(1879 1934) mesela fatiha suresi tefsiri nde abdأ¼lkerim cilinin (kaddesellأ¢hأ¼ sؤ±rrahul...

Download (1879 1934) Mesela Fatiha Suresi Tefsiri nde Abdأ¼lkerim Cilinin (kaddesellأ¢hأ¼ sؤ±rrahul أ¢lأ®)

Post on 21-Oct-2019

6 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Dizgi — Baskı — Cilt

  AKYOL Neşriyat ve Matbaacılık

  Tesisleri

  Tel: 27 77 57

  Akevler Sitesi, Yeşilyurt — İZMİR- 1980

 • (1879 1934)

  https://www.flickr.com/photos/muzafferozak/15379847769

 • ِحيِ ِن الرَّ ْْحٰ ِبْســـِم هللِا الرَّ

  د هل ب الاليم ن االلةا االسةا ل ى بوللال مح دامحل

  ال ى اهل احصبه اومل امجا ن

  ABDURRAHMAN SÂMÎ NİYAZİ SARUHÂNÎ kaddesellâhü sırrahu’l âlî

  (1879 1934)

  HAYATI a-İsmi ve Nisbesi

  Sefîne-i Evliyâ’nın bize verdiği bilgiye göre müellifimizin

  dünyaya gelişini tebrik için babasını ziyarete gelen Çöplü

  Dede adlı bir zat “Efendim bu bebeğin adı Abdurrahman

  olsun” demiş babasıda buna Sâmî ismini ilâve ederek

  oğluna Abdurraman Sâmî ismini koymuştur. 1

  Kendi kitablarında nisbesini “Manisevî” “Sarûhânî” olarak

  belirtmiştir. “Evrâd-ı Mukarrebîn” adlı eserinin

  mukaddimesinde “Mevliden Saruhanlı Mevtinen

  İstanbullu’yum” demektedir. Böylece tam ismi

  Abdurrahman Sâmî Sarûhânî. Islambolî ibn Muhammed

  Âsim ibn Şeyh Ahmed Fevzi ibn hüseyn ibn el-Hâc el-

  Hâfız olmaktadır. Abdurrahman Sâmî‘nin tarikat nisbesi

  oldukça zengindir. Kendisi birçok tarikattan hilâfet

  almıştır.

 • 6 Abdurrahman Sâmî Niyazi Saruhânî

  b-Doğum Yeri ve Yılı

  Abdurrahman Sâmî, 12 Rebîulevvel 1296 /1876 m.

  yılında, Saruhan’da dünyaya gelmiştir. 1934’de vefât

  etmesi hasebiyle 58 yıl yaşamıştır. 2

  c-Ailesi:

  Babası Kadı Muhammed Âsim Efendi olup Mekke ve

  Medine valiliklerinde bulunmuş âlim bir zâttır. Onun da

  babası Şeyh Ahmed Nûrî’dir. Baba tarafından soyu Hz.

  Ömer radiyallâhü anhe ulaşır. 3

  Sefine ve diğer kaynaklarda annesinin ismi

  geçmemektedir, Anne tarafından soyunun Hz. Zeyneb

  aleyhisselâma ulaştığı Sefîne’de görüyoruz.

  d-Gençliği

  Tahsili ve Yetişmesi: Abdurrahman Sâmî ilk tahsilini

  Manisa’da tamamladıktan sonra İstanbul Fâtih Çifte Ayak

  Bahr-ı Sefîd Medresesi’ne gelerek zamanın allâmesi olan

  Hüseyin Necmeddin Pürzetî’den ilim tahsil etmiştir.

 • Divân-ı Şerifi 7

  1 Hüseyin Necmeddin Puruzeti

  Ebû Bekir Edirnevî’den (kaddesellâhü sırrahu’l âlî),

  Gelibolulu Ahmed Şücâeddin Efendi’den (kaddesellâhü

  sırrahu’l âlî) hal eğitimi almıştır. Nakşi ve Kâdirî

  tarikatlarının büyüklerinden vazife alıp istidatlarının

  büyüklüğü sebebiyle her iki tarikatten de hilâfet tâcını

  giymiştir.* 4

 • 8 Abdurrahman Sâmî Niyazi Saruhânî

  Kendi ifâdesine göre Abdurrahman Sâmî küçük yaştan

  beri zikre devam ederdi. Bir gece rüyasında Hz.

  Rasûlullâh sallallâhü aleyhi ve sellemi görmüş ve onun

  verdiği Nalin-i giymiştir. Bundan sonra âşk ve cezbeye

  tutularak bir şeyh aramaya başlar ve yine Rasûlullâh

  sallallâhü aleyhi ve sellemin işaretiyle Çanakkale’de

  bulunan Uşşâkî Şeyhi Ahmed Şücâeddin Efendi’nin

  (kaddesellâhü sırrahu’l âlî) halkasına girer. İlk

  karşılaşmaları şöyle olmuştur: Ahmed Şücâeddin Efendi

  (kaddesellâhü sırrahu’l âlî) vaaz ediyormuş, vaazdan

  sonra gidip elini öpmüş:

 • Divân-ı Şerifi 9

  -Oğlum Sâmî, malumatım var, nasibinizi vermeye manen

  memurum, deyip ona biat vermiş. Dört sene sonra da

  icazet vermiştir, Sâmî Efendi bir gün şeyhine:

  -Diğer tarikatlardan da icazet almama müsaade olunur

  mu, diye sorunca Şeyh Efendi cevaben:

  -Hz. Salahi de toplamış idi. Sülük esnasında bu olmaz.

  Ancak şimdi icazet aldığına göre serbestsin, demiştir.

  Sâmî Efendi bunun üzerine diğer tarikatlerden de ayrı

  ayrı icazet almıştır.*5

  e-Resmi Görevi:

  Kaynakların bize verdiği bilgiye göre Kasımpaşa Kethüda

  Derğahı postnişinliği haricinde resmi bir görev alıp

  almadığını bilmiyoruz. Ne var ki buradan aldığı ücreti

  kendine harcamayıp, Şeyhi Ahmed Şücâeddin Efendi’ye

  (kaddesellâhü sırrahu’l âlî) göndermekteymiş. Kendisi

  misk ve koku imal edip bunları satarak rızkını temin

  edmekte imiş. Kimya ile ilgili bir eser vermesi kendisinin

  aynı zamanda iyi bir kimyager olduğunu göstermektedir

  . *6

  Abdurrahman Sâmî’nin tek çocuğu olan oğlu

  Muhyiddin’in İzmir’de bir trafik kazasında ölmesi

  sebebiyle kendisi hakkında aldığımız rivayetler sözel

  kaynaklara dayanmaktadır. Aile efradından günümüze

  kimse ulaşmamıştır.

  İLMİ VE TASAVVUFİ KİŞİLİĞİ a-İlmi kişiliği:

  Abdurranman Sâmî ilk tahsilini memleketi Manisa’da

  gördükten sonra İstanbul’a gelerek Fatih Çifte Ayak

  Bahr-i Sefid medresesinde iyi bir medrese tahsili

 • 10 Abdurrahman Sâmî Niyazi Saruhânî

  görmüştür. Kendisi Arapça ve Farsçayı bu dillerde şiir

  yazacak kadar iyi bilmektedir. Nitekim divanında bu

  dillerle yazılmış şiirlere rastlamaktayız.*7

  Medrese tahsili dışında Fransızca da öğrenerek Batı’dan

  bigane kalmamıştır, Fransızca bildiği mevsuk olmayan

  kaynaklardan bize ulaşmasına rağmen eserleri içinde bu

  lisanı kullanmamıştır. Abdurrahman Sâmî (kaddesellâhü

  sırrahu’l âlî) nin eserlerinden anlaşılacağı üzere kendisi

  çift kanatlı bir âlimdir. Hem zahir hem bâtın ilimlerini

  kendinde toplamıştır. Bunun en güzel örneğini tez

  konusu olan Fatiha Suresi Tefsiri’dir. Bu eserinde,

  özellikle besmeleyi batini olarak tefsir etmesine rağmen

  en detaylı sarf ve nahiv tahlillerini yapmaktan geri

  durmamıştır.

  Alıntı yaptığı kaynaklar

  Beyzavi, Fahri Razi, Mürsi gibi zahiri tefsir ilminin, İbn

  Arabî (kaddesellâhü sırrahu’l âlî), Sadreddin Konevi

  (kaddesellâhü sırrahu’l âlî), Abdülkerim Cilî

  (kaddesellâhü sırrahu’l âlî) gibi batini tefsir ilminin

  zirvesi kişilerdir. Abdurrahman Sâmî (kaddesellâhü

  sırrahu’l âlî) eserlerinde görüşlerini paylaştığı âlimlerin

  fikirlerine kısaca dokunmaktan ziyade onların bu

  risalelerini baştan sona derc etme veya çok uzun

  nakillerde bulunma yoluna gitmiştir. Mesela “Fatiha

  Suresi Tefsiri” nde Abdülkerim Cili’nin (kaddesellâhü

  sırrahu’l âlî) “el-Kehfü’rRakîm fî şerh-i

  Bismillîâhîrrahmânirrahîm” adlı eserini, Kuşeyri’nin

  “en-Nahvu’l-Müevvel” adlı eserlerini tamamen terceme

  ederek tefsirine ilhak etmiştir. Eserlerinde şema ve şekil

  çizimleriyle, anlatıma kolaylık getirmiştir. Bu onun yeni

 • Divân-ı Şerifi 11

  yöntemlere açık bir ilmi kişiliğe sahib olmasını

  göstermesi açısından önemlidir. Ne var ki türkçe yazdığı

  eserlerin lisanı çağdaşlarına göre oldukça ağırdır. Tefsir,

  tefsir usulü, hadis, fıkıh, ilmihal, kelam, sarf, nahiv,

  mev’ıze, türünde eserler vermekle çok yönlü bir âlim

  olduğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca Arapça’dan

  tasavvuf ve tefsir sahasında tercemeleri vardır. Bu

  konuda, eserleri bölümünde gerekli bilgi verilmiştir.

  Eserlerinin birçoğu basılmış olması, onun kitaplarının

  okunduğunu gösterir. Ne var ki harf devrimi sebebiyle

  kendisini tanıma imkanı olmamıştır.

  b-Tasavvufî Kişiliği;

  Abdurranman Sâmî (kaddesellâhü sırrahu’l âlî) tasavvufi

  neşve açısından da çok yönlü bir kişilik arzeder. Aşağıda

  açıklandığı üzere yaklaşık onüç tarikattan icâzet almıştır.

  Ne var ki o Uşşâki tarikatından irşad görevini sürdürmüş.

  Şeyh Ahmed Şücâeddin yanında sülükunu tamamladıktan

  sonra İstanbul Yahya Kethüda Derğahı postnişîni olarak

  atanmış ve tekkelerin 1925 yılında kapatılışına kadar bu

  görevini sürdürmüştür. (Postnîşinlik görevine ne zaman

  başladığı tesbit edilememiştir.) Bu sebeble kendisi,

  tasavvuf ilmini teori ve pratikte kendinde toplamıştır.

  Tasavvuf sahasında verdiği eserlerle bu ilmin teorisini

  yaparken, postnişinlik görevi ile de bu işin pratiğini

  yapmıştır. Fatiha Suresi Tefsiri’nin tahlili bölümünde de

  belirtildiği üzere kendisi vahdet-i vücud inancını

  taşımaktaydı. Eserlerinde bu görüşü savunmuştur.

  Nakilde bulunduğu sufiler genelde vahdet-i vücuda

  inanan İbn Arabi (kaddesellâhü sırrahu’l âlî), Abdülkerim

 • 12 Abdurrahman Sâmî Niyazi Saruhânî

  Cili (kaddesellâhü sırrahu’l âlî) gibi şahıslardır.

  Abdurrahman Sâmî’nin (kaddesellâhü sırrahu’l âlî) icâzet

  aldığı tarikatlere gelince:

  1-Nak