คู มืใช อผู...คู มืใช อผู dcp-1600 dcp-1601 dcp-1610w dcp-1615nw...

139
คูมือผูใช DCP-1600 DCP-1601 DCP-1610W DCP-1615NW DCP-1616NW MFC-1900 MFC-1901 MFC-1905 MFC-1910W MFC-1911NW MFC-1916NW ผลิตภัณฑบางรุนมีจําหนายในบางประเทศเทานั้น ฉบับที0 THA

Upload: others

Post on 26-Aug-2020

15 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: คู มืใช อผู...คู มืใช อผู dcp-1600 dcp-1601 dcp-1610w dcp-1615nw dcp-1616nw mfc-1900 mfc-1901 mfc-1905 mfc-1910w mfc-1911nw mfc-1916nw ผลิตภัณฑ

คมอผใช

DCP-1600DCP-1601DCP-1610WDCP-1615NWDCP-1616NWMFC-1900MFC-1901MFC-1905MFC-1910WMFC-1911NWMFC-1916NW

ผลตภณฑบางรนมจาหนายในบางประเทศเทานน

ฉบบท 0

THA

Page 2: คู มืใช อผู...คู มืใช อผู dcp-1600 dcp-1601 dcp-1610w dcp-1615nw dcp-1616nw mfc-1900 mfc-1901 mfc-1905 mfc-1910w mfc-1911nw mfc-1916nw ผลิตภัณฑ

i

หมายเลขตดตอ Brother

ขอควรจาสาหรบความชวยเหลอทางเทคนค โปรดตดตอบรการลกคาสมพนธของบราเดอร หรอตวแทนจาหนายผลตภณฑบราเดอรในทองทของคณ

การลงทะเบยนผลตภณฑของคณโปรดกรอกขอมลการลงทะเบยนรบประกนของ Brother หรอเพอความสะดวกของคณและเปนวธการทงายทสดในการลงทะเบยนผลตภณฑใหมของคณ ลงทะเบยนออนไลนท

http://www.brother.com/registration

คาถามทพบบอย (FAQs)

Brother Solutions Center เปนแหลงขอมลครบวงจรของเราทตอบสนองความต องการเครองพมพของคณทงหมด คณสามารถดาวนโหลดไดรเวอร ซอฟตแวรและโปรแกรมอรรถประโยชนลาสด อานคาถามทพบบอยและคาแนะนาวธการแกไขเพอเรยนรวธการใชงานผลตภณฑ Brother ของคณอยางมประสทธภาพและคมคาทสด

http://support.brother.com

คณสามารถตรวจสอบการปรบปรงไดรเวอร Brother ไดทน

บรการลกคาสมพนธ

ไปท http://www.brother.com เพอดขอมลสาหรบการตดตอสานกงาน Brother ในทองทของคณ

ทตงศนยบรการสาหรบศนยบรการในเอเชยและโอเชยเนย ตดตอสานกงาน Brother ในทองทของคณ ทอยและหมายเลขโทรศพทตดตอสาหรบสานกงานในเอเชยและโอเชยเนยมอยท http://www.brother.com โดยเลอกประเทศของคณ

©2014 Brother Industries, Ltd. สงวนสทธทกประการ

ทอยอนเทอรเนต

เวบไซตกลางของบราเดอร: http://www.brother.com

สาหรบคาถามทพบบอย (FAQs) การสนบสนนผลตภณฑและคาถามดานเทคนค และการปรบปรงไดรเวอรและโปรแกรมอรรถประโยชน : http://support.brother.com

Page 3: คู มืใช อผู...คู มืใช อผู dcp-1600 dcp-1601 dcp-1610w dcp-1615nw dcp-1616nw mfc-1900 mfc-1901 mfc-1905 mfc-1910w mfc-1911nw mfc-1916nw ผลิตภัณฑ

ii

คมอผใชและวธคนหาคมอผใช

1 โปรดไปท http://support.brother.com

คมอ การใชคมอ คนหาคมอ

คมอเกยวกบความปลอดภยของผลตภณฑ

อานคมอนกอนอานคาแนะนาเพอความปลอดภยกอนตงคาเครองของคณ อานคมอนสาหรบเครองหมายการคาและขอจากดทางกฎหมาย

เอกสาร / ในกลอง

คมอการตดตงเครองอยางงาย

ทาตามคาแนะนาเพอตงคาเครองของคณ และตดตงไดรเวอรและซอฟตแวรระบบปฏบตการและประเภทการเชอมตอทคณใชงาน

เอกสาร / ในกลอง

คมอผใช เรยนรการทางานโทรสาร (รน MFC) การสแกน และการทาสาเนา อานคาแนะนาวธแกการแกไขและขอมลจาเพาะของเครอง

เอกสาร / ในกลอง

คมอซอฟตแวร และคมอเนทเวรคสาหรบผใช

คมอนใหคาแนะนาสาหรบการสแกน การพมพ PC-FAX และการทางานอนๆ ทสามารถทาไดโดยการเชอมตอเครองของบราเดอรของคณเขากบคอมพวเตอร และคณยงสามารถคนหาขอมลทมประโยชนเกยวกบการใชงานโปรแกรมอรรถประโยชน Brother ControlCenter โดยใชเครองของคณในสภาพแวดลอมเครอขาย และคาทใชบอย

(Windows®)ไฟล HTML / แผนซดรอม / ในกลอง

(Macintosh)ไฟล HTML / Brother Solutions Center 1

Mobile Print/Scan Guide for BrotheriPrint&Scan(คาแนะนาการใชงานการพมพ/การสแกนผานมอถอสาหรบ BrotheriPrint&Scan)

(สาหรบรนเครอขาย)

คมอนมขอมลทเปนประโยชนเกยวกบการพมพจากอปกรณเคลอนทของคณและการสแกนจากเครองพมพBrother ไปยงอปกรณเคลอนทของคณขณะเชอมตอเครอขาย Wi-Fi®

ไฟล PDF / Brother Solutions Center 1

Page 4: คู มืใช อผู...คู มืใช อผู dcp-1600 dcp-1601 dcp-1610w dcp-1615nw dcp-1616nw mfc-1900 mfc-1901 mfc-1905 mfc-1910w mfc-1911nw mfc-1916nw ผลิตภัณฑ

iii

สารบญ1 ขอมลทวไป 1

การใชเอกสารคมอ............................................................................................ 1สญลกษณและรปแบบทใชในเอกสารคมอ ........................................................ 1

การเขาใชงาน Brother Utilities (Windows®) ....................................................... 2การเขาใชงาน คมอซอฟตแวร และคมอเนทเวรคสาหรบผใช ...................................... 3

การดเอกสาร ............................................................................................. 3ภาพรวมของแผงควบคม .................................................................................... 6เมนและคณลกษณะสาหรบรน MFC...................................................................... 9

การตงโปรแกรมบนหนาจอ ............................................................................ 9ตารางเมน ............................................................................................... 100.การตงคาเรมตน ..................................................................................... 111.การตงคาทวไป...................................................................................... 172.โทรสาร ............................................................................................... 213.สาเนา ................................................................................................. 344.เครองพมพ ........................................................................................... 355.พมพรายงาน ......................................................................................... 366.เครอขาย (สาหรบรน MFC-1910W, MFC-1911NW และ MFC-1916NW) ......... 387.ขอมลเครอง 1 ....................................................................................... 47

เมนและคณลกษณะสาหรบรน DCP .................................................................... 48การตงโปรแกรมบนหนาจอ .......................................................................... 48ตารางเมน ............................................................................................... 491.การตงคาทวไป...................................................................................... 502.ทาสาเนา ............................................................................................. 523.เครองพมพ ........................................................................................... 544.เครอขาย (สาหรบรน DCP-1610W, DCP-1615NW และ DCP-1616NW) .......... 555.ขอมลเครอง 1 ....................................................................................... 64

การปอนขอความ ............................................................................................ 66รน MFC.................................................................................................. 66รน DCP .................................................................................................. 67

คณลกษณะดานสงแวดลอม.............................................................................. 68โหมดหยดชวคราว .................................................................................... 68ปดเครองอตโนมต (สาหรบรน DCP) ............................................................. 68

การตงคาผงหมก (โทนเนอร)............................................................................ 68การตงคาผงหมก (โทนเนอร) (โหมดดาเนนการตอ) ......................................... 68การรบโทรสารในโหมดดาเนนการตอ (สาหรบรน MFC เทานน)........................... 69

2 การตงคากระดาษ 70

การตงคากระดาษ ........................................................................................... 70ชนดของกระดาษ ...................................................................................... 70ขนาดกระดาษ .......................................................................................... 70

กระดาษทสามารถรบได ................................................................................... 71ความจกระดาษของถาดใสกระดาษ ............................................................... 71

Page 5: คู มืใช อผู...คู มืใช อผู dcp-1600 dcp-1601 dcp-1610w dcp-1615nw dcp-1616nw mfc-1900 mfc-1901 mfc-1905 mfc-1910w mfc-1911nw mfc-1916nw ผลิตภัณฑ

iv

3 การวางเอกสาร 72

วธการวางเอกสาร........................................................................................... 72การใชงาน ADF (ถาดปอนเอกสารอตโนมต) (สาหรบรน ADF เทานน) ................. 72การใชงานกระจกสแกนเนอร ....................................................................... 72

4 การสงโทรสาร (รน MFC) 74

วธการสงโทรสาร ........................................................................................... 74การยกเลกโทรสารระหวางดาเนนการ ............................................................ 74การกระจายสญญาณ ................................................................................. 75

5 การรบโทรสาร (รน MFC) 76

โหมดรบ ...................................................................................................... 76การเลอกโหมดรบ ..................................................................................... 76

การตงคาโหมดรบ .......................................................................................... 77การชะลอการเรยกสาย ............................................................................... 77ระยะเวลาในการดงของเสยงเรยกเขา F/T (เฉพาะโหมดโทรสาร/โทรศพท) .......... 77การตรวจจบโทรสาร .................................................................................. 77

6 การตอหมายเลขและจดเกบหมายเลข (รน MFC) 79

การจดเกบหมายเลข ....................................................................................... 79จดเกบหมายเลขปมโทรดวน ....................................................................... 79การเปลยนหรอการลบหมายเลขโทรดวน ....................................................... 79

วธการโทรออก .............................................................................................. 80การตอเลขหมายดวยตนเอง ........................................................................ 80การตอเลขหมายดวน................................................................................. 80คนหา .................................................................................................... 80หมนทวนใหม .......................................................................................... 80รหสผโทร .............................................................................................. 81

7 การใชงาน PC-FAX (สาหรบรน MFC) 82

การรบ PC-FAX (สาหรบ Windows® เทานน) ...................................................... 82การสง PC-FAX.............................................................................................. 84

การสงไฟลเปนการสงโทรสารดวย PC ........................................................... 84

Page 6: คู มืใช อผู...คู มืใช อผู dcp-1600 dcp-1601 dcp-1610w dcp-1615nw dcp-1616nw mfc-1900 mfc-1901 mfc-1905 mfc-1910w mfc-1911nw mfc-1916nw ผลิตภัณฑ

v

8 โทรศพทและอปกรณภายนอก (สาหรบรน MFC) 86

การทางานดวยเสยง (MFC-1905 และ MFC-1916NW) .......................................... 86การโทรออก ............................................................................................ 86การพกสาย.............................................................................................. 86

การเชอมตอเครองตอบรบโทรศพทภายนอก (MFC-1900, MFC-1901, MFC-1910W และ MFC-1911NW) .............................. 86การเชอมตอ ............................................................................................ 87การบนทกขอความขาออก (OGM)................................................................ 87การเชอมตอหลายสาย (PABX) .................................................................... 87

โทรศพทภายนอกและโทรศพททตอแยกออกจากตวเครอง...................................... 88การเชอมตอโทรศพทภายนอกหรอโทรศพทตอพวง ......................................... 88สาหรบโหมดโทรสาร/โทรศพท เทานน ......................................................... 88การใชชดหฟงโทรศพทแบบไรสายภายนอกทไมใชของ Brother ........................ 88

9 การทาสาเนา 89

วธการทาสาเนา ............................................................................................. 89ทาสาเนาบตรประจาตว ................................................................................... 90

การทาสาเนาบตรประจาตวสองดาน .............................................................. 90การทาสาเนาบตรประจาตวหนงดาน .............................................................. 91

การทาสาเนาอนๆ .......................................................................................... 92

10 วธสแกนไปยงคอมพวเตอร 94

การสแกนเอกสารเปนไฟล PDF โดยใช ControlCenter4 ........................................ 94การสแกนโดยใชปมสแกน ................................................................................ 97

การตงคาปมสแกน .................................................................................... 97

A วธการแกไขและขอมลอน 99

วสดการพมพ ................................................................................................. 99การระบปญหาของคณ ................................................................................... 101ขอความแสดงความผดพลาดและการบารงรกษา ................................................. 102หากคณประสบปญหากบเครอง........................................................................ 104

ปญหาของโทรศพทและแฟกซ (รน MFC) .................................................... 104การปรบปรงคณภาพการพมพ .......................................................................... 106กระดาษตด (รน ADF) ................................................................................... 111กระดาษตด ................................................................................................. 112การโอนโทรสารหรอรายงานบนทกโทรสาร (รน MFC) .......................................... 114

การโอนโทรสารไปยงเครองโทรสารอน........................................................ 114การโอนโทรสารไปยง PC ของคณ .............................................................. 114การโอนรายงานบนทกโทรสารไปยงเครองโทรสารอ กเครอง ............................. 115

การทาความสะอาดและตรวจสอบเครอง ............................................................ 115

Page 7: คู มืใช อผู...คู มืใช อผู dcp-1600 dcp-1601 dcp-1610w dcp-1615nw dcp-1616nw mfc-1900 mfc-1901 mfc-1905 mfc-1910w mfc-1911nw mfc-1916nw ผลิตภัณฑ

vi

B ขอมลจาเพาะ 116

DCP-1600, DCP-1601, MFC-1900, MFC-1901 และ MFC-1905 ทวไป ............116ขนาดเอกสาร .........................................................................................119สอการพมพ ............................................................................................119โทรสาร.................................................................................................120สาเนา ...................................................................................................120สแกนเนอร .............................................................................................121เครองพมพ ............................................................................................121DCP-1610W, DCP-1615NW, DCP-1616NW, MFC-1910W,

MFC-1911NW และ MFC-1916NW ทวไป ...............................................122ขนาดเอกสาร .........................................................................................125สอการพมพ ............................................................................................125โทรสาร.................................................................................................126สาเนา ...................................................................................................126สแกนเนอร .............................................................................................127เครองพมพ ............................................................................................127เครอขาย (LAN)......................................................................................128

C ดชน 129

Page 8: คู มืใช อผู...คู มืใช อผู dcp-1600 dcp-1601 dcp-1610w dcp-1615nw dcp-1616nw mfc-1900 mfc-1901 mfc-1905 mfc-1910w mfc-1911nw mfc-1916nw ผลิตภัณฑ

1

11

การใชเอกสารคมอ 1

ขอบคณทเลอกซอเครอง Brother! การอานเอกสารคมอนจะชวยใหคณใชงานเคร องของคณไดอยางมประสทธภาพสงสด

สญลกษณและรปแบบทใชในเอกสารคมอ 1

สญลกษณและรปแบบทใชในเอกสารคมอมดงนปฏบตตามคาเตอนและคาแนะนาทงหมดทระบบนผลตภณฑ

หมายเหต• ภาพประกอบสวนใหญในคมอผใชนมาจากเครองรน MFC-1910W

• คมอผใชนใชชอระบกลมรนผลตภณฑ ดงตอไปน:

• สาหรบรนเครอขาย:

DCP-1610W, DCP-1615NW, DCP-1616NW, MFC-1910W, MFC-1911NW, MFC-1916NW

• สาหรบรน ADF (ถาดปอนเอกสารอตโนมต):

DCP-1615NW, DCP-1616NW, MFC-1900, MFC-1901, MFC-1905, MFC-1910W, MFC-1911NW, MFC-1916NW

ขอมลทวไป 1

คาเตอน แสดงสถานการณทอาจเกดอนตรายซงหากไมหลกเลยงอาจสงผลใหเสยชวตหรอบาดเจบรายแรง

ขอควรจาขอควรจา แสดงสถานการณทอาจเกดอนตรายซงหากไมหลกเลยงอาจสงผลใหทรพยสนเสยหาย หรอสญเสยฟงกชนการใชงานของผลตภณฑ

หมายเหตหมายเหต ระบสภาพแวดลอมการทางาน เงอนไขการตดตง หรอเงอนไขพเศษในการใชงาน

สญลกษณหาม แสดงการหามดาเนนการ

ไอคอนอนตรายจากระบบไฟฟา แจงเตอนใหคณระวงอนตรายจากไฟฟาชอตทอาจเกดขน

สญลกษณพนผวรอน แจงเตอนการหามสมผสชนสวนของเครองทรอน

ไอคอนอนตรายจากไฟไหม แจงเตอนใหคณระวงอนตรายจากไฟไหม

คาเตอน

ตวหนา แบบอกษรตวหนา แสดงปมบนแผงควบคมเครองหรอบนหนาจอคอมพวเตอร

ตวเอยง แบบอกษรตวเอยง เนนประเดนสาคญหรอแนะนาใหคณอานหวขอทเกยวของ

Courier New

แบบอกษร Courier New ใชกบขอความทแสดงบนจอ LCD ของเครอง

Page 9: คู มืใช อผู...คู มืใช อผู dcp-1600 dcp-1601 dcp-1610w dcp-1615nw dcp-1616nw mfc-1900 mfc-1901 mfc-1905 mfc-1910w mfc-1911nw mfc-1916nw ผลิตภัณฑ

บทท 1

2

การเขาใชงาน Brother Utilities (Windows®) 1

Brother Utilities

เปนตวเปดใชแอพพลเคชนทใหความสะดวกในการเขาถงแอพพลเคชนทงหมดของ Brother ทตดตงไวบนอปกรณของคณ

a (Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7, Windows Server® 2003, Windows Server® 2008 และ Windows Server® 2008 R2)

คลก เรม > โปรแกรมทงหมด > Brother > Brother Utilities

(Windows® 8 และ Windows Server® 2012)

แตะหรอคลก (Brother Utilities) บนหนาจอ เรม และเดสกทอป

(Windows® 8.1 และ Windows Server® 2012 R2)

เลอนเมาสของคณไปทมมลางซายของหนาจอ เรม และคลก (ถาคณใชงานอปกรณแบบสมผสหนาจอ ใหปาดนวขนจากดานลางของหนาจอ เรม

เพอแสดงหนาจอ แอพ เมอหนาจอ แอพ ปรากฏขน ใหแตะหรอคลก (Brother Utilities)

b เลอกเครองของคณ

c เลอกฟงกชนทคณตองการใช

Page 10: คู มืใช อผู...คู มืใช อผู dcp-1600 dcp-1601 dcp-1610w dcp-1615nw dcp-1616nw mfc-1900 mfc-1901 mfc-1905 mfc-1910w mfc-1911nw mfc-1916nw ผลิตภัณฑ

ขอมลทวไป

3

1การเขาใชงาน คมอซอฟตแวร และคมอเนทเวรคสาหรบผใช 1

คมอผใชนไมมขอมลเกยวกบเครองท งหมด เชน วธการใชคณลกษณะขนสงสาหรบเครองพมพ สแกนเนอร PC-Fax 1 และเครอขาย 2 หากคณตองการทราบขอมลโดยละเอยดเกยวกบการทางานเหลาน ใหอาน คมอซอฟตแวร และคมอเนทเวรคสาหรบผใช ทอยในแผนซดรอมโปรแกรมการตดตงสาหรบผใช Windows®

ผใช Macintosh สามารถอาน คมอซอฟตแวร และคมอเนทเวรคสาหรบผใช ไดโดยการดาวนโหลดจาก Brother Solutions Center (http://support.brother.com)1 รน MFC2 รนเครอขาย

การดเอกสาร 1

การดเอกสารประกอบ (Windows®) 1

(Windows® 7/Windows Vista®/Windows® XP)

คลก เรม > โปรแกรมทงหมด>

Brother > Brother Utilities จากนนคลกรายการแบบดงลงและเลอกชอรนของคณ (หากไมไดเลอกไว) คลก การสนบสนน ในแถบการนาทางดานซาย แลวคลก คมอสาหรบผใช.

(Windows® 8)

คลก (Brother Utilities)

จากนนคลกรายการแบบดงลงและเลอกชอรนของคณ (หากไมไดเลอกไว) คลก การสนบสนน ในแถบนาทางดานซาย แลวคลก คมอสาหรบผใช

หากคณไมไดตดตงซอฟตแวร คณสามารถคนหาเอกสารบนแผนซดรอมตวตดตง- โดยทาตามคาแนะนาดานลางน:

a เปดใชงานคอมพวเตอรของคณ ใสแผนซดรอมตวตดตงลงในไดรฟซดรอม

หมายเหตหากหนาจอ Brother ไมปรากฏขน ใหไปท คอมพวเตอร (คอมพวเตอรของฉน)

(สาหรบ Windows® 8: คลกไอคอน

(File Explorer) บนแถบงาน จากนนไปท คอมพวเตอร (คอมพวเตอรของฉน)ดบเบลคลกไอคอนแผนซดรอม แลวดบเบลคลก start.exe

b ถาหนาจอชอรนปรากฏขน ใหคลกชอรนของคณ

c ถาหนาจอภาษาปรากฏขน ใหคลกภาษาของคณ เมนดานบนแผนซดรอมจะปรากฏขน

d คลก คมอสาหรบผใช

Page 11: คู มืใช อผู...คู มืใช อผู dcp-1600 dcp-1601 dcp-1610w dcp-1615nw dcp-1616nw mfc-1900 mfc-1901 mfc-1905 mfc-1910w mfc-1911nw mfc-1916nw ผลิตภัณฑ

บทท 1

4

e คลก คมอผใชในซดรอม หากหนาจอประเทศปรากฏขน ใหเลอกประเทศของคณ แลวคลกเอกสารทคณตองการอาน

วธการคนหาคาแนะนาเกยวกบการตงคาเครอขาย (สาหรบรนเครอขาย) 1

เครองของคณสามารถเชอมตอกบเครอขายได

คาแนะนาเกยวกบการตงคาพนฐาน uu คมอการตดตงเครองอยางงาย

ถาจดการเขาถงไรสายหรอเราเตอรของคณรองรบ Wi-Fi Protected Setup หรอ AOSS™ uu คมอการตดตงเครองอยางงาย

สาหรบขอมลเพมเตมเกยวกบการตงคาเคร อขาย uu คมอซอฟตแวร และคมอเนทเวรคสาหรบผใช

การเขาใชงาน Brother CreativeCenter 1

ถาคณกาลงใชงาน Windows®

คลกสองครงทไอคอน (Brother

CreativeCenter) บนเดสกทอปของคณเพอเขาถงเวบไซตฟรทออกแบบมาเพอเปนทรพยากรทชวยใหคณสรางและพมพสอแบบกาหนดเองสาหรบการใชงานทางธรกจและการใชงานในบาน ดวยรปภาพ ขอความ และการตกแตงดวยความคดสรางสรรค

ผใช Mac สามารถเขาใชงาน Brother CreativeCenter ไดทเวบไซตน: http://www.brother.com/creativecenter

Page 12: คู มืใช อผู...คู มืใช อผู dcp-1600 dcp-1601 dcp-1610w dcp-1615nw dcp-1616nw mfc-1900 mfc-1901 mfc-1905 mfc-1910w mfc-1911nw mfc-1916nw ผลิตภัณฑ

ขอมลทวไป

5

1

Page 13: คู มืใช อผู...คู มืใช อผู dcp-1600 dcp-1601 dcp-1610w dcp-1615nw dcp-1616nw mfc-1900 mfc-1901 mfc-1905 mfc-1910w mfc-1911nw mfc-1916nw ผลิตภัณฑ

บทท 1

6

ภาพรวมของแผงควบคม 1

ภาพประกอบของแผงควบคมในคมอผใชนมาจากเครองรน MFC-1910W และ DCP-1610W

รน MFC

1 On/Off (เปด/ปด)

กด เพอเปดเครอง กด

คางไวเพอปดเครอง

2 Hook (วางสาย) หรอ Hook/Hold (วางสาย/พกสาย)กด Hook (วางสาย) กอนโทรออก หากคณตองการใหแนใจวาเครองโทรสารจะตอบร บ แลวคอยกด Start (เรม)(MFC-1905 และ MFC-1916NW)ใหคณพกสายโทรศพทไวRedial (หมนทวนใหม)คณสามารถหมนทวนหมายเลข 20 หมายเลขเพอโทรซาได Pause (หยดชวคราว)แทรกการหยดชวคราว 3.5 วนาทเมอตงโปรแกรมหมายเลขปมโทรดวน หรอเมอหมนหมายเลขดวยตนเอง Resolution (ความละเอยด)ตงคาความละเอยดเมอสงโทรสาร

3 ปมโหมด:

FAX (โทรสาร)

ตงคาเครองในโหมดโทรสาร โหมดโทรสารเปนโหมดคาเรมตน

SCAN (สแกน)

ตงคาเครองในโหมดสแกน

COPY (สาเนา)

ตงคาเครองในโหมดการทาสาเนา

4 LCDแสดงขอความเพอชวยใหคณตงคาและใชงานเครองของคณ

5 2 in 1 (ID) Copy (การทาสาเนาบตรประจาตว 2 ใน 1 หนา)คณสามารถทาสาเนาทงสองดานของบตรประจาตวลงในหนงหนากระดาษโดยรกษาขนาดบตรเทาเดม

6 Options (ตวเลอก)คณสามารถเลอกการตงคาการทาสาเนาแบบชวคราวไดอยางรวดเรวและงายดาย

1 2 4

6 5

3

01/01 10:00Fax Only

Page 14: คู มืใช อผู...คู มืใช อผู dcp-1600 dcp-1601 dcp-1610w dcp-1615nw dcp-1616nw mfc-1900 mfc-1901 mfc-1905 mfc-1910w mfc-1911nw mfc-1916nw ผลิตภัณฑ

ขอมลทวไป

7

1

7 WiFi (MFC-1910W, MFC-1911NW และ MFC-1916NW เทานน)กดปม WiFi และเปดใชโปรแกรมตดตงระบบไรสายบนคอมพวเตอรของคณ ปฏบตตามคาแนะนาบนหนาจอเพอตงคาการเชอมตอแบบไรสายระหวางเครองพมพของคณกบเครอขายเมอไฟของ WiFi ตดสวาง เครองพมพ Brother ของคณจะเชอมตอกบจดการเขาถงแบบไรสาย เมอไฟของ WiFi กะพรบ การเชอมตอแบบไรสายถกตดการเชอมตอ หรอเครองพมพของคณกาลงอยระหวางการเช อมตอกบจดการเขาถงแบบไรสาย

8 ปมเมน:Clear (ลาง)ลบขอมลทปอนหรอยกเลกการตงคาปจจบนMenu (เมน)ใหคณเขาใชงานเมนเพอตงโปรแกรมการตงคาในเครองOK (ตกลง)ใหคณจดเกบการตงคาของคณและยนยนขอความ LCD ในเครองปมระดบเสยง:d หรอ cกดเพอเลอนดยอนกลบหรอไปขางหนาผานตวเลอกเมน กดเพอเปลยนระดบเสยงเมออยในโหมดโทรสารหรอโหมดสแตนดบาย

a หรอ bกดเพอเลอนดเมนและตวเลอก

Address Book (สมดทอย)

ใหคณเขาใชงานหมายเลขปมโทรดวนไดโดยตรง

9 แปน กดหมายเลขใชปมนเพอหมนหมายเลขโทรศพทและโทรสารและใชเปนแปนพมพเพอปอนขอมลเขาในเครอง(MFC-1905 และ MFC-1916NW)ปม # จะเปลยนโหมดการโทรออกชวคราวจากแบบพลสเปนแบบโทนระหวางการโทรศพท

10 Stop/Exit (หยด/ออก)หยดการทางานหรอออกจากเมน กดปมนเพอยกเลกงานพมพ

11 Start (เรม)ใหคณเรมสงโทรสาร สแกน หรอทาสาเนา

87 9 10

11

4

01/01 10:00Fax Only

Page 15: คู มืใช อผู...คู มืใช อผู dcp-1600 dcp-1601 dcp-1610w dcp-1615nw dcp-1616nw mfc-1900 mfc-1901 mfc-1905 mfc-1910w mfc-1911nw mfc-1916nw ผลิตภัณฑ

บทท 1

8

รน DCP

1 LCDแสดงขอความเพอชวยใหคณตงคาและใชงานเครองของคณ

2 ปมเมน:Menu (เมน)ใหคณเขาใชงานเมนเพอตงโปรแกรมการตงคาในเครองClear (ลาง)ลบขอมลทปอนหรอยกเลกการตงคาปจจบนOK (ตกลง)ใหคณจดเกบการตงคาของคณและยนยนขอความ LCD ในเครองb หรอ aกดเพอเลอนดเมนและตวเลอก

3 SCAN (สแกน)ตงคาเครองในโหมดสแกน

4 On/Off (เปด/ปด)

กด เพอเปดเครอง กด คางไวเพอปดเครอง

5 Stop/Exit (หยด/ออก)หยดการทางานหรอออกจากเมน กดปมนเพอยกเลกงานพมพ

6 Start (เรม)ใหคณเรมทาสาเนาหรอสแกน

7 2 in 1 (ID) Copy/Copy Options (ตวเลอกทาสาเนาบตรประจาตว 2 ใน 1 หนา/ทาสาเนา) (DCP-1610W, DCP-1615NW และ DCP-1616NW)คณสามารถทาสาเนาทงสองดานของบตรประจาตวของคณลงในหนงหนากระดาษดวยขนาดคงเดมไดคณสามารถเลอกการตงคาการทาสาเนาแบบชวคราวไดอยางรวดเรวและงายดายCopy Options (ทาสาเนา)ำเนา (DCP-1600 และ DCP-1601)คณสามารถเลอกการตงคาการทาสาเนาแบบชวคราวไดอยางรวดเรวและงายดาย

8 WiFi (DCP-1610W, DCP-1615NW และ DCP-1616NW)กดปม WiFi และเปดใชโปรแกรมตดตงระบบไรสายบนคอมพวเตอรของคณ ปฏบตตามคาแนะนาบนหนาจอเพอตงคาการเชอมตอแบบไรสายระหวางเครองพมพของคณกบเครอขายเมอไฟของ WiFi ตดสวาง เครองพมพ Brother ของคณจะเชอมตอกบจดการเขาถงแบบไรสาย เมอไฟของ WiFi กะพรบ การเชอมตอแบบไรสายถกตดการเชอมตอ หรอเครองพมพของคณกาลงอยระหวางการเช อมตอกบจดการเขาถงแบบไรสาย2 in 1 (ID) Copy (การทาสาเนาบตรประจาตว 2 ใน 1 หนา)(DCP-1600 และ DCP-1601)คณสามารถทาสาเนาทงสองดานของบตรประจาตวลงในหนงหนากระดาษโดยทขนาดบตรเทาเดม

2 3 4 5

6

1

8 7

Stack Copies:01100% nnonn Auto

Page 16: คู มืใช อผู...คู มืใช อผู dcp-1600 dcp-1601 dcp-1610w dcp-1615nw dcp-1616nw mfc-1900 mfc-1901 mfc-1905 mfc-1910w mfc-1911nw mfc-1916nw ผลิตภัณฑ

ขอมลทวไป

9

1เมนและคณลกษณะสาหรบรน MFC 1

การตงโปรแกรมบนหนาจอ 1

เครองของคณถกออกแบบใหใชงานไดงาย LCD มการตงโปรแกรมบนหนาจอโดยใชปมเมน

วธเขาใชงานโหมดเมน 1

(ตวอยาง: MFC-1910W)

a กด Menu (เมน)

b เลอกตวเลอก

กด 0 สาหรบเมน Initial Setup (การตงคาเรมตน)

กด 1 สาหรบเมน General Setup (การตงคาทวไป)

กด 2 สาหรบเมน Fax (โทรสาร)

กด 3 สาหรบเมน Copy (สาเนา)

กด 4 สาหรบเมน Printer (เครองพมพ)

กด 5 สาหรบเมน Print Reports (พมพรายงาน)

กด 6 สาหรบเมน Network (เครอขาย)

กด 7 สาหรบเมน Machine Info. (ขอมลเครอง)

กด 9 สาหรบเมน Service (บรการ) 1

1 ซงจะปรากฏเฉพาะเมอ LCD แสดงขอความแสดงความผดพลาด

คณสามารถเลอนผานแตละระดบเมนโดยกด a หรอ b

c กดOK (ตกลง) เมอตวเลอกทคณตองการปรากฏบนจอ LCDจากนนจอ LCD จะแสดงระดบเมนถดไป

d กด a หรอ b เพอเลอนไปทตวเลอกเมนถดไป จากนนกด OK (ตกลง)

e กด a หรอ b เพอแสดงตวเลอกทคณตองการ จากนนกด OK (ตกลง)เมอคณเสรจสนการตงคาตวเลอก จอ LCD จะแสดง Accepted (ยอมรบ)

f กด Stop/Exit (หยด/ออก) เพอออกจากโหมดเมน

Page 17: คู มืใช อผู...คู มืใช อผู dcp-1600 dcp-1601 dcp-1610w dcp-1615nw dcp-1616nw mfc-1900 mfc-1901 mfc-1905 mfc-1910w mfc-1911nw mfc-1916nw ผลิตภัณฑ

บทท 1

10

ตารางเมน 1

โดยใชตารางเมน คณสามารถเปลยนแปลงการตงค าในเครองดวยการกดปมตวเลขหรอ a และ b และ OK (ตกลง)

กด Menu (เมน) กดปมตวเลขหรอเมนทตองการหรอ a และ b เพอเลอนหาเมนทตองการ กด OK (ตกลง) เพอเลอกตวเลอก ในตวอยางดานลาง การตงคาคณภาพการทาสาเนาจะเปลยนจาก Auto (อตโนมต) เปน Text (ตวอกษร).

a กด Menu (เมน)

b กด 3 เพอเลอก Copy (สาเนา)

c กด 1 เพอเลอก Quality (คณภาพ)

d กด a หรอ b เพอแสดง Text (ตวอกษร)

e กด OK (ตกลง)

f กด Stop/Exit (หยด/ออก).

3.Copy (สำเนา)

ระดบ 2

1.Quality(คณภาพ)

Auto (อตโนมต)Text (ตวอกษร)*

Photo (รปถาย)Receipt(ใบเสรจรบเงน)

ระดบ 3 คำอธบาย 1 ตวเลอก

คณสามารถเลอกค

วามละเอยดสำเนา

สำหรบประเภทเอก

สารของคณ

Page 18: คู มืใช อผู...คู มืใช อผู dcp-1600 dcp-1601 dcp-1610w dcp-1615nw dcp-1616nw mfc-1900 mfc-1901 mfc-1905 mfc-1910w mfc-1911nw mfc-1916nw ผลิตภัณฑ

ขอมลทวไป

11

1

0.การตงคาเรมตน 1

0.Initial Setup (การตงคาเรมตน) (สาหรบรน MFC-1900, MFC-1901 และ MFC-1905)

ระดบ 2 ระดบ 3 คาอธบาย 1 ตวเลอก คาอธบาย 2 หนา

1.Receive Mode (โหมดรบ)

— คณสามารถเลอกโหมดการรบของตวเครองทตรงตามความตองการของคณทสด

Fax Only (โทรสารเทานน)*

เครองของคณจะรบสายทกสายเปนโทรสารโดยอตโนมต Fax Only (โทรสารเทานน) จะแสดงบนหนาจอแสดงผลแบบ LCD เมอตงคาน

76

Fax/Tel (โทรสาร/โทรศพท)

เครองของคณจะควบคมสายโทรศพทและรบสายทกสายโดยอต-โนมต หากสายไมใชสายโทรสาร โทรศพทจะสงเสยงเรยกเพอใหคณรบสาย Fax/Tel (โทรสาร/โทรศพท) จะแสดงบนหนาจอแสดงผลแบบ LCD เมอตงคาน

External TAD (TAD ภายนอก) (MFC-1900,MFC-1901)

อปกรณตอบรบโทร-ศพทภายนอก (TAD) จะรบทกสายเรยกเขาโดยอตโนมต ขอความเสยงจะถกจดเกบใน TAD ภายนอก ขอความแฟกซจะถกพมพโดยอตโนมต External TAD (TAD ภายนอก) จะแสดงบนหนาจอแสดงผลแบบ LCD เมอตงคาน

Manual (ดาเนนการเอง)

คณจะควบคมสายโทรศพทและจะตองตอบรบสายโทรเขาทกสายดวยตนเอง Manual (ดาเนนการเอง) จะแสดงบนหนาจอแสดงผลแบบ LCD เมอตงคาน

คาทตงจากโรงงานจะแสดงเปนตวหนาและมเคร องหมายดอกจนกากบอย

Page 19: คู มืใช อผู...คู มืใช อผู dcp-1600 dcp-1601 dcp-1610w dcp-1615nw dcp-1616nw mfc-1900 mfc-1901 mfc-1905 mfc-1910w mfc-1911nw mfc-1916nw ผลิตภัณฑ

บทท 1

12

2.Date&Time (วนทและเวลา)

1.Date&Time (วนทและเวลา)

ปอนวนทและเวลาบนจอ LCD และทสวนหวโทรสารทคณสงหากคณตงคารหสประจาเครอง

Year: (ป:) ปอนตวเลขปสองตวสดทาย (เชน ปอน 1, 3 สาหรบป 2013)

Month: (เดอน:) ปอนตวเลขเดอนสองตว (เชน ปอน 0, 1 สาหรบเดอนมกราคม)

Day: (วน:) ปอนตวเลขวนสองตว (เชน ปอน 0, 1 สาหรบวนท 1)

Time: (เวลา:) ปอนเวลาในรปแบบนาฬกา 24 ชวโมง (เชน ปอน 1, 5, 2, 5 สาหรบ 15:25)

2. Daylight Save (ประหยดแสงกลางวน)

ตงคาเครองเพอเปลยนเวลาสาหรบการปรบเวลาตามแสงอาทตย

On (เปด) ระบบจะรเซตเวลาเรวขนหนงชวโมง

Off (ปด) ระบบจะรเซตเวลาชาลงหนงชวโมง

3.Station ID (รหสประจาเครอง)

— ตงคาชอและหมายเลขโทรสารของคณทจะปรากฏในแตละหนาทคณสงโทรสาร

Fax: (โทรสาร:) ปอนหมายเลขโทรสาร (สงสด 20 ตว)

Tel: (โทรศพท:) ปอนหมายเลขโทรศพท (สงสด 20 ตว) หากหมายเลขโทรศพทและหมายเลขโทรสารเปนหมายเลขเดยวกน ใหปอนหมายเลขเดยวกนอกครง

Name: (ชอ:) ปอนชอของคณ (สงสด 20 ตวอกษร)

66

4.Tone/Pulse (โทน/พลส)

— เลอกโหมดการโทรออก Tone (โทน)* เครองของคณมาพรอมกบบรการการหมนหมายเลขแบบเสยงสญญาณ

Pulse (พลส) หากคณมบรการการหมนหมายเลขแบบสญญาณหมน (หมน) คณจาเปนตองเปลยนโหมดการโทรออก

5.Dial Tone (เสยงหมนการโทรออก)

— คณสามารถลดระยะเวลาการหยดตรวจจบเสยงสญญาณตอเลขหมายชวคราว

Detection (การตรวจหา)

เครองของคณจะโทรออกทนททตรวจพบเสยงสญญาณตอเลขหมาย

No Detection (ไมมการตรวจหา)*

เมอคณสงโทรสารโดยอตโนมตโดยคาเรมตน เครองของคณจะรอระยะเวลาหนงกอนเรมหมนหมายเลข

0.Initial Setup (การตงคาเรมตน) (สาหรบรน MFC-1900, MFC-1901 และ MFC-1905) (ตอ)

ระดบ 2 ระดบ 3 คาอธบาย 1 ตวเลอก คาอธบาย 2 หนา

คาทตงจากโรงงานจะแสดงเปนตวหนาและมเคร องหมายดอกจนกากบอย

Page 20: คู มืใช อผู...คู มืใช อผู dcp-1600 dcp-1601 dcp-1610w dcp-1615nw dcp-1616nw mfc-1900 mfc-1901 mfc-1905 mfc-1910w mfc-1911nw mfc-1916nw ผลิตภัณฑ

ขอมลทวไป

13

16.Dial Prefix (ตวเลขเตมหนาการหมนหมายเลข)

— ตงคาหมายเลขนาหนาทจะเพมหนาหมายเลขโทรสารทกครงทคณหมนโทรออก

— ปอนหมายเลขนาหนา (สงสด 5 ตว) บนแปนกดหมายเลข แลวกด OK (ตกลง)

การตงคาตวเลขเตมหนาการหมนจะเรยกหมายเลขทกาหนดไวลวงหนากอนแลวตามดวยหมายเลขโทรสารทตองการโทรออกโดยอตโนมต ตวอยางเชน: หากระบบโทรศพทของคณกาหนดใหเรยกหมายเลข 9 เพอตดสายโทรออกไปยงหมายเลขภายนอก ใชการตงคานเพอตดสายโทรออกดวยหมายเลข 9 สาหรบทกหมายเลขโทรสารทคณสงโดยอตโนมต

7.Reset (ตงคาใหม)

1.Address & Fax (ทอยและโทรสาร)

เรยกคนการตงคาหมายเลขโทรศพทและโทรสารทจดเกบไวทงหมด

1.Reset (ตงคาใหม)

2.Exit (ออก) ยกเลกการเรยกคนการตงคาและออกจากเมน

2.All Settings (การตงคาทงหมด)

เรยกคนการตงคาทงหมดของเครองเปนคาเรมตนจากโรงงาน

1.Reset (ตงคาใหม)

2.Exit (ออก) ยกเลกการเรยกคนการตงคาและออกจากเมน

0.Initial Setup (การตงคาเรมตน) (สาหรบรน MFC-1900, MFC-1901 และ MFC-1905) (ตอ)

ระดบ 2 ระดบ 3 คาอธบาย 1 ตวเลอก คาอธบาย 2 หนา

คาทตงจากโรงงานจะแสดงเปนตวหนาและมเคร องหมายดอกจนกากบอย

Page 21: คู มืใช อผู...คู มืใช อผู dcp-1600 dcp-1601 dcp-1610w dcp-1615nw dcp-1616nw mfc-1900 mfc-1901 mfc-1905 mfc-1910w mfc-1911nw mfc-1916nw ผลิตภัณฑ

บทท 1

14

0.Initial Setup (การตงคาเรมตน) (สาหรบรน MFC-1910W, MFC-1911NW และ MFC-1916NW)

ระดบ 2 ระดบ 3 คาอธบาย 1 ตวเลอก คาอธบาย 2 หนา

1.Date&Time (วนทและเวลา)

1.Date&Time (วนทและเวลา)

ปอนวนทและเวลาบนจอ LCD และทสวนหวโทรสารทคณสงหากคณตงคา รหสประจาเครอง

Year: (ป:) ปอนตวเลขปสองตวสดทาย (เชน ปอน 1, 3 สาหรบป 2013)

Month: (เดอน:) ปอนตวเลขเดอนสองตว (เชน ปอน 0, 1 สาหรบเดอนมกราคม)

Day: (วน:) ปอนตวเลขวนสองตว (เชน ปอน 0, 1 สาหรบวนท 1)

Time: (เวลา:) ปอนเวลาในรปแบบนาฬกา 24 ชวโมง (เชน ปอน 1, 5, 2, 5 สาหรบ 15:25)

2.Daylight Save (ประหยดแสงกลางวน)

ตงคาเครองเพอเปลยนเวลาสาหรบการปรบเวลาตามแสงอาทตย

On (เปด) ระบบจะรเซตเวลาเรวขนหนงชวโมง

Off (ปด) ระบบจะรเซตเวลาชาลงหนงชวโมง

3.Time Zone (เขตเวลา)

ตงคาโซนเวลาสาหรบประเทศของคณ

UTCXXX:XX

2.Station ID (รหสประจาเครอง)

— ตงคาชอและหมายเลขโทรสารของคณทจะปรากฏในแตละหนาทคณสงโทรสาร

Fax: (โทรสาร:) ปอนหมายเลขโทรสาร (สงสด 20 ตว)

Tel: (โทรศพท:) ปอนหมายเลขโทรศพท (สงสด 20 ตว) หากหมายเลขโทรศพทและหมายเลขโทรสารเปนหมายเลขเดยวกน ใหปอนหมายเลขเดยวกนอกครง

Name: (ชอ:) ปอนชอของคณ (สงสด 20 ตวอกษร)

66

3.Tone/Pulse (โทน/พลส)

— เลอกโหมดการโทรออก Tone (โทน)* เครองของคณมาพรอมกบบรการการหมนหมายเลขแบบเสยงสญญาณ

Pulse (พลส) หากคณมบรการการหมนหมายเลขแบบสญญาณหมน (หมน) คณจาเปนตองเปลยนโหมดการโทรออก

คาทตงจากโรงงานจะแสดงเปนตวหนาและมเคร องหมายดอกจนกากบอย

Page 22: คู มืใช อผู...คู มืใช อผู dcp-1600 dcp-1601 dcp-1610w dcp-1615nw dcp-1616nw mfc-1900 mfc-1901 mfc-1905 mfc-1910w mfc-1911nw mfc-1916nw ผลิตภัณฑ

ขอมลทวไป

15

14.Dial Tone (เสยงหมนการโทรออก)

(สาหรบประเทศนวซแลนด)

— คณสามารถลดระยะเวลาการหยดตรวจจบเสยงสญญาณตอเลขหมายชวคราว

Detection (การตรวจหา)

เครองของคณจะโทรออกทนททตรวจพบเสยงสญญาณตอเลขหมาย

No Detection (ไมมการตรวจหา)*

เมอคณสงโทรสารโดยอตโนมตโดยคาเรมตน เครองของคณจะรอระยะเวลาหนงกอนเรมหมนหมายเลข

5.Dial Prefix (ตวเลขเตมหนาการหมน)

— ตงคาหมายเลขนาหนาทจะเพมหนาหมายเลขโทรสารทกครงทคณหมนโทรออก

— ปอนหมายเลขนาหนา (สงสด 5 ตว) บนแปนกดหมายเลข แลวกด OK (ตกลง)

การตงคาตวเลขเตมหนาการหมนจะเรยกหมายเลขทกาหนดไวลวงหนากอนแลวตามดวยหมายเลขโทรสารทตองการโทรออกโดยอตโนมต ตวอยางเชน: หากระบบโทรศพทของคณกาหนดใหเรยกหมายเลข 9 เพอตดสายโทรออกไปยงหมายเลขภายนอก ใชการตงคานเพอตดสายโทรออกดวยหมายเลข 9 สาหรบทกหมายเลขโทรสารทคณสงโดยอตโนมต

0.Initial Setup (การตงคาเรมตน) (สาหรบรน MFC-1910W, MFC-1911NW และ MFC-1916NW) (ตอ)

ระดบ 2 ระดบ 3 คาอธบาย 1 ตวเลอก คาอธบาย 2 หนา

คาทตงจากโรงงานจะแสดงเปนตวหนาและมเคร องหมายดอกจนกากบอย

Page 23: คู มืใช อผู...คู มืใช อผู dcp-1600 dcp-1601 dcp-1610w dcp-1615nw dcp-1616nw mfc-1900 mfc-1901 mfc-1905 mfc-1910w mfc-1911nw mfc-1916nw ผลิตภัณฑ

บทท 1

16

6.Reset (ตงคาใหม)

1.Machine Reset (ตงคาใหมเครอง)

เรยกคนการตงคาฟงกชนทงหมดเปนคาเรมตนจากโรงงาน

1.Reset (ตงคาใหม)

2.Exit (ออก) ยกเลกการเรยกคนและออกจากเมน

2.Network (เครอขาย)

เรยกคนการตงคาเครอขายทงหมดเปนคาเรมตนจากโรงงาน

1.Reset (ตงคาใหม)

2.Exit (ออก) ยกเลกการเรยกคนและออกจากเมน

3.Address & Fax (ทอยและโทรสาร)

เรยกคนหมายเลขโทรศพทและการตงคาโทรสารทจดเกบไวทงหมด

1.Reset (ตงคาใหม)

2.Exit (ออก) ยกเลกการเรยกคนและออกจากเมน

4.All Settings (การตงคาทงหมด)

เรยกคนการตงคาทงหมดของเครองเปนคาเรมตนจากโรงงาน

All Settings (การตงคาทงหมด) ใชเวลานอยกวา Machine Reset (ตงคาใหมเครอง)

1.Reset (ตงคาใหม)

2.Exit (ออก) ยกเลกการเรยกคนและออกจากเมน

0.Initial Setup (การตงคาเรมตน) (สาหรบรน MFC-1910W, MFC-1911NW และ MFC-1916NW) (ตอ)

ระดบ 2 ระดบ 3 คาอธบาย 1 ตวเลอก คาอธบาย 2 หนา

คาทตงจากโรงงานจะแสดงเปนตวหนาและมเคร องหมายดอกจนกากบอย

Page 24: คู มืใช อผู...คู มืใช อผู dcp-1600 dcp-1601 dcp-1610w dcp-1615nw dcp-1616nw mfc-1900 mfc-1901 mfc-1905 mfc-1910w mfc-1911nw mfc-1916nw ผลิตภัณฑ

ขอมลทวไป

17

1

1.การตงคาทวไป 1

1.General Setup (การตงคาทวไป) (สาหรบรน MFC-1900, MFC-1901 และ MFC-1905)

ระดบ 2 ระดบ 3 คาอธบาย 1 ตวเลอก คาอธบาย 2 หนา

1.Mode Timer (โหมดตวจบเวลา)

— คณสามารถกาหนดระยะเวลากอนทเครองพมพจะกลบไปยงโหมดโทรสารหลงทาสาเนาหรอสแกนครงลาสด

0 Sec (วนาท) กลบไปยงโหมดโทรสารทนท

30 Secs (วนาท) กลบไปยงโหมดโทรสารหลงจากระยะเวลาทคณเลอก

1 Min (นาท)

2 Mins (นาท)*

5 Mins (นาท)

Off (ปด) เครองจะอยในโหมดทคณใชงานลาสด

2.Paper (กระดาษ)

1.Paper Type (ชนดกระดาษ)

Plain (กระดาษธรรมดา)*

Recycled Paper (กระดาษรไซเคล)

70

2.Paper Size (ขนาดกระดาษ)

ตงคาขนาดกระดาษในถาดใสกระดาษ

A4*

Letter (จดหมาย)

Legal

Folio

A5

A5 L

B5

Executive

70

3.Volume (เสยง)

1.Ring (กรง) ปรบระดบความดงของเสยงเรยกเขา

Low (ตา)

Med (กลาง)*

High (สง)

Off (ปด)

2.Beeper (เสยงเตอน)

เมอระดบเสยงเตอนถกเปดใชงาน เครองจะสงเสยงปปเมอคณกดปม เกดความผดพลาด หรอหลงจากทคณสงหรอรบโทรสาร

Low (ตา)

Med (กลาง)*

High (สง)

Off (ปด)

3.Speaker (ลาโพง)

ปรบระดบความดงของลาโพง

Low (ตา)

Med (กลาง)*

High (สง)

Off (ปด)

คาทตงจากโรงงานจะแสดงเปนตวหนาและมเคร องหมายดอกจนกากบอย

Page 25: คู มืใช อผู...คู มืใช อผู dcp-1600 dcp-1601 dcp-1610w dcp-1615nw dcp-1616nw mfc-1900 mfc-1901 mfc-1905 mfc-1910w mfc-1911nw mfc-1916nw ผลิตภัณฑ

บทท 1

18

4.Ecology (ระบบนเวศน)

1.Toner Save (ประหยดผงหมก)

คณสามารถประหยดการใชผงหมก (โทนเนอร) ไดโดยใชคณลกษณะน

On (เปด) เพมจานวนหนาทสามารถทาการพมพไดจากตลบผงหมก (โทนเนอร) เมอคณตงคา Toner Save (ประหยดผงหมก) ไปท On (เปด)คณภาพการพมพจะจางลง

Off (ปด)*

5.LCD Contrast (ความแตกตางระหวางสวนทมดและสวนทสวางของ LCD)

— ปรบความคมชดของจอ LCD

-nnnno+

-nnnon+

-nnonn+*

-nonnn+

-onnnn+

กด c เพอปรบจอ LCD ใหมดลง หรอกด d เพอปรบจอ LCD ใหสวางขน

6.Scan Size (ขนาดสแกน)

— ปรบบรเวณทสแกนใหพอดกบขนาดของเอกสาร

A4*

Letter

7.Replace Toner (เปลยนตลบผงหมก)

— ตงคาเครองใหดาเนนการตอ หรอหยดพมพหลงจากจอ LCD แสดง Replace Toner (เปลยนตลบผงหมก)

Continue (ดาเนนการตอ)

เครองจะดาเนนการพมพตอ เปลยนตลบผงหมก (โทนเนอร) เปนตลบใหมหลงจากจอ LCD แสดง Toner Ended (ตลบผงหมก (โทนเนอร) หมดอายการใชงาน)

68

Stop (หยด)* เครองจะหยดการพมพ เปลยนตลบผงหมก (โทนเนอร) ใหม

1.General Setup (การตงคาทวไป) (สาหรบรน MFC-1900, MFC-1901 และ MFC-1905) (ตอ)

ระดบ 2 ระดบ 3 คาอธบาย 1 ตวเลอก คาอธบาย 2 หนา

คาทตงจากโรงงานจะแสดงเปนตวหนาและมเคร องหมายดอกจนกากบอย

Page 26: คู มืใช อผู...คู มืใช อผู dcp-1600 dcp-1601 dcp-1610w dcp-1615nw dcp-1616nw mfc-1900 mfc-1901 mfc-1905 mfc-1910w mfc-1911nw mfc-1916nw ผลิตภัณฑ

ขอมลทวไป

19

11.General Setup (การตงคาทวไป) (สาหรบรน MFC-1910W, MFC-1911NW และ MFC-1916NW)

ระดบ 2 ระดบ 3 คาอธบาย 1 ตวเลอก คาอธบาย 2 หนา

1.Default Mode (โหมดปกต)

— เลอกโหมดคาเรมตน Fax (โทรสาร)*

Copy (สาเนา)

Scan (สแกน)

2.Mode Timer (โหมดตวจบเวลา)

— คณสามารถกาหนดระยะเวลากอนทเครองจะกลบไปยงโหมดคาเรมตนหลงการดาเนนการครงลาสด

0 Sec (วนาท) กลบไปยงโหมดคาเรมตนทนท

30 Secs (วนาท) กลบไปยงโหมดคาเรมตนหลงจากระยะเวลาทคณเลอก

1 Min (นาท)

2 Mins (นาท)*

5 Mins (นาท)

Off (ปด) เครองจะอยในโหมดทคณใชงานลาสด

3.Paper (กระดาษ)

1.Paper Type (ชนดกระดาษ)

Plain (กระดาษธรรมดา)*

Recycled Paper (กระดาษรไซเคล)

70

2.Paper Size (ขนาดกระดาษ)

ตงคาขนาดกระดาษในถาดใสกระดาษ

A4*

Letter (จดหมาย)

Legal

Folio

A5

A5 L

B5

Executive

70

4.Volume (เสยง)

1.Ring (กรง) ปรบระดบความดงของเสยงเรยกเขา

Low (ตา)

Med (กลาง)*

High (สง)

Off (ปด)

2.Beeper (เสยงเตอน)

เมอระดบเสยงเตอนถกเปดใชงาน เครองจะสงเสยงปปเมอคณกดปม เกดความผดพลาด หรอหลงจากทคณสงหรอรบโทรสาร

Low (ตา)

Med (กลาง)*

High (สง)

Off (ปด)

3.Speaker (ลาโพง)

ปรบระดบความดงของลาโพง

Low (ตา)

Med (กลาง)*

High (สง)

Off (ปด)

คาทตงจากโรงงานจะแสดงเปนตวหนาและมเคร องหมายดอกจนกากบอย

Page 27: คู มืใช อผู...คู มืใช อผู dcp-1600 dcp-1601 dcp-1610w dcp-1615nw dcp-1616nw mfc-1900 mfc-1901 mfc-1905 mfc-1910w mfc-1911nw mfc-1916nw ผลิตภัณฑ

บทท 1

20

5.Ecology (ระบบนเวศน)

1.Toner Save (ประหยดผงหมก)

คณสามารถประหยดการใชผงหมก (โทนเนอร) ไดโดยใชคณลกษณะน

On (เปด) เพมจานวนหนาทสามารถทาการพมพไดจากตลบผงหมก (โทนเนอร) เมอคณตงคา Toner Save (ประหยดผงหมก) ไปท On (เปด)คณภาพการพมพจะจางลง

Off (ปด)*

6.LCD Contrast (ความแตกตางระหวางสวนทมดและสวนทสวางของ LCD)

— ปรบความคมชดของจอ LCD

-nnnno+

-nnnon+

-nnonn+*

-nonnn+

-onnnn+

กด c เพอปรบจอ LCD ใหมดลง หรอกด d เพอปรบจอ LCD ใหสวางขน

7.Scan Size (ขนาดสแกน)

— ปรบบรเวณทสแกนใหพอดกบขนาดของเอกสาร

A4*

Letter

8.Replace Toner (เปลยนตลบผงหมก)

— ตงคาเครองใหดาเนนการตอ หรอหยดพมพหลงจากจอ LCD แสดง Replace Toner (เปลยนตลบผงหมก)

Continue (ดาเนนการตอ)

เครองจะดาเนนการพมพตอ เปลยนตลบผงหมก (โทนเนอร) เปนตลบใหมหลงจากจอ LCD แสดง Toner Ended (ตลบผงหมก (โทนเนอร) หมดอายการใชงาน)

68

Stop (หยด)* เครองจะหยดการพมพ เปลยนตลบผงหมก (โทนเนอร) ใหม

1.General Setup (การตงคาทวไป) (สาหรบรน MFC-1910W, MFC-1911NW และ MFC-1916NW) (ตอ)

ระดบ 2 ระดบ 3 คาอธบาย 1 ตวเลอก คาอธบาย 2 หนา

คาทตงจากโรงงานจะแสดงเปนตวหนาและมเคร องหมายดอกจนกากบอย

Page 28: คู มืใช อผู...คู มืใช อผู dcp-1600 dcp-1601 dcp-1610w dcp-1615nw dcp-1616nw mfc-1900 mfc-1901 mfc-1905 mfc-1910w mfc-1911nw mfc-1916nw ผลิตภัณฑ

ขอมลทวไป

21

1

2.โทรสาร 1

2.Fax (โทรสาร) (สาหรบรน MFC-1900, MFC-1901 และ MFC-1905)

ระดบ 2 ระดบ 3 คาอธบาย 1 ตวเลอก คาอธบาย 2 หนา

1.Setup Receive (ตงคาการรบ)

(ในโหมดโทรสารเทานน)

1.Ring Delay (หนวงเวลาเสยงเรยก)

การตงคาการชะลอเสยงเรยกเขา จะกาหนดจานวนครงทเครองสงเสยงเรยกกอนรบสายในโหมดโทรสารเทานน และ โหมดโทรสาร/โทรศพท

(00 - 10)

02*

ถาคณใชโทรศพทภายนอกหรอโทรศพททตอแยกจากเครองดวยสายโทรศพทสายเดยวกบเครอง เลอกจานวนเสยงเรยกเขาสงสด

77

2.F/T Ring Time (ระยะเวลาในการดงของเสยงกรงเรยกเขา F/T)

ตงคาระยะเวลาของเสยงเรยกทดงตดกนแบบสองครงในโหมดโทรสาร/โทรศพท

20 Secs (วนาท)

30 Secs (วนาท)*

40 Secs (วนาท)

70 Secs (วนาท)

ถาสายเปนโทรสาร เครองของคณจะรบสาย แตถาสายเปนการโทรดวยเสยง เครองจะสงเสยงกรงเรยกเขา F/T (เสยงเรยกทดงตดกนแบบสองครง) เมอคณไดตงคาในการตงคาระยะเวลาในการดงของเสยงกรงเรยกเขา F/T ถาคณไดยนเสยงกรงเรยกเขา F/T หมายความวาคณมเสยงเรยกจากผโทรเขาในสาย

77

3.Fax Detect (ตรวจจบโทรสาร)

รบขอความโทรสารโดยไมตองกด Start (เรม) เมอการตรวจจบโทรสารเปน On (เปด) คณสามารถรบขอความโทรสารไดโดยไมตองกด Start (เรม)

On (เปด)* เครองสามารถรบโทรสารโดยอตโนมต แมวาคณจะรบสาย

77

Semi (ตงคาแบบกลาง) (MFC-1905)

เครองจะรบสายการตดตอดวยโทรสารโดยอตโนมตเทานน หากคณรบสายดวยหฟงของเครอง

Off (ปด) หากคณอยทเครองและรบสายการตดตอดวยโทรสารกอนโดยยกหฟงของเครองโทรศพทภายนอก (MFC-1900 และ MFC-1901 เทานน) หรอของเครอง (MFC-1905 เทานน) ใหกด Start (เรม)

คาทตงจากโรงงานจะแสดงเปนตวหนาและมเคร องหมายดอกจนกากบอย

Page 29: คู มืใช อผู...คู มืใช อผู dcp-1600 dcp-1601 dcp-1610w dcp-1615nw dcp-1616nw mfc-1900 mfc-1901 mfc-1905 mfc-1910w mfc-1911nw mfc-1916nw ผลิตภัณฑ

บทท 1

22

1.Setup Receive (ตงคาการรบ)

(ในโหมดโทรสารเทานน)

(ตอ)

4.Auto Reduction (การลดโดยอตโนมต)

เครองจะคานวณอตราสวนการยอขนาดโดยใชขนาดกระดาษของโทรสารและการตงคาขนาดกระดาษของคณ (Menu (เมน), 1, 2, 2)

On (เปด)* หากคณเลอก On (เปด) เครองจะยอขนาดโทรสารรบเขาแตละหนาใหพอดกบหนงหนากระดาษขนาด A4, Letter, Legal หรอ Folio

Off (ปด)

5.Memory Receive (การรบในหนวยความจา)

จดเกบโทรสารรบเขาไวในหนวยความจาเมอกระดาษหมด

เครองจะรบโทรสารปจจบนตอโดยโทรสารทเหลออยจะถกจดเกบในหนวยความจา ถามหนวยความจาเพยงพอ

On (เปด)* นอกจากน โทรสารรบเขาตอไปตอจากนจะจดเกบในหนวยความจาจนกวาหนวยความจาจะเตม เมอหนวยความจาเตม เครองจะหยดรบสายโดยอตโนมต ถาตองการพมพโทรสาร ใหใสกระดาษใหมในถาด แลวกด Start (เรม)

Off (ปด) โทรสารรบเขาตอไปตอจากนจะไมจดเกบในหนวยความจา เครองจะหยดรบสายโดยอตโนมตจนกวาจะใสกระดาษใหมในถาดใสกระดาษ เมอตองการพมพโทรสารทคณไดรบลาสดใหใสกระดาษใหมในถาด และกด Start (เรม)

6.Print Density (ความเขมการพมพ)

คณสามารถทาการปรบคาความเขมในการพมพเพอปรบหนาทพมพใหมดลงหรอสวางขน

-nnnno+

-nnnon+

-nnonn+*

-nonnn+

-onnnn+

กด c เพอปรบใหมดลง ใหกด d เพอปรบใหสวางขน

2.Fax (โทรสาร) (สาหรบรน MFC-1900, MFC-1901 และ MFC-1905) (ตอ)

ระดบ 2 ระดบ 3 คาอธบาย 1 ตวเลอก คาอธบาย 2 หนา

คาทตงจากโรงงานจะแสดงเปนตวหนาและมเคร องหมายดอกจนกากบอย

Page 30: คู มืใช อผู...คู มืใช อผู dcp-1600 dcp-1601 dcp-1610w dcp-1615nw dcp-1616nw mfc-1900 mfc-1901 mfc-1905 mfc-1910w mfc-1911nw mfc-1916nw ผลิตภัณฑ

ขอมลทวไป

23

12.Setup Send (ตงคาการสง)

1.Contrast (ความแตกตางระหวางสวนทมดและสวนทสวาง)

เปลยนความสวางหรอความมดของโทรสารทคณสง

Auto (อตโนมต)* Auto (อตโนมต) จะใหผลลพธทดทสด ซงจะเลอกความคมชดทเหมาะสมทสดสาหรบเอกสารของคณโดยอตโนมต

Light (สวาง) หากเอกสารของคณจางเกนไป ใหเลอก Light (สวาง)

Dark (มด) หากเอกสารของคณเขมเกนไป ใหเลอก Dark (มด)

2.Fax Resolution (ความละเอยดโทรสาร)

ตงคาความละเอยดเรมตนสาหรบโทรสารสงออก

คณภาพของโทรสารสงออกสามารถปรบปรงไดโดยเปลยนความละเอยดของโทรสาร

Standard (มาตรฐาน)*

เหมาะสาหรบเอกสารงานพมพสวนใหญ

Fine (ละเอยด) เหมาะสาหรบงานพมพขนาดเลกและใชเวลาสงขอมลชากวาความละเอยดมาตรฐานเลกนอย

S.Fine (ละเอยดมาก)

เหมาะสาหรบงานพมพทมขนาดเลกหรองานศลปะและใชเวลาสงขอมลชากวาความละเอยดแบบละเอยด

Photo (รปถาย) ใชเมอเอกสารมแสงเงาแตกตางกนหรอเปนภาพถาย ซงจะใชเวลาสงขอมลชาทสด

3.Overseas Mode (โหมดตางประเทศ)

ถาคณกาลงประสบปญหาขณะสงโทรสารไปยงตางประเทศเนองจากการเชอมตอไมด การเปดการสงโทรสารไปยงตางประเทศอาจชวยแกปญหาได

On (เปด) เปดคณลกษณะน หากคณประสบปญหาในการสงโทรสารไปตางประเทศ คณลกษณะนจะเปดไวสาหรบการสงโทรสารครงถดไปเทานน

Off (ปด)* คงการตงคาน Off (ปด) เมอการเชอมตอเครอขายเปนปกต และคณสามารถสงโทรสารไปตางประเทศสาเรจ

2.Fax (โทรสาร) (สาหรบรน MFC-1900, MFC-1901 และ MFC-1905) (ตอ)

ระดบ 2 ระดบ 3 คาอธบาย 1 ตวเลอก คาอธบาย 2 หนา

คาทตงจากโรงงานจะแสดงเปนตวหนาและมเคร องหมายดอกจนกากบอย

Page 31: คู มืใช อผู...คู มืใช อผู dcp-1600 dcp-1601 dcp-1610w dcp-1615nw dcp-1616nw mfc-1900 mfc-1901 mfc-1905 mfc-1910w mfc-1911nw mfc-1916nw ผลิตภัณฑ

บทท 1

24

3.Anti-Junk Fax (การปองกนโทรสารขยะ)

1.Register (ลงทะเบยน)

หากคณไมตองการรบโทรสาร/โทรศพทจากหมายเลขเฉพาะ คณสามารถลงทะเบยนหมายเลขไดถง 100 หมายเลขในรายการการปองกนโทรสารขยะ

คณจาเปนตองเปดใชบรการ ID ผโทรจากบรษททใหบรการดานโทรศพทในพนทของคณคณไมสามารถเลอกหมายเลขทไมไดจดเกบในหนวยความจา ID ผโทร

— เลอกหมายเลขทคณตองการลงทะเบยนในรายการการปองกนโทรสารขยะดวยการกด aและ b กด OK (ตกลง) แลวกด 1

2.Delete (ลบ) — เลอกหมายเลขทคณตองการลบออกจากรายการการปองกนโทรสารขยะดวยการกด aและ b กด OK (ตกลง) แลวกด 1

3.Print Report (รายงานการพมพ)

— คณสามารถพมพรายการหมายเลขโทรสาร/โทรศพททลงทะเบยนในรายการการปองกนโทรสารขยะได

4.Address Book (สมดทอย)

1.Speed Dial (การตอเลขหมายดวยปมโทรดวน)

จดเกบหมายเลขปมโทรดวนสงสด 99

หมายเลข กด

(Address Book (สมดทอย)) สองครง แลวปอนหมายเลขปมโทรดวนสองหลก

2.Fax (โทรสาร) (สาหรบรน MFC-1900, MFC-1901 และ MFC-1905) (ตอ)

ระดบ 2 ระดบ 3 คาอธบาย 1 ตวเลอก คาอธบาย 2 หนา

คาทตงจากโรงงานจะแสดงเปนตวหนาและมเคร องหมายดอกจนกากบอย

Page 32: คู มืใช อผู...คู มืใช อผู dcp-1600 dcp-1601 dcp-1610w dcp-1615nw dcp-1616nw mfc-1900 mfc-1901 mfc-1905 mfc-1910w mfc-1911nw mfc-1916nw ผลิตภัณฑ

ขอมลทวไป

25

15.Report Setting (การตงคารายงาน)

1.Transmission (รายงานการตรวจสอบความถกตองการสงสญญาณ)

คณสามารถใชรายงานการตรวจสอบความถกตองการสงสญญาณเปนหลกฐานทคณสงโทรสาร รายการนแสดงชอผรบหรอหมายเลขโทรสาร เวลาและวนทสง ระยะเวลาสง จานวนหนาทสง และระบวาการสงสาเรจหรอไม

On (เปด) พมพรายงานทกครงหลงสงโทรสาร

On+Image (เปด+ภาพ)

พมพรายงานทกครงหลงสงโทรสาร สวนของหนาแรกของโทรสารจะปรากฏในรายงาน

Off (ปด)* พมพรายงานหากโทรสารของคณสงไมสาเรจเนองจากเกดขอผดพลาดเกยวกบการสงสญญาณ

Off+Image (ปด+ภาพ)

พมพรายงานหากโทรสารของคณสงไมสาเรจเนองจากเกดขอผดพลาดเกยวกบการสงสญญาณ สวนของหนาแรกของโทรสารจะปรากฏในรายงาน

2.Journal Period (รายงานบนทกโทรสาร)

ตงคาชวงเวลาสาหรบการพมพบนทกโทรสารโดยอตโนมต

รายงานบนทกโทรสารคอรายการขอมลเกยวกบโทรสารรบเขาและสงออก 200 รายการลาสด

Off (ปด) หากคณตงคาชวงเวลาสาหรบการพมพไวท ปด คณยงสามารถพมพรายงานไดดวยตนเองจากเมนพมพรายงาน

Every 50 Faxes (ทกๆ โทรสาร 50 แผน)*

เครองจะพมพรายงานบนทกโทรสารเมอเครองจดเกบ 50 งาน

Every 6 Hours (ทกๆ 6 ชวโมง)

Every 12 Hours (ทกๆ 12 ชวโมง)

Every 24 Hours (ทกๆ 24 ชวโมง)

Every 2 Days (ทกๆ 2 วน)

Every 7 Days (ทกๆ 7 วน)

เครองจะพมพรายงานในเวลาทเลอก แลวลบงานทงหมดออกจากหนวยความจา

2.Fax (โทรสาร) (สาหรบรน MFC-1900, MFC-1901 และ MFC-1905) (ตอ)

ระดบ 2 ระดบ 3 คาอธบาย 1 ตวเลอก คาอธบาย 2 หนา

คาทตงจากโรงงานจะแสดงเปนตวหนาและมเคร องหมายดอกจนกากบอย

Page 33: คู มืใช อผู...คู มืใช อผู dcp-1600 dcp-1601 dcp-1610w dcp-1615nw dcp-1616nw mfc-1900 mfc-1901 mfc-1905 mfc-1910w mfc-1911nw mfc-1916nw ผลิตภัณฑ

บทท 1

26

6.Remote Fax Opt (ตวเลอกโทรสารระยะไกล)

1.PC Fax Receive (รบโทรสารดวย PC)

ตงคาเครองใหสงโทรสารไปยง PC ของคณ หากคณเลอก On (เปด) คณสามารถเปดคณลกษณะความปลอดภย Backup Print (สารองการพมพ)

On (เปด) 82

Off (ปด)*

2.Print Document (พมพเอกสาร)

หากคณเปดคณลกษณะการรบโทรสารดวย PC และเครองของคณจะจดเกบโทรสารทไดรบในหนวยความจา คณสามารถพมพโทรสารจากหนวยความจาได

7.Remaining Jobs (งานทเหลอ)

— คณสามารถตรวจสอบวามงานใดอยในหนวยความจาและใหคณยกเลกงานทตงเวลาไว

[XXX] โปรดปฏบตตามคาแนะนาบนจอ LCD

75

0.Miscellaneous (เบดเตลด)

1.Compatibility (ความสามารถใชงานดวยกนได)

ถาคณประสบปญหาในการสงหรอรบโทรสารเนองจากมสญญาณรบกวนในสายโทรศพท ใหปรบการปรบสมดลสาหรบเครองทเขากนไดเพอลดความเรวของโมเดมสาหรบการทางานของโทรสาร

Normal (ธรรมดา)* ตงคาความเรวของโมเดมท 14400 bps

Basic(for VoIP) (พนฐาน (สาหรบ VoIP))

ตดความเรวของโมเดมท 9600 bps และปดโหมดการแกไขขอผดพลาด (ECM) หากคณประสบปญหาสญญาณรบกวนในสายโทรศพทมาตรฐานของคณเปนประจา ลองใชการตงคาน

2.Caller ID (ID ผโทร)

เปดใชงานฟงกชนรหสผโทรเขา และแสดงหรอพมพ 30 รายการผโทรเขาลาสดทจดเกบอยในหนวยความจา

Display # (แสดงรหส)

ID ผโทรรายการลาสดจะปรากฏขนบนหนาจอ

Print Report (พมพรายงาน)

พมพขอมลการโทรสามสบรายการลาสดในรายการ ID ผโทร

2.Fax (โทรสาร) (สาหรบรน MFC-1900, MFC-1901 และ MFC-1905) (ตอ)

ระดบ 2 ระดบ 3 คาอธบาย 1 ตวเลอก คาอธบาย 2 หนา

คาทตงจากโรงงานจะแสดงเปนตวหนาและมเคร องหมายดอกจนกากบอย

Page 34: คู มืใช อผู...คู มืใช อผู dcp-1600 dcp-1601 dcp-1610w dcp-1615nw dcp-1616nw mfc-1900 mfc-1901 mfc-1905 mfc-1910w mfc-1911nw mfc-1916nw ผลิตภัณฑ

ขอมลทวไป

27

12.Fax (โทรสาร) (สาหรบรน MFC-1910W, MFC-1911NW และ MFC-1916NW)

ระดบ 2 ระดบ 3 คาอธบาย 1 ตวเลอก คาอธบาย 2 หนา

1.Setup Receive (ตงคาการรบ)

(ในโหมดโทรสารเทานน)

1.Receive Mode (โหมดรบ)

เลอกโหมดการรบของตวเครองทตรงตามความตองการของคณทสด

Fax Only (โทรสารเทานน)*

เครองของคณจะรบสายทกสายเปนโทรสารโดยอตโนมต Fax Only (โทรสารเทานน) จะแสดงบนหนาจอแสดงผลแบบ LCD เมอตงคาน

76

Fax/Tel (โทรสาร/โทรศพท)

เครองของคณจะควบคมสายโทรศพทและรบสายทกสายโดยอตโน-มต หากสายไมใชสายโทรสาร โทรศพทจะสงเสยงเรยกเพอใหคณรบสาย Fax/Tel (โทรสาร/โทรศพท) จะแสดงบนหนาจอแสดงผลแบบ LCD เมอตงคาน

External TAD (TAD ภายนอก)

(ยกเวน MFC-1916NW)

อปกรณตอบรบโทรศพทภายนอก (TAD) จะรบทกสายเรยกเขาโดยอตโนมต ขอความเสยงจะถดจดเกบใน TAD ภายนอก ขอความแฟกซจะถกพมพโดยอตโนมต External TAD (TAD ภายนอก) จะแสดงบนหนาจอแสดงผลแบบ LCD เมอตงคาน

Manual (ดาเนนการเอง)

คณจะควบคมสายโทร-ศพทและจะตองตอบรบสายโทรเขาทกสายดวยตนเอง Manual (ดาเนนการเอง) จะแสดงบนหนาจอแสดงผลแบบ LCD เมอตงคาน

2.Ring Delay (หนวงเวลาเสยงเรยก)

การตงคาการชะลอเสยงเรยกเขา จะกาหนดจานวนครงทเครองสงเสยงเรยกกอนรบสายในโหมดโทรสารเทานน และ โทรสาร/โทรศพท

(00 - 10)

02*

ถาคณใชโทรศพทภายนอกหรอโทรศพททตอแยกออกมาจากตวเครองตอกบสายโทรศพทเดยวกนกบเครอง เลอกจานวนเสยงเรยกเขาสงสด

77

คาทตงจากโรงงานจะแสดงเปนตวหนาและมเคร องหมายดอกจนกากบอย

Page 35: คู มืใช อผู...คู มืใช อผู dcp-1600 dcp-1601 dcp-1610w dcp-1615nw dcp-1616nw mfc-1900 mfc-1901 mfc-1905 mfc-1910w mfc-1911nw mfc-1916nw ผลิตภัณฑ

บทท 1

28

1.Setup Receive (ตงคาการรบ)

(ในโหมดโทรสารเทานน)

(ตอ)

3.F/T Ring Time (ระยะเวลาในการดงของเสยงกรงเรยกเขา F/T)

ตงคาระยะเวลาของเสยงเรยกทดงตดกนแบบสองครงในโหมดโทรสาร/โทรศพท

20 Secs (วนาท)

30 Secs (วนาท)*

40 Secs (วนาท)

70 Secs (วนาท)

ถาสายเปนโทรสาร เครองของคณจะรบสาย แตถาสายเปนการโทรดวยเสยง เครองจะสงเสยงกรงเรยกเขา F/T (เสยงเรยกทดงตดกนแบบสองครง) เมอคณไดตงคาในการตงคาระยะเวลาในการดงของเสยงกรงเรยกเขา F/T ถาคณไดยนเสยงกรงเรยกเขา F/T หมายความวาคณมเสยงเรยกจากผโทรเขาในสาย

77

4.Fax Detect (ตรวจจบโทรสาร)

รบขอความโทรสารโดยไมตองกด Start (เรม) เมอการตรวจจบโทรสารเปน On (เปด) คณสามารถรบขอความโทรสารไดโดยไมตองกด Start (เรม)

On (เปด)* เครองสามารถรบโทรสารโดยอตโนมต แมวาคณจะรบสาย

77

Semi (ตงคาแบบกลาง) (MFC-1916NW)

เครองจะรบสายการตดตอดวยโทรสารโดยอตโนมตเทานน หากคณรบสายดวยหฟงของเครอง

Off (ปด) หากคณอยทเครองและรบสายการตดตอดวยโทรสารกอนโดยยกหฟงของเครองโทรศพทภายนอก (สาหรบรน MFC-1910W, MFC-1911NW และ MFC-1916NW) หรอของเครอง (สาหรบรน MFC-1916NW) กด Start (เรม) จากนนกด 2

5.Auto Reduction (การลดโดยอตโนมต)

เครองจะคานวณอตราสวนการยอขนาดโดยใชขนาดกระดาษของโทรสารและการตงคาขนาดกระดาษของคณ (Menu (เมน), 1, 3, 2)

On (เปด)* หากคณเลอก On (เปด) เครองจะยอขนาดโทรสารรบเขาแตละหนาใหพอดกบหนงหนากระดาษขนาด A4, Letter, Legal หรอ Folio

Off (ปด)

2.Fax (โทรสาร) (สาหรบรน MFC-1910W, MFC-1911NW และ MFC-1916NW) (ตอ)

ระดบ 2 ระดบ 3 คาอธบาย 1 ตวเลอก คาอธบาย 2 หนา

คาทตงจากโรงงานจะแสดงเปนตวหนาและมเคร องหมายดอกจนกากบอย

Page 36: คู มืใช อผู...คู มืใช อผู dcp-1600 dcp-1601 dcp-1610w dcp-1615nw dcp-1616nw mfc-1900 mfc-1901 mfc-1905 mfc-1910w mfc-1911nw mfc-1916nw ผลิตภัณฑ

ขอมลทวไป

29

11.Setup Receive (ตงคาการรบ)

(ในโหมดโทรสารเทานน)

(ตอ)

6.Memory Receive (การรบในหนวยความจา)

จดเกบโทรสารรบเขาไวในหนวยความจาเมอกระดาษหมด

เครองจะรบโทรสารปจจบนตอโดยโทรสารทเหลออยจะถกจดเกบในหนวยความจา ถามหนวยความจาเพยงพอ

On (เปด)* นอกจากน โทรสารรบเขาตอไปตอจากนจะจดเกบในหนวยความจาจนกวาหนวยความจาจะเตม เมอหนวยความจาเตม เครองจะหยดรบสายโดยอตโนมต ถาตองการพมพโทรสาร ใหใสกระดาษใหมในถาด แลวกด Start (เรม)

Off (ปด) โทรสารรบเขาตอไปตอจากนจะไมจดเกบในหนวยความจา เครองจะหยดรบสายโดยอตโนมตจนกวาจะใสกระดาษใหมในถาดใสกระดาษ เมอตองการพมพโทรสารทคณไดรบลาสดใหใสกระดาษใหมในถาด และกด Start (เรม)

7.Print Density (ความเขมการพมพ)

คณสามารถทาการปรบคาความเขมในการพมพเพอปรบหนาทพมพใหมดลงหรอสวางขน

-nnnno+

-nnnon+

-nnonn+*

-nonnn+

-onnnn+

กด c เพอปรบใหมดลง ใหกด d เพอปรบใหสวางขน

2.Setup Send (ตงคาการสง)

1.Contrast (ความแตกตางระหวางสวนทมดและสวนทสวาง)

เปลยนความสวางหรอความมดของโทรสารทคณสง

Auto (อตโนมต)* Auto (อตโนมต) จะใหผลลพธทดทสด ซงจะเลอกความคมชดทเหมาะสมทสดสาหรบเอกสารของคณโดยอตโนมต

Light (สวาง) หากเอกสารของคณจางเกนไป ใหเลอก Light (สวาง)

Dark (มด) หากเอกสารของคณเขมเกนไป ใหเลอก Dark (มด)

2.Fax (โทรสาร) (สาหรบรน MFC-1910W, MFC-1911NW และ MFC-1916NW) (ตอ)

ระดบ 2 ระดบ 3 คาอธบาย 1 ตวเลอก คาอธบาย 2 หนา

คาทตงจากโรงงานจะแสดงเปนตวหนาและมเคร องหมายดอกจนกากบอย

Page 37: คู มืใช อผู...คู มืใช อผู dcp-1600 dcp-1601 dcp-1610w dcp-1615nw dcp-1616nw mfc-1900 mfc-1901 mfc-1905 mfc-1910w mfc-1911nw mfc-1916nw ผลิตภัณฑ

บทท 1

30

2.Setup Send (ตงคาการสง)

(ตอ)

2.Fax Resolution (ความละเอยดโทรสาร)

ตงคาความละเอยดเรมตนสาหรบโทรสารสงออก

คณภาพของโทรสารสงออกสามารถปรบปรงไดโดยเปลยนความละเอยดของโทรสาร

Standard (มาตรฐาน)*

เหมาะสาหรบเอกสารงานพมพสวนใหญ

Fine (ละเอยด) เหมาะสาหรบงานพมพขนาดเลกและใชเวลาสงขอมลชากวาความละ-เอยดมาตรฐานเลกนอย

S.Fine (ละเอยดมาก)

เหมาะสาหรบงานพมพทมขนาดเลกหรองานศลปะและใชเวลาสงขอมลชากวาความละเอยดแบบละเอยด

Photo (รปถาย) ใชเมอเอกสารมแสงเงาแตกตางกนหรอเปนภาพถาย ซงจะใชเวลาสงขอมลชาทสด

3.Overseas Mode (โหมดตางประเทศ)

ถาคณกาลงประสบปญหาขณะสงโทรสารไปยงตางประเทศเนองจากการเชอมตอไมด การเปดการสงโทรสารไปยงตางประเทศอาจชวยแกปญหาได

On (เปด) เปดคณลกษณะน หากคณประสบปญหาในการสงโทรสารไปตางประเทศ คณลกษณะนจะเปดไวสาหรบการสงโทรสารครงถดไปเทานน

Off (ปด)* คงการตงคาน Off (ปด) เมอการเชอมตอเครอขายเปนปกต และคณสามารถสงโทรสารไปตางประเทศสาเรจ

4.Auto Redial (โทรซาอตโนมต)

กาหนดใหเครองของคณหมนทวนหมายเลขเครองโทรสารลาสดซาหลงจากผานไปหานาทหากโทรสารสงไมผานเนองจากสายไมวาง

On (เปด)*

Off (ปด)

2.Fax (โทรสาร) (สาหรบรน MFC-1910W, MFC-1911NW และ MFC-1916NW) (ตอ)

ระดบ 2 ระดบ 3 คาอธบาย 1 ตวเลอก คาอธบาย 2 หนา

คาทตงจากโรงงานจะแสดงเปนตวหนาและมเคร องหมายดอกจนกากบอย

Page 38: คู มืใช อผู...คู มืใช อผู dcp-1600 dcp-1601 dcp-1610w dcp-1615nw dcp-1616nw mfc-1900 mfc-1901 mfc-1905 mfc-1910w mfc-1911nw mfc-1916nw ผลิตภัณฑ

ขอมลทวไป

31

13.Anti-Junk Fax (การปองกนโทรสารขยะ)

1.Register (ลงทะเบยน)

หากคณไมตองการรบโทรสาร/โทรศพทจากหมายเลขเฉพาะ คณสามารถลงทะเบยนหมายเลขไดถง 100 หมายเลขในรายการการปองกนโทรสารขยะ

คณจาเปนตองเปดใชบรการ ID ผโทรจากบรษททใหบรการดานโทรศพทในพนทของคณ คณไมสามารถเลอกหมายเลขทไมไดจดเกบในหนวยความจา ID ผโทร

— เลอกหมายเลขทคณตองการลงทะเบยนในรายการการปองกนโทรสารขยะดวยการกด a และ b กด OK (ตกลง) แลวกด 1

2.Delete (ลบ) — เลอกหมายเลขทคณตองการลบออกจากรายการการปองกนโทรสารขยะดวยการกด a และ b กด OK (ตกลง) แลวกด 1

3.Print Report (พมพรายงาน)

— คณสามารถพมพรายการหมายเลขโทรสาร/โทรศพททลงทะเบยนในรายการการปองกนโทรสารขยะได

4.Address Book (สมดทอย)

1.Speed Dial (การตอเลขหมายดวยปมโทรดวน)

จดเกบหมายเลขปมโทรดวนสงสด 99

หมายเลข กด

(Address Book (สมดทอย)) สองครง แลวปอนหมายเลขปมโทรดวนสองหลก

5.Report Setting (การตงคารายงาน)

1.Transmission (รายงานการตรวจสอบความถกตองการสงสญญาณ)

คณสามารถใชรายงานการตรวจสอบความถกตองการสงสญญาณเปนหลกฐานทคณสงโทรสาร รายการนแสดงชอผรบหรอหมายเลขโทรสาร เวลาและวนทสง ระยะเวลาสง จานวนหนาทสง และระบวาการสงสาเรจหรอไม

On (เปด) พมพรายงานทกครงหลงสงโทรสาร

On+Image (เปด+ภาพ)

พมพรายงานทกครงหลงสงโทรสาร สวนของหนาแรกของโทรสารจะปรากฏในรายงาน

Off (ปด)* พมพรายงานหากโทรสารของคณสงไมสาเรจเนองจากเกดขอผดพลาดเกยวกบการสงสญญาณ

Off+Image (ปด+ภาพ)

พมพรายงานหากโทรสารของคณสงไมสาเรจเนองจากเกดขอผดพลาดเกยวกบการสงสญญาณ สวนของหนาแรกของโทรสารจะปรากฏในรายงาน

No Report (ไมพมพรายงาน)

2.Fax (โทรสาร) (สาหรบรน MFC-1910W, MFC-1911NW และ MFC-1916NW) (ตอ)

ระดบ 2 ระดบ 3 คาอธบาย 1 ตวเลอก คาอธบาย 2 หนา

คาทตงจากโรงงานจะแสดงเปนตวหนาและมเคร องหมายดอกจนกากบอย

Page 39: คู มืใช อผู...คู มืใช อผู dcp-1600 dcp-1601 dcp-1610w dcp-1615nw dcp-1616nw mfc-1900 mfc-1901 mfc-1905 mfc-1910w mfc-1911nw mfc-1916nw ผลิตภัณฑ

บทท 1

32

5.Report Setting (การตงคารายงาน)

(ตอ)

2.Journal Period (รายงานบนทกโทรสาร)

ตงคาชวงเวลาสาหรบการพมพบนทกโทรสารโดยอตโนมต

รายงานบนทกโทรสารคอรายการขอมลเกยวกบโทรสารรบเขาและสงออก 200 รายการลาสด

Off (ปด) หากคณตงคาชวงเวลาสาหรบการพมพไวท ปด คณยงสามารถพมพรายงานไดดวยตนเองจากเมนพมพรายงาน

Every 50 Faxes (ทกๆ โทรสาร 50 แผน)*

เครองจะพมพรายงานบนทกโทรสารเมอเครองจดเกบ 50 งาน

Every 6 Hours (ทกๆ 6 ชวโมง)

Every 12 Hours (ทกๆ 12 ชวโมง)

Every 24 Hours (ทกๆ 24 ชวโมง)

Every 2 Days (ทกๆ 2 วน)

Every 7 Days (ทกๆ 7 วน)

เครองจะพมพรายงานในเวลาทเลอก แลวลบงานทงหมดออกจากหนวยความจา

6.Remote Fax Opt (ตวเลอกโทรสารระยะไกล)

1.PC Fax Receive (รบโทรสารดวย PC)

ตงคาเครองใหสงโทรสารไปยง PC ของคณ หากคณเลอก On (เปด) คณสามารถเปดคณลกษณะความปลอดภย Backup Print (สารองการพมพ)

On (เปด) 82

Off (ปด)*

2.Print Document (พมพเอกสาร)

หากคณเปดคณลกษณะการรบโทรสารดวย PC และเครองของคณจะจดเกบโทรสารทไดรบในหนวยความจา คณสามารถพมพโทรสารจากหนวยความจาได

7.Remaining Jobs (งานทเหลอ)

— คณสามารถตรวจสอบวามงานใดอยในหนวยความจาและใหคณยกเลกงานทตงเวลาไว

[XXX] โปรดปฏบตตามคาแนะนาบนจอ LCD

75

0.Miscellaneous (เบดเตลด)

1.Compatibility (ความสามารถใชงานดวยกนได)

ถาคณประสบปญหาในการสงหรอรบโทรสารเนองจากมสญญาณรบกวนในสายโทรศพท ใหปรบการปรบสมดลสาหรบเครองทเขากนไดเพอลดความเรวของโมเดมสาหรบการทางานของโทรสาร

Normal (ธรรมดา)* ตงคาความเรวของโมเดมท 14400 bps

Basic(for VoIP) (พนฐาน (สาหรบ VoIP))

ตดความเรวของโมเดมท 9600 bps และปดโหมดการแกไขขอผดพลาด (ECM) หากคณประสบปญหาสญญาณรบกวนในสายโทรศพทมาตรฐานของคณเปนประจา ลองใชการตงคาน

2.Fax (โทรสาร) (สาหรบรน MFC-1910W, MFC-1911NW และ MFC-1916NW) (ตอ)

ระดบ 2 ระดบ 3 คาอธบาย 1 ตวเลอก คาอธบาย 2 หนา

คาทตงจากโรงงานจะแสดงเปนตวหนาและมเคร องหมายดอกจนกากบอย

Page 40: คู มืใช อผู...คู มืใช อผู dcp-1600 dcp-1601 dcp-1610w dcp-1615nw dcp-1616nw mfc-1900 mfc-1901 mfc-1905 mfc-1910w mfc-1911nw mfc-1916nw ผลิตภัณฑ

ขอมลทวไป

33

10.Miscellaneous (เบดเตลด)

(ตอ)

2.Caller ID (ID ผโทร)

เปดใชงานฟงกชนรหสผโทรเขา และแสดงหรอพมพ 30 รายการผโทรเขาลาสดทจดเกบอยในหนวยความจา

Display # (แสดงรหส)

ID ผโทรรายการลาสดจะปรากฏขนบนหนาจอ

Print Report (พมพรายงาน)

พมพขอมลการโทรสามสบรายการลาสดในรายการ ID ผโทร

2.Fax (โทรสาร) (สาหรบรน MFC-1910W, MFC-1911NW และ MFC-1916NW) (ตอ)

ระดบ 2 ระดบ 3 คาอธบาย 1 ตวเลอก คาอธบาย 2 หนา

คาทตงจากโรงงานจะแสดงเปนตวหนาและมเคร องหมายดอกจนกากบอย

Page 41: คู มืใช อผู...คู มืใช อผู dcp-1600 dcp-1601 dcp-1610w dcp-1615nw dcp-1616nw mfc-1900 mfc-1901 mfc-1905 mfc-1910w mfc-1911nw mfc-1916nw ผลิตภัณฑ

บทท 1

34

3.สาเนา 1

3.Copy (สาเนา)

ระดบ 2 ระดบ 3 คาอธบาย 1 ตวเลอก คาอธบาย 2 หนา

1.Quality (คณภาพ)

— คณสามารถเลอกความละเอยดสาเนาสาหรบประเภทเอกสารของคณ

Auto (อตโนมต)* Auto (อตโนมต) เปนโหมดทแนะนาสาหรบการพมพปกต เหมาะสาหรบเอกสารทมทงขอความและภาพถาย

Text (ตวอกษร) เหมาะสาหรบเอกสารทมขอความเปนสวนใหญ

Photo (รปถาย) ปรบคณภาพสาเนาสาหรบภาพถายใหดขน

Receipt (ใบเสรจรบเงน)

เหมาะสาหรบการทาสาเนาใบเสรจรบเงน

2.Brightness (ความสวาง)

— ปรบความสวางของสาเนา

-nnnno+

-nnnon+

-nnonn+*

-nonnn+

-onnnn+

กด c เพอเพมความสวางหรอกด d เพอลดความสวาง

3.Contrast (ความแตกตางระหวางสวนทมดและสวนทสวาง)

— ปรบความคมชดเพอชวยใหภาพคมชดและสดใสยงขน

-nnnno+

-nnnon+

-nnonn+*

-nonnn+

-onnnn+

กด c เพอเพมความคมชดหรอกด d เพอลดความคมชด

4.ID Copy (ทาสาเนาบตรประจาตว)

1.Quality (คณภาพ)

คณสามารถเปลยนแปลงการตงคาเรมตนสาหรบการทาสาเนาบตรประจาตวได

Auto (อตโนมต)* Auto (อตโนมต) เปนโหมดมาตรฐานสาหรบการพมพปกต หากคณตองการใหงานพมพชดเจนขน ใหเลอก Lighter (สวางขน)

Lighter (สวางขน)

2.Brightness (ความสวาง)

-nnnno+

-nnnon+*

-nnonn+

-nonnn+

-onnnn+

กด c เพอเพมความสวางหรอกด d เพอลดความสวาง

คาทตงจากโรงงานจะแสดงเปนตวหนาและมเคร องหมายดอกจนกากบอย

Page 42: คู มืใช อผู...คู มืใช อผู dcp-1600 dcp-1601 dcp-1610w dcp-1615nw dcp-1616nw mfc-1900 mfc-1901 mfc-1905 mfc-1910w mfc-1911nw mfc-1916nw ผลิตภัณฑ

ขอมลทวไป

35

1

4.เครองพมพ 1

4.ID Copy (ทาสาเนาบตรประจาตว)

(ตอ)

3.Contrast (ความแตกตางระหวางสวนทมดและสวนทสวาง)

-nnnno+

-nnnon+

-nnonn+*

-nonnn+

-onnnn+

กด c เพอเพมความคมชดหรอกด d เพอลดความคมชด

4.2in1/1in1 (2ใน1/1ใน1)

2in1 (2ใน1)* ใหคณสามารถใชปม 2 in 1 (ID) Copy (การทาสาเนาบตรประจาตว 2 ใน 1 หนา) สาหรบการทาสาเนาสองดาน

90

1in1 (1ใน1) ใหคณสามารถใชปม 2 in 1 (ID) Copy (การทาสาเนาบตรประจาตว 2 ใน 1 หนา) สาหรบการทาสาเนาหนงดาน

91

4.Printer (เครองพมพ)

ระดบ 2 ระดบ 3 คาอธบาย 1 ตวเลอก คาอธบาย 2 หนา

1.Print Options (ตวเลอกการพมพ)

1.Test Print (การทดลองพมพ)

พมพหนากระดาษสาหรบการทดสอบ

2.Auto Continue (ดาเนนการตออตโนมต)

— หากเปดใชการตงคาน เครองพมพจะลางขอผดพลาดขนาดกระดาษโดยอตโนมต และจะใชกระดาษทใสอยในถาดใสกระดาษ

On (เปด)*

Off (ปด) Size mismatch (ขนาดไมตรงกน) จะปรากฏบนจอ LCD และจะไมมการพมพใดๆ

3.Reset Printer (รเซตเครองพมพ)

— เรยกคนการตงคาเครองพมพไปทการตงคาเรมตนจากโรงงาน

1.Reset (ตงคาใหม)

2.Exit (ออก)

คาทตงจากโรงงานจะแสดงเปนตวหนาและมเคร องหมายดอกจนกากบอย

3.Copy (สาเนา) (ตอ)

ระดบ 2 ระดบ 3 คาอธบาย 1 ตวเลอก คาอธบาย 2 หนา

คาทตงจากโรงงานจะแสดงเปนตวหนาและมเคร องหมายดอกจนกากบอย

Page 43: คู มืใช อผู...คู มืใช อผู dcp-1600 dcp-1601 dcp-1610w dcp-1615nw dcp-1616nw mfc-1900 mfc-1901 mfc-1905 mfc-1910w mfc-1911nw mfc-1916nw ผลิตภัณฑ

บทท 1

36

5.พมพรายงาน 1

5.Print Reports (พมพรายงาน) (สาหรบรน MFC-1900, MFC-1901 และ MFC-1905)

ระดบ 2 ระดบ 3 คาอธบาย 1 ตวเลอก คาอธบาย 2 หนา

1.XMIT Verify (ตรวจสอบ XMIT)

1.View on LCD (ดใน LCD)

คณสามารถใชรายงานการตรวจสอบความถกตองการสงสญญาณเปนหลกฐานทคณสงโทรสาร รายงานนแสดงชอผรบหรอหมายเลขโทรสาร เวลาและวนทสง ระยะเวลาสง จานวนหนาทสง และระบวาการสงสาเรจหรอไม

— คณสามารถดรายงานการตรวจสอบความถกตองการสงสญญาณของโทรสารสงออก 200 รายการลาสด

2.Print Report (พมพรายงาน)

— พมพรายงานลาสด

2.Address Book (สมดทอย)

1.Numeric (ตวเลข)

แสดงรายชอและหมายเลขทจดเกบในหนวยความจาหมายเลขปมโทรดวน

— พมพตามลาดบตวเลข

2.Alphabetic (ตวอกษร)

— พมพตามลาดบตวอกษร

3.Fax Journal (บนทกโทรสาร)

— พมพรายการขอมลเกยวกบโทรสารรบเขาและสงออก 200 งานลาสด

(TX: สง)(RX: รบ)

4.User Settings (การตงคาผใช)

— แสดงรายการการตงคาของคณ

คาทตงจากโรงงานจะแสดงเปนตวหนาและมเคร องหมายดอกจนกากบอย

Page 44: คู มืใช อผู...คู มืใช อผู dcp-1600 dcp-1601 dcp-1610w dcp-1615nw dcp-1616nw mfc-1900 mfc-1901 mfc-1905 mfc-1910w mfc-1911nw mfc-1916nw ผลิตภัณฑ

ขอมลทวไป

37

15.Print Reports (พมพรายงาน) (สาหรบรน MFC-1910W, MFC-1911NW และ MFC-1916NW)

ระดบ 2 ระดบ 3 คาอธบาย 1 ตวเลอก คาอธบาย 2 หนา

1.XMIT Verify (ตรวจสอบ XMIT)

1.View on LCD (ดใน LCD)

คณสามารถใชรายงานการตรวจสอบความถกตองการสงสญญาณเปนหลกฐานทคณสงโทรสาร รายงานนแสดงชอผรบหรอหมายเลขโทรสาร เวลาและวนทสง ระยะเวลาสง จานวนหนาทสง และระบวาการสงสาเรจหรอไม

— คณสามารถดรายงานการตรวจสอบความถกตองการสงสญญาณของโทรสารสงออก 200 รายการลาสด

2.Print Report (พมพรายงาน)

— พมพรายงานลาสด

2.Address Book (สมดทอย)

1.Numeric (ตวเลข)

แสดงรายชอและหมายเลขทจดเกบในหนวยความจาหมายเลขปมโทรดวน

— พมพตามลาดบตวเลข

2.Alphabetic (ตวอกษร)

— พมพตามลาดบตวอกษร

3.Fax Journal (บนทกโทรสาร)

— พมพรายการขอมลเกยวกบโทรสารรบเขาและสงออก 200 งานลาสด

(TX: สง)(RX: รบ)

4.Print Settings (การตงคาการพมพ)

— พมพรายการการตงคาการพมพของคณ

5.User Settings (การตงคาผใช)

— แสดงรายการการตงคาของคณ

6.Network Config (การกาหนดคาเครอขาย)

— พมพรายการการตงคาเครอขายของคณ

7.WLAN Report (รายงาน WLAN)

— พมพผลการวเคราะหการเชอมตอ LAN แบบไรสาย

คาทตงจากโรงงานจะแสดงเปนตวหนาและมเคร องหมายดอกจนกากบอย

Page 45: คู มืใช อผู...คู มืใช อผู dcp-1600 dcp-1601 dcp-1610w dcp-1615nw dcp-1616nw mfc-1900 mfc-1901 mfc-1905 mfc-1910w mfc-1911nw mfc-1916nw ผลิตภัณฑ

บทท 1

38

6.เครอขาย (สาหรบรน MFC-1910W, MFC-1911NW และ MFC-1916NW) 1

6.Network (เครอขาย) (MFC-1910W)

ระดบ 2 ระดบ 3 คาอธบาย 1 ระดบ 4 คาอธบาย 2 หนา

1.WLAN 1.TCP/IP — 1.Boot Method (วธการบต)

Auto (อตโนมต)*

Static (คงท)

RARP

BOOTP

DHCP

เลอกวธการบตเครองทตรงตามความตองการของคณทสด

2.IP Address ปอนเลขทอยไอพ

3.Subnet Mask (ซบเนตมาสก)

ปอน Subnet mask

4.Gateway (เกตเวย)

ปอนทอยเกตเวย

5.Node Name (ชอโหนด)

ใสชอ Node (สงสด 32 ตวอกษร)

6.WINS Config (การตงคา WINS)

Auto (อตโนมต)*

Static (คงท)

เลอกโหมดการกาหนดคา WINS

7.WINS Server (เซรฟเวอร WINS)

ระบเลขทอยไอพของเซรฟเวอร WINS หลกหรอเซรฟเวอร WINS รอง

Primary (หลก)

[000-255].[000-255].[000-255].[000-255]

Secondary (รอง)

[000-255].[000-255].[000-255].[000-255]

คาทตงจากโรงงานจะแสดงเปนตวหนาและมเคร องหมายดอกจนกากบอย

Page 46: คู มืใช อผู...คู มืใช อผู dcp-1600 dcp-1601 dcp-1610w dcp-1615nw dcp-1616nw mfc-1900 mfc-1901 mfc-1905 mfc-1910w mfc-1911nw mfc-1916nw ผลิตภัณฑ

ขอมลทวไป

39

11.WLAN

(ตอ)

1.TCP/IP

(ตอ)

— 8.DNS Server (เซรฟเวอร DNS)

ระบเลขทอยไอพของเซรฟเวอร DNS หลกหรอเซรฟเวอร DNS รอง

Primary (หลก)

[000-255].[000-255].[000-255].[000-255]

Secondary (รอง)

[000-255].[000-255].[000-255].[000-255]

9.APIPA On (เปด)*

Off (ปด)

จดสรรเลขทอยไอพจากชวงลงกโลคอลโดยอตโนมต

0.IPv6 On (เปด)

Off (ปด)*

เปดการใชงานหรอปดการใชงานโพรโทคอล IPv6 ถาคณตองการใชโพรโทคอล IPv6 ไปท http://support.brother.com เพอดขอมลเพมเตม

2.WLAN Assistant (ตวชวย WLAN)

(สาหรบ Windows® เทานน)

กาหนดคาการตงคาเครอขายแบบไรสายของคณโดยใชซดรอมของบราเดอร

3.Setup Wizard (ตวชวยการตงคา)

โปรแกรมชวยตดตงจะชวยแนะนาคณในการกาหนดคาเครอขายไรสาย

4.WPS/AOSS คณสามารถกาหนดคาเครอขายแบบไรสายไดงายดายโดยใชปมกดเพยงปมเดยว

5.WPS w/ PIN Code (WPS w/รหส PIN)

คณสามารถกาหนดคาเครอขายแบบไรสายไดงายดายโดยใช WPS ทมรหส PIN

6.Network (เครอขาย) (MFC-1910W) (ตอ)

ระดบ 2 ระดบ 3 คาอธบาย 1 ระดบ 4 คาอธบาย 2 หนา

คาทตงจากโรงงานจะแสดงเปนตวหนาและมเคร องหมายดอกจนกากบอย

Page 47: คู มืใช อผู...คู มืใช อผู dcp-1600 dcp-1601 dcp-1610w dcp-1615nw dcp-1616nw mfc-1900 mfc-1901 mfc-1905 mfc-1910w mfc-1911nw mfc-1916nw ผลิตภัณฑ

บทท 1

40

1.WLAN

(ตอ)

6.WLAN Status (สถานะ WLAN)

— 1.Status (สถานะ) คณสามารถดคาสถานะเครอขายแบบไรสายปจจบน

2.Signal (สญญาณ)

คณสามารถดความแรงสญญาณเครอขายแบบไรสายปจจบน

3.SSID คณสามารถด SSID ปจจบน

4.Comm. Mode (โหมด สอสาร)

คณสามารถดโหมดการสอสารปจจบน

7.MAC Address (MAC แอดเดรส)

แสดง MAC แอดเดรสของเครองพมพ

8.Set to Default (ตงคาเปนคาเรมตน)

เรยกคนการตงคาเครอขายแบบไรสายเปนคาเรมตนจากโรงงาน

1.Reset (ตงคาใหม)

2.Exit (ออก)

9.WLAN Enable (เปดใชงาน WLAN)

เปดการใชงานหรอปดการใชงาน LAN ไรสายดวยตนเอง

On (เปด)

Off (ปด)*

2.Network Reset (รเซตเครอขาย)

— เรยกคนการตงคาเครอขายทงหมดกลบเปนคาเรมตนจากโรงงาน

1.Reset (ตงคาใหม)

2.Exit (ออก)

6.Network (เครอขาย) (MFC-1910W) (ตอ)

ระดบ 2 ระดบ 3 คาอธบาย 1 ระดบ 4 คาอธบาย 2 หนา

คาทตงจากโรงงานจะแสดงเปนตวหนาและมเคร องหมายดอกจนกากบอย

Page 48: คู มืใช อผู...คู มืใช อผู dcp-1600 dcp-1601 dcp-1610w dcp-1615nw dcp-1616nw mfc-1900 mfc-1901 mfc-1905 mfc-1910w mfc-1911nw mfc-1916nw ผลิตภัณฑ

ขอมลทวไป

41

16.Network (เครอขาย) (MFC-1911NW และ MFC-1916NW)

ระดบ 2 ระดบ 3 คาอธบาย 1 ระดบ 4 คาอธบาย 2 หนา

1.Wired LAN (LAN ใชสาย)

1.TCP/IP — 1.Boot Method (วธการบต)

Auto (อตโนมต)*

Static (คงท)

RARP

BOOTP

DHCP

เลอกวธการบตเครองทตรงตามความตองการของคณทสด

2.IP Address ปอนเลขทอยไอพ

3.Subnet Mask (ซบเนตมาสก)

ปอน Subnet mask

4.Gateway (เกตเวย)

ปอนทอยเกตเวย

5.Node Name (ชอโหนด)

ใสชอ Node (สงสด 32 ตวอกษร)

6.WINS Config (การตงคา WINS)

Auto (อตโนมต)*

Static (คงท)

เลอกโหมดการกาหนดคา WINS

7.WINS Server (เซรฟเวอร WINS)

ระบเลขทอยไอพของเซรฟเวอร WINS หลกหรอเซรฟเวอร WINS รอง

Primary (หลก)

[000-255].[000-255].[000-255].[000-255]

Secondary (รอง)

[000-255].[000-255].[000-255].[000-255]

8.DNS Server (เซรฟเวอร DNS)

ระบเลขทอยไอพของเซรฟเวอร DNS หลกหรอเซรฟเวอร DNS รอง

Primary (หลก)

[000-255].[000-255].[000-255].[000-255]

Secondary (รอง)

[000-255].[000-255].[000-255].[000-255]

คาทตงจากโรงงานจะแสดงเปนตวหนาและมเคร องหมายดอกจนกากบอย

Page 49: คู มืใช อผู...คู มืใช อผู dcp-1600 dcp-1601 dcp-1610w dcp-1615nw dcp-1616nw mfc-1900 mfc-1901 mfc-1905 mfc-1910w mfc-1911nw mfc-1916nw ผลิตภัณฑ

บทท 1

42

1.Wired LAN (LAN ใชสาย)

(ตอ)

1.TCP/IP

(ตอ)

9.APIPA On (เปด)*

Off (ปด)

จดสรรเลขทอยไอพจากชวงลงกโลคอลโดยอตโนมต

0.IPv6 On (เปด)

Off (ปด)*

เปดการใชงานหรอปดการใชงานโพรโทคอล IPv6 ถาคณตองการใชโพรโทคอล IPv6 ไปท http://support.brother.com เพอดขอมลเพมเตม

2.Ethernet — — Auto(อตโนมต)*

100B-FD

100B-HD

10B-FD

10B-HD

เลอกโหมดเชอมตอ Ethernet

3.Wired Status (สถานะระบบแบบใชสาย)

— — Active (ทางาน) 100B-FD

Active (ทางาน) 100B-HD

Active (ทางาน) 10B-FD

Active (ทางาน) 10B-HD

Inactive (ไมใชงาน)

Wired OFF (ปดการใชสาย)

คณสามารถดสถานะเครอขายแบบใชสายปจจบน

4.MAC Address (MAC แอดเดรส)

แสดง MAC แอดเดรสของเครองพมพ

5.Set to Default (ตงคาเปน คาเรมตน)

เรยกคนการตงคาเครอขายแบบใชสายเปนคาเรมตนจากโรงงาน

— 1.Reset (ตงคาใหม)

2.Exit (ออก)

6.Network (เครอขาย) (MFC-1911NW และ MFC-1916NW) (ตอ)

ระดบ 2 ระดบ 3 คาอธบาย 1 ระดบ 4 คาอธบาย 2 หนา

คาทตงจากโรงงานจะแสดงเปนตวหนาและมเคร องหมายดอกจนกากบอย

Page 50: คู มืใช อผู...คู มืใช อผู dcp-1600 dcp-1601 dcp-1610w dcp-1615nw dcp-1616nw mfc-1900 mfc-1901 mfc-1905 mfc-1910w mfc-1911nw mfc-1916nw ผลิตภัณฑ

ขอมลทวไป

43

11.Wired LAN (LAN ใชสาย)

(ตอ)

6.Wired Enable (เปดใชงานแบบมสาย)

— — On (เปด)*

Off (ปด)

เปดการใชงานหรอปดการใชงานเครอขายแบบใชสายดวยตนเอง

6.Network (เครอขาย) (MFC-1911NW และ MFC-1916NW) (ตอ)

ระดบ 2 ระดบ 3 คาอธบาย 1 ระดบ 4 คาอธบาย 2 หนา

คาทตงจากโรงงานจะแสดงเปนตวหนาและมเคร องหมายดอกจนกากบอย

Page 51: คู มืใช อผู...คู มืใช อผู dcp-1600 dcp-1601 dcp-1610w dcp-1615nw dcp-1616nw mfc-1900 mfc-1901 mfc-1905 mfc-1910w mfc-1911nw mfc-1916nw ผลิตภัณฑ

บทท 1

44

2.WLAN 1.TCP/IP — 1.Boot Method (วธการบต)

Auto (อตโนมต)*

Static (คงท)

RARP

BOOTP

DHCP

เลอกวธการบตเครองทตรงตามความตองการของคณทสด

2.IP Address ปอนเลขทอยไอพ

3.Subnet Mask (ซบเนตมาสก)

ปอน Subnet mask

4.Gateway (เกตเวย)

ปอนทอยเกตเวย

5.Node Name (ชอโหนด)

ใสชอ Node (สงสด 32 ตวอกษร)

6.WINS Config (การตงคา WINS)

Auto (อตโนมต)*

Static (คงท)

เลอกโหมดการกาหนดคา WINS

7.WINS Server (เซรฟเวอร WINS)

ระบเลขทอยไอพของเซรฟเวอร WINS หลกหรอเซรฟเวอร WINS รอง

Primary (หลก)

[000-255].[000-255].[000-255].[000-255]

Secondary (รอง)

[000-255].[000-255].[000-255].[000-255]

6.Network (เครอขาย) (MFC-1911NW และ MFC-1916NW) (ตอ)

ระดบ 2 ระดบ 3 คาอธบาย 1 ระดบ 4 คาอธบาย 2 หนา

คาทตงจากโรงงานจะแสดงเปนตวหนาและมเคร องหมายดอกจนกากบอย

Page 52: คู มืใช อผู...คู มืใช อผู dcp-1600 dcp-1601 dcp-1610w dcp-1615nw dcp-1616nw mfc-1900 mfc-1901 mfc-1905 mfc-1910w mfc-1911nw mfc-1916nw ผลิตภัณฑ

ขอมลทวไป

45

12.WLAN

(ตอ)

1.TCP/IP

(ตอ)

— 8.DNS Server (เซรฟเวอร DNS)

ระบเลขทอยไอพของเซรฟเวอร DNS หลกหรอเซรฟเวอร DNS รอง

Primary (หลก)

[000-255].[000-255].[000-255].[000-255]

Secondary (รอง)

[000-255].[000-255].[000-255].[000-255]

9.APIPA On (เปด)*

Off (ปด)

จดสรรเลขทอยไอพจากชวงลงกโลคอลโดยอตโนมต

0.IPv6 On (เปด)

Off (ปด)*

เปดการใชงานหรอปดการใชงานโพรโทคอล IPv6 ถาคณตองการใชโพรโทคอล IPv6 ไปท http://support.brother.com เพอดขอมลเพมเตม

2.WLAN Assistant (ตวชวย WLAN)

(สาหรบ Windows® เทานน)

กาหนดคาการตงคาเครอขายแบบไรสายของคณโดยใชซดรอมของบราเดอร

3.Setup Wizard (ตวชวยการตงคา)

โปรแกรมชวยตดตงจะชวยแนะนาคณในการกาหนดคาเครอขายไรสาย

4.WPS/AOSS คณสามารถกาหนดคาเครอขายแบบไรสายไดงายดายโดยใชปมกดเพยงปมเดยว

5.WPS w/ PIN Code (WPS w/รหส PIN)

คณสามารถกาหนดคาเครอขายแบบไรสายไดงายดายโดยใช WPS ทมรหส PIN

6.Network (เครอขาย) (MFC-1911NW และ MFC-1916NW) (ตอ)

ระดบ 2 ระดบ 3 คาอธบาย 1 ระดบ 4 คาอธบาย 2 หนา

คาทตงจากโรงงานจะแสดงเปนตวหนาและมเคร องหมายดอกจนกากบอย

Page 53: คู มืใช อผู...คู มืใช อผู dcp-1600 dcp-1601 dcp-1610w dcp-1615nw dcp-1616nw mfc-1900 mfc-1901 mfc-1905 mfc-1910w mfc-1911nw mfc-1916nw ผลิตภัณฑ

บทท 1

46

2.WLAN

(ตอ)

6.WLAN Status (สถานะ WLAN)

— 1.Status (สถานะ) คณสามารถดคาสถานะเครอขายแบบไรสายปจจบน

2.Signal (สญญาณ)

คณสามารถดความแรงสญญาณเครอขายแบบไรสายปจจบน

3.SSID คณสามารถด SSID ปจจบน

4.Comm. Mode (โหมด สอสาร)

คณสามารถดโหมดการสอสารปจจบน

7.MAC Address (MAC แอดเดรส)

แสดง MAC แอดเดรสของเครองพมพ

8.Set to Default (ตงคาเปนคาเรมตน)

เรยกคนการตงคาเครอขายแบบไรสายเปนคาเรมตนจากโรงงาน

1.Reset (ตงคาใหม)

2.Exit (ออก)

9.WLAN Enable (เปดใชงาน WLAN)

เปดการใชงานหรอปดการใชงานเครอขายแบบไรสายดวยตนเอง

On (เปด)

Off (ปด)*

3.Network Reset (รเซตเครอขาย)

— เรยกคนการตงคาเครอขายทงหมดกลบเปนคาเรมตนจากโรงงาน

1.Reset (ตงคาใหม)

2.Exit (ออก)

6.Network (เครอขาย) (MFC-1911NW และ MFC-1916NW) (ตอ)

ระดบ 2 ระดบ 3 คาอธบาย 1 ระดบ 4 คาอธบาย 2 หนา

คาทตงจากโรงงานจะแสดงเปนตวหนาและมเคร องหมายดอกจนกากบอย

Page 54: คู มืใช อผู...คู มืใช อผู dcp-1600 dcp-1601 dcp-1610w dcp-1615nw dcp-1616nw mfc-1900 mfc-1901 mfc-1905 mfc-1910w mfc-1911nw mfc-1916nw ผลิตภัณฑ

ขอมลทวไป

47

1

7.ขอมลเครอง 11

1 สาหรบรน MFC-1900, MFC-1901 และ MFC-1905 เมนนคอ 6.Machine Info. (ขอมลเครอง)

7.Machine Info. (ขอมลเครอง) 1

ระดบ 2 ระดบ 3 คาอธบาย 1 ตวเลอก คาอธบาย 2 หนา

1.Serial No. (หมายเลขผลตภณฑ)

— คณสามารถตรวจสอบหมายเลขของตวเครองจากเครองของคณ

2.Version (เวอรชน)

1.Main Version (เวอรชนหลก)

คณสามารถตรวจสอบเวอรชนเฟรมแวรจากเครองของคณ

3.Page Counter (ตวนบหนา)

— คณสามารถตรวจสอบจานวนหนาทเครองพมพในระหวางอายการใชงาน

Total (รวม) แสดงจานวนหนาทงหมด

Fax/List (โทรสาร/รายการ)

แสดงตวนบหนาสาหรบโทรสารและรายการ

Copy (สาเนา) แสดงตวนบหนาสาหรบสาเนา

Print (พมพ) แสดงตวนบหนาสาหรบหนาทพมพ

4.Parts Life (อายการใชงานชนสวน)

1.Toner (ผงหมก (โทนเนอร))

คณสามารถตรวจสอบเปอรเซนตอายการใชงานทเหลออยของผงหมก (โทนเนอร) ได

2.Drum (ดรม) คณสามารถตรวจสอบเปอรเซนตอายการใชงานทเหลออยของแมแบบสรางภาพ (ดรม) ได

5.Reset Drum (ตงคาดรมใหม)

— คณสามารถตงคาตวนบแมแบบสรางภาพ (ดรม) ใหมเมอคณเปลยนชดแมแบบสรางภาพ (ดรม) ใหม

a Reset (ตงคาใหม) 99

b Exit (ออก)

คาทตงจากโรงงานจะแสดงเปนตวหนาและมเคร องหมายดอกจนกากบอย

Page 55: คู มืใช อผู...คู มืใช อผู dcp-1600 dcp-1601 dcp-1610w dcp-1615nw dcp-1616nw mfc-1900 mfc-1901 mfc-1905 mfc-1910w mfc-1911nw mfc-1916nw ผลิตภัณฑ

บทท 1

48

เมนและคณลกษณะสาหรบรน DCP 1

การตงโปรแกรมบนหนาจอ 1

เครองของคณถกออกแบบใหใชงานไดงาย LCD มการตงโปรแกรมบนหนาจอโดยใชปมเมน

วธเขาใชงานโหมดเมน 1

a กด Menu (เมน)

b เลอนผานเมนแตละระดบโดยกด a หรอ b ในทศทางทคณตองการ

c กดOK (ตกลง) เมอตวเลอกทคณตองการปรากฏบนจอ LCDจากนนจอ LCD จะแสดงระดบเมนถดไป

d กด a หรอ b เพอเลอนไปทตวเลอกเมนถดไป

e กด OK (ตกลง)เมอคณเสรจสนการตงคาตวเลอก จอ LCD จะแสดง Accepted (ยอมรบ)

f กด Stop/Exit (หยด/ออก) เพอออกจากโหมดเมน

Page 56: คู มืใช อผู...คู มืใช อผู dcp-1600 dcp-1601 dcp-1610w dcp-1615nw dcp-1616nw mfc-1900 mfc-1901 mfc-1905 mfc-1910w mfc-1911nw mfc-1916nw ผลิตภัณฑ

ขอมลทวไป

49

1

ตารางเมน 1

การใชตารางเมน คณสามารถเปลยนแปลงการตงค าในเครองดวยการกด a และ b และ OK (ตกลง)

กด Menu (เมน) แลวตามดวยสงทแสดงบนจอ LCD กด a และ b เพอเนนตวเลอกเมนอนๆ กด OK (ตกลง) เพอเลอกตวเลอก

ในตวอยางดานลาง การตงคาชนดของกระดาษจะเปลยนจาก Plain (กระดาษธรรมดา) เปน Recycled Paper (กระดาษรไซเคล)

a กด Menu (เมน)

b กด a หรอ b เพอเลอก 1.General Setup (การตงคาทวไป)กด OK (ตกลง)

c กด a หรอ b เพอเลอก 1.Paper (กระดาษ)กด OK (ตกลง)

d กด a หรอ b เพอเลอก 1.Paper Type (ชนดกระดาษ)กด OK (ตกลง)

e กด a หรอ b เพอเลอก Recycled Paper (กระดาษรไซเคล)กด OK (ตกลง)

f กด Stop/Exit (หยด/ออก)

Page 57: คู มืใช อผู...คู มืใช อผู dcp-1600 dcp-1601 dcp-1610w dcp-1615nw dcp-1616nw mfc-1900 mfc-1901 mfc-1905 mfc-1910w mfc-1911nw mfc-1916nw ผลิตภัณฑ

บทท 1

50

1.การตงคาทวไป 1

1.General Setup (การตงคาทวไป)

ระดบ 2 ระดบ 3 คาอธบาย 1 ตวเลอก คาอธบาย 2 หนา

1.Paper (กระดาษ)

1.Paper Type (ชนดกระดาษ)

Plain (กระดาษธรรมดา)*

Recycled Paper (กระดาษรไซเคล)

70

2.Paper Size (ขนาดกระดาษ)

ตงคาขนาดกระดาษในถาดใสกระดาษ

A4*

Letter (จดหมาย)

Legal

Folio

A5

A5L

B5

Executive

70

2.Ecology (ระบบนเวศน)

1.Toner Save (ประหยดผงหมก)

คณสามารถประหยดการใชผงหมก (โทนเนอร) ไดโดยใชคณลกษณะน

On (เปด) เพมจานวนหนาทสามารถทาการพมพไดจากตลบผงหมก (โทนเนอร) เมอคณตงคา Toner Save (ประหยดผงหมก) ไปท On (เปด)คณภาพการพมพจะจางลง

Off (ปด)*

2.Auto Power Off (ปดเครองอตโนมต)

ถาเครองยงคงอยในโหมดหยดชวคราวในเวลาทกาหนดไวในการตงคาการปดเครองอตโนมต เครองจะเขาสโหมดปดเครองโดยอตโนมต

เพอปดใชงานโหมดปดเครอง ใหกด

คางไว

Off (ปด)*

1 hour (1 ชวโมง)

2 hours (2 ชวโมง)

4 hours (4 ชวโมง)

8 hours (8 ชวโมง)

68

3.LCD Contrast (ความแตกตางระหวางสวนทมดและสวนทสวางของ LCD)

— ปรบความคมชดของจอ LCD

-nnnno+

-nnnon+

-nnonn+*

-nonnn+

-onnnn+

กด a เพอทาใหจอ LCD มดลง หรอกด b เพอทาใหจอ LCD สวางขน

คาทตงจากโรงงานจะแสดงเปนตวหนาและมเคร องหมายดอกจนกากบอย

Page 58: คู มืใช อผู...คู มืใช อผู dcp-1600 dcp-1601 dcp-1610w dcp-1615nw dcp-1616nw mfc-1900 mfc-1901 mfc-1905 mfc-1910w mfc-1911nw mfc-1916nw ผลิตภัณฑ

ขอมลทวไป

51

1

1 สาหรบรน DCP-1610W, DCP-1615NW และ DCP-1616NW2 สาหรบรน DCP-1600 และ DCP-1601 เมนนคอ 1.All Settings (การตงคาทงหมด)

4.Replace Toner (เปลยนตลบผงหมก)

— ตงคาเครองใหดาเนนการตอ หรอหยดพมพหลงจากจอ LCD แสดง Replace Toner (เปลยนตลบผงหมก)

Continue (ดาเนนการตอ)

เครองจะดาเนนการพมพตอ เปลยนตลบผงหมก (โทนเนอร) เปนตลบใหมหลงจากจอ LCD แสดง Toner Ended (ตลบผงหมก (โทนเนอร) หมดอายการใชงาน)

68

Stop (หยด)* เครองจะหยดการพมพ เปลยนตลบผงหมก (โทนเนอร) ใหม

5.Reset (ตงคาใหม)

1.Machine Reset

(ตงคาใหมเครอง) 1

เรยกคนการตงคาฟงกชนทงหมดเปนคาเรมตนจากโรงงาน

a Reset (ตงคาใหม)

b Exit (ออก) ยกเลกการเรยกคนและออกจากเมน

2.Network

(เครอขาย) 1เรยกคนการตงคาเครอขายทงหมดเปนคาเรมตนจากโรงงาน

a Reset (ตงคาใหม)

b Exit (ออก) ยกเลกการเรยกคนและออกจากเมน

3.All Settings (การตงคาทงหมด) 2

เรยกคนการตงคาทงหมดของเครองเปนคาเรมตนจากโรงงาน

เรยกคนการตงคาฟงกชนทงหมดเปนคาเรมตนจากโรงงาน

a Reset (ตงคาใหม)

b Exit (ออก) ยกเลกการเรยกคนและออกจากเมน

1.General Setup (การตงคาทวไป) (ตอ)

ระดบ 2 ระดบ 3 คาอธบาย 1 ตวเลอก คาอธบาย 2 หนา

คาทตงจากโรงงานจะแสดงเปนตวหนาและมเคร องหมายดอกจนกากบอย

Page 59: คู มืใช อผู...คู มืใช อผู dcp-1600 dcp-1601 dcp-1610w dcp-1615nw dcp-1616nw mfc-1900 mfc-1901 mfc-1905 mfc-1910w mfc-1911nw mfc-1916nw ผลิตภัณฑ

บทท 1

52

2.ทาสาเนา 1

2.Copy (สาเนา)

ระดบ 2 ระดบ 3 คาอธบาย 1 ตวเลอก คาอธบาย 2 หนา

1.Quality (คณภาพ)

— คณสามารถเลอกความละเอยดสาเนาสาหรบประเภทเอกสารของคณ

Auto (อตโนมต)* Auto (อตโนมต) เปนโหมดทแนะนาสาหรบการพมพปกต เหมาะสาหรบเอกสารทมทงขอความและภาพถาย

Text (ตวอกษร) เหมาะสาหรบเอกสารทมขอความเปนสวนใหญ

Photo (รปถาย) ปรบคณภาพสาเนาสาหรบภาพถายใหดขน

Receipt (ใบเสรจรบเงน)

เหมาะสาหรบการทาสาเนาใบเสรจรบเงน

2.Brightness (ความสวาง)

— ปรบความสวางของสาเนา

-nnnno+

-nnnon+

-nnonn+*

-nonnn+

-onnnn+

กด a เพอเพมความสวางหรอกด b เพอลดความสวาง

3.Contrast (ความแตกตางระหวางสวนทมดและสวนทสวาง)

— ปรบความคมชดเพอชวยใหภาพคมชดและสดใสยงขน

-nnnno+

-nnnon+

-nnonn+*

-nonnn+

-onnnn+

กด a เพอเพมความคมชดหรอกด b เพอลดความคมชด

4.ID Copy (ทาสาเนาบตรประจาตว)

1.Quality (คณภาพ)

คณสามารถเปลยนแปลงการตงคาเรมตนสาหรบการทาสาเนาบตรประจาตวได

Auto (อตโนมต)* Auto (อตโนมต) เปนโหมดมาตรฐานสาหรบการพมพปกต หากคณตองการใหงานพมพชดเจนขน ใหเลอก Lighter (สวางขน)

Lighter (สวางขน)

2.Brightness (ความสวาง)

-nnnno+

-nnnon+*

-nnonn+

-nonnn+

-onnnn+

(การตงคาเรมตนอาจแตกตางกนไป ขนอยกบแตละประเทศ)

กด a เพอเพมความสวางหรอกด b เพอลดความสวาง

คาทตงจากโรงงานจะแสดงเปนตวหนาและมเคร องหมายดอกจนกากบอย

Page 60: คู มืใช อผู...คู มืใช อผู dcp-1600 dcp-1601 dcp-1610w dcp-1615nw dcp-1616nw mfc-1900 mfc-1901 mfc-1905 mfc-1910w mfc-1911nw mfc-1916nw ผลิตภัณฑ

ขอมลทวไป

53

1

1 สาหรบรน DCP-1610W, DCP-1615NW และ DCP-1616NW2 สาหรบรน DCP-1600 และ DCP-1601

4.ID Copy (ทาสาเนาบตรประจาตว)

(ตอ)

3.Contrast (ความแตกตางระหวางสวนทมดและสวนทสวาง)

-nnnno+

-nnnon+

-nnonn+*

-nonnn+

-onnnn+

(การตงคาเรมตนอาจแตกตางกนไปขนอยกบแตละประเทศ)

กด a เพอเพมความคมชดหรอกด b เพอลดความคมชด

4.2in1/1in1 (2ใน1/1ใน1)

2in1 (2ใน1)* ใหคณสามารถใชปม 2 in 1 (ID) Copy/Copy Options (ทาสาเนา (บตรประจาตว) 2 ใน 1 / ตวเลอกการทาสาเนา) 1 หรอปม 2 in 1 (ID) Copy (ทาสาเนา (บตรประจาตว) 2 ใน 1) 2 เพอทาสาเนาแบบสองหนา

90

1in1 (1ใน1) ใหคณสามารถใชปม 2 in 1 (ID) Copy/Copy Options (ทาสาเนา (บตรประจาตว) 2 ใน 1 / ตวเลอกการทาสาเนา) 1 หรอปม 2 in 1 (ID) Copy (ทาสาเนา (บตรประจาตว) 2 ใน 1) 2 เพอทาสาเนาแบบหนาเดยว

91

2.Copy (สาเนา) (ตอ)

ระดบ 2 ระดบ 3 คาอธบาย 1 ตวเลอก คาอธบาย 2 หนา

คาทตงจากโรงงานจะแสดงเปนตวหนาและมเคร องหมายดอกจนกากบอย

Page 61: คู มืใช อผู...คู มืใช อผู dcp-1600 dcp-1601 dcp-1610w dcp-1615nw dcp-1616nw mfc-1900 mfc-1901 mfc-1905 mfc-1910w mfc-1911nw mfc-1916nw ผลิตภัณฑ

บทท 1

54

3.เครองพมพ 1

3.Printer (เครองพมพ)

ระดบ 2 ระดบ 3 คาอธบาย 1 ตวเลอก คาอธบาย 2 หนา

1.Print Options (ตวเลอกการพมพ)

1.Test Print (การทดลองพมพ)

พมพหนากระดาษสาหรบการทดสอบ

2.Auto Continue (ดาเนนการตออตโนมต)

— หากเปดใชการตงคาน เครองพมพจะลางขอผดพลาดขนาดกระดาษโดยอตโนมต และจะใชกระดาษทใสอยในถาดใสกระดาษ

On (เปด)*

Off (ปด) Size mismatch (ขนาดไมตรงกน) จะปรากฏบนจอ LCD และจะไมมการพมพใดๆ

3.Reset Printer (รเซตเครองพมพ)

— เรยกคนการตงคาเครองพมพไปทการตงคาเรมตนจากโรงงาน

a Reset (ตงคาใหม)

b Exit (ออก)

คาทตงจากโรงงานจะแสดงเปนตวหนาและมเคร องหมายดอกจนกากบอย

Page 62: คู มืใช อผู...คู มืใช อผู dcp-1600 dcp-1601 dcp-1610w dcp-1615nw dcp-1616nw mfc-1900 mfc-1901 mfc-1905 mfc-1910w mfc-1911nw mfc-1916nw ผลิตภัณฑ

ขอมลทวไป

55

1

4.เครอขาย (สาหรบรน DCP-1610W, DCP-1615NW และ DCP-1616NW) 1

4.Network (เครอขาย) (สาหรบรน DCP-1610W)

ระดบ 2 ระดบ 3 คาอธบาย 1 ระดบ 4 คาอธบาย 2 หนา

1.WLAN 1.TCP/IP — 1.Boot Method (วธการบต)

Auto (อตโนมต)*

Static (คงท)

RARP

BOOTP

DHCP

เลอกวธการบตเครองทตรงตามความตองการของคณทสด

2.IP Address ปอนเลขทอยไอพ

3.Subnet Mask (ซบเนตมาสก)

ปอน Subnet mask

4.Gateway (เกตเวย)

ปอนทอยเกตเวย

5.Node Name (ชอโหนด)

ใสชอ Node (สงสด 32 ตวอกษร)

6.WINS Config (การตงคา WINS)

Auto (อตโนมต)*

Static (คงท)

เลอกโหมดการกาหนดคา WINS

7.WINS Server (เซรฟเวอร WINS)

ระบเลขทอยไอพของเซรฟเวอร WINS หลกหรอเซรฟเวอร WINS รอง

Primary (หลก)

[000-255].[000-255].[000-255].[000-255]

Secondary (รอง)

[000-255].[000-255].[000-255].[000-255]

คาทตงจากโรงงานจะแสดงเปนตวหนาและมเคร องหมายดอกจนกากบอย

Page 63: คู มืใช อผู...คู มืใช อผู dcp-1600 dcp-1601 dcp-1610w dcp-1615nw dcp-1616nw mfc-1900 mfc-1901 mfc-1905 mfc-1910w mfc-1911nw mfc-1916nw ผลิตภัณฑ

บทท 1

56

1.WLAN

(ตอ)

1.TCP/IP

(ตอ)

— 8.DNS Server (เซรฟเวอร DNS)

ระบเลขทอยไอพของเซรฟเวอร DNS หลกหรอเซรฟเวอร DNS รอง

Primary (หลก)

[000-255].[000-255].[000-255].[000-255]

Secondary (รอง)

[000-255].[000-255].[000-255].[000-255]

9.APIPA On (เปด)*

Off (ปด)

จดสรรเลขทอยไอพจากชวงลงกโลคอลโดยอตโนมต

0.IPv6 On (เปด)

Off (ปด)*

เปดการใชงานหรอปดการใชงานโพรโทคอล IPv6 ถาคณตองการใชโพรโทคอล IPv6 ไปท http://support.brother.com เพอดขอมลเพมเตม

2.WLAN Assistant (ตวชวย WLAN)

(สาหรบ Windows® เทานน)

กาหนดคาการตงคาเครอขายแบบไรสายของคณโดยใชซดรอมของบราเดอร

3.Setup Wizard (ตวชวยการตงคา)

โปรแกรมชวยตดตงจะชวยแนะนาคณในการกาหนดคาเครอขายไรสาย

4.WPS/AOSS คณสามารถกาหนดคาเครอขายแบบไรสายไดงายดายโดยใชปมกดเพยงปมเดยว

5.WPS w/ PIN Code (WPS w/รหส PIN)

คณสามารถกาหนดคาเครอขายแบบไรสายไดงายดายโดยใช WPS ทมรหส PIN

4.Network (เครอขาย) (สาหรบรน DCP-1610W) (ตอ)

ระดบ 2 ระดบ 3 คาอธบาย 1 ระดบ 4 คาอธบาย 2 หนา

คาทตงจากโรงงานจะแสดงเปนตวหนาและมเคร องหมายดอกจนกากบอย

Page 64: คู มืใช อผู...คู มืใช อผู dcp-1600 dcp-1601 dcp-1610w dcp-1615nw dcp-1616nw mfc-1900 mfc-1901 mfc-1905 mfc-1910w mfc-1911nw mfc-1916nw ผลิตภัณฑ

ขอมลทวไป

57

11.WLAN

(ตอ)

6.WLAN Status (สถานะ WLAN)

— 1.Status (สถานะ) คณสามารถดคาสถานะเครอขายแบบไรสายปจจบน

2.Signal (สญญาณ)

คณสามารถดความแรงสญญาณเครอขายแบบไรสายปจจบน

3.SSID คณสามารถด SSID ปจจบน

4.Comm. Mode (โหมด สอสาร)

คณสามารถดโหมดการสอสารปจจบน

7.MAC Address (MAC แอดเดรส)

แสดง MAC แอดเดรสของเครองพมพ

8.Set to Default (ตงคาเปนคาเรมตน)

เรยกคนการตงคาเครอขายแบบไรสายเปนคาเรมตนจากโรงงาน

a Reset (ตงคาใหม)

b Exit (ออก)

9.WLAN Enable (เปดใชงาน WLAN)

เปดการใชงานหรอปดการใชงาน LAN ไรสายดวยตนเอง

On (เปด)

Off (ปด)*

2.Network Reset (รเซตเครอขาย)

— เรยกคนการตงคาเครอขายทงหมดเปนคาเรมตนจากโรงงาน

a Reset (ตงคาใหม)

b Exit (ออก)

4.Network (เครอขาย) (สาหรบรน DCP-1610W) (ตอ)

ระดบ 2 ระดบ 3 คาอธบาย 1 ระดบ 4 คาอธบาย 2 หนา

คาทตงจากโรงงานจะแสดงเปนตวหนาและมเคร องหมายดอกจนกากบอย

Page 65: คู มืใช อผู...คู มืใช อผู dcp-1600 dcp-1601 dcp-1610w dcp-1615nw dcp-1616nw mfc-1900 mfc-1901 mfc-1905 mfc-1910w mfc-1911nw mfc-1916nw ผลิตภัณฑ

บทท 1

58

4.Network (เครอขาย) (DCP-1615NW และ DCP-1616NW)

ระดบ 2 ระดบ 3 คาอธบาย 1 ระดบ 4 คาอธบาย 2 หนา

1.Wired LAN (LAN แบบใชสาย)

1.TCP/IP — 1.Boot Method (วธการบต)

Auto (อตโนมต)*

Static (คงท)

RARP

BOOTP

DHCP

เลอกวธการบตเครองทตรงตามความตองการของคณทสด

2.IP Address ปอนเลขทอยไอพ

3.Subnet Mask (ซบเนตมาสก)

ปอน Subnet mask

4.Gateway (เกตเวย)

ปอนทอยเกตเวย

5.Node Name (ชอโหนด)

ใสชอ Node (สงสด 32 ตวอกษร)

6.WINS Config (การตงคา WINS)

Auto (อตโนมต)*

Static (คงท)

เลอกโหมดการกาหนดคา WINS

7.WINS Server (เซรฟเวอร WINS)

ระบเลขทอยไอพของเซรฟเวอร WINS หลกหรอเซรฟเวอร WINS รอง

Primary (หลก)

[000-255].[000-255].[000-255].[000-255]

Secondary (รอง)

[000-255].[000-255].[000-255].[000-255]

คาทตงจากโรงงานจะแสดงเปนตวหนาและมเคร องหมายดอกจนกากบอย

Page 66: คู มืใช อผู...คู มืใช อผู dcp-1600 dcp-1601 dcp-1610w dcp-1615nw dcp-1616nw mfc-1900 mfc-1901 mfc-1905 mfc-1910w mfc-1911nw mfc-1916nw ผลิตภัณฑ

ขอมลทวไป

59

11.Wired LAN (LAN แบบใชสาย)

(ตอ)

1.TCP/IP

(ตอ)

8.DNS Server (เซรฟเวอร DNS)

ระบเลขทอยไอพของเซรฟเวอร DNS หลกหรอเซรฟเวอร DNS รอง

Primary (หลก)

[000-255].[000-255].[000-255].[000-255]

Secondary (รอง)

[000-255].[000-255].[000-255].[000-255]

9.APIPA On (เปด)*

Off (ปด)

จดสรรเลขทอยไอพจากชวงลงกโลคอลโดยอตโนมต

0.IPv6 On (เปด)

Off (ปด)*

เปดการใชงานหรอปดการใชงานโพรโทคอล IPv6 ถาคณตองการใชโพรโทคอล IPv6 ไปท http://support.brother.com เพอดขอมลเพมเตม

2.Ethernet — — Auto (อตโนมต)*

100B-FD

100B-HD

10B-FD

10B-HD

เลอกโหมดลงกอเทอรเนต

4.Network (เครอขาย) (DCP-1615NW และ DCP-1616NW) (ตอ)

ระดบ 2 ระดบ 3 คาอธบาย 1 ระดบ 4 คาอธบาย 2 หนา

คาทตงจากโรงงานจะแสดงเปนตวหนาและมเคร องหมายดอกจนกากบอย

Page 67: คู มืใช อผู...คู มืใช อผู dcp-1600 dcp-1601 dcp-1610w dcp-1615nw dcp-1616nw mfc-1900 mfc-1901 mfc-1905 mfc-1910w mfc-1911nw mfc-1916nw ผลิตภัณฑ

บทท 1

60

1.Wired LAN (LAN แบบใชสาย)

(ตอ)

3.Wired Status (สถานะระบบแบบใชสาย)

— — Active (ทางาน) 100B-FD

Active (ทางาน) 100B-HD

Active (ทางาน) 10B-FD

Active (ทางาน) 10B-HD

Inactive (ไมใชงาน)

Wired OFF (ปดการใชสาย)

คณสามารถดสถานะเครอขายแบบใชสายปจจบน

4.MAC Address (MAC แอดเดรส)

แสดง MAC แอดเดรสของเครองพมพ

5.Set to Default (ตงคาเปน คาเรมตน)

เรยกคนการตงคาเครอขายแบบใชสายเปนคาเรมตนจากโรงงาน

— a Reset (ตงคาใหม)

b Exit (ออก)

6.Wired Enable (เปดใชงานแบบม สาย)

— — On (เปด)*

Off (ปด)

เปดการใชงานหรอปดการใชงานเครอขายแบบใชสายดวยตนเอง

4.Network (เครอขาย) (DCP-1615NW และ DCP-1616NW) (ตอ)

ระดบ 2 ระดบ 3 คาอธบาย 1 ระดบ 4 คาอธบาย 2 หนา

คาทตงจากโรงงานจะแสดงเปนตวหนาและมเคร องหมายดอกจนกากบอย

Page 68: คู มืใช อผู...คู มืใช อผู dcp-1600 dcp-1601 dcp-1610w dcp-1615nw dcp-1616nw mfc-1900 mfc-1901 mfc-1905 mfc-1910w mfc-1911nw mfc-1916nw ผลิตภัณฑ

ขอมลทวไป

61

12.WLAN 1.TCP/IP — 1.Boot Method

(วธการบต)Auto (อตโนมต)*

Static (คงท)

RARP

BOOTP

DHCP

เลอกวธการบตเครองทตรงตามความตองการของคณทสด

2.IP Address ปอนเลขทอยไอพ

3.Subnet Mask (ซบเนตมาสก)

ปอน Subnet mask

4.Gateway (เกตเวย)

ปอนทอยเกตเวย

5.Node Name (ชอโหนด)

ใสชอ Node (สงสด 32 ตวอกษร)

6.WINS Config (การตงคา WINS)

Auto (อตโนมต)*

Static (คงท)

เลอกโหมดการกาหนดคา WINS

7.WINS Server (เซรฟเวอร WINS)

ระบเลขทอยไอพของเซรฟเวอร WINS หลกหรอเซรฟเวอร WINS รอง

Primary (หลก)

[000-255].[000-255].[000-255].[000-255]

Secondary (รอง)

[000-255].[000-255].[000-255].[000-255]

4.Network (เครอขาย) (DCP-1615NW และ DCP-1616NW) (ตอ)

ระดบ 2 ระดบ 3 คาอธบาย 1 ระดบ 4 คาอธบาย 2 หนา

คาทตงจากโรงงานจะแสดงเปนตวหนาและมเคร องหมายดอกจนกากบอย

Page 69: คู มืใช อผู...คู มืใช อผู dcp-1600 dcp-1601 dcp-1610w dcp-1615nw dcp-1616nw mfc-1900 mfc-1901 mfc-1905 mfc-1910w mfc-1911nw mfc-1916nw ผลิตภัณฑ

บทท 1

62

2.WLAN

(ตอ)

1.TCP/IP

(ตอ)

— 8.DNS Server (เซรฟเวอร DNS)

ระบเลขทอยไอพของเซรฟเวอร DNS หลกหรอเซรฟเวอร DNS รอง

Primary (หลก)

[000-255].[000-255].[000-255].[000-255]

Secondary (รอง)

[000-255].[000-255].[000-255].[000-255]

9.APIPA On (เปด)*

Off (ปด)

จดสรรเลขทอยไอพจากชวงลงกโลคอลโดยอตโนมต

10.IPv6 On (เปด)

Off (ปด)*

เปดการใชงานหรอปดการใชงานโพรโทคอล IPv6 ถาคณตองการใชโพรโทคอล IPv6 ไปท http://support.brother.com เพอดขอมลเพมเตม

2.WLAN Assistant (ตวชวย WLAN)

(สาหรบ Windows® เทานน)

กาหนดคาการตงคาเครอขายแบบไรสายของคณโดยใชซดรอมของบราเดอร

3.Setup Wizard (ตวชวยการตงคา)

โปรแกรมชวยตดตงจะชวยแนะนาคณในการกาหนดคาเครอขายไรสาย

4.WPS/AOSS คณสามารถกาหนดคาเครอขายแบบไรสายไดงายดายโดยใชปมกดเพยงปมเดยว

5.WPS w/ PIN Code (WPS w/รหส PIN)

คณสามารถกาหนดคาเครอขายแบบไรสายไดงายดายโดยใช WPS ทมรหส PIN

4.Network (เครอขาย) (DCP-1615NW และ DCP-1616NW) (ตอ)

ระดบ 2 ระดบ 3 คาอธบาย 1 ระดบ 4 คาอธบาย 2 หนา

คาทตงจากโรงงานจะแสดงเปนตวหนาและมเคร องหมายดอกจนกากบอย

Page 70: คู มืใช อผู...คู มืใช อผู dcp-1600 dcp-1601 dcp-1610w dcp-1615nw dcp-1616nw mfc-1900 mfc-1901 mfc-1905 mfc-1910w mfc-1911nw mfc-1916nw ผลิตภัณฑ

ขอมลทวไป

63

12.WLAN

(ตอ)

6.WLAN Status (สถานะ WLAN)

— 1.Status (สถานะ) คณสามารถดคาสถานะเครอขายแบบไรสายปจจบน

2.Signal (สญญาณ)

คณสามารถดความแรงสญญาณเครอขายแบบไรสายปจจบน

3.SSID คณสามารถด SSID ปจจบน

4.Comm. Mode (โหมด สอสาร)

คณสามารถดโหมดการสอสารปจจบน

7.MAC Address (MAC แอดเดรส)

แสดง MAC แอดเดรสของเครองพมพ

8.Set to Default (ตงคาเปนคาเรมตน)

เรยกคนการตงคาเครอขายแบบไรสายเปนคาเรมตนจากโรงงาน

a Reset (ตงคาใหม)

b Exit (ออก)

9.WLAN Enable (เปดใชงาน WLAN)

เปดการใชงานหรอปดการใชงานเครอขายแบบไรสายดวยตนเอง

On (เปด)

Off (ปด)*

3.Network Reset (รเซตเครอขาย)

— เรยกคนการตงคาเครอขายทงหมดเปนคาเรมตนจากโรงงาน

a Reset (ตงคาใหม)

b Exit (ออก)

4.Network (เครอขาย) (DCP-1615NW และ DCP-1616NW) (ตอ)

ระดบ 2 ระดบ 3 คาอธบาย 1 ระดบ 4 คาอธบาย 2 หนา

คาทตงจากโรงงานจะแสดงเปนตวหนาและมเคร องหมายดอกจนกากบอย

Page 71: คู มืใช อผู...คู มืใช อผู dcp-1600 dcp-1601 dcp-1610w dcp-1615nw dcp-1616nw mfc-1900 mfc-1901 mfc-1905 mfc-1910w mfc-1911nw mfc-1916nw ผลิตภัณฑ

บทท 1

64

5.ขอมลเครอง 11

1 สาหรบรน DCP-1600 และ DCP-1601 เมนนคอ 4.Machine Info. (ขอมลเครอง)2 สาหรบรน DCP-1600 และ DCP-1601 เมนนคอ 5.Parts Life (อายการใชงานชนสวน)

5.Machine Info. (ขอมลเครอง) 1

ระดบ 2 ระดบ 3 คาอธบาย 1 ตวเลอก คาอธบาย 2 หนา

1.Serial No. (หมายเลขผลตภณฑ)

— คณสามารถตรวจสอบหมายเลขของตวเครองจากเครองของคณ

2.Version (เวอรชน)

1.Main Version (เวอรชนหลก)

คณสามารถตรวจสอบเวอรชนเฟรมแวรจากเครองของคณ

3.Page Counter (ตวนบหนา)

— คณสามารถตรวจสอบจานวนหนาทเครองพมพในระหวางอายการใชงาน

Total (รวม) แสดงจานวนหนาทงหมด

List (รายการ) แสดงตวนบหนาสาหรบรายการ

Copy (สาเนา) แสดงตวนบหนาสาหรบสาเนา

Print (พมพ) แสดงตวนบหนาสาหรบหนาทพมพ

4.Parts Life (อายการใชงานชนสวน) 2

1.Toner (ผงหมก (โทนเนอร))

คณสามารถตรวจสอบเปอรเซนตอายการใชงานทเหลออยของผงหมก(โทนเนอร) ได

2.Drum (ดรม) คณสามารถตรวจสอบเปอรเซนตอายการใชงานทเหลออยของแมแบบสรางภาพ (ดรม) ได

Remaining (ทเหลออย):xxx%

5.Print Settings

(การตงคาการพมพ) 3

— พมพรายการการตงคาเครอขายของคณ

6.User Settings (การตงคาผใช) 4

— แสดงรายการการตงคาของคณ

7.Network Config (การกาหนดคาเครอขาย) 3

— พมพรายการการตงคาเครอขายของคณ

8.WLAN Report (รายงาน WLAN) 3

— พมพผลการวเคราะหการเชอมตอ LAN แบบไรสาย

9.Reset Drum (ตงคาดรมใหม) 5

— คณสามารถตงคาตวนบแมแบบสรางภาพ (ดรม) ใหมเมอคณเปลยนชดแมแบบสรางภาพ (ดรม) ใหม

a Reset (ตงคาใหม)

99

b Exit (ออก)

คาทตงจากโรงงานจะแสดงเปนตวหนาและมเคร องหมายดอกจนกากบอย

Page 72: คู มืใช อผู...คู มืใช อผู dcp-1600 dcp-1601 dcp-1610w dcp-1615nw dcp-1616nw mfc-1900 mfc-1901 mfc-1905 mfc-1910w mfc-1911nw mfc-1916nw ผลิตภัณฑ

ขอมลทวไป

65

1

3 สาหรบรน DCP-1610W, DCP-1615NW และ DCP-1616NW4 สาหรบรน DCP-1600 และ DCP-1601 เมนนคอ 4.User Settings (การตงคาผใช)5 สาหรบรน DCP-1600 และ DCP-1601 เมนนคอ 6.Reset Drum (ตงคาดรมใหม)

Page 73: คู มืใช อผู...คู มืใช อผู dcp-1600 dcp-1601 dcp-1610w dcp-1615nw dcp-1616nw mfc-1900 mfc-1901 mfc-1905 mfc-1910w mfc-1911nw mfc-1916nw ผลิตภัณฑ

บทท 1

66

การปอนขอความ 1

รน MFC 1

ขณะตงคาตวเลอกเมน เชน ID สถานและชอของหมายเลขปมโทรดวน คณจาเปนตองพมพตวอกษรขอความ แปนกดหมายเลขมตวอกษรปรากฏอย ปม: 0, # และ l ไมม ตวอกษรพมพเนองจากถกใชเปนอกขระพเศษ

กดปมแปนกดหมายเลขทเหมาะสมตามจานวนครงท แสดงในตารางอางองนเพอเขาใชงานตวอกษรทคณตองการ

สาหรบตวเลอกทไมอนญาตใหปอนตวอกษรตวพมพเลก ใหใชตารางตอไปน

กดปมตวเลขบนแปนกดหมายเลข

หนงครง สองครง สามครง สครง หาครง หกครง เจดครง แปดครง เกาครง

1 @ . / 1 @ . / 1 @

2 a b c A B C 2 a b

3 d e f D E F 3 d e

4 g h i G H I 4 g h

5 j k l J K L 5 j k

6 m n o M N O 6 m n

7 p q r s P Q R S 7

8 t u v T U V 8 t u

9 w x y z W X Y Z 9

กดปมตวเลขบนแปนกดหมายเลข

หนงครง สองครง สามครง สครง หาครง

2 A B C 2 A

3 D E F 3 D

4 G H I 4 G

5 J K L 5 J

6 M N O 6 M

7 P Q R S 7

8 T U V 8 T

9 W X Y Z 9

Page 74: คู มืใช อผู...คู มืใช อผู dcp-1600 dcp-1601 dcp-1610w dcp-1615nw dcp-1616nw mfc-1900 mfc-1901 mfc-1905 mfc-1910w mfc-1911nw mfc-1916nw ผลิตภัณฑ

ขอมลทวไป

67

1

การแทรกชองวาง

ถาตองการเวนวรรคในหมายเลขโทรสาร ใหกด c หนงครงระหวางตวเลข ถาตองการเวนวรรคในชอ ใหกด c สองครงระหวางตวอกษร

การแกไข

ถาคณปอนตวอกษรผดและตองการเปลยน ใหกด d หรอ c เพอยายเคอรเซอรไปยงตวอกษรทไมถกตอง จากนนกด Clear (ลาง)

การปอนตวอกษรซา

ถาตองการปอนตวอกษรจากปมเดยวกนกบตวอกษรกอนหนา ใหกด c เพอยายเคอรเซอรไปทางขวากอนกดปมนนอกครง

การปอนตวอกษรแบบพเศษและสญลกษณ

กด l, # หรอ 0จากนนกด d หรอ c เพอยายเคอรเซอรไปยงสญลกษณหรอตวอกษรทคณตองการ กด OK (ตกลง) เพอเลอก สญลกษณและตวอกษรดานลางจะปรากฏตามตวเลอกเมนของคณ

รน DCP 1

เมอตงคาตวเลอกบางอยาง เชน คยเครอข าย คณจะตองปอนตวอกษรทเครอง

กดคางหรอกดซาท a หรอ b เพอเลอกตวอกษรจากรายการ:

0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ(space)!"#$%&'()*+,-./:;<=>?@[]^_

กด OK (ตกลง) เมอตวอกษรหรอสญลกษณทคณตองการปรากฏขน จากนนใสตวอกษรถดไป

กด Clear (ลาง) เพอลบตวอกษรทปอนผด

กด l สาหรบ (เวนวรรค) ! " # $ % & ’ ( ) l + , - . / m

กด # สาหรบ : ; < = > ? @ [ ] ^ _

กด 0 สาหรบ Ä Ë Ö Ü À Ç È É 0

Page 75: คู มืใช อผู...คู มืใช อผู dcp-1600 dcp-1601 dcp-1610w dcp-1615nw dcp-1616nw mfc-1900 mfc-1901 mfc-1905 mfc-1910w mfc-1911nw mfc-1916nw ผลิตภัณฑ

บทท 1

68

คณลกษณะดานสงแวดลอม 1

โหมดหยดชวคราว 1

หากเครองไมไดรบงานใดๆ เปนระยะเวลาหนง เครองจะเขาสโหมดหยดชวคราวโดยอตโนมต และจอ LCD จะแสดง Deep Sleep (รอทางานนาน) เครองจะเลกพกการทางานเมอไดรบงานพมพหรอโทรสาร (รน MFC เทานน)

ปดเครองอตโนมต (สาหรบรน DCP) 1

ถาเครองยงคงอยในโหมดหยดชวคราวในเวลาทกาหนดไวในการตงคาการปดเครองอตโนมต เครองจะเขาสโหมดปดเครองโดยอตโนมต โหมดปดเครองเปนโหมดทใชไฟตาทสด โดยใชไฟประมาณ 0.5 วตต เพอปดการใชงานโหมดปดเครอง ใหกด คางไว

a กด Menu (เมน) จากนนกด a หรอ b เพอเลอก 1.General Setup (การตงคาทวไป).กด OK (ตกลง)

b กด a หรอ b เพอเลอก 2.Ecology (ระบบนเวศน)กด OK (ตกลง)

c กด a หรอ b เพอเลอก 2.Auto Power Off (ปดเครองอตโนมต)กด OK (ตกลง)

d กด a หรอ b เพอเลอกจานวนชวโมงกอนทเครองจะเขาส โหมดปดเครอง เลอก 1 hour (1 ชวโมง), 2 hours (2 ชวโมง), 4 hours (4 ชวโมง), 8 hours (8 ชวโมง) หรอ Off (ปด)กด OK (ตกลง)

e กด Stop/Exit (หยด/ออก)

การตงคาผงหมก (โทนเนอร) 1

การตงคาผงหมก (โทนเนอร) (โหมดดาเนนการตอ) 1

คณสามารถตงคาใหเครองพมพงานตอเนองหลงจากจอ LCD แสดง Replace Toner (เปลยนตลบผงหมก) เครองจะพมพงานตอเนองจนกวาจอ LCD แสดง Toner Ended (ตลบผงหมก (โทนเนอร) หมดอายการใชงาน)

a (สาหรบรน MFC-1900, MFC-1901 และ MFC-1905)กด Menu (เมน), 1, 7 และไปทขนตอน c

(สาหรบรน MFC-1910W, MFC-1911NW และ MFC-1916NW)กด Menu (เมน), 1, 8 และไปทขนตอน c

(สาหรบรน DCP)กด Menu (เมน) จากนนกด a หรอ b เพอเลอก 1.General Setup (การตงคาทวไป) กด OK (ตกลง)

b กด a หรอ b เพอเลอก 4.Replace Toner (เปลยนตลบผงหมก) กด OK (ตกลง)

c กด a หรอ b เพอเลอก Continue (ดาเนนการตอ) หรอ Stop (หยด)กด OK (ตกลง)

d กด Stop/Exit (หยด/ออก)

หมายเหต• หากคณพมพงานตอเนองในโหมดทางานตอเนอง งานพมพอาจจางลง

• หลงจากเปลยนตลบผงหมก (โทนเนอร) เปนตลบใหมแลว โหมดทางานตอเนองจะกลบเขาสการตงคาเร มตน (Stop (หยด))

Page 76: คู มืใช อผู...คู มืใช อผู dcp-1600 dcp-1601 dcp-1610w dcp-1615nw dcp-1616nw mfc-1900 mfc-1901 mfc-1905 mfc-1910w mfc-1911nw mfc-1916nw ผลิตภัณฑ

ขอมลทวไป

69

1

การรบโทรสารในโหมดดาเนนการตอ (สาหรบรน MFC เทานน) 1

เครองสามารถจดเกบโทรสารทไดรบไวในหนวยความจาได หากคณเลอกโหมดทางานตอเนองเมอจอ LCD แสดง Replace Toner (เปลยนตลบผงหมก) เมอพมพโทรสารทไดรบในโหมดทางานตอเนอง จอ LCD จะถามวาคณภาพการพมพของโทรสารใชไดหรอไม หากคณภาพไมดใหเลอก 2.No (ไมด) เครองจะเกบโทรสารไวในหนวยความจาเพอใหคณสามารถพมพใหมไดอกหลงจากเปลยนตลบผงหมก (โทนเนอร) เปนตลบใหมแลว หากคณภาพการพมพดแลว ใหเลอก 1.Yes (ใชได) จอ LCD จะถามวาคณตองการลบโทรสารทพมพออกจากหนวยความจาหรอไม หากคณเลอกทจะไมลบออก เครองจะถามคณอกครงหลงจากทคณเปลยนตลบผงหมก (โทนเนอร) เปนตลบใหมแลว

หมายเหตหากคณปดเครอง โทรสารทจดเกบในหนวยความจาจะสญหายไป

Page 77: คู มืใช อผู...คู มืใช อผู dcp-1600 dcp-1601 dcp-1610w dcp-1615nw dcp-1616nw mfc-1900 mfc-1901 mfc-1905 mfc-1910w mfc-1911nw mfc-1916nw ผลิตภัณฑ

70

2การตงคากระดาษ 2

ชนดของกระดาษ 2

a (สาหรบรน MFC-1900, MFC-1901 และ MFC-1905)กด Menu (เมน), 1, 2, 1 และไปยงขนตอน d

(สาหรบรน MFC-1910W, MFC-1911NW และ MFC-1916NW)กด Menu (เมน), 1, 3, 1 และไปยงขนตอน d

(สาหรบรน DCP)กด Menu (เมน) จากนนกด a หรอ b เพอเลอก 1.General Setup (การตงคาทวไป)กด OK (ตกลง)

b กด a หรอ b เพอเลอก 1.Paper (กระดาษ)กด OK (ตกลง)

c กด a หรอ b เพอเลอก 1.Paper Type (ชนดกระดาษ)กด OK (ตกลง)

d กด a หรอ b เพอเลอก Plain (กระดาษเปลา) หรอ Recycled Paper (กระดาษรไซเคล)กด OK (ตกลง)

e กด Stop/Exit (หยด/ออก)

ขนาดกระดาษ 2

a (สาหรบรน MFC-1900, MFC-1901 และ MFC-1905)กด Menu (เมน), 1, 2, 2 และไปยงขนตอน d

(สาหรบรน MFC-1910W, MFC-1911NW และ MFC-1916NW)กด Menu (เมน), 1, 3, 2 และไปยงขนตอน d

(สาหรบรน DCP)กด Menu (เมน) จากนนกด a หรอ b เพอเลอก 1.General Setup (การตงคาทวไป)กด OK (ตกลง)

b กด a หรอ b เพอเลอก 1.Paper (กระดาษ)กด OK (ตกลง)

c กด a หรอ b เพอเลอก 2.Paper Size (ขนาดกระดาษ)กด OK (ตกลง)

d กด a หรอ b เพอเลอก A4, Letter, Legal, Folio, A5, A5 L , B5 หรอ Executiveกด OK (ตกลง)

e กด Stop/Exit (หยด/ออก)

การตงคากระดาษ 2

Page 78: คู มืใช อผู...คู มืใช อผู dcp-1600 dcp-1601 dcp-1610w dcp-1615nw dcp-1616nw mfc-1900 mfc-1901 mfc-1905 mfc-1910w mfc-1911nw mfc-1916nw ผลิตภัณฑ

การตงคากระดาษ

71

2

กระดาษทสามารถรบได 2

คณภาพการพมพอาจแตกตางกนขนอยกบชนดของกระดาษทคณใช

ความจกระดาษของถาดใสกระดาษ 2

ทาตามคาแนะนาทสาคญตอไปนเมอเลอกกระดาษ:

อยาใชกระดาษองคเจทเนองจากอาจทาใหกระดาษตดหรอทาใหเครองเกดความเสยหาย

กระดาษทนากลบมาใชใหมตองใชนาหมกททนตออณหภมกระบวนการฟวสเซอรของเครองท 200 °C ได

ชนดของกระดาษทควรหลกเลยง 2

ขอควรจากระดาษบางชนดอาจมคณภาพตาหรออาจทาใหเครองเกดความเสยหาย

หามใชกระดาษตอไปน:

• กระดาษทมลวดลายมาก

• กระดาษทเรยบลนหรอมนเงาเกนไป

• กระดาษทมวนหรอมรอยพบ

1 กระดาษทมวน 2 มม. ขนไปอาจทาใหกระดาษตด

• กระดาษเคลอบผวหรอกระดาษตกแตงทางเคม

• กระดาษทขาด มรอยยบหรอรอยพบ

• กระดาษทมนาหนกเกนกวาทแนะนาในคมอน

• กระดาษทเยบดวยลวดเยบกระดาษ

• กระดาษทมหวจดหมายทใชสยอมอณหภมตาหรอการถายภาพดวยความรอน

• กระดาษตอเนองหรอไมมคารบอน

• กระดาษทออกแบบสาหรบการพมพองคเจท

หากคณใชชนดของกระดาษตามรายการขางตน อาจสงผลใหเครองเกดความเสยหาย ความเสยหายนอาจไมอยภายใตการรบประกนหรอขอตกลงเกยวกบการใหบรการของ Brother

ขนาดกระดาษ A4, Letter, Legal, Folio, A5, A5(Long Edge), B5, Executive

ชนดของกระดาษ กระดาษธรรมดา, กระดาษรไซเคล

จานวนแผน สงสด 150 แผน (80 แกรม)

นาหนกกระดาษ 65 - 105 แกรม

1

1

Page 79: คู มืใช อผู...คู มืใช อผู dcp-1600 dcp-1601 dcp-1610w dcp-1615nw dcp-1616nw mfc-1900 mfc-1901 mfc-1905 mfc-1910w mfc-1911nw mfc-1916nw ผลิตภัณฑ

72

3วธการวางเอกสาร 3

คณสามารถสงโทรสาร (รน MFC) ทาสาเนา หรอสแกนจาก ADF (ชดปอนเอกสารอตโนมต) และกระจกสแกนเนอร

การใชงาน ADF (ถาดปอนเอกสารอตโนมต) (สาหรบรน ADF เทานน) 3

ADF สามารถใสกระดาษไดสงสด 10 แผน และปอนครงละหนงแผน เราขอแนะนาใหใชกระดาษมาตรฐาน 80 แกรม และคลกระดาษกอนวางใน ADF

ขนาดเอกสารทสนบสนน 3

วธการวางเอกสาร 3

a ยกและกางแผนรองเอกสารของ ADFออก

b วางเอกสารของคณ ควาลง, ใสขอบบนกอน ใน ADF (ถาดปอนเอกสารอตโนมต) จนกวาขอความ LCD จะเปลยนแปลง

c ปรบแครปรบกระดาษ (1) ใหพอดกบความกวางของเอกสารของคณ

การใชงานกระจกสแกนเนอร 3

คณสามารถใชกระจกสแกนเนอรเพอสงโทรสาร (รน MFC) ทาสาเนา หรอสแกนหนงสอทละหนงหนาได

ขนาดเอกสารทสนบสนน 3

วธการวางเอกสาร 3

a ยกฝาครอบเอกสารขน

การวางเอกสาร 3

ขนาด: A4, Letter, Legal, Folio

ความยาว: สงสด 300.0 มม.

ความกวาง: สงสด 215.9 มม.

นาหนก: สงสด 2.0 กก.

(1)

Page 80: คู มืใช อผู...คู มืใช อผู dcp-1600 dcp-1601 dcp-1610w dcp-1615nw dcp-1616nw mfc-1900 mfc-1901 mfc-1905 mfc-1910w mfc-1911nw mfc-1916nw ผลิตภัณฑ

การวางเอกสาร

73

3

b ใชตวปรบขนาดเอกสารทดานซายและดานบน วางเอกสาร ควาลง ทมมดานบนดานซายของกระจกสแกนเนอร

c ปดฝาครอบเอกสาร

หมายเหตหากเอกสารนนเปนหนงสอหรอมความหนา หามปดกระแทกฝาครอบหรอกดฝาครอบลง

Page 81: คู มืใช อผู...คู มืใช อผู dcp-1600 dcp-1601 dcp-1610w dcp-1615nw dcp-1616nw mfc-1900 mfc-1901 mfc-1905 mfc-1910w mfc-1911nw mfc-1916nw ผลิตภัณฑ

74

4วธการสงโทรสาร 4

ขนตอนตอไปนอธบายวธการสงโทรสาร

a กด FAX (โทรสาร)

b วางเอกสารของคณ

หากคณกาลงสงจาก ADF:

หากคณกาลงสงจากกระจกสแกนเนอร:

หลงจากวางเอกสารบนกระจกสแกนเนอร ใหปดฝาครอบเอกสารลง

หมายเหต• เมอตองการใชกระจกสแกนเนอร ADF ตองวาง

• หากคณตองการเปลยนความละเอยดของโทรสาร ใหกด b หรอ Resolution (ความละเอยด) จากนนกด a หรอ b หรอ Resolution (ความละเอยด) เพอเลอกความละเอยดของโทรสาร

c ปอนหมายเลขโทรสาร

d กด Start (เรม) เพอสงโทรสาร

การยกเลกโทรสารระหวางดาเนนการ 4

กด Stop/Exit (หยด/ออก) เพอยกเลกโทรสาร หากคณกด Stop/Exit (หยด/ออก) ขณะทเครองกาลงโทรออกหรอสง จอ LCD จะขอใหคณยนยน

Dialing #XXX1.Clear 2.Exit

Sending #XXX P011.Clear 2.Exit

กด 1 เพอยกเลกโทรสาร

การสงโทรสาร (รน MFC) 4

Page 82: คู มืใช อผู...คู มืใช อผู dcp-1600 dcp-1601 dcp-1610w dcp-1615nw dcp-1616nw mfc-1900 mfc-1901 mfc-1905 mfc-1910w mfc-1911nw mfc-1916nw ผลิตภัณฑ

การสงโทรสาร (รน MFC)

75

4

การกระจายสญญาณ 4

การกระจายสญญาณใหคณสงขอความโทรสารเดยวกนไปยงหมายเลขโทรสารมากกวาหนงหมายเลข คณสามารถรวมหมายเลขปมโทรดวน และหมายเลขโทรดวยตนเองสงสด 20 หมายเลขในการกระจายเอกสารครงเดยวกน

กอนทคณจะเรมการกระจายสญญาณ 4

หมายเลขปมโทรดวนตองจดเกบในหนวยความจาของเครองกอนจงจะสามารถใชงานไดในการกระจายสญญาณ (ดท จดเกบหมายเลขปมโทรดวน uu หนา 79)

วธการกระจายสญญาณโทรสาร 4

a วางเอกสารของคณ

b ปอนหมายเลขกด OK (ตกลง)คณสามารถใชหมายเลขปมโทรดวนหรอหมายเลขทปอนดวยตนเองดวยแปนกดหมายเลข (ดท วธการโทรออก uu หนา 80)

c ทาซาขนตอนท b จนกวาคณจะปอนหมายเลขโทรสารทงหมดทคณตองการกระจายสญญาณ

d กด Start (เรม)

หลงจากการกระจายสญญาณเสรจสน เครองจะพมพรายงานการกระจายสญญาณเพอแจงใหทราบผลลพธ

การยกเลกการกระจายสญญาณระหวางดาเนนการ 4

ขณะกระจายสญญาณ คณสามารถยกเลกโทรสารทกาลงสงในปจจบนหรองานกระจายสญญาณทงหมด

a กด Menu (เมน), 2, 7จอ LCD จะแสดงหมายเลขงานกระจายสญญาณตามดวยหมายเลขโทรสารหรอชอทกาลงโทรออก (ตวอยางเชน #001 0123456789) กด a หรอ b เพอแสดงหมายเลขงานกระจายสญญาณ (ตวอยางเชน Broadcast&#001 (งานกระจายสญญาณ#001))

b กด a หรอ b เพอเลอกตวเลอกใดตวเลอกหนงตอไปน:

เลอกหมายเลขโทรสารทกาลงโทรออก และกด OK (ตกลง)

เลอกหมายเลขงานกระจายสญญาณ และกด OK (ตกลง)

c กด 1 เพอยกเลกหมายเลขโทรสารหรอหมายเลขงานกระจายสญญาณทคณเลอกในขนตอนท b หรอกด 2 เพอออกโดยไมมการยกเลกถาคณเลอกยกเลกโทรสารทกาลงสงในปจจบนในขนตอนท b จอ LCD จะถามคณวาคณตองการยกเลกงานกระจายสญญาณหรอไม กด 1 เพอลางงานกระจายสญญาณทงหมด หรอกด 2 เพอออก

d กด Stop/Exit (หยด/ออก)

Page 83: คู มืใช อผู...คู มืใช อผู dcp-1600 dcp-1601 dcp-1610w dcp-1615nw dcp-1616nw mfc-1900 mfc-1901 mfc-1905 mfc-1910w mfc-1911nw mfc-1916nw ผลิตภัณฑ

76

5โหมดรบ 5

คณตองเลอกโหมดรบ ทงนขนอยกบอปกรณ ภายนอกและบรการโทรศพททคณมในสายของคณ

การเลอกโหมดรบ 5

ตามคาเรมตน เครองของคณจะรบโทรสารทสงเขามาโดยอตโนมต แผนภาพดานลางจะชวยคณเลอกโหมดรบทเหมาะสม (สาหรบขอมลรายละเอยดเกยวกบโหมดรบ ให ดท ตารางเมน uu หนา 10)

ถาตองการตงคาโหมดรบ ทาตามคาแนะนาดานลาง:

a (สาหรบรน MFC-1900, MFC-1901 และ MFC-1905)กด Menu (เมน), 0, 1(สาหรบรน MFC-1910W, MFC-1911NW และ MFC-1916NW)กด Menu (เมน), 2, 1, 1

b กด a หรอ b เพอเลอกโหมดรบกด OK (ตกลง)

c กด Stop/Exit (หยด/ออก)

จอ LCD จะแสดงโหมดรบปจจบน

หมายเหตถาคณไมสามารถเปลยนตวเลอกโหมดรบ ใหตงคาปดการทางานคณสมบตเสยงเรยกเขาทแตกตางหรอ Faxability (คณสมบตเสยงเรยกเขาทแตกตาง และ Faxability มในบางประเทศ)

การรบโทรสาร (รน MFC) 5

Fax Only

Manual

External TAD

Fax/Telใช

ใช

ไมใช

ไมใช

ใช

ไมใช

Page 84: คู มืใช อผู...คู มืใช อผู dcp-1600 dcp-1601 dcp-1610w dcp-1615nw dcp-1616nw mfc-1900 mfc-1901 mfc-1905 mfc-1910w mfc-1911nw mfc-1916nw ผลิตภัณฑ

การรบโทรสาร (รน MFC)

77

5

การตงคาโหมดรบ 5

การชะลอการเรยกสาย 5

การตงคาหนวงเวลาเสยงเรยก จะกาหนดจานวนครงทเครองสงเสยงเรยกกอนรบสายในโหมด Fax Only (โทรสารเทานน) และ Fax/Tel (โทรสาร/โทรศพท)

ถาคณใชโทรศพทภายนอกหรอโทรศพททตอแยกจากเครองสายเดยวกบเครอง เลอกจานวนเสยงเรยกเขาสงสด (ดท การตรวจจบโทรสาร uu หนา 77)

a ตรวจสอบวาคณอยในโหมดโทรสาร

b (สาหรบรน MFC-1900, MFC-1901 และ MFC-1905)กด Menu (เมน), 2, 1, 1(สาหรบรน MFC-1910W, MFC-1911NW และ MFC-1916NW)กด Menu (เมน), 2, 1, 2

c กด a หรอ b เพอเลอกจานวนครงทจะมเสยงเรยกเขากอนทเครองจะตอบรบ (0 ถง 10 ครง).กด OK (ตกลง)

d กด Stop/Exit (หยด/ออก)

ระยะเวลาในการดงของเสยงเรยกเขา F/T (เฉพาะโหมดโทรสาร/โทรศพท) 5

เมอมผโทรเขามาทเครองของคณ คณและผโทรของคณจะไดยนเสยงเรยกโทรศพทตามปกต จานวนเสยงเรยกเขาถกกาหนดโดยการตงคาหนวงเวลาเสยงเรยก

ถาสายเปนโทรสาร เครองของคณจะรบสาย แตถาสายเปนการโทรดวยเสยง เครองจะสงเสยงกรงเรยกเขา F/T (เสยงเรยกทดงตดกนสองครง) เมอคณไดตงคาในการตงคาระยะเวลาในการดงของเสยงกรงเรยกเขา F/T ถาคณไดยนเสยงกรงเรยกเขา F/T หมายความวาคณมเสยงเรยกจากผโทรเขาในสาย

เนองจากเสยงกรงเรยกเขา F/T ดงจากเครอง โทรศพทตอแยกหรอโทรศพทภายนอก (MFC-1900, MFC-1901, MFC-1910W และ MFC-1911NW) จะไมสงเสยงเรยกเขา

a ตรวจสอบวาคณอยในโหมดโทรสาร

b (สาหรบรน MFC-1900, MFC-1901 และ MFC-1905)กด Menu (เมน), 2, 1, 2(สาหรบรน MFC-1910W, MFC-1911NW และ MFC-1916NW)กด Menu (เมน), 2, 1, 3

c กด a หรอ b เพอเลอกระยะเวลาทเครองจะสงเสยงเตอนวาคณมสายเรยกเขากด OK (ตกลง)

d กด Stop/Exit (หยด/ออก)

การตรวจจบโทรสาร 5

หากการตรวจจบโทรสารเปน On (เปด): 5

เครองสามารถรบโทรสารโดยอตโนมต แมวาคณจะรบสาย เมอคณเหน Receiving (กาลงรบ) บนจอ LCD หรอไดยนเสยงคลกในสายโทรศพทผานชดหฟงโทรศพททคณใช เพยงวางชดหฟงโทรศพท เครองของคณจะดาเนนการอนๆ ทงหมด

(MFC-1905 และ MFC-1916NW)ถาการตรวจจบโทรสารเปน Semi (ตงคาแบบกลาง): 5

เครองจะรบสายการตดตอดวยโทรสารโดยอตโนม ตเทานน หากคณรบสายดวยหฟงของเครอง

หากการตรวจจบโทรสารเปน Off (ปด): 5

หากคณอยทเครองและรบสายการตดตอดวยโทรสารกอนโดยยกหฟงของเครองโทรศพทภายนอก (MFC-1900, MFC-1901, MFC-1910W และ MFC-1911NW) หรอของเครอง (MFC-1905 และ MFC-1916NW) ใหกด Start (เรม) จากนนกด 2 เพอรบโทรสาร

Page 85: คู มืใช อผู...คู มืใช อผู dcp-1600 dcp-1601 dcp-1610w dcp-1615nw dcp-1616nw mfc-1900 mfc-1901 mfc-1905 mfc-1910w mfc-1911nw mfc-1916nw ผลิตภัณฑ

บทท 5

78

หมายเหต• ถาคณสงโทรสารจากคอมพวเตอรในสายโทรศพทเดยวกน และเครองขดขวางการสง ใหตงคา การตรวจหาโทรสาร เปน Off (ปด)

• เราไมแนะนาใหใชสายเดยวกนระหวาง PC กบเครองโทรสาร

a ตรวจสอบวาคณอยในโหมดโทรสาร

b (สาหรบรน MFC-1900, MFC-1901 และ MFC-1905)กด Menu (เมน), 2, 1, 3(สาหรบรน MFC-1910W, MFC-1911NW และ MFC-1916NW)กด Menu (เมน), 2, 1, 4

c กด a หรอ b เพอเลอก On (เปด), Semi (ตงคาแบบกลาง) (MFC-1905 และ MFC-1916NW) หรอ Off (ปด)กด OK (ตกลง)

d กด Stop/Exit (หยด/ออก)

Page 86: คู มืใช อผู...คู มืใช อผู dcp-1600 dcp-1601 dcp-1610w dcp-1615nw dcp-1616nw mfc-1900 mfc-1901 mfc-1905 mfc-1910w mfc-1911nw mfc-1916nw ผลิตภัณฑ

79

6

6

การจดเกบหมายเลข 6

คณสามารถตงคาเครองใหโทรออกอยางงายดายดวยการจดเกบหมายเลขปมโทรดวน เมอคณโทรออกหมายเลขปมโทรดวน จอ LCD จะแสดงชอ หากคณจดเกบไวหรอแสดงหมายเลข

จดเกบหมายเลขปมโทรดวน 6

คณสามารถบนทกหมายเลขทใชบอยเปนหมายเลขโทรดวนเพอใชโทรออกโดยกดเพยงไมกปม

( (Address Book (สมดทอย)) สองครง หมายเลขสองตว และ Start (เรม)) เครองสามารถบนทกหมายเลขปมโทรดวนไดสงสด 99 หมายเลข (01 - 99)

a กด (Address Book (สมดทอย)) สองครงและปอนหมายเลขตาแหนงปมโทรดวนสองหลก (01-99)ถาหมายเลขไมไดถกบนทกไว จอ LCD จะแสดง Register Now? (ลงทะเบยนตอนนเลย?)กด 1 เพอเลอก Yes (ใช)

b ปอนหมายเลขโทรศพทหรอโทรสาร (สงสด 20 ตว)กด OK (ตกลง)

c ทาอยางใดอยางหนงตอไปน:

ปอนชอโดยใชแปนกดหมายเลข (สงสด 15 ตว) สาหรบความชวยเหลอในการปอนตวอกษร ใหดท การปอนขอความ uu หนา 66

กด OK (ตกลง)

กด OK (ตกลง) เพอบนทกหมายเลขโดยไมมชอ

d ถาตองการจดเกบหมายเลขโทรดวน เพมเตม ไปยงขนตอน a

การเปลยนหรอการลบหมายเลขโทรดวน 6

คณสามารถเปลยนแปลงหรอลบหมายเลขปมโทรดวนทจดเกบไวได

a กด Menu (เมน), 2, 4, 1ปอนหมายเลขปมโทรดวนทคณตองการ เปลยนหรอลบ แลวกด OK (ตกลง)

b ทาอยางใดอยางหนงตอไปน:

กด 1 เพอเลอก Change (เปลยน) เพอแกไขหมายเลขหรอชอ

ไปยงขนตอนท c

กด 2 เพอเลอก Clear (ลาง) เพอลบขอมลทงหมดในหมายเลขปมโทรดวน

เมอ Erase This Data? (ลบขอมลน?) ปรากฏขน ใหกด 1 เพอเลอก Yes (ใช) เพอยนยนไปยงขนตอนท d

c แกไขหมายเลขหรอชอ เมอคณแกไขเสรจแลว ใหกด OK (ตกลง)

d กด Stop/Exit (หยด/ออก)

การตอหมายเลขและจดเกบหมายเลข (รน MFC) 6

Page 87: คู มืใช อผู...คู มืใช อผู dcp-1600 dcp-1601 dcp-1610w dcp-1615nw dcp-1616nw mfc-1900 mfc-1901 mfc-1905 mfc-1910w mfc-1911nw mfc-1916nw ผลิตภัณฑ

บทท 6

80

วธการโทรออก 6

คณสามารถโทรออกไดดวยวธตอไปน

การตอเลขหมายดวยตนเอง 6

ใชแปนกดหมายเลขเพอปอนตวเลขทงหมดของหมายเลขโทรศพทหรอโทรสาร

การตอเลขหมายดวน 6

กด (Address Book (สมดทอย)) สองครง แลวปอนหมายเลขปมโทรดวนสองหลก (ดท จดเกบหมายเลขปมโทรดวน uu หนา 79)

หมายเหตถาจอ LCD แสดง Register Now? (ลงทะเบยนตอนนเลย?) เมอคณปอนหมายเลขปมโทรดวน แสดงวาหมายเลขไมไดถกบนทกไว

คนหา 6

คณสามารถคนหาชอทคณจดเกบไวในหนวยความจาหมายเลขปมโทรดวนตามลาดบตวอกษรได (ดท จดเกบหมายเลขปมโทรดวน uu หนา 79)

a ตรวจสอบวาคณอยในโหมดโทรสาร

b กด (Address Book (สมดทอย))

c กดปมแปนกดหมายเลขสาหรบตวอกษรสองสามตวแรกของชอ (ใชแผนผงใน การปอนขอความ uu หนา 66 เพอชวยคณในการปอนตวอกษร)กด OK (ตกลง)

d กด a หรอ b เพอเลอนดจนกวาคณจะพบชอทคณกาลงคนหากด OK (ตกลง)

e กด Start (เรม)

หมายเหต• ถาคณไมปอนตวอกษรแลวกด OK (ตกลง) ในขนตอนท cชอทลงทะเบยนไวทงหมดจะปรากฏขน กด a หรอ b เพอเลอนดจนกวาคณจะพบชอทคณกาลงคนหา

• ถาจอ LCD แสดง No Contact Found (ไมพบรายชอตดตอ) เมอคณปอนตวอกษรสองสามตวแรกของชอ แสดงวาชอสาหรบตวอกษรนนไมไดถกจดเก บไว

หมนทวนใหม 6

เมอแนใจวาไมมการใชสาย ใหกด Redial (หมนทวนใหม) เพอคนหาหมายเลขทคณโทรออกลาสด 20 หมายเลข กด Redial (หมนทวนใหม) หรอ a หรอ b เพอเลอนดจนกวาคณจะพบหมายเลขทคณตองการโทรอกครง กด OK (ตกลง) จากนนกด Start (เรม) เพอสงโทรสาร

หมายเลขสองตว

Page 88: คู มืใช อผู...คู มืใช อผู dcp-1600 dcp-1601 dcp-1610w dcp-1615nw dcp-1616nw mfc-1900 mfc-1901 mfc-1905 mfc-1910w mfc-1911nw mfc-1916nw ผลิตภัณฑ

การตอหมายเลขและจดเกบ หมายเลข (รน MFC)

81

6

รหสผโทร 6

คณลกษณะ ID ผโทรจะทาใหคณสามารถใชบรการแสดงขอมลผโทรซงเปนบรการแบบสมครสมาชกของบรษททใหบรการทางดานโทรศพทในประเทศของคณได บรการนจะแสดงหมายเลขโทรศพทหรอชอ (หากม) ของผโทรเมอมสายเรยกเขา

การดรายการ ID ผโทร 6

เครองของคณจะจดเกบขอมลการโทรสามสบรายการลาสดไวในรายการ ID ผโทร คณสามารถดหรอพมพรายการนได เมอมสายเรยกเขาสายท 31 เขามาทเครอง เครองจะแทนทขอมลในรายการโทรแรก

a กด Menu (เมน), 2, 0, 2หนาจอแสดงการตงคาปจจบน

b กด a หรอ b เพอเลอก Display # (#การแสดงผล)กด OK (ตกลง)ID ผโทรรายการลาสดจะปรากฏขนบนหนาจอหากไมมการจดเกบ ID ผโทรไว เสยงปบดงขนและ No Caller ID (ไมม ID ผโทร) จะปรากฏบนหนาจอ ไปยงขนตอนท d

c กด a หรอ b เพอเลอนดรายการในหนวยความจา ID ผโทร เพอเลอก ID ผโทรทคณตองการด แลวกด OK (ตกลง) จอ LCD จะแสดงหมายเลขของผโทรและวนทและเวลาทโทร

d เมอตองการเสรจสนการด ใหกด Stop/Exit (หยด/ออก)

Page 89: คู มืใช อผู...คู มืใช อผู dcp-1600 dcp-1601 dcp-1610w dcp-1615nw dcp-1616nw mfc-1900 mfc-1901 mfc-1905 mfc-1910w mfc-1911nw mfc-1916nw ผลิตภัณฑ

82

7การรบ PC-FAX (สาหรบ Windows® เทานน) 7

ถาคณเปดคณลกษณะการรบโทรสารดวย PC เครองของคณจะจดเกบโทรสารรบเขาในหนวยความจาและสงโทรสารไปยง PC ของคณโดยอตโนมต จากนนคณสามารถใช PC ของคณดและจดเกบโทรสารน

แมวาคณจะปด PC ของคณแลว (เชน ในเวลากลางคนหรอสดสปดาห) เครองของคณจะไดรบและจดเกบโทรสารของคณในหนวยความจา จอ LCD จะแสดงจานวนโทรสารทจดเกบทคณไดรบ เชน: PC Fax Msg (ขอความการรบสงโทรสารดวย PC):001

เมอคณเรมใชงาน PC ของคณและรนซอฟตแวร การรบโทรสารดวย PC เครองจะถายโอนโทรสารของคณไปยง PC ของคณโดยอตโนมต

ถาตองการถายโอนโทรสารรบเขาไปยง PC ของคณ คณตองใหซอฟตแวรการรบโทรสารดวย PC รนบน PC ของคณ

ทาอยางใดอยางหนงตอไปน:

(Windows® XP, Windows Vista® และ Windows® 7)

คลก เรม > โปรแกรมทงหมด >

Brother > Brother Utilities จากนนคลกรายการแบบดงลงและเลอกชอรนของคณ (หากไมไดเลอกไว) คลก การรบโทรสารดวยเครองคอมพวเตอร ในแถบนาทางดานซาย แลวคลก รบ

(Windows® 8)

คลก (Brother Utilities)

จากนนคลกรายการแบบดงลงและเลอกชอรนของคณ (หากไมไดเลอกไว) คลก การรบโทรสารดวยเครองคอมพวเตอร ในแถบนาทางดานซาย แลวคลก รบ

จากนน ทาตามขนตอนตอไปนบนเครองของคณจนเสรจสมบรณ

a กด Menu (เมน), 2, 6, 1

b กด a หรอ b เพอเลอก On (เปด) (หรอ Off (ปด))กด OK (ตกลง)

c จอ LCD แสดงการแจงเตอนการเรมโปรแกรมการรบโทรสารดวย PC บนคอมพวเตอรของคณ ถาคณเรมโปรแกรมรบ PC-FAX แลว ใหกด OK (ตกลง) ถาคณยงไมไดเรมโปรแกรมรบ การรบ PC-FAX uu คมอซอฟตแวร และคมอเนทเวรคสาหรบผใช

d ทาอยางใดอยางหนงตอไปน:

ถาคณตองการเปลยนการตงคาปจจบน กด 1 และกด a หรอ b เพอเลอกคอมพวเตอรของคณ กด OK (ตกลง)

ถาคณไมตองการเปลยนการตงคาปจจบน ใหกด 2

e กด a หรอ b เพอเลอก On (เปด) หรอ Off (ปด)กด OK (ตกลง)

f กด Stop/Exit (หยด/ออก)

การใชงาน PC-FAX (สาหรบรน MFC) 7

Page 90: คู มืใช อผู...คู มืใช อผู dcp-1600 dcp-1601 dcp-1610w dcp-1615nw dcp-1616nw mfc-1900 mfc-1901 mfc-1905 mfc-1910w mfc-1911nw mfc-1916nw ผลิตภัณฑ

การใชงาน PC-FAX (สาหรบรน MFC)

83

7

หมายเหต• หากคณเลอก Backup Print

(สารองการพมพ) On (เปด) เครองจะพมพโทรสารทเครองของคณเพอเปนสาเนา คณลกษณะนเปนคณลกษณะความปลอดภยในกรณทเกดไฟฟาขดของกอนทโทรสารจะถกโอนไปยง PC ของคณ

• โทรสารทจดเกบในหนวยความจาของเครองจะถกลบออก

หมายเหต• กอนทคณจะสามารถตงคาการรบโทรสารดวย

PC คณตองตดตงซอฟตแวร MFL-Pro Suite บน PC ของคณ ตรวจสอบวา PC ของคณเชอมตออยและเปดทางาน (สาหรบขอมลเพมเตม uu คมอซอฟตแวร และคมอเนทเวรคสาหรบผใช)

• ถาเครองของคณเกดขอผดพลาดและไมสามารถพมพโทรสารจากหนวยความจาได คณสามารถใชการตงคานในการถายโอนโทรสารของคณไปยง PC (ดท การโอนโทรสารหรอรายงานบนทกโทรสาร (รน MFC) uu หนา 114)

• การรบโทรสารดวย PC ไมสนบสนนในระบบปฏบตการแมค

Page 91: คู มืใช อผู...คู มืใช อผู dcp-1600 dcp-1601 dcp-1610w dcp-1615nw dcp-1616nw mfc-1900 mfc-1901 mfc-1905 mfc-1910w mfc-1911nw mfc-1916nw ผลิตภัณฑ

บทท 7

84

การสง PC-FAX 7

คณสามารถสงไฟลทสรางในแอพพลเคชนใดๆ บน PC ของคณเปนโทรสารมาตรฐาน

หมายเหต• ซอฟตแวรการรบสงโทรสารดวย PC สามารถสงโทรสารสขาวดาในขนาด A4 ไดเทานน

• โปรดตดตงซอฟตแวร MFL-Pro Suite เชอมตอเครองและ PC กอนใชงานการสงโทรสารดวย PC

การสงไฟลเปนการสงโทรสารดวย PC 7

a สรางไฟลในแอพพลเคชนใดๆ บน PC ของคณ

b คลก ไฟล จากนน พมพกลองสนทนา พมพ จะปรากฏขน:

Page 92: คู มืใช อผู...คู มืใช อผู dcp-1600 dcp-1601 dcp-1610w dcp-1615nw dcp-1616nw mfc-1900 mfc-1901 mfc-1905 mfc-1910w mfc-1911nw mfc-1916nw ผลิตภัณฑ

การใชงาน PC-FAX (สาหรบรน MFC)

85

7

c เลอก Brother PC-FAX เปนเครองพมพของคณ แลวคลก พมพกลองโตตอบการสงโทรสารดวย PC จะปรากฏขน:

1 แปนกดหมายเลข

2 สมดทอย

d ปอนหมายเลขโทรสารโดยใชวธใดวธหนงตอไปน:

ใชแปนกดหมายเลขเพอปอนหมายเลข แลวคลกปม

คลกปม สมดทอย จากนนเลอกสมาชกหรอกลมจากสมดทอย

หากมขอผดพลาด ใหคลก ลบทงหมด เพอลบรายการทงหมด

e เมอตองการรวมหนาปก ใหคลกกลองกาเครองหมาย เพมหนาปก

หมายเหตคณยงสามารถคลกไอคอนหนาปก เพอสรางหรอแกไขหนาปกได

f คลก เรม เพอสงโทรสาร

หมายเหต• หากคณตองการยกเลกโทรสาร ใหคลก ยกเลก หรอกด Stop/Exit (หยด/ออก) บนแผงควบคมของเครอง

• หากคณตองการหมนทวนหมายเลขใหม ใหคลก หมนทวนใหม เพอวนดหมายเลขโทรสารลาสดหาหมายเลข แลวคลก เรม

1

2

Page 93: คู มืใช อผู...คู มืใช อผู dcp-1600 dcp-1601 dcp-1610w dcp-1615nw dcp-1616nw mfc-1900 mfc-1901 mfc-1905 mfc-1910w mfc-1911nw mfc-1916nw ผลิตภัณฑ

86

8การทางานดวยเสยง (MFC-1905 และ MFC-1916NW) 8

การโทรออกโดยใชเสยงสามารถทาไดดวยการใชหฟง โดยใชแปนกดหมายเลข หรอดวยการกด

(Address Book (สมดทอย)) สองครงแลวปอนหมายเลขปมโทรดวนสองหลก

การโทรออก 8

a ยกหฟงขน

b เมอคณไดยนเสยงสญญาณโทรออก ใหปอนหมายเลขดวยการใชแปนกดหมาย

เลข หรอกด (Address Book (สมดทอย)) สองครงแลวปอนหมายเลขปมโทรดวนสองหลก

c วางหฟงลงเพอวางห

การพกสาย 8

a กด Hook/Hold (วางสาย/พกสาย) เพอพกสาย คณสามารถวางหฟงลงโดยไมเปนการวางสายสนทนาได

b ยกหฟงของเครองเพอเรยกสายจากการพกสาย

การเชอมตอเครองตอบรบโทรศพทภายนอก (MFC-1900, MFC-1901, MFC-1910W และ MFC-1911NW) 8

คณสามารถเชอมตออปกรณตอบรบโทรศพท (TAD) ภายนอกเขากบสายเดยวกบเครองของคณ เมอเครองตอบรบโทรศพทภายนอกรบสาย เครองของคณจะ “รอฟง” เสยงเรยกโทรสาร (CNG) ทสงโดยเครองโทรสาร ถาไดยนเสยงเรยก เครองจะรบสายและรบโทรสาร ถาไมไดยนเสยงเรยก เครองจะปลอยใหเครองตอบรบโทรศพทภายนอกของคณรบขอความเสยง และจอแสดงผลจะแสดง Telephone (โทรศพท)

TAD ภายนอกของคณตองรบสายภายในเวลาทเสยงเรยกโทรสารดงสครง (ขอแนะนาใหคณตงคาไวทเสยงเรยกดงสองครง) เนองจากเครองของคณไมสามารถไดยนเสยงเรยกโทรสาร (CNG tones) จนกวา TAD จะรบสาย เครองสงโทรสารจะสงเสยงเรยกโทรสาร (CNG tones) เทานน เปนระยะเวลาแปดถงสบวนาท เราไมแนะนาใหใชคณลกษณะการโทรฟรกบ TAD ภายนอกของคณหากตองใชเสยงเรยกนานกวาสครงในการเปดทางาน

หมายเหตหากคณประสบปญหาการรบโทรสาร ลดการตงคาการชะลอเสยงเรยกเขาบน TAD ภายนอกของคณใหดงเพยงหนงหรอสองครง

โทรศพทและอปกรณภายนอก (สาหรบรน MFC) 8

Page 94: คู มืใช อผู...คู มืใช อผู dcp-1600 dcp-1601 dcp-1610w dcp-1615nw dcp-1616nw mfc-1900 mfc-1901 mfc-1905 mfc-1910w mfc-1911nw mfc-1916nw ผลิตภัณฑ

โทรศพทและอปกรณภายนอก (สาหรบรน MFC)

87

8

การเชอมตอ 8

TAD ภายนอกตองเชอมตอดงแสดงในภาพประกอบดานลาง

1 TAD

2 ฝาครอบปองกน

กอนทคณจะเชอมตอเครองตอบรบโทรศพทภายนอก (อปกรณตอบรบโทรศพท) ใหดงฝาครอบปองกน (2) ออกจากชองเสยบ EXT. ทเครอง

a ตงคา TAD ภายนอกไปทเสยงเรยกดงหนงหรอสองครง (การตงคาหนวงเวลาเสยงเรยกของเครองไมมผล)

b บนทกขอความสงออกบน TAD ภายนอกของคณ

c ตงคา TAD ใหรบสาย

d ตงคาโหมดรบบนเครองของคณเปน External TAD (TAD ภายนอก) (ดท โหมดรบ uu หนา 76)

การบนทกขอความขาออก (OGM) 8

a บนทกเสยงเงยบ 5 วนาทกอนเรมตนขอความของคณ (เพอใหเครองของคณมเวลาในการไดยนเสยงเรยกโทรสาร (CNG tones) ของการสงสญญาณอตโนมตกอนหยด)

b จากดระยะเวลาการพดของคณท 20 วนาทตวอยางเชน: “หลงจากเสยงปป ใหฝากขอความ”

การเชอมตอหลายสาย (PABX) 8

สานกงานสวนใหญใชระบบโทรศพทสวนกลาง Brother แนะนาวาเครองโทรสาร/MFC ของเราทงหมดตองเชอมตอกบสายทมคณภาพ (กาหนดไวเฉพาะ) แมวาระบบ PABX (Private Automatic Branch Exchange) ทเจาะจงอาจทางานรวมกบเครองโทรสารบางรนได แตเราไมสามารถรบประกนวาเครองจะทางานอยางถกตอง

บอยครงทอาจเปนเรองงายทจะเชอมตอเครองโทรสารกบ PABX เราขอแนะนาใหคณตดตอบรษททตดตงระบบโทรศพทของคณและขอใหเชอมตอเครองโทรศพทใหกบคณ

Brother ไมแนะนาใหใชสาย PABX ขอจากดของ PABX โดยทวไปอาจทาใหบางฟงกชนของเครองโทรสารทางานผดพลาด

2

1

1

Page 95: คู มืใช อผู...คู มืใช อผู dcp-1600 dcp-1601 dcp-1610w dcp-1615nw dcp-1616nw mfc-1900 mfc-1901 mfc-1905 mfc-1910w mfc-1911nw mfc-1916nw ผลิตภัณฑ

บทท 8

88

โทรศพทภายนอกและโทรศพททตอแยกออกจากตวเครอง 8

หมายเหตการเชอมตอโทรศพทภายนอก มในรน MFC-1900, MFC-1901, MFC-1910W และ MFC-1911NW

การเชอมตอโทรศพทภายนอกหรอโทรศพทตอพวง 8

คณสามารถเชอมตอโทรศพทแยกตางหากกบเครองของคณไดโดยตรงดงแสดงในแผนภาพดานลาง

1 โทรศพททตอแยกออกจากตวเครอง

2 โทรศพทภายนอก

3 ฝาครอบปองกน

กอนทคณจะเชอมตอโทรศพทภายนอก ใหดงฝาครอบปองกน (3) ออกจากชองเสยบ EXT. บนเครอง

เมอคณใชโทรศพทภายนอก จอ LCD จะแสดง Telephone (โทรศพท)

สาหรบโหมดโทรสาร/โทรศพท เทานน 8

เมอเครองอยในโหมดโทรสาร/โทรศพท เครองจะใชระยะเวลาในการดงของเสยงกรงเร ยกเขา F/T (เสยงเรยกทดงตดกนแบบสองครง) แจงใหคณรบสายโทรเขาดวยเสยง

(สาหรบรน MFC-1900, MFC-1901, MFC-1910W และ MFC-1911NW)

ยกหโทรศพทภายนอก จากนนกด Hook (วางสาย) เพอตอบรบ

(สาหรบ MFC-1905 และ MFC-1916NW)

ยกหโทรศพทของเครอง

การใชชดหฟงโทรศพทแบบไรสายภายนอกทไมใชของ Brother 8

ถาคณเชอมตอโทรศพทไรสายไมใชของ Brother กบสายสญญาณโทรศพท (ดท การเชอมตอโทรศพทภายนอก หรอโทรศพทตอพวง uu หนา 88) และโดยปกตคณพกพาโทรศพทไรสายไปในทตางๆ คณสามารถรบสายไดงายๆ ในระหวางหนวงเวลาเสยงเรยก

ถาคณใหเครองของคณรบสายกอน ใหยกหโทรศพทไรสายแลวไปทเครอง ดงนน คณสามารถกด Hook (วางสาย) เพอโอนสายไปยงหโทรศพทไรสาย

หมายเหตมโทรศพทแบบไรสายเพยงบางแบรนดเทานนทสามารถใชไดกบเครองของคณ

3

1

2

Page 96: คู มืใช อผู...คู มืใช อผู dcp-1600 dcp-1601 dcp-1610w dcp-1615nw dcp-1616nw mfc-1900 mfc-1901 mfc-1905 mfc-1910w mfc-1911nw mfc-1916nw ผลิตภัณฑ

89

9

9

วธการทาสาเนา 9

a (สาหรบรน MFC)กด COPY (สาเนา)

b วางเอกสารของคณ

(สาหรบรน ADF (ถาดปอนเอกสารอตโนมต))

ถาคณกาลงทาสาเนาจาก ADF:

ถาคณกาลงทาสาเนาจากกระจกสแกนเนอร

หลงจากวางเอกสารบนกระจกสแกนเนอร ใหปดฝาครอบเอกสารลง

หมายเหตเมอตองการใชกระจกสแกนเนอร ADF ตองวาง

c (สาหรบรน MFC)ใชแปนกดหมายเลขปอนจานวนสาเนาทคณตองการ (สงสด 99 สาเนา)

(สาหรบรน DCP)กด a หรอ b เพอปอนจานวนสาเนาทคณตองการ

d กด Start (เรม) เพอทาสาเนา

การทาสาเนา 9

Page 97: คู มืใช อผู...คู มืใช อผู dcp-1600 dcp-1601 dcp-1610w dcp-1615nw dcp-1616nw mfc-1900 mfc-1901 mfc-1905 mfc-1910w mfc-1911nw mfc-1916nw ผลิตภัณฑ

บทท 9

90

ทาสาเนาบตรประจาตว 9

คณสามารถทาสาเนาบตรประจาตวแบบหนาเดยวหรอสองหนา

การทาสาเนาบตรประจาตวสองดานสามารถทาสาเนาทงสองดานของบตรประจาตวลงในหนงหนากระดาษโดยรกษาขนาดบตรเทาเดม

ผลลพธของการทาสาเนาบตรประจาตวสองดานจะแสดงอยดานลาง

หมายเหต• คณสามารถทาสาเนาบตรประจาตวภายในขอบเขตทอนญาตภายใตกฎหมายทบงคบใช (uu คมอเกยวกบความปลอดภยของผลตภณฑ)

• สาหรบการตงคาการทาสาเนาบตรประจาตว

(สาหรบรน MFC) ด 3.สาเนา uu หนา 34

(สาหรบรน DCP) ด 2.ทาสาเนา uu หนา 52

การทาสาเนาบตรประจาตวสองดาน 9

a (สาหรบรน MFC)กด Menu (เมน), 3, 4 และไปยงขนตอน c

(สาหรบรน DCP)กด Menu (เมน) จากนนกด a หรอ b เพอเลอก 2.Copy (สาเนา)กด OK (ตกลง)

b กด a หรอ b เพอเลอก 4.ID Copy (ทาสาเนาบตรประจาตว)กด OK (ตกลง)

c กด a หรอ b เพอเลอก 4.2in1/1in1 (2ใน1/1ใน1)กด OK (ตกลง)กด a หรอ b เพอเลอก 2in1 (2ใน1) เพอใหการทาสาเนาแบบสองหนาเปนคาเรมตน

กด OK (ตกลง) จากนนกด Stop/Exit (หยด/ออก)

d (สาหรบรน MFC)กด COPY (สาเนา)

e (สาหรบรน MFC)ปอนจานวนสาเนาทคณตองการ(สาหรบรน DCP)กด a หรอ b เพอปอนจานวนสาเนาทคณตองการ

f (สาหรบรน MFC, DCP-1600 และ DCP-1601)กด 2 in 1 (ID) Copy (ทาสาเนา (บตรประจาตว) 2 ใน 1)

(สาหรบรน DCP-1610W, DCP-1615NW และ DCP-1616NW)กด 2 in 1 (ID) Copy/Copy Options (ทาสาเนา (บตรประจาตว) 2 ใน 1 / ตวเลอกการทาสาเนา)กด a หรอ b เพอเลอก Double-sided ID (ทาสาเนาบตรประจาตวสองดาน)

g วางบตรประจาตวของคณ ควาลง ดงรป ทมมบนซายของกระจกสแกนเนอร ใหบตรประจาตวนนอยหางจากขอบกระจกอยางนอย 4 มม.

1 4 มม. หรอมากกวานน (ดานบน, ดานซาย)

1

Page 98: คู มืใช อผู...คู มืใช อผู dcp-1600 dcp-1601 dcp-1610w dcp-1615nw dcp-1616nw mfc-1900 mfc-1901 mfc-1905 mfc-1910w mfc-1911nw mfc-1916nw ผลิตภัณฑ

การทาสาเนา

91

9

h กด Start (เรม) เพอสแกน

i พลกอกดานหนงของบตรประจาตวและวางทดานซายของกระจกสแกนเนอร

1 4 มม. หรอมากกวานน (ดานบน, ดานซาย)

j กด Start (เรม) เพอสแกน

การทาสาเนาบตรประจาตวหนงดาน 9

a (สาหรบรน MFC)กด Menu (เมน), 3, 4 และไปยงขนตอน c

(สาหรบรน DCP)กด Menu (เมน) จากนนกด a หรอ b เพอเลอก 2.Copy (สาเนา)กด OK (ตกลง)

b กด a หรอ b เพอเลอก 4.ID Copy (ทาสาเนาบตรประจาตว)กด OK (ตกลง)

c กด a หรอ b เพอเลอก 4.2in1/1in1 (2ใน1/1ใน1)กด OK (ตกลง)กด a หรอ b เพอเลอก 1in1 (1ใน1) เพอใหการทาสาเนาแบบหนาเดยวเปนคาเรมตนกด OK (ตกลง) จากนนกด Stop/Exit (หยด/ออก)

d (สาหรบรน MFC)กด COPY (สาเนา)

e (สาหรบรน MFC)ปอนจานวนสาเนาทคณตองการ

(สาหรบรน DCP)กด a หรอ b เพอปอนจานวนสาเนาทคณตองการ

f วางบตรประจาตวของคณ ควาลง บนกระจกสแกนเนอร

g (สาหรบรน MFC, DCP-1600 และ DCP-1601)กด 2 in 1 (ID) Copy (ทาสาเนา (บตรประจาตว) 2 ใน 1)

(สาหรบรน DCP-1610W, DCP-1615NW และ DCP-1616NW)กด 2 in 1 (ID) Copy/Copy Options (ทาสาเนา (บตรประจาตว) 2 ใน 1 / ตวเลอกการทาสาเนา)กด a หรอ b เพอเลอก Double-sided ID (ทาสาเนาบตรประจาตวสองดาน)

1

Page 99: คู มืใช อผู...คู มืใช อผู dcp-1600 dcp-1601 dcp-1610w dcp-1615nw dcp-1616nw mfc-1900 mfc-1901 mfc-1905 mfc-1910w mfc-1911nw mfc-1916nw ผลิตภัณฑ

บทท 9

92

การทาสาเนาอนๆ 9

ตรวจสอบวาคณอยในโหมดทาสาเนา ใชปม Options (ตวเลอก), Copy Options (ตวเลอกการทาสาเนา) หรอ 2 in 1 (ID) Copy/Copy Options (ทาสาเนา (บตรประจาตว) 2 ใน 1 / ตวเลอกการทาสาเนา) เพอตงคาการทาสาเนาตอไปนอยางรวดเรวสำหรบสาเนาถดไป

กด ตวเลอกเมน ตวเลอก

(รน MFC) 9

(DCP-1600 และ DCP-1601) 9

(DCP-1610W, DCP-1615NW และ DCP-1616NW) 9

กด a หรอ b จากนนกด OK (ตกลง)

(สาหรบรน MFC)

กด a, b, d หรอ c จากนนกด OK (ตกลง)

(สาหรบรน DCP)

กด a หรอ b จากนนกด OK (ตกลง)

Quality (คณภาพ) Auto (อตโนมต)*

Text (ตวอกษร)

Photo (รปถาย)

Receipt (ใบเสรจรบเงน)

Stack/Sort (จดกอง/เรยงชด) Stack (จดกอง)*

Sort (เรยงชด)

Brightness (ความสวาง) -onnnn+

-nonnn+

-nnonn+*

-nnnon+

-nnnno+

Contrast (ความแตกตางระหวางสวนทมดและสวนทสวาง)

-onnnn+

-nonnn+

-nnonn+*

-nnnon+

-nnnno+

คาทตงจากโรงงานจะแสดงเปนตวหนาและมเคร องหมายดอกจนกากบอย

Page 100: คู มืใช อผู...คู มืใช อผู dcp-1600 dcp-1601 dcp-1610w dcp-1615nw dcp-1616nw mfc-1900 mfc-1901 mfc-1905 mfc-1910w mfc-1911nw mfc-1916nw ผลิตภัณฑ

การทาสาเนา

93

9

1 "LGLiLTR" และ "LGLiA4" จะปรากฏในรน ADF (ถาดปอนเอกสารอตโนมต) เทานน

2 อตโนมตจะตงคาเครองเพอคานวณอตราการยอขนาดทพอดกบขนาดของกระดาษ อตโนมตสามารถใชไดเมอใช ADF เทานน

Enlarge/Reduce (เพมขนาด/ลดขนาด) 100%*

97% LTRiA4

94% A4iLTR

91% Full Page (91% เตมหนา)

85% LTRiEXE

83% LGLiA4 1

78% LGLiLTR 1

70% A4iA5

50%

Custom(25-400%) (กาหนดเอง(25-400%))

Auto (อตโนมต) 2

200%

141% A5iA4

104% EXEiLTR

Page Layout (จดรปแบบหนา) Off(1 in 1) (ปด(1 ใน 1))*

2 in 1 (P) (2 ใน 1 (P))

2 in 1 (L) (2 ใน 1 (L))

4 in 1 (P) (4 ใน 1 (P))

4 in 1 (L) (4 ใน 1 (L))

กด ตวเลอกเมน ตวเลอก

(รน MFC) 9

(DCP-1600 และ DCP-1601) 9

(DCP-1610W, DCP-1615NW และ DCP-1616NW) 9

กด a หรอ b จากนนกด OK (ตกลง)

(สาหรบรน MFC)

กด a, b, d หรอ c จากนนกด OK (ตกลง)

(สาหรบรน DCP)

กด a หรอ b จากนนกด OK (ตกลง)

คาทตงจากโรงงานจะแสดงเปนตวหนาและมเคร องหมายดอกจนกากบอย

Page 101: คู มืใช อผู...คู มืใช อผู dcp-1600 dcp-1601 dcp-1610w dcp-1615nw dcp-1616nw mfc-1900 mfc-1901 mfc-1905 mfc-1910w mfc-1911nw mfc-1916nw ผลิตภัณฑ

94

10การสแกนเอกสารเปนไฟล PDF โดยใช ControlCenter4 1 0

(สาหรบขอมลเพมเตม: คมอซอฟตแวร และคมอเนทเวรคสาหรบผใช)

หมายเหตหนาจอบนเครอง PC ของคณอาจแตกตางกนขนอยกบรนของคณ

ControlCenter4 เปนโปรแกรมใชงานซอฟตแวรทใหคณเขาใชงานแอพพลเคชนทคณใชบอยไดอยางรวดเรวและงายดาย

a วางเอกสารของคณ

b ทาอยางใดอยางหนงตอไปน:(Windows® XP, Windows Vista® และ Windows® 7)

คลก เรม > โปรแกรมทงหมด > Brother > Brother Utilities

จากนนคลกรายการแบบดงลงและเลอกชอรนของคณ (หากไมไดเลอกไว) คลก สแกน ในแถบนาทางดานซาย แลวคลก ControlCenter4แอพพลเคชน ControlCenter4 จะเปด(Windows® 8)

คลก (Brother Utilities) จากนนคลกรายการแบบดงลงและเลอกชอรนของคณ

(หากไมไดเลอกไว) คลก สแกน ในแถบนาทางดานซาย แลวคลก ControlCenter4แอพพลเคชน ControlCenter4 จะเปด

วธสแกนไปยงคอมพวเตอร 1 0

Page 102: คู มืใช อผู...คู มืใช อผู dcp-1600 dcp-1601 dcp-1610w dcp-1615nw dcp-1616nw mfc-1900 mfc-1901 mfc-1905 mfc-1910w mfc-1911nw mfc-1916nw ผลิตภัณฑ

วธสแกนไปยงคอมพวเตอร

95

10

c เลอก โหมดขนสง จากนนคลก ตกลง

d คลก ไฟล ในแทบ สแกน

Page 103: คู มืใช อผู...คู มืใช อผู dcp-1600 dcp-1601 dcp-1610w dcp-1615nw dcp-1616nw mfc-1900 mfc-1901 mfc-1905 mfc-1910w mfc-1911nw mfc-1916nw ผลิตภัณฑ

บทท 10

96

1 เลอก PDF (*.pdf) จากรายการแบบดงลงของประเภทไฟล

2 คณสามารถปอนชอไฟลทคณตองการใชสาหรบเอกสาร

3 เมอคณเลอกกลองกาเครองหมาย โฟลเดอร คณสามารถบนทกไฟลในโฟลเดอรเรมตน

หรอเลอกโฟลเดอรทตองการโดยคลกปม (เรยกด)

เมอคณเลอกกลองกาเครองหมาย SharePoint คณสามารถบนทกไฟลไปยงไลบราร SharePoint โดยการใสทอย

4 คณสามารถเลอกความละเอยดในการสแกนจากรายการแบบดงลง ความละเอยด

5 คณสามารถเลอกขนาดเอกสารจากรายการแบบดงลง ขนาดเอกสาร

e คลก สแกนเครองจะเรมขนตอนการสแกน โฟลเดอรทบนท กขอมลการสแกนจะเปดโดยอตโนมต

1

2

4

5

3

Page 104: คู มืใช อผู...คู มืใช อผู dcp-1600 dcp-1601 dcp-1610w dcp-1615nw dcp-1616nw mfc-1900 mfc-1901 mfc-1905 mfc-1910w mfc-1911nw mfc-1916nw ผลิตภัณฑ

วธสแกนไปยงคอมพวเตอร

97

10

การสแกนโดยใชปมสแกน 1 0

หมายเหตหากคณตองการใชฟงกชนน ใหตดตง MFL-Pro Suite และเชอมตอเครองเขากบ PC โดยใชสาย USB

a วางเอกสารของคณ (ดท วธการวางเอกสาร uu หนา 72)

b กด (สแกน)

c กด a หรอ b เพอเลอก Scan to PC (สแกนไปยง PC)กด OK (ตกลง)

d กด a หรอ b เพอเลอกประเภทการสแกน (File (ไฟล), E-mail (อเมล) หรอ Image (ภาพ))กด OK (ตกลง)

e ทาอยางใดอยางหนงตอไปน:

เพอเปลยนการตงคาการสแกน กด a หรอ b เพอเลอก Yes (ใช) แลวกด OK (ตกลง) ทาตามคาแนะนาบนหนาจอแสดงผลแบบ LCD เพอเปลยนการตงคาทคณตองการ

เพอใชการตงคาเรมตนสาหรบการสแกน กด a หรอ b เพอเลอก No (ไม) แลวกด OK (ตกลง)

f กด Start (เรม)เครองจะเรมขนตอนการสแกน

การตงคาปมสแกน 1 0

คณสามารถเปลยนแปลงการตงคาปม สแกน ของเครองโดยใช ControlCenter4

a ทาอยางใดอยางหนงตอไปน:(Windows® XP, Windows Vista® และ Windows® 7)

คลก เรม > โปรแกรมทงหมด > Brother > Brother Utilities

จากนนคลกรายการแบบดงลงและเลอกชอรนของคณ (หากไมไดเลอกไว) คลก สแกน ในแถบนาทางดานซาย แลวคลก ControlCenter4แอพพลเคชน ControlCenter4 จะเปด(Windows® 8)

คลก (Brother Utilities) จากนนคลกรายการแบบดงลงและเลอกชอรนของคณ

(หากไมไดเลอกไว) คลก สแกน ในแถบนาทางดานซาย แลวคลก ControlCenter4แอพพลเคชน ControlCenter4 จะเปด

b คลกแทบ การตงคาอปกรณ

Page 105: คู มืใช อผู...คู มืใช อผู dcp-1600 dcp-1601 dcp-1610w dcp-1615nw dcp-1616nw mfc-1900 mfc-1901 mfc-1905 mfc-1910w mfc-1911nw mfc-1916nw ผลิตภัณฑ

บทท 10

98

c คลก ตงคาอปกรณการสแกน

d เลอกแทบ ไฟล คณสามารถเปลยนแปลงการตงคาเรมตน

1 คณสามารถเลอกประเภทไฟลจากรายการแบบดงลง

2 คณสามารถปอนชอไฟลทคณตองการใชสาหรบเอกสาร

3 คณสามารถบนทกไฟลในโฟลเดอรเรมตน หรอเล อกโฟลเดอรทตองการโดยคลกปม (เรยกด)

4 คณสามารถเลอกความละเอยดในการสแกนจากรายการแบบดงลง ความละเอยด

5 คณสามารถเลอกขนาดเอกสารจากรายการแบบดงลง ขนาดเอกสาร

e คลก ตกลง

1

2

4

5

3

Page 106: คู มืใช อผู...คู มืใช อผู dcp-1600 dcp-1601 dcp-1610w dcp-1615nw dcp-1616nw mfc-1900 mfc-1901 mfc-1905 mfc-1910w mfc-1911nw mfc-1916nw ผลิตภัณฑ

99

A

A

วสดการพมพ A

ชดแมแบบสรางภาพ (ดรม) และตลบผงหมก (โทนเนอร ) เปนวสดการพมพสองชนทแยกกน ตรวจสอบวาทงสองชนตดตงเปนชดประกอบ สาหรบขอมลเพมเตมเกยวกบวธการเปลยนว สดการพมพ ดทคาแนะนาทใหมากบชดแมแบบสรางภาพ (ดร ม) สาหรบการเปลยนชดแมแบบสรางภาพ (ดรม) หรอดทรายการคาแนะนาทพมพอยบนกลองของตลบผงหมก (โทนเนอร) สาหรบการเปลยนตลบผงหมก (โทนเนอร)

ขอควรจา• เครองพมพของ Brother ออกแบบมาใหใชงานกบผงหมก (โทนเนอร) เฉพาะรนและทางานไดอยางมประสทธภาพสงส ดเมอใชกบตลบผงหมก (โทนเนอร) ของแทของ Brother Brother ไมรบประกนประสทธภาพสงสดนหากใชผงหมก (โทนเนอร) หรอตลบผงหมก (โทนเนอร) ทมขอมลจาเพาะอนๆ ทไมตรงตามทระบ เครองพมพอาจไมสามารถตรวจพบผงหมก (โทนเนอร) หรอตลบผงหมก (โทนเนอร) ทมขอกาหนดอนไดอยางถกตอง แตอาจตรวจพบตลบผงหมก (โทนเนอร) นนวาเปนตลบผงหมกขนาดพมพมาตรฐาน ดงนน Brother ไมแนะนาใหใชตลบผงหมก (โทนเนอร) อนนอกจากตลบผงหมก (โทนเนอร) ของแท ของ Brother กบเครองน หรอเตมผงหมก (โทนเนอร) ในตลบผงหมก (โทนเนอร) เปลาจากแหลงอน หากความเสยหายมสาเหตมาจากชดแมแบบสรางภาพ (ดรม) หรอชนสวนอนๆ ของเครองนเนองมาจากการใชผงหมก (โทนเนอร) หรอตลบผงหมก (โทนเนอร) อนนอกจากผลตภณฑของแทของ Brother เนองจากไมสามารถใชรวมกนไดหรอไมเหมาะสมกบเครองพมพน การซอมแซมใดๆ อนเนองมาจากสาเหตนอาจไมอยภายใตการร บประกน

• เพอใหไดคณภาพการพมพทดทสด ใหใชช ดแมแบบสรางภาพ (ดรม) และตลบผงหมก (โทนเนอร) ของแทของ Brother การพมพโดยใชชดแมแบบสรางภาพ (ดรม) หรอตลบผงหมก (โทนเนอร) ของผผลตอ นอาจสงผลใหคณภาพการพมพลดลง รวมถงคณภาพและอายการใชงานของเครองดวยความครอบคลมการรบประกนอาจไมรวมถงปญหาทเกดจากการใชชดแมแบบสรางภาพ (ดรม) หรอตลบผงหม ก (โทนเนอร) ของผผลตอน

วธการแกไขและขอมลอน A

ตลบผงหมก (โทนเนอร) ชดแมแบบสรางภาพ (ดรม)

ชอรน:

TN-1000 ชอรน: DR-1000

Page 107: คู มืใช อผู...คู มืใช อผู dcp-1600 dcp-1601 dcp-1610w dcp-1615nw dcp-1616nw mfc-1900 mfc-1901 mfc-1905 mfc-1910w mfc-1911nw mfc-1916nw ผลิตภัณฑ

100

หมายเหต• กาจดทงวสดการพมพทใชแลวตามกฎระเบยบทองถน เกบแยกตางหากจากขยะครวเรอน หากคณมคาถาม สอบถามไปยงสานกงานกาจดทงขยะมลฝอยในประเทศ ตรวจสอบวาไดซลปดวสดการพมพอยางแนนหนาเพอไมใหวสดทอยดานในหกออกมาได

• อายการใชงานทคาดหมายของตลบผงหมก (โทนเนอร) เปนไปตามมาตรฐาน ISO/IEC 19752 ความถของการเปลยนวสดจะแปรผนตามความซบซอนของเอกสารทพมพ อตราสวนพนทพมพ และชนดสอการพมพทใช

• ตลบผงหมก (โทนเนอร) ทมจาหนายจะแตกตางกนออกไปในแตละประเทศ เขาไปท Brother Solutions Center ท http://support.brother.com หรอตดตอสานกงาน Brother ในประเทศของคณเพอขอรายละเอยดเพมเตม

Page 108: คู มืใช อผู...คู มืใช อผู dcp-1600 dcp-1601 dcp-1610w dcp-1615nw dcp-1616nw mfc-1900 mfc-1901 mfc-1905 mfc-1910w mfc-1911nw mfc-1916nw ผลิตภัณฑ

วธการแกไขและขอมลอน

101

A

การระบปญหาของคณ A

กอนอน ตรวจสอบดงน:

สายไฟของเครองเชอมตอถกตอง และเปดเครองแลว

ชนสวนทปองกนทงหมดถกถอดออกแลว

กระดาษใสในถาดใสกระดาษอยางถกตอง

สายอนเตอรเฟสถกเชอมตอเขากบเครองและคอมพวเตอรอยางแนนสนท

หากคณไมสามารถแกปญหาไดตามรายการขางตน ระบปญหาของคณและไปทหนาทแนะนาดานลาง:

ปญหาของโทรศพทและแฟกซ (รน MFC) uu หนา 104

การปรบปรงคณภาพการพมพ uu หนา 106

หากเครองถกเชอมตอเขากบ PC แอพพลเคชนปอบอพอาจปรากฏขนบน PC ขนอยกบขอผดพลาด

ปฏบตตามคาแนะนาบนหนาจอเพอแกไขขอผดพลาด

Page 109: คู มืใช อผู...คู มืใช อผู dcp-1600 dcp-1601 dcp-1610w dcp-1615nw dcp-1616nw mfc-1900 mfc-1901 mfc-1905 mfc-1910w mfc-1911nw mfc-1916nw ผลิตภัณฑ

102

ขอความแสดงความผดพลาดและการบารงรกษา A

ขอผดพลาดทพบบอยและขอความแจงการบารงรกษามดงน

หากคณตองการความชวยเหลอเพมเตม Brother Solutions Center มคาถามทพบบอยลาสดและคาแนะนาในวธการแก ไข

โปรดไปท http://support.brother.com

ขอความแสดงความผดพลาด

สาเหต การดาเนนการ

Cartridge Error (ตลบหมกผดพลาด)Put the Toner Cartridge back in. (ใสตลบผงหมกกลบเขาท)

ตลบผงหมก (โทนเนอร) ตดตงไมถกตอง

ใสตลบผงหมก (โทนเนอร) ในชดแมแบบสรางภาพ (ดรม) ใหแนนสนท และตดตงกลบเขาไปในเครองพมพอกครง

ตรวจสอบวาคณไดใชตลบผงหมก (โทนเนอร) ของ Brother

ใชเฉพาะชดแมแบบสรางภาพ (ดรม) แทของ Brother และตลบผงหมก (โทนเนอร) ของ Brother แทเทานน

Comm.Error (การสอสารผดพลาด)

คณภาพสายโทรศพทไมดสงผลใหเกดขอผดพลาดเกยวกบการตดตอสอสาร

ลองสงโทรสารอกครง

Disconnected (ยกเลกการเชอมตอแลว)

บคคลอนหรอเครองโทรสารของบคคลอนหยดการโทร

ลองสงหรอรบโทรสารอกครง

Document Jam (เอกสารตด)

(สาหรบรน ADF (ถาดปอนเอกสารอตโนมต))

เอกสารไมถกใสหรอปอนเขาอยางถกตอง หรอเอกสารทสแกนจาก ADF ยาวเกนไป

ดงกระดาษทตดออกจากชด ADF

Out of Memory (หนวยความจาเตม)

หนวยความจาของเครองเตม กาลงสงโทรสารหรอทาสาเนา

ทาอยางใดอยางหนงตอไปน:

กด Start (เรม) เพอสงหรอทาสาเนาหนาทสแกน

กด Stop/Exit (หยด/ออก) และรอจนกวาการดาเนนการอนๆ จะเสรจสน และลองอกครง

กาลงดาเนนการพมพ

กด Stop/Exit (หยด/ออก) เครองพมพจะยกเลกงานพมพและลางงานพมพจากหนวยความจา

ลดคณภาพการพมพ

(สาหรบขอมลเพมเตม uu คมอซอฟตแวร และคมอเนทเวรคสาหรบผใช)

Page 110: คู มืใช อผู...คู มืใช อผู dcp-1600 dcp-1601 dcp-1610w dcp-1615nw dcp-1616nw mfc-1900 mfc-1901 mfc-1905 mfc-1910w mfc-1911nw mfc-1916nw ผลิตภัณฑ

วธการแกไขและขอมลอน

103

A

หมายเหตการปดเครองจะลบขอมลโทรสารออกจากหนวยความจา เพอปองกนการสญเสยขอความทสาคญ ให ดท การโอนโทรสารหรอรายงานบนทกโทรสาร (รน MFC) uu หนา 114

Self-Diagnostic (การวเคราะหดวยตนเอง)

อณหภมของชดทาความรอนไมเพมขนถงอณหภมทระบภายในเวลาทระบ

ปดเครอง รอสองสามวนาท แลวเปดอกครง เปดเครองทงไวเปนเวลา 15 นาท

ชดทาความรอนรอนเกนไป

Size mismatch (ขนาดไมตรงกน)

กระดาษในถาดไมใชขนาดทถกตอง

บรรจกระดาษขนาดทถกตองในถาดและตงคาขนาดกระดาษในถาดใสกระดาษ

Toner Low (ผงหมกเหลอนอย)

ถาจอ LCD แสดง Toner Low (ผงหมกเหลอนอย) คณยงคงสามารถพมพได แตเครองแจงใหคณทราบวาตลบผงหมก (โทนเนอร) ใกลหมดแลว

สงซอตลบผงหมก (โทนเนอร) ใหมทนท เพอใหพรอมเปลยนตลบผงหมก (โทนเนอร) เมอจอ LCD แสดง Replace Toner (เปลยนตลบผงหมก) หรอ Toner Ended (ตลบผงหมก (โทนเนอร) หมดอายการใชงาน)

ขอความแสดงความผดพลาด

สาเหต การดาเนนการ

Page 111: คู มืใช อผู...คู มืใช อผู dcp-1600 dcp-1601 dcp-1610w dcp-1615nw dcp-1616nw mfc-1900 mfc-1901 mfc-1905 mfc-1910w mfc-1911nw mfc-1916nw ผลิตภัณฑ

104

หากคณประสบปญหากบเครอง A

ปญหาสวนใหญสามารถแกไขไดงายดวยตวคณเอง หากคณตองการความชวยเหลอเพมเตม Brother Solutions Center มคาถามทพบบอยลาสดและคาแนะนาในวธ การแกไข

โปรดไปท http://support.brother.com

ปญหาของโทรศพทและแฟกซ (รน MFC) A

หากคณไมสามารถสงหรอรบโทรสารได ใหตรวจสอบดงน:

1 ตรวจสอบสายไฟของเครองวาเชอมตอถกตอง และเปดเครองแลว

2 เชอมตอปลายดานหนงของสายโทรศพทเขาทบรเวณทมคาวา "LINE" กากบไว แลวเชอมตอปลายสายโทรศพทอกดานหนงเขากบเตาเสยบโทรศพทบนผนงโดยตรง

หากคณสามารถสงและรบโทรสารไดเมอเชอมตอสายโทรศพทเขากบโทรสารโดยตรงแลว แสดงวาปญหาอาจไมเกยวของกบเครอง โปรดตดตอผใหบรการของคณเพอดปญหาในการเชอมตอ

3 ตรวจสอบโหมดรบ

สาหรบขอมลเพมเตมเกยวกบการตงคาโหมดรบ ใหดท โหมดรบ uu หนา 76

2

3

Page 112: คู มืใช อผู...คู มืใช อผู dcp-1600 dcp-1601 dcp-1610w dcp-1615nw dcp-1616nw mfc-1900 mfc-1901 mfc-1905 mfc-1910w mfc-1911nw mfc-1916nw ผลิตภัณฑ

วธการแกไขและขอมลอน

105

A

4 เปลยนแปลงการตงคาการทางานทสามารถเขาก นไดกบ Basic(for VoIP) (พนฐาน (สาหรบ VoIP))

คณอาจสามารถสงและรบโทรสารจากการลดความเรวในการเชอมตอได

a กด Menu (เมน), 2, 0, 1

b กด a หรอ b เพอเลอก Basic(for VoIP) (พนฐาน (สาหรบ VoIP))

c กด OK (ตกลง)

d กด Stop/Exit (หยด/ออก)

หากหลงจากแกไขปญหาตามรายการขางตนทงหมดแลว แตปญหายงไมไดรบการแกไข ใหปดแลวเปดเครอง

หากคณยงไมสามารถสงหรอรบโทรสารหลงจากแก ไขปญหาตามรายการขางตนทงหมดแลว ใหตรวจสอบทคาถามทพบบอยในเวบไซต Brother Solutions Center (http://support.brother.com)

การแกไขปญหาสาหรบปญหาอนๆ

คาถาม คาตอบ

ไมสามารถรบโทรสาร หากคณมสายโทรสารโดยเฉพาะและตองการใหเครอง Brother ของคณรบสายการตดตอดวยโทรสารรบเขาทงหมดโดยอตโนมต คณควรเลอก Fax Only (โทรสารเทานน)

ฉนสามารถตงคาใหเครองไมพมพรายงานการตรวจสอบความถกตองของการสงสญญาณไดหรอไม

ผลตภณฑนจะพมพรายงานการตรวจสอบความถกต องของการสงสญญาณ

แมวาจะตงคารายงานการตรวจสอบความถกตองของการสงสญญาณเปน Off (ปด) รายงานจะถกพมพออกมาเมอมขอผดพลาดเกยวกบการตดตอสอสาร

หากตงคา Journal Period (ระยะเวลาบนทก) เปน Off (ปด), Fax Journal (บนทกโทรสาร) จะไมถกพมพออกมา

ฉนสามารถยกเลกงานโทรสารไดหรอไม

กด Stop/Exit (หยด/ออก) เพอยกเลกแฟกซหรอกด , Menu (เมน) 2, 7 เพอยกเลกงานทเหลออย

คณภาพการสงไมด ลองเปลยนความละเอยดของคณเปน Fine (ละเอยด) หรอ S.Fine (ละเอยดมาก) หรอทาความสะอาดสแกนเนอร

โทรสารทสงวางเปลา ตรวจสอบวาคณใสเอกสารถกตอง ควรควาเอกสารลงเมอใช ADF หรอกระจกสแกนเนอร ดท การวางเอกสาร uu หนา 72

มเสนสดาแนวตงเมอสงโทรสาร เสนสดาแนวตงในโทรสารทคณสงโดยปกตเกดจากรอยสกปรกหรอนายาลบคาผดบนแถบกระจก ดท ทาความสะอาดดานในเครอง uu หนา 107

Page 113: คู มืใช อผู...คู มืใช อผู dcp-1600 dcp-1601 dcp-1610w dcp-1615nw dcp-1616nw mfc-1900 mfc-1901 mfc-1905 mfc-1910w mfc-1911nw mfc-1916nw ผลิตภัณฑ

106

การปรบปรงคณภาพการพมพ A

หมายเหตBrother ไมแนะนาใหใชตลบผงหมก (โทนเนอร) อนนอกจากตลบผงหมก (โทนเนอร) ของแทของ Brother หรอเตมผงหมก (โทนเนอร) ในตลบผงหมก (โทนเนอร) ทใชแลวดวยผงหมก (โทนเนอร) จากแหลงอน

หากคณพบปญหาคณภาพการพมพ ใหตรวจสอบดงน:

1 สภาพแวดลอมการทางานของเครองพมพ

เลอกตาแหนงทมอณหภมอยระหวาง 10 °C และ 32 °C และมความชนอยระหวาง 20% ถง 80% (ไมมการควบแนน)

2 ใสกระดาษทใชรวมกบเครองพมพไดในถาดบรรจกระดาษ

ดท กระดาษทสามารถรบได uu หนา 71

3 ใสกระดาษในเครองอยางถกตอง

การพลกกลบกระดาษอาจชวยใหการปอนกระดาษทาไดงายขน

การปรบแครอาจชวยใหการปอนกระดาษทาไดงายขน

2

3

5

4

6

Page 114: คู มืใช อผู...คู มืใช อผู dcp-1600 dcp-1601 dcp-1610w dcp-1615nw dcp-1616nw mfc-1900 mfc-1901 mfc-1905 mfc-1910w mfc-1911nw mfc-1916nw ผลิตภัณฑ

วธการแกไขและขอมลอน

107

A

4 เปลยนตลบผงหมก (โทนเนอร) หรอชดแมแบบสรางภาพ (ดรม)

สาหรบขอมลเพมเตมเกยวกบวธการเปลยนวสดการพมพ ดทคาแนะนาทใหมากบชดแมแบบสรางภาพ (ดรม) สาหรบการเปลยนชดแมแบบสรางภาพ (ดรม) หรอดทรายการคาแนะนาทพมพอยบนกลองของตลบผงหมก (โทนเนอร) สาหรบการเปลยนตลบผงหมก (โทนเนอร)

5 ทาความสะอาดดานในเครอง

การทาความสะอาดกระจกสแกนเนอร

ทาความสะอาดพนผวพลาสตกสขาว (1) และกระจกสแกนเนอร (2)

(สาหรบรน ADF (ถาดปอนเอกสารอตโนมต))

ทาความสะอาดแถบสขาว (3) และแถบกระจกสแกนเนอร (4)

(1)

(2)

(3)

(4)

Page 115: คู มืใช อผู...คู มืใช อผู dcp-1600 dcp-1601 dcp-1610w dcp-1615nw dcp-1616nw mfc-1900 mfc-1901 mfc-1905 mfc-1910w mfc-1911nw mfc-1916nw ผลิตภัณฑ

108

การทาความสะอาดสายโคโรนา

เลอนสลกสเขยวจากซายไปขวาและขวาไปซายหลายครง

หมายเหตตรวจสอบวาเลอนแทบกลบไปสตาแหนงเรมตน (a) (5) หากไมไดทาเชนนน หนาทพมพอาจมเสนแนวตงปรากฏ

ทาความสะอาดชดแมแบบสรางภาพ (ดรม) หากมจดสดาหรอสขาวปรากฏบนหนาทพมพ

กดคนลอคลงและถอดตลบผงหมก (โทนเนอร) ออกจากช ดแมแบบสรางภาพ (ดรม)

(5)

Page 116: คู มืใช อผู...คู มืใช อผู dcp-1600 dcp-1601 dcp-1610w dcp-1615nw dcp-1616nw mfc-1900 mfc-1901 mfc-1905 mfc-1910w mfc-1911nw mfc-1916nw ผลิตภัณฑ

วธการแกไขและขอมลอน

109

A

ใชมอหมนอปกรณชดแมแบบสรางภาพเพอมองด ทพนผวของลกกลงชดแมแบบสรางภาพ (ดรม) (1)

เชดพนผวของแมแบบสรางภาพ (ดรม) เบาๆ ดวยก านสาลแหงจนกวาฝนหรอกาวบนพนผวจะหมดไป

(1)

Page 117: คู มืใช อผู...คู มืใช อผู dcp-1600 dcp-1601 dcp-1610w dcp-1615nw dcp-1616nw mfc-1900 mfc-1901 mfc-1905 mfc-1910w mfc-1911nw mfc-1916nw ผลิตภัณฑ

110

6 การตรวจสอบการตงคาไดรเวอรเครองพมพ

ลองเปลยน การตงคาการพมพ ในแทบ พนฐาน

หากกระดาษมวนอยหรอผงหมก (โทนเนอร) ไมตดท กระดาษอยางถกตอง คณสามารถปรบการตงคาเหลานใน ปรบปรงผลลพธการพมพ คลก ตวเลอกการพมพอนๆ ในแทบ ขนสง

Page 118: คู มืใช อผู...คู มืใช อผู dcp-1600 dcp-1601 dcp-1610w dcp-1615nw dcp-1616nw mfc-1900 mfc-1901 mfc-1905 mfc-1910w mfc-1911nw mfc-1916nw ผลิตภัณฑ

วธการแกไขและขอมลอน

111

A

กระดาษตด (รน ADF) A

ใหทาตามขนตอนดานลางเพอแกไขปญหาเอกสารตดใน ADF

a เปดฝาครอบ ADF

b ดงเอกสารทตดอยออก

c ปดฝาครอบ ADF

d ยกฝาครอบเอกสารขน

e ดงเอกสารทตดอยออกทางดานขวา

f สอดแผนกระดาษแขง เชน กระดาษการด เขาไปใน ADF เพอดนเศษกระดาษออกมา

หากเอกสารฉกหรอขาด ควรแนใจวาคณไดนาเศษกระดาษทงหมดออกมาแลวเพอปองกนปญหากระดาษตดในอนาคต

g ปดฝาครอบเอกสาร

h กด Stop/Exit (หยด/ออก)

Page 119: คู มืใช อผู...คู มืใช อผู dcp-1600 dcp-1601 dcp-1610w dcp-1615nw dcp-1616nw mfc-1900 mfc-1901 mfc-1905 mfc-1910w mfc-1911nw mfc-1916nw ผลิตภัณฑ

112

กระดาษตด A

นากระดาษทงหมดออกจากถาดใสกระดาษทกครงและยดกระดาษทวางซอนกนใหตรงเมอใสกระดาษใหม วธนจะชวยปองกนไมใหกระดาษถกปอนเขาในเครองพมพพรอมกนหลายแผนและปองกนกระดาษตด

a ปดเครอง

b รออยางนอย 15 นาทเพอใหผลตภณฑเยนลงกอนทคณจะสมผสชนสวนภายในของผลตภณฑ

c นากระดาษทงหมดทวางอยในถาดออก

d ใชมอทงสองขางดงกระดาษทตดอยออกชาๆ

e เปดฝาครอบสแกนเนอร กานยก (1) ทางดานซายของเครองจะลอคเปดฝาครอบดานบน

f ถอดชดประกอบชดแมแบบสรางภาพ (ดรม) และชดตลบผงหมก (โทนเนอร) ออกชาๆ

(1)

Page 120: คู มืใช อผู...คู มืใช อผู dcp-1600 dcp-1601 dcp-1610w dcp-1615nw dcp-1616nw mfc-1900 mfc-1901 mfc-1905 mfc-1910w mfc-1911nw mfc-1916nw ผลิตภัณฑ

วธการแกไขและขอมลอน

113

A

คาเตอน

HOT SURFACE

g กดคนลอคลงและถอดตลบผงหมก (โทนเนอร) ออกจากชดแมแบบสรางภาพ (ดรม) หากมกระดาษทตดอยดานในชดแมแบบสรางภาพ (ดรม) ใหนากระดาษออก

h ใสตลบผงหมก (โทนเนอร) กลบเขาไปในชดแมแบบสรางภาพ (ดรม) จนคนลอคยกขนโดยอตโนมต

i ใสชดแมแบบสรางภาพ (ดรม) และชดตลบผงหมก (โทนเนอร) กลบเขาในเครองพมพอกครง

j ปดฝาครอบดานบน หลงจากดงกานดง (1) ทางดานซายเลอนเครองลง ปดฝาสแกนเนอรโดยใชมอทงสองขาง

k วางกระดาษกลบเขาไปในถาดตรวจสอบใหแนใจวากระดาษอยใตสวนทยนออกมาของแครดานหลง เลอนแครปรบกระดาษใหพอดกบขนาดกระดาษ ตรวจสอบใหแนใจวารองนายดอยในชองเสยบแนนดแลว

l เปดเครอง

(1)

Page 121: คู มืใช อผู...คู มืใช อผู dcp-1600 dcp-1601 dcp-1610w dcp-1615nw dcp-1616nw mfc-1900 mfc-1901 mfc-1905 mfc-1910w mfc-1911nw mfc-1916nw ผลิตภัณฑ

114

การโอนโทรสารหรอรายงานบนทกโทรสาร (รน MFC) A

ถาจอ LCD แสดง:

Print Unable (ไมสามารถพมพได) XX

Scan Unable (ไมสามารถสแกนได) XX

ขอแนะนาใหโอนโทรสารของคณไปยงเครองโทรสารอนหรอไปยง PC ของคณ (ดท การโอนโทรสารไปยงเครองโทรสารอน uu หนา 114 หรอ การโอนโทรสารไปยง PC ของคณ uu หนา 114 )

คณสามารถโอนรายงานบนทกโทรสารเพอดวามโทรสารทคณตองการโอนอกหรอไม (ดท การโอนรายงานบนทกโทรสาร ไปยงเครองโทรสารอกเครอง uu หนา 115)

หมายเหตถามขอความแสดงความผดพลาดทจอ LCD ของเครอง หลงจากโอนโทรสารแลว ถอดสายไฟของเครองจากแหลงไฟสกครหนง แลวเสยบสายอกครง

การโอนโทรสารไปยงเครองโทรสารอน A

a กด Menu (เมน), 9, 0, 1

b ทาอยางใดอยางหนงตอไปน:

ถาจอ LCD แสดง No Data (ไมมขอมล)แสดงวาไมมโทรสารอยในหนวยความจาของเครอง กด Stop/Exit (หยด/ออก)

ปอนหมายเลขโทรสารทจะสงโทรสาร

c กด Start (เรม)

หมายเหตถาคณไมไดตงคา ID สถาน คณไมสามารถเขาสโหมดการโอนโทรสารได กด Menu (เมน), 0, 2 เพอลงทะเบยนหมายเลขเครองโทรสาร หมายเลขโทรศพท และชอ

การโอนโทรสารไปยง PC ของคณ A

คณสามารถโอนโทรสารจากหนวยความจาของเครองของคณไปยง PC ของคณ

a ตรวจสอบวาคณไดตดตง MFL-Pro Suite และเปด การรบโทรสารดวยเครองคอมพวเตอรท PC ของคณแลว (uu คมอซอฟตแวร และคมอเนทเวรคสาหรบผใช)

ทาอยางใดอยางหนงตอไปน:(Windows® XP, Windows Vista® และ Windows® 7)

คลก เรม > โปรแกรมทงหมด >

Brother > Brother Utilities จากนนคลกรายการแบบดงลงและเลอกชอรนของคณ (หากไมไดเลอกไว)คลก การรบโทรสารดวยเครองคอมพวเตอร ทแถบนาทางดานซาย แลวคลก รบ (Windows® 8)

คลก (Brother Utilities)

จากนนคลกรายการแบบดงลงและเลอกชอรนของคณ (หากไมไดเลอกไว) คลก การรบโทรสารดวยเครองคอมพวเตอร ในแถบนาทางดานซาย แลวคลก รบ

b ตรวจสอบวาคณไดตงคา PC-FAX Receive ทเครองแลว (ดท การรบ PC-FAX (สาหรบ Windows® เทานน) uu หนา 82) ถาโทรสารอยในหนวยความจาของเครองเมอคณตงคาการรบโทรสารดวย PC จอ LCD จะถามวาคณตองการโอนโทรสารไปยง PC ของคณหรอไม

c ทาอยางใดอยางหนงตอไปน:

ถาตองการโอนโทรสารทงหมดไปยง PC ของคณ กด 1 เครองจะถามวาคณตองการพมพสาเนาสารองหรอไม

ถาตองการออกและเกบโทรสารไวในหนวยความจา กด 2

Page 122: คู มืใช อผู...คู มืใช อผู dcp-1600 dcp-1601 dcp-1610w dcp-1615nw dcp-1616nw mfc-1900 mfc-1901 mfc-1905 mfc-1910w mfc-1911nw mfc-1916nw ผลิตภัณฑ

วธการแกไขและขอมลอน

115

A

d กด a หรอ b เพอเลอก On (เปด) หรอ Off (ปด) กด OK (ตกลง)

e กด Stop/Exit (หยด/ออก)

การโอนรายงานบนทกโทรสารไปยงเครองโทรสารอกเครอง A

a กด Menu (เมน), 9, 0, 2

b ปอนหมายเลขโทรสารทจะสงรายงานบนทกโทรสาร

c กด Start (เรม)

หมายเหตถาคณไมไดตงคา ID สถาน คณไมสามารถเขาสโหมดการโอนโทรสารได กด Menu (เมน), 0, 2 เพอลงทะเบยนหมายเลขเครองโทรสาร หมายเลขโทรศพท และชอ

การทาความสะอาดและตรวจสอบเครอง A

ตรวจสอบใหแนใจวาไดอานคาแนะนาในคมอเกยวกบความปลอดภยของผลตภณฑแลวกอนทาความสะอาดเครอง

ทาความสะอาดดานนอกและดานในเครองเปนประจาดวยผาแหงไมมขน เมอคณเปลยนตลบผงหมก (โทนเนอร) หรอชดแมแบบสรางภาพ (ดรม) ตรวจสอบวาคณทาความสะอาดดานในเครองแลว หากหนาทพมพมผงหมก (โทนเนอร) เปอน ใหทาความสะอาดดานในเครองพมพดวยผาแหงไมมขน

คาเตอน

หามใชสารตดไฟ สเปรยทกชนดหรอสารละลาย/ของเหลวอนทรยทมแอลกอฮอลหรอแอมโมเนยทาความสะอาดดานในหรอดานนอกของผลตภณฑ การทาเชนนอาจทาใหเกดไฟไหมหรอไฟฟาชอต แนะนาใหใชผาแหงไมมขนเทานน

(สาหรบขอมลเพมเตม ดคมอความปลอดภยของผลตภณฑ)

Page 123: คู มืใช อผู...คู มืใช อผู dcp-1600 dcp-1601 dcp-1610w dcp-1615nw dcp-1616nw mfc-1900 mfc-1901 mfc-1905 mfc-1910w mfc-1911nw mfc-1916nw ผลิตภัณฑ

116

BDCP-1600, DCP-1601, MFC-1900, MFC-1901 และ MFC-1905 ทวไป B

ขอมลจาเพาะ B

รน DCP-1600DCP-1601

MFC-1900MFC-1901

MFC-1905

ประเภทเครองพมพ เลเซอร

วธการพมพ ใชระบบการสรางภาพแบบลาแสงเลเซอร

ความจของหนวยความจา 16 MB

แหลงพลงงาน 220 - 240 V AC 50/60 Hz

อตราการใชพลงงาน (เฉลย)

สงสด 1 ประมาณ 1,080 W

การพมพ 1 ประมาณ 380 W ทอณหภม 25 °C

การทาสาเนา 1 ประมาณ 380 W ทอณหภม 25 °C

เตรยมพรอม 1 ประมาณ 40 W ทอณหภม 25 °C

หยดชวคราว 1 ประมาณ 0.8 W ประมาณ 1.3 W

ปดเครอง 1 2 3 ประมาณ 0.28 W

Page 124: คู มืใช อผู...คู มืใช อผู dcp-1600 dcp-1601 dcp-1610w dcp-1615nw dcp-1616nw mfc-1900 mfc-1901 mfc-1905 mfc-1910w mfc-1911nw mfc-1916nw ผลิตภัณฑ

ขอมลจาเพาะ

117

B

ขนาด DCP-1600 และ DCP-1601

MFC-1900 และ MFC-1901

MFC-1905

นาหนก (รวมวสดการพมพ) 7.2 กก. 8.2 กก. 8.5 กก.

ระดบเสยงรบกวน

ความดนเสยง การพมพ LPAm = 52 dB (A)

กาลงเสยง การพมพ LWAd = 6.59 B (A)

อณหภม ขณะทางาน 10 ถง 32 °C

การจดเกบ 0 ถง 40 °C

ความชน ขณะทางาน 20 ถง 80% (ไมมการควบแนน)

การจดเกบ 35 ถง 85% (ไมมการควบแนน)

อนเตอรเฟส USB USB ความเรวสง 2.0 4 5

แนะนาใหใชสาย USB 2.0 (ชนด A/B) ทมความยาวไมเกน 2 เมตร

รน DCP-1600DCP-1601

MFC-1900MFC-1901

MFC-1905

340 mm385 mm

255 mm

340 mm385 mm

283 mm

340 mm456 mm

283 mm

Page 125: คู มืใช อผู...คู มืใช อผู dcp-1600 dcp-1601 dcp-1610w dcp-1615nw dcp-1616nw mfc-1900 mfc-1901 mfc-1905 mfc-1910w mfc-1911nw mfc-1916nw ผลิตภัณฑ

118

1 ตรวจวดขณะทเครองเชอมตออยกบอนเตอร เฟส USB 2 ปรมาณการใชไฟฟาจะแตกตางกนเลกนอยตามลกษณะการใชงานหรอการเสอมสภาพของชนสวน3 ตรวจวดตามมาตรฐาน IEC 62301 Edition 2.04 เครองของคณมอนเตอรเฟส USB 2.0 ความเรวสง เคร องสามารถเชอมตอกบคอมพวเตอรทมอนเตอรเฟส USB 1.15 ไมสนบสนนพอรต USB ของผผลตอน6 จานวนหนาทสามารถทาการพมพไดโดยประมาณตามมาตรฐาน ISO/IEC 197527 อายการใชงานของแมแบบสรางภาพ (ดรม) โดยประมาณซงอาจแตกตางกนตามลกษณะการใชงาน

ระบบปฏบตการทรองรบ

Windows® Windows® XP Home, Windows® XP Professional, Windows® XP Professional x64 Edition, Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows Server® 2003, Windows Server® 2003 x64 Edition, Windows Server® 2008, Windows Server® 2008 R2, Windows Server® 2012, Windows Server® 2012 R2

Mac OS OS X v10.7.5, 10.8.x, 10.9.x

วสดการพมพ

ตลบผงหมก (โทนเนอร) (มาพรอมในชดสนคา)

ประมาณ 1,000 หนา A4 หรอ Letter 6

ตลบผงหมก (โทนเนอร) (มาตรฐาน)

ประมาณ 1,000 หนา A4 หรอ Letter 6

ชอรน TN-1000

ชดแมแบบสรางภาพ (ดรม) ประมาณ 10,000 หนา A4 หรอ Letter (1 หนา / งาน) 7

ชอรน DR-1000

รน DCP-1600DCP-1601

MFC-1900MFC-1901

MFC-1905

Page 126: คู มืใช อผู...คู มืใช อผู dcp-1600 dcp-1601 dcp-1610w dcp-1615nw dcp-1616nw mfc-1900 mfc-1901 mfc-1905 mfc-1910w mfc-1911nw mfc-1916nw ผลิตภัณฑ

ขอมลจาเพาะ

119

B

ขนาดเอกสาร B

สอการพมพ B

รน DCP-1600DCP-1601

MFC-1900MFC-1901

MFC-1905

ADF (ชดปอนเอกสารอตโนมต)

— สงสด 10 หนา

กระจกสแกนเนอร หนงแผนตอครง

ขนาดเอกสาร

ADF — A4, Letter, Legal, Folio

กระจกสแกนเนอร

ความยาว: สงสด 300.0 มม.

ความกวาง: สงสด 215.9 มม.

นาหนกของ ADF (ถาดปอนเอกสารอตโนมต)

ADF — 65 ถง 90 แกรม

กระจกสแกนเนอร

สงสด 2.0 กก.

รน DCP-1600DCP-1601

MFC-1900MFC-1901

MFC-1905

การใสกระดาษ

ถาดใสกระดาษ

ชนดของกระดาษ

กระดาษธรรมดา, กระดาษรไซเคล

ขนาดกระดาษ

A4, Letter, Legal, Folio, A5, A5(Long Edge), B5, Executive

กวาง: 148 ถง 216 มม.

ยาว: 148 ถง 355.6 มม.

นาหนกกระดาษ

65 ถง 105 แกรม

ความจกระดาษสงสด

สงสด 150 แผน 80 แกรม กระดาษธรรมดา

กระดาษออก

ถาดรองรบเอกสารออกแบบควาหนา

สงสด 50 แผน 80 แกรม กระดาษธรรมดา(สงแบบควาหนาไปยงถาดรองรบเอกสารออกแบบควาหนา)

Page 127: คู มืใช อผู...คู มืใช อผู dcp-1600 dcp-1601 dcp-1610w dcp-1615nw dcp-1616nw mfc-1900 mfc-1901 mfc-1905 mfc-1910w mfc-1911nw mfc-1916nw ผลิตภัณฑ

120

โทรสาร B

1 ‘หนา’ หมายถง ‘แผนภมการทดสอบ ITU-T #1’ (จดหมายทางธรกจทวไป ความละเอยดมาตรฐาน รหส MMR) ขอมลจาเพาะและวสดการพมพอาจเปลยนแปลงไดโดยไมตองแจงลวงหนา

สาเนา B

1 จากโหมดเตรยมพรอมและถาดมาตรฐาน

รน DCP-1600DCP-1601

MFC-1900MFC-1901

MFC-1905

ความเรวของโมเดม — 14,400 bps (พรอมการลดความเรวอตโนมต)

ความกวางในการสแกน — สงสด 208 มม.

ความกวางในการพมพ — สงสด 208 มม.

สเกลสเทา — 8 บต/256 ระดบ

ความละเอยด แนวนอน — 8 จด/มม.

แนวตง — มาตรฐาน: 3.85 เสน/มม.

— ละเอยด: 7.7 เสน/มม.

— ภาพถาย: 7.7 เสน/มม.

— ละเอยดพเศษ: 15.4 เสน/มม.

การตอเลขหมายดวยปมโทรดวน

— 99 สถาน

การหมนทวนหมายเลขโทรซาอตโนมต

— 3 ครงทก 5 นาท

การสงขอมลของหนวยความจา

— สงสด 400 1 หนา

การรบขอมลเมอกระดาษหมด — สงสด 400 1 หนา

รน DCP-1600DCP-1601

MFC-1900MFC-1901

MFC-1905

ความกวางสาเนา สงสด 210 มม.

หลายสาเนา จดกองหรอเรยงชดไดสงสด 99 หนา

ยอ/ขยาย 25% ถง 400% (เพมครงละ 1%)

ความละเอยด สงสด 600 × 600 dpi

เวลาออกสาเนาแรก 1 นอยกวา 16 วนาท ท 23 °C / 230 V

Page 128: คู มืใช อผู...คู มืใช อผู dcp-1600 dcp-1601 dcp-1610w dcp-1615nw dcp-1616nw mfc-1900 mfc-1901 mfc-1905 mfc-1910w mfc-1911nw mfc-1916nw ผลิตภัณฑ

ขอมลจาเพาะ

121

B

สแกนเนอร B

1 สาหรบการปรบปรงไดรเวอรลาสดสาหรบ OS X ทค ณใช ใหเขาไปท http://support.brother.com2 การสแกนความละเอยดสงสด 1200 × 1200 dpi ดวยไดรเวอร WIA ใน Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7,

Windows® 8 และ Windows® 8.1 (ความละเอยดสงสด 19200 × 19200 dpi สามารถเลอกไดโดยใชโปรแกรมอรรถประโยชนสแกนเนอร)

เครองพมพ B

1 ความเรวในการพมพอาจแตกตางกนขนอยกบประเภทเอกสารทคณพมพ

2 จากโหมดเตรยมพรอมและถาดมาตรฐาน

รน DCP-1600DCP-1601

MFC-1900MFC-1901

MFC-1905

ส ใช

เปนไปตามมาตรฐาน TWAIN

ใช (Windows® XP/ Windows Vista® / Windows® 7 / Windows® 8 /

Windows® 8.1 / OS X v10.7.5, 10.8.x, 10.9.x 1)

เปนไปตามมาตรฐาน WIA ใช (Windows® XP / Windows Vista® / Windows® 7 / Windows® 8 / Windows® 8.1)

เปนไปตามมาตรฐาน ICA ใช (OS X v10.7.5, 10.8.x, 10.9.x )

ความลกส ส การประมวลผลส 24 บต (อนพต)

การประมวลผลส 24 บต (เอาตพต)

สเกลสเทา การประมวลผลส 8 บต (อนพต)

การประมวลผลส 8 บต (เอาตพต)

ความละเอยด สงสด 19,200 × 19,200 dpi (การประมาณคาในชวง) 2

สงสด 600 × 1200 dpi (ออพตคอล) 2 (จากกระจกสแกนเนอร)

— สงสด 600 × 600 dpi (ออพตคอล) 2 (จาก ADF)

ความกวางในการสแกน สงสด 210 มม.

รน DCP-1600DCP-1601

MFC-1900MFC-1901

MFC-1905

ความละเอยด สงสด 2400 × 600 dpi (เทคโนโลย HQ1200)

ความเรวในการพมพ 1 สงสด 20 หนา/นาท (ขนาด A4)

สงสด 21 หนา/นาท (ขนาด LTR)

เวลาพมพครงแรก 2 นอยกวา 10 วนาท ท 23 °C / 230 V

Page 129: คู มืใช อผู...คู มืใช อผู dcp-1600 dcp-1601 dcp-1610w dcp-1615nw dcp-1616nw mfc-1900 mfc-1901 mfc-1905 mfc-1910w mfc-1911nw mfc-1916nw ผลิตภัณฑ

122

DCP-1610W, DCP-1615NW, DCP-1616NW, MFC-1910W, MFC-1911NW และ MFC-1916NWทวไป B

รน DCP-1610W DCP-1615NWDCP-1616NW

MFC-1910W MFC-1911NW MFC-1916NW

ประเภทเครองพมพ เลเซอร

วธการพมพ ใชระบบการสรางภาพแบบลาแสงเลเซอร

ความจของหนวยความจา 32 MB

แหลงพลงงาน 220 - 240 V AC 50/60 Hz

อตราการใชพลงงาน (เฉลย)

สงสด 1 ประมาณ 1,080 W

การพมพ 1 ประมาณ 390 W ทอณหภม 25 °C

การทาสาเนา 1 ประมาณ 390 W ทอณหภม 25 °C

เตรยมพรอม 1 ประมาณ 50 W ทอณหภม 25 °C

หยดชวคราว 1 ประมาณ 0.9 W ประมาณ 1.0 W ประมาณ 1.4 W ประมาณ 1.5 W

ปดเครอง 1 2 3 ประมาณ 0.28 W ประมาณ 0.3 W

Page 130: คู มืใช อผู...คู มืใช อผู dcp-1600 dcp-1601 dcp-1610w dcp-1615nw dcp-1616nw mfc-1900 mfc-1901 mfc-1905 mfc-1910w mfc-1911nw mfc-1916nw ผลิตภัณฑ

ขอมลจาเพาะ

123

B

ขนาด DCP-1610W

DCP-1615NW, DCP-1616NW, MFC-1910W และ MFC-1911NW

MFC-1916NW

นาหนก (รวมวสดการพมพ) 7.2 กก. 8.2 กก. 8.5 กก.

ระดบเสยงรบกวน

ความดนเสยง การพมพ LPAm = 52 dB (A)

กาลงเสยง การพมพ LWAd = 6.6 B (A)

อณหภม ขณะทางาน 10 ถง 32 °C

การจดเกบ 0 ถง 40 °C

ความชน ขณะทางาน 20 ถง 80% (ไมมการควบแนน)

การจดเกบ 35 ถง 85% (ไมมการควบแนน)

รน DCP-1610W DCP-1615NWDCP-1616NW

MFC-1910W MFC-1911NW MFC-1916NW

340 mm385 mm

255 mm

340 mm385 mm

283 mm

340 mm456 mm

283 mm

Page 131: คู มืใช อผู...คู มืใช อผู dcp-1600 dcp-1601 dcp-1610w dcp-1615nw dcp-1616nw mfc-1900 mfc-1901 mfc-1905 mfc-1910w mfc-1911nw mfc-1916nw ผลิตภัณฑ

124

1 ตรวจวดขณะทเครองเชอมตออยกบอนเตอร เฟส USB 2 ปรมาณการใชไฟฟาจะแตกตางกนเลกนอยตามลกษณะการใชงานหรอการเสอมสภาพของชนสวน3 ตรวจวดตามมาตรฐาน IEC 62301 Edition 2.04 เครองของคณมอนเตอรเฟส USB 2.0 ความเรวสง เคร องสามารถเชอมตอกบคอมพวเตอรทมอนเตอรเฟส USB 1.15 ไมสนบสนนพอรต USB ของผผลตอน6 ใชสายเชอมตอแบบตรง (straight-through) ประเภท 5 (หรอสงกวา) แบบคบดเกลยว7 สาหรบรายละเอยดดานเทคนคเกยวกบเครอขายในรายละเอยด uu หนา เครอขาย (LAN) uu หนา 128 และ

คมอซอฟตแวร และคมอเนทเวรคสาหรบผ ใช8 จานวนหนาทสามารถทาการพมพไดโดยประมาณตามมาตรฐาน ISO/IEC 197529 อายการใชงานของแมแบบสรางภาพ (ดรม) โดยประมาณซงอาจแตกตางกนตามลกษณะการใชงาน

อนเตอรเฟส USB USB ความเรวสง 2.0 4 5

แนะนาใหใชสาย USB 2.0 (ชนด A/B) ทมความยาวไมเกน 2 เมตร

Ethernet (อเทอรเนต) — 10BASE-T/

100BASE-TX 6— 10BASE-T/

100BASE-TX 6

LAN แบบไรสาย 7

IEEE 802.11 b/g/n (โหมดโครงสรางพนฐาน/โหมด Ad-hoc)

ระบบปฏบตการทรองรบ

Windows® Windows® XP Home, Windows® XP Professional, Windows® XP Professional x64 Edition, Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows Server® 2003, Windows Server® 2003 x64 Edition, Windows Server® 2008, Windows Server® 2008 R2, Windows Server® 2012, Windows Server® 2012 R2

Mac OS OS X v10.7.5, 10.8.x, 10.9.x

วสดการพมพ ตลบผงหมก (โทนเนอร) (มาพรอมในชดสนคา)

ประมาณ 1,000 หนา A4 หรอ Letter 8

ตลบผงหมก (โทนเนอร) (มาตรฐาน)

ประมาณ 1,000 หนา A4 หรอ Letter 8

ชอรน TN-1000

ชดแมแบบสรางภาพ (ดรม)

ประมาณ 10,000 หนา A4 หรอ Letter (1 หนา / งาน) 9

ชอรน DR-1000

รน DCP-1610W DCP-1615NWDCP-1616NW

MFC-1910W MFC-1911NW MFC-1916NW

Page 132: คู มืใช อผู...คู มืใช อผู dcp-1600 dcp-1601 dcp-1610w dcp-1615nw dcp-1616nw mfc-1900 mfc-1901 mfc-1905 mfc-1910w mfc-1911nw mfc-1916nw ผลิตภัณฑ

ขอมลจาเพาะ

125

B

ขนาดเอกสาร B

สอการพมพ B

รน DCP-1610W DCP-1615NWDCP-1616NW

MFC-1910W MFC-1911NW MFC-1916NW

ADF (ชดปอนเอกสารอตโนมต)

— สงสด 10 หนา

กระจกสแกนเนอร หนงแผนตอครง

ขนาดเอกสาร

ADF — A4, Letter, Legal, Folio

กระจกสแกนเนอร

ความยาว: สงสด 300.0 มม.

ความกวาง: สงสด 215.9 มม.

นาหนกของ ADF (ถาดปอนเอกสารอตโนมต)

ADF — 65 ถง 90 แกรม

กระจกสแกนเนอร

สงสด 2.0 กก.

รน DCP-1610W DCP-1615NWDCP-1616NW

MFC-1910W MFC-1911NW MFC-1916NW

การใสกระดาษ

ถาดใสกระดาษ

ชนดของกระดาษ

กระดาษธรรมดา, กระดาษรไซเคล

ขนาดกระดาษ

A4, Letter, Legal, Folio, A5, A5(Long Edge), B5, Executive

กวาง: 148 ถง 216 มม.

ยาว: 148 ถง 355.6 มม.

นาหนกกระดาษ

65 ถง 105 แกรม

ความจกระดาษสงสด

สงสด 150 แผน 80 แกรม กระดาษธรรมดา

กระดาษออก

ถาดรองรบเอกสารออกแบบควาหนา

สงสด 50 แผน 80 แกรม กระดาษธรรมดา(สงแบบควาหนาไปยงถาดรองรบเอกสารออกแบบควาหนา)

Page 133: คู มืใช อผู...คู มืใช อผู dcp-1600 dcp-1601 dcp-1610w dcp-1615nw dcp-1616nw mfc-1900 mfc-1901 mfc-1905 mfc-1910w mfc-1911nw mfc-1916nw ผลิตภัณฑ

126

โทรสาร B

1 ‘หนา’ หมายถง ‘แผนภมการทดสอบ ITU-T #1’ (จดหมายทางธรกจทวไป ความละเอยดมาตรฐาน รหส MMR) ขอมลจาเพาะและวสดการพมพอาจเปลยนแปลงไดโดยไมตองแจงลวงหนา

สาเนา B

1 จากโหมดเตรยมพรอมและถาดมาตรฐาน

รน DCP-1610W DCP-1615NWDCP-1616NW

MFC-1910W MFC-1911NW MFC-1916NW

ความเรวของโมเดม — 14,400 bps (พรอมการลดความเรวอตโนมต)

ความกวางในการสแกน — สงสด 208 มม.

ความกวางในการพมพ — สงสด 208 มม.

สเกลสเทา — 8 บต/256 ระดบ

ความละเอยด แนวนอน — 8 จด/มม.

แนวตง — มาตรฐาน: 3.85 เสน/มม.

— ละเอยด: 7.7 เสน/มม.

— ภาพถาย: 7.7 เสน/มม.

— ละเอยดพเศษ: 15.4 เสน/มม.

การตอเลขหมายดวยปมโทรดวน

— 99 สถาน

การหมนทวนหมายเลขโทรซาอตโนมต

— 3 ครงทก 5 นาท

การสงขอมลของหนวยความจา

— สงสด 400 1 หนา

การรบขอมลเมอกระดาษหมด — สงสด 400 1 หนา

รน DCP-1610W DCP-1615NWDCP-1616NW

MFC-1910W MFC-1911NW MFC-1916NW

ความกวางสาเนา สงสด 210 มม.

หลายสาเนา จดกองหรอเรยงชดไดสงสด 99 หนา

ยอ/ขยาย 25% ถง 400% (เพมครงละ 1%)

ความละเอยด สงสด 600 × 600 dpi

เวลาออกสาเนาแรก 1 นอยกวา 16 วนาท ท 23 °C / 230 V

Page 134: คู มืใช อผู...คู มืใช อผู dcp-1600 dcp-1601 dcp-1610w dcp-1615nw dcp-1616nw mfc-1900 mfc-1901 mfc-1905 mfc-1910w mfc-1911nw mfc-1916nw ผลิตภัณฑ

ขอมลจาเพาะ

127

B

สแกนเนอร B

1 สาหรบการปรบปรงไดรเวอรลาสดสาหรบ OS X ทค ณใช ใหเขาไปท http://support.brother.com2 การสแกนความละเอยดสงสด 1200 × 1200 dpi ดวยไดรเวอร WIA ใน Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7,

Windows® 8 และ Windows® 8.1 (ความละเอยดสงสด 19200 × 19200 dpi สามารถเลอกไดโดยใชโปรแกรมอรรถประโยชนสแกนเนอร)

เครองพมพ B

1 ความเรวในการพมพอาจแตกตางกนขนอยกบประเภทเอกสารทคณพมพ

2 จากโหมดเตรยมพรอมและถาดมาตรฐาน

รน DCP-1610W DCP-1615NWDCP-1616NW

MFC-1910W MFC-1911NW MFC-1916NW

ส ใช

เปนไปตามมาตรฐาน TWAIN

ใช (Windows® XP/ Windows Vista® / Windows® 7 / Windows® 8 /

Windows® 8.1 / OS X v10.7.5, 10.8.x, 10.9.x 1)

เปนไปตามมาตรฐาน WIA ใช (Windows® XP / Windows Vista® / Windows® 7 / Windows® 8 / Windows® 8.1)

เปนไปตามมาตรฐาน ICA ใช (OS X v10.7.5, 10.8.x, 10.9.x )

ความลกส ส การประมวลผลส 24 บต (อนพต)

การประมวลผลส 24 บต (เอาตพต)

สเกลสเทา การประมวลผลส 8 บต (อนพต)

การประมวลผลส 8 บต (เอาตพต)

ความละเอยด สงสด 19,200 × 19,200 dpi (การประมาณคาในชวง) 2

สงสด 600 × 1200 dpi (ออพตคอล) 2 (จากกระจกสแกนเนอร)

— สงสด 600 × 600 dpi (ออพตคอล) 2 (จาก ADF)

ความกวางในการสแกน สงสด 210 มม.

รน DCP-1610W DCP-1615NWDCP-1616NW

MFC-1910W MFC-1911NW MFC-1916NW

ความละเอยด สงสด 2400 × 600 dpi (เทคโนโลย HQ1200)

ความเรวในการพมพ 1 สงสด 20 หนา/นาท (ขนาด A4)

สงสด 21 หนา/นาท (ขนาด LTR)

เวลาพมพครงแรก 2 นอยกวา 10 วนาท ท 23 °C / 230 V

Page 135: คู มืใช อผู...คู มืใช อผู dcp-1600 dcp-1601 dcp-1610w dcp-1615nw dcp-1616nw mfc-1900 mfc-1901 mfc-1905 mfc-1910w mfc-1911nw mfc-1916nw ผลิตภัณฑ

128

เครอขาย (LAN) B

หมายเหตสาหรบขอมลเพมเตมเกยวกบขอกาหนดเครอขาย uu คมอซอฟตแวร และคมอเนทเวรคสาหรบผใช.

1 สาหรบรน MFC เทานน2

uu คมอซอฟตแวร และคมอเนทเวรคสาหรบผใช3 (สาหรบผใช Windows®) Brother BRAdmin Light มอยในแผน CD-ROM ทจดเตรยมไวใหพร อมเครองพมพ

(สาหรบผใช Macintosh) Brother BRAdmin Light สามารถดาวนโหลดไดจาก http://support.brother.com

4 (สาหรบผใช Windows®) หากคณตองการจดการเครองพมพขนสง ใหใชเวอรชนโปรแกรมอรรถประโยชน Brother BRAdmin

Professional ลาสดทดาวนโหลดไดจาก http://support.brother.com

รน DCP-1610W DCP-1615NWDCP-1616NW

MFC-1910W MFC-1911NW MFC-1916NW

LAN คณสามารถเชอมตอเครองพมพของคณกบเครอขายสาหรบการพมพผาน

เครอขาย การสแกนผานเครอขาย สง PC-Fax 1, รบ PC-Fax (Windows® เทานน) 1 และการตงคาระยะไกล 1 2

ซอฟตแวรการจดการเครอขาย Brother BRAdmin Light 3 4 มใหมาดวย

โปรโตคอล IPv4 ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS การคนหาชอ, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c, HTTP Server, TFTP Client และ Server, SMTP Client, ICMP, Web Services (Print/Scan)

IPv6 NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c, HTTP Server, TFTP Client และ Server, SMTP Client, ICMPv6, Web Services (Print/Scan)

โปรโตคอล

ความปลอดภย

แบบใชสาย — SMTP-AUTH — SMTP-AUTH

แบบไรสาย SMTP-AUTH

ความปลอดภยเครอขายแบบไรสาย

WEP 64/128 บต, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)

โปรแกรมอรรถประโยชนสนบสนนการตงคาเครอขายแบบไรสาย

AOSS™ ใช

WPS ใช

Page 136: คู มืใช อผู...คู มืใช อผู dcp-1600 dcp-1601 dcp-1610w dcp-1615nw dcp-1616nw mfc-1900 mfc-1901 mfc-1905 mfc-1910w mfc-1911nw mfc-1916nw ผลิตภัณฑ

ดชน

129

C

C

A

ADF (ถาดปอนเอกสารอตโนมต)การใชงาน ...........................................72

Apple Macintoshด คมอซอฟตแวร และคมอเนทเวรคสาหรบผใช

C

ControlCenter2 (for Macintosh)ด คมอซอฟตแวร และคมอเนทเวรคสาหรบผใช

F

FAX (PC-FAX)Macintoshด คมอซอฟตแวร และคมอเนทเวรคสาหรบผใช

Windows®

การรบ .............................................82การสง .............................................84

LLCD (จอแสดงผลแบบผลกเหลว) ...6, 8, 9, 48

M

Macintoshด คมอซอฟตแวร และคมอเนทเวรคสาหรบผใช

P

PC-Fax .................................................82ด คมอซอฟตแวร และคมอเนทเวรคสาหรบผใช

W

Windows®

ด คมอซอฟตแวร และคมอเนทเวรคสาหรบผใช

กระจกสแกนเนอรวธใช ..................................................72

กระดาษ .................................................71ความจถาด ..........................................71ตด ................................................... 112

การกระจายสญญาณ .................................75การกระจายสญญาณการยกเลก ...........................................75

การชะลอการเรยกสาย, การตงคา ................77การตอเลขหมายการตอเลขหมาย ดวยปมโทรดวน .............80ดวยตนเอง ...........................................80

การตอเลขหมาย ดวยปมโทรดวนการตงคา .............................................79การใช ................................................80

การตอเลขหมาย อยางรวดเรวการตอเลขหมาย ดวยปมโทรดวนการตงคา ..........................................79การเปลยน ........................................79การใช ..............................................80

การตอเลขหมายอยางรวดเรวการกระจายสญญาณ ..............................75

การตงคาผงหมก (โทนเนอร) (โหมดดาเนนการตอ) ................................68การตงคาระยะไกลด คมอซอฟตแวร และคมอเนทเวรคสาหรบผใช

การตงโปรแกรมเครองของคณ ................9, 48การทาความสะอาดชดแมแบบสรางภาพ (ดรม) ...................108สายโคโรนา ....................................... 108สแกนเนอร ........................................107

การบารงรกษาตามปกต ...........................115การพมพขอมลจาเพาะ ............................. 121, 127ความละเอยด ............................. 121, 127คณภาพ ............................................106ด คมอซอฟตแวร และคมอเนทเวรคสาหรบผใช

การยกเลกการกระจายเอกสาร ระหวางดาเนนการ .......75

การรบแฟกซอตโนมตการตรวจจบโทรสาร ............................77

การลงทะเบยนผลตภณฑของคณ ...................iการสแกน ...............................................94ด คมอซอฟตแวร และคมอเนทเวรคสาหรบผใช

Page 137: คู มืใช อผู...คู มืใช อผู dcp-1600 dcp-1601 dcp-1610w dcp-1615nw dcp-1616nw mfc-1900 mfc-1901 mfc-1905 mfc-1910w mfc-1911nw mfc-1916nw ผลิตภัณฑ

130

การเชอมตอสายโทรศพท ....................................... 87เครองตอบรบโทรศพทภายนอก ............... 86โทรศพทภายนอก ................................. 88

การเชอมตอหลายสาย (PABX) ................... 87การเชอมตอเครอขาย ......................117, 124การเปลยนหมายเลขโทรดวน ................................. 79

การแกไขปญหา .................................... 104กระดาษตด ....................................... 112ขอผดพลาดและขอความแสดงความผดพลาดและการบารงรกษาบนจอ LCD .................................. 102คณภาพการพมพ ................................ 106เอกสารตด ........................................ 111โทรศพทและแฟกซ ............................ 104ปญหาอนๆ ..................................... 105

การโทรออกการใชปมคนหาคนหา ............................ 80

ขนาด ...........................................117, 123กระดาษ .............................................. 70

ขอกาหนดทวไป ............................................... 116แฟกซ .......................................120, 126

ขอความ, การปอน ................................... 66ขอความแสดงความผดพลาดบนหนาจอแสดงผลแบบ LCD ................................. 102ขอมลจาเพาะ ....................................... 116การพมพ ....................................121, 127ขนาดเอกสาร ..............................119, 125ทวไป ........................................122, 128สาเนา .......................................120, 126สแกน ........................................121, 127สอการพมพ ................................119, 125

ความละเอยดสาเนา .......................................120, 126สแกน ........................................121, 127แฟกซ .......................................120, 126ในการพมพ ................................121, 127

คณภาพการพมพ ........................................... 106

ชดแมแบบสรางภาพ (ดรม) ........................ 99

ตตารางเมนรน DCP .............................................. 49รน MFC .............................................. 10

ทางเครอขายการพมพด คมอซอฟตแวร และคมอเนทเวรคสาหรบผใช

การสงโทรสารด คมอซอฟตแวร และคมอเนทเวรคสาหรบผใช

การสแกนด คมอซอฟตแวร และคมอเนทเวรคสาหรบผใช

นาหนก .........................................117, 123

ปดเครองอตโนมต .................................... 68ปม WiFi ..............................................7, 8ปมตวเลอก ...............................................6ปมตวเลอกสาเนาบตรประจาตว 2 ใน 1 ...............................8

ปมวางสาย ............................................. 88

ภาพรวมของแผงควบคม .............................6

Page 138: คู มืใช อผู...คู มืใช อผู dcp-1600 dcp-1601 dcp-1610w dcp-1615nw dcp-1616nw mfc-1900 mfc-1901 mfc-1905 mfc-1910w mfc-1911nw mfc-1916nw ผลิตภัณฑ

131

C

วสดการพมพ ..........................................99วธการโหลดเอกสาร ...............................................72

วธใชขอความบนหนาจอแสดงผลแบบ LCD สาหรบรน DCP .....................................48ขอความบนหนาจอแสดงผลแบบ LCD สาหรบรน MFC .......................................9ตารางเมนสาหรบรน DCP ........................49ตารางเมนสาหรบรน MFC .......................10

สมดทอย .................................................7สายโทรศพทหลายสาย (PABX) ................................87

สาเนาบตรประจาตว 2 ใน 1 ...............................6ปมตวเลอก ............................................6ปมตวเลอกการทาสาเนา ...........................8

สแกนเอกสารไปยงคอมพวเตอร ..................94

หมายเลขตดตอ Brother ..............................i

เครอขายแบบไรสายด คมอซอฟตแวร และคมอเนทเวรคสาหรบผใช

เครองตอบรบโทรศพทการเชอมตอ .........................................87

เครองตอบรบโทรศพทภายนอก, ภายนอกการบนทก OGM ...................................87การเชอมตอ ................................... 86, 87

เอกสารตด ................................................... 111

แจคEXTเครองตอบรบโทรศพทภายนอก .............86โทรศพทภายนอก ..............................88

แบบไรสาย ................................... 117, 124แฟกซ, สแตนดอโลนการรบการชะลอการเรยกสาย, การตงคา ..........77

โทรศพทภายนอก, การเชอมตอ ..................88โทรศพทแบบไรสาย (ทไมใชของ Brother) ..88

โทรสาร, ตดตงแยกอสระการสง ................................................74

โทรสาร, สแตนดอโลนการรบการรบอยางงาย ...........................75, 77โหมดดาเนนการตอ ............................69

โปรแกรมอรรถประโยชน ...............................iโหมด, เขาสแฟกซ ................................................74

โหมดหยดชวคราว ...................................68โหมดแฟกซ/โทรการชะลอการเรยกสาย ...........................77การตรวจจบโทรสาร ...............................77การรบโทรสาร ......................................88ระยะเวลาเสยงเรยกเขา F/T (เสยงเรยกเขาตดกนสองครง) ..................77

Page 139: คู มืใช อผู...คู มืใช อผู dcp-1600 dcp-1601 dcp-1610w dcp-1615nw dcp-1616nw mfc-1900 mfc-1901 mfc-1905 mfc-1910w mfc-1911nw mfc-1916nw ผลิตภัณฑ

www.brotherearth.com

เยยมชมเราไดทhttp://www.brother.com

เครองนไดรบการรบรองการใชงานในประเทศท ซอเทานน บรษทสาขาในประเทศหรอตวแทนจำหนาย Brother จะใหการสนบสนนเฉพาะเครองทซอภายในประเทศเทานน