4655 polgarmesteri hiv keres - tip.pdf¢  copil natural copil adoptat copil £®n...

Download 4655 Polgarmesteri Hiv Keres - tip.pdf¢  copil natural copil adoptat copil £®n plasament familial saj£Œt

Post on 09-Jan-2020

5 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • UE / EU

  (z z) (l l) (a a a a)

  Bl. /T h. Sector

  Mobil

  Nu

  Nu

  A. Date personale ale solicitantului / A kérelmező személyi adatai

  Numele / Családnév

  Prenumele / Keresztnév

  Cod numeric personal / Személyi azonosító szám

  Cetăţenia? / Állampolgárság? şi anume (ţara) / ország …………………………………………………

  Română / Román Non-UE / Nem EU

  Starea civilă a solicitantului? / Családi állapot? căsătorit(ă) / házas uniune consensuală / élettársi viszony

  necăsătorit(ă) / nőtlen/hajadon văduv(ă) / özvegy divorţat(ă) / elvált despărţit(ă) în fapt / külön él

  Act de identitate /doveditor*/ Sze mélyazonosság Seria Nr.Széria Szám Eliberat de La data de Kibocsátva Dátum

  (*) Pentru cetăţenii români: Pentru cetăţenii st răini sau apatrizi: Pentru cetăţenii UE, SEE sau din Confed. Elveţ iană:

  BI - buletin de ident itate P - paşaport PST - permis de şedere temporară C IN - cert ificat înregistrare

  C I - carte de ident itate DI - document de ident itate C R - carte de rezidenţă

  C IP - carte de ident itate provizorie PSTL - permis de şedere pe termen lung

  Date de contact ale solicitantului / A kérelmező elérhetősége:

  Strada / Utca

  Nr. / Szám Sc. / Lh. Et . / Em. Apart. / Lakrész

  Localitatea / Helység

  Judeţ / Megye

  T elefon

  Solicitantul are reşedinţa (loc de şedere obişnuită) în afara României? / A kérelmezőnek van-e külföldi lakhelye?

  Nu / Nem Da, în localitatea / Igen, helység …………………………… ţara / ország……………………….…….

  Dacă a locuit în afara ţării în ultimii 2 ani? / Lakott-e az utóbbi 2 évben külföldön?

  În perioada / Időszak …………………… Ţara /Ország………………....………. Nu / Nem Da / Igen

  În perioada / Időszak …………………… Ţara / Ország………………....……….

  Situaţia şcolară? fără studii generale medii superioare

  Iskolai végzettség? végzettség nélkül általános középfokú felsőfokú

  Situaţia profe sională? Foglalkozása?

  salariat / alkalmazott pensionar / nyugdíjas șomer / munkanélküli student / egyetemista

  independent / vállalkozó elev care urmează cursurile şcolare / tanuló Da / igen

  lucrător agricol / mezőgazdasági dolgozó lucrător ocazional / alkalmi munkás Nu/ nem

  Altele / más…………………………………………………………………………………..

  Dacă a lucrat în afara ţării în ultimii 2 ani? În perioada/ Időszak ……………………. Ţ ara / Ország ………………………. Da / Igen

  Dolgozott-e külföldön az utóbbi 2 évben? În perioada/ Időszak ……………………. Ţ ara / Ország ……………………….

  Dacă beneficiază de une le drepturi de asiste nţă socială?

  Da, din România Venituri totale realizate în luna anterioară depunerii cererii Nem Igen, Romániában

  Szociális ju ttatásban része sül-e? Da, din alte ţări A kérést megelőző hónapban

  megvalósított összjövedelme lei/lej

  Igen, más országban

  MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI

  PROTECŢIEI SOCIALE

  AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU

  PRESTAŢII SOCIALE

  CERTIFICARE PRIMAR

  L.S.

  ��������������������� � ������������� �������������������� � ������������� ����������� ���������������������������������������� �����������!������������������������������������������ �����������!��

  KK#�#��$%���&�� 'K�( '#�#��$%���&�� 'K�( ' ��)*�$%+%�,$�-���,$�-�$%$����)*�$%+%�,$�-���,$�-�$%$��

  ANEXA NR.1 1a Normele metodologice

 • UE / EU

  (z z) (l l) (a a a a)

  Bl. /Th. Sector

  Mobil

  Nu

  Nu

  În numele persoanei îndreptăţite În nume propriu În calitate de reprezentant al familiei mele Meghatalmazottként Saját nevemben A család képviselőjeként

  Vă rog să aprobaţi acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu Kérem a fűtés-segély jóváhagyását a lakás fűtésére

  energie termică / hőenergiával

  gaze naturale / földgázzal

  combustibili solizi sau lichizi szén, fa, petróleummal

  B. Date personale ale partenerului/persoanei îndreptăţite / A kérelmező élettársának adatai

  Numele / Családnév

  Prenumele / Keresztnév

  Cod numeric personal / Személyi azonosító szám

  Cetăţenia? / Állampolgárság? şi anume (ţara) / ország ………………………………………………

  Română / Román Non-UE / Nem EU

  Starea civilă a partenerului/persoanei îndreptă ite? / Családi állapot?ț căsătorit(ă) / házas uniune consensuală / élettársi viszony

  necăsătorit(ă) / nőtlen/hajadon văduv(ă) / özvegy divorţat(ă) / elvált despărţit(ă) în fapt / külön él

  Act de identitate /doveditor*/ Sze mélyazonosság Seria Nr.Széria Szám Eliberat de La data de Kibocsátva Dátum

  (*) Pentru cetăţenii români: Pentru cetăţenii străini sau apat rizi: Pentru cetăţenii UE, SEE sau din Confed. Elveţiană:

  BI - bulet in de ident itate P - paşaport PST - permis de şedere temporară CIN - cert ificat înregistrare

  CI - carte de identitate DI - document de identitate CR - carte de rezidenţă

  CIP - carte de identitate provizorie PSTL - permis de şedere pe termen lung

  Date de contact ale partenerului/persoanei îndreptă ite / Az élettárs elérhetősége:ț

  Strada / Utca

  Nr. / Szám Sc. / Lh. Et. / Em. Apart . / Lakrész

  Localitatea / Helység

  Judeţ / Megye

  T elefon

  Partenerul/persoana îndreptăţită are reşedinţa (loc de şedere obişnuită) în afara României? / Az élettársnak van-e külföldi lakhelye?

  Nu / Nem Da, în localitatea / Igen, helység ………………………… ţara / ország………………………….

  Dacă a locuit în afara ţării în ultimii 2 ani? / Lakott-e az utóbbi 2 évben külföldön?

  În perioada / Időszak …………………… Ţara / Ország………………....………. Nu / Nem Da / Igen

  În perioada / Időszak …………………… Ţara / Ország………………....……….

  Situaţia şcolară? fără studii generale medii superioare

  Iskolai végzettség? végzettség nélkül általános középfokú felsőfokú

  Situaţia profesională? Foglalkozása?

  salariat / alkalmazott pensionar / nyugdíjas șomer / munkanélküli student / egyetemista

  independent / vállalkozó elev care urmează cursurile şcolare / tanuló Da / igen

  lucrător agricol / mezőgazdasági dolgozó lucrător ocazional / alkalmi munkás Nu/ nem

  Altele / más…………………………………………………………………………………..

  Dacă a lucrat în afara ţării în ultimii 2 ani? În perioada/ Időszak ……………………. Ţ ara / Ország …………………….

  Da / Igen Dolgozott-e külföldön În perioada/ Időszak ……………………. Ţ ara / Ország ……………………. az utóbbi 2 évben?

  Dacă beneficiaz ă de unele drepturi de asistenţă socială?

  Da, din România Venituri totale realizate în luna anterioară depunerii cererii Nem Igen, Romániában

  Szociális juttatásban rész esül-e? Da, din alte ţări A kérést megelőző hónapban

  megvalósított összjövedelme lei/lej

  Igen, más országban

  C. Date privind familia (*) Pentru cetăţenii români: Pentru cetăţenii străini sau apat rizi: Pentru cetăţenii UE, SEE sau din Confed. Elveţiană:

  BI - bulet in de ident itate P - paşaport PST - permis de şedere temporară CIN - cert ificat înregistrare

  CI - carte de identitate DI - document de identitate CR - carte de rezidenţă

  CIP - carte de identitate provizorie PSTL - permis de şedere pe termen lung

 • Nu

  2.

  Cod numeric personal

  student

  independent

  Nu

  Nu

  Nu

  Nu

  lei

  1. Numele/családnév

  Prenumele/keresztnév

  Cod numeric personal/személyi azonosító szám

  Act de identitate/doveditor* Seria Nr. Személyazonosság Széria Szám

  Relaţia cu solicitantul/persoana

  îndreptăţită?

  soţ /soţ ie férj/feleség părinte partener uniune consensuală szülő élettárs

  copil natural copil adoptat copil în plasament familial saját gyermek örökbe fogadot t gyermek nevelőszülőnél elhelyezet t gyermek

  A kérelmezővel való viszonya?

  copil în tutelă copil în curatelă copil încredinţat în vederea adopţ iei gyámság alá helyezett gyermek ügygondnokság alá helyezett gyermek örökbe adot t gyermek Altele / más……………………………………………………………………………………………….

  Situaţia şcolară? fără studii