27.03.2013 gazete sayfaları

of 12/12
ÇARÞAMBA 27 MART 2013 www.diyarbakirolay.com.tr Fiyatý : 30 KR M ardin'in Midyat Ýlçe- si'nde 'Kadýna yönelik þiddet ve kadýn haklarý' konulu seminerde konuþan polis memuru Gamze Deniz, "Benim bir üst amirim sýrf bayan olduðum için araç kullan- mamý yasakladý. Ben bununla mücadele etmek için bayaðý bir zaman har- cadým" dedi. 8'de Ateþkese baðlý kalacaðýz KCK Yürütme Konseyi Baþkaný Murat Karayýlan, kendilerine baðlý bütün militanlarla konuþtuðunu, güçlerinin ateþkese baðlý kalacaðýný söyledi. Gazetecilerle buluþtu KCK Yürütme Konseyi Baþkaný Murat Karayýlan, Kuzey Iraklý gazetecilere buluþup basýn toplantýsý düzenledi. Gazetecilerle yemek yiyen Karayýlan, ardýndan sorularý cevapladý. Yaklaþýk iki saat süren toplantýda barýþ süreci, Abdullah Öcalan'ýn tutukluluk hali, PKK'nýn sýnýr dýþýna çekilme süreci ve uluslar arasý güçlerin yaklaþýmý üzerinde duruldu. Savaþa da hazýrýz Abdullah Öcalan'ýn mesajlarý ve ilan ettikleri ateþkesi anlatan Murat Karayýlan, çözümden yana olduklarýný, ancak soru- nun çözümsüz býrakýlmasý durumunda savaþa da hazýr olduklarýný söyledi. Karayýlan, "Türkiye'de bulunan bütün ger- illa güçleriyle konuþtum. Güçlerimiz ateþkese baðlý kalacaktýr" dedi. Toplantýnýn sürdüðü saatlerde uçaklarý Kandil üzerinde alçak uçuþ yaptý. Destek sözleþmesi Diyarbakýr OSB ile Karacadað Kalkýnma Ajansý arasýnda destek sözleþmesi imza- landý. Sözleþmeye OSB adýna Yönetim Ku- rulu Baþkan Vekili Beþir Yýlmaz ve Yönetim Kurulu Üyesi Ýrfan Türk, Karacadað Kalkýn- ma Ajansý adýna ise Ajans Genel Sekreteri Dr. Ýlhan Karakoyun imza attý. Genel Sekre- teri Dr. Ýlhan Karakoyun, yatýrýmlarýn gel- mesini saðlamak adýna OSB'ye destek ver- diklerini söyledi. Sorunlar çözülecek Altyapý sorunlarýný çözmeden yeni yatý- rýmcýnýn gelmesinin çok zor olduðunu be- lirten Karakoyun, "Ýlimize büyük yatýrýmcý çekmek için mutlaka altyapý sorunlarýmýzý çözmemiz gerekiyor. 2013 yýlýnda OSB ve altyapý sorunlarýný çözme adýna ilk kez mali destek programlarýna Sanayi Altyapýsý Mali Destek Programý'ný ekledik. Diyarbakýr OSB'nin iki projesine 862 bin TL'lik hibe saðlayacaðýz" dedi. 4'te OSB alt yapýsýna hibe B aþbakan Erdoðan, Devlet Bahçeli'nin "Vur de vuralým, öl de ölelim" diyen MHP'lilere verdiði yanýta þu sözlerle tepki gösterdi: Biz vur- maya, öldürm- eye deðil hayat vermeye geldik. Sorumsuzca dil kullanmasý talih- sizliktir. 9'da Hayat vermeye geldik C HP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu, ''Türkiye'de demokrasi eksikliði olduðunu belirterek, “Demokrasi için Uludere ayýbýndan kurtulalým. Seçim bara- jýný kaldýralým” dedi. 9'da Uludere ayýbýndan kurtulalým Karacadað Kalkýnma Ajansý, son dönemde iþadamlarýnýn yoðun ilgi gösterdiði Diyarbakýr Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) altyapýsýna 862 bin liralýk hibe saðlayacak. Engelli çocuklara gezi D icle Üniversitesi (DÜ) Meslek Yüksek Okulu Çocuk Geliþimi Programý öðren- cileri, 'Farkýndalýk Projesi' kapsamýnda yap- týklarý etkinlikte, engelli öðrencileri Gazi Köþkü'ne gezmeye götürdü. 3'te Facia ucuz atlatýldý Þ ýrnak'ýn Cizre Ýlçesi'nde gece yarýsý meydana gelen heyelanda facia ucuz atlatýldý. Yamaçtan kopan kaya parçalarý ve toprak yýðýný, 10 kiþilik ailenin yaþadýðý eve düþtü. Þans eseri can kaybý olmazken, evde hasar oluþtu. 5'te Barýþ ülkeyi güçlü kýlar A K Parti Silvan Ýl- çe Baþkaný Ne- dim Kýlýçaslan, Nevruz'da yaþanan geliþmeleri olumlu gördüklerini söyledi ve ekledi: Bu günü dört gözle bekliyor- duk. Barýþ süreci Türkiye'yi güçlü ký- lar. 7'de T ürk-Ýþ'in yaptýrdýðý "Açlýk ve Yoksulluk Sýnýrý Araþtýrmasý'na göre 4 kiþilik bir ailenin açlýk sýnýrý bin 17 TL, yoksulluk sýnýrý ise 3 bin 311 TL oldu. Mutfak harcamasý yýlbaþýna göre üç ayda 32 TL artarken, yaþam maliyetindeki artýþ 103 TL oldu. 6'da Açlýk sýnýrý bin 17 lira B atman'da verilen çocuk parasý ödemelerini almaya giden ebeveynler, PTT þubesi önünde uzun kuyruklar oluþ- turdu. Yaþanan izdihama tepki gösteren vatandaþlar, yardým- larýn ayda bir verilmesini iste- di. 3'te PTT önünde yardým kuyruðu Kadýn polisten sitem V V a a n n l l ý ý m m u u h h t t a a r r l l a a r r B B a a þ þ b b a a k k a a n n i i l l e e g g ö ö r r ü ü þ þ t t ü ü 4’te

Post on 11-Mar-2016

223 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

27.03.2013 Gazete Sayfaları

TRANSCRIPT

 • ARAMBA 27 MART 2013 www.diyarbakirolay.com.tr Fiyat : 30 KR

  Mardin'in Midyat le-si'nde 'Kadna ynelikiddet ve kadn haklar'konulu seminerdekonuan polis memuruGamze Deniz, "Benim birst amirim srf bayanolduum iin ara kullan-mam yasaklad. Benbununla mcadele etmekiin baya bir zaman har-cadm" dedi. 8'de

  Atekese bal kalacazKCK Yrtme Konseyi Bakan Murat Karaylan, kendilerine bal btnmilitanlarla konutuunu, glerinin atekese bal kalacan syledi.

  Gazetecilerle bulutuKCK Yrtme Konseyi Bakan Murat

  Karaylan, Kuzey Irakl gazetecilerebuluup basn toplants dzenledi.Gazetecilerle yemek yiyen Karaylan,ardndan sorular cevaplad. Yaklak ikisaat sren toplantda bar sreci,Abdullah calan'n tutukluluk hali,PKK'nn snr dna ekilme sreci veuluslar aras glerin yaklam zerindeduruldu.

  Savaa da hazrzAbdullah calan'n mesajlar ve ilan

  ettikleri atekesi anlatan Murat Karaylan,zmden yana olduklarn, ancak soru-nun zmsz braklmas durumundasavaa da hazr olduklarn syledi.Karaylan, "Trkiye'de bulunan btn ger-illa gleriyle konutum. Glerimizatekese bal kalacaktr" dedi.Toplantnn srd saatlerde uaklarKandil zerinde alak uu yapt.

  Destek szlemesiDiyarbakr OSB ile Karacada Kalknma

  Ajans arasnda destek szlemesi imza-land. Szlemeye OSB adna Ynetim Ku-rulu Bakan Vekili Beir Ylmaz ve YnetimKurulu yesi rfan Trk, Karacada Kalkn-ma Ajans adna ise Ajans Genel SekreteriDr. lhan Karakoyun imza att. Genel Sekre-teri Dr. lhan Karakoyun, yatrmlarn gel-mesini salamak adna OSB'ye destek ver-diklerini syledi.

  Sorunlar zlecekAltyap sorunlarn zmeden yeni yat-

  rmcnn gelmesinin ok zor olduunu be-lirten Karakoyun, "limize byk yatrmcekmek iin mutlaka altyap sorunlarmzzmemiz gerekiyor. 2013 ylnda OSB vealtyap sorunlarn zme adna ilk kez malidestek programlarna Sanayi Altyaps MaliDestek Program'n ekledik. DiyarbakrOSB'nin iki projesine 862 bin TL'lik hibesalayacaz" dedi. 44''ttee

  OSB alt yapsna hibe

  BabakanErdoan,DevletBaheli'nin "Vurde vuralm, l delelim" diyenMHP'lilereverdii yanta uszlerle tepkigsterdi: Biz vur-maya, ldrm-eye deil hayatvermeye geldik.Sorumsuzca dilkullanmas talih-sizliktir. 99''ddaa

  Hayat vermeye geldikCHP GenelBakanKemalKldarolu,''Trkiye'dedemokrasieksikliiolduunubelirterek,Demokrasiiin Uludereaybndankurtulalm.Seim bara-jnkaldralmdedi. 9'da

  Uludere aybndan kurtulalm

  Karacada Kalknma Ajans, son dnemde iadamlarnn youn ilgi gsterdii DiyarbakrOrganize Sanayi Blgesi'nin (OSB) altyapsna 862 bin liralk hibe salayacak.

  Engelli ocuklara gezi Dicle niversitesi (D) Meslek YksekOkulu ocuk Geliimi Program ren-cileri, 'Farkndalk Projesi' kapsamnda yap-tklar etkinlikte, engelli rencileri GaziKk'ne gezmeye gtrd. 33''ttee

  Facia ucuz atlatldrnak'n Cizre lesi'nde gece yarsmeydana gelen heyelanda facia ucuzatlatld. Yamatan kopan kaya paralar vetoprak yn, 10 kiilik ailenin yaad evedt. ans eseri can kayb olmazken,evde hasar olutu. 55''ttee

  Bar lkeyi gl klarAK Parti Silvan l-e Bakan Ne-dim Klaslan,Nevruz'da yaanangelimeleri olumlugrdklerini syledive ekledi: Bu gndrt gzle bekliyor-duk. Bar sreciTrkiye'yi gl k-lar. 77''ddee

  Trk-'in yaptrd"Alk ve YoksullukSnr Aratrmas'na gre4 kiilik bir ailenin alksnr bin 17 TL, yoksulluksnr ise 3 bin 311 TLoldu. Mutfak harcamasylbana gre ayda32 TL artarken, yaammaliyetindeki art 103 TLoldu. 66''ddaa

  Alk snr bin 17 liraBatman'da verilen ocukparas demelerini almayagiden ebeveynler, PTT ubesinnde uzun kuyruklar olu-

  turdu. Yaanan izdihama tepkigsteren vatandalar, yardm-larn ayda bir verilmesini iste-di. 33''ttee

  PTT nnde yardm kuyruu

  Kadn polisten sitem

  VVVV aaaa nnnn llll mmmm uuuu hhhh tttt aaaa rrrr llll aaaa rrrrBBBB aaaa bbbb aaaa kkkk aaaa nnnn iiii llll eeee gggg rrrr tttt 4te

 • 27 MART 2013 ARAMBA22 S a l k

  Uyku Bozukluu MerkeziSorumlusu Prof. Dr. HakanKaynak sorularmz yantlad:

  Herkes zaman zaman uykusuzluk-tan ikyet eder. Peki bu ikyet nezaman birsalk sorunu olarak deer-lendirilir?

  - Uykusuzluk hastann hayatn etk-ilemeye baladnda hastalkdzeyine gelmi demektir.Uykusuzluk, uykuya dalamama, geceiinde sk sk uyanma ve tekraruyuyamama veya sabah erken uyan-ma eklinde olabilir. Gece uykusundasorunu olmad halde, sabah yorgunuyananlar ve gn iinde kendileriniyorgun ve uykulu hissedenlerin deuykularnda bir problem olabilir veuyku tbb uzmanna bavurmalarndafayda var. Hekime bavurmak iinuykusuzluklarn haftada 2-3 gece ve 2ay sreyle tekrarlamas gerekse de,uykusuzluklarn kronik hale gelmedentedavisi nemli. "Uyuyabilecekmiyim?" korkusunun gelimemesi buaamada ok nemli. Zira hastadauyumak iin ne yapsam endiesibaladnda tedavi iin profesyonelyardm zaman gelmi demektir.

  Uyku laboratuvarlarndauykuyla ilgili hangi sorunlar

  incelenir?- Uyku laboratuvarlarnda (uyku

  merkezleri olarak adlandrmak dahadoru) her tr uyku sorunu ince-lenebiliyor. Hastann evdeki uykusunaen yakn uyku parametreleri saptan-maya allyor. Uyku testlerikonusunda nemli bir sorun dammknse testi isteyen hekimle, testideerlendiren ve tedaviyi ynlendirenhekimin ayn hekim olmas gerei.Her ne kadar uyku testlerinin birouuluslararas standartlarda yaplpdeerlendiriliyorsa da birok parame-tre maalesef raporlara yanstlamyor.

  Uyku merkezlerine uykusuzluknedeniyle gelen hastalara uyku testinenispeten daha az gerek duyuluyor. Buhastalar muayeneyle tehis ve tedaviediliyor. Bunun istisnas 60 yazerinde uykusuzluk eken hastalar.Bu hastalarda uykusuzluun altndakalp ve solunum sorunlar olma ihti-malinin fazlal nedeniyle uyku testiart.

  Uykusuzluk nasl tedavi edilir?Uyku ilalar ie yaryor mu?

  - Uykusuzluklarn hepsi tedaviedilebilir. Uykusuzluun sebebi belir-lenmeden rast gele alnan uykuilalar sorunun tedavisine yardmcolmayaca gibi sorunun kronikleme-sine, ila ve alkol bamll gibibaka sorunlarn da eklenmesinesebep olacaktr. Tehis sonrasndaaltta yatan sebebe ynelik zel birtedavi sorunun ksa srede tedavisinisalar.

  Hormon, antidepresan vs.tedavide etkili mi?

  - Uykusuzluun altnda yatan sebephormonal bir sebep ise hormonlarveya depresyona bal ise depresyonilalar kullanlabilir. Ancak, rneinuykusuzluk huzursuz bacaklar sendro-mu nedeniyle ortaya kmsadepresyon ilalar yaplan bir tedaviveya uyku ilalar sorunun iddetlen-mesine sebep olabilir.

  la d yntemler ne olabilir?- Uyku tbbyla uraan hekimler,

  uykusuzluk tedavisinde uyku ilalar-na ok ok nadiren bavurur.Uykusuzluklarn ounun altndauyuyamayacam korkusu yatyor.Psikofizyolojik uykusuzluk olarakadlandrlan bu uykusuzluk tr, ilad yntemlerle tedavi ediliyor.Hastann uyuyamama endiesiningiderilmesi temel hedef olmal. Birokuykusuzluun altnda da uykuyla ilgili

  hijyenik kurallara uymamak yatyor.Hastann uykusuyla ilgili zelliklerinisaptayp, uyku saatleri ve uykuylailgili alkanlklarn kendine uygunhale getirmek ounlukla sorununilasz tedavisini salyor.

  Uyku testi1. Yeterli sre uyumama ramen

  gn iinde yorgun ve uykulu oluyo-rum.

  2. Haftada 2-3 gece uykuya dal-makta glk ekiyorum.

  3. Akam saatlerinde veya yataagirdiimde bacaklarmda isimlendi-remediim bir huzursuzluk hissediyo-rum.

  4. Uyuyamayacam fikri akamsaatlerinden itibaren beni endie-lendiriyor.

  5. Yatakta srekli bacaklarmhareket ettirmek zorunda kalyorum.

  6. Gece iinde nefes alamama hissiile uyanyorum.

  7. Horlamamn yan odalardanduyulacak kadar iddetli olduusyleniyor.

  8. Uykuda nefesimin durduusyleniyor.

  9. Gece iinde en az bir keztuvalete gitmek zorunda kalyorum.

  10. Geceleri ba, boyun veyagsmde terleme oluyor.

  11. Sabah yorgun ve ba ars ileuyanyorum.

  12. Geceleri bacaklarma krampgirebiliyor.

  13. Toplantlarda, okurken veya TVseyrederken uyuyakalabiliyorum.

  14. Uykululuk nedeniyle eskisikadar uzun sre araba kullanamyo-rum.

  15. Gn iinde zaman zamandayanlmaz uykululuk ataklar yayo-rum.

  16. ok sk rya gryorum.17. Geceleri uykudan bararak ve

  korku ile uyandm syleniyor.Yukardaki sorulardan birkana

  "Evet" cevab veriyorsanz, bir uykuhastalnz olabilir.

  4 saat de, 10 saat de uyumakgenetik

  UYKUMUZ ile ilgili birokdeikenin genetik olduu, uykuhastalklarnn birounun altndagenetik bozukluklar olduu son 10-15yl iinde netleti. Uyku sresi, uyku-nun balama ve bitme saatleri, uyan-ma eii ve sabah uyanldndauyankla gei hz hepimizde farkl.Ve genetik olarak belirlenmi. Buzelliklerimizde kk deiiklikleryapmak mmkn olsa da genel olarakdeitirilemez zellikler. Bu nedenlebazlarmz 4-5 saat uykuylayetinirken bazlarmza 9-10 saat uykuyetmiyor. Ayn ekilde bazlarmzakam erkenden uyuyup sabah erkenuyanmay tercih etse de bazlarmzakam ge yatmay tercih eder vesabahlar bir trl uyanamaz.

  Akam kola, kahve yerine stiin

  AKAM saatlerinde ar miktardaay, kahve, kolal iecekler iilmesiuyarc etki yapabilir. Bunun yerineyatmadan nce lk bir bardak st,hlamur imeyi deneyin. UzmanDiyetisyen Pnar Kural En uykusuzgecelere kar unlar neriyor:

  Q Kahveyi, ay azaltn. Q Kafeini kstlayn. mSigara

  imeyin. mGndz daha ok svtketin. mYatmadan 2 saat nce svalmay kesin.

  Q Gece baucunuza bir bardak sukoymay ihmal etmeyin.

  Q Daha hafif beslenin. zellikleyal, baharatl, gaz yapc gdalardanuzak durun.

  Uykunun ilac ila deil"Uyuyabilecek miyim?" endiesinin balad noktada bir uzmana dann. Uyku tbbnn geldii nokta uykuhastalklarn tehis ve tedavi etmek iin yeterli. Uyku laboratuvarlarnda uykunun her evresi test ediliyor.

  Hemen her ya grubunun sorunuolan katarakt tedavisi dikkatedilmezse krle kadar gidenciddi sonulara neden olabiliyor.Dnyagz Hastaneler GrubuMedikal Direktr Prof. Dr. KazmDevranolu katarakt ameliyat-larnn en az kalpameliyatlar kadarnemli olduunu syleyerek,katarakt ameliyat olacak kiilerindikkat etmesi gereken noktalaranlatt

  Dnyagz Hastaneler GrubuMedikal Direktr Prof. Dr. KazmDevranolu, katarakt ameliyat ola-cak hastalarn dikkat etmesigereken konular yle zetledi:"Hekim tecrbesi, kullanlanmalzemelerin kiiye zel olarak vetek seferlik kullanlmas, tedavininyapld hastanenin teknolojikaltyapsnn yeterlilii, ameliyatngerekletii ameliyathanenin ster-ilizasyon zincirine uygun olmasBunlarn olmamas durumundayaplacak cerrahi operasyonun

  hastalar grme kaybna kadaruzanabilen bir yolculua kara-bilir."

  KNCL KATARAKTRSKNE DKKAT

  Sterilizasyon artlarna uyul-madan yaplan katarakt ameliyatsonras gzde enfeksiyon ve farklkomplikasyonlar geliebileceinianlatan Prof. Dr. Devranolu, budurumun hastann grme yetisinikaybetmesine kadar gidebilecek biryolun balangc olabileceini syle-di. yi, kaliteli merceklerle yapl-mayan ameliyatlarda kataraktnarka zarnn kalnlama riskinin,kaliteli mercekle yaplan ameliyat-lara gre daha fazla olduunubelirtti. Byle durumda kalnlaankatarakt zarnn lazerle almasnngerektiini bunun ise hasta iin ayrbir ameliyat riski ve maddi klfetanlamna geldiini belirtti.

  Katarakt ameliyatnnbaarsn, hekimin tecrbesi ve gziine konulan mercein kalitesinindorudan etkilediini anlatan Prof.Dr. Devranolu, unlar kaydetti:"Ben bir hekim olarak kataraktameliyat olacak hastalara dnyacakabul edilmi salk normlarndagz ii merceklerinin gzlerinetaklmasn tercih etmelerinitavsiye ederim. Gz ii lenslerinindoru seimi sayesinde grmedzeyi yksek kalite ve kontrasttasahip olacak, gece gr diermerceklere gre daha kaliteli ola-caktr."

  KATARAKTTAFEMTOSANYE LAZER LE

  ZMDnya ile e zamanl Dnyagz

  Hastaneler Grubu'nda uygulanmayabalanan Femtosaniye Lazer ynte-mi ile katarakt tedavisinde nemlibir yol katedildi. Bir yldan beriDnyagz Hastaneleri'nde uygu-lanan Femto Saniye Lazer yntemiile katarakt ameliyatlarnn ennemli aamas olan yapay gz iimerceinin yerletii yuva lazeryardm ile kusursuz olarak hazr-lanabiliyor.

  Femtosaniye Lazer ynteminindetaylarn anlatan Prof. Dr.Devranolu, yle konutu:"Femtosaniye Lazer yardmylakatarakt ameliyatnda gelimigrntleneme yntemleri kul-lanlarak katarakt ameliyatnn ennemli aamalarnn yapldnbelirtti. Bu aamalar srasyla,gzn kornea tabakasnn lazerlekesilmesi, gz merceinin nzarnn alnmas ve katarakt olu-mu mercein gz iindeparalanmas lazer yardm iledaha hassas ve daha dzgnolarak yaplabilmektedir dedi.Klasik Fako ile yaplan kataraktameliyatlarnda olduu gibi buekilde lazer yardmyla hassasolarak yaplan ameliyatlar son-rasnda da gz iine taklan okodakl mercekler ile kataraktnyan sra varsa hastalardaki krmakusurlarnn (miyop, hipermetrop,astigmat) daha doru olarakdzeltilebiliyor, uzak ve yakngzlklerine olan bamllk aza-lyor.Trkiye bu yntemi, dnyaile e zamanl olarak kullanmayabalayarak bu konudaAvrupa'daki deneyimli lkelerarasna katld."

  Katarakt hastalar dikkat!Trkiye'de 'yal hastal' olarak bilinen katarakt aslndayeni doan bebekler de dahil her yata grlebiliyor.

  En salkl yemeimiz oGelitirdii "Karatay Diyeti" ile tannan Prof.Dr. Canan Efendigil Karatay, et rn-lerindeki taklit ve tai (kartrma/katma)olaylarn nlemek amacyla, krmz ve beyazet karmn ortadan kaldran "Trk GdaKodeksi Et ve Et rnleri Teblii"ne destekverdi.

  Karatay, karm etlerin tketiminin salklbeslenme asndan sakncal olduunu savun-du. Sucuk, salam, sosislerde kontrolsz olarakjelatin, soya proteini ile eitli proteinlerin kul-lanlabildiini kaydeden Karatay,"Hkmetimizin saf et rnleri konusundaki buteblii son derece nemlidir" dedi.

  Gn nn hayvanlar iin nemini vurgu-layan Karatay, "En salkl krmz et, serbestdolaan ve doal beslenen kei, kuzu ve danagibi hayvanlarn etidir. Bu nedenle etlerin ilemgrmeden, doal haliyle tketilmelerini neriy-orum" ifadelerini kulland.

  "SUCUU EVDE YAPIN"Fabrikasyon olarak retilen salam, sosis ve

  sucuklarn iine nitrit, nitrat gibi koruyucuzehirli kimyasallarn eklenebildiini ve bununsalksz sonular dourabildiini kaydedenKaratay, tketicilere evde sucuk yapmalarnnerdi. Karatay, yle konutu:

  "Sucuk geleneksel yiyeceklerimizden ve ata-larmzn salkl et saklama yntemlerindenbiridir. Biz ocukken Elaz'da evde kendisucuumuzu hazrlayp, yourup kuruturduk.Bezlere baslr ya da temizlenmi barsak al-narak doldurulurdu. Evde yaplan sucuklarda,nitrit, nitrat ve glutamate gibi kanserojenkimyasal katklar kullanlmadndan, hemlezzetli hem de salkldr."

  Yaprak dolmasnda pirinyerine bulgur kullann

  kemizde sklkla zeytinyal veetli yaprak sarmas olaraktkettiimiz asma yapra, dkkalorisinin yan sra yksekbesleyici deeri ve sala olanolumlu etkileri ile de salklbeslenmenin vazgeilmezlerindenbiridir. Uzman Diyetisyen KbraEsin, asma yaprann salmzzerine olan etkileri hakknda bilgiverdi.

  o Barsak sal iin nemliolan posann zengin kaynadr.Yksek posal besinlerin kabzlnleme, kolesterol drme vekan ekerini yava ykseltme gibiolumlu etkileri vardr. Siz de sar-malarnz pirin yerine bulgur ileyaparak posann bu olumlu etki-lerinden yaralanabilirsiniz.

  o Tek bana asma yaprakolesterol iermez. Zeytinya ileyapacanz sarmalar ile hemzeytinyann hem de asmayaprann kalp sal zerinekoruyucu etkilerinden faydalan-abilirsiniz.

  o Baklk sistemimiziglendiren ve enfeksiyonlarakar koruyan A ve C vitaminleriniiermektedir. Bu vitaminler ayrcaantioksidan vitaminler olupkansere kar vcudumuzu koru-maktadr.

  o Kalsiyum bata olmak zeremanganez, bakr, magnezyum vedemir gibi eitli mineralleri ier-mektedir. Salkl kemik ve dileriin kalsiyum nemli bir min-eraldir. St ve st rnleri kalsiyu-mun temel kayna olmakla birlikteasma yapra gibi yeil yapraklsebzeler de kalsiyumun bitkiselkaynaklarndandr.

 • 27 MART 2013 ARAMBA

  Batman'da kaynpederi tarafndan vurulankadn, youn bakmdan karld. Boy-nundan vurulan gen kadnn bir yl boyuncakonuamayaca renildi. Batman BlgeDevlet Hastanesi'nde kayt ilemleri yapan 4ocuk annesi 26 yandaki Sabahat ., 14Mart Tp Bayram'nda kaynpederi 49 yan-daki Sait . tarafndan tek kurunla boynun-dan vuruldu. Ar yaralanan Sabahat ., ame-

  liyata alnrken, psikolojik tedavi grdne srlen Sait . olay yerinden kat. 15gn youn bakm nitesinde kalan 4 ocukannesi Sabahat . youn bakmdan karla-rak normal odaya alnd. Boynundan zarargren gen kadnn bir yl boyunca konua-mayaca renildi. Olay sonras kayplarakaran kaynpeder Sait . ve kocas Aydn.'nin yakalanmas iin almalar sryor.

  Kaynpederi vurmutu

  Sosyal sorumluluk projesi kapsamnda yolakan 8 kiilik renci grubu, Ayten ElyasaZihinsel Engelliler Okulu'nun 20 rencisi ileGazi Kk'ne bir gezi dzenledi. Geziye DMeslek Yksek Okulu Mdr Do. Dr. DavutKaraaslan, Mdr Yardmcs Yrd. Do. Dr.Zbeyir Trk, retim grevlileri ve rencilerkatld. Rektrln de destek verdii etkinlik-te Gazi Kk'ne giden zihinsel engelli ren-ciler, top oynayp, ip atlad ve bol bol halayekerek elenceli bir gn geirdi.

  Evden kamayan ocuklarProjenin kurucularndan Necla Tekin,

  engelli ailelerle empati kurmak istediklerinisyledi. Tekin, "Amacmz engelli bireyleresahip ailelerin durumlarn anlamak, onlarlaempati kurmaktr. Bir gn de olsa onlarasorumluluklarnda yardm etmek, engellibireylere 'engelsiz' gzel bir vakit geirmektir.Evden dar kamayan ocuklar doa ilebuluturmay amalyoruz. Toplumumuzunsalam temeller zerinde kurulmas ne kadarzor ise engelli bireylerin sorumluluklarnn dane kadar byk olduunu anlamak o kadar zor-dur" dedi.

  Engelli ocuklara geziDicle niversitesi (D) Meslek Yksek Okulu ocuk Geliimi Program rencileri, 'FarkndalkProjesi' kapsamnda yaptklar etkinlikte, engelli rencileri Gazi Kk'ne gezmeye gtrd.

  YYoouunn bbaakkmmddaann kktt

  Van'n aldran lesi'nde bulunanKaz Gl, evresinde yaayankyllerin geim kayna oldu.Tahtalardan yaptklar ilkel sallarlagle alan kyller, sfrn altnda 16derece havada avladklar balklarpazarda kilosunu 5-6 liradan satarakgeimlerini salyor. Van'n aldranlesi'ne yaklak 5 kilometre uzaklktabulunan Kaz Gl, Orulu Ky'ndeyaayan vatandalarn k aylarndageim kaynan oluturuyor. Akamsaatlerinde ilkel sallarla gle alpalarn brakan kyller, sabahnerken saatlerinde bu alar ekereksazan avlyor. Kyller, avladklarbalklar da aldran ve Muradiyeilelerinde kilosunu 5-6 liradan satarakgeimlerini salyor.

  Buz gibi havada balk avlyorlar

  KKaarrddeelleennlleerr bbaahhaarrmmjjddeelleeddii

  Van'n atak ilesi ile rnak snrndabulunan Kato Da'nn etekleri kardelen-lerle sslendi. Baharla birlikte doa can-lanrken, dalarn eteklerinde eriyen karlarnyerini rengarenk kardelenler ald. zellikleVan'n atak ve Bahesaray ileleri boyuncauzanan rnak snrndaki Kato Da'nn etek-lerinde yeillikler ve karlarn arasndan fr-layan kardelenler gzel grntler oluturdu.Krlarda dolaan ve kardelen toplayan ocuk-larn yzne de baharn sevinci yansd.

  6 bin paket kaak sigaraele geirildi

  Diyarbakr'da bir arata yaplan aramada 6bin paket kaak sigara ele geirildi. DiyarbakrEmniyet Mdrl'nden yaplan yazl akla-mada, ihbar zerine bir arata yaplan aramada6 bin paket kaak sigara ele geirildii belirtildi.Aklamada, "12 Mart 2013 gn bir ihbar de-erlendiren Kayapnar le Emniyet Mdrl-'ne bal aratrma ekipleri, Peyas Mahalle-si'nde siyah giyimli pheli bir ahsn gri bir ara-cn arka ksmnda olduunu grmesi zerine,pheli ahsa doru yaklam, aracn arka cam-nn krk olduunu fark etmesi zerine, pheliC.. etkisiz hale getirilerek yakalanmtr. Grirenkli arata yaplan kontrollerde aracn arka ca-mnn krk olduu, pheli C..'nin zerinde ya-plan kaba st aramasnda tornavida, i eldivenive bagaj blmnde bulunan aparata bal biruval ierisinde toplam 6 bin adet gmrk kaasigara olduu grlmtr. Bunun zerine yap-lan aratrmayla ara sahibine ulalm, hrszlkphelisi ahs ve ara sahibi gzaltna alndktansonra adli mercilere karlmtr" denildi.

  Sosyal Riski Azaltma projesi kap-samnda Batman'da iki ayda birverilen 50 liralk artl eitim yardmiin sabahn erken saatlerinde PTTubesi nnde izdiham olutu. AnnelerPTT nnde uzun kuyruklar olutu-rurken, ocuklar ise kaldrmda bek-ledi. Kaplarn almasyla ierigirmek isteyenlerin oluturduu izdi-ham srasnda ocuklar ezilme tehlike-si geirdi. Yardm paralarn alan oksayda kadn, paralar dardabekleyen elerine teslim etti.

  'Ayda bir verilsin'Younluk yznden izdiham ve

  uzun kuyruk oluurken PTT yetk-ilileri, vatandalara ellerinden geldiikadar yardmc olmaya altklarnsyledi. ocuk paras almaya gelenanneler, "Sabah ok erken geldik amahala paray alamadk. 2 ayda bir ver-ilen yardmlar nedeniyle ylmalaroluyor. Bu yardmlarn ayda bir ver-ilmesini istiyoruz. Yetkililerin bukonuda duyarl olmasn talep ediy-oruz" dediler.

  PTT nnde yardm kuyruuBatman'da verilen ocuk paras demelerini almaya giden ebeveynler, PTT ubesi nnde uzun kuyruklaroluturdu. Yaanan izdihama tepki gsteren vatandalar, yardmlarn ayda bir verilmesini istedi.

 • H A B E R27 MART 2013 ARAMBA44

  27 MART 2013 ARAMBAYIL: 12 SAYI: 4219

  mtiyaz Sahibi:Diyar Medya Matbaaclk Rek. Et. San.Tic.

  Ltd ti. Adna Tzel Kiimer Serdar MEN

  Genel Yayn YnetmeniMrsel ACAY

  Sorumlu Yaz leri MdrBerat ASLAN

  Yaz ileri MdrMuhittin TALAY

  Sayfa ve nternet EditrA.Baran MEN

  Yayn TrBlgesel sreli yayn

  dare ve Haber Merkezi Adresi: GevranCad. Yunus Emre Apt. Kat:1 No:2

  Tel: 0412.228 55 53 - 228 65 53Basld Yer: Stadyum Alt Kuzey Kale

  Arkas YENEHR/DYARBAKIR

  e-posta: [email protected]

  BU GAZETE BASIN MESLEKLKELERNE UYMAYA SZ VERMTR.

  Not: Ke yazlarnn sorumluluu, yazarlara aittir.

  Zayi ilanlar Diyarbakr nfus md.alm olduum nfus

  czdanm kaybettim.Hkmszdrahin Can

  Diyarbakr/Balar nfus md.alm olduumnfus czdanm kaybettim.Hkmszdr

  Berfin Kaymaz

  Diyarbakr nfus md.alm olduum nfus czdanm kaybettim.Hkmszdr

  Abdulbaki Atl

  Batman Trafik ube md. alm olduum B snfsrc belgemi kaybettim.Hkmszdr

  Birgl Taruk

  D.. alm olduum Bykba ve Kkbaprogramcl blmne ait mezuniyet

  kaybettim.HkmszdrAkan Gne

  nfus md.alm olduum nfus czdanm kaybettim.Hkmszdr

  Aytan Balan

  D. Meslek Yksek okulu Elektronik haberlemeblmnden alm olduum renci kimliimi

  kaybettim.HkmszdrHseyin zdemir

  Diyarbakr/Bismil nfus md.alm olduumnfus czdanm 20.03.2013 tarihinde

  kaybettim.HkmszdrErcan Bayram

  Mardin/Derik nfus md.alm olduum nfus czdanm kaybettim.Hkmszdr

  Nurettin Ylmaz

  G.V. 7400408599 nolu mkellefi olup iyerimizeait 283-151-283-400 nolu fatura ve 56-151-

  57.000 nolu gider pusulasnkaybettik.Hkmszdr

  Servet Sakin

  AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIRGIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLII L MDRL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK

  BAKANLII MSTEARLIKAkaryakt Alm alm 4734 sayl Kamu hale Kanununun 19 uncu maddesine gre ak ihale usulile ihale edilecektir. haleye ilikin ayrntl bilgiler aada yer almaktadr: hale Kayt Numaras : 2013/345971-darenin

  a) Adresi : Vilayet Kars Lise Caddesi 1 21100 YENEHR/DYARBAKIR

  b) Telefon ve faks numaras : 4122236055 - 4122245104c) Elektronik Posta Adresi : [email protected]) hale dokmannn grlebilecei internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

  2-hale konusu malna) Nitelii, tr ve miktar : halenin nitelii, tr ve miktarna ilikin ayrntl bilgiye

  EKAP'ta (Elektronik Kamu Almlar Platformu) yer alan ihale dokman iinde bulunan idari artnameden ulalabilir.

  b) Teslim yeri : Yklenicinin akaryakt dolum istasyonlarc) Teslim tarihi : Szlemenin imzalanmasn (tescile tabi ilerde ise bu tescilin

  yaplmasn) mteakip idare tarafndan yklenicinin kendisine ve tebligat iin gsterdii adrese yaplacak ie balama talimatnn tebliinden itibaren mal teslim edilerek, ie balanacaktr.

  3- halenina) Yaplaca yer : Diyarbakr Gda, Tarm ve Hayvanclk l Mdrl Valilik

  Kars Yeniehir/Diyarbakrb) Tarihi ve saati : 18.04.2013 - 10:00

  4. haleye katlabilme artlar ve istenilen belgeler ile yeterlik deerlendirmesinde uygulanacakkriterler:4.1. haleye katlma artlar ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuat gerei kaytl olduu Ticaret ve/veya Sanayi Odas ya da ilgili Esnaf ve SanatkarlarOdas belgesi; 4.1.1.1. Gerek kii olmas halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin iinde bulunduu ylda alnm, ilgi-sine gre Ticaret ve/veya Sanayi Odasna ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasna kaytl olduunugsterir belge, 4.1.1.2. Tzel kii olmas halinde, ilgili mevzuat gerei kaytl bulunduu Ticaret ve/veya SanayiOdasndan, ilk ilan veya ihale tarihinin iinde bulunduu ylda alnm, tzel kiiliin odaya kaytlolduunu gsterir belge, 4.1.1.3. hale konusu maln sat faaliyetinin yerine getirilebilmesi iin ilgili mevzuat gereincealnmas zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:a) stekli bir " Akaryakt ve Datm Pazarlama Kuruluu " ise ; Enerji Piyasas Dzenleme Kurumutarafndan verilmi Teklif sahibinin Akaryakt ve Datm Pazarlama Kuruluu olduunu gsterenbelgeyi,b) stekli bir " Akaryakt ve Datm Pazarlama Kuruluunun Bayisi " ise ; Teklif sahibinin Bayisiolduu kuruludan verilmi " Akaryakt ve Datm Pazarlama Kuruluu nun Bayisi olduuna dairBayilik Yazs ve Bayilik Szlemesini,c) stekliye Enerji Piyasas Dzenleme Kurumundan Bayilik yapmak zere verilmi olan stasyonluBayilik Belgesini,d) steklinin bal bulunduu ilgili Belediye Bakanlndan alnm olan Yeri Ama ve zinBelgesini,4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduunu gsteren imza beyannamesi veya imza sirkleri; 4.1.2.1. Gerek kii olmas halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tzel kii olmas halinde, ilgisine gre tzel kiiliin ortaklar, yeleri veya kurucular iletzel kiiliin ynetimindeki grevlileri belirten son durumu gsterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bil-gilerin tamamnn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas halinde, bu bilgilerin tmn gster-mek zere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gsteren belgeler ile tzel kiiliin notertasdikli imza sirkleri, 4.1.3. ekli ve ierii dari artnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. ekli ve ierii dari artnamede belirlenen geici teminat. 4.1.5 hale konusu almn tamam veya bir ksm alt yklenicilere yaptrlamaz. 4.1.6 Tzel kii tarafndan i deneyimini gstermek zere sunulan belgenin, tzel kiiliin yarsn-dan fazla hissesine sahip ortana ait olmas halinde, Trkiye Odalar ve Borsalar Birlii veyayeminli mali mavir ya da serbest muhasebeci mali mavir veya noter tarafndan ilk ilan tarihin-den sonra dzenlenen ve dzenlendii tarihten geriye doru son bir yldr kesintisiz olarak buartn korunduunu gsteren belge, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterlie ilikin belgeler ve bu belgelerin tamas gereken kriterler:dare tarafndan ekonomik ve mali yeterlie ilikin kriter belirtilmemitir.4.3. Mesleki ve Teknik yeterlie ilikin belgeler ve bu belgelerin tamas gereken kriterler:4.3.1. deneyim belgeleri:Son be yl iinde bedel ieren bir szleme kapsamnda kesin kabul ilemleri tamamlanan ve teklifedilen bedelin % 30 oranndan az olmamak zere ihale konusu i veya benzer ilere ilikin i deney-imini gsteren belgeler. 4.4. Bu ihalede benzer i olarak kabul edilecek iler:4.4.1.haleye konu almla nitelik ve/veya nicelik bakmndan benzerlik gsteren, ayn veya benzer retimusul ve teknii gerektiren, tesis, makine, tehizat ve dier ekipman ile mali g, ihtisas ve organiza-syon gerekleri itibaryla benzer zellikteki iler olup, Kamu veya zel sektrde Kurunsuz Benzinve Motorin veya Otomatik Akaryakt Alm Sistemi ile Kurunsuz Benzin ve Motorin sat ii benzeri olarak kabul edilecektir.5.Ekonomik adan en avantajl teklif sadece fiyat esasna gre belirlenecektir. 6. haleye sadece yerli istekliler katlabilecektir. 7. hale dokmannn grlmesi ve satn alnmas: 7.1. hale dokman, idarenin adresinde grlebilir ve 200 TRY (Trk Liras) karl DiyarbakrGda, Tarm ve Hayvanclk l Mdrl .M.. ube Mdrl adresinden satn alnabilir. 7.2. haleye teklif verecek olanlarn ihale dokmann satn almalar veya EKAP zerinden e-imzakullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Diyarbakr Gda, Tarm ve Hayvanclk l MdrlToplant Salonu adresine elden teslim edilebilecei gibi, ayn adrese iadeli taahhtl posta vas-tasyla da gnderilebilir. 9. stekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri iin teklif birim fiyatlar zerinden vereceklerdir. halesonucu, zerine ihale yaplan istekliyle her bir mal kalemi miktar ile bu mal kalemleri iin teklifedilen birim fiyatlarn arpm sonucu bulunan toplam bedel zerinden birim fiyat szleme imza-lanacaktr.Bu ihalede, iin tamam iin teklif verilecektir. 10. stekliler teklif ettikleri bedelin %3'nden az olmamak zere kendi belirleyecekleri tutarda gei-ci teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geerlilik sresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altm) takvim gndr. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Not: 22.03.2013 Cuma gn Diyarbakr Sz gazetesinde yaynlanan Akaryakt Alm Gda, Tarm veHayvanclk Bakanl l Mdrl Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanl Mstearlk balklihale ilanmz geersizdir.

  Basn-587(www.bik.gov.tr) Resmi lanlar www.ilan.gov.trde

  2013 ylnda yrtlecek Sanayi Altyaps MaliDestek Program erevesinde DiyarbakrOSB ile Karacada Kalknma Ajans arasndadestek szlemesi imzaland. Szlemeye OSBadna Ynetim Kurulu Bakan Vekili BeirYlmaz ve Ynetim Kurulu yesi rfan Trk,Karacada Kalknma Ajans adna ise AjansGenel Sekreteri Dr. lhan Karakoyun imza att.Trende konuan Beir Ylmaz, "Ajansla gerek-letireceimiz iki projeyle OSB'imiz, gelimiOSB'ler arasnda girmeye bir adm daha yak-lam olacak. Birincisi elektrik altyapsnglendirmeye ynelik projemiz. Bu proje ileyatrmclarmzn en byk sorunlarndan birolan elektrik kesintilerine son vereceiz. Dahakaliteli ve srekli elektrik salayacaz.Kesintisiz enerjinin kesintisiz kalknmann temeliolduuna inanyoruz. kinci projemiz iseOSB'deki kanalizasyon ve yollarn yapmna yne-lik olacak. Bu kapsamda bir kilometrelik kanal-izasyon altyaps yenilenecek. 200 adet rgarkapa deitirilecek. 7 kilometrekare parke yolmodernize edilecek. 2 bin 400 metrekare yeniparke ta denecek. 8 adet yangn mdahalenoktas oluturulacak. Amacmz, Yeni TevikSisteminin Diyarbakr iin yaratt frsatlardan

  yararlanmak iin OSB'mizin altyapsn hazrla-mak. Bu konuda youn aba gsteren ve bizlerenemli katklar yapan OSB Ynetim KuruluBakan Vali Mustafa Toprak'a katklarndandolay ok teekkr ediyoruz" dedi.

  Altyap iyiletirilecekKaracada Kalknma Ajans Genel Sekreteri

  Dr. lhan Karakoyun ise, byk yatrmlarnDiyarbakr'a gelmesini salamak adna OSB'yedestek verdiklerini syledi. Altyap sorunlarnzmeden yeni yatrmcnn gelmesinin ok zorolduunu belirten Karakoyun, unlar ifade etti:"Diyarbakr'da sanayi geliiyor. Yeni tevik siste-minde Diyarbakr'n 6. blgede yer almasyla bir-likte OSB'ye yatrm amacyla yer tahsisi iinyoun bir talep var. limize byk yatrmc ek-mek iin mutlaka altyap sorunlarmz zmemizgerekiyor. 2013 ylnda OSB ve altyap sorun-larn zme adna ilk kez mali destek program-larna Sanayi Altyaps Mali Destek Programnekledik. Ajans olarak Diyarbakr OSB'nin iki pro-jesine 862 bin TL'lik hibe salayacaz. OSBynetiminin katksyla birlikte toplam 1 milyon150 bin liralk kaynak OSB'nin altyapsnniyiletirilmesine harcanacak."

  OSB alt yapsna hibeKaracada Kalknma Ajans, son dnemde iadamlarnn youn ilgi gsterdii Diyarbakr Organize Sanayi Blgesi'nin(OSB) altyapsna 862 bin liralk hibe salayacak. OSB'nin elektrik, yol ve kanalizasyon yaplarnn iyiletirilmesi amacy-la gerekletirilecek projelerin yatrm tutar OSB ynetiminin katksyla birlikte 1 milyon 150 bin liraya ulaacak.

  Ak Veysel Silvan'da anldDiyarbakr'n Silvanilesinde eitim verenTrk Telekom Yatl BlgeOrtaokulu'nda (YBO) AkVeysel'i anma etkinliidzenlendi. Etkinlie leMilli Eitim MdrSeyithan Erboa, MilliEitim ube MdrNimet Polatta, retmen,

  renci ve veliler katld. Ak Veysel'i 40.ylnda anma etkinliinde YBO mzik ret-meni nal Yaar ynetiminde rencilertarafndan Ak Veysel'in arklar seslendirildi.Anma etkinlii sonrasnda YBO MdrCihan Tekin tarafndan mzisyenlere teekkrbelgesi verildi. Daha sonra 'Oku ren Kazan'yarmasnda ilk 10'a giren rencilere MilliEitim Mdr Seyithan Erboa tarafndandller verildi. Anma etkinlii kapan konu-masn yapan Seyithan Erboa, "YBO renci-leri bilgi beceri doludur. Dier okullarlakyaslanamaz. YBO'larn gelitirilmesi iinstmze den grevi yapmalyz. YBO'larnkaldrlp tamal eitime geilmesinekaryz" dedi.

  VVaannll mmuuhhttaarrllaarrBBaabbaakkaann iillee ggrrtt

  Hkmetin balatm olduu bar srecine destekamacyla nce anakkale'ye oradan da Ankara'yagiden Vanl muhtarlar, Babakan Erdoan'la gre-rek, srece destek olma sz verdi.

  Van Valilii'nin organizasyonuyla anakkale'ye gi-den ehit yaknlar, gaziler ve merkez ky muhtarlar,AK Parti grup toplantsna katld. AK Parti Van mil-letvekillerinin organize ettii program sonunda ze-rinde 'Van Kedisi, Van Kalesi, Akdamar Kilisesi veVan Gl'nn ilendii hal Babakan Erdoan'a hedi-ye edildi. Van Merkez Kyleri ve leleri MuhtarlarDernei Bakan brahim Kseolu, hediye sonrasBabakan Erdoan'a bar srecini desteklediklerinibelirtti.

  'Sreci destekliyoruz'

  Kseolu, "Bizler Van'dan Vanl hemerilerimizdenselam ve muhabbetler getirdik. Bizler Ankara'ya gel-meden nce anakkale'yi ziyaret ettik. anakkale'deayn bayran altnda Trkyle, Krdyle, Lazyla ko-yun koyuna birlikte yatan ecdadmza dualar ettik. Sa-yn Babakanm, bu anakkale ruhuyla vatanmznve milletimizin birlik ve beraberlii iin sizlerin ba-latm olduu 'Milli Birlik ve Kardelik Projesi'ni so-nuna kadar destekliyoruz. Baarl olmanz iin sizleredua ediyoruz. Sayn Babakanm Allah yardmcnz ol-sun ve sizleri bamzdan eksik etmesin" dedi.

  Van'a selam gnderdi

  Babakan Erdoan da, Vanl muhtarlar, ehit ya-knlar ve gazilerin bu temennilerinden duyduumemnuniyeti dile getirerek 'teekkr' etti.

  Muhtarlarla yakndan ilgilenen Babakan Erdoan,onlarla ziyaret ansna hatra fotoraf ektirdi. Muh-tarlarn yazl taleplerini de alan Erdoan, muhtarlar-dan Vanllara selam gtrmelerini istedi. 90 kiininyer ald heyetin meclis programna Van milletvekil-leri Burhan Kayatrk, Fatih ifti, Mustafa Bilici veGlen Orhan da elik etti.

 • H A B E R 27 MART 2013 ARAMBA55

  Basn-586(www.bik.gov.tr) Resmi lanlar www.ilan.gov.trde

  KALDIRIM VE ONARIM YAPTIRILACAKTIRDYARBAKIR BYKEHR BELEDYES

  ehrin Muhtelif caddelerinde kaldrm ve onarm yapm ii 4734 sayl Kamu hale Kanununun 19uncu maddesine gre ak ihale usul ile ihale edilecektir. haleye ilikin ayrntl bilgiler aada yeralmaktadr.hale Kayt Numaras : 2013/237901-darenin

  a) Adresi : ELAZIG CADDESI 21100 AMLICAYENEHR/DYARBAKIR

  b) Telefon ve faks numaras : 4122241221 - 4122241221c) Elektronik Posta Adresi : [email protected]) hale dokmannn grlebilecei internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

  2-hale konusu yapm iinina) Nitelii, tr ve miktar : halenin nitelii, tr ve miktarna ilikin ayrntl bilgiye

  EKAP'ta (Elektronik Kamu Almlar Platformu) yer alan ihale dokman iinde bulunan idari artnameden ulalabilir.

  b) Yaplaca yer : Diyarbakrc) e balama tarihi : Szlemenin imzaland tarihten itibaren 5 gn iinde

  yer teslimi yaplarak ie balanacaktr. ) in sresi : Yer tesliminden itibaren 120 (yzyirmi) takvim gndr.

  3- halenina) Yaplaca yer : Diyarbakr Bykehir Belediyesi 3.kat hale

  komisyonu toplant salonub) Tarihi ve saati : 12.04.2013 - 10:004. haleye katlabilme artlar ve istenilen belgeler ile yeterlik deerlendirmesinde uygulanacakkriterler:4.1. haleye katlma artlar ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuat gerei kaytl olduu Ticaret ve/veya Sanayi Odas ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasveya ilgili Meslek Odas Belgesi. 4.1.1.1. Gerek kii olmas halinde, kaytl olduu ticaret ve/veya sanayi odasndan ya da esnaf vesnatkar odasndan veya ilgili meslek odasndan, ilk ilan veya ihale tarihinin iinde bulunduu yldaalnm, odaya kaytl olduunu gsterir belge, 4.1.1.2. Tzel kii olmas halinde, ilgili mevzuat gerei kaytl bulunduu Ticaret ve/veya SanayiOdasndan, ilk ilan veya ihale tarihinin iinde bulunduu ylda alnm, tzel kiiliin odaya kaytlolduunu gsterir belge, 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduunu gsteren mza Beyannamesi veya mza Sirkleri. 4.1.2.1. Gerek kii olmas halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 4.1.2.2. Tzel kii olmas halinde, ilgisine gre tzel kiiliin ortaklar, yeleri veya kurucular ile tzelkiiliin ynetimindeki grevlileri belirten son durumu gsterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerintamamnn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas halinde, bu bilgilerin tmn gstermek zereilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gsteren belgeler ile tzel kiiliin noter tasdikli imzasirkleri, 4.1.3. ekli ve ierii dari artnamede belirlenen teklif mektubu.

  4.1.4. ekli ve ierii dari artnamede belirlenen geici teminat. 4.1.5hale konusu ite idarenin onay ile alt yklenici altrlabilir. Ancak iin tamam alt ykleni-cilere yaptrlamaz. 4.1.6 Tzel kii tarafndan i deneyimi gstermek zere sunulan belgenin, tzel kiiliin yarsndanfazla hissesine sahip ortana ait olmas halinde, ticaret ve sanayi odas/ticaret odas bnyesinde bulu-nan ticaret sicil memurluklar veya yeminli mali mavir ya da serbest muhasebeci mali mavirtarafndan ilk ilan tarihinden sonra dzenlenen ve dzenlendii tarihten geriye doru son bir yldrkesintisiz olarak bu artn korunduunu gsteren belge. 4.2. Ekonomik ve mali yeterlie ilikin belgeler ve bu belgelerin tamas gereken kriterler:dare tarafndan ekonomik ve mali yeterlie ilikin kriter belirtilmemitir.4.3. Mesleki ve Teknik yeterlie ilikin belgeler ve bu belgelerin tamas gereken kriterler:4.3.1. deneyim belgeleri:Son on be yl iinde bedel ieren bir szleme kapsamnda taahht edilen ve teklif edilen bedelin %70 oranndan az olmamak zere ihale konusu i veya benzer ilere ilikin i deneyimini gsterenbelgeler. 4.4.Bu ihalede benzer i olarak kabul edilecek iler ve benzer ilere denk saylacak mhendislikve mimarlk blmleri:4.4.1. Bu ihalede benzer i olarak kabul edilecek iler: Benzer olarak (A) ALT YAPI LER V.GRUP KARAYOLU LER (Altyap+st Yap)Benzer i olarak kabul edilecektir.4.4.2. Benzer ie denk saylacak mhendislik veya mimarlk blmleri:Diplomalarn i deneyim belgesi olarak kullanmak suretiyle ihaleye itirak edecek gerek kiinaat Mhendisi veya mimar kabul edilecektir.5.Ekonomik adan en avantajl teklif sadece fiyat esasna gre belirlenecektir.6. haleye sadece yerli istekliler katlabilecektir. 7. hale dokmannn grlmesi ve satn alnmas: 7.1. hale dokman, idarenin adresinde grlebilir ve 200 TRY (Trk Liras) karlDiyarbakr Bykehir Belediyesi 3.kat ihale brosu adresinden satn alnabilir. 7.2. haleye teklif verecek olanlarn ihale dokmann satn almalar veya EKAP zerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Diyarbakr Bykehir Belediyesi 3.kat hale komisy-onu toplant salonu adresine elden teslim edilebilecei gibi, ayn adrese iadeli taahhtl postavastasyla da gnderilebilir. 9. stekliler tekliflerini, Her bir i kaleminin miktar ile bu i kalemleri iin teklif edilen birimfiyatlarn arpm sonucu bulunan toplam bedel zerinden teklif birim fiyat eklinde verilecek-tir. hale sonucu, zerine ihale yaplan istekliyle birim fiyat szleme imzalanacaktr. Bu ihalede, iin tamam iin teklif verilecektir. 10. stekliler teklif ettikleri bedelin %3'nden az olmamak zere kendi belirleyecekleri tutardageici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geerlilik sresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim gndr. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Dier hususlar:halede Uygulanacak Snr Deer Katsays (N) : 1,20

  Basn-589(www.bik.gov.tr) Resmi lanlar www.ilan.gov.trde

  HALE PTAL LANIG TRANSFORMATR SATIN ALINACAKTIR

  ELEKTRK RETM A.. GENEL MDRL (EA) DCLE VE YRES HES LETME MDRL G transformatr satn alnacaktr. halesi 4734 sayl kamu ihale kanunun 16 nc maddesine greiptal edilmitirhale kayt numaras : 2013/266051-darenin

  a) Adresi : Peyas mahallesi 75.yol st mahabat bulvar 2 21070 Kayapnar Kayapnar/Diyarbakr

  b) Telefon ve faks numaras : 412 2571503 - 4122571505 c) Elektronik posta adresi

  2-ptal edilen ihalenin ilann yaymland a) Kamu ihale blteninin tarih ve says : 06.03.2013-2305b) Gazetenin ad ve tarihi (yaymlanm ise ) Diyarbakr Olay Gazetesi 07.03.20133) hale iptal nedenleri Teknik artnamede sehven hata yapldndan ihale iptal edilmitir.

  Batman'n Kozluk ilesinde 24 Nisan 2011'debir erin silahndan kan kurunla hayatnkaybeden Sevag Balk davas nedeni ileDiyarbakr 2. Hava Kuvvetleri Komutanlnnde aklama yapld. 2. Hava KuvvetleriKomutanl'nda grlen dava ncesi nizamiyennde basn aklama yapan Nor Zartonk nisiy-atifi, Diyarbakr Barosu, Bar Anneleri nsiyatifive kitle rgtleri, davann takipisi olacaklarnaklad. Nor Zartonk nisiyatifi adna aklamayapan Umut Utku Akta, klada kaza veya akaile ld ya da intihar ettii sylenen askerlerinbyk ounluunun Krt, Alevi ve Ermeniolmasnn tesadf olmadn ne srd.

  Dayanma arsAkta, "Bir Ermeni'nin 24 Nisan gn

  ldrlmesi tesadf. Peki, bir askerin 24 Nisan'dabir Ermeni ile akalamas, silah ona dorult-mas, kaza ile ate almas da m tesadf? Bukadar tesadf adil bir mahkemenin aratrmasgerekirdi, aratrmadlar. Savclar, Savag'navukatlarnn tm taleplerini reddettiler. Sevag

  davasnda askeri mahkemenin 'Evet askerde birErmeni gen, Ermeni olduu iin kastenldrlmtr' hkmn vermeyecei ok ak-tr. Kla cinayetlerinin son bulmas, adaletin

  tesisi ile yani askeri mahkemelerin kaldrlpyarglamalarn bamsz sivil mahkemelerceyaplmasyla mmkndr. Trkiye ve dnyakamuoyunu, hukukular, insan haklarsavunucularn Sevag'n ldrlmesinin ardnda-ki gerekleri aa kartlmas iin dayanmayaaryoruz. Adalet talep etmeye, katillerdenhesap sormaya devam edeceiz" dedi.

  'Kamuoyu kuku iinde'Diyarbakr Baro Bakan Tahir Eli ise, asker-

  lerin intiharlarnda byk art yaandnsyledi. Baro Bakan Eli, "Kamuoyu kukuiinde ve tatmin olmamtr. Farkl din, kltr vemezheplere ait askerlerin, askerde intihar ettiisylenmesi kimseyi tatmin etmemektedir. Sevagile ilgili ailenin ve avukatlarnn kuku ve iddi-alar var. Sevag'n davas bir frsattr, tam birsoruturma yaplarak adil bir hkmn verilmesibtn bu intihar iddialar iinde nemlidir.Yetkililerden bu tr intihar olaylarnn bir annce aa kavuturulmasn bekliyoruz" eklindekonutu.

  SSeevvaagg BBaallkk iiiinn bbaassnn aakkllaammaass

  'lmler tesadf deil'FFaacciiaa uuccuuzz aattllaattlldd

  rnak'n Cizre lesi'nde gece yars mey-dana gelen heyelanda facia ucuz atlatld.Yamatan kopan kaya paralar ve toprakyn, 10 kiilik ailenin yaad eve dt.ans eseri can kayb olmazken, evde hasarolutu.

  Sur Mahallesi arkendal blgesinde geceyars heyelan meydana geldi. Yamatankopan kaya paralar ve toprak yn, SabriZeyrek'e ait evin zerine dt. Heyelannmeydana geldii anda 10 kiinin bulunduuevde byk panik yaand. Olayda can kaybyaanmazken, 2 katl evde hasar meydanageldi, facia ucuz atlatld.

  Kimse yardm etmediEv sahibi Sabri Zeyrek, 2 yl nce ald

  arsa zerinde ev yaptn belirterek, "Eim, 5ocuum ve 3 yaknm evdeyken heyelan oldu,ok korktuk. Ekonomik durumum iyi olmadiin 2 yl nce burada arsa aldm. Zamanierisinde bu evi yaptm. Evi yaparken kimsebana 'Buras risklidir, ev yapma' demedi.Gidecek baka yerimiz de yok. Heyelan son-ras evimin zerine den ta ve toprak haladuruyor. Kimse gelip yardm etmedi" dedi.

  HHaakkkkaarrii llaammccaaddeellee eeddiiyyoorr

  Hakkari'de nedeniyle 2 aydan berikapal bulunan Krkda Ky'ne bal 2mahalle yolu yeniden ulama ald. Ar kartlarnn yaand Hakkari'de, geceli gnd-zl karla mcadele almas yapan l zeldaresi ekibi, imdi de la mcadele ediyor.Hakkari-Van karayolu zerinde bulunan ve tehlikesi yznden i makinelerinin giremediiKrkda Ky'nn Yukar ve Aa Harputmahallelerinin yollarnn yeniden ulama al-mas iin alma balatld. l zel daresiekiplerinin 2 i makinesiyle yapt 2 gnlkkarla mcadele almas sonucunda 4 ayr

  noktada temizlenerek yollar ulama ald.

  lar 5metreyi buluyor

  Yollarnn 2 aydan bu yana den nedeniyle kapal bulunduunu belirtenHarput Mahallesi sakinleri, "Mahalle yolu-muz dalarn altnda gemektedir. Kopan yola iniyor, bu nedenden dolay da ekipler tehlikesi yznden mdahale edemiyordu.Hastalarmz srtmzda ana yola kadar ta-mak zorunda kalyorduk. Bizler burada tarmve hayvanclkla geimimizi saladmz iingerekten zor gnler geirdik. Mahalle yolu-muzu yeniden aan karla mcadele ekibineteekkr ediyoruz" dediler. Karla mcadeleeden i makinesi operatrleri ise, den nyer yer 5 metreyi bulduunu ifade etti.

  Diyarbakr'da, Yksek renim Kredi veYurtlar Kurumu (KYK) tarafndan, yurtlardabarnan rencilere kiisel geliim ve farkndalkseminerleri verildi.

  Selahattin Eyyubi Kz Yurdu ile Ziya GkalpErkek Yurdu'nda verilen seminerlerde renci-lerin, kiisel geliim ve farkndalk alannda bilgisahibi olmas amaland. Selahattin Eyyubi KzYurdu'nda lahiyat Fakltesi Dekan Yardmcs

  Prof. Dr. Nurettin Turgay, farkndalk zerineseminer verirken, Ziya Gkalp Erkek renciYurdu'nda ise retim grevlisi Kadri Kayatarafndan, kiisel geliim alannda seminerverdi. "Kamuda ve Sosyal Yaamda DavranKurallar" ad altnda seminer veren Kaya,katlan rencilere, hayatta programl ve kural-larla yaamann avantajlarn anlatt. Seminerkarlkl soru cevabn ardndan sona erdi.

  rencilere kiisel geliim semineri

 • Trk-, alanlarn geim koullarnortaya koymak ve temel ihtiya maddele-rindeki fiyat deiikliinin aile btesineyansmalarn belirlemek amacyla her aydzenli olarak yaplan "alk ve yoksulluksnr" aratrmasnn 2013 Mart ay so-nularn yaynlad. Drt kiilik bir aile-nin salkl, dengeli ve yeterli beslenebil-mesi iin yapmas gereken gda harcama-s tutar (alk snr) bin 16,59 TL olarakbelirlendi. Gda harcamas ile birlikte gi-yim, konut (kira, elektrik, su, yakt), ula-m, eitim, salk ve benzeri ihtiyalariin yaplmas zorunlu dier harcamala-rn toplam tutar (yoksulluk snr) ise 3bin 311,38 TL oldu. alanlarn mutfakharcamas ylbana gre ayda 32 TL

  artarken, yaam maliyetindeki art 103TL oldu. Bylece ylbanda sadece 33 TLartrlan asgari cret mutfak harcamasn-daki aylk arta ancak denk durumageldi.

  Gda harcamas arttAratrmada, "nsana onuruna yakr

  geim koullarn temel alan 'yeter cret'dikkate alnmadan var olan asgari cretlegeinebilmenin mmkn olduu ileri s-rlmt. Oysa Konfederasyonumuzunhesaplamas temel alndnda, yrrlk-teki aylk net asgari cretin ancak 3 haftasalkl ve dengeli beslenebilmek iin ge-rekli tutar karlayabildii ortaya k-maktadr" denildi.

  Trk-'in aratrmasna gre Mart2013 ay itibariyle mutfak enflasyonunda-ki deiim yle oldu: "Ankara'da yaayandrt kiilik bir ailenin gda iin yapmasgereken asgari harcama tutar bir ncekiaya gre yzde 0.94 orannda artt. Ylnilk ay itibariyle art oran yzde 3.25oldu. -Gda enflasyonunda on iki ay itiba-riyle art oran yzde 6.52 orannda ger-ekleti. Yllk ortalama art oran iseyzde 5.18 olarak hesapland."

  Tavuk fiyatndaki art srdGda harcamas almasna temel al-

  nan beslenme kalbnda yer alan rnle-rin fiyatlarnda Mart 2013 itibariyle gz-lenen deiim yle: St, yourt, peynirgrubunda; nemli bir fiyat deiiklii g-rlmedi. St rnnn litre fiyat marka-sna gre 1,99 lira ile 2,99 arasnda olur-ken, yourt ve peynirde fiyat aralnndaha dar olduu grld. Et, tavuk, balk,sakatat, bakliyat gibi rnlerin bulundu-u grupta; artaca ynnde haberler ya-plmasna karn et fiyat ayn kalrken,tavuk fiyatndaki art bu ay yine devametti. Getiimiz ay fiyat indirimi yaplansakatat rnlerinde nceki dzeyine yinegelindi. Yumurta fiyat altl pakette 1,95lira ile dzeyini korudu. Balk fiyatlarise ortalamada fazla bir deiiklik gster-medi. Bakliyat rnleri (nohut, merci-mek, kuru fasulye, barbunya vb) fiyatlarbu ay nohuttaki gerileme dnda ayn

  kald.Mevsim koullarna gre byk farkl-

  lk gsteren ya sebze-meyve fiyatlarndabu ay yine art grld.

  nili kl fiyatlarGetiimiz ay ortalama kilogram fiya-

  t 3,12 lira olarak hesaplanan ya sebze-meyvenin fiyat bu ay 3,33 lira oldu. He-saplamada her zaman olduu gibi pazar-da bol bulunan mevsim rnleri temelalnd. rnein dolmalk biber, ala vbturfanda rnler hesaplama dnda tu-tuldu. Ekmek, pirin, un, makarna, irmikgibi rnlerin bulunduu grupta; bulgur

  fiyat 10 kuru ucuzlad, un fiyatnda iseart belirlendi. Son grup iinde yer alangda maddelerinden; tereya, margarin,zeytinya ve ayiei ya fiyat bu ayyine ayn kald. Siyah zeytin fiyat kilodayaklak bir lira artarken, yeil zeytin fi-yat ayn kald. eker, bal, reel, pekmez,tuz fiyat bu ay yine deimedi, sala fi-yatnda 4 kuruluk bir ayarlama grld.Baharat rnleri (kimyon, nane, karabi-ber, vb) fiyat da ayn kalrken, yal to-hum rnlerinden (ceviz, fndk, fstk,ayekirdei vb) fndn fiyatnda gerile-me grld. ay ortalama kilogram fiyatartt, hlamur fiyat ise deimedi.

  EE KK OO NN OO MM 27 MART 2013 ARAMBA66

  AAccllkk ssnnrr bbiinn 1177 lliirraaTrk-'in yaptrd "Alk ve Yoksulluk Snr Aratrmas'na gre 4 kiilik bir aileninalk snr bin 17 TL, yoksulluk snr ise 3 bin 311 TL oldu. Mutfak harcamas yl-bana gre ayda 32 TL artarken, yaam maliyetindeki art 103 TL oldu.

  Babakanlk Toplu Konutdaresi Bakanl (TOK),borcunu deyip tapusuna

  hemen sahip olmak isteyenkonut ve i yeri alclarndangelen talep zerine indirim

  kampanyas dzenledi.dare, indirim kampanyasnda, hak sa-

  hiplerine pein ve ay vadeli olmak zereiki deme alternatifi sunuyor. Buna gre,bor bakiyesini pein deyecekler yzde20, ay vadeli eit taksitler halinde kapa-tanlar ise yzde 17 indirimden yararlana-cak. ndirimden yararlanmak isteyenlerin,bavuru tarihi itibaryla demekle ykmlolduklar taksitlerini yatrmalar gerekiyor.Bu erevede kampanyaya katlanlarn Ni-san 2013 dnemine ait taksiti demi olma-lar art aranacak. TOK'nin indirim kam-panyasndan yararlanmak isteyen konut vei yeri sahipleri, 22 Nisan-17 Mays arasn-da sat ilemlerini gerekletiren bankaya

  bavurabilecek. Bu tarihten sonraki borkapatmalarnda, sz konusu indirim ora-nndan yararlanlmas mmkn olmayacak.

  Kimler yararlanacak?Kampanyadan, satlar 2011 sonuna ka-

  dar gerekletirilmi ve geri deme taksiti2011 sonuna kadar balam, geri demele-ri devam eden konut ve i yerleri sahipleriyararlanacak. Vadesi 12 ay ve daha az ka-lan projelerle "Arsa Karl Gelir Payla-m Projeleri" indirim kampanyasna dahil

  edilmedi.Kampanyann indirim oranlar belirle-

  nirken, enflasyonla bankalarn kredi faizoranlar dikkate alnyor. TOK, bankalar-dan faizle kredi almak yerine bor bakiye-lerinde indirim yapp erken tahsil yntemi-ni tercih edebiliyor. TOK'nin konut ve iyerleri iin uygulayaca 2013 indirimkampanyas hakknda darenin "www.to-ki.gov.tr" adresinden ayrntl bilgi edinile-bilir.

  TTOOKK''ddeenn iinnddiirriimm mmjjddeessii

  Bingl Ticaret l Mdrl'nn tketi-ci bilincinin gelitirilmesi ynndeki al-malar okullarn yan sra toplumun dierkesimlerinde de eitli programlarla de-vam ediyor.

  Bingl Ticaret l Mdr AbdulvahapTank, tketici haklar konusunda tketicibilinci ve hak arama ile ilgili olarak izlene-cek yollar hakknda bilgi verdi. Tketiciyekaliteli mal ve hizmet sunulmasnn kanunibir ykmllk olduunun altn izen Ta-nk, 'Satlan aypl mal geri alnamaz' devri-nin kapandn hatrlatt. l Mdr Tank,aypl maln aybn satcsnn bilmesininsalanmas gerektiini belirterek, "Satn al-dnz mal ve hizmet; tatmin edici bir kali-

  tede, kullanm amacna uygun ve satc ta-rafndan bildirilen zelliklere sahip olmal-dr. Eer, satn aldnz mal veya hizmetolmas gereken zelliklerden en az birinitamyorsa aypldr. Bu durumda tketiciolarak paranzn iadesi, maln aypsz olanbir yenisiyle deiimi, ayp orannda indi-rim ve cretsiz onarm yollarndan biriniseebilirsiniz. Satc, setiiniz bu haklar-dan birini yerine getirmek zorundadr. So-run varsa hakknz aramay ertelemeyin"dedi.

  rnler faturas ile alnmalTketicilerin hak ve sorumluluklarn

  bilmesinin mal alrken doru seimi denemli lde etkilediine dikkat eken Ta-nk, "Tketici, ihtiyac olan mal yetkili sat-csndan almaldr. Ancak satc firma zor-luk karrsa tketici hakkn aramaldr.Tketici, maduriyet yaamamak iin birrn aldnda mutlaka fatura veya fiinialmaldr. Ayrca garantili rnlerin garan-ti belgesini mutlaka istemelidir. Tketici,kanun haklarn kullanmaktan hibir za-man ekinmemelidir. Piyasadan mal alr-ken ambalajlardaki retim ve son kullanmatarihlerini mutlaka kontrol ediniz. Son kul-

  lanma ve retim tarihine gre bayatlamolan mallar almayn, satclar ikaz edin,gerekirse ikyet edin" diye konutu.

  Hakem heyeti karar

  Tank, tketicilerin aypl mal veya hiz-met alm sonrasnda satc ile sorun yaa-mas durumunda bavuraca hak aramayollar hakknda da bilgiler verdi. Tank,"Malnzn deeri bin 191 TL 52 kuruun al-tnda ise Tketici Sorunlar Hakem Heyet-leri'ne bavurmalsnz. Bu heyetin verece-i karar, taraflar balar. Taraflar bu kararakar 15 gn iinde Tketici Mahkemesi'neitiraz edebilirler, aksi halde karar kesinle-ir. tiraz, Tketici Sorunlar Hakem Heye-ti kararnn icrasn durdurmaz. Mracaat-lar, bavuru tarih ve srasna gre en ge 3ay iinde karara balanr. Malnzn deeribin 191 TL 52 kuruun zerinde ise Tketi-ci Mahkemesi'ne bavurmalsnz. TketiciMahkemesi kararlar kesindir. Tketici So-runlar Hakem Heyetlerine yaplacak ba-vurulardan herhangi bir cret alnmaz. T-ketici mahkemelerinde alacak davalar iseher trl resim ve hartan muaftr" ifadele-rini kulland.

  BBiinnggllll ttkkeettiicciilleerr bbiilliinnlleenniiyyoorr

  AK Parti Van milletvekilleri, Vanhalkna duyurduklar vadesi gemiSSK pirim borlarnn faizsiz teciledilmesi ve taksitlendirme imkn ileilgili genelgenin Van Sosyal Gvenlikl Mdrl'ne gnderildiini belirt-tiler. Ortak yazl bir aklama yayn-layan AK Parti Van milletvekilleriBurhan Kayatrk, Fatih ifti,Mustafa Bilici ve Glen Orhan, SosyalGvenlik Kurumu alacaklarnn doalafet nedeniyle 6183 Sayl AmmeAlacaklarnn Tahsil Usul HakkndaKanunu'nun 48. maddesine gre tecilve taksitlendirme usul ve esaslarnn

  SGK Bakanl Ynetim Kurulu'ncaocak aynda belirlendii kaydedildi.Aklamada, "Ancak sistemden kay-nakl aksaklklar nedeniyle uygulamagecikmi. Bu konudaki genelge VanSosyal Gvenlik l Mdrlmzegnderilememiti. Bu kapsamda erte-len borlarla ilgili genelge 22 Mart tar-ihi itibariyle sisteme ilenerek VanSosyal Gvenlik l Mdrl'nebildirilmitir. Buna gre vadesi geenborlar iin sfr faizli azami 24 ay tak-sit imkn salanmtr. Ayn ekildetecil veya taksitlendirilen borlar iintecil faizi alnmayacaktr" denildi.

  SSSSKK bboorrllaarr yyaappllaannddrrllyyoorr

  Mu'un Korkutle Gda Tarmve HayvanclkMdrl, 2012yl Ana Koyun-Kei Desteklemelistelerinin askyaktn duyurdu.Korkut Gda Ta-rm ve Hayvanclk Mdr Vekili Al-parslan Kenger, Ana Koyun-Keidesteklemeleri icmal 1 listelerinin as-kya ktn aklad. Kenger, "Asklistesi 29 Mart tarihinde askdan indi-rilecektir. Yetitiricilerin maduriyetyaamamas iin ask sresi ierisindeicmallerini kontrol etmeleri, varsa iti-razlar Gda Tarm ve HayvanclkMdrlne yazl dileke ile bulun-malar gerekir. Ask sresince itirazdabulunulmaz ise kamu aleyhine olanhaller hari, icmaldeki bilgiler dorukabul edilir. Daha sonra yaplacak iti-razlar deerlendirilmeye alnmaz veherhangi bir hak dourmaz" dedi. M-dr Vekili Alparslan Kenger, iftile-rin bu konuda duyarl olmalarn iste-yerek, listede ismi bulunan yetitirici-lerin desteklemeden yararlanmalargerektiini vurgulad.

  KKooyyuunn-kkeeii ddeesstteekklleemmeelleerriiaasskkyyaa kktt

 • Ziyarette gndemle ilgili gazetecilere aklamalardabulunan Salar, Trkiye'nin Nevruz'la son derecenemli bir dneme girdiini belirtti. Bar srecininbalatlmasnn CHP'yi dier partilerden daha fazlasevindirdiini savunan Salar, "Trkiye'deki barn,zellikle 30 yldr sren kann durmas dorultusun-da, Trkiye'nin demokratiklemesi, hak, zgrlk,eitlik, adil paylam gibi genel kavramlarn Trki-ye'de yer almas, zellikle insann eit ve zgr oldu-u ve insann bamszlyla rgtlenme hakkylave demokratik devlete sahip olmakla yaam kalitesi-nin ykseltilmesiyle bekledii, zledii gnler bun-dan byle hzla geliecek diye dnyorum. Barsrecinin balatlmas CHP'yi dier partilerden dahafazla sevindirmitir nk 30 yllk kan dkldbir lkede Krt sorununu zme dorultusunda kafayoran, raporlar hazrlayan ve her vesileyle de Krtsorununu zmek iin eline geen her frsat kullan-maya alan bir siyasi partidir" dedi.

  'Derin gler bar engelledi'Kltr Bakanl yapt dnemde Krte yayn-

  larn basl hale gelmesi ve Nevruz filminin gerek-lemesi iin altklarn vurgulayan Salar, unlarsyledi: 1991 ylnda rahmetli nn'nn bakanln-da SHP ve HEP'le birlikte parlamentoya girmi ve

  parlamentoda Krt sorununun zlmesi, parlamen-ter demokratik sistemde ok nemli adm atmtr.Benim Kltr Bakanlm dneminde Krt dilininkullanlmas, Krte kasetlerin satlmas ve hattaNevruz filminin ekilmesi, Krte yaynlarn yapla-bilmesi, Krte yaynlarn basl hale getirilmesigereklemitir. En nemli inkarc politikay srd-ren sa zihniyetin, bugnk hkmetin de mensubuolduu sa zihniyetin en nemli insanlarndan biriolan Sleyman Demirel'e 'Krt teatisini tanyorum'dedirtmitir. imdi oradan gelen, bugne kadar ge-en bir sre vardr. Eer Trkiye 1991'lerde DYP-SHP koalisyonunda SHP'nin sosyal demokratlarnortaya koymu olduu anlay srdrebilseydi, barynnde nemli admlar atlm ve 20 yl nce Tr-kiye barn getirmi olduu byk gle yoluna de-vam etmi olacakt. Ancak devletin iine girmi olanderin gler, darbe anlaynn yerletirdii vesayet,Trkiye'de birok eyi engellemitir. Bunlarn ieri-sinde bugn gelinen nokta da CHP'nin destei ile ol-maktadr.

  CHP barn yanndadru ok iyi anlalmaldr. Ben buradan tm Trki-

  ye'de yaayan herkese, bir kez daha altn izerek ubilgiyi vermek istiyorum; CHP barn yanndadr.

  CHP bugn bar srecini balatt ile vnenAKP hkmetine sonsuz kredi amtr ancak AKPhkmeti bu krediyi elinin tersiyle itmitir. Bunaramen, barn samimi olmas, gizli acentesi olma-mas, drste gereklemesi ve barn TBMM'de

  tm siyasi partilerin katld, toplumun dolaysylazdeletii bir hale gelmesi iin de elinden gelentm abay harcayacan sylemitir ancak bugnAKP bir taraftan bar isterken, dier taraftan her-kesle kavga etmektedir ve dolaysyla ne zaman bubartan dnecei dorultusunda toplumda baz kay-glar ortaya koymaktadr. Bunu BDP'liler de syle-mektedir, dier aydnlar da aka sylemektedir.Dilerim, umarm ki AKP barn gereklemesi do-rultusunda samimi olur, CHP her zaman o samimi-yetinin arkasnda duracaktr. Dilerim ve umarm kibar iddet ve silahtan uzaklalarak en ksa zaman-da gerekleir. Trkiye'nin dousu ve bats arasndabir fark kalmaz ve lkemiz demokrasiye tam olarakular.

  Salar, buradaki ziyaretinin ardndan BelediyeBakanlna geti.

  Takva, "nk 30 yldan fazla de-vam eden atma ortamnn en ok i-lesini eken; ekonomik, sosyal ve siya-sal sonularn iliklerine kadar hisse-den birinci derece bu blge olmutur.Bu blgenin en nemli kentlerindenbiri de Van'dr. Dolaysyla Van ehrive Van ehrini ayakta tutan temel di-namiklerin, bu kentin ynetiminde et-kin rol alm insanlarn meseleye dahafazla duyarl olup, bu meselenin sr-drlebilir klnmas konusunda du-yarl olmalar gerektiini dnyo-rum. Biz de Ekonomide Deiim Ha-reketi olarak 21 Mart Nevruz'u ile cis-manileen zm srecinin nihayeteerdirilerek tm Trkiye'de sahiplenil-mesi gerektiini ifade etmek istiyoruz.lkede yaayan btn renkler ok b-yk aclar ekti. Trkyle, Krdyle,

  Lazyla, erkeziyle bu meselenin okar sonular oldu. Bu ar sonulardazellikle insan hayatna kasteden, 30binden fazla insanmzn hayatna malolan atmal srecinin bir an ncesona erdirilmesi, bu konuda hkme-tin balatm olduu srecin mutlaksuretle tm Trkiye halk tarafndandesteklenmesi gerektiini dnyo-ruz ve bunu savunuyoruz. Bu konudabizlerde zerimize den her trl so-rumluluu, insanlar ikna etme konu-sunda abalarmz ve almalarmzsrdryoruz" dedi.

  'Halklarla sorunumuz yok'Trkiye'deki halklarla hibir sorun-

  lar olmadn da ifade eden NecdetTakva, "Bizim halklarla hibir sorunu-muz yok. Ancak bunlarn sistemden

  kaynakl uzun yllardr srdre gelenelikilerin bir sonucu olduunu d-nyoruz. iddetin hibir zaman zmolmad ynndeki fikrimizi ve pozis-yonumuzu koruduk. Ekonominin ya-nnda sosyal, kltrel ve siyasal alan-da da byk rahatlk yaayacamzve bu blgenin dnyann gzbebeiolaca ynndeki kanaatimizi de pay-lamak istiyoruz. Yaplan bu alma-lar bizim hayatmzn daha iyi olaca-na bir zemin hazrlayacaktr. Dolay-syla zm srecine ynelik kararll-n bizim gelecek dnemde hayatmzok olumlu etkileyeceini dnyo-ruz. ocuklarmzn bu ehirde, bucorafyada, bu blgede gelecee dahahuzurlu katlm salayacaklarn d-nyoruz. Direkt bizi ilgilendirse detm Trkiye halk tarafndan benimse-

  necek bir sretir. zellikle her yl a-tmal ortama harcanan kaynaklarnhayatmzn daha iyi salayacamzve srdrebileceimiz ekonomik dn-gye dneceini syleyebiliriz. Enaznda ylda harcanan milyonlarca do-larlk kaynan ekonomik kalknmayave blgenin geri kalm alanlarndayatrma dneceini rahatlkla syle-yebilirim" diye konutu.

  G N C E L27 MART 2013 ARAMBA77

  ''BBaarrss llkkeeyyii ggccll kkllaarr''

  AK Parti Silvan le Bakan Ne-dim Klaslan, bar srecine destekverdiklerini aklad. Trkiye'deki isavan bitmesi durumunda lkenindnya lkeleri arasnda nemli bir golacan belirten Klaslan, Krt so-rununu AK Parti hkmetinin zmaamasna getirdiini syledi. Baba-kan Erdoan'n 2005 ylnda Diyarba-kr'da yapt konumaya da deinenKlaslan, "Bazlarna sorduunuz za-man 'yapmak mecburiyetindeydilerbunlar' diyorlar. Babakanmz kt

  2005 ylnda Diyarbakr'a geldi ve ora-da dedi ki, 'Krt sorunu vardr ve busorun benim sorunumdur'. O gndenberi zm sreci devam ediyor veTrkiye'nin meseleleri arasnda sade-ce Krt sorunu deil, bir sr sorunuvar. Bu gn drt gzle bekliyorduk,21 Mart Nevruz'unda gelimeler sonuverdi. Abdullah calan'n aklamala-rn gerek Trke gerek Krte tmhalka duyurdular. Onun arkasndanMurat Karaylan da aklama yapt.Bu durumu burada yaayan insanlargibi olumlu gryoruz" dedi.

  'Hepimiz sorumluyuz'Bu srece kolay gelinmediini ak-

  taran Klaslan, "Hangi bedeller den-diini, hangi artlar altnda bu gnegelindiini siz de biliyorsunuz. Baba-kanmzn deil elini, gvdesini tanaltna sokarak milliyeti zihniyete ra-men mcadelesinden vazgemedi.Bundan sonraki gelimelerin olumluolacana inanyoruz. Bundan sonra da

  bu srece desteimiz sonsuz olacak.Yzlerce provokatife ramen bu b-yk bar sre devam ediyor. Bu s-re byle devam ederse bu memleket-te yatrmlar artacaktr. Geen senengiltere'den gelen insanlar oldu, dedi-ler ki 'bize 600-700 dnm alan bul,rzgardan elektrik elde edelim'. Bizzaten kendimizi atee atmtk. Bir dekalkp bunlara gvence veremedik.Veremediimiz iin de ekip bakayerlere gittiler. Burada yaayan herkeskimi canyla, kimi malyla, kimi vicda-nyla bedel demi. Bu toplumda bedeldemeyen hi kimse yok. Onun iinhepimiz, herkes kendi apnda bumemleketten sorumludur. Kendi so-rumluluumuzun bilincinde olursakzemeyeceimiz hibir problem yok"diye konutu.

  'Bara ihtiyacmz var'Bu memleketin gelecee, hizmete,

  demokrasiye, bara ihtiyacnn oldu-unu belirten Klaslan, "Bar sreci

  Trkiye'yi gl klar. Bunun ak gs-tergesi srail'in zr dilemesidir. Tr-kiye'nin bymesini ve glenmesiniistemeyen baz d gler vardr. Ke-sinlikle d glerin Krt sorunundan,Krt geleceinden zerre kadar haber-leri yoktur. Kendi kendimizi kandr-mayalm. Trkiye'nin bu sava olmaz-sa srail dnya tarihinde kimsedenzr dilememi. Hem zr dilemeyi,hem tazminat, hem de ablukay maddeyi de kabul etmek zorunda kal-d. nk Trkiye'ye bar gelirse Tr-kiye'yle hi kimse ba edemez. Bu sa-vata resmi rakamlar 300 milyar dola-r gsteriyor. 300 milyar dolarla hangihizmetler yaplmaz ki? Binali YldrmBakanmz, 'bu savaa giden parayla200 asma kpr yaplyor' dedi. Bunlaraz rakamlar deil. Bar sreci Trki-ye'yi gl klar ve Avrupa'y Trki-ye'nin ayana getirir. Halkmzn dabu srece dualaryla ve hizmetleriyledestek vermelerini bekliyoruz" ifadele-rini kulland.

  'Srec desteklenmeli'Ekonomide Deiim Hareketi (EDH) Szcs Necdet Takva,hkmetin balatm olduu srecin mutlak suretle tmTrkiye halk tarafndan desteklenmesi gerektiini syledi.

  Fikri Salar Mu'taEski bakanlardan Fikri Salar, Mu Alparslan niversitesi (M) tarafndan'Trkiye Bulumalar' etkinlii kapsamnda dzenlenen 'Derin Devlet KskacndaTrkiye'de Demokratik Siyaset' konulu konferansa konumac olarak katlmakzere Mu'a gitti. Fikri Salar, CHP l Bakanl'n ziyaret etti.

  AK Parti Silvan le Bakan Nedim Klaslan, Nevruz'da yaanan gelimeleriolumlu grdklerini syledi ve ekledi: Bar sreci Trkiye'yi gl klar.

  ' koullar iyiletirilsin'Bro Emekileri Sendikas (BES) Diyarbakr u-besi, i koullarnn iyiletirilmesini talep edildi.Adliye Saray nnde dzenlenen basn aklamasnBES Diyarbakr ube Temsilcisi Bedirhan etinkayaokudu. etinkaya, "BES olarak kasm aynda 2013 ylbte takvimine kar emeimize, onurumuza, gele-ceimize sahip kyoruz talebi ile balattmz ey-lem programnda genelde bro emekilerinin, zeldeise yarg emekilerinin taleplerinin btede yer al-masn istemitik. 2012 Aralk aynda ek demeleri-mizin emekli aylna dahil edilmesi, kaldrlan fazlamesai cretlerinin iyiletirme olarak maamza ek-lenmesi talebiyle lke genelinde topladmz dilek-eleri yarm gn i brakma yaparak Adalet Bakanl-'na gnderdik" dedi.

  'Taleplerimize kulak tkand'etinkaya, "14 ubat 2013 tarihinde yarg emeki-

  leri olarak lke genelinde gerekletirdiimiz bordroyakma eylemini youn bir katlmla gerekletirdik,taleplerimizi yaptmz basn aklamasyla hep bir-likte haykrdk. 27 ubat 2013 tarihinde gerekletir-diimiz greve yz binin zerinde bro emekisi katl-d, grevimiz ulusal ve uluslar aras basnda geni birekilde yer ald. Tm lke kamuoyu taleplerimizehak verirken her zaman olduu gibi siyasi iktidargrevimize ve grevde ortaya koyduumuz taleplerimi-ze kulaklarn tkad. Blgede yaanan olumlu geli-meler bizi umutlandrd. 30 yl akn bir sredir bl-gemizde yaanan atmal ortamn yerini atma-szlk ortamna brakmas ve halkmzn Krt sorunu-na yaklamna yant grkemli nevruz kutlamas ol-mutur. Bizler de bro emekileri olarak nevruzunscaklyla sizleri selamlyor, nevruzun bara vesileolmasn diliyoruz" eklinde konutu.

  KCK operasyonlar kapsamnda tutuklanan SiirtBelediye Meclis yeleri Musa Kurhan ve YkselYlmaz, ileri Bakanl tarafndan grevindenalnd.

  Alnan bilgiye gre, ileri Bakanl Mahallidareler Genel Mdrl tarafndan alnan karar,Siirt Belediye Bakanl'na tebli edildi. Tebli edilenyazda, Siirt Belediye Meclis yesi ve BelediyeBakan Yardmcs Musa Kurhan ve Belediye Meclisyesi Yksel Ylmaz'n, 18 Ocak 2013 tarihi itibariyleileri Bakanl'nn onay ile grevlerinden uzak-latrldklar belirtildi. Kurhan ve Ylmaz, SiirtBelediyesi'ne ynelik 2012 tarihinde yaplan KCKoperasyonu sonras tutuklanarak Siirt E Tipi KapalCezaevi'ne gnderilmiti.

  Demokratik Toplum Kongresi (DTK) birleen-lerinin organize ettii ve 'Rojava YardmKoordinasyonu' adyla yaplan almalarda son ikiayda 13 kamyonluk gda malzemesi Suriye'ye gnder-ildi. DTK Rojava Yardm Koordinasyonu, yrtenkampanyada blge genelinde toplanan yardmlarndetayn akland. DTK binasnda yaplan basn ak-lamasnda kampanyayla ilgili bilgi veren DTK RojavaYardm Koordinasyonu yesi Zbeyde Teker, son ikiayda Suriye'ye 113 kamyonluk gda malzemesini gn-derildiini aklad. Teker, "DTK'nn ars ile 9 ubattarihinde balatm olduumuz Rojava'ya yardmkampanyas tm illerden yaplan yardm kampa-nyalaryla devam etmektedir. 2 aylk dnem ierisindetemel gda maddeleri, ocuk mamas, ocuk bezi vehijyen malzemelerini kapsayan 113 kamyonluk gdamaddesi Nusaybin ve Akakale snr kaplarndangeirilerek Kobani ve Kaml'ya ulatrlmtr" dedi.

  Suriye'ye 113 kamyongda gnderildi

  Belediye Meclis yeleri grevden alnd

 • AA kk tt aa ll ii tt ee27 MART 2013 ARAMBA88

  Diyarbakr'da bulunan talya heyeti,Balar Belediye Bakan YkselBaran' makamnda ziyaret etti.Grmede, Balar'daki zorunlu g,nfus ve isizlik sorunu zerine fikiralveriinde bulunuldu. Diyarbakr'nve zelde Balar'n isizlik sorunuylailgili bilgi veren Baran, bu konuda okciddi sorunlar yaadklarn syledi.Baran, Balar'n 350 bin nfusa sahipbir ile olduunu ve byk oranda isiz-lik yaandn belirtti. Zorunlu gedikkat eken Baran, unlar syledi:

  Balar zaten youn g sonucu oluanbir ile. Yabanc g deildi ve kyboaltmalardan kaynaklanan bir niteliivard.

  Byk aclar yaandDiyarbakrllar o dnem gelenlere

  destek sundu, yardmc oldu. O dnemdeinsanlar atmalardan zarar grm,evlerini ve mal varlklarn brakarak,ehre g etmek zorunda kalmlard.ok byk aclar, travmalar yaand.Byk bir dram vard. Barnma sorun-

  lar, isizlik, yoksulluk birok acyaneden oldu. Bundan kaynakl olarakDiyarbakrl aileler g maduruailelere sahip kma temelinde yaklat.Halen bile kylerdeki mal varlklarnaulam, geri dnn salkl ve gve-nilir ekilde yaplmas konularndasorunlar yaanmaktadr. zmsrecinde zorunlu gten kaynaklananhasarlarn tespit edilerek geridnlere ve zararlarn tazminineilikin bir almann yrtlmesigerekiyor.

  ttaallyyaann hheeyyeett BBaallaarr''ddaa

  Diyarbakr'daki Nevruz kutlamalarna katlan talya heyeti, Balar Belediyesi'niziyaret etti. Ziyarette iledeki zorunlu g, nfus ve isizlik sorunlar tartld.

  G ve isizlik tartld

  Midyat Emniyet MdrlToplum Destekli Bro Amirlii,Mardin Barosu Midyat Temsilcilii,ATOM, le Toplum Sal Merkezive le Mftl, Hac Cemil elikKz Kuran Kursu KonferansSalonu'nda 'Kadna ynelik iddet vekadn haklar' konulu semineri dzen-

  ledi. Yaklak 500 kiinin izledii semi-nerde ilk olarak konuan MardinBarosu avukatlarndan HalilAltunkaynak, kanun maddeleriniinceledii zaman bir erkek olarak rk-tn belirtti. Altunkaynak, "Birkadn isterse eini direk cezaevinegnderebilir. Yani ite, bana tokat att

  falanla uramasna da gerek yok.Aslnda kanunlar TrkiyeCumhuriyeti'nde kadnlarn lehinedir.Eer haklarnz renirseniz, inannbir erkek, u mevcut kanunlarla kadn-larn nnde ok ok acizdir. Bunu birhukuku olarak sylyorum. ok risk-tedir bir erkek inann. Dolaysylakanunlarda bir sknt yok. Gerektenkanunlar kadn koruyor. Tek yap-manz gereken ey hakknz iyibilmektir" dedi.

  'Bayanz diye'le Emniyet Mdrl Toplum

  Destekli Bro Amirlii'nde grevlikadn polis memuru Gamze Deniz ise,kadna ynelik iddete sadece evkadnlarnn uramadn syledi.kinci planda olan kadnn i yaamn-da da zorluklar olduunu belirten polismemuru Deniz, "En nemli skntmzbayanz diye ne yapp edip, bizi bro-da altrrlar. Evrak iinde altrr-

  lar. Bir sr yeteneimiz olmasna ra-men, o yeteneimizi gelitiripkendimizi daha net ifade edebile-ceimiz, hatta baarl olacamz alan-lara gemekte ok zorluk ekeriz. Halabir st seviyeye kmak iin ne yazkki cinsiyet ayrmclna maruz kalrz.Birok yerde bayan mdr, bayanamir grebilirsiniz veya bayankomiser grebilirsiniz ama ne yazk kihala onlar da cinsiyet ayrmclnamaruz kalmaktadrlar. Dilerim busorunlar hep birlikte tm kadnlar vebize destek veren beylerle beraberaarz" diye konutu.

  'Hakarete uradm'Kadn olmasndan dolay polislik

  mesleinde ok byk skntlaryaadn aktaran Gamze Deniz, birst amiri tarafndan bayan olduu iinara kullanmasnn yasaklandnifade ederek, yle dedi: "Benim ba-ma yle bir olay geldi. Benim bir st

  amirim srf bayan olduum iin arakullanmam yasaklad. Ben bununlamcadele etmek iin baya bir zamanharcadm. Hatta bir an istifa etmeyibile dndm, nk cinsiyet ayrm-clna maruz kaldm. Benim cin-siyetime, kadnlk kimliim nedeniylehakarete uradm. Bu benim ok ar-ma gitmiti. Bu yzden istifa bileetmeyi dndm, biraz sonra kendikendime dedim ki; hayr neden istifaedeyim ki? Bu onun gr, bu onundncesi, onun yznden ben hay-atm, geleceimi engellemememgerektii kanaatine vardm. imedevam ettim ve ara kullanmaya dadevam ettim. Maalesef bu sorunlarhala yayoruz, hala da yaanyor.nallah stesinden geleceiz. Ylmakyok, yola devam. Bu dnyada biz devarz. Ben kadn olduum iin de okmutluyum."

  Kadn polisten sitemMardin'in Midyat lesi'nde 'Kadna ynelik iddet ve kadn haklar'konulu seminerde konuan polis memuru Gamze Deniz, " Benim birst amirim srf bayan olduum iin ara kullanmam yasaklad. Benbununla mcadele etmek iin baya bir zaman harcadm" dedi.

  ZZiiyyaarreett BBeellddeessii''nniinnaadd ddeeiittii

  Siirt'in Baykanilesinde bulu-nan ZiyaretBeldesi'nin adVeysel KaraniBeldesi olarakdeitirildi. Karar,Resmi Gazete'deyaymlanarakyrrle girdi.Yerleim yerlerininadlarnn halknbenimsedii veyerlerin halk

  tarafndan bilinen adlar olmas gerektiinibelirten Siirt Valisi Ahmet Aydn, "Ziyaretbelde belediye meclisinin ald bu kararbenimsedik, hemen yerine getirdik ve valil-iin uygun gr zerine ileriBakanl'nn onay ile adn deitirdik. Bukarar, bugnk Resmi Gazete'de yaymla-narak yrrl girdi. Beldenin adnndeimesi ile belediyenin ad da deimioldu. Beldemizin adnn deitirilmesininkesinlik kazanmas sevindiricidir. Gzel veolmas gereken bir gelimedir. Peygamberefendimizin vgsne mazhar olan, annesevgisinin sembol Veysel KaraniHazretleri'nin makamnn metfun olduu bukutsal beldede, valilik olarak her yl VeyselKarani'yi anma etkinlikleri dzenliyoruz. Buetkinlikleri bundan sonra daha kapsamldzenleyeceiz. Her yl bir milyona yaknkiinin ziyaret ettii bu kutlu beldemizin,ziyareti potansiyeli artacaktr. Bu da ilimizintantm asndan da yarar salayacaktr"dedi. Aydnlar ilesinin adnn da Tillo olarakdeitirilmesi iin kanun teklifi verildiinihatrlatan Vali Aydn, bu kanunun da bir annce kesinlemesini beklediklerini syledi.

  Bitlis Belediyesi, bu yl 5'ncisinidzenleyecei 'GelenekselSnnet leni' iin bavurularalmaya balad. Bitlis BelediyesiKltr ve Sosyal ler Mdrltarafndan yrtlen alma kap-samnda, 1 Mays 2013 gn mesaibitimine kadar bavurularn al-naca bildirildi. Snnet leni kap-samnda bavuru yapmak isteyenailelerin, snnet olacak olan ocuk-lar ile birlikte kayt yaptrmalargerektii ifade edilen aklamada, "2yandan byk olmas gerekenocuklarn snnet kyafetlerininyan sra dzenlenen len kap-samnda mevlit ve gezi programtertip edilecektir" denildi.

  Geleneksel hale geldiBitlis Belediye Bakan Fehmi

  Alaydn , imdiye kadar 780ocuun snnet leni kapsamndasnnet olduunu belirterek, "BitlisBelediyesi'nin snnet lenleri artkgeleneksel hale geldi. Bu yl inallah5.'sini dzenleyeceiz. Klasik snnetleni yapmyoruz. Snnet olanocuklarmza aileleriyle birlikteetkinlikler dzenleyip gezi programve Mevlid-i erif okutturuyoruz. lim-iz merkezinde ikamet edip bavurudabulunan ocuklarmz, snnet lenikapsamnda erkeklie ilk admnatm olacaktr. Bu toplumsal etkin-lie snnet olacak ocuklarmz bek-liyoruz" dedi.

  Bitlis snnet lenine hazrlanyor

  Bingl'n Solhan ilesinde maddidurumu iyi olmayan 640 renciyekaymakamlk tarafndan giyim yardmyapld. SYDV tarafndan maddi durumuiyi olmad belirlenen 640 renciyegiyim malzemelerinden oluan yardmpaketleri datld. SYDV Mdr RecepTan, yaptklar yardm almalararasnda eitim yardmlarnn nemli biryer tuttuunu belirterek, "lemerkezinde ilkretim ve ortaretimdeeitim gren ve maddi durumu iyiolmayan rencilerimizi tespit ettik.Belirlediimiz ihtiyalar dorultusunda

  Vakf Mtevelli Heyeti'nin destekleri ilemerkezi stanbul'da bulunan TemaMaazaclk firmasndan salanan 27 bin991 TL tutarndaki toplam 2 bin 568para giyecek malzemesini ihtiya sahibirencilere ulatrdk. Maddi durumu iyiolmayan ve zor artlar altnda eitimleri-ni srdren rencilere destek olmayadevam edeceiz. lgili firma ile yaplangrmelerde ilkretim ve ortare-timde eitim gren, ihtiya sahibi olaraktespit ettiimiz 800 renciye de nisanaynda giyim yardm yapmay planly-oruz" dedi.

  640 renciye giyim yardm

 • - D P o l i t i k a 27 MART 2013 ARAMBA

  Babakan Recep Tayyip Erdoan, AK Parti'ninTBMM Grup Toplants'nda konuma yapt.MHP lideri Devlet Baheli'nin Bursa mitingindeyapt konumay eletiren Babakan Erdoan,unlar syledi: Yavru muhalefetin bakanBursa'da bir miting yapt. Kalabalktan bir grupslogan atyor, 'Vur de vuralm, l de lelim' diyor.Bu genel bakan da sorumsuzca 'Merak etmeyin,onun da zaman gelecektir' diyor. Siyasi sorumlu-luk tayan bir insana bu yakr m? Seninterristin kt benim terristim iyi mantdr bumantk. Kimi vuruyorsun, kime vuruyorsun? Bizvurmaya, ldrmeye deil hayat vermeye geldik.Sorumsuzca dil kullanmas talihsizliktir.Baheli'nin kulland bu dil 1980 ncesildrlen, 1980 sonras idam edilen genlerinhatralarna ak ekilde saygszlktr. Bu dil, busiyaset, bu tavr, Trkiye'nin ve milletimizin aslahayrna deildir. Kkrtan, tahrik eden ayrtranbir dildir. Kkrtan, ayrtran bir dil Trkiye'ninbirliine, btnlne hizmet etmez.

  Prangay skyoruzTerr biterse MHP'ye istismar alan kalmaya-

  caktr, bunu gryor. Bu dilin nedeni budur. Ayyldzl bayraa sarl ehitler gelmezse sloganatma zemini kalmayacak. zm sreci karar-

  llkla ilerlerken, umut verici gelimeleryaanrken, bundan ciddi ekilde rahatsz olanlarvar. Ar soldakileri ile ar sadakiler ayngzyan dkyorlar. Terr bitecei iin zly-or, gzya dkyor. Bizi bu zavalllarn gzyailgilendirmez. Anneler alamasn da, bu terrbaronlar istedikleri kadar alasnlar. Sava

  baronlarnn, toplum mhendislerinin elinde tekbir bahane ve gereke var, o da terrdr. Sonsnaklar, son bahaneleri, son gerekeleri, sonumutlar terr. Eer bu tehdit ortadan kalkarsa,bunlarn da tm umutlar suya decek.Demokrasi an kapattk, kapatyoruz. eteler-le, cuntalarla cesaretle mcadele ettik, ediyoruz.Trkiye'nin ayandaki terr prangasn skyorve atyoruz.

  Akil AdamlarBizden 'akil adamlar'la ilgili aklama kmad.

  Bir televizyon kanalnda 'Akil admlar grubuoluturulabilir' dedim. 'Akil adamlar' kararn bizveririz, medya bunun kararn veremez. Bu iinsorumlusu biziz, hesabn biz vereceiz. Sabrlabizi izlemeye devam edin. Toplumda karlolan insanlara bakacaz, karl yoksa buinsanlarla niye yola kalm. 'Akil insanlar','akiller' daha k der.

  Akil insanlar grubuna karar verirsek, 780 binkilometre kareyi kuatacak bir adm atarz. Onlarbizim ancak mavere heyetimiz olacaktr. Akilinsanlar grubuna ihtiyacmz olabilir. Herkesiminde burada olmasn isteriz. Byle bir srecibalatabiliriz. Ama bu grup karar alamaz. Biz bukonuda seiciyiz.

  Erdoan: Hayat vermeye geldikBBaabbaakkaann EErrddooaann,, DDeevvlleett BBaahheellii''nniinn ""VVuurr ddee vvuurraallmm,, ll ddee lleelliimm"" ddiiyyeenn MMHHPP''lliilleerree vveerrddiiii yyaannttaa uu sszzlleerrlleetteeppkkii ggsstteerrddii:: BBiizz vvuurrmmaayyaa,, llddrrmmeeyyee ddeeiill hhaayyaatt vveerrmmeeyyee ggeellddiikk.. SSoorruummssuuzzccaa ddiill kkuullllaannmmaass ttaalliihhssiizzlliikkttiirr..

  ''UUlluuddeerree aayybbnnddaann kkuurrttuullaallmm''CHP Lideri Kemal Kldarolu, ''Trkiye'de demo-

  krasi eksiklii olduunu belirterek, Demokrasi iinUludere aybndan kurtulalm. Seim barajn kal-dralm'' dedi. CHP Genel Bakan Kemal Klda-rolu, partisinin TBMM Grup Toplants'nda konu-tu. Kldarolu, unlar syledi: Bir araya gelme-yen siyasal partiler terrn devamn isteyen parti-lerdir. Sorun toplumsal uzlama sorunudur. Devletbu sre iinde hibir zaman meru zeminin dnakmayacaktr. Bu hedef uygulamaya konulamad.Yolu, yntemi neren de biziz. Tarih bizi hakl ka-racaktr. Diyorlar ki 'Sizin neriniz ile AKP'nin ne-risi ayn.' Asla ayn deil, 180 derece fark var. Bi-zim nerimizde zm yeri Meclis'tir. Barn 3aya vardr: Hukuk, insan haklar ve toplumsal uz-lama. Trkiye'de demokrasi eksiklii var. nce ay-

  dnlar bunu bilmeli. Oturuyorsunuz sabahtan aka-ma CHP'yi eletiriyorsunuz. Biz mi sizin iinize sonverdik. Bartan, demokrasiden, zgrlklerden ya-naysanz hkmete nerilerim olacak. zel yetkilimahkemeleri kaldralm. Yeniden yarglama yoluaalm. Bu mahkemeler Recep Tayyip Erdoan'nsopa olarak kulland mahkemelerdir. Bar, de-mokrasi zgrlk m istiyorsunuz. Brakn tutuklumilletvekillerini, parlamentoda grev yapsn. Uzuntutukluluk srelerine kar dzenlemeyi getirin, de-itirelim. Terr tanmn yeniden yapalm.

  'Seim barajn kaldralm'

  Demokrasi istiyorsanz Toplant ve Gsteri Y-ryleri Kanunu'nu deitirelim. Brakn milletyrsn, haykrsn. Niye yapmyorsunuz? SiyasiPartiler Yasas'n deitirelim. Liderler sultasnason verelim. Diyarbakr Cezaevi'ni Demokrasi vensan Haklar Mzesi yapalm. Demokrasi iin Ulu-

  dere aybndan kurtulalm. Bar istiyorsan getirUludere Komisyonu'nu ama getiremezsin. nksen demokrasi kltrn iine sindirememisin.Seim barajn kaldralm. Bartan sz edeceksin.Ama milli egemenliin gereini yerine getirmeye-ceksin. Yalanclar, tecavzcleri gizli tank yapt-lar. O hakim ve savclar bunun altnda kalacak. Ge-lin Nevruz'u bayram yapalm, herkes bayramnkutlasn. Ama yapmaz. 19 Mays'a sahip kmayaninsandan demokrasi beklenir mi? Babakan kendiaybn kendi itiraf ediyor. Medyann zgrl iingelin yasa karalm. Sabah akam kfredip sonrabartan sz edilemez. Bizim szmz szdr. Ya-lancdan Babakan olmaz. Hangi gazeteciyle kar-lasak, 'CHP'nin zm nerileri nedir?' diye soru-yorlar. Pes yani. Recep Tayyip Erdoan ve hk-metine gvenmiyoruz. Sreten bakanlarn da ha-beri yok.

  Gl: zrden memnunumCumhurbakan Abdullah Gl, srail'in

  Trkiye'den zr dilemesi ve tazminat de-meyi kabul etmesini deerlendirdi. 9 Trk'nlmne neden olan Mavi Marmara basknnok byk bir yanl olduunu vurgulayanCumhurbakan Gl, yle konutu: Onungiderilmesiyle ilgili artlarmz sylemitikve ok kesin tavrmz vard. Nihayetindesrail bunu grd ve yapmas gerekenleriyapm oldu. Bundan tabii ki memnuniyetduyuyorum. Her ey daha ok scak. Onuniin durun bakalm bundan sonra... Bu biradm olmu oluyor tabii ki."

  'Herkes srece katlmal'

  Krt sorununun zm konusunda gn-deme gelen "Akil Adamlar Komisyonu" ileilgili bir soruyu da yantlayan Gl, ''Herkesinbir ekilde katld bir sre olursa kalcolur. Senelerdir bu konularda fikir yrtm,dnm, gzel eyler yazm insanlardanfaydalanmak bu anlamda iyi olacaktr. inerevesini tabii ki hkmet ve u anda buile ilgilenenler izeceklerdir'' dedi.

 • G N D E M27 MART 2013 ARAMBA

  HTSAS MAAZAMIZ MD

  Arap Birlii Zirvesi'nde Suriye iin hazrlanankoltua Suriye Muhalif ve Devrimci GlerUlusal Konseyi (SMDK) Bakan Muaz El Hatiboturdu.

  Arap Zirvesi al toplantsnda bir konumayapan SMDK Bakan Muaz

  Hatib, Suriye'de zm bulunmas iinABD'nin daha fazla rol stlenmesini talep etti.Suriyeli muhalif lider, Suriye'nin kuzeyindemuhaliflerin elinde bulunan blgenin korunmasiin Patriot fzelerinin kullanlmasn ABD'dentalep ettiklerini syledi. Hatib, Suriye'deki soru-nun zlememesinden ise Esad rejimini sorumlututtu. Suriye Geici Hkmeti Bakan GassanHito'nun da aralarnda yer ald muhalif liderler,Arap Zirvesi'nde El Hatib'in arkasnda oturdu.

  Kuds iin 1 milyar dolar Katar'n bakenti Doha'da iki gn srecek

  Arap Birlii Zirvesi'nin bir dier gndem madde-si ise "Kuds" olacak. Zirvenin al konumasnyapan Katar Emiri eyh Hamad bin Halife ElTani, Dou Kuds'te Filistinlilerin yaamayadevam etmesi iin 1 milyar dolarlk bir fon olu-turulmasn talep etti. Katar Emiri El Tani, szkonusu fona 250 milyon dolar katk yapacaklarnaklad.

  Arap lkeleri, srail'in yerleim politikalarsonrasnda Dou Kuds'n tamamndanFilistinlilerin srleceinden endie ediyor.

  'Bizi Patriotlar korusun'Arap Birlii Zirvesi Katar'n bakenti Doha'da balad. Suriye koltuuna oturan muhalif lider Muaz El Hatib,kuzeyde muhaliflerin elinde olan blgelerin korunmas iin ABD'den Patriot fzelerini kullanmasn talep etti.

  1010

  in'e rekor silah satin'de greve gelir gelmez ilk resmi gezisi-ni Moskova'ya yapan in Devlet Bakani Cinping, askeri alanda nemli anlamalaraimza atlmasn salad. in, uzmanlarca "okamal ve stn manevra kabiliyetine sahipbeinci nesil sava ua" olarak tanmlananRus yapm Sukhoi Su-35'den toplam 24 adetsipari etti. Ayrca 4 adet modern denizaltteslimat iin de anlamaya varld. in devlettelevizyonu CCTV, Rusya ile 10 yl aradansonra byk apl silah sat konusundaanlaldn hatrlatt. Milyarlarca dolarlkanlamann in Devlet Bakan i Cinping'ingeen hafta Moskova'ya yapt ziyaret ncesitaraflarca imzaland belirtildi.

  Askeri harcamalar arttin'in Rusya'dan ald Lada snf

  denizaltlar, grlty nleyen teknolojiyesahip. Dizel-elektrik sistemle donatlmdenizaltlardan ikisi in'de retilecek.Uzmanlar Pekin'in bylece teknoloji transferiamaladna iaret ediyor. in, yalnzcadenizaltlar iin 2 milyar dolar deyecek. indevlet televizyonu CCTV, aralarnda S-400 tipiuzun menzilli fzeler, Ilyushin 476 tipi askerinakliye ve Il-78M tipi tanker uaklarnn dabulunduu baka silah teknolojilerinin desatn alm iin grmelerin devam ettiinikaydetti. Mart ay banda yaplan in 12'nciUlusal Halk Kongresi'nde 2013 btesindeaskeri harcamalarn yzde 10,7 artrlmaskararlatrlmt. Art oran 2012'de yzde11,2'yi buluyordu. Bylece in'in askeri har-camalar yaklak 89 milyar Euro'ya ulat.

  Rusya Dileri Bakanl, hapistetutulan Abdullah calan'natekes arsnn krizin siyasi yol-larla zm adna doru bir admolduunu aklad. Rus ajans nter-fax'a zel aklama yapan bakanlk,

  "Trkiye'de yasakl PKK'nn manevilideri calan'n atekesi de kap-sayan aklamas, uzun yllardrdevam eden sorununun siyasizm ynnde doru bir admatlmas olarak grlebilir" dedi.

  Ajans, mr boyu hapis cezas bulu-nan calan'n taraftarlarn atekesedavet ettiini ve silahl gruplarn daTrkiye'den kmasn istediiniduyurdu. calan'n arsnnDiyarbakr'da yaklak 250 bin

  kiinin katld Nevruz kutlamasn-da okunduunu hatrlatan ajans,PKK elebalarndan MuratKaraylan'n da 22 Mart'ta Trkaskerine ate edilmemesi emriniverdiini hatrlatt.

  Rusya'dan calan'n arsna destek

 • 27 MART 2013 ARAMBA11

  Turhan zyazanlar ynetimindeyaplan ve yaklak 1,5 saat srenantrenmana futbolcular snma kousuve hareketleriyle balarken, dahasonra 5'e 2 oynad. Futbolcular, kanat-lardan orta ve gol vuruu almasylasrdrrken, zyazanlar'n antrenmansrasnda sk sk oyuncularyla yakn-dan ilgilendii ve , futbolcularn damoralli olmalar da dikkati ekti.

  Belediyespor lig'in en deerliman oynayacak!

  Kulb Bakan Av. Metin Klavuz,hafta sonu sahamzda oynayacamzBeikdzspor ma ile ligin endeerli man oynayacaklarn syle-di.

  Klavuz yapt aklamada, ligdehaftalar ilerledike ekimenin art-tn, st srlardaki takmlarn isepuan farkn yava yava amayabaladn belirtti.

  Diyarbakr BykehirBelediyespor'un lig lideri olduunuhatrlatan Klavuz, ''Rakibimizlearamzda ok bir fark var. Alnacakgalibiyetle rakiplerimizle puan farkdahada artm olacak. Her iki takm

  asndan da ok kritik.'' dedi. Her iki takm asndan galibiyetin

  puandan ok daha deerli olduunuifade eden Klavuz , ''Biz saha veseyirci Avantajmz iyi kullanaraksahadan glen taraf biz olacaz.'' diyekonutu.

  Her ey bitmi deilTeknik Direktr Turhan zyazan-

  lar, kalan Be haftada kendileri iinsadece sonucun nemli olduunubelirterek, " Sandklspor nemli birmat bizim iin. Ma ncesi oyuncu-larmz ile birlikte iki haftaSandklspor'u analiz ettik. Belki oyun-sal anlamda deil ama oyun ierisindeoyuncularmzn gsterdii mcadele,istek, arzu ok nemliydi. yi birmcadele rnei sergilediler. Zor birdeplasmandan bizim iin ok nemlibir puan aldk. Hedeflerimizdorultusunda yolumuza devam ediy-oruz. yi bir hava yakaladmzdnyorum. Tabi Sandkl mandaoyun iinde hatalarmzda vard amaartk kalan haftalarda bizim iin sahaierisinde nemli olan sonutur. Eerbu sonucun yannda oyun olarak da

  kendimizi iyiletirirsek tabii ki okdaha iyi olacaktr. Biz bunu baardk.Her ey bitmi deil. Kalan Be haftavar. Bu kalan Be haftada da ayndnce ile gcmz sahaya yanstpDiyarbakr Bykehir Belediyesporcamias zlemi olduu ampiyonluuyakalamaktr " dedi.

  Turhan zyazanlar, Beikdzspormanda taraftarn desteini yanlarn-da hissetmek istediklerini ifadeederek, "Bu hafta ok nemli birmamz var. nemli diyorum nkbu ligde haftalk performanslardeiebiliyor. Her takmn her takmzorlayabilecei bir lig olduu iin herman biim iin ok nemli olduunuoyuncularmza anlatyoruz.Sahamzda oynayacamzBeikdzspor manda bizim yansra Bykehir Belediyesportaraftarnn da artk stad doldur-malarn, bayram havasna girmeleriniistiyoruz. Onlarn bize olan desteinisahada hissetmek istiyoruz. Bize onuhissettirirken rakibe de negatifanlamda hissettirmeleri gerekiyor"diye konutu. lk drt takmnkyasya mcadele rneini gsterdii-

  ni ve bu drt takm ierisinde en iyitakm olan Diyarbakr BykehirBelediyespor olduunu belirtenzyazanlar , "Bir gerek de var kibunu yapmak iin alttan gelen takm-larn zaman zaman bu avantaj

  yaadn da gz ard etmemekgerekiyor. Bunlardan ziyadeBykehir Belediyespor camiasnnasl hedefe gtrrz anlayn ben-imsememiz gerekiyor" eklinde konu-tu. Takn Civelek

  Bykehir sk alyorSpor Toto 3. Lig'de hafta sonu Beikdzspor ile kendi sahasnda oynayacakolan Diyarbakr Bykehir Belediyespor antrenmanla hazrlklarn srdrd.

  Blgesel Amatr Lig'in 24. haftasndaCizrebasraspor ile Erganispor 0-0berabere kald.

  Matan Dakikalar16. dakikada Oktay, rakip yar alanda

  bulutuu topu sol taraftan ceza alannahareketlenen Yldray'ya gnderdi.Kaleci zkan, tehlikeyi zamannda sez-erek kalesini terk etti ve Yldray'dannce mein yuvarlan sahibi oldu.

  19. dakikada Uche, sa taraftan cezaalanna yapt ortada topu geliine

  vurdu. top az farkla auta kt. 31. dakikada Hidayet'in sol kanattan

  ortasna Korhan penalt noktaszerinde kafa vuruunu yapt ancak topaz yandan auta kt.

  35. dakikada Uche Ahmet'den topukurtararak ceza alanna gnderdii ,topu takip eden Erhan , sert vurdu topst direkten avuta kt.

  Kalan srede nemli gol pozisyonuyaanmad ve karlamann ilk yars 0-0 sona erdi. 55. dakikada mer'in ceza

  alanna gnderdii topu penalt noktaszerinde gsyle kontrol edenYldrayn , utunu ataca sradaCizrebasraspor'dan Korhan, topla rakib-inin arasna girerek. Sert vurdu defansaarparak top kornere kt.

  57. dakikada sol kanatta topu alan Ali'n ceza alan aprazndan yapt vuru-ta kaleci zkan topu iki hamlede nle-di. , Karlamann kalan dakikalarndanemli bir gol pozisyonu olmad vemcadele 0-0 sona erdi.

  Mardin'de gol kmad,puanlar paylald

  Man karnesiStat: Mardin ehirHakemler: Erdal Delihacolu xxx ,

  zzet Deli xxx , Hakk Tahir Erkaxxx

  Cizre Basraspor : zkan xx , Eminxx , Mehmet xx , Hidayet xx , Mesutxx ,Metin xx , brahim xx , Ahmet xx ,Abdulaziz xx , Korhan xx ,Abdurrahman xx

  Erganispor : Burak xx , Oktay xx ,Mehmet Emin xx , mer xx , Vedat xx, Yldray xx , Uche xx , Abdulbasit xx, Ali xx , Erhan xx

  Hafta sonu kendi sahasndaArsinspor ile oynad ma-tan golsz beraberlikle ayrlanDiyarbakrspor, bu sonula sezo-nun tamamlanmasna 6 hafta ka-la profesyonel liglere veda ede-rek Blgesel Amatr Ligi (BAL)a dt. 1975-1976 sezonundaAli Kahraman'n bakanl veeyhmus Akada'n ikinci ba-kanl ile futbol ube sorumlu-luu grevlerini birlikte yrtt- dnemde Trkiye 2. Ligi'neykseltip, sonraki sezon Trkiye2. Ligi ampiyonu olarak 1. Lig'ekaran eyhmus Akada'nnolu Salih Akada, Diyarba-krspor'un Amatr Lig'e d-n deerlendirdi. Diyarbakrs-por'un kme dmesinin en b-yk sebeplerinin ekonomik ne-denler ve kt ynetim olduu-nu aktaran Salih Akada, bun-dan sonra izlenecek en iyi yolun,kulbn kapatlmas olduunusavundu. Akada, "Zamannda3. Lig'den 2. Lig'e, 2. Lig'den 1.Lig'e kadar st ste ampiyon ol-mu bir takmn bu gn amatrligine dn izliyoruz. Frt-nal bir dnemde Trkiye'nin Di-yarbakrspor'u konutuu yllar-dan, bu gnlere gelmi bir ta-km. O gn nee ile coku ilekarladmz bu zamanlar ha-fzalarmzdan silmek kolay ol-muyor" dedi.

  BLMEYEN YNETMLER2009-2010 ylndan beri Di-

  yarbakrspor'un tepe taklak aa-ya indiini dile getiren Aka-da, bu durumun en nemli se-

  beplerinin ekonomik sknt vekt ynetim olduunu savundu.Akada, "nce Sper Lig'den,daha sonra 1. Lig'e, oradan daBal Ligi'ne kadar dm bir ta-km haline geldi. Bata da belirt-tiim gibi, Diyarbakrspor'un bugnlere gelmesindeki 1. sebepekonomik zorluklardr. Kalcgeliri 5-6 bin lira olan bir tak-mn bu gnlere gelmesi srprizolamazd. 2. sebebi ii bilmeyen,ynetimden anlamayan ahsla-rn ynetime gelerek bu takmynetmeleri oldu. Bu takmn bugn bu hale gelmesinde o kiile-rin etkisi ok fazladr. 2008-2009dneminde ampiyon olduu-muzda, Kasmpaa manda s-tanbul'da ok byk bir tepki ilekarlatk. Orada atlan slogan-larn hi birini hak etmemiti butakm. Kendi evinde devlet tak-m darda ise terrist olarakgrld.

  Akada , zellikle BursaSpor