3d. les societats humanes

Download 3d. les societats humanes

Post on 30-Jun-2015

783 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1. POLIS 2 Ci ncies socials, geograf ia i histria Segon curs

2. ndex Climas y paisajes de Espaa, Europa y la CA Catalunya dins la Corona dArag (segles XIII-XV) 05 Orgens i expansi de la Corona de Castella 06 07 LIslam i Al-Andalus 01 LEuropa feudal 02 La ciutat medieval 03 Els orgens de Catalunya 04 Els grans descobriments geogr fics 09 LImperi dels Habsburg 10 El segle del Barroc 11 Catalunya dins la Monarquia Hispnica (s. XVI-XVII) 12 Els habitants del planeta 13 La poblaci dEspanya i la de Catalunya 14 La ciutat i el mn urb 15 Renaixement i Reforma Les societats humanes 16 La monarqu ia autoritria: els Reis Catlics 08 3. Les societats humanes 4. La societat espanyola i la societat catalana 3. La societat europea 2. Evoluci de la societat humana 1. Organitzaci de la societat humana 16 5. Immigraci i diversitat cultural 4. Introducci

 • Lessocietats humaneses caracteritzen per la seva notablediversitat .
 • Aquesta diversitat t el seu origen en factors histrics, poltics, econmics, culturals i religiosos, que han fet que les regions del planeta evolucionin de formes variades.
 • Aquesta evoluci no ha seguit el mateix ritme a tot arreu. En algunes zones es dna un nivell de progrs econmic i de transformaci social diferent a altres.

16 5. 1. Organitzaci de la societat humana

 • 1.1.Lorganitzaci social
 • 1.2.La diversitat social
 • 1.3. Desigualtats i conflictes
 • 1.4. Evitar conflictes i desigualtats. Construir la diversitat

16 6. 1.1. Lorganitzaci social

 • L organitzaci duna societats una qesti complexa perqu hi intervenen moltes variables:
 • L economia , s a dir, la forma en qu sorganitza la producci.
 • Lacultura , que inclou elements com el llenguatge, lart i la religi.
 • Latecnologia .
 • Elsvalors , com la forma de govern i de propietat, lestratificaci social, la famlia, etc.

16 7. 1.2. La diversitat social

 • Ladiversitatens parla de les diferncies que podem identificar en els individus o en els grups de persones tenint en compte les seves caracterstiques, orgens i estils de vida.

16 8. 1.3. Desigualtats i conflictes

 • En una societat diversa es produeixen situacions deconflictequan sorgeix ladesigualtat .
 • s a dir, quan dins dun grup social esdiscriminaalg per la seva tnia, religi, etc., i no se li concedeixen els mateixosdretsnioportunitatsque als altres.

16 9. 1.4. Evitar conflictes i desigualtats. Construir la diversitat

 • Els pasos ambgoverns democrticstendeixen a assegurar laigualtat de drets per a tots.
 • A molts pasos desenvolupats del mn occidental ha progressat l estat del benestar .
 • LEstat construeix equipaments i infraestructures en benefici de tota la poblaci i administra els serveis pblics que pertanyen a tots per igual.
 • Les persones tenen accs lliure, universal i equitatiu a lensenyament, la sanitat, els mitjans de transport, etc.

16 10. 2. Evoluci de la societat humana

 • 2.1.Les societats tradicionals
 • 2.2. Les societats modernes
 • 2.3. Les societats postmodernes

16 11. 2.1. Les societats tradicionals

 • Lessocietats tradicionalses corresponen amb les formes dorganitzaci poltica, econmica i cultural que existien abans de la Revoluci Industrial i del desenvolupament del capitalisme.
 • Es caracteritzen per:
 • Unaeconomiabasada en les activitats agrcoles i ramaderes.
 • s una societat de carcter essencialmentrural .
 • La forma de poder spersonalistaiautoritria .
 • Elscomportamentsimentalitatsacostumen a ser molt estables.
 • Lacomunicacientre els pobles i les persones s molt limitada.

16 12. 2.2. Les societats modernes

 • Les caracterstiques principals sn:
 • Pas duna economia basada en lagricultura i la ramaderia a una economiaindustrial .
 • Part de la poblaci abandona el camp i emigra a lesciutatsa la recerca de feina a les fbriques.
 • La burgesia es consolida com a classe dominant.
 • Sestableix lEstat de dret.
 • Els treballadors reivindiquen millores a les seves condicions laborals i de vida a travs delmoviment obreri elssindicats .

16 13. 2.3. Les societats postmodernes

 • Les caracterstiques fonamentals sn:
 • Gran expansi delsector serveisen comparaci amb el sector industrial.
 • s unasocietat plenament urbana .
 • El poder de la societat est a mans de qui posseeix msconeixement .
 • Laidentitatde les persones es construeix al pertnyer a una comunitat de tipus cultural.
 • Les formes de vida estan fonamentades en elconsum .
 • Gran augment i difusi de lestecnologies de la informaci .

16 14. 3. La societat europea

 • 3.1.Una societat del benestar
 • ndex de desenvolupament hum en els pasos de la Uni Europea ( mapa )
 • 3.2. La riquesa de la diversitat

16 15. 3.1. Una societat del benestar

 • Elnivell de vidadels ciutadans europeus ha registrat una millora notable des que es va fundar la Comunitat Econmica Europea el 1957.
 • La Uni Europea s unagran potncia econmicai un referent en relaci amb l organitzaci social i poltica .
 • Perprotegir la salutila seguretatdels ciutadans al seu lloc de treball, la UE ha establert requisits mnims molt exigents que han daplicar-se obligatriament.
 • La UE tamb exerceix una influncia decisiva per garantir la igualtat doportunitats entre homes i dones.

16 16. ndex de desenvolupament hum als pasos de la Uni Europea 16 17. 3.2. La riquesa de la diversitat

 • La UE s una de les regions del mnms prsperes i riques.
 • Per aix tamb s unlloc atractiuper a moltes persones daltres llocs del mn que busquen millors condicions de vida, de feina i de benestar.
 • A Europa, lEstat de dret, la democrcia, el pluralisme de partits, el respecte i la tolerncia sn uns factors que poden assegurar laconvivnciaentre tots els ciutadans.

16 18. 4. La societat espanyola i la societat catalana

 • 4.1.Canvis a la societat espanyola
 • 4.2. Canvis de lestructura familiar i laboral
 • 4.3. Un nivell de benestar social elevat
 • 4.4. La societat catalana

16 19. 4.1. Canvis a la societat espanyola

 • Fins a finals de la dcada de 1950, l economiai l organitzaci social dEspanyaencara estaven basades en les activitatsagrcolesiramaderes .
 • A principis de la dcada de 1960 va comenar un perode d industrialitzacique va conduir Espanya a un procs demodernitzaci .
 • A lactualitat, Espanya s un exemple desocietat postindustrial , ja que en ella predomina elsector serveis .
 • Es va observar una transformaci de les mentalitats i els comportaments que han passat a ser essencialment urbans.

16 20. 4.2. Canvis de lestructura familiar i laboral

 • La incorporaci de ladonaal mn laboral remunerat ha estat un factor important de desenvolupament econmic i ha suposat un canvi en lorganitzaci familiar i social.
 • A la societat espanyola actual, juntament amb lafamlia extensa tradicionalshan generalitzat lesfamlies nuclears , lesmonoparentalso les integrades per persones que viuensoles .

16 21. 4.3. Un nivell de benestar social elevat

 • El benestar social est relacionat amb els factors segents:
 • El creixement econmic.
 • La qualitat de vida.
 • El nivell assistencial.

16 22. 4.4. La societat catalana

 • Catalunya t un nivell debenestar socialdels ms alts dentre totes les comunitats autnomes i molt per damunt de la mitjana espanyola.
 • Lesformes de vidadels catalans sn plenament urbanes. Barcelona s una granmetrpoli cosmopolitadabast internacional que exerceix la influncia sobre tot el territori catal.
 • A Catalunya hi ha moltesassociacions ciutadanesi un gran nombredinstitucions culturals ; alhora, el pas atreu inversions dempreses de tota mena grcies al nivell de professionalitzaci, tecnificaci i creativitat.
 • Es dna una grandiversificaci sociali unmulticulturalismemolt positius.

16 23. 5. Immigraci i diversitat cultural

 • 5.1.Immigraci mundial
 • 5.2. La cultura i la diversitat cultural

16 24. 5.1. Immigraci mundial

 • Lorigen duna bona part de laimmigracimundial procedeix delspasos menys desenvolupats .
 • Aquests immigrants tenen dificultats per trobar feina i quan ho aconsegueixen, sovint sn feines poc estables, dures i mal pagades.
 • Les poques possibilitats econmiques daquests immigrants fan que laccs a una vivenda digna sigui dificults.

16 25. 5.2. La cultura i la diversitat cultural

 • Laculturas un conjunt decostums , deconeixementsi deformes de vidaque un grup de persones considera com a propi i lidentifica daltres grups.
 • Lacultura s una cosa individuali personal.
 • Lacultura s tamb una cosa collectivai plural.
 • Cadascun daquests elements crea unacomunitat cultural dinteressosen qu ens podem veure identificats.