alexis de tocqueville over de democratie in amerika

Download Alexis de Tocqueville over de Democratie in Amerika

Post on 31-Dec-2016

215 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • L IBERALE

  ALExIs dE tocquEvILLEOver de democratie in Amerika

  ALE

  xIs

  dE

  to

  cq

  uE

  vIL

  LE

  Over d

  e dem

  ocratie in

  Am

  erika

  In De la Dmocratie en Amrique brengt Alexis de Tocqueville (1805-1859) verslag uit van een reis naar de Verenigde Staten, op dat moment de enige functionerende democratie ter wereld. Het boek bevat de eerste sociaal-wetenschappelijke analyse van de moderne

  democratie, met inzichten die vandaag nog steeds gelden. Het vormt tevens een tijdloos pleidooi voor de liberale aspecten van de democratie en een waarschuwing om deze niet te ver-onachtzamen.

  Patrick Stouthuysen is als docent verbonden aan de vakgroep Politieke Wetenschappen van de Vrije Universiteit Brussel. Hij is tevens hoofdredacteur van het liberale opinieblad Open.

  Eenuitgavevan

  us liberaal kennis centrume t h eprom

  Eenuitgavevan

  us liberaal kennis centrume t h eprom

  Synopsis en inleiding door Patrick Stouthuysen

  Synopsis en inleiding door Patrick Stouthuysen

 • Alexis de Tocquevilleover de democrATie in AmerikA

 • Inleiding door Patrick Stouthuysen 13

  over de democrATie in AmerikA. eersTe boek.

  Inleiding 24

  deel 1

  Hoofdstuk 1 De uiterlijke verschijningsvorm van Noord-Amerika 29

  Hoofdstuk 2 Over de oorsprong van de Amerikaanse bevolking 30

  Hoofdstuk 3 De maatschappelijke toestand van de Anglo-Amerikanen 36

  Hoofdstuk 4 Over het beginsel van de volkssoevereiniteit 41

  Hoofdstuk 5 Over het bestuur in de deelstaten 43 Degemeentelijkebestuursvorm 43 Hetoverheidsapparaat 47 Dewetgevendeenuitvoerendemachtvandestaten 50 Overdepolitiekegevolgenvandebestuurlijke decentralisatie 51

  Hoofdstuk 6 Over de rol van de rechterlijke macht 57

  Hoofdstuk 7 Over de berechting van politieke delicten 59

  Hoofdstuk 8 Over de federale instellingen 61 Degeschiedenisvandefederalegrondwet 61 Overzichtvandefederalegrondwet 61 Bevoegdhedenvandefederaleregering 62 Defederalewetgevendemacht 62 Defederaleuitvoerendemacht 63 Overdefederalerechtbanken 69 Overdefederalegrondwet 71 Devoordelenvandefederalestaatsvorm 73 Waaromeenfederalestaatsvormniet voorallevolkerengeschiktis 76

  deel 2

  Hoofdstuk 1 Waarom men zonder twijfel kan stellen dat in de Verenigde Staten het volk regeert 79

  Hoofdstuk 2 Over de partijen in de Verenigde Staten 80 Overdearistocratischepartij 83

  Omslagontwerp: Prometheus, Liberaal Kennis CentrumBoekverzorging: Prometheus, Liberaal Kennis CentrumDruk: Flin Graphic Group

  Prometheus, Liberaal Kennis Centrum 2008 Uitgeverij ASP nv (Academic and Scientific Publishers nv)Ravensteingalerij 28B-1000 BrusselTel. 0032 (0)2 289 26 50Fax 0032 (0)2 289 26 59info@aspeditions.bewww.aspeditons.be

  ISBN 978 90 5487 523 9NUR 697 / 754Wettelijk depot D/2008/11.161/067

  Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, op elektronische of welke andere wijze ook zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de uitgever.

 • Hoofdstuk 8 Hoe de tirannie van de meerderheid wordt getemperd 121 Afwezigheidvanadministratievecentralisatie 121 Deinvloedvandejuristen 121 Overdejuryalspolitiekeinstelling 125

  Hoofdstuk 9 Over de voornaamste factoren die het voortbestaan van de Amerikaanse democratie bevorderen 127 Detoevalligeofprovidentilefactoren 127 Deinvloedvandewettenophetvoortbestaan vandeAmerikaansedemocratie 129 Deinvloedvandezedenengewoonten 130 Hoedereligiebijdraagttothetbehoud vandeAmerikaansedemocratie 130 Deonrechtstreekseinvloedvanhetgeloof opdeAmerikaansesamenleving 131 Devoornaamsteredenenvoordemacht vandegodsdienstindeVerenigdeStaten 134 Debijdragevanhetintellectueleklimaat, degewoontenenpraktijken 136 Deinvloedvandewetten 138 Volstaandezedenengewoontenomdedemocratie eldersdanindeVerenigdeStateninstandtehouden? 140 HetbelangvanwatvoorafgingvoorEuropa 141

  Hoofdstuk 10 Over de toekomst van de verschillende rassen die het Amerikaanse grondgebied bevolken 144 Dehuidigesituatieendevermoedelijketoekomst vandeIndiaansestammen 145 OverdepositievandezwartenindeVerenigdeStaten 149 OverdegevarendiedeAmerikaanseUniebedreigen 157 Deoverlevingskansenvanderepublikeinseinstellingen 165 EnkelebeschouwingenoverhetAmerikaanse commercilesucces 168

  besluiT 171

  Hoofdstuk 3 Over de persvrijheid in de Verenigde Staten 84 Overdeduurzaamheidvanmeningendiezichinvrijheid hebbengevormd 87

  Hoofdstuk 4 Over de vrijheid van vereniging in de Verenigde Staten 88

  Hoofdstuk 5 Over het democratisch bestuur in de Verenigde Staten 91 Degevolgenvanhetalgemeenstemrecht 91 Factorendiededemocratischeinstinctencorrigeren 93 Overdeverkiezingen 94 Overdepubliekeadministratie 95 Overdeeigenmachtvandeambtenaren 96 AdministratieveinstabiliteitindeVerenigdeStaten 97 Overdebelastingen 97 Overhetbepalenvandebezoldigingenvandeambtenaren 99 Deweerslagvandeondeugdenvanderegeerdersop depubliekemoraal 100 Totwelkeinspanningdedemocratieinstaatis 101 HoedeAmerikaansedemocratiedebuitenlandse betrekkingenonderhoudt 103

  Hoofdstuk 6 De voordelen van het democratisch bestuur 105 Overeenalgemenetendensinhetdemocratischbestuur 105 Overdevaderlandsliefde 107 Overhetrespectvoorhetrechtendewetten indeVerenigdeStaten 110 OverdepolitiekeactiviteitindeVerenigdeStaten 112

  Hoofdstuk 7 Over de almacht van de meerderheid 114 Degevolgenvandealmachtvandemeerderheid 114 Detirannievandemeerderheid 116 Degevolgenvandealmachtvandemeerderheid opdeambtenarij 117 Overdemachtdiedemeerderheid overhetdenkenuitoefent 117

 • Hoofdstuk 16 HoedeAmerikaansedemocratiedeEngelsetaal heeftveranderd 202

  Hoofdstuk 17 Overdedichtkunstintijdenvandemocratie 204

  Hoofdstuk 18 WaaromdeAmerikaanseschrijversen redenaarsvaakeengezwollentaalgebruikhanteren 205

  Hoofdstuk 19 Enkeleopmerkingenbetreffendehettheater bijdemocratischevolkeren 206

  Hoofdstuk 20 Overenkeletendensenindegeschiedschrijving intijdenvandemocratie 207

  Hoofdstuk 21 OverdewelsprekendheidvandeAmerikaanse parlementsleden 209

  deel 2

  De invloed van de democratie op het gevoelsleven van de Amerikanen

  Hoofdstuk 1 Waaromdevoorliefdevandedemocratische volkerenvoordegelijkheidhevigerenduurzamer zalzijndanhunvoorliefdevoordevrijheid 212

  Hoofdstuk 2 Overhetindividualismeindemocratischesamenlevingen 213

  Hoofdstuk 3 Waaromhetindividualismehetgrootstis naeendemocratischrevolutie 214

  Hoofdstuk 4 HoedeAmerikanenhetindividualismebestrijden metbehulpvanzelfbestuur 215

  Hoofdstuk 5 OverhetAmerikaanseverenigingsleven 217

  Hoofdstuk 6 Overhetverbandtussenverenigingslevenenkranten 219

  Hoofdstuk 7 Overhetverbandtussenpolitiekeenandereverenigingen 221

  Hoofdstuk 8 HoedeAmerikanenhetindividualismebestrijden metdedoctrinevanhetwelbegrepeneigenbelang 222

  Hoofdstuk 9 HoedeAmerikanendedoctrinevanhetwelbegrepen eigenbelangtoepassenopzakenvangodsdienstigeaard 224

  over de democrATie in AmerikA. Tweede boek.

  Woord vooraf 176

  deel 1

  De invloed van de democratie op het intellectuele leven in de Verenigde Staten

  Hoofdstuk 1 OverdeAmerikaansemaniervanfilosoferen 178

  Hoofdstuk 2 Overdemeningsvormingindemocratischesamenlevingen 181

  Hoofdstuk 3 WaaromdeAmerikanen,mrdandeEngelsen, gevoeligzijnvoorabstracteideen 183

  Hoofdstuk 4 WaaromdeAmerikanen,integenstelling totdeFransen,nietgevoeligzijnvoorabstracte ideenomtrentpolitiekekwesties 186

  Hoofdstuk 5 HoeindeVerenigdeStatendegodsdienstgebruik weettemakenvandedemocratischeinstincten 187

  Hoofdstuk 6 Overdeopmarsvanhetkatholicisme indeVerenigdeStaten 191

  Hoofdstuk 7 Waaromdemocratischevolkerennaar hetpanthesmeneigen 191

  Hoofdstuk 8 Hoedegelijkheiddeideevandeoneindige vervolmaakbaarheidvandemensdoetontstaan 192

  Hoofdstuk 9 WaaromhetAmerikaansevoorbeeldgeenbewijsvormt voordestellingdateendemocratischvolknochover deaanleg,nochoverdevoorliefdevoorwetenschappen, kunstenliteratuurkanbeschikken 193

  Hoofdstuk 10 WaaromdeAmerikanenzichmeeraangetrokken voelentotdepraktijkdantotdetheorie 195

  Hoofdstuk 11 OverdekunstnijverheidindeVerenigdeStaten 197

  Hoofdstuk 12 WaaromdeAmerikanenzowelzeerkleine alszeergrotemonumentenoptrekken 199

  Hoofdstuk 13 Dekenmerkenvandeliteratuurintijdenvandemocratie 199

  Hoofdstuk 14 Overdeliteraireindustrie 201

  Hoofdstuk 15 WaaromdestudievanGrieksenLatijnvanbijzonder nutisvoordemocratischesamenlevingen 201

 • Hoofdstuk 6 Hoededemocratieertoebijdraagtdatdepachtprijzen stijgenendeduurvandepachtovereenkomsten korterwordt 247

  Hoofdstuk 7 Deinvloedvandedemocratieopdelonen 248

  Hoofdstuk 8 Deinvloedvandedemocratieopdefamilie 249

  Hoofdstuk 9 OverdeopvoedingvandemeisjesindeVerenigdeStaten 251

  Hoofdstuk 10 DeAmerikaansemeisjesalsechtgenotes 252

  Hoofdstuk 11 HoeindeVerenigdeStatendegelijkheid bijdraagttothetinstandhoudenvandegoedezeden 253

  Hoofdstuk 12 HoedeAmerikanendegelijkheidtussenman envrouwbegrijpen 255

  Hoofdstuk 13 HoedegelijkheiddeAmerikanenineengroot aantalkleinegemeenschappenverdeelt 258

  Hoofdstuk 14 Enkeleoverwegingenomtrentdemanieren vandeAmerikanen 259

  Hoofdstuk 15 OverdeernstvandeAmerikanen 260

  Hoofdstuk 16 WaaromdeAmerikaansenationaletrotszichop zonrustelozeentwistziekewijzemanifesteert 262

  Hoofdstuk 17 WaaromdeAmerikaansesamenlevingtezelfdertijd deindrukgeeftturbulenteneentonigtezijn 263

  Hoofdstuk 18 OverheteergevoelindeVerenigdeStatenen indemocratischesamenlevingen 264

  Hoofdstuk 19 WaarommenindeVerenigdeStatenzoveel eerzuchtigenenzoweiniggroteambitiesaantreft 267

  Hoofdstuk 20 Overdeoverheidsbetrekkingen 268

  Hoofdstuk 21 Waaromgroterevolutieszeldzaamworden 269

  Hoofdstuk 22 Waaromdemocratischevolkerenvannature vredelievendzijnendemocratischeleger

Recommended

View more >