ak parti أ‡orum milletvekili saأ°lأ½k, aile, أ‡alأ½أ¾- karar ...data. ziraat...

Download AK Parti أ‡orum Milletvekili Saأ°lأ½k, Aile, أ‡alأ½أ¾- KARAR ...data. Ziraat Mأ¼hendisleri Odasأ½ أ‌l

Post on 22-Nov-2019

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Ziraat Mühendisleri Odasý Ýl Temsilcisi Ne- cati Gül, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türk Mühendis Mimar Odalarý Birliði arasýnda im- zalanan protokolün feshedildiðini dile getire- rek, SGK'nýn hükümetin çabalarýna çelme taktýðýný belirtti. Konuyla ilgili yazýlý bir mesaj yayýmlayan Gül, "2012 yýlýnda Sosyal Gü- venlik Kurumu ile Türk Mühendis Mimar Odalarý Birliði (TMMOB) arasýnda imzalanan, ücretli çalýþan Ziraat Mühendi- si ücretlerinin, TMMOB ta- rafýndan belirlenerek SGK'ya iletilen asgari ücre- tin altýnda olmamasý için gerekli tedbirlerin alýnmasý ile düþük ücretli ve kayýt dý- þý çalýþtýrýlmanýn önlenebil- mesine olanak tanýyan proto- kol Sosyal Güvenlik Kuru- mu tarafýndan tek taraflý olarak feshe- dildi" dedi. 2’DE

  2017-2018 sezonunda 3. Lig 3. Grup'ta mücadele edecek Ço- rum Belediyespor, yeni sezon hazýrlýklarýna yaptýðý antrenman- la baþladý. Ulukavak Nazmi Avluca Sahasý'nda saat 18.30'da baþlayan antrenmanda kadroda yer alan 18 futbolcunun tama- mý hazýr bulundu. Teknik Direktör Yusuf Tokuþ nezaretinde ya-

  pýlan sezonun ilk antrenmaný düz koþularýn ardýndan sona erdi. 8’DE

  - YAZISI 6’DA ETNÝK AYRIMCILIK NEDÝR?

  EBRU SOYSAL A Ý L E D A N I Þ M A N I

  HAYATIN RENGÝ

  KARAR DÜNYAYA YÖN VERECEK GÜÇ

  K E S i N

  12 TEMMUZ 2017 ÇARÞAMBAGÜNLÜK, SÝYASÝ, TARAFSIZ GAZETE

  Necati Gül

  MEZUN OLDUÐU OKULA YARDIM ELi UZATTI Ankara'da yaþayan Ýskilipli Ýbrahim Türkeþ Kocabey, okuduðu okula yýllar sonra yardým eli uzattý. Ýskilipli iþada- mý Hasar Grup Yönetim Kurulu Baþ- kaný Ýbrahim Türkeþ Kocabey 1973 yýlýnda mezun olduðu Ýskilip Azmimil- li Ýlkokulu'na 250 öðrencilik sýra ve masa yardýmýnda bulundu. 2’DE

  'Hoþgeldin Bebek' yüzleri gülümsetiyor Sungurlu Belediyesi tarafýndan kýsa süre önce uygulanmaya baþlayan Hoþ Geldin Bebek Projesi, Basýn Yayýn ve Halkla Ýliþki- ler Müdürü Meltem Açmaz tarafýndan yapý- lan ev ziyaretleriyle devam etti. Hoþ geldin Bebek Projesi ile ailelerin mutluluðuna ortak olan Sungurlu Belediyesi, bu hafta Haydar Sarýsakaloðlu, Hacer Taþtemur ve Arslan Bozduman ailelerini evlerinde ziyaret ede- rek hediyelerini verdi. 2’DE

  Þahin esnafýn sorunlarýný Bakan Tüfekçi'ye iletti Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin, Afyonkarahisar'da açýlýþý yapýlan ulaþtýrma sektörü bilgilendirme toplantýsýna katýldý. Çorum Þoför- ler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin, Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Es- naf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüðü tarafýndan Afyonkarahisar'da düzenlenen Ulaþtýrma Sektörü Bilgilendirme Toplantýsýna katýldý. Toplantýda "Gümrük ve Ti- caret Bakanlýðý Esnaf ve Sanatkârlar Özelinde Ulaþtýrma Sektörü Analizi" yapýl- dý. Türkiye'nin birçok þehrinden esnaf odalarý ve kredi kefalet kooperatifi baþkan ve temsilcilerinin katýldýðý toplantý kentteki termal bir otelde gerçekleþtirildi. 2’DE

  Gül: SGK, hükümetin çabasýna çelme taktý

  Ýbrahim Türkeþ Kocabey

  Elektrik kesintisi yapýlacak Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ. Çorum Koordinatörlüðü tarafýn- dan, Çorum'da yapýlacak olan tek- nik çalýþmalar nedeniyle "Program- lý Elektrik Kesintisi" uygulanacaðý açýklandý. 3’DE

  15 Temmuz Þehidi Akif Kapaklý mezarý baþýnda anýldý Fetullahçý Terör Örgütü (FETÖ) tarafýndan 15 Temmuz 2016 ta- rihinde gerçekleþtirilen darbe gi- riþimi sýrasýnda þehit olan Ço- rumlu Akif Kapaklý mezarý baþýn- da anýldý. Türkiye genelinde FE- TÖ'nün 15 Temmuz darbe giriþi- minin birinci yýlý nedeniyle Cum- hurbaþkanlýðý himayesinde dü- zenlenen "15 Temmuz Demok- rasi ve Milli Birlik Günü" anma etkinlikleri dün baþladý. 3’DE

  Ceritoðlu: 15 Temmuz asla unutturulmayacak Ceritoðlu: 15 Temmuz asla unutturulmayacak Ceritoðlu: 15 Temmuz asla unutturulmayacak Ceritoðlu: 15 Temmuz asla unutturulmayacak Ceritoðlu: 15 Temmuz asla unutturulmayacak Ceritoðlu: 15 Temmuz asla unutturulmayacak Ceritoðlu: 15 Temmuz asla unutturulmayacak Ceritoðlu: 15 Temmuz asla unutturulmayacak Ceritoðlu: 15 Temmuz asla unutturulmayacak Ceritoðlu: 15 Temmuz asla unutturulmayacak Ceritoðlu: 15 Temmuz asla unutturulmayacak Ceritoðlu: 15 Temmuz asla unutturulmayacak Ceritoðlu: 15 Temmuz asla unutturulmayacak Ceritoðlu: 15 Temmuz asla unutturulmayacak Ceritoðlu: 15 Temmuz asla unutturulmayacak Ceritoðlu: 15 Temmuz asla unutturulmayacak

  AK Parti Çorum Milletvekili Saðlýk, Aile, Çalýþ- ma ve Sosyal Ýþler Komisyonu ve Parlemento- lararasý Birlik Türk Grubu Üyesi Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, FETÖ Terör Örgütünün 15 Tem- muz'da yaptýðý hain darbe girþiminin yýl dönü- mü nedeniyle bir mesaj yayýnladý. Ceritoðlu, 15 Temmuz darbe giriþimine karþý verilen müca- delenin bir milletin küllerinden tekrar nasýl diril- diðinin bir göstergesi olduðunu söyledi. 4’DE

  ‘Ulkeyi böldürmeyiz’ AK Parti Milletvekili, TBMM Tarým, Orman ve Köyiþleri Komisyonu Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Türki- ye'yi bölmek isteyen þer odaklarýna seslenerek, bu ülkeyi bölemeye- ceklerini, 15 Temmuz'un ardýndan Türk halkýnýn bir ve diri olduðunu söyledi. 15 Temmuz darbe giriþimi nedeniyle düzenlenen anma töre- ninde konuþan AK Parti Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, 15 Tem- muz'un önemli bir ders olduðunu ifade etti. FETÖ'nün gerçekleþtirdi- ði hainliði, "Böyle bir saldýrý tarihte hiçbir coðrafyada görülmemiþtir" þeklinde niteleyen Ceylan, "Kendi insanýnýn aldýðý silahý kendi insanýna doðrultulduðu bir saldýrý tarihte hiç- bir coðrafyada görülmemiþtir. Ya- þayan 80 milyonun kýlýna zeval gel- mesin diye alýnan silahlarla, uçak- larla, tanklarla bizim milletimizin üs- tüne geldiler” diye konuþtu. 4’DE

  Geçtiðimiz yýl Fetullahçý Terör Örgütü (FETÖ) tarafýndan 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a baðlayan gece gerçekleþtirilen darbe giriþimi, birinci yýldönümünde Çorum'da da etkinliklerle anýlýyor

  ‘Hain papaz ve adamlarý tarihin karanlýk sayfalarýna gömüldü' Vali Necmeddin Kýlýç, FETÖ'nün elebaþý Fetullah Gülen'e yüklenerek, "Bunlar ne benim ordumu anladýlar, ne benim milletimi anladýlar, eksik he- sap yaptýlar. Bu eksik hesap, onlarý tarihin kanlý sayfalarýna gömdü" dedi.

  Cumhurbaþkanlýðý'ndan tüm illerin valiliklerine gönderilen genelge kapsamýnda Ço- rum'da da 15 Temmuz darbe giriþimi nedeniyle anma programlarý düzenleniyor. 5’DE

  Ahmet Sami Ceylan

  Çorum Belediyespor, 2017-2018 sezonu için hazýrlýklarýna baþladý

  Hazýrlýklar baþladý

  Otomobil yoldan çýktý: 2 yaralý Sungurlu'da otomobilin yol kena- rýndaki bordür taþlarýna çarpmasý sonucu meydana gelen kazada 2 kiþi yaralandý. 2’DE

 • Ziraat Mühendisleri Odasý Ýl Temsilcisi Necati Gül, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türk Mü- hendis Mimar Odalarý Birliði arasýnda imzalanan protokolün feshedildiðini dile getirerek, SGK'nýn hükümetin çabalarýna

  çelme taktýðýný belirtti. Konuyla ilgili yazýlý bir mesaj

  yayýmlayan Gül, "2012 yýlýnda Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türk Mühendis Mimar Odalarý Birliði (TMMOB) arasýnda imza- lanan, ücretli çalýþan Ziraat Mü- hendisi ücretlerinin, TMMOB tarafýndan belirlenerek SGK'ya iletilen asgari ücretin altýnda ol- mamasý için gerekli tedbirlerin alýnmasý ile düþük ücretli ve ka- yýt dýþý çalýþtýrýlmanýn önlenebil- mesine olanak tanýyan protokol Sosyal Güvenlik Kurumu tara- fýndan tek taraflý olarak feshe- dildi" dedi.

  Necati Gül, açýklamasýný þöyle sürdürdü:

  "Sosyal güvenlik, toplumun tüm bireyleri için temel bir hak- týr. Bu fesih, ücretli çalýþan Zira- at mühendislerinin kazanýlmýþ haklarýnýn ellerinden alýnmasý anlamýný taþýmaktadýr. Sosyal Güvenlik Kurumunun gerçek- leþtirdiði tek taraflý fesih ile pi- yasa tarafýndan belirlenmiþ dü- þük ücretlerle çalýþmaya mah- kum edilerek reel ücret yerine asgari ücret üzerinden prim ya- týrýlabileceði için Ziraat Mühen- dislerinin geleceði karartýlacak,

  emeklilik haklarým gasp edile- cektir. Ayrýca protokolün feshi nedeniyle eksik prim bildirimle- rinden dolayý ülkemiz gelir kay- býna uðratýlacak, Sosyal Güven- lik Kurumu açýklarý daha da ar- tacaktýr.

  Yakýn zamanda ilimizde de Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý (OKA) tarafýndan yürütülen Ka- yýt Dýþý Ýstihdamla Mücadele Ediyor projesi düzenlenirken, hükümet ve hükümet temsilci- leri bu konuda var gücü ile mücadele ederken Sosyal Gü- venlik Kurumu Baþkanlýðýnýn bu tutumu açýkça hükümetin ça- basýna çelme takmaktan baþka bir þey deðildir. Bu durumu hü- kümet görmeli ve tez zamanda bu duruma müdahale etmelidir.

  TMMOB ile imzalanan pro- tokole konu olan 5510 sayýlý Sosyal Sigortalar ve Genel Sað- lýk Sigortasý Kanunu'nun 100. maddesi ile 5502 sayýlý Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu'nun 13. ve 14. maddeleri halen yürürlüktedir. Bu ne- denlerle, Sosyal Gü- venlik Kurumu tara- fýndan tek taraflý ola- rak gerçekleþtirilen

  protokol fesih iþleminin geri alýnmasýný ve gerekli yasal dü- zenlemeler yapýlarak, ücretli ça- lýþan Ziraat mühendislerinin hak kayýplarýnýn bir an önce gi- derilmesi talebimizdir. Ayrýca baþta Ziraat Mühendisleri ol- mak üzere tüm mühendis arka- daþlarý çözüme katkýda bulun- mak adýna ZMO web sayfasýn- da bulunan dilekçeler ile SGK itiraz etmeye davet ediyorum."

  (Haber Merkezi)Örgünöz Devlet Düzeni

  ÝÇERÝK: Dünya nüfusunun %95 kiþisi için

Recommended

View more >