1970 - nummer 8 - 12 december 1970

Download 1970 - Nummer 8 - 12 december 1970

Post on 29-Mar-2016

225 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

blad ,.acceptatie van vrouwelijke economen in het bedrijfsleven" Drs. H. W. de Jong (buitengewoon lec- tor bedrijfshuishoudkunde) .. hoe kom ik hier weer zo gauw mo- gelijk uit" Drs. C. A. Koopman (medewerker ln- stituut voor Bedrijfseconomie en Ac- countancy) ,.reele totstandkoming van het we- tenschappelijk corps als een gele- ding; aandacht voor de rechtspositie van de tijdelijke wetenschappelijke medewerkers" Binnenkort is vacant de functie van hoogleraar in de PAISTHEORIE ( adverlentie)

TRANSCRIPT

 • blad van de economische facu.lteit 11 december 1970

  ( adverlentie)

  Binnenkort is vacant de functie van hoogleraar in de

  PAISTHEORIE

  Vereisten: voetbalfan, dierenlief-hebber, lawaaibestrijder, vegeta-rier, Telegraaf-lezer, bijgelovig. Brieven onder nummer 013 aan de redactie van dit blad.

  8

  vERKIEZINGEN J STEM.

  Drs. A. van den Bergh (medewerker lnstituut voor Bedrijfseconomie en Accountancy) ,.bijdrage leveren aan goede verhou-dingen tussen de geledingen in de nieuwe structuur"

  Drs. H. W. de Jong (buitengewoon lec-tor bedrijfshuishoudkunde) .. hoe kom ik hier weer zo gauw mo-gelijk uit"

  Prof. Dr. C. D. Jongman (gewoon hoog-leraar staathuishoudkunde) ,.doorzetten van de herstructurering van het onderwijs, bekijken hoe de structuur in dit experimenteerjaar werkt, van de grond af opbouwen van vakgroepen"

  Drs. C. A. Koopman (medewerker ln-stituut voor Bedrijfseconomie en Ac-countancy) ,.reele totstandkoming van het we-tenschappelijk corps als een gele-ding; aandacht voor de rechtspositie van de tijdelijke wetenschappelijke medewerkers"

  Drs. S. Martin (medewerker Semina rium voor Staathuishoudkunde) ,.vertegenwoordiging van de sociale economie is onderbezet; inhoud ge ven aan vakgroepen"

  Prof. Dr. P. A. M. van Philips (gewoon hoogleraar bedrijfshuishoudkunde) ,.ik hoop en vertrouw dat door deze verkiezingen de faculteitsraad een meer efficiente werkwijze gaat krij-gen en een slagvaardig beleid gaat voeren"

  Drs. L. W. Ruitenberg (medewerker ln-stituut voor Verkeers- en Vervoers-economie) ,;voor verdergaande democratisering; meer accent op onderzoek samen met studenten"

  R. H. Siegers (medewerker lnstituut voor Actuariaat en Econometrie) .,integratie; een zo soepel mogelijk verlopende samenwerking tussen de geledingen"

  Drs. J. Snijder (medewerker lnstituut voor Bedrijfseconomie en Accountan cy) .,projectgroepen v66r het kandidaats zie ik niet zo"

  Prof. Dr. A. J. van den Tempel (ge-woon hoogleraar belastingrecht) .. zo gauw mogelijk de formele kant in de faculteitsraad regelen, daarna de materiele"

  Drs. H. van der Weel (medewerker ln-stituut voor Bedrijfseconomie en Ac-countancy) ,.geen commentaar"

  Drs. A. J. M. van Westerop (medewer-ker lnstituut voor Verkeers- en Ver-voerseconomie) .. meer aandacht voor het onderzoek om meer in de stof thuis te raken; projecten met studenten om ervaring op te doen"

  Drs. J. G. L. M. Willems (medewerker lnstituut voor Bedrijfseconomie en Accountancy) ,.belangrijk is een zakelijke sfeer"

  Drs. D. Woudhuysen (medewerker ln-stituut voor Bedrijfseconomie en Ac-countancy) ,.geen commentaar"

  Lijst Studecon nr J :

  Mirjam Dierckxsens ,.acceptatie van vrouwelijke economen in het bedrijfsleven"

  Haar bewonderaars

  z:iet U op de volgende

  paglna.

  =--

 • Lijst Hepp

  Roland Hepp ,.besluitvorming nu minstens zo belang-rijk als het opzetten en functioneren van de raad als zodanig"

  Guus Schrijvers

  Berry ldema ,.handhaving van economische sociolo-gie"

  Lijst Van der Voort

  Peter van der Voort ,zo snel mogelijk een zo soepel moge-lijk beleid; er moet gewerkt worden "

  Harry louwen ,het ondeugdelijke deugdelijk maken"

  Lijst Kritiese Ekonomen

  Fons Vernooy .,waar blijft het personeel van het so-c iologisch instituut?"

  Wilbert van Waes .,doeltreffende gerichtheid van de eco-nomie-studie; geen smeermiddel"

  Lijst Studecon

  Coje Schmidt .,kwaliteit van het onderwijs en veel-zijdig economisch onderzoek"

  Bert Aukema ,,ziekenhuiswetenschappen''

  Gerard Moen .,geen hoogleraren die vastzitten in hun eigen systeem"

  Nico Gans .. kritische beleidsbegeleiding"

  Jan Kat .. hameren op verdere doorvoering van projectonderwijs"

  Jan Wolter Moister , betere verhouding van de nu ongun-stige kwantitatieve verhouding tussen stud en ten en docenten"

  Lijst Werkgroep Ekonomen

  Gerard Bakker .. goede samenwerking , geen politieke-partij-strijd "

  Strmley Reese , verandering van de tentamenverplich-tingen"

 • Anco de Vries .. tegen sociologie als smeermiddel voor economie"

  Jan van Duin ,economie als sociale wetenschap"

  Gerard Kaay Menno Hoeksema .,minder hoorcolleges, meer werkgroe- ,tegen technocratische herstructure-pen" ring"

  ----------------------------------------------

  Frank Koster ,voor het propedeutisch examen is be-haald tach vakken voor het kandidaats kunnen afleggen"

  Joost Menger ,mijn naam is Joost, niet Carl"

  Jan van l

 • DE LIJSTTREKKERS KUNNEN NOG MEER VERTELLEN

  ,De programma's verschillen in hun concrete verwerking weinig. Daarom zal de nadruk komen te liggen bij de persoon van de kandidaat". Aldus Coje Schmidt, eerstgeplaatste op de Stude-con-lijst.

  Verhalen, dat zijn groepering een soort dochterorganisatie zou zijn van de OBAS worden ten stelligste ont-kend. Toevallig is een van de lijsttrek-kers eens voorzitter van de ledenraad van die vereniging geweest, en dat is de enige band.

  Twee doelstellingen staan bij Schmidt voorop: verbetering van de kwaliteit van het onderwijs en meer aandacht aan het onderzoek tijdens de studie.

  Te grote aandacht voor procedure-kwesties, te weinig dwang bij de uit-voering van de genomen beslissingen, vooral ten aanzien van hoogleraren en te grote invloed van diegenen die het politieke spelletje het meest geraffi-neerd kunnen spelen zijn de bedreigin-gen van de juiste werking van de fa-culteitsraad in de ogen Coje.

  ,Dat geouwehoer over b.v. een an-dere verkiezingsprocedure moeten ze maar verwijzen naar een commissie of i.d., zodat in de raad de aandacht kan worden besteed aan wezenlijker zaken. Dat daarbij vaak genoegen zal moeten worden genomen is jammer, maar on-vermijdelijk", aldus deze politicus in de dop, die zijn piepen al duidelijk heeft afgestemd op het gezang van zijn oudere collegae, maar wie zal hem dat euvel duiden?

  lnformatie Compensatieregeling voor de 6- is met ingang van heden afgeschaft

  Studiereis Onder Ieiding van prof. Verburg, in-

  dien goedkeuring en subsidie van het Presidium wordt verkregen, een studie-reis naar Joegoslavie: Arbeidsraden en interne organisatie van een bedrijf. ln-tensieve voorbereiding (literatuur en besprekingen) wordt verlangd.

  Nadere informatie op een circulaire die verkrijgbaar is bij de heer HOetink, lnst. v. Bedr. Econ., Herengracht 514.

  Buitenlandse stages Hiervoor aanmelden tot eind januari

  AIESEC-kantoor, Rokin 65-67, ma., wo. en vr. van 15-17 uur.

  redactie: j. j. amesz, m. a. baseliers van arnhem, j. a. m. honout, j. j. klant, j. g. I. m. willems, h. meijeraan (seer.) redactieadres: herengracht 514.

  Fons Vernooy is de eerste kritische econoom, op de lijst dan, en meer kri-tiek bij het onderwijs aan onze facul-teit is het doel waar naar hij streeft.

  Het ideaal van Fons en zijn kritici is de garantie van de mogelijkheid zelf-standig andere vakken, dan louter eco-nomische te bestuderen in het raam van een economische studie. Juist met behulp van die andere wetenschappen (filosofie, sociologie en psychologie b.v.) is volgens hen een kritische be-geleiding van de economie mogelijk.

  Het studieprogramma zoals dat thans is vinden zij te beperkt om aan dit facet voldoende aandacht te kunnen beste-den. De idee van een economische fa-culteit. met als voornaamste doel de opleiding van super-managers (een voorstelling waaraan zij de naam van prof. Verburg verbinden) zien zij als het voornaamste neer te halen bol-werk.

  De suggestieve kracht die uitgaat van de wijze waarop het vak thans wordt gedoceerd bewerkt in de ogen van Fons, dat er te weinig aandacht wordt gevestigd op die literatuur waar-in kritiek op het vak en de uitoefening ervan wordt gegeven. De groep zal zich in de raad vooral toeleggen op het tegengaan van de verdere bureaucra-tisering van de faculteit. De achterban zal hierbij steeds worden ingeschakeld en geactiveerd.

  P. H. M. van der Voort (7e jaars) staat als zogenaamde ,onafhankelijke" op de kandidatenlijst. Hij is van me-ning dat iedereen in beginsel bereid moet zijn om zitting te nemen in de faculteitsraad. Zegt dat hij zich heeft opgegeven omdat hij zeer veel belang-stelling heett voor rechtsnormen en rechtsvormen. Studeert naast econo-mie namelijk ook rechten. ,Maatschap-pelijke verhoudingen worden altijd be-heerst door rechtsvormen en die moet je inhoud geven". Vindt dat er een be-ter gevoel van saamhorigheid bi nnen de faculteit moet komen en benadrukt het belang van een optimale studie-sfeer. Is van mening dat aan de uni-versiteit een gezagsvacuOm aan het ontstaan is; een gezagsvacuum in de zin van een verschuiving van bevoegd-heden. Ziet in de faculteitsraad een li-chaam dat bevoegdheden heeft om ,prettige" zaken te creeren. Het beleid van Van der Voort zal zich toespitsen op het studiepakket zelf en de wijze waarop dit gerealiseerd moet worden. Ten aanzien van het eerste zegt hij: ,Wat ik zeer belangrijk vind is dat de mogelijkheden tot automatisering een veel grotere aandacht moeten krijgen." Ten a