vjerovati povjesničarima, kultura Maja dostigla je svoj vrhunac oko 900. godine. Španjolci su nakon osvajanja Meksika oko 1521. godine, spalili sve pisane dokumente starih srednjeameričkih kultura i iskorijenili sve one koji su ih mogli raumjeti. !d tisu"a pisanih dokumenata sačuvana su samo tri. #odeksi su pohranjeni u Madridu, $ariu i %redenu. &ako do dana'njega dana nisu u potpunosti odgonetnuti, proučavanje kulture Maja, otkriva nam (ascinantne podatke.

  Robovi vremena  )ijedan narod u povijesti čovječanstva nije *io ainteresiran a protjecanje vremena kao Maje. Mnogo*rojni kameni stupovi i oltari podignuti su samo da *i se o*ilje+io hod vremena ili da *i se dokumentirali povijesni dogaaji, a podaci o Mjesecu i -eneri, kalendarskim

   preračunima i opisima *ogova i rituala igrali su veoma va+nu ulogu u svakodnevnom +ivotu.  +ivotu Maja dani su u se*i imali nečega *o+anskog. -jerovali su da je vrijeme reultat djelovanja *ogova i da su ljudi du+ni da ga slijede. !snovni kalendar Maja sličan je kalendaru drugih srednjeameričkih naroda. -rijeme su iračunavali mno+e"i ga sa 20, to jest 20 / 1 dana  1 tun, 30 dana / 20  1 katun, 4.200 dana / 20  1 *aktun itd. $ri svakom računanju morao se dodavati jedan dopunski inos, jer jedan tun inosi samo 30 dana, a sunčeva godina 35 dana i 16. 7očnost takvih korektivnih iračunavanja *ila je apanjuju"a. &nače, svaki dan je *io pod a'titom nekog od *ogova koji je tim danom vladao od alaska do

  ilaska 8unca i nekog drugog *o+anstva čija je vladavina trajala od jednog do drugog alaska8unca. Analiom njihovih meuso*nih polo+aja sve"enici Maja mogli su proricati dogaaje u

 • 8/19/2019 Astrologija Maja.doc

  2/22

  sljede"em danu. Maje su veliku pa+nju o*ra"ali i na polo+aje Mjeseca, -enere i drugih  planeta. $rvi kalendar Maja imao je godine sa 230 dana podijeljene na 1 mjeseci u kojima je *ilo po 20 dana. %rugi kalendar i*rojao je 1 takvih mjeseci i pet *eimenih ekstradana, 'to je inosilo 35 dana kojima su pri*rojavani meu dani.  o*adva ova sistema svaki je dan

  do*ivao dopunsko ime koje se ponavljalo tek nakon 52 godine.#ao i Ateci kasnije, Maje su iskreno vjerovali da *i do propasti svijeta moglo do"i ako *i neki vremenski period avr'io presna+nom kom*inacijom lih utjecaja. 8trah od avr'etka vremena odreivao je njihovu povijesnu perspektivu, pa su u kritičnim godinama najve"u mogu"u pa+nju posve"ivali ivoenju kultnih i +rtvenih o*reda kojima se nastojala ste"i naklonost *ogova.

  Tajne svemira Astronomi Maja ponavali su mnoge tajne svemira. $recino su iračunali putanju -enere, a u pomo" sistema multiplikacijskih ploča rje'avali su pro*leme korekcije u skladu s

   postoje"im kalendarima. !dstupanja u toku 61 godine inosila su 0, dana, 'to se svakako

  mora smatrati nevjerojatnim reultatom. Maje su vjerovali da je jutarnja vijeda u trenutku svog ila+enja veoma opasna, pa su njeno

   pojavljivanje precino iračunavali kako *i sve"enstvo moglo podueti djelotvorne o*rede. Astronomija je *ila u slu+*i astrologije. :eultati tih vi'e vjekovnih promatranja prikaani su na 'est stranica ;%redenskog kodeksa; koji se čuva u tamo'njoj *i*lioteci. !vaj kodeks je lijep primjer crtačke vje'tine naroda Maja, a nastao je oko 1.200 godine i o*rauje teme i astronomije, pomračenje 8unca, proročanstava i -enerinih ploča. $o jednom od vjerovanja Maja a vrijeme pomračenja 8unca na

 • 8/19/2019 Astrologija Maja.doc

  3/22

  istra+ivači skloni su tvrditi da su Maje vi'e nego i jedan narod pro'losti ponavali vijede i i njihovog rasporeda nali da čitaju sud*ine novoroenih *e*a. )jihov horoskop je *io veoma

   precian i ista toliko tečan.

 • 8/19/2019 Astrologija Maja.doc

  4/22

  Maje i zvijezde

  oroskop Maja: (O Ako ste ro"eni u periodu izme"u )*. sije$nja i +. velja$e, &a -ivot

  'e biti ispunjen prijateljstvima i dru-enjima. ako ste skloni kompromisima, rijetko odustajete od -ivotnih ciljeva...

  KARAKTER: 8im*ol i smisao +ivota oso*a roenih u ovom naku je slo*oda i dru+enje. )e vole se veivati ni a koga i slo*oda je a njih cilj i smisao postojanja. &pak, rijetko ostvaruju to adovoljstvo. Ako adr+e svoj entuijaam u raumnim granicama, oni naju *iti sjajni ljudi, koje mnogi vole čak do o*o+avanja. -rlo su pravedni i nemaju dlake na jeiku. &skreni su i po'teni. Caje veliku naklonost prema svojim *li+njim i uvijek su spremni da ih a'tite i da im pomognu. )o, tokom +ivota sve se vi'e udaljuju i uvlače u se*e ali ostaju vjerni svojim moralnim načelima.

  ŽIVOT I DOGAĐAJI:  !so*e roene u horoskopskom naku Do u +ivotu "e posti"i solidnomaterijalno stanje, a u *raku "e cijeniti svog partnera ili partnerku i *it "e mu odani.

 • 8/19/2019 Astrologija Maja.doc

  5/22

  Maje i zvijezdeoroskop Maja: / Ako ste ro"eni u periodu izme"u 0. velja$e i )1. velja$e, &a -ivot

  bit 'e dinami$an, sadr-ajan i pun preokreta. Osobe s kojim se budete dru-ili veli$at 'e &ae moralne kvalitete2

  KARAKTER:  :oenim u ovom periodu vijede su odredile da *udu tihe, plemenite i do*re oso*e. !ne ne rami'ljaju o se*i i svojim interesima nego o kolektivu i oso*ama koje su im

   *liske i s kojim dijele svakodnevnost. )jihova solidarnost i spremnost na svakovrsnu pomo" odu'evljavat "e njihovu rod*inu i prijatelje. )edovoljno jedu ali vode računa o svom igledu i

  rijetko se ila+u riicima. %o*ri su i vjerni prijatelji, ali ne mogu predvidjeti *udu"e dogaaje, pa ih oni često atiču nespremnim.

  ŽIVOT i DOGAĐAJI: koliko u +ivotu naiu na oso*u koja ih do*ro raumije, oso*e roene u horoskopskom naku 8ip vjerni su i iskreni *račni drugovi. 7okom mladosti i srednjih godina naju da *udu dosta poti'teni i pesimistični, a u starosti nerijetko pokauju o*ilje+ja se*ičnosti.  periodu od 2. do 5. godine posti+u iuetne reultate u poslu i

   pro(esionalnoj karijeri. )e te+e natprosječnom *lagostanju, a u du'i su skromni i pravedni.  )ikada ne pose+u a tuim interesima.

  SAVJET: Eudu"i da ste otvoreni prema novim ponanstvima, do*ro *i *ilo da *udete

  opreniji kada su u pitanju neponate oso*e. )eka nova ponanstva mogla *i da -as učine nesretnim

 • 8/19/2019 Astrologija Maja.doc

  6/22

  Maje i zvijezde

  oroskop Maja: /O345 Ako ste ro"eni u periodu izme"u )+. velja$e i #+. o-ujka, &a -ivot

  bit 'e ispunjen romanti$nim susretima. 6edan od takvih susreta mogao bi &as odvesti u bra$ne vode i odrediti &am budu'nost...

  KARAKTER: !so*e roene u ovom vremenskom periodu o*ično su skloni svakovrsnom  pretjerivanju. :omantične su i imaju *ujnu ma'tu, umjetničke su du'e, ali su nerijetko umi'ljene i egoistične. #re"u se u odreenom dru'tvu i ni u koga nemaju stopostotno

   povjerenje. Eudu"i da su sitničave i oprene, okolina na njih te'ko utiče, a savjete  čak i ako dolae od najodanijih prijatelja  uvijek primaju s reervom i nepovjerenjem.

 • 8/19/2019 Astrologija Maja.doc

  7/22

  Maje i zvijezde

  oroskop Maja: /78 Ako ste ro"eni u periodu izme"u #0. o-ujka i 9. travnja, &a -ivot

  bit 'e dinami$an i obilje-en krajnostima. pak, kako budete starjeli, -ivot 'e &am postajati smireniji i skladniji2

  KARAKTER:  !so*e roene u ovom vremenskom periodu pune su kontraveri i krajnosti.Mogu u svemu da *udu iuetni  po'teni, humani, plemeniti, iskreni, odani i do*ri, ali naju

   *iti i nepo'teni, nehumani, pakosni i li. Moglo *i se s toga o njima govoriti kao o oso*ama koje gotovo nikada nemaju mjere.

 • 8/19/2019 Astrologija Maja.doc

  8/22

  Maje i zvijezde

  oroskop Maja: ;< Ako ste ro"eni u periodu izme"u =. travnja i )>. travmja, &a -ivot

  bit 'e ispunjen zanimljivim pustolovinama, a svoje zvjezdane trenutke do-ivjet 'ete izme"u #0 i >). godine2

  KARAKTER: @ilost i *e*ri+nost djetinjstva oso*a roenih u horoskopskom naku Gul, nastavit "e se tokom +ivota. )emiran duh, +eljan neponatih sponaja i iskustava, do*it "e relost i o*ilje+it "e pro(esionalnu karijeru roenih u ovom naku. 8klonost ka avanturi i ratnim vje'tinama mo+e ih odvesti u nepotre*ne opasnosti, ali oni su roeni pod sretnom vijedom i u*uenja koja "e o*ilje+iti njihov +ivotni put, ne"e *iti na njihovu 'tetu. !*ično su hra*ri i cijenjeni *orci. !dani i uporni. %isciplinirani i istrajni.

 • 8/19/2019 Astrologija Maja.doc

  9/22

  Maje i zvijezdeoroskop Maja: 6A8?N Ako ste ro"eni u periodu izme"u )9. travnja i #). svibnja, &a -ivot

  'e biti miran i plodonosan. 8ora$anje malim koracima, odvest ce &as do -ivotnih zadovoljstava i sretne starosti2

  KARAKTER: 7iho djetinjstvo. $oslu'nost i +elja a neisticanjem. 8na+na volja, pokretnost i idr+ljivost. 8poso*nost a svaki posao, do*ri trgovci, organiatori i rukovodioci.

 • 8/19/2019 Astrologija Maja.doc

  10/22

  Maje i zvijezde

  oroskop Maja