adoptia, un act de iubire - cdn4. un act de iubire - cristina... · 1 adoptia - un act de iubire...

Download Adoptia, un act de iubire - cdn4. un act de iubire - Cristina... · 1 Adoptia - un act de iubire p.10…

Post on 03-Sep-2018

213 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • \ *6'1.,*{.t

  il3?tll*, ,p

 • Cristina AlinaNiftiniiti

  Adopfiaun act de iubire

  LHTRA$Scrie. Publicd,

 • Cuprins

  Cuvint inainte p. 8

  Cap. 1 Adoptia - un act de iubire p.10

  1.1. Motivafia de a adopta in Antichitatep.l0

  1.2. Adopfia vilzutd de reprezentanfi aibisericii ortodoxe p.12

  1.3. Motivafia de a adopta in prezent p.18

  1,.4. Personalitifi care au fost adoptate p.21

  1.5. Legislafia privind adopfia in Rominiap.24

  1.6. Adopfiainternafionaldp.26

  Cap. 2 Etapele procesului de adoptie p.31

  2.1. Primii papi pe drumul procesului deadopfie p.3l

 • 2.2. Sfaturi practice pentru viitorii pirinfip.54

  Cap. 3 Rolul mediului familial in dezvoltareapersonalititii copilului p.58

  3.1. Familia - definire qi evolufie p.58

  3.2. Factorii dezvoltlrii psihice p.66

  3.3. Clasificiri ale stadiilor dezvoltiriiumane p.72

  3.4. Nivelurile de infelegere a adopfiei lacopii qi continuitatea in dezvoltarea copiiloradoptafi p.79

  3.5. Temperamentul - factor de atapament alcopilului adoptat p.83

  3.6. Efectele traumelor asupra procesului de

  invl{are la copiii adoptafi p.86

  3.7. Stiluri educative ale pirinfilor qi efectelelor asupra dezvoltirii copilului p.103

  3.8. Valoarea educa{iei morale in lnnrilic qiproblemele de comportament: minclurrt, lirrtul,

  6

 • consumul de alcool qi droguri la copiii adoptafi

  p.108

  Cap.4 in sfirsit am devenit plrinti! p.ll7

  4.1. Prima seari allturi de copilul nostru p.ll7

  4.2.Perioada de adaptare a copilului in noua sa

  familie p.122

  4.3. Relafia de atagament cu copilul nostrup.127

  4.4. Posibile probleme aplrute ca urmare alipsei de atagament p.139

  4.5. Aspecte pe care pirinfii ar trebui sI lediscute cu copiii lor p.147

  4.6. Copilul adoptat trebuie sI cunoascladevirul? p.155

  in loc de concluzii p.I59

  Bibliografie p.162

  Despre autor p.169

 • Capitolul 1Adopfia - un act de iubire

  ,,Copilul nu datoreazd pdrintelui violu, cicreSterea."

  Nicolue lorga

  1.1 Motivafia de a adopta in Antichitate

  in Antichitate, adopfia a jucatun rol foarte important, maiales in instituliile grecilor, asirienilor, indienilor, evreilorqi romanilor, deoarece persoana adoptatd reprezentainteresele religioase gi politice ale neamului, dup[ ceadoptatorii decedau.

  Fic6nd referire la poporul indian, formele,condifiile qi efectele adopliei erau reglementate de cdtrelegiuitorul lor, Manu. Acesta, vorbind despre adopJie,aminteqte cd" ,,acela c[ruia natura nu i-a dat fiu poateadopta, pentru ca ceremoniile funebre sd nu ?ncet eze", celinfiat putdnd fi copilul fratelui. Adoplia la indieni, inAntichitate, avea o profundd utilitate culticd, adicd erafoarte important ca neamul sd nu se stingS, ci sd rdmdndcineva ?n urmd care sd albd grljd de ceremoniile funebregi de cultul domestic.

  La vechii evrei, forma adopJiei era intdlnitd princonsiderarea copilului fratelui decedat ca propriu copil, inurma cdsdtoriei de levirat cu vdduva fratelui decedat. Deasemenea, ?n creqtinism, Dreptul Iosif este considerattatdl adoptiv al lui Iisus Hristos. Deqi nu a fost tatdlnatural al lui Iisus Hristos, acesta fiind z[mislit in chip10

 • ADOPTIA - un act de iubire

  supranatural, Dreptul Iosif a luat in grija sa atdt peFecioara Maria, cdt gi pe Pruncrrl Iisus, pentru a nu fidesconsideraJi de comunitate. Il putem consemna peacesta ca fiind primul caz de adop{ie in cregtinism.

  in legisla{ia indiand Si ateniand, spre deosebire decea roman6, aveau voie sd adopte doar persoanele care nuaveau copii. Gaius spune cd cineva poate s5 aibd qi fii dela naturd qi fii prin adoptiune. Insi la romani se fdceauuneori fuuztxr cu adop{iile, astfel Cicerone combateadoplia lui Claudius de cbtre o persoand care avea qi copiilegitimi, printr-un discurs celebru din care amintim: ,,Aadopta ?nseamnd a cere de la religie gi de la lege ceea cenu ai putut obline de la natur6".

  in Dreptul roman, incheierea clsitoriei urmdrea,in principal, sd asigure capului de familie descendenficare s6-i perpetueze numele gi sd-i continue, dup[ moarte,administrarea bunurilor.in cazul in care capul familiei nuavea urrnaqi, ii rdmAnea posibilitatea sd-gi creeze unii,,artifrcial7", pe calea infierii, care stabilea intre el gi opersoan[ strdind raporturi similare cu cele pe carecdsdtoria le producea intre pdrinte qi descendenfii sdi.

  Esenla infiinldrii institufiei adop{iei in Dreptulroman au constituit-o interesele religioase qi politice.Pentru romani era foarte important ca neamul lor sd fiedus mai departe, astfel incdt numele lor s[ nu se stingdniciodatd.

  Dacd cineva murea frrd sd aibd copii de sexbdrb[tesc, cu el se stingea gi una dintre ramurile familieisale - imaginea venera{ilor strdmoqi gi un nume glorios arfi pierit exilate din sanctuarul lor, ar fi ornat o casd

  11

 • Cristina Alina Ndftdndild

  strdind, cetatea numdra un cult privat mai putin sau acestcult trecea in mdinile unui erede care nu avea nicigdndurile, nici sdngele mortului. in asemenea situafii,adopfia devenea singura alternativd pentru a se perpetuainci numele, familia qi cultul, astfel persoana lui fizicd,murea, dar personalitatea politicd gi religioasd niciodatd.A adopta ?nsemna a veghea la perpetuarea religieidomestice, la continuarea ofrandelor funebre etc.

  Cea mai inaltd, magistraturd era Consulatul, pecare nu o puteau dob6ndi decdt patricienii. Prin adoplie seoferea gi plebeilor mijlocul de a ajunge la Consulat, dacderau adopta{i de patricieni, iar patricienii puteau devenitribuni ai poporului dacd erau adopta{i de plebei. Foarteimportant este faptul cd adop[ia garanta succesiunea latronul lFnli cdnd impira{ii nu aveau copii legitimi. Deexemplu, Octavian, Nero, Traian,Iustinian etc. au fost fiiadoptivi.

  1.2 Adopfiavdzutd de reprezentanfi ai bisericii

  ortodoxe

  Biserica binecuv6nteazd adoplia qi o incurqeazd,.in rAndurile de mai jos, am pr"r"it'ut opinia pdrinteluiDragomir Ciprian din Cdmpulung, jud. Arge$, qi apdrintelui Dionisie Ignat de la Colciu, care qi-au exprimatopinia qi au dat unele sfaturi ortodoxe cu privire laadopfie:

  l2

 • Interviu acordat de cdtre pdrintele DrugomirCiprian, Parohia Fundeni - Cdmpulung, jud. Argeq:

  - Pirinte, cum privifi adopfia?

  - Adoplia este o dovad[ de dragoste, deoarece ofamilie intinde o mdnb salvatoare unui copil lipsit dedragoste, iar familia se binecuvdnteazd prin venirea ?nmijlocul ei a unui membru cu talan{i speciali. Este unschimb reciproc de iubire. Acest schimb nu este lipsit deriscuri, de incercdri ce pot apdrea aa urmare adificult[1ilor de comunicare, dar famiha adoptivd nu artrebui sd fie descurajat5.

  Adopfia reprezintd un gest de mare incredere pecare familia adoptivd il are in Dumnezeu, familie care nuse incdp1ldneazd intr-o dragoste falsd, apeldnd lamotivalia cd nu poate iubi decdt un copil din sdngele ei.Aceastd atitudine este semnul unei credin{e foarte slabe.

  - Urmitoarea intrebare-pe care doresc si v-oadresez face referire la inseminarea artificiali. Cumprivegte biserica aceasti metodl de a avea copii caalternativi a adop{iei?

  - Biserica nu acceptd inseminarea artiftcialldeoarece aceastd metodd presupune doud pdcate, 9ianume: primul pdcat este autosatisfacerea masculind, iaral doilea pdcat apare de foarte multe ori - iri cazulin carcse constat[ cd s-au fertrlizat mai mulli fetuqi, iar familianu doregte pdstrarea lor, urmeazd practic ca aceqtia sd fieomor6{i.

  I3

 • Cristina Alina N5ftdndil5

  - Ce sfaturi afi da celor care nu au copii, darcare doresc sI devinl plrin{i?

  - Intensificarea apropierii de Dumnezeu, singurulnostru Tatd autentic, prin ruglciune mai atentd qi maidiversificatd, dar qi spovedanie mai deasd in timpul cdreiagAndurile gi frdmdntdrile personale sd poatd fi indrumateqi limpezite din vreme, prin sfbtuire cu duhovnicul. $i,bineinfeles, post special qi rug6ciuni mai des indreptatecdtre Sfintrii copii qi Sfin1ii familiqti, cum sunt, deexemplu, Sfintii Ioachim gi Ana, Sfintii Brdncoveni,Sfhnta Iuliana din Lazarevo, Sffinta Filofteia, precum gicdtre Sfintrii numili /iicdtori de minuni, pentrumultitudinea lor de ardtdri in situaJii grele: SfdntulStelian, Sffintul Nectarie, Sffintul Nicolae, Sfdntul IoanRusu qi altrii.

  De exemplu, Sfinlii Ioachim qi Ana, prin post qirugdciune, dar mai ales prin rdnduiala lui DumnezerL, auavut un copil la bdtrdnete, pe FecioaraMaria, Prea SfdntaNdscdtoare de Dumnezeu. Sfdntul Ioachim a murit lavdrsta de 80 de ani, dupd aducerea gi intrarea fiicei lui inTemplul de la Ierusalim. SfAnta Ana a murit la v6rsta de70 de ani * la doi ani dupd sfAntul 'Ioachim -, ani pe carei-a petrecut in Templu, aldturi de fiica ei. Sfin{ii Ioachimqi Ana sunt adesea invocali in rugdciuni de cuplurile carenu reuqesc s[ aibd copii.

  - $i o ultimi intrebare: in cazul in care copilulpe care l-am adoptat dezvolti un comportament rebel

  14

 • ADOPTIA - un act de iubire

  sau ajunge si comiti fapte lipsite de moralitate, cum ilputem ajuta?

  - Prin apropierea de Dumnezeu, cu multi rdbdareqi mult tact de a combina participarea la cele sfinte cufaptul de a-i fi al[turi in lucrurile bune, care lui ii plac.Spre exemplu, copilul (adolescentul) a frcut o faptd'vdtd,gi le cere plrinlilor 500 de lei sd-qi cumpere ceva la careviseazd de mult. Pdrinlii ar trebui s5-i spun6: Nu pot sd-{i

  dau 500 de lei pentru cd ultima ta faptd este ruginoasd,ins[ apreciez cd acum o sdptimind, ai rezolvat problema(fapta) X cu bine. Am incredere in tine qi qtiu cd vei reugisd gdsegti o solu{ie sd indrepJi in mod benefic qi aceastdsitua!ie.

  Pdrintele Dragomir a fost aldturi de noi in momentul incare bdiatul nostru ne-a fost incredinJat spre adopfie. Amorganizat, impreund cu naqii, la Biserica Fundeni,