anun¥¢ concurs pentru posturi contractuale pe 1 post i registrator medical debutant m...

ANUN¥¢ CONCURS PENTRU POSTURI CONTRACTUALE PE 1 post I registrator medical debutant M Serviciul Anatomie
ANUN¥¢ CONCURS PENTRU POSTURI CONTRACTUALE PE 1 post I registrator medical debutant M Serviciul Anatomie
Download ANUN¥¢ CONCURS PENTRU POSTURI CONTRACTUALE PE 1 post I registrator medical debutant M Serviciul Anatomie

Post on 16-Feb-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • ANUNŢ CONCURS PENTRU POSTURI CONTRACTUALE PE PERIOADĂ DETERMINATĂ

  SPITAL UL CLINIC MUNICIPAL DE URGENŢĂ TIMIŞOARA . Str.Hectar nr.l , organi zează concurs/examen conform Legii cadru nr. I53/28 .06.20 17 ş i H.G. nr. 286/23 martie 20 J l modificar prin Hotăr â rea nr. 1027/1 1. l 1.2014 pentru ocuparea următoarelor Qosturi temporar vacante, pe nerioada determinata:

  1 post as i s t l:n~~~1 debutant PL I Sect ia Clinica de Recl~era re, Medic ina Fizica si Balneologie I post asistent I medical de butant PL Sectia Clinica Obstetrica-Ginccoloaie IV ohstetrica

  i-- ,..-- .. -e ., _ ..... .- - I post asistent I medical debutant PL Sectia Clinica Obstetrica-Gineco loeie I uinecol . \.lie

  I n~-ed i c a l -- -- - --

  I post asistent debutant PL Ambulatori u! OC; I medical

  .- - - - I post asi stent principal PL Sectia ATI II I post .J asis tent I medical radiolog PL Laborator Radioterapie

  I ..

  1 post I registrator medical debutant M Serviciul Anatomie Patologica I

  I post 1 infirmiera I debutanta G Sec~i a Clinica Neonato! ogie , cornp.euirofic i..- ~--- - - -

  Condiţii generale de participare: Candidaţii trebuie sa îndeplin ească urmatoarel e con diţii: a) are cetă ţ en i a română. cetăţen ie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apa rţ in â nd Spatiului Economic European ş i domiciliul În România: b) cunoaşte limba român ă, scris şi vorbit ; c) are vârsta minimă reglem entat ă de prevederile legale ;

  d) are capac itate deplină de exerciţiu ;

  e) are o stare de săn ăta te corespun zăt oare postului pentru care candidează, arestat ă pe baza adeverintei

  medicale eliberate de medicul de famili e sau de un ităţile sanitar e abilitate;

  Oîndeplin eşte cond iţiil e de studii ş i , după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţel or postului scos la concurs; g) nu a fost condamnată definitiv pentru s ă v ârşirea unei infractiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţ i i. de servici LI sau [11 l egătură cu serviciu1, care îrnpiedi că înfăptu irea justiţiei , de fals ori a unor fapte de corupţi e sau a unei infracti LIn i s ă v ârşi te cu intenţie , care ar face-o incom patibiIă CLi exercitarea funcţiei , cu exce p ţ i a s i t u aţ i e i În care a intervenit reabilitarea. Condiţii de participare conform Ordinului M.S. nr. 1470/20,10.20J 1 pentru :

  Asistent medical principal Pl.-Diploma de şcoa l ă p o stli ceal ă s an i tară, minim 5 ani vechime In specialitate, certificat de grad principal Asistent radiolog PL-Dipl oma de şcoa l ă postl i ceal ă san i ta ră , minim 6 luni vechime În specialitate Asistent medical debutantă PL-Diploma de şcoa l ă po stliceal ă san i ta ră, fara vechime In spec ia l itate

 • Registrator medi cal debutant-Diploma de studii medii SI cunostin te de utilizarea calculatorului, fara vechime in specialitate Infirrnieră debutantă-Ş coală general, fara vechime in activitate

  În vederea part icip ă r ii la COncurs candidatu l depune la Serviciul Resurse Umane u rm ăto arele :

  - cerere de inscriere la concu rs ad resată conducătoru lu i spitalului - copia actului de identitate - copia document elor care să ateste nivelul studiilor ş i ale altor acte care atestă efectuarea unor

  s pec i a l iz ă r i, precum ş i cop iile documentelor care ates tă îndeplini rea con d iţ i i lor specifice ale postului - copia carnetului de m u ncă, conformă cu originalul sau, d upă caz. o adever i n ţă care să ateste

  vechimea În munc ă , În mese rie ş i /sau În special itatea studiilor - cazierul j udiciar eliberat pentr u CONCU RS - adever i n ţă med ica lă care să ateste starea de sănătate co res p u n zătoa re , e l ibera tă de medicul de

  familie cu cel mult 6 [uni anterior derui ă r i i conc ursului cu men ţiunea - APT PENT RU CONCU RS - curriculum vitae

  Copiile acte lor p revă zu te mai sus se pre z intă Î n so ţ i te de documentele originale. care se certifi că pentru conformitate cu or iginalu l de căt re secretariatul com isiei de concurs. sau În copii legalizare.

  Cond i ţ i i le specifi ce de ocupate a posturilor vacante ş i bibli ografi a de concurs/examen se pun la dispoz i ţia can di daţi lor de către Serv iciul Resurse Umane şi se a flă pc site-ul un ită ţ ii noastre, Spitalul Clinic Municipal de Urgen ţă Ti m işoa ra.

  Data, ora ş i locul de desfăşurare a concursului :Pentru personalul sanitar in Amfiteatrul de la Clinicile No i din strada Gheorghe Dima nr.S ; Proba sc r i să : - in data de 28.11.201 7, ora 9,30 Proba de interv iu : - in data de 28.11.2017 ora 12,30. Ultima zi de Înscriere la concurs este 14.11.20] 7 pentru posturile vacante, la sediul spitalului din Str.Hector nr. I. Date contact : tel. 0256/22 1553.

  Ş EF SERVoRUNOS JNG.TĂNĂSESCU VALE T INA

  -: ,U ?-- I