ข้อมูลการไปแลกเปลี่ยน yokohama city university (ycu) ·...

of 15 /15
ข้อมูลการไปแลกเปลี่ยน YOKOHAMA CITY UNIVERSITY (YCU) ปีการศึกษา 2560 (กันยายน 2560 สิงหาคม 2561) เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยและนักเรียนแลกเปลี่ยน มหาวิทยาลัย YOKOHAMA CITY เป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาลขนาดเล็ก ตั้งอยู่ในเมืองโยโก ฮาม่า จังหวัดคานากาวะ ตัวมหาวิทยาลัยอยู่ติดกับสถานี KANAZAWA-HAKKEI(金沢八景駅) จึงเดินทางไปกลับจากสถานีได้ค่อนข้างสะดวก โดยศูนย์ที่ไปแลกเปลี่ยนมานี้จะเน้นสอนวิชาทาง สายสังคมเป็นหลัก ที่นี่มีนักเรียนแลกเปลี่ยนทั้งหมดราว 20 คน โดยครึ่งหนึ่งจะเรียนเป็นภาษาอังกฤษ ส่วน อีกครึ่งหนึ่งจะเรียนเป็นภาษาญี่ปุ่น ซึ่งจากนี้จะขอเล่าโดยเน้นมุมมองจากวิชาที่สอนด้วย ภาษาญี่ปุ่นเป็นหลัก ..ปาริตา แก้วกล่า 5706614228

Author: others

Post on 25-Jul-2020

3 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: ข้อมูลการไปแลกเปลี่ยน YOKOHAMA CITY UNIVERSITY (YCU) · ข้อมูลการไปแลกเปลี่ยน yokohama city university

ขอมลการไปแลกเปลยน

YOKOHAMA CITY UNIVERSITY (YCU) ปการศกษา 2560 (กนยายน 2560 – สงหาคม 2561)

เกยวกบมหาวทยาลยและนกเรยนแลกเปลยน มหาวทยาลย YOKOHAMA CITY เปนมหาวทยาลยรฐบาลขนาดเลก ตงอยในเมองโยโกฮามา จงหวดคานากาวะ ตวมหาวทยาลยอยตดกบสถาน KANAZAWA-HAKKEI(金沢八景駅) จงเดนทางไปกลบจากสถานไดคอนขางสะดวก โดยศนยทไปแลกเปลยนมานจะเนนสอนวชาทางสายสงคมเปนหลก

ทนมนกเรยนแลกเปลยนทงหมดราว ๆ 20 คน โดยครงหนงจะเรยนเปนภาษาองกฤษ สวนอกครงหนงจะเรยนเปนภาษาญปน ซงจากนจะขอเลาโดยเนนมมมองจากวชาทสอนดวยภาษาญปนเปนหลก

น.ส.ปารตา แกวกลา 5706614228

Page 2: ข้อมูลการไปแลกเปลี่ยน YOKOHAMA CITY UNIVERSITY (YCU) · ข้อมูลการไปแลกเปลี่ยน yokohama city university

2

บรรยากาศภายในมหาวทยาลย

ทางเขามอจะเรยงรายไปดวยตนแปะกวยเปลยนสใบตามฤดกาล

ภาพบรรยากาศทางเขามอในงานบงคะไซ

เปนมหาวทยาลยทเหมาะกบคนแบบไหน ? เหมาะกบคนทอยากสมผสประสบการณชวตนกศกษาแบบคนญปนแบบเตมอม เพราะเราสามารถเลอกลงเรยนวชาเรยนเชนเดยวกบนกศกษาญปนคนอน ๆ ได นอกจากนยงมชมรมมากมายใหเลอกเขารวมไดอยางอสระ

Page 3: ข้อมูลการไปแลกเปลี่ยน YOKOHAMA CITY UNIVERSITY (YCU) · ข้อมูลการไปแลกเปลี่ยน yokohama city university

3

เกยวกบวชาเรยน

ระบบการจดตารางเรยนทนคอนขางอสระ วชาสวนใหญจะเนนสอนเปนภาษาญปน แตกมวชาทสอนเปนภาษาองกฤษอยดวยพอสมควร นกศกษาแลกเปลยนสามารถเลอกวชาและเวลาเรยนไดตามชอบ แตทวา วชาภาษาญปนสาหรบนกศกษาแลกเปลยนมนอยมาก และสวนใหญเนอหาจะคอนขางงายกวาทสอนทธรรมศาสตร ดงนนจงไมมวชาภาษาญปนตวใดเลยทสามารถนามาแลกเปลยนหนวยกตได ในทางกลบกน เราสามารถเลอกเรยนวชาอน ๆ ทเปดสอนในมหาวทยาลยไดเหมอนนกศกษาญปนทวไป เชน วชาสายสงคมศาสตร ภาษาศาสตร นตศาสตร บญชและอน ๆ แนนอนวาวธการสอนรวมถงการสอบกจะเหมอนกบนกศกษาญปนทวไปโดยไมมขอยกเวน การเรยนจงคอนขางหนกมาก เพราะนอกจากตองฟงสงทอาจารยสอนเปนภาษาญปนใหออกแลว กตองทาความเขาใจในเนอหาวชาเรยนนน ๆ และเขยนออกมาเปนภาษาญปนใหไดดวย ดงนนสวนตวพจงคดวา ถาหากนกศกษาทจะไปแลกเปลยนทมหาวทยาลยน หากไดภาษาองกฤษดวยกจะมวชาเรยนใหเลอกมากขนไปอก หากสนใจจะมาแลกเปลยนทน แนะนาวาใหเปดเวบไซตของมหาวทยาลยเพอดรายวชาทเปดสอน และบนทกรายวชาทสนใจคราว ๆ แตหากกงวลวาจะสามารถเรยนไดหรอไม หรอมวชาทนาสนใจอน ๆ อกไหม กอนเปดเทอมจะมชวงทเจาหนาทใหคาปรกษาเกยวกบวชาทจะลงเรยนแบบตวตอตว และมนดเพอถามไถกนตลอด จงไมตองกงวลอะไรมากนก

Page 4: ข้อมูลการไปแลกเปลี่ยน YOKOHAMA CITY UNIVERSITY (YCU) · ข้อมูลการไปแลกเปลี่ยน yokohama city university

4

คาบวชาสมมนา สงทนาสนใจเกยวกบวชาเรยนของมหาวทยาลยแหงนคอ คาบเรยนสมมนา เปนวชาบงคบทนกศกษาทวไปทกคนในมหาวทยาลยตองเรยน โดยสามารถเลอกเรยนหวขอตาง ๆ ไดตามความสนใจ โดยจะมอาจารยทเชยวชาญในแขนงนน ๆ เปนผดแล เนองจากเปนวชาสาหรบนกศกษาชาวญปน นกศกษาแลกเปลยนจงสามารถเลอกวาจะเขารวมหรอไมกได แตหากเขารวม กจะเปนโอกาสดทจะไดรจกกบเพอนชาวญปนทมความสนใจคลายกน

พไดเขารวมวชาสมมนาในหวขอ ”วรรณกรรมสมยใหม” เนองจากสวนตวคอนขางมความสนใจเกยวกบนยายและนกเขยนชาวญปน สงทไดทาในคาบเรยนสวนใหญคออานวรรณกรรมญปน และวเคราะหแสดงความคดเหนเกยวกบตวละครในเรอง รวมถงนาเสนอหนงสอวรรณกรรมตาง ๆ ทตนสนใจ นอกจากนกมการไปทากจกรรมนอกสถานท เชน เยยมชมนทรรศการเกยวกบนกเขยน เดนทางตามรอยสถานทตาง ๆ ทปรากฏในวรรณกรรม เปนตน การเรยนในคาบสมมนานกคอนขางหนกมากเชนกน เพราะตองอานหนงสอภาษาญปนทเขยนดวยอกษรญปนในสมยกอนใหออก ตองอานใหเรวเทานกศกษาชาวญปนในคลาส และสามารถนาเสนอความคดเหนของตนเองไดดวย มหลายครงทอาจารยชอบเอาหนงสอทแมแตคนญปนดวยกนกอานไมออกมาใหอาน เปนวชาทยากแตทาใหไดเปดโลกทางภาษาญปนมากทเดยว

อาจารยและเพอน ๆ ในคาบวชาสมมนา

มนกจะเหนอยหนอย ๆ …

Page 5: ข้อมูลการไปแลกเปลี่ยน YOKOHAMA CITY UNIVERSITY (YCU) · ข้อมูลการไปแลกเปลี่ยน yokohama city university

5

กจกรรมสาหรบนกศกษาแลกเปลยน นอกเหนอจากงานปารตตอนรบ ทมหาวทยาลยแหงนมกจกรรมสาหรบนกศกษาแลกเปลยนเพยงแค 2 ครง คอ กจกรรมสวมกโมโน และกจกรรมชมละครคาบก ซงสวนตวคดวาคอนขางนอยมากเมอเทยบกบมหาวทยาลยแหงอน และเนองจากเปนมหาวทยาลยทมขนาดเลก สงอานวยความสะดวกตาง ๆ จงนอยกวามากเมอเทยบกบธรรมศาสตร

กจกรรมแตงชดกโมโน

ชมการแสดงคาบก

Page 6: ข้อมูลการไปแลกเปลี่ยน YOKOHAMA CITY UNIVERSITY (YCU) · ข้อมูลการไปแลกเปลี่ยน yokohama city university

6

ชมรม

ทนมชมรมตาง ๆ ใหเลอกเยอะมาก มทงชมรมสายกฬา เชน แบดมนตน สก ยงธนญปน ยงธนสากล เคนโด คาราเต ฯลฯ และชมรมสายศลป เชน ชมรมวาดภาพ ชมรมดนตร ชมรมทาอาหาร ชมรมชงชา ชมรมการตน ชมรมบอรดเกม เปนตน หากสนใจกสามารถไปตดตอขอเขารวมชมรมกบประธานชมรมไดทนท โดยสวนตวเขารวมชมรมทงหมด 3 ชมรม ไดแก ชมรมยงธนญปน ชมรมการตน และชมรมทองเทยว โดยแตละชมรมกจะมเงอนไขการเขารวมชมรมแตกตางกนไป เชน ชมรมยงธนตองเขารวมกจกรรมทกวนองคาร พฤหสบด และเสาร ชมรมการตนมกจกรรมวนพธ สวนชมรมทองเทยวจะนดหมายกจกรรมผานทางไลน เปนตน จากการเขารวมทง 3 ชมรม สวนตวรสกวานกศกษาทนคอนขางจรงจงกบกจกรรม และเปดกวางกบนกศกษาแลกเปลยนพอสมควร หากมปญหาอะไรกสามารถขอความชวยเหลอจากเพอนในชมรมได ดงนน หากนกศกษาแลกเปลยนตองการเพอนชาวญปน คดวาการเขาชมรมกถอเปนวธทดทสดวธหนง เพราะสวนตวเองกไดเพอนจากการเขาชมรมเยอะมาก และแมถงจะกลบไทยมาแลวกยงมการตดตอหากนอยเสมอ

บรรยากาศโรงฝกควโดทตงอยหลงมอ เขามาฝกไดตงแตเชาจนมด

Page 7: ข้อมูลการไปแลกเปลี่ยน YOKOHAMA CITY UNIVERSITY (YCU) · ข้อมูลการไปแลกเปลี่ยน yokohama city university

7

เวลาซอมทกคนจรงจงกนมาก ๆ ฝกกนแตตงเชาจนดก

แตกจกรรมนารก ๆ ในชมรมกมเหมอนกน

Page 8: ข้อมูลการไปแลกเปลี่ยน YOKOHAMA CITY UNIVERSITY (YCU) · ข้อมูลการไปแลกเปลี่ยน yokohama city university

8

ใสฮากามะครงแรก หลงจากนนชวงทมเดกใหมเขาชมรม เรากตองเปนคนสอนวธใสฮากามะใหรนนอง มโอกาสไดไปรวมซอมแขง ทมหาวทยาลยอนดวย

งานปฐมนเทศตอนรบเดกป 1 ชมรมกฬาจะนดรวมตวกนสรางแถวทางเดนตอนรบนองใหมเขามหาลย

Page 9: ข้อมูลการไปแลกเปลี่ยน YOKOHAMA CITY UNIVERSITY (YCU) · ข้อมูลการไปแลกเปลี่ยน yokohama city university

9

หลงจากปฐมนเทศเสรจกเปน

สงครามแยงชงเดกใหมเขาชมรม

ในชวงปดเทอมหนารอน ชมรมควโด

จะมเลยงบารบคว ทรมชายหาด

ใกล ๆ มหาลย

ถงจะเปนชมรมกฬา

แตกมงานทาหนงสอประจา

ชมรมดวยเหมอนกน

Page 10: ข้อมูลการไปแลกเปลี่ยน YOKOHAMA CITY UNIVERSITY (YCU) · ข้อมูลการไปแลกเปลี่ยน yokohama city university

10

ภาพบรรยากาศภายในหองชมรมการตน

วนไหนวางหลงเลกเรยนกจะมาเลนเกมกบเพอน ๆ ในชมรม

Page 11: ข้อมูลการไปแลกเปลี่ยน YOKOHAMA CITY UNIVERSITY (YCU) · ข้อมูลการไปแลกเปลี่ยน yokohama city university

11

ภาพบรรยากาศในงานบงคะไซกบชมรมการตน

Page 12: ข้อมูลการไปแลกเปลี่ยน YOKOHAMA CITY UNIVERSITY (YCU) · ข้อมูลการไปแลกเปลี่ยน yokohama city university

12

เขาคายกบชมรมการตนท จ.ยามานาช

Page 13: ข้อมูลการไปแลกเปลี่ยน YOKOHAMA CITY UNIVERSITY (YCU) · ข้อมูลการไปแลกเปลี่ยน yokohama city university

13

เกยวกบหอพก Prime Connect Kanazawa-bunko(プライムコネクト金沢文庫) บานทพกอาศยตลอด 1 ปทญปนน ชอวา Prime Connect Kanazawa-bunko เปนแชรเฮาสทแนะนาโดยมหาวทยาลย ใชเวลาประมาณ 10 นาทในการเดนจากสถาน Kanazawa-bunko(金沢文庫駅) และอยหางจากมหาวทยาลยเพยงสถานเดยว จงถอวาคอนขางสะดวกเวลาไปกลบ ไมตองกงวลเรองชวโมงเรงดวน และบรเวณสถาน Kanazawa-bunko กมหางสรรพสนคาใหญ ททาการไปรษณย รานอาหาร รานขายของตาง ๆ ดวยเชนกน แชรเฮาสแหงนสามารถพกอาศยไดทงหมด 8 คน โดยทกคนเปนผหญงและเปนนกศกษาของ YCU มคนญปน 4 คน คนจน เกาหล อเมรกา และไทยอกชาตละ 1 คน หอพกแหงนสรางขนเพอใหนกศกษาชาวญปนและนกศกษาจากชาตอน ๆ ไดมโอกาสแลกเปลยนวฒนธรรม ทากจกรรมและชวยเหลอซงกนและกน

Page 14: ข้อมูลการไปแลกเปลี่ยน YOKOHAMA CITY UNIVERSITY (YCU) · ข้อมูลการไปแลกเปลี่ยน yokohama city university

14

แชรเฮาสแหงนมคาใชจาย เดอนละ 40,000 เยน รวมคาน า คาไฟ และคาอนเทอรเนต

ภายในแชรเฮาสจะประกอบดวยหองสวนตวจ านวน 8 หอง หองน าสวนรวม 2 หอง เครองซกผา 2

เครอง หองครวตดหองนงเลนสวนกลางอก 1 หอง

ในหองครวจะมอปกรณสวนกลาง เชน จาน แกว กระทะ หมอ ตะหลว หมอหงขาว เตา

ไมโครเวฟ เตาอบ กาน ารอน ทชชและอปกรณท าความสะอาดตาง ๆ เตรยมไวใหอยแลว ใน

หองนงเลนทอยตดกนกจะมทวใหดวย นอกจากนพนทสวนกลางกจะมแมบานมาท าความสะอาด

ทกวนจนทร จงถอวาคอนขางสะดวกสบายเลยทเดยว หองสวนตวคอนขางกวาง แตโตะคอนขางเลก

และมทวางของใหคอนขางนอย มเตยง ทนอน หมอน ผาหมเตรยมไวใหอยแลว

Page 15: ข้อมูลการไปแลกเปลี่ยน YOKOHAMA CITY UNIVERSITY (YCU) · ข้อมูลการไปแลกเปลี่ยน yokohama city university

15

สวนตวคดวาตวเองไมคอยเหมาะกบแชรเฮาสแหงนเทาไรนก มอปกรณเตรยมพรอมครบ

ครนกจรง แตคาเชากถอวาคอนขางสงเมอเทยบกบหอพกส าหรบนกศกษาตางชาตทอน ๆ

นอกจากน ทแชรเฮาสนไดอยรวมกบนกศกษาคนอน ๆ กจรง ทวาแตละคนกจะมกจกรรมท

มหาวทยาลยแตกตางกนไป ท าใหเวลาของแตละคนไมตรงกน เมอกลบมาบานทกคนลวนเขา

หองพกสวนตวของตวเอง ท าใหไมคอยมโอกาสไดพดคยกนเทาทควร และเนองจากเปนแชรเฮาส

ของทางมหาวทยาลยจงมกฎหยมหยมอยเยอะ เชน หามพาเพอนขางนอกเขามาโดยไมท าเรอง

ตดตอกบมหาวทยาลยลวงหนา หามวางของไวในพนทสวนกลาง เปนตน

นอกจากน เพอนนกศกษาแลกเปลยนคนอน ๆ ทเรยนอยในคลาสเรยนเดยวกน สวนใหญ

พกอยในหอพกนกศกษาทชอวา ทสรม ท าใหนกศกษาแลกเปลยนคนอน ๆ คอนขางสนทกนเพราะ

เรยนและไปกลบดวยกน ตางจากตนทพกอยทแชรเฮาส ดงนนสวนตวจงสนทกบเพอน ๆ ในชมรม

มากทสด

ปรกษาหรอสอบถามขอมลเพมเตม

ตดตอไดท

FB: Parita Kaewklam

E-mail: [email protected]