analiza efikasnosti sustava za navodnjavanje · m. bajić, analiza efikasnosti sustava za...

of 73/73
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU GRAĐEVINSKI FAKULTET Marko Bajić ANALIZA EFIKASNOSTI SUSTAVA ZA NAVODNJAVANJE DIPLOMSKI RAD Zagreb, 2015

Post on 23-Sep-2019

21 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

  GRAĐEVINSKI FAKULTET

  Marko Bajić

  ANALIZA EFIKASNOSTI SUSTAVA ZA

  NAVODNJAVANJE

  DIPLOMSKI RAD

  Zagreb, 2015

 • SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

  GRAĐEVINSKI FAKULTET

  Marko Bajić

  ANALIZA EFIKASNOSTI SUSTAVA ZA

  NAVODNJAVANJE

  DIPLOMSKI RAD

  Mentor: doc. dr.sc. Duška Kunštek, dipl. ing. građ.

  Zagreb, 2015.

 • UNIVERSITY OF ZAGREB

  FACULTY OF CIVIL ENGINEERING

  Marko Bajić

  EFFICIENCY ANALYSES OF IRRIGATION SYSTEMS

  MASTER'S THESIS

  Mentor: Duška Kunštek, Ph.D.Civ.Ein.

  Zagreb, 2015.

 • „Prinos usjeva nije određen količinom vode koja se primijeni na polje, već primijenjenom

  količinom pameti, u svakom slučaju ima više toga u pameti nego u vodi“.

  ALFRED DEAKIN, 1890

 • SADRŽAJ

  UVOD ........................................................................................................................................ 1

  1 EFIKASNOST NAVODNJAVANJA, TERMINOLOGIJA I DEFINICIJE .............. 2

  1.1 Klasični pojam efikasnosti navodnjavanja .................................................................. 3

  1.2 Definicije klasične efikasnosti ..................................................................................... 6

  1.3 Neoklasični pojam efikasnosti navodnjavanja .......................................................... 14

  2 GUBICI VODE PRILIKOM NAVODNJAVANJA .................................................... 16

  2.1 Metode navodnjavanja ............................................................................................... 16

  2.2 Analiza gubitaka vode u sustavima za navodnjavanje .............................................. 29

  2.3 Gubici vode prema načinu transporta vode ............................................................... 32

  2.4 Mjere poboljšanja sustava za navodnjavanje u cilju smanjenja gubitaka vode ......... 33

  3 METODE PRORAČUNA EFIKASNOSTI ................................................................. 37

  3.1 Konvencionalna metoda određivanja efikasnosti ...................................................... 37

  3.2 Proširenje konvencionalne metode određivanja efikasnosti ...................................... 38

  3.3 Nekonvencionalne metode određivanja efikasnosti .................................................. 38

  3.4 Izrada konačne metodologije proračuna efikasnosti za sustave navodnjavanja ........ 43

  4 SUSTAV NAVODNJAVANJA KARAŠICA ............................................................... 46

  4.1 SN Miholjac-Viljevo ................................................................................................. 47

  4.2 SN Kapelna ................................................................................................................ 52

  4.3 SN Kitišanci ............................................................................................................... 56

  5 ZAKLJUČAK ................................................................................................................. 61

  LITERATURA ....................................................................................................................... 63

 • M. Bajić, Analiza efikasnosti sustava za navodnjavanje Zagreb, 2015

  1

  UVOD

  Poznato je da je voda sve više nezamjenjivi resurs u svim pogledima današnjeg života, od

  potreba industrije do proizvodnje hrane i potrebe pitke vode. Povećanim prirastom stanovništva

  i potrebom za sve većom proizvodnjom hrane, raste i potreba za vodom u svrhu navodnjavanja.

  Kako je voda relativno ograničen resurs, nastaje opasnost nestašice vode te je svaka mjera

  uštede vode dobro došla, kako za danas tako i za buduće generacije. Jedna od mjera kojima se

  želi povećati mogućnost gospodarenja vodom je povećanje učinkovitosti navodnjavanja.

  Efikasnim navodnjavanjem se želi maksimalno povećati količina uroda uz smanjenje utroška

  vode.

  Međutim, pojam efikasnosti navodnjavanja sadrži u svome značenju mnoge nejasnoće koje su

  dovele do pogrešna razmišljanja prilikom planiranja raznih gospodarskih mjera diljem svijeta.

  Prema tome, mnoge debate oko termina „efikasnost navodnjavanja“ se svode oko

  neodgovarajućeg shvaćanja pojma efikasnosti i što ono predstavlja (EPA, 2012).

  Prilikom izrade ovog rada, sagledalo se na temeljiti način što razna literatura nudi u okviru

  objašnjenja efikasnosti navodnjavanja isključivo s gledišta potrošnje vode. Ostala razmatranja

  efikasnosti nisu sastavni dio ovog rada te je o njima malo ili ništa rečeno.

  Kao prvo, bilo je potrebno utvrditi glavne definicije efikasnosti i dati prijedlog nekih

  standardnih oznaka. Naime, u literaturi ne postoje standardizirane oznake i definicije

  efikasnosti, već razne interpretacije mnogih autora. Naknadno su se razvili i objasnili koncepti

  efikasnosti i njihova međusobna povezanost u svrhu određivanja ukupne efikasnosti sustava za

  navodnjavanje.

  Detaljnim opisom svih parametara koji utječu na efikasnost i analizom postojećih metoda za

  proračun efikasnosti, dao se konačni prijedlog proračuna ukupne efikasnosti sustava za

  navodnjavanje, od razine polja do regionalne razine, odnosno više sustava povezanih u cijelini.

  Prema takvoj metodi se proračunala ukupna efikasnost navodnjavanja na postojećim sustavima

  za navodnjavanje u Hrvatskoj.

 • M. Bajić, Analiza efikasnosti sustava za navodnjavanje Zagreb, 2015

  2

  1 EFIKASNOST NAVODNJAVANJA, TERMINOLOGIJA I DEFINICIJE

  Efikasnost je bezdimenzionalni pokazatelj učinkovitosti nekog sustava, u kojem se ulaznim

  podacima, kroz razne procese, dobiju izlazni podaci umanjeni za određeni dio gubitaka. Odnos

  izlaznih i ulaznih podataka daje prikaz efikasnosti nekog sustava.

  Slika 1.1 Shema efikasnosti nekog sustava

  Efikasnost sustava za navodnjavanje je bezdimenzionalni parametar kojim se određuje

  učinkovitost navodnjavanja. Na prvi pogled, jednostavan opis pojma efikasnosti, zapravo skriva

  mnoge nejasnoće i stvara probleme kod određivanja i razumijevanja definicija efikasnosti

  navodnjavanja. Naime efikasnost navodnjavanja ovisi o mnogim parametrima kao što su tip tla,

  način navodnjavanja, duljini polja, načinu navodnjavanja i mnogim drugima. Prema tome bilo

  je potrebno odrediti točne definicije efikasnosti u svrhu boljeg upravljanja sustavima za

  navodnjavanjem i samim time većim uštedama vode i novaca.

  Kroz povijest su se razvijale razne definicije učinkovitosti, te se mogu pronaći u raznim

  literaturama. (Israelsen, 1944) definira učinkovitost primjene vode kao „omjer količine vode

  koja se pohranjuje u zoni korijena biljaka te na kraju potroši (evapotranspiracija)“. (Kruse,

  1978) je definirao učinkovitost navodnjavanja kao „omjer volumena vode korišten od usjeva i

  volumena vode primijenjen za navodnjavanje“.

 • M. Bajić, Analiza efikasnosti sustava za navodnjavanje Zagreb, 2015

  3

  Danas prema nekim autorima, (Seckler et al, 2003) dijele se pojmovi efikasnosti na klasične

  pojmove, gdje su objašnjene i određene efikasnosti po pojedinim kriterijima i neoklasične

  pojmove, gdje se zapravo prijašnji pojmovi proširuju.

  Većina literature koja se bavi konceptom efikasnosti navodnjavanja je široka i kompleksna,

  stvara pojmove efikasnosti s različitih gledišta (ekonomskog, inženjerskog, poljoprivrednog,

  itd.) ovisno o potrebnom tipu pokazatelja. Poljoprivredniku je bitniji omjer dobivenog

  proizvoda i uložene vode (kg usjeva/ m3 vode), projektantu sustava za navodnjavanje bitnija je

  učinkovitost sustava kao bezdimenzionalni parametar, ekonomistu omjer dobitka i troška

  (Ahad, 2012).

  U kontekstu ovog diplomskog rada bit će obrađen samo onaj dio koji se odnosi na pokazatelje

  efikasnosti u odnosu na gubitke vode koji se javljaju u sustavu za navodnjavanje, odnosno

  bezdimenzionalni pokazatelji efikasnosti sustava za navodnjavanje.

  1.1 Klasični pojam efikasnosti navodnjavanja

  Prije nego li je pojam efikasnosti navodnjavanja ušao u uporabu, postojao je koncept „dužnost

  navodnjavanja“ odnosno potrebna količina vode koju je potrebno izdvojiti iz izvora i primijeniti

  na polje u zoni korijena biljaka (Willardson et al., 1994). Takav pokazatelj je bio koristan

  inženjerima za projektiranje spremnika i sistema transporta vode radi potrebe navodnjavanja,

  međutim nije bio nikakav pokazatelj je li neki sustav bolji od drugog i nije se mogla odrediti

  efikasnost takvih sustava. Na temelju tih nedostataka je nastao pojam efikasnosti navodnjavanja

  (Seckler et al., 2003).

  Veliki napredak u definiranju pojmova efikasnosti navodnjavanja dao je Israelsen u svojim

  radovima; njegove definicije efikasnosti direktno se odnose na inženjerski koncept

  učinkovitosti (bezdimenzionalni parametri) primijenjen na području navodnjavanja.

  (Willardson et al., 1994). Takvi pojmovi će se kasnije (Keller et al., 1995) definirati kao

  pojmovi „klasične efikasnosti navodnjavanja“.

  (Keller et al., 1996) navode da je primarna uloga pri navodnjavanju zadovoljiti

  evapotranspiracijsku potrebu usjeva (Eta) (količinu vode potrebnu biljki za rast) umanjenu za

  efektivnu oborinu (Pe) odnosno zadovoljiti tzv. neto evapotranspiracijsku potrebu, (NET, „net

  evapotranspiration“). Omjer NET-a i primijenjene vode, ovdje navedene kao zahvaćene iz

  izvora (DIV), je tzv. klasični pojam efikasnosti navodnjavanja (CE).

 • M. Bajić, Analiza efikasnosti sustava za navodnjavanje Zagreb, 2015

  4

  U klasičnim definicijama efikasnosti navodnjavanja, izgubljena voda, odnosno neefikasni dio

  navodnjavanja, se smatra neiskorištenim i ne primjenjuje se ponovno u sustavu. Tako se

  zapravo podcjenjuje prava vrijednost efikasnosti sustava (Seckler et al, 2003).

  Treba još istaknuti da se kod ovakve definicije i sličnim definicijama u raznim literaturama,

  (Fairweather, 2003; Seckler et al, 2003; Burman et al. 1983; Heermann et al. 1992;

  Bos et al. 1984; Machibya, 2004) uzima u obzir striktno potreba vode za biljkom te se ne ulazi

  u detalje oko raznolikosti parametara koje utječu na ukupnu efikasnost navodnjavanja. Prema

  tome, kod nekih autora (Seckler et al, 2003; Burman et al. 1983; Heermann et al. 1992;

  Bos et al. 1984) se nailazi na razne podjele efikasnosti na više segmenata, koje se uglavnom

  svode na dva glavna aspekta navodnjavanja, odnosno transport i primjena vode na polje:

  Efikasnost transporta (Ec, „conveyance efficiency“), razmatraju se gubici od zahvata

  vode do ulaska na polje (bitan je način transporta)

  Efikasnost primjene na polje (Ea, „application efficiency“), razmatraju se gubici vode

  na samome polju (bitan je način navodnjavanja).

  U pravilu, efikasnost je bezdimenzionalni parametar koji ima raspon vrijednosti od 0 do 1 ili 0

  do 100 %. Veća vrijednost efikasnosti bi, prema tome, trebala značiti veći učinak usjeva.

  Međutim, u slučaju navodnjavanja nije uvijek tako. Visoke vrijednosti efikasnosti bi se mogle

  postići, na primjer, kod manjka vode gdje se sva primijenjena voda na polje zapravo iskoristi,

  ali nije dostatna za rast biljke (Rogers et al., 1997). Prema tome, (Van der Merve, 2008) navodi

  da je potrebno specificirati parametre efikasnosti na ono što se zapravo one odnose te uzeti u

  obzir svaki blagotvorni učinak navodnjavanja (zaštita od mraza, soli, itd.) ili manjak, tako da

  se sa takvim pokazateljima dobije prava slika o efikasnosti nekog sustava za navodnjavanje i

  po potrebi optimizira.

  Pojedini autori, koji se bave ovom problematikom (Barrett Purcell & Associates, 1999),

  napravili su nekakav radni okvir (Slika 1.2) pomoću kojeg su opisali sve procese pri

  određivanju efikasnosti sustava za navodnjavanje.

 • M. Bajić, Analiza efikasnosti sustava za navodnjavanje Zagreb, 2015

  5

  Slika 1.2 Radni okvir za određivanje efikasnosti sustava za navodnjavanje

  (Barrett Purcell & Associates, 1999)

  (Machibya, 2004) pokušali su na sličan način (Slika 1.3) prikazati sistem određivanja

  efikasnosti navodnjavanja nekog polja prema više parametara.

  B. Purcell prikazuje efikasnost navodnjavanja kao aspekt koji ima dvije grane. Jedna se bavi s

  gledišta bilance vode (bezdimenzionalni parametri), a druga s gledišta omjera uroda i utrošene

  vode (Barrett Purcell & Associates, 1999), dok (Machibya, 2004) prikazuje samo

  bezdimenzionalne parametre (Slika 1.3)

 • M. Bajić, Analiza efikasnosti sustava za navodnjavanje Zagreb, 2015

  6

  Slika 1.3 Shema određivanja efikasnosti navodnjavanja (Machibya et al., 2004)

  1.2 Definicije klasične efikasnosti

  U ovome poglavlju nastoji se dati na uvid neke od glavnih definicija efikasnosti navodnjavanja

  ili, bolje rečeno, parametara, prilikom čega je selektivni odabir definicija opravdan

  poteškoćama u pronalaženju standardnih naziva pojedinih efikasnosti. Naime, razni autori iz

  raznih zemalja svijeta koriste drugačije nazive i drugačije oznake za iste ili jako slične

  parametre efikasnosti.

  U nastavku su prikazane i objašnjene sve definicije efikasnosti koje su se mogle pronaći, a da

  su međusobno neovisne.

  - Efikasnost transporta vode

  - Efikasnost primjene

  - Efikasnost akumuliranja vode u tlu

  - Efikasnost akumuliranja vode u spremnicima

  - Efikasnost distribucije vode

  - Stupanj ujednačenosti

  - Efikasnost navodnjavanja.

  Sve definicije, međutim, imaju jednu poveznicu: princip bilance vode, gdje se uvijek proračuna

  gubitak vode (ili pretpostavi) te količinu korisne vode umanjenu gubicima podjeli s ukupnom

  količinom primijenjene vodom.

 • M. Bajić, Analiza efikasnosti sustava za navodnjavanje Zagreb, 2015

  7

  Efikasnost transporta vode (Ec, „conveyance efficiency“)

  Efikasnost transporta vode je postotak vode koja transportom od izvora dospije do sustava za

  navodnjavanje polja (Rogers et al., 1997). Smatraju se samo gubitci koji se javljaju tijekom

  transporta prije nego li voda dospije do samog sustava za navodnjavanje polja. Vrijednosti

  variraju prema načinu transporta (otvorenog i zatvorenog tipa), održavanju transportnih sistema

  (uređivanje pokosa, obloge kanala, popravak i zamjena cijevi) i vremena uporabe (nove cijevi,

  stare cijevi). Izrazom (3) matematički se definira efikasnost transporta:

  100w

  wE

  s

  fc [%] [1]

  gdje su,

  Wf – isporučena voda do sustava za navodnjavanje polja [m3]

  Ws –zahvaćena voda iz izvora [m3]

  Wf se računa na način da se od Ws oduzmu gubici prilikom transporta. O vrstama gubitaka i

  načinu mjerenja bit će rečeno više u poglavlju (2).

  Slika 1.4 Otvoreni kanal za transport vode za natapanje polja (MR Control Systems

  International Inc., 2015)

 • M. Bajić, Analiza efikasnosti sustava za navodnjavanje Zagreb, 2015

  8

  Efikasnost primjene vode (Ea, „application efficiency“)

  Efikasnost primjene vode je postotak vode dospjele na polje preko sustava za navodnjavanje

  (površinskog, podzemnog i kišenjem) koju koriste biljke (Rogers et al., 1997). Smatraju se

  gubici koji se javljaju prilikom navodnjavanja poljoprivredne površine (evaporacija, otjecanje,

  perkolacija, itd.) dani su od strane proizvođača i sadrže sve podatke o gubicima na pojedinim

  sustavima (pod tlakom). Izrazom (2) matematički se definira efikasnost primjene:

  100W

  WE

  f

  ca [%] [2]

  gdje su,

  Wc –blagotvorno korištena voda [m3]

  Wf – isporučena voda do sustava za navodnjavanje polja [m3]

  Wc se računa tako da se odrede prije spomenuti gubici te oduzmu od predviđene količine vode

  isporučene na polje.

  Slika 1.5 Navodnjavanje prelijevanjem sifonskim cijevima (Brouwer et al., 1985)

  Ea daje na uvid koliko dobro sustav za navodnjavanje polja zadovoljava njegov primarni

  zadatak, odnosno prihranjuje korijenje biljaka vodom. Često se Ea pogrešno interpretira kao

  efikasnost akumuliranja tla vodom (Es, „field water storage efficiency“), što predstavlja

  omjer količine akumulirane vode u zoni korijena biljaka koje usjev iskoristi uslijed

  navodnjavanja (Rogers et al., 1997). Međutim korištenje takve terminologije „Es“ u tome

  kontekstu se ne koristi zbog poteškoća određivanja zone korijenja biljaka te se zapravo sve

  uračuna u gubitke prilikom određivanja efikasnosti primjene navodnjavanja.

 • M. Bajić, Analiza efikasnosti sustava za navodnjavanje Zagreb, 2015

  9

  Efikasnost akumuliranja vode u spremnicima (Ers, „reservoir storage efficiency“)

  Efikasnost akumuliranja vode u spremnicima je sličnog naziva kao efikasnost akumuliranja tla

  vodom, ali se odnosi na kompletno drugačiji aspekt akumuliranja vode (spremnicima,.

  prirodnim i umjetnim bazenima, itd.). Pokazuje omjer zadržane vode u spremnicima umanjene

  za gubitke (perkolacija, evaporacija, procjeđivanje, itd.) i vode koja se iz spremnika koristi za

  navodnjavanje (James, 1988). Izrazom (3) matematički se definira efikasnost akumuliranja u

  spremnicima:

  100W

  WWE

  0

  0rs

  [%] [3]

  gdje su;

  W0 – akumulirana voda u spremniku [m3]

  ∆W – gubici vode iz spremnika [m3]

  Gubici vode iz spremnika ovise o mnogim faktorima kao što su vrste i materijal spremnika

  (otvoren, zatvoren, propustan, nepropustan, itd.), o jačini sunčevog zračenja te brzini

  evaporacije vode iz otvorenih bazena.

  Efikasnost distribucije vode (Ed, „distribution efficiency“)

  Efikasnost distribucije vode je omjer dubine vode primijenjene na najmanje navodnjenom

  dijelu polja i prosječne dubine infiltrirane vode na cijelome polju (Rogers et al., 1997).

  Izrazom (4) matematički se definira efikasnost distribucije:

  100d

  y1Ed

  [%] [4]

  gdje su,

  y –prosječna numerička devijacija u dubini vode akumuliranoj tijekom navodnjavanja

  (Average absolute numerical deviation in depth of water stored from average depth

  stored during the irrigation) [m]

  d – prosječna dubina vode akumulirana tijekom navodnjavanja [m]

 • M. Bajić, Analiza efikasnosti sustava za navodnjavanje Zagreb, 2015

  10

  Ed prikazuje stupanj ujednačenosti količine vode koja se infiltrira u zemlju i primijenjene vode

  na površinu. Međutim, kao i efikasnost akumuliranja tla vodom, nailazi se na poteškoće

  prilikom određivanja takvih parametara (y, d), ali za razliku od Es danas postoje načini za

  mjerenje takvih gubitaka na direktan ili indirektan način.

  Koncept ujednačenosti distribucije i način mjerenja na indirektan način za sprinkler sustave

  prvi je razvio (Christiansen, 1942), gdje se ujednačenost mjeri „catch-can“ metodom.

  100X

  xX1CU

  [%] [5]

  gdje su,

  X –dubina vode u svakoj kanti („catch-can“) [cm]

  x –prosječna dubina vode u kantama [cm]

  U kap po kap sustavima, efikasnost distribucije je mjera varijacije protočnih rasprskivača uzduž

  polja (Van der Merve, 2008). Mjerenje dubina infiltracije u ovakvim sustavima je otežano te se

  uobičajeno proračunava parametar ujednačenosti emisije (EU, „emission uniformity“) umjesto

  Ed. Matematičkim izrazom (6) definiran je EU:

  100q

  q

  n

  COV27,11EU

  sr

  min

  [%] [6]

  gdje su,

  COV – koef. varijacije protoka emitera (tvorničke postavke) [1]

  n – broj emitera po biljki

  qmin– minimalni protok emitera u redu [l/s]

  qsr – srednji protok emitera u redu [l/s]

  Općenito, visoki stupanj ujednačenosti je povezan sa najboljim uvjetima rasta biljaka jer svaka

  biljka ima jednake mogućnosti za pristup primijenjenoj vodi. Neujednačenost se javlja tamo

  gdje se voda nanosi pretjerano ili premalo te gdje voda infiltrira ispod razine korijena biljaka

  (Slika 1.6). EU i CU parametri zapravo spadaju u posebnu kategoriju mjerenja efikasnosti

  distribucije, odnosno mjere stupanj ujednačenosti (Ud)

 • M. Bajić, Analiza efikasnosti sustava za navodnjavanje Zagreb, 2015

  11

  Slika 1.6 Prikaz ujednačenosti distribucije i infiltracije (Rogers et al., 2011)

  Stupanj ujednačenosti distribucije (Ud, „distribution uniformity“)

  Stupanj ujednačenosti distribucije je postotak srednje primijenjene vode nanošene na najmanjoj

  navodnjenoj četvrtini polja (Rogers et al., 1997). Zapravo je vrlo sličan Ed, razlikuje se u tome

  što je Ud određen indirektnim metodama (ne mjeri se infiltrirana voda u tlo) za pojedine načine

  navodnjavanja, ponekad se koristi kao zamjena za Ed (Izraz 5, 6). Daje na uvid širinu problema

  ujednačenosti distribucije vode, može biti definiran kao postotak od srednje količine

  primijenjene vode, nanesene u najnižoj četvrtini polja.

  Ud je lakše proračunati nego Ed i koristi se u široj primjeni. Izrazom (7) matematički se definira

  stupanj ujednačenosti:

  100X

  LU

  m

  qd [%] [7]

  gdje su,

  Lq– prosječna donja četvrtina dubine infiltrirane vode [mm]

  Xm– srednja dubina/visina infiltrirane vode [mm]

 • M. Bajić, Analiza efikasnosti sustava za navodnjavanje Zagreb, 2015

  12

  Slika 1.7 Prikaz teoretskih vrijednosti efikasnosti distribucije i primjene vode prema načinu

  navodnjavanja (Rogers et al., 2011)

  (Slika 1.7) prikazuje različitosti interpretacija pojedinih parametara efikasnosti (Ed, Ea).

  Pretpostavljeno je da voda ne otječe ,već se 100 % infiltrira u tlo.

  Primjeri površinskog navodnjavanja (A), (B) i (C) predstavljaju tri slučaja prekomjernog

  navodnjavanja samo jednog dijela polja te prikazuju pojedine efikasnosti. Primjeri (D), (E) i

  (F) mogu se smatrati kao navodnjavanja polja okružena žljebovima gdje se voda više zadržava.

  Navodnjavanje sa sprinkler sustavom prikazano je na primjerima (G), (H), i (I).

  Iz primjera je vidljivo da, i ako postoje 100 %-tne efikasnosti jednog parametra unutar područja,

  kretanje vode može izazvati neujednačenu pohranu, što je rezultat nedovoljnog zalijevanja na

  padinama i pretjeranog zalijevanja u ravnim područjima.

  To daje predodžbu o tome kako sama efikasnost primjene vode ne pokazuje uvijek uvjet za

  navodnjavanje na polju. Potrebno je prema tome pogledati sve aspekte radi proračuna

  efikasnosti.

 • M. Bajić, Analiza efikasnosti sustava za navodnjavanje Zagreb, 2015

  13

  Efikasnost navodnjavanja (Ei, „irrigation efficiency“)

  Efikasnost navodnjavanja se odnosi na omjer isporučene vode na polje koje je korisno za biljku

  u više pogleda osim prihranjivanja biljke vodom (ispiranje tla, hlađenje usjeva, kod primjene

  pesticida ili gnojiva ili zaštitu od smrzavanja). Sadrži sve prethodne parametre uz napomenu da

  se onaj dio vode koji se koristi u druge svrhe osim prihranjivanja biljke vodom uzima posebno

  kao dodatak, a ne kao potrošnja vode u ukupnoj bilanci (Rogers et al., 1997). Izrazom (8)

  matematički se definira efikasnost distribucije:

  100Wf

  WbEi [%] [8]

  gdje su,

  Wb –blagotvorno korištena voda [m3]

  Wf –isporučena voda do sustava za navodnjavanje polja [m3]

  Efikasnost navodnjavanja sadrži u sebi sve pojmove efikasnosti do sad navedene (Slika 1.3).

  Mjera je učinkovitosti sustava i direktno se veže na pojam klasične definicije efikasnosti

  navodnjavanja (CE). Pojmovi se mogu naizmjenično koristiti, prema tome, ovdje će se koristiti

  izraz Ei za definiciju klasične efikasnosti navodnjavanja polja.

  Tablica 1.1 Parametri efikasnosti sustava za navodnjavanje

  Parametri Opis Izraz [%] Indikatori Index

  Efikasnost

  transporta

  Postotak vode od

  izvora koje transportom

  dospije do sustava za

  navodnjavanje polja

  Ec = 100 (Wf/Ws)

  Wf– isporučena voda do

  sustava za navodnjavanje

  polja,

  Ws – zahvaćena voda iz

  izvora

  Ec

  Efikasnost primjene

  vode

  Postotak vode dospjele

  na polje preko sustava

  za navodnjavanje koje

  biljke koriste

  Ea = 100 (Wc/Wf)

  Wc– blagotvorno korištena

  voda,

  Wf – isporučena voda do

  sustava za navodnjavanje

  polja

  Ea

  Efikasnost

  akumuliranja vode u

  tlu

  Omjer količine

  akumulirane vode u

  zoni korijena biljaka

  koje usjev iskoristi

  uslijed navodnjavanja

  Es = 100 Wi/ (Gc - Wo)

  Wi – količina vode u tlu (od

  jednog navodnjavanja),

  Gc – kapacitet tla za vodu

  (poljski vodni kapacitet),

  Wo – početni volumen vode

  u tlu

  Es

 • M. Bajić, Analiza efikasnosti sustava za navodnjavanje Zagreb, 2015

  14

  Tablica 1.2 Nastsvak parametri efikasnosti sustava za navodnjavanje

  Parametri Opis Izračun [%] Indikatori Index

  Efikasnost

  akumuliranja vode u

  spremnicima

  Omjer zadržane vode u

  spremnicima umanjene

  za gubitke

  Ers = 100 (W0 - ∆W)/ W0

  W0– akumulirana voda u

  spremniku,

  ∆W – gubici vode iz

  spremnika

  Ers

  Efikasnost

  distribucije vode

  Omjer dubine vode

  primijenjene na

  najmanje navodnjenom

  dijelu polja i prosječne

  dubine infiltrirane vode

  na polju

  Ed = 100 [1- (y/d)]

  y – prosječna numerička

  devijacija u dubini vode

  akumuliranoj tijekom

  navodnjavanja,

  d – prosječna dubina vode

  akumulirana tijekom

  Ed

  Stupanj

  ujednačenosti

  distribucije

  Postotak srednje

  primijenjene vode

  nanošene na najmanjoj

  navodnjenoj četvrtini

  polja

  Ud = 100 ( Lq / Xm)

  Lq – prosječna donja

  četvrtina dubine infiltrirane

  vode,

  Xm – srednja dubina

  infiltrirane vode

  Ud

  Efikasnost

  navodnjavanja

  Odnosi se na omjer

  isporučene vode na

  polje koje je korisno za

  biljku u više pogleda

  osim prihranjivanja

  biljke vodom

  Ec = 100 (Wb/Wf)

  Wb –blagotvorno korištena

  voda,

  Wf – isporučena voda do

  sustava za navodnjavanje

  polja,

  Ei

  1.3 Neoklasični pojam efikasnosti navodnjavanja

  Neoklasični koncept efikasnosti navodnjavanja razvio se kao posljedica sve većeg interesa za

  navodnjavanje s gledišta sustava na šire perspektive upravljanja i politike za navodnjavanje u

  kontekstu vodnih resursa u cjelini, odnosno u cijelom riječnom slivu. Uskoro je postalo jasno

  da je iz ove perspektive koncept klasične efikasnosti bio pogrešan. Razlog tome je što gubici

  vode kod klasične efikasnosti nisu nužno stvarni gubici vode u sustavu kao cjelini. Mnogi od

  tih gubitaka samo su gubici na papiru jer su zarobljeni i reciklirani drugdje u sustavu. Iako je

  ovaj problem vjerojatno bio uočen odavno, radovi pojedinih autora (Wright, 1964;

  Bagley, 1965 i Jensen,1967) su prvi koji o ovoj temi pišu izričito i jasno.

  Mjere recikliranja vode postavile su „problemske situacije“ koje su dovele do onog što

  nazivamo neoklasični koncept efikasnosti navodnjavanja. (Seckler et al., 2003)

 • M. Bajić, Analiza efikasnosti sustava za navodnjavanje Zagreb, 2015

  15

  Ako je u klasičnom konceptu efikasnost bila izražena na razini efikasnosti navodnjavanja polja,

  kod neoklasičnog koncepta pojam se proširuje na više razina. Konkretno (Machibya, 2004),

  navode tri razine (Slika 1.8). Od efikasnosti na pojedinačnom polju, preko efikasnosti na razini

  farme (ili više polja povezani preko istog sustava za navodnjavanje), do regionalne razine ili

  razine više neovisnih sustava međusobno povezanih korištenjem i reciklažom vode zahvaćene

  s istog izvora.

  Slika 1.8 Različite razine na kojima se razmatraju efikasnosti navodnjavanja

  (Fairweather, 2003)

  Proračuni efikasnosti na svim razinama baziraju se na koncept očuvanja količine vode unutar

  samog sustava odnosno bilance vode. Međutim, da bi se to ostvarilo potrebno je precizno

  definirati granice područja na svim razinama (Fairweather, 2003). O načinu proračuna i

  metodama koje se danas koriste pri proračunu efikasnosti bit će rečeno više u poglavlju (3).

 • M. Bajić, Analiza efikasnosti sustava za navodnjavanje Zagreb, 2015

  16

  2 GUBICI VODE PRILIKOM NAVODNJAVANJA

  Gubici vode su prisutni tijekom cjelokupnog procesa navodnjavanja, bitno ih je pronaći i

  kategorizirati. Osim toga, bitno je navesti granice u kojima se gubici događaju. Bitan su

  pokazatelj pri određivanju efikasnosti navodnjavanja jer ulaze direktno ili indirektno u

  proračune efikasnosti.

  Općenito u navodnjavanju postoje tri glavne vrste gubitaka koje se mogu javiti:

  Evaporacija sa površine polja, lišća biljaka, iz akumulacija (bazeni, spremnici) i

  evapotranspiracija korova

  Perkolacija kroz tlo, dok se dovodi do polja i na samome polju

  Višak vode zbog loše procjene vremena navodnjavanja, otjecanje sa površine tla.

  Zamisao ovog poglavlja je prikazati gubitke podijeljene u dvije faze navodnjavanja u kojima

  se ti gubici događaju, a to su:

  - Gubitci pri transportu vode

  - Gubitci prema načinu navodnjavanja.

  Međutim, nije sva voda koja se izgubi zapravo izgubljena. Voda se izgubi jedino evaporacijom

  i ulaskom u more. Prema tome, izgubljenom vodom se smatra nepovratni izlazak vode izvan

  granica promatranog područja koje se navodnjava.

  2.1 Metode navodnjavanja

  Da bi se mogli odrediti gubici pri načinu navodnjavanja, potrebno je prvo navesti metode

  navodnjavanja. Navodnjavanje se kao uzgojna mjera izvodi na osnovno ili redovito te dopunsko

  ili povremeno navodnjavanje.

  Osnovno ili redovito navodnjavanje se izvodi kao temeljna melioracijska i agrotehnička mjera

  u tehnološkom procesu biljne proizvodnje u sušnim predjelima gdje je primarni preduvjet za

  bilo kakvu poljoprivrednu proizvodnju. To su predjeli svijeta sa manje od 300 mm ukupnih

  godišnjih oborina, koje ne osiguravaju životne uvjete za kulturne biljke i gdje bez

  navodnjavanja nema biljne proizvodnje (Afrika, Azija, Južna Amerika, dijelovi Bliskog istoka).

  Dopunsko ili povremeno navodnjavanje se prakticira u umjerenim klimatskim područjima gdje

  nije osnovna nego samo korekcijska, melioracijska i agrotehnička mjera.

 • M. Bajić, Analiza efikasnosti sustava za navodnjavanje Zagreb, 2015

  17

  Koristi seu glavnom u sušnim i toplim periodima godine, kada nema dovoljno oborina. Obavlja

  se povremeno, ovisno o potrebi, a čini ˝dopunu˝ prirodnim oborinama. Upravo u Hrvatskoj

  dopunsko navodnjavanje nalazi svoju pravu vrijednost u suvremenoj i tržišnoj poljoprivredi.

  Izbor načina navodnjavanja ovisi o kulturi, klimatskim i zemljišnim prilikama, opremi, iskustvu

  i znanju poljoprivrednika - korisnika sustava. Danas se svi načini i sustavi navodnjavanja mogu

  razvrstati u sljedeće metode:

  - Površinsko navodnjavanje

  - Podzemno navodnjavanje

  - Navodnjavanje kišenjem

  - Lokalizirano navodnjavanje

  Površinsko navodnjavanje

  Površinski načini navodnjavanja su najstariji i predstavljaju klasično navodnjavanje

  poljoprivrednih kultura. Statistički gledano, i danas u svijetu dominiraju sustavi površinskog

  navodnjavanja (oko 60%) koji su vezani uz tehnologiju uzgoja poljoprivrednih kultura, prije

  svega riže u zemljama u razvoju. Sustavi za površinsko navodnjavanje temelje se na principu

  slobodnog tečenja vode u prirodi djelovanjem sile gravitacije pa se stoga nazivaju i gravitacijski

  sustavi navodnjavanja poljoprivrednih kultura. Osnovni princip površinskog navodnjavanja je

  da se voda dovodi na proizvodnu površinu gdje u tankom sloju stoji, otječe i upija se u tlo.

  Prema raspodjeli vode po površini terena, razlikuju se sljedeći načini površinskog

  navodnjavanja:

  - navodnjavanje potapanjem (preplavljivanje)

  - navodnjavanje prelijevanjem (rominjanje)

  - navodnjavanje u brazdama (Romić, 2014)

  Navodnjavanje potapanjem

  Navodnjavanje potapanjem ili preplavljivanjem moguće je izvesti pomoću dva sustava;

  sustavom kasete i sustavom lokvi.

  a) Pri sustavu kaseta voda se ulijeva u kasete i potapa površinu u debljem ili tanjem sloju

  te se upija u tlo. Potapanje ili poplavljivanje može trajati kraće vrijeme, nekoliko dana ili dulje

  vrijeme kroz nekoliko mjeseci. Veličine kaseta su vrlo različite, od 1 ha do 2 ha pa i veće ovisno

  o raspoloživom zemljištu, mogu biti pravilnog ili nepravilnog oblika.

 • M. Bajić, Analiza efikasnosti sustava za navodnjavanje Zagreb, 2015

  18

  Slika 2.1 Navodnjavanje potapanjem (Brouwer et al., 1985)

  Uobičajeno su to veliki sustavi površinskog navodnjavanja s vrlo složenim hidrotehničkim

  građevinama za dovođenje, raspodjelu i odvođenje vode po završetku vegetacije. Prilikom

  navodnjavanja potapanjem upotrebljavaju se ogromne količine vode koje plave velike površine

  te se stvaraju močvarni uvjeti. Zbog toga je na navodnjavanim poljima nužno izgraditi dobar i

  učinkovit sustav odvodnje radi brzoga odvođenja suvišnih površinskih i podzemnih voda

  b) Kod navodnjavanja lokvama voda se ulijeva u male ograđene parcele – lokve koje se

  izrađuju oko navodnjavane kulture. Sustav lokava uglavnom se koristi za navodnjavanje

  drvenastih kultura – voćke, vinova loza, ukrasno bilje, parkovi. Lokve se izvode samo oko

  biljke (debla) u obliku kvadrata ili kruga i ograđuju malim zemljanim nasipom. Voda se u lokve

  dovodi brazdama ili cijevima. Navodnjava se samo mala površina lokvi, a ostala površina je

  suha i omogućuje kretanje poljoprivredne mehanizacije. Prednosti ovakvog sustava su

  korištenje manje količine vode, preciznije dodavanje vode i manje pogoršanje fizikalnih

  svojstava tla (Madjar, 2009).

  Navodnjavanje prelijevanjem

  Navodnjavanje prelijevanjem ili rominjanje se manje primjenjuje kod nas. Pretežito se koristi

  za višegodišnje kulture kao što su djetelina i djetelinsko-travne smjese, livade i pašnjaci.

  Osnovni princip navodnjavanja prelijevanjem je da se voda prelijeva (rominja) preko uređene

  površine na nagibu i u tankome sloju upija u tlo. Primjena ovoga načina navodnjavanja zahtjeva

  preciznu pripremu zemljišta. Praksa navodnjavanja prelijevanjem može se obavljati niz prirodni

  ili umjetni obronak ili padinu. Potrebni padovi terena mogu biti između 1% i 3% u smjeru

  dužine stranice što omogućava tečenje vode po površini (Madjar, 2009).

 • M. Bajić, Analiza efikasnosti sustava za navodnjavanje Zagreb, 2015

  19

  Navodnjavanje prelijevanjem ima više nedostataka. Zahtjeva velike i precizne zemljane radove

  za uređenje parcela i cijeloga sustava. Pri navodnjavanju se vlaži cijela površina pa dolazi do

  pogoršanja fizikalnih i vodnih svojstava tla, erozije i raspadanja strukturnih agregata.

  Slika 2.2 Navodnjavanje prelijevanjem (Brouwer, et al., 1985)

  Navodnjavanje brazdama

  Kod ovoga načina površinskog navodnjavanja voda se dovodi i raspoređuje po površini

  određene parcele u brazdama iz kojih se tada procesom infiltracije postepeno upija u tlo.

  Navodnjavanje brazdama se primjenjuje kod okopavanja voća i povrća (Madjar, 2009).

  a) b)

  Slika 2.3 Navodnjavanje brazdi: a) prelijevanjem, b) sifonskim cijevima

  (Brouwer, et al., 1985)

  Upuštanje vode u same brazde najčešće se izvodi pomoću plastičnih cijevi koje se nazivaju

  sifoni ili teglice ili prelijevanjem vode (Slika 2.3). Oni ujedno služe i za točno doziranje količine

  vode u svaku brazdu.

 • M. Bajić, Analiza efikasnosti sustava za navodnjavanje Zagreb, 2015

  20

  Podzemno navodnjavanje

  Ovim se načinom voda podzemnim putem dovodi neposredno u zonu korijenskog sustava

  kulturnih biljaka. Voda se dodaje i raspoređuje samo unutar rizosfernog sloja tla, a ne i po

  površini. Sustavima podzemnog navodnjavanja održava se sadržaj vode u rizosferi unutar

  granica optimalne vlažnosti tla za biljke.

  Prednosti podzemnog navodnjavanja su sljedeći: ne navodnjava se površina zemljišta, ne stvara

  se pokorica, nema narušavanja strukture tla. Površina navodnjavanih parcela je slobodna i suha,

  nema zapreka za kretanje ljudi i strojeva tijekom proizvodnog procesa uzgoja kulturnih biljaka.

  Međutim ideja podzemnog navodnjavanja je tehnički prilično zahtjevna. Zemljište za

  podzemno navodnjavanje mora biti ravno, lakšeg mehaničkog sastava i dobre vertikalne

  vodopropusnosti te povoljnog kapilarnog dizanja vode (Romić, 2014)

  Najčešće se primjenjuju dva načina podzemnog navodnjavanja: regulacija razine podzemne

  vode otvorenim kanalima i navodnjavanje podzemnim cijevima (subirigacija).

  Regulacija razine podzemne vode otvorenim kanalima

  Podzemno navodnjavanje pomoću otvorenih kanala ili prirodnih vodotoka moguće je izvesti na

  poljoprivrednim površinama gdje postoji izgrađena kanalna mreža za odvodnju suvišnih voda.

  Voda se infiltrira iz otvorenih kanala u tlo i bočno širi na oranice.

  Kanali koji uobičajeno služe za odvodnju suvišnih voda u hladnom i vlažnom dijelu godine,

  mogu tijekom ljetnih mjeseci i suše poslužiti za kontrolirano održavanje razine podzemne vode

  te navodnjavati poljoprivredne kulture (Madjar, 2009).

  Za ovaj način navodnjavanja odvodni sustavi se moraju prilagoditi dvostrukoj namjeni tipa

  odvodnja – navodnjavanje. Primjeri podzemnog navodnjavanja otvorenom kanalskom mrežom

  u Republici Hrvatskoj su Baranja (Podunavlje) i područje donjeg toka rijeke Neretve.

  Slika 2.4 Podzemno navodnjavanje otvorenim kanalima (Madjar, 2009)

 • M. Bajić, Analiza efikasnosti sustava za navodnjavanje Zagreb, 2015

  21

  Navodnjavanje podzemnim cijevima

  Drugi način podzemnog navodnjavanja, kod kojega se u tlo ugrađuju na određenu dubinu i

  razmake perforirane cijevi ili cijevi sa posebnim kapaljkama kroz koje voda pod tlakom, izlazi

  i lagano se upija u rizosferni sloj tla (zoni korenja). Sustav navodnjavanja podzemnim cijevima

  sličan je cijevnoj drenaži koja u hidrotehnici služi za odvođenje suvišnih voda.

  Slika 2.5 Podzemno navodnjavanje cijevnom drenažom (Madjar, 2009)

  Najvažnije prednosti navodnjavanja podzemnim cijevima su: tlo se vlaži kapilarnim širenjem

  vode (u zoni korijena) pa se ne narušava njegova struktura, ne stvara se pokorica tla i ne dolazi

  do zbijanja tla, vlažnost tla je skoro uvijek optimalna, troše se manje količine vode, biljke bolje

  koriste hranjive tvari iz tla i ne ometa se rad poljoprivredne mehanizacije.

  Glavni nedostaci su složena tehnička izvedba i zahvati u tlu, često začepljenje perforacija ili

  kapaljki na cijevima i mogućnosti prevlaživanja, zamočvarivanja i zaslanjivanja tla. Sustavi

  podzemnog navodnjavanja cijevima su veliki tehnički i investicijski zahvati što u znatnoj mjeri

  ograničava primjenu u praksi.

  Navodnjavanje kišenjem

  Navodnjavanje kišenjem je način dodavanja vode nekoj kulturi u kojem se ona raspodjeljuje po

  površini terena u obliku kišnih kapljica, oponašanjem prirodne kiše. Voda se zahvaća na

  izvorištu crpkama i pod pritiskom se kroz sustav cjevovoda dovodi do proizvodnih

  poljoprivrednih površina gdje se pomoću rasprskivača raspodjeljuje u kapljicama po

  navodnjavanoj površini. Sve vrste kultura se mogu navodnjavati umjetnom kišom, od ratarskih,

  voćarskih, povrćarskih te vinograda i kultura u staklenicima i plastenicima. Može se primijeniti

  na ravnim i nagnutim terenima u različitim topografskim uvjetima.

 • M. Bajić, Analiza efikasnosti sustava za navodnjavanje Zagreb, 2015

  22

  Ne zahtijeva posebnu pripremu terena, učinkovito koristi vodu koja se može točno dozirati u

  norme i obroke navodnjavanja prema uzgajanoj kulturi, a tlo je manje izloženo pogoršanju

  fizikalnih svojstava. Međutim cijene uređaja i suvremene opreme vrlo su visoke, pogonski

  troškovi (gorivo, električna energija) su također znatni, neravnomjerna je raspodjela vode pri

  jakom vjetru,

  Prema načinu izgradnje i korištenja elemenata te organizacije rada, sustavi za navodnjavanje

  kišenjem mogu biti:

  - nepokretni ili stabilni;

  - polupokretni ili polustabilni;

  - pokretni ili prijenosni;

  - samopokretni ili samohodni.

  a) Nepokretni sustavi za navodnjavanje imaju izgrađenu crpnu stanicu i ukopane dovodne i

  razvodne cjevovode. Rasprskivači su fiksirani na navodnjavanoj površini i mogu se uključiti u

  rad prema potrebi. Ovi sustavi se grade za višegodišnje i visoko akumulativne kulture, kao što

  su voćnjaci i vinogradi te povrtne kulture na većim površinama. Zahtijevaju velika investicijska

  ulaganja u opremu i građevinske radove, a sustavi mogu poslužiti i za zaštitu od mrazeva u

  voćnjacima.

  b) Polupokretni sustavi se sastoje od ugrađene crpne stanice, ukopane mreže dovodnih

  cijevi te pokretnih razvodnih cijevi (kišnih krila) i prijenosnih rasprskivača. Dovodni cjevovodi

  su najčešće od željeznih, betonskih ili azbestnih cijevi koje podnose visoke pritiske vode (do

  10 bara). Pokretna kišna krila su najčešće od aluminijskih legura ili plastičnih materijala. Cijevi

  su standardiziranih dimenzija, vrlo lagane i međusobno se povezuju pomoću brzospajajućih

  spojnica. Kišenje se obavlja na jednoj radnoj poziciji u vremenu potrebnom da se realizira obrok

  navodnjavanja.

  c) Pokretni ili prijenosni sustavi se sastoje od opreme koja se u cijelosti može premještati

  tijekom rada. Svi elementi se pokretni – pumpa, cjevovodi, kišna krila i rasprskivači. Poslije

  navodnjavanja površine na jednom mjestu svi se elementi prenose na novu radnu poziciju. Ovi

  sustavi su pogodni za navodnjavanje na svim terenima gotovo svih poljoprivrednih kultura:

  ratarskih, povrtlarskih, voćarskih i cvjećarskih. Na kišna krila se postavljaju rasprskivači,

  posebne hidrauličke naprave koje služe za raspodjelu vode po površini u obliku kišnih kapi.

  (Romić, 2014)

 • M. Bajić, Analiza efikasnosti sustava za navodnjavanje Zagreb, 2015

  23

  Rasprskivač je najvažniji dio sustava jer o njemu ovisi i učinkovitost cijelog sustava. Glavni

  dijelovi rasprskivača su glava i mlaznica. Rasprskivač izbacuje vodu pod tlakom kroz mali

  otvor ili mlaznicu. Promjer mlaznice i tlak vode određuju intenzitet navodnjavanja. Većina

  rasprskivača vlaži tlo u obliku kruga. (Madjar, 2009)

  Slika 2.6 Rasprskivač za navodnjavanje kišenjem (Romić, 2014)

  Rasprskivači se na polju koje se navodnjava prijenosnim sustavima postavljaju po određenom

  rasporedu da bi se postiglo ujednačeno kišenje po cijeloj površini terena. Postoje različite

  kombinacije međusobnog postavljanja rasprskivača, ali se u praksi najviše primjenjuju

  kvadratni,pravokutni i trokutasti (Madjar, 2009).

  Slika 2.7 Položaj rasprskivača na lateralima (Madjar, 2009)

  d) Samohodni sustavi za navodnjavanje kišenjem su postavljeni na kotačima ili

  pokretnim okvirima, te se pomiču linijski (naprijed – nazad) ili kružno.

 • M. Bajić, Analiza efikasnosti sustava za navodnjavanje Zagreb, 2015

  24

  S obzirom na to da su uređaji sa rasprskivačima izdignuti iznad površine zemlje, omogućeno je

  navodnjavanje visokih ratarskih kultura, kao što su kukuruz i suncokret te ostale kulture visokog

  habitusa.

  Razlikuju se sljedeći tipovi samohodnih uređaja:

  1. samohodna bočna kišna krila;

  2. samohodne kružne prskalice;

  3. samohodni sektorski rasprskivači (Tifoni);

  4. samohodni automatizirani uređaji za linijsko ili kružno kretanje.

  1. Samohodna bočna kišna krila se sastoje od aluminijskih cijevi postavljenih na kotače

  i maloga pogonskog motora koji pokreće krilo u novi radni položaj. Širina zahvata krila je

  promjenjiva, a prilagođava se prema obliku i veličini parcele za navodnjavanje i kreće se od

  200 m do 400 m. Radni pritisak u cjevovodu je od 3,5 bara do 4,5 bara, a intenzitet kišenja od

  10 mm/h do 15 mm/h. Može se primjenjivati na ravnim terenima za navodnjavanje povrtlarskih

  kultura, šećerne repe, soje, pašnjaka i livada. Jedan uređaj može navodnjavati površinu od 30

  do 70 ha. Kretanje kišnog krila u novu radnu poziciju je u smjeru naprijed-nazad

  (Madjar, 2009).

  Slika 2.8 Samohodno bočno kišno krilo - BK-uređaj (Romić, 2014)

  2. Samohodne kružne prskalice („Bum“ sustavi) su izrađene od visećeg „konzolnog“

  kišnog krila, koje je postavljeno visoko na samohodnom okviru. Krilo se okreće kružno u

  promjeru 50 do 70 m, a njegova je visina iznad tla podesiva do 5 m, što omogućuje

  navodnjavanje visokih kultura, kao što su kukuruz, voćnjaci i vinogradi.

 • M. Bajić, Analiza efikasnosti sustava za navodnjavanje Zagreb, 2015

  25

  Uređaj radi pod pritiskom od 4 do 7 bara, a u novi radni položaj ga pokreće vlastiti motor

  kretanjem naprijed-nazad. Primjenjuje se na ravnim terenima, jer na kosinama postoji opasnost

  od prevrtanja. Ovim prskalicama se mogu navodnjavati sve poljoprivredne kulture (Romić,

  2014)

  Slika 2.9 Samohodne kružne prskalice, „Bum“ sustavi (Romić, 2014)

  3. Samohodni sektorski rasprskivači(„Tifon“ sustavi) se sastoje od velikoga vitla s

  namotanim plastičnim crijevom i jednog rasprskivača velikoga intenziteta i dometa. On se

  nalazi na pomičnom postolju (skije) i kiši samo određeni sektor površine, a ne cijeli krug, što

  mu omogućava kretanje unazad i po suhom tlu. Radi s velikim pritiskom vode (od 6 do 8 bara)

  te troši znatne količine energije u toku eksploatacije. Na početku navodnjavanja postolje sa

  rasprskivačem se odvlači na suprotni kraj parcele pomoću traktora. Tijekom rada veliko vitlo

  se lagano okreće, namata crijevo koje istovremeno povlači rasprskivač. Pokretanje vitla vrši

  voda iz sustava pod pritiskom. Samohodni sektorski rasprskivači sve se više primjenjuju za

  navodnjavanje gotovo svih poljoprivrednih kultura (Romić, 2014)

  Slika 2.10 Tifon (Kunštek, 2014)

 • M. Bajić, Analiza efikasnosti sustava za navodnjavanje Zagreb, 2015

  26

  4. Samohodni automatizirani uređaji za linijsko ili kružno navodnjavan jesu jedinice

  velikih radnih zahvata, a pogodne su za navodnjavanje velikih površina. Sastoje se od kišnog

  krila podignutog na posebnim pokretnim tornjevima.

  Na krilu su postavljeni brojni rasprskivači različitih intenziteta kišenja, koji s visine od 2 do 3

  m iznad zemlje navodnjavaju poljoprivredne kulture. Širina zahvata uređaja je različita, a kreće

  se od 300 do 500 m s jedne, a isto toliko s druge strane uređaja. Ovi strojevi obavljaju

  navodnjavanje tijekom kretanja koje može biti linijsko u smjeru naprijed-nazad ili kružno.

  Pomoću njih se mogu navodnjavati gotovo sve poljoprivredne kulture, niske ili visoke, ali

  pretežito na ravnim terenima.

  Linijski strojevi za automatizirano navodnjavanje kreću se pravolinijski uzduž parcele koju

  kiše, a kao izvorište vode služi im otvoreni natapni kanal. Mogu zahvatiti parcelu širine 2 x 500

  m i dužine do 2 000 m, što znači da jedan uređaj navodnjava površinu od oko 200 ha.

  Slika 2.11 Linear (Kunštek, 2014)

  Kružni uređaji za automatizirano navodnjavanje (˝centar pivot˝) fiksirani su u središnjem dijelu

  kišnog krila koje rotira i kružno navodnjava površinu. Izvorište vode se nalazi u središtu

  sustava, a obično je to hidrant ili pumpni agregat. Dužina kišnog krila koje rotira kod ovih

  sustava je od 300 do 500 m, a može navodnjavati kružnu površinu veličine 40 do 90 ha. Između

  pojedinih jedinica ostaju neokišene površine, što je nedostatak ovih strojeva. Oni se, također,

  programiraju na zadani intenzitet i obrok navodnjavanja, te samostalno rade bez prisutnosti

  čovjeka. Okretanje kišnog krila se obavlja individualnim kretanjem svakog tornja, a njihove su

  brzine usklađene elektronikom.

 • M. Bajić, Analiza efikasnosti sustava za navodnjavanje Zagreb, 2015

  27

  Lokalizirano navodnjavanje

  Pod lokaliziranim navodnjavanjem podrazumijeva se sustav kojim se voda dodaje u manjim

  količinama, precizno, u obliku malenih vodnih struja, mlazova, kontinuiranih ili pojedinačnih

  kapljica, a navodnjava samo dio poljoprivredne površine, i to onaj dio gdje se razvija glavna

  masa korijena (Madjar, 2009).

  Sustavima lokaliziranog navodnjavanja se vlažnost tla može održavati prema zahtjevima

  uzgajanih kultura i u granicama optimalne vlažnosti što pogoduje biljkama. Lokalizirano

  navodnjavanje ima više prednosti prema ostalim metodama navodnjavanja; može se primijeniti

  na svim tlima, topografskim prilikama, na parcelama raznih oblika i dimenzija te za sve kulture

  u poljskim uvjetima i zaštićenim prostorima. Sustavi štede vodu i pogonsku energiju, te vrlo

  precizno doziraju vodu. Vrlo su pouzdani i tehnički funkcionalni te, uz mogućnost elektronske

  regulacije i kompjuterskog upravljanja, ostvaruju visok i kvalitetan prinos poljoprivrednih

  kultura. Metoda lokaliziranog navodnjavanja se primjenjuje na dva načina:

  - navodnjavanje kapanjem (kap po kap);

  - navodnjavanje mini rasprskivačima (mali rasprskivači).

  a) Navodnjavanje kapanjem (kap po kap)˙je jedan od najnovijih načina u praksi

  umjetnog dodavanja vode. Voda se dovodi cijevima do svake biljke i vlaži vrlo mali dio

  zemljišta, što smanjuje gubitke vode te se stoga naziva još ˝lokalizirano˝ navodnjavanje. Sustavi

  navodnjavanja kapanjem su proizvodi modernih tehnologija. Potpuno su automatizirani i

  programirani, te tijekom svoga rada gotovo ne zahtijevaju prisustvo čovjeka. Ovaj sustav štedi

  vodu, te sa minimalnom količinom postiže maksimalne učinke u biljnoj proizvodnji. Osim

  tehničke superiornosti, uređaji za navodnjavanje ˝kap po kap˝ imaju s agronomskog gledišta

  posebnu vrijednost, jer se pomoću njih sadržaji vode u tlu mogu neprestano održavati u

  optimalnim granicama za biljku. To se postiže tako da se laganim, ali vremenski neprekinutim

  dodavanjem malih količina vode vlažnost tla zadržava oko poljskog vodnog kapaciteta. Sustav

  kapanja amortizira velike oscilacije vlažnosti tla što se redovito događa kod ostalih načina

  navodnjavanja. Po tim karakteristikama navodnjavanje kapanjem je najprecizniji način

  umjetnog dodavanja vode tlu (Madjar, 2009).

  Vrijeme navodnjavanja može trajati i do 24 sata. Radni pritisak pri navodnjavanju kapanjem se

  kreće u rasponu od 0,8 do 1,5 bara, a održava se pomoću regulatora pritiska. Kod ovog načina

  navodnjavanja, cjevovod pripada među najveće investicijske troškove u izgradnji sustava, s

  obzirom na to da je za potrebe 1 ha povrtnjaka potrebno od 5000 – 10000 m, voćnjaka 2000 –

 • M. Bajić, Analiza efikasnosti sustava za navodnjavanje Zagreb, 2015

  28

  4000 m, a rasadnika 3000 - 6 000 m cijevi. Navodnjavanje kapanjem prikladno je samo za vrlo

  intenzivne i dohodovne kulture koje mogu platiti visoke troškove izgradnje, korištenja i

  održavanja sustava. Voda se od crpne stanice do parcele doprema tlačnim cjevovodom,

  promjera od 20 do 50 mm, a iz njih se raspodjeljuje u razvodne ili lateralne cjevovode promjera

  od 15 do 20 mm. (Romić, 2014)

  Slika 2.12 Shema lokaliziranog navodnjavanja (Kunštek, 2014)

  Sustav navodnjavanja kapanjem sastoji se od sljedećih elemenata: pogonskog dijela s filtrom,

  cijevi i kapaljki (Madjar, 2009).

  b) Navodnjavanje mini rasprskivačima novijeg je datuma i alternativa je sustavima

  kapanja. Danas se sve više širi u poljskim uvjetima, naročito za uzgoj voćarskih i povrćarskih

  kultura. Također je pogodno za intenzivni uzgoj u staklenicima i plastenicima. Sustavi

  navodnjavanja mini rasprskivačima slični su sustavima kapanja. Glavna razlika je što su

  kapaljke zamijenjene mini rasprskivačima – malim rasprskivačima. Mini rasprskivači raspršuju

  vodu u obliku sitnih kapljica, pod tlakom do 3,5 bara i u dometu do 5 m. Mini rasprskivač je

  izrađen od plastičnih materijala te ga je moguće jednostavno postaviti i na kraju vegetacije

  demontirati te spremiti za iduću sezonu. Sustav se sastoji od: crpke na izvorištu vode, regulatora

  tlaka, vodomjera, raznih kontrolnih ventila, plastičnih cijevi za dovođenje i razvođenje vode po

  parceli i mini rasprskivača. Zbog većeg protoka i radnog tlaka mini rasprskivači se manje

  začepljuju u odnosu na kapaljke. (Madjar, 2009)

 • M. Bajić, Analiza efikasnosti sustava za navodnjavanje Zagreb, 2015

  29

  Slika 2.13 Navodnjavanje mini rasprskivačima (Brouwer et al., 1985)

  2.2 Analiza gubitaka vode u sustavima za navodnjavanje

  Gubici vode, koji se javljaju u različitim načinima navodnjavanja, mogu se razvrstati u tri

  kategorije prema podjeli iz prethodnog poglavlja, a to su:

  - Gubici vode u površinskom navodnjavanju

  - Gubici vode u podzemnom navodnjavanju

  - Gubici vode u navodnjavanju kišenjem i lokalizirano.

  Ovakva podjela je opravdana iz razloga što svaka metoda navodnjavanja ima poneke slične

  načine na koji se gubici događaju, evaporacija, otjecanje sa polja, perkolacija, itd, ali su te

  vrijednosti drugačijih razmjera ovisno o tehnologiji, mehanizaciji, projektiranju, izvođenju i

  upravljanju sustavima za navodnjavanje, odnosno metodi navodnjavanja.

  Gubici vode u površinskom navodnjavanju

  Neke literature (Harms, 2011; Brouwer et al., 1985) navode još da se ovakve metode mogu

  zvati konvencionalne ili gravitacijske metode navodnjavanja jer raspoređuju vodu po polju

  gravitacijskim putem te su ujedno i najstarije metode navodnjavanja poznate ljudima. Glavni

  gubici kod ovakve vrste navodnjavanja su površinsko otjecanje i perkolacija kroz tlo (Slika

  2.17). Uslijed lošeg upravljanja, efikasnost primjene bi se mogla smanjiti i do 50 % (Plant &

  Soil Sciences eLibraryPRO, 2015) kod ovakvih sustava, ne računajući evaporaciju sa polja,

  intercepciju sa lišća biljaka, i evapotranspiraciju korova.

 • M. Bajić, Analiza efikasnosti sustava za navodnjavanje Zagreb, 2015

  30

  Slika 2.14 Gubici vode unutar granica polja (Brouwer et al., 1985)

  Okvirne vrijednosti efikasnosti primjene za površinske metode navodnjavanja se kreću između

  40 % i 80 % gdje se najniže vrijednosti dosežu kod potapanja, a najveće kod navodnjavanja u

  brazdama (Plant & Soil Sciences eLibraryPRO, 2015)

  Gubici vode u podzemnom navodnjavanju

  Očito je da određenih gubitaka kao što su evaporacija sa površine (osim u otvorenim kanalima)

  i otjecanje sa površine nema, ali su prisutni svi ostali oblici gubitaka kao i u površinskom

  navodnjavanju (procjeđivanje kroz tlo i evapotranspiracija korova). Zbog metode

  navodnjavanja efikasnost je dosta veća, vrijednosti se kreću između 60 % i 90 %, manja je kod

  otvorenih kanala, a veća kod podzemnih cijevi (Plant & Soil Sciences eLibraryPRO, 2015).

  Međutim, određivanje takvih efikasnosti je dosta kompleksna procedura jer je teško odrediti

  gubitke uslijed perkolacije vode ispod zone korijena. Osim toga, početni troškovi i troškovi

  održavanja takvih sustava su veliki, dolazi do pitanja isplativosti u odnosu na cijenu vode.

  Gubici vode u navodnjavanju kišenjem i lokalizirano

  Kišni sustavi za navodnjavanje, pogotovo centar pivoti i slični uređaji, u pravilu imaju veće

  vrijednosti efikasnosti od površinskih sustava za navodnjavanje, od 75 % do 95 % (Plant &

  Soil Sciences eLibraryPRO, 2015), iako imaju više načina na koji se ti gubici mogu dogoditi.

  Naime, uz uobičajene gubitke površinskog navodnjavanja javljaju se i gubici od evaporacije

  kapljica u zraku te devijacije istih uslijed vjetra.

 • M. Bajić, Analiza efikasnosti sustava za navodnjavanje Zagreb, 2015

  31

  Slika 2.15 Prikaz i lokacija gubitaka kod različitih metoda navodnjavanja kišenjem

  (Rogers et al., 2011)

  Detaljan prikaz gubitaka nastalih navodnjavanjem sustavima pod tlakom dan je u (Slika 2.19),

  gdje su: a) uslijed vjetra, b) evaporacija kapljica, c) evaporacija s lišća, d) intercepcija,

  e) evaporacija sa površine tla, f) otjecanje sa tla, g) evaporacija tla i h) procjeđivanje kroz tlo.

  Tablica 2.1 Okvirne vrijednosti efikasnosti primjene i distribucije prema načinu

  navodnjavanja preuzete iz više izvora (James, 1988; Harms, 2011)

  SUSTAV NAVODNJAVANJA Ea Ed

  [%] [%]

  Površisnko navodnjavanje 40 - 80 60 - 80

  Neuređena polja 40 60

  Uređena polja i distribucijski sustav 65 70

  Sa recirkulacijom vode 80 80

  Podzemno navodnjavanje 60 - 90 90 - 95

  Loše projektirani sustavi 65 90

  Dobro projektirani sustavi 80 95

  Navodnjavanje Kišenjem 70-95 80 - 98

  Kišni sustavi 70-95 80-90

  Nepokretni 85 - 95 80 - 90

  Polupokretni 75 - 85 80 - 90

  Pokretni 70- 85 80- 90

  Sampokretni 70 - 85 80 - 90

  Lokalizirano 90 - 95 95 - 98

  Kap po kap 95 98

  Rasprskivači 90 95

 • M. Bajić, Analiza efikasnosti sustava za navodnjavanje Zagreb, 2015

  32

  2.3 Gubici vode prema načinu transporta vode

  Voda koja od zahvata pa sve od primjene na polje ne dospije u 100 % - tnoj količini, nego ima

  određene „putne gubitke“. Osim što se transportni gubici vode općenito gledaju u gubitcima

  tlaka, ovdje se isključivo gledaju gubici vode kao gubici u protoku. (Gulić, 2000) navodi da je

  „dopustiv gubitak vode u magistralnim cjevovodima od 5,0 m3 na dan po 1 km duljine

  cjevovoda“ odnosno ide do otprilike 5 % na većim udaljenostima. U opskrbnim sustavima

  vrijednosti se kreću između 10 % i 20 %“. Očito je da su gubici u cijevima daleko manji, čak i

  zanemarivi, u usporedbi s otvorenim kanalima.

  (Tablica 2.2) prikazuje okvirne vrijednosti gubitaka prilikom transporta prema vrsti kanala.

  Tablica 2.2 Okvirne vrijednosti efikasnosti transporta vode za redovito održavane kanale

  (Brouwer et al., 1985)

  Slika 2.16 Gubici vode prilikom trasporta u otvorenom kanalu (Brouwer et al., 1985)

  Pjesak Ilovača Glina

  60 - 80 70 - 85 80 - 90

  Obloženi kanali

  90 - 95

  Cijevovod

  95-99

  Efikasnost transporta vode

  Zemljani kanali

 • M. Bajić, Analiza efikasnosti sustava za navodnjavanje Zagreb, 2015

  33

  (Slika 2.16) prikazuje moguće gubitke koji se javljaju u otvorenim kanalima, redom: 1)

  evaporacija, 2) perkolacija kroz dno kanala, 3) procjeđivanje kroz omočeni obod kanala, 4)

  prelijevanje preko ruba kanala, 5) probijanje pokosa, 6) otjecanje izvan područja navodnjavanja

  i 7) mehanička oštećenja kanala.

  Pod ovim poglavljem bi se moglo uvrstiti i gubitke koji se javljaju u raznim spremnicima ili

  akumulacijama na polju, oni su kategorizirani kao posebna efikasnost (Ers) ali imaju slične

  načine gubitaka.

  Svima je lako shvatiti da su evaporacija i procjeđivanje glavni načini kojima se voda gubi iz

  spremnika, uz eventualne operativne gubitke, ovise, o materijalu spremnika. Ovakve vrste

  gubitka je moguće svesti gotovo na 0 %, dovoljno je samo izgraditi vodonepropusni spremnik

  zatvorenog tipa. Isplativost takvog načina čuvanja vode, osobito za uhvaćenu otjecajnu vodu,

  je upitna, ali uz dobro upravljanje i projektiranje nije nemoguće za postići.

  Neke literature (Rogers et al., 2011) navode da gubici vode u otvorenim spremnicima variraju

  između 2 % i 5 %, ovisno o površini bazena i razini podzemne vode.

  2.4 Mjere poboljšanja sustava za navodnjavanje u cilju smanjenja gubitaka vode

  Promatrajući karakteristične vrijednosti efikasnosti primjene prema pojedinim metodama

  navodnjavanja moglo bi se zaključiti da, u kontekstu štednje vode, bi bilo dovoljno promijeniti,

  odnosno modernizirati postojeće sustave te tako povećati proizvodnju usjeva uz istu količinu

  vode. (Holzapfel et al., 2009) Navodi da se uz dobro upravljanje, zajedno sa modernizacijom

  sustava u posljednja dva desetljeća, uspjela povećati efikasnost primjene do čak 20 % u državi

  Meksiko.

  Takvi podaci ohrabruju ulaganja u nove tehnologije i načine navodnjavanja, pogotovo u

  zemljama gdje se javljaju velike potrebe za vodom.

  Međutim, (Seckler et al., 2003) navodi da su ti podaci možda i prenapuhani jer bi se trebalo

  uzeti u obzir i ponovno upotrebljavanje prividno izgubljene vode odnosno primijeniti tzv.

  neoklasični koncept efikasnosti poglavlje (1.3).

  Prvi korak pri određivanju mjera poboljšanja efikasnosti je utvrditi mjesta na kojima se gubici

  događaju i u kojim razmjerima. Nakon toga, potrebno je postaviti uređaje za detaljno mjerenje

  takvih gubitaka. Samo mjerenje količine otjecajne vode s površine polja je dovoljno za neke

  procjene gubitaka cjelokupnog sustava. Osim toga, procijenjeni gubici, tamo gdje ih je teško

  izmjeriti, su bolji nego neprocijenjeni uopće (Harms, 2011).

 • M. Bajić, Analiza efikasnosti sustava za navodnjavanje Zagreb, 2015

  34

  Procjena gubitaka i određivanje okvirnih vrijednosti efikasnosti navodnjavanja su ključan

  parametar pri projektiranju sustava za navodnjavanje. Dobro projektirani i optimizirani sustavi,

  u svrhu što veće iskoristivosti vode, također povećavaju efikasnost navodnjavanja (Holzapfel

  et al., 2009). Neke od mjera koje se uzimaju u obzir pri projektiranju dao je (EPA, 2012), prema

  kome su pravilno raspoređivanje navodnjavanja i tempiranje ključni elementi u upravljanju

  sustavima za navodnjavanje.

  Temelje se na poznavanju parametara kao što su potreba vode usjeva, kapacitet zadržavanja

  vode tla i donja granica vlage u tlu za svaku vrstu usjeva i tla te mjerenja količine vode koja se

  primjenjuje na polje. Također, treba uzeti u obzir efektivne oborine te prikladno prilagoditi

  raspored navodnjavanja. Prakse koje predlaže radi povećanja učinkovitost navodnjavanja su:

  a)Upravljanje sustavom za navodnjavanje

  Određivanje i kontrola stope, iznosa i tajminga vode za navodnjavanje na planirani i učinkovit

  način. Upravljanje sustavom navodnjavanja trebalo bi omogućiti kontrolu potrebnu za

  smanjenje gubitka vode u sustavu te učinkovito korištenje dostupnih vodnih resursa.

  Da bi se to postiglo, poljoprivrednik-korisnik mora znati:

  (1) utvrditi kada treba primijeniti vode za navodnjavanje, ovisno o stopi korištenja vode

  sa strane usjeva i o fazi rasta biljaka

  (2) izmjeriti ili procijeniti količinu vode potrebne za svako navodnjavanje, uključujući

  potrebe ispiranja

  (3) odrediti uobičajeno vrijeme potrebno tlu za apsorpciju određene količine vode,

  kapacitet infiltracije tla (Slika 2.17)

  (4) prilagoditi protok, brzinu primjene, ili vrijeme navodnjavanja potrebno za za

  zadovoljenje Eta i nadoknadu gubitaka otjecanjem iz područja navodnjavanja

  (5) prepoznati erozije uzrokovane navodnjavanjem

  (6) procijeniti količinu otjecanja navodnjavanja iz područja

  (7) procijeniti ujednačenost primjene vode.

 • M. Bajić, Analiza efikasnosti sustava za navodnjavanje Zagreb, 2015

  35

  Slika 2.17 Intenzitet infiltracije vode u tlu u jedinici vremena

  b) Mjerenje vode

  Uređaj za mjerenje vode koji se najčešće primjenjuju su: letva za mjerenje razine vode, u

  kombinaciji sa preljevnim profilom ili mjerač protoka vode instaliran u cjevovodu ili jarku.

  Mjerni uređaj mora biti instaliran u ulaz na granici navodnjenog područja između točke

  skretanja i vodoopskrbnog sustava koji se koristi na terenu.

  c) Regulacijske građevine

  Projektiranje i izgradnja svih regulacijskih građevina koje mogu olakšati upravljanje sustavom

  za učinkovitu distribuciju vode kao što su regulacijski kanali, izgradnja granica i nasipa na

  rubovima polja i zasunska okna. (Slika 2.22)

  a) b)

  Slika 2.18 a) Regulator protoka na razini tri kanala, b) Zasunsko okno (Brouwer et al., 1985)

 • M. Bajić, Analiza efikasnosti sustava za navodnjavanje Zagreb, 2015

  36

  d) Recirkulacija vode

  Izgradnja drenažnih sustava ispod zone korijena biljaka, kao i odvodnih kanala, omogućuje da

  se izgubljena voda perkolacijom kroz tlo i otjecanjem sa površine tla zahvati i akumulira u

  spremnicima za ponovno korištenje. Što bi svakako smanjilo potrebu za vodom i povećalo

  učinkovitost za vodom. Ovisno o propusnosti tla i drenažnim sustavima, reciklirana voda može

  doseći između 40 % - 70 % vode izgubljene otjecanjem i perkolacijom.

  Slika 2.19 Shema procesa recirkulacije vode unutar sustava za navodnjavanje

  (Dressing & associates, 2003)

  e) Preoblikovanje polja u svrhu boljeg navodnjavanja

  Preoblikovanje površine zemljišta tako da se navodnjava u okviru planiranih mjera (nagib

  terena pogodan ravnomjernoj razini infiltracije).

  f) Smanjenje gubitaka pri transportu vode

  Transportne sustave navodnjavanja voda koji premještaju vodu od izvora do sustava

  navodnjavanja trebalo bi izvesti sa minimalnim gubicima uslijed isparavanja i perkolacije.

  Transport vode može biti značajan izvor gubitka vode i uzrok degradacije površinskih voda i

  podzemnih voda. Gubici bi se mogli smanjiti izgradnjom sustava transporta cijevi ili

  oblaganjem dna kanala vodonepropusnim slojem te redovitim održavanjem transportnih

  sustava.

 • M. Bajić, Analiza efikasnosti sustava za navodnjavanje Zagreb, 2015

  37

  3 METODE PRORAČUNA EFIKASNOSTI

  Danas se mogu pronaći mnoge literature koje se bave metodama proračuna efikasnosti

  navodnjavanja, od priručnika za poljoprivrednike pa sve do stručnih knjiga i znanstvenih

  članaka. Svaka od njih gleda problem navodnjavanja iz više aspekata, od najjednostavnijih do

  složenijih. Moglo bi se reći da ne postoji jedinstvena metoda proračuna efikasnosti

  navodnjavanja, već više „pokušaja“ koji su u konstantnom razvitku. U ovome poglavlju se

  nastoji dati na uvid neke od glavnih metoda proračuna efikasnosti koje se mogu naći u literaturi

  i grupirane po sličnosti metoda od raznih autora. Kao zadnje, nastoji se izraditi konačan

  prijedlog metode određivanja efikasnosti inspiriran na temelju svih ostalih metoda.

  3.1 Konvencionalna metoda određivanja efikasnosti

  Ova metoda se bazira direktno na koncept klasične definicije efikasnosti navodnjavanja i

  proračunava efikasnost navodnjavanja polja. Dijeli se na dva glavna parametra Ea i Ec koji se

  međusobno množe da bi se dobila ukupna efikasnost navodnjavanja polja.

  cai EEE [%] [9]

  Ovo je ujedno i najjednostavniji način proračuna efikasnosti navodnjavanja na razini polja,

  većina priručnika za navodnjavanje sadrži ovu formulu ili slične varijante. Glavna filozofija

  ovakvog pristupa je da se odrede gubici u transportu i prilikom primjene vode (ili pretpostave,

  što je praksa u većini slučajeva), oduzmu od početne količine vode i podijele sa početnom

  količinom vode. Svaki parametar je objašnjen detaljno u poglavlju (1.2).

  Autori kao što su (Cleveland et al., 1991; Brouwer et al., 1985) daju dobar uvid i neke primjere

  izračuna efikasnosti ovom metodologijom.

  Ova metoda je dobra za grubu procjenu efikasnosti nekih sustava, i davanje okvirnih ideja

  troškova sustava za navodnjavanje pri projektiranju. Međutim, kod detaljnijih analiza,

  pogotovo kod promatranja većih područja navodnjavanja ili kod specifičnih načina

  navodnjavanja (površinski, podzemni i pod tlakom), potrebno je detaljnije ući u analizu

  gubitaka vode.

 • M. Bajić, Analiza efikasnosti sustava za navodnjavanje Zagreb, 2015

  38

  3.2 Proširenje konvencionalne metode određivanja efikasnosti

  Jednostavni izraz (11)u komponenti Ea zapravo ne uzima u obzir ostale parametre kao što su

  efikasnosti distribucije ili stupanj ujednačenosti (Ed, Ud), te efikasnost akumuliranja vode u

  spremnicima (Ers). (Machibya et al., 2004) predlaže varijantu izraza (9), koja uključuje i

  parametar ujednačenosti distribucije:

  dcai EEEE [%] [10]

  (Van der Merve, 2008) Ea komponentu dijeli na tri dijela „efikasnost akumulacije, upravljanja,

  i vremena primjene“ (komponenta distribucije ovdje spada u kategoriju efikasnosti primjene).

  Parametri efikasnosti upravljanja i vremena primjene se određuju samo na razini procjene i

  iskustva i nisu mjerodavni pokazatelj već se mogu uvrstiti u parametar Ea kao njegov sastavni

  dio (Machibya et al., 2004). Naime, pri opisu Ea izraz (4) poglavlje (1.2), te komponente su

  uvrštene u pojam ukupno primijenjene vode (u nazivniku), te u slučaju lošeg upravljanja

  navodnjavanjem ili odabira vremena povećavaju samo tu komponentu bez povećanja brojnika

  (samim time smanjuje se efikasnost). Prema tome, predložen je sljedeći izraz koji uzima u obzir

  eventualne gubitke koje se javljaju u sustavu navodnjavanja pri akumuliranju vode:

  rscai EEEE [%] [11]

  3.3 Nekonvencionalne metode određivanja efikasnosti

  Izrazi (10 i 11) impliciraju da će se tako određena efikasnost smanjiti sa povećanjem područja

  na koje se voda primjenjuje. (Machibya et al., 2004) navodi da ako se proširi efikasnost na više

  razina, konkretno na razinu polja, farme (više polja zajedno), i na sustav (više farmi zajedno),

  na svakom od tih razina efikasnost bi se sve više i više smanjivala. Podjela na više razina je

  zasigurno dobra ideja, ukoliko se želi problem sagledati na lokalnoj ili regionalnoj razini, što

  omogućava detaljnije procjene efikasnosti sustava. Međutim, ne uzimajući u obzir recirkulaciju

  vode u sustavu, pogotovo između druge i treće razine, se zapravo podcjenjuje prava vrijednost

  efikasnosti sustava, gledajući sa aspekta gubitaka vode (Seckler et al., 2003).

 • M. Bajić, Analiza efikasnosti sustava za navodnjavanje Zagreb, 2015

  39

  Neki od autora koji se bave ovom problematikom dali su svoje prijedloge metodologije izračuna

  efikasnosti sa recirkulacijom vode u sustavu.

  (Xie et al., 1993) predlaže podjelu sustava na više sektora međusobno povezanih preko istog

  izvora vode (Slika 3.1).

  Slika 3.1 Model više sustava navodnjavanja povezani istim izvorom vode (Xie et al., 1993)

  Koncept razmatra ponovno korištenje vode u sustavu i njegove posljedice na sustav. Prikazan

  je preko numeričkog primjera u kojem se voda iz izvora raspodjeljuje u određenim količinama

  na nizvodna polja po redu. Autor daje razne varijante slučajeva ovisnosti pojedinih polja (npr.

  drugo polje po redu ovisi o uporabi vode izgubljene na prvom polju i slično) te o implikacijama

  koje ima na njih ako se uzvodno poveća efikasnost (javlja se manjak vode na poljima koji ovise

  o „izgubljenoj vodi“) Primjerice, ako se na polju 1 poveća efikasnost za 10 %, direktno se

  smanji i postotak izgubljene vode na polju 2 (Slika 3.2).

 • M. Bajić, Analiza efikasnosti sustava za navodnjavanje Zagreb, 2015

  40

  Slika 3.2 Modeli recirkulacije vode gdje polje 2 ovisi o recrkuliranoj vodi polja 1

  (Xie et al., 1993)

  Ovakav prijedlog gledanja na efikasnost je korak naprijed jer uvodi i idejno rješava problem o

  recirkulaciji vode. Međutim, nisu prikazani načini na koji bi se gubici mogli proračunati, nego

  samo posljedice koje se javljaju pri uporabi prividno izgubljene vode u sustavu. Bitan je radi

  kasnijeg shvaćanja koncepta ponovne uporabe vode.

  Prema (Fairweather, 2003), izrađena je metoda u kojoj bi se efikasnost računala na veću

  površinsku cjelinu, sa koje se skuplja i ponovno koristi dio izgubljene vode. Slično kao i u

  prethodnoj metodi.

  0i0i E1EEi [%] [12]

  gdje su,

  Ei0– Efikasnost na razini više polja ili farmi koji koriste isti izvor vode.

  (1 - Ei0) – ne efikasni dio navodnjavanja (izgubljena voda)

 • M. Bajić, Analiza efikasnosti sustava za navodnjavanje Zagreb, 2015

  41

  – koeficijent recirkulacije vode

  Iz izraza (12) semože zaključiti da se ponovnom uporabom vode efikasnost povećava što se

  više vode ponovno recirkulira, te što je sustav veći, to je veći i porast efikasnosti. Kod sustava

  koji su povezani međusobno u cjelinu, (Machibya et al., 2004) proširuje koncept na tzv. „nested

  efficiency“ (Slika 3.3), gdje skupina više sustava daje ukupno veće vrijednosti efikasnosti nego

  pojedinačno, te daje način proračuna ukupne efikasnosti više sustava povezanih u cijelinu.

  Slika 3.3 Shema više podsustava za navodnjavanje povezanih u jednu veću cijelinu istim

  izvorom vode (Machibya et al., 2004)

  „Ako X jedinica vode, od izvora dospije do A farme, koja ima ukupno a % efikasnost

  navodnjavanja, tada se može reći da (X – aX), odnosno izgubljeni dio vode, se može ponovno

  upotrijebiti za navodnjavanje polja B farme. Ako farma B ima efikasnost od b %, tada bi b(X-

  aX), predstavljao dio recirkulirane vode sa farme A koji farma B učinkovito koristi za

  navodnjavanje. Ponovnom recirkulacijom vode, ovog puta sa B farme na C farmu, efikasni dio

  vode korišten od C farme bi bio c[(X-aX) - b(X-aX)].

 • M. Bajić, Analiza efikasnosti sustava za navodnjavanje Zagreb, 2015

  42

  Slika 3.4 Shematski prikaz recirkulacije vode sa jednog sustava na druge

  (Machibya et al., 2004)

  Zbroj efikasno korištene vode na farmama A, B i C podjeljen ukupnom količinom vode X

  dobije se:

  X

  aXXbaXXcaXXbaXEi

  [%] [13]

  Pokraćivanjem X iz izraza (15) dobije se:

  cba)cbcaab(cbaEi [%] [14]

  Jednadžba (16) predstavlja idealno rješenje iskorištavanja vode od sustava A do sustava C tako

  da se sva izgubljena voda iz A 100% iskoristi u B, a sva izgubljena voda iz B 100% iskoristi u

  C.

 • M. Bajić, Analiza efikasnosti sustava za navodnjavanje Zagreb, 2015

  43

  Uvođenjem koeficijenata recirkulacije iz izraza (12), jednadžba (14) poprima oblik:

  cbacbcacabbaE 222211i [15]

  gdje su,

  a, b, c – efikasnosti pojedinih sustava za navodnjavanje A, B, C [%]

  γ1, γ2 – koeficijenti recirkulacije vode sa polja A na B i sa polja B na C [1]

  X – količina vode koja ulazi u prvo polje A [m3]

  3.4 Izrada konačne metodologije proračuna efikasnosti za sustave navodnjavanja

  Na temelju prethodno viđenog i prikazanog, pokušalo se dati prijedlog prema kojem bi se mogla

  proračunati efikasnost navodnjavanja na više razina, te dati nekakav radni okvir prema kojem

  bi se mogle procijeniti efikasnosti navodnjavanja.

  Proračun efikasnosti, prema uzoru na prijašnje metode, bi se podijelila na tri osnovne razine:

  - Razina 1 – razina efikasnosti navodnjavanja polja,

  - Razina 2 – razina efikasnosti više polja (polja sa kojih se izgubljena voda akumulira na

  jedno mjesto

  - Razina 3 – razina sustava više skupina različitih sustava za navodnjavanje.

  Slika 3.5 Shematski prikaz sustava za navodnjavanje podijeljeni u 3 razine.

 • M. Bajić, Analiza efikasnosti sustava za navodnjavanje Zagreb, 2015

  44

  Razina 1

  Na Razini 1 proširena konvencionalna metoda je dovoljna za proračun efikasnosti pojedinog

  polja, sadržavala bi sve poznate parametre efikasnosti koje mogu utjecati na ukupnu efikasnost

  navodnjavanja polja.

  rsdcai EEEEE 1 [%] [16]

  Razina 2 (bez recirkulacije vode)

  Na temelju izraza (18), pojedinačno se proračunavaju sve efikasnosti polja sadržane u Razini 2.

  Nakon toga svaka vrijednost pomnoži se sa pripadajućom površinom polja, te se odredi srednja

  vrijednost na način da se suma svih umnoška pojedinih efikasnosti i površina polja podijeli sa

  ukupnom površinom svih polja Razine 2, izraz (17).

  n

  1j

  j

  n

  1j

  jji

  i

  A

  AE

  E

  1

  2

  [%] [17]

  gdje je,

  Aj – pojedina pripadna površina polja [ha]

  Razina 2 (sa recirkulacijom vode)

  Kod Razine 2 u slučaju recirkulacije vode unutar istog područja jednadžba (17) poprima oblik:

  n

  1j

  j

  n

  1j

  jjijji

  i

  A

  AE1E

  E

  11

  2

  [18]

 • M. Bajić, Analiza efikasnosti sustava za navodnjavanje Zagreb, 2015

  45

  Razina 3 (bez recirkulacije vode)

  Kod Razine 3 primijenio bi se isti princip koji se koristi za Razinu 2, izraz (17):

  n

  1j

  j

  n

  1j

  jji

  i

  A

  AE

  E

  2

  3

  [%] [19]

  Razina 3 (sa recirkulacijom bode)

  Međutim kod ponovne uporabe viška vode između više sustava Razine 2 tada bi se koristio

  prilagođeni izraz (15):

  3222222222223

  3i2i1i233i2i233i1i233i231i2i122i121ii EEEEEEEEEEEEE

  [20]

  Objašnjenje oznaka:

  ji2E

  gdje su,

  Ei – efikasnost razine

  2 – promatrana razina efikasnosti

  j pojedina oznaka svakog polja Razine 1, ili skupine polja Razine 2

 • M. Bajić, Analiza efikasnosti sustava za navodnjavanje Zagreb, 2015

  46

  4 SUSTAV NAVODNJAVANJA KARAŠICA

  Na temelju svega navedenog i prethodno izrađenih metodologija, u ovom poglavlju se nastoji

  proračunati efikasnost postojećih ili idejnih sustava za navodnjavanje, unutar područja Karašice

  te ukupne efikasnosti svih sustava zajedno.

  Povodom ankete 2010. godine organizirane od strane Županije Osječko-baranjske među

  poljoprivrednim proizvođačima na tom području, dokazalo se da je ovaj pothvat potreban i

  opravdan. Projektom se namjerava navodnjavati ukupnu površinu od oko 4˙500 ha podijeljenu

  na tri podsustava povezanih u cjelinu. (Heček et al., 2012)

  Promatrani sustavi navodnjavanja (SN) su:

  - SN Miholjac-Viljevo

  - SN Kapelna

  - SN Kitišanci

  Rezultati će biti uspoređeni sa vrijednostima koje se nalaze u literaturi i međusobno na više

  razina efikasnosti. Prilikom proračuna, u slučaju nedostataka podataka, pojedini parametri će

  se pretpostaviti prema preporukama iz literature. Prema tome, dobivene vrijednosti efikasnosti

  su okvirne i potrebno ih je uzeti sa rezervom. Radi preciznijeg proračuna efikasnosti trebalo bi

  se provesti više terenskih mjerenja što prilikom izrade ovog rada nije bilo moguće.

  Slika 4.1 Prikaz pregledne situacije sustava za navodnjavanje područija Karašice,

  MJ 1:100˙000 (Heček et al., 2012.)

 • M. Bajić, Analiza efikasnosti sustava za navodnjavanje Zagreb, 2015

  47

  4.1 SN Miholjac-Viljevo

  Uvod

  Sustav navodnjavanja Miholjac-Viljevo nalazi se uz kanal Karašica-Drava između Viljeva i

  Donjeg Miholjca planirane projektne površine za navodnjavanje od 1268 ha (Slika 4.2).

  Sustav navodnjavanja Miholjac-Viljevo sastoji se od crpne stanice sa zahvatnom građevinom

  smještenom na istočnoj obali kanala Drava-Karašica i razvodne tlačne mreže kojom se voda

  dovodi pod tlakom do poljoprivrednih površina.

  Slika 4.2 Prikaz situcije SN Miholjac-Viljevo (Heček et al., 2012.)

  Sustav se sastoji još od jednog kanala I reda te trinaest kanala II i III reda koji se moraju

  mjestimično produbiti i obnoviti (Heček et al., 2012.).

  Agronomska analiza poljoprivrednog potencijala

  U okviru sustava navodnjavanja Miholjac-Viljevo projektne površine 1268 ha mijenja se

  dosadašnja struktura proizvodnje i predviđa se intenzivna proizvodnja dohodovno ratarsko-

  krmno-povrćarskih kultura i to: sjemenskog i merkantilnog kukuruza i pšenice, industrijskog i

  krmnog bilja, te raznog povrća.

 • M. Bajić, Analiza efikasnosti sustava za navodnjavanje Zagreb, 2015

  48

  Izbor kultura u strukturi sjetve i proizvodnu orijentaciju u uvjetima navodnjavanja određuju

  mnogobrojni čimbenici, a posebno:

  - pogodnost i raspoloživost potrebne količine vode,

  - uređeno zemljište i pogodno tlo,

  - relevantni klimatski parametri,

  - skladišni i prerađivački kapaciteti i/ili tržište,

  - mogućnosti prodaje.

  Planiranu strukturu proizvodnje potrebno je uskladiti prema potrebama korisnika sustava

  navodnjavanja Miholjac-Viljevo, a u cilju osiguranja ekonomski opravdane proizvodne

  orijentacije. Uvažavajući zahtjeve i mišljenje korisnika sustava, navedena struktura sjetve

  trebala bi osigurati kvalitetan plodored koji neće ugroziti proizvodnju, odnosno niti biljku a ni

  samo tlo na kojemu se proizvodnja odvija (Heček et al., 2012).

  Idejnim projektom sustava navodnjavanja Miholjac-Viljevo predlaže se intenzivna proizvodnja

  u izboru ratarsko - povrćarsko - voćarskih kultura (Tablica 4.1).

  Tablica 4.1 Planirana struktura proizvodnje na 1268 ha proizvodnih površina SN Miholjac-

  Viljevo, adaptirano iz (Heček et al., 2012.)

  Struktura proizvodnje Učešće

  usjeva (ha)

  Učešće

  usjeva (%)

  Žitarice 508 40

  Kukuruz merkantilni (1) 178 14

  Kukuruz sjemnski (2) 50 4

  Pšenica merkantilna (3) 127 10

  Pšenica sjemenska (4) 63 5

  Ječam, zob, triticale (5) 63 5

  Kukuruz šećerac (6) 27 2

  Industrijsko bilje 250 20

  Soja (7) 100 8

  Suncokret (8) 75 6

  Uljana repica (9) 50 4

  Šećerna repa (10) 25 2

  Krmno bilje 256 20

  Kukuruz silažni (11) 130 10

  Stočni grašak (12) 63 5

  Lucerna (13) 63 5

  Povrće 216 17

  Krumpir (14) 63 5

  Luk (15) 63 5

  Paprika, krastavac (16) 38 3

  Dinja, lubenica (17) 13 1

  Kupus, kelj mrkva (18) 13 1

  Grašak (19) 13 1

  Rajčica, patliđan (20) 13 1

  Drvenaste kulture 38 3

  Voće koštičavo: višnja, trešnja (21) 13 1

  Voće jezgričavo: jabuka kruška (22) 25 2

  Ukupno: 1268 100

 • M. Bajić, Analiza efikasnosti sustava za navodnjavanje Zagreb, 2015

  49

  Upravljanje sustavom navodnjavanja

  Sustav navodnjavanja osigurava dovoljne količine vode u najsušnijem mjesecu za površine pod

  poljoprivrednim kulturama prema sjetvenoj strukturi u potrebnom turnusu i obroku. To znači

  da istovremeno na tlačnoj mreži može biti aktivno 29 hidranata. Nakon što je na pripadajućoj

  površini aktivnih hidranata dovede količina vode koja odgovara obroku navodnjavanja, aktivni

  hidranti se isključuju, a uključuje se slijedećih 29 hidranata koji pripadaju istom bloku

  navodnjavanja.

  Na svaki hidrant za navodnjavanje moguće je priključiti planiranu opremu za natapanje, prema

  uvjetima same opreme, što je u domeni korisnika sustava navodnjavanja. Ovisno o

  priključenom uređaju za natapanje (sustavi „kap po kap“ rade kod tlakova do 3 bar-a), na

  hidrante se montira dodatna oprema. Svaki korisnik sustava za navodnjavanje otvara hidrant

  svojim ključem, na koji je montiran ventil i vodomjer radi registracije potrošnje vode i

  priključka spojne cijevi do opreme za natapanje na zalivnom polju (Heček et al., 2012.).

  Slika 4.3 Shema razvodne mreže sustava navodnjavanja Miholjac – Viljevo

  (Heček et al., 2012)

 • M. Bajić, Analiza efikasnosti sustava za navodnjavanje Zagreb, 2015

  50

  Proračun efikasnosti navodnjavanja

  Efikasnost pojedinih polja izračunata je na temlju izraza (16) iz poglavlja (3.4), pojedine

  komponente su procjenjene na temelju podataka o projektu i referentnih vrijednosti u literaturi.

  Efikasnost na Razini 2 je određena prema izrazima (17) i (18). Površina pojedinih polja se dijeli

  prema podjeli iz (Tablica 4.1). Radi ponavljajučih formula i opširnosti podataka proračun se

  izvodi pomoću programa Microsoft Excel.

  Tablica 4.2 Prikaz rezultata proračuna efikasnosti SN Miholjac-Viljevo bez recirkulacije

  vode

  Parametri Ec i Ers su određeni na temelju opisa projekta navedeni u uvodu poglavlja (4.1), gdje

  se transport vode od izvora (Drava) do polja vrši u tlačnim cijevima, a jedini baze