arnos - rasna.cz znaku a vlajky obce Řsn : a

Download Arnos - rasna.cz znaku a vlajky obce Řsn : A

Post on 06-Feb-2018

219 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • A r n o s t

  D r o z d

  MMXVI

 • Nvrh znaku a vlajky obce sn

  2016 Ing. Arnot Drozd 1 / 11 Poet ploh: 8xA4

  AA rr nn oo ss tt

  DD rr oo zz dd && (( ++ 44 22 00 )) 77 22 88 55 55 11 77 55 11

  116666881188661122 AArrnnoossttDDrroozzdd VV oo dd nn ii cc kk 33 33 66 // 33 33

  CCZZ--114499 0000 PPrraahhaa 44--jjeezzdd--KKaatteeiinnkkyy aa rr nn oo ss tt @@ dd rr oo zz dd .. ii nn ff oo wwwwww..ddrroozzdd..iinnffoo ,, wwwwww..hheerraallddiikkaa..eeuu

  ss ll oo tt uu :: 11118877440099113333//00880000 NNvvrrhh zznnaakkuu aa vvllaajjkkyy OObbeecc ssnn sn 63 588 56 Tel rasna@volny.cz www.rasna.cz

  V Praze dne 15. nora 2016

  Ven zastupitel, tmto Vm dle objednvky pedvm nvrhy symbol Va obce. Pedkldm Vm

  est nvrh znaku a est nvrh vlajky (plohy . 1-6, nvrhy A-F). Nejsem sice rodkem a ani obyvatelem Va obce, pokusil jsem se vak se v zodpovdnost vytvoit neduplicitn nvrhy dle heraldickch a vexilologickch pravidel. Velice si vm Va dvry, e jste si vybrali prv mne. Pikldm i erby rod spjatch s Va obc, pn ze Sternbergu a pn z Hradce.

  i navrhovn jsem vychzel pedevm z Vaich podklad a podnt, z historie a geografie obce, z kontaktovn stavu pro jazyk esk Akademie vd esk republiky,

  z literatury (nejen z proslul publikace Dr. Antonn Profous - Mstn jmna v echch Jejich vznik, pvodn vznam a zmny) a internetu. Podvbor nen naklonn vykreslovn staveb a zejmna realistickmu ztvrnn. V jednotlivch nvrzch jsem se proto nsledn rozhodl pro ztvrnn charakteristickch motiv, kter jsou podle mho sudku pro celou Vai obec nejvstinj. Vyuil jsem pedevm mluvcho znamen, tj. vychzel jsem ze jmna Va obce a to i jednotlivch st. U kadho nvrhu znaku je uveden popis - blason (slovn popis znaku odbornm nzvoslovm podle heraldickch pravidel) a odvodnn. U kadho nvrhu vlajky je uveden popis podle vexilologickch pravidel a odvodnn.

  vrhy znaku (A-F, kad piloen na vlastnm list) jsem konzultoval s heraldiky a nvrhy vlajky (A-F, kad piloen na vlastnm list) s vexilology. Vtzn nvrh

  mohu samozejm dopracovat s pihldnutm k monm pipomnkm i podntm, kter by vak celkov nemly zmnit jeho vslednou podobu, jedn se spe o barevn een (nahradm v nkterm nvrhu barvu za jinou), doladn podoby jednotlivch figur i jejich monho jinho uspodn, ale ve v souladu s heraldickmi a vexilologickmi pravidly. Samozejm se vak pizpsobm Vaim poadavkm. Jednotliv figury v nvrzch zmrn

  P

  N

  mailto:rasna@volny.czhttp://www.rasna.cz

 • Nvrh znaku a vlajky obce sn

  2016 Ing. Arnot Drozd 2 / 11 Poet ploh: 8xA4

  opakuji, aby se pi tvorb vychzelo z prvnch intuic, a potom se pistupovalo k prav jednotlivch nuanc a dlen ttu a listu vlajky, aby nedolo k pln diametrln odlinm nvrhm. Zlat tinktura se ve vexilologii (v nvrzch vlajky) oznauje jako lut a stbrn jako bl.

  aklie se Vm zdaj jednotliv barvy ttu pli tmav nebo svtl, je to dno tiskem. Ve je navreno a pevedeno do digitln podoby, take mon diference ve vzhledu

  v paprov podob v odevzdanch nvrzch jsou zpsobeny pedevm technikou, tj. tiskem (optimalizovno pro barevn laserov tiskrny Konica Minolta ady Magicolor a Bizhub). V heraldice existuj pouze zkladn tinktury (kovy a barvy) a odstny se nepipout. Jednotliv figury nejsou tak detailn realisticky vykreslovny, co by odporovalo pvodnm zsadm a principm heraldiky. Zvazn je vdy popis znaku (blason) a popis vlajky, kde je ve jednoznan dno. V nvrzch nedochz k heraldick kumulaci figur. Veker odevzdan nvrhy jsou podle mne akceptovateln a doporuiteln Podvborem pro heraldiku a vexilologii pi Poslaneck snmovn Parlamentu esk republiky, spluj kritria a jsou schvliteln Poslaneckou snmovnou Parlamentu esk republiky, i kdy se v minulm volebnm obdob zvila striktnost Podvboru v dodrovn prapvodnch princip heraldiky a vexilologie a zejmna lpn na doslovn odborn slovn terminologii, z tohoto dvodu se drobn zvilo procento odmtnutch nvrh a jejich vrcen k pepracovn.

  eker nvrhy jsou zpracovny kompletn ve vsledku v digitln vektorov grafice, co umouje velice kvalitn tisk i pi velkch formtech. je m podpisov znaka u

  jednotlivch nvrh. Tuto odevzdanou kompletn dokumentaci Vm samozejm mohu zaslat pro Vae poteby e-mailem ve formtu pdf, nap. pro poteby ankety i obecnho zpravodaje. Vslednou digitln podobu vtznho nvrhu znaku (barevn verze, ernobl verze s heraldickmi raframi a verze ernobl obrysov) a vlajky (barevn verze) Vm samozejm pedm i v digitln podob na CD-ROMu i na jinm Vmi urenm mdiu, co umouje jejich dal vyuit, nejen na hlavikov papry a vizitky, ale zejmna pro raztka, peeti, relifn plastotypy, a tak hlavn pro vrobu vlastnho fyzickho ttu, nap. ze smaltovanho plechu.

  Vm, e odevzdan dlo spluje kritria schvalovn, jsem Vm pln k dispozici,

  s pozdravem

  Ing. Arnot Drozd, zhotovitel

  P

  V

 • Nvrh znaku a vlajky obce sn

  2016 Ing. Arnot Drozd 3 / 11 Poet ploh: 8xA4

  Strukturovan zkrcen ivotopis

  Jmenuji se Arnot Drozd Jsem astn enat s chot Marktou, otec osmiletho Arnota Krytofa

  a estiletho Alfrda Tome a bydlm v Praze 4 - jezd Narodil jsem se v kvtnu 1976 v Zemsk porodnici v Praze Vystudoval jsem Stedn prmyslovou kolu stavebn ve Zborovsk

  (pozdji Josefa Gora) obor Pozemn stavitelstv Vystudoval jsem Fakultu stavebn eskho vysokho uen technickho

  v Praze, obor Pozemn stavby a konstrukce Pracuji jako samostatn projektant pozemnch staveb

  lleennssttvv vv hheerraallddiicckkoo -- ggeenneeaallooggiicckkcchh aa ssppzznnnncchh oorrggaanniizzaacccchh :: esk genealogick a heraldick spolenost v Praze a od roku 1999 lenstv v jejm

  Sprvnm vboru - garant v oblasti heraldiky a posuzovn osobnch znak Heraldick spolenost v Praze - sprva www strnek Klub pro eskou heraldiku a genealogii - sprva www strnek Akademie heraldickch nauk esk republiky - sprva www strnek Moravsk genealogick a heraldick spolenost esk vexilologick spolenost Zemsk stavovsk rodov unie Registrace v projektu Heraldick terminologick konvence

  PPkkllaaddyy zz mm hheerraallddiicckk,, vveexxiilloollooggiicckk aa ggrraaffiicckk iinnnnoossttii :: 22000000 vtzstv v souti na nvrh znaku a praporu M Praha-jezd 22000011 ast v soutch na nvrh znaku a praporu Karlovarskho, Plzeskho, Budjovickho

  a steckho kraje a obce erven Voda 22000022 znak a prapor obce Mal pa, znak Oddlu kopan TJ Dvr Krlov N.L. 22000033 znak a vlajka obce Zvnovice, logo KDS Sedlany (znak Cechu praskch no),

  nvrh loga esk kvalita pro MZE a logotypu "100 let msta Bubene" 22000044 znak a vlajka mstskch st Praha-Lysolaje a Praha-Benice a obce Velk Jesenice,

  ast v soutch na nvrh znaku a vlajky obc Psry a Podn a loga Statutrnho msta Kladna, posouzen 345 znak mst R pro Ottovo nakladatelstv, nvrh znaku 241. strn roty Aktivnch zloh Brno

  22000055 znak esk genealogick a heraldick spolenosti v Praze, znak Klubu pro eskou heraldiku a genealogii, erby dritel hradu Vysok Chlumec, erby rod Mladjovsk ze Msttic, Podhradsk ze Ps a Vl Hory, z Mladjova, z Mladjovic a rsk ze ru, ast na vstav Erby 2005 - heraldit kresli ech, Moravy a Slezska, loga firem Helena Voldnov a Bon Delikates, nvrh znaku HC BAL Dvr Krlov N.L.

  22000066 znaky rod Kubek z Velenic, Kosuk z Doln Hedee a Kout z Hor.Beneova, logo fy Adstantis, erby rod Trauttenberg z Trauttenbergu a Dziewunt z Gryfenbergu, nvrh znaku a vlajky obc Dobkovice, estajovice, Vysok Chlumec a nvrh vlajky msta Mlad Voice

  22000077 znak rodu Stekl-Steinmessler z Ebersteinu a Trhovho tpnova a Nmec z Leveneur, osobn znak Romy Izabell Adrini a Emila Veise z Moraic, nvrh znaku a vlajky obc Bu, Struhaov, Svbohov, Mysln a Zelene, nvrh loga k 950. vro prvn psemn zmnky o mst Chebu, loga (logotypu) M Prahy 11 a znaka a logotyp pedsednictv esk republiky v Rad Evropsk unie

  22000088 vstava Putovn za pedky na Novomstsk radnici v Praze a na Gymnasiu Jin Msto v Praze, osobn znak Jiho Ajmana, Luke Pavlka, Ivana Borskho a Jiho Kutila, znaky spolenost AC Brokers Team,Lord Style a AC Floren,erb rodu von Merta, erby Vtkovc,nvrh znaku a vlajky obce Zvole a MO st nad LabemNetmice

 • Nvrh znaku a vlajky obce sn

  2016 Ing. Arnot Drozd 4 / 11 Poet ploh: 8xA4

  22000099 vstava Putovn za pedky na M Praha 13, v Muzeu amberk, v Muzeu Detn v O.H. a v Muzeu Orlickch hor v Rychnov nad Knnou, posouzen vhodnosti umstn multimediln techniky v jednacm sle Sentu PR ve Valdtejnskm palci v Praze vzhledem ke stvajc heraldick vzdob, osobn znak Vojtcha V. Poura, Jiiny Latovkov-Prchov, Petra Matuky (v. vlajky), Marka Ondrka, Michala Kutzendrfera, Frantika pruka, Frantika Blika, Rudolfa Grygara, Pavla Ke a Romana Mandka, znak rodiny Hejhal a Poovch, nvrh znaku a vlajky obc Lhotka u Mlnka, Poaply u Terezna, Mokrovraty, Bukovany, Dobroovice a Velik Ves, vektorizace znaku msta Velk Bte

  22001100 vstava Putovn za pedky ve midingerov knihovn ve Strakonicch, ve Vlastivdnm muzeu v esk Lp, v Orlickm muzeu v Chocni, v Mstskm muzeu v elkovicch a v Klicperov dom v Chlumci nad Cidlinou, vstava Obansk heraldika ve Slezsk galerii v Ostrav, nvrh znaku a vlajky obc Hoeovice, Holohlavy a Vrskma, osobn znak Miroslava ilara, Vladimra tabrka, Richarda Brade a Tome Bedne, znak novomanel Ehlovch, tt a vlajka Ivana Borskho (v. peetidla), erb rodu Vepi, logo Ogar moto

  22001111 vstava Putovn za pedky v Okresnm muzeu v Klatovech a ve mst Rtyni v Podkrkono, vstava Heraldika a Vexilologie v Galerii 14 Mstsk sti Praha 14, nvrh znaku a vlajky obc Chlumec, Dolany, Vilantice, Liciboice, Nespeky, Obytce a Nadryby, znak rodu Novk na Pottejn a Pril, znak rodiny Veselch, Kopek a Augustin, osobn znak Pavla Vanrka, Bohumila Stibala, Jiho osvalda, Rudolfa Jandy, Martina Kozlovskho, Martina Kozlovskho ml. a Michaely Kozlovsk, vektorizace osobnho znaku Jindicha Pastrka a Petra otoly