13003 DOC ESQUELET PE - Ajuntament d' ?· de planta baixa i planta pis. ... S’executarà les parets…

Download 13003 DOC ESQUELET PE - Ajuntament d' ?· de planta baixa i planta pis. ... S’executarà les parets…

Post on 25-Nov-2018

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<ul><li><p>Aprovaci Provisional </p><p>PROJECTE D'EXECUCICONDICIONAMENT INTERIOR</p><p>EDIFICI ANTIC ESCORXADOR AMPOSTA</p><p>Amposta, mar de 2014Aprovaci Inicial Aprovaci Definitiva </p><p>Departament d'Obres i Urbanisme</p><p>AJUNTAMENT D'AMPOSTA</p><p>13_003_PEExemplar 00</p></li><li><p>00.INDEX </p></li><li><p> CONDICIONAMENT INTERIOR DE LEDIFICI DE LANTIC ESCORXADOR. AMPOSTA </p><p>NDEX 01 MEMRIA </p><p> 01.01 Memria descriptiva 01.02 Memria constructiva 01.03 Compliment del CTE 01.04 Annexes. </p><p>01.04.01 Decret 201/1994 Gesti de residus a la construcci. 01.04.02 Decret 375/88 Control de qualitat. 01.04.03 Llei 29/91 Accessibilitat i supressi de barreres arquitectniques. 01.04.04 Instruccions ds i manteniment. 01.04.05 Estudi seguretat i salut. 01.04.06 Clcul estructural. </p><p>02. AMIDAMENTS </p><p>03. PRESSUPOST 03 01 Quadre de Preus nm. 1 03.02 Quadre de Preus nm. 2 03.03 Pressupost 03.04 Resum Pressupost parcial 03.05 Resum Pressupost global </p><p> 04. PLEC DE CONDICIONS </p><p>04.01 Plec de clusules administratives. 04.02 Plec de condicions particulars. </p><p> 04.02.01 Plec de condicions tcniques. 04.02.02 Normativa dobligat compliment. </p><p>05. PLNOLS </p><p>I01. Fases de lobra 1/250 I02. Planta baixa estat actual 1/150 Enderrocs I03. Planta primera estat actual 1/150 Enderrocs I04. Vistes generals edifici P01.Planta baixa 1/150 Distribuci P02.Planta baixa 1/150 Cotes P03.Planta primera 1/150 Distribuci P04.Planta primera 1/150 Cotes P05. Passera 1/150 P06. Alat A-A 1/100 </p></li><li><p> CONDICIONAMENT INTERIOR DE LEDIFICI DE LANTIC ESCORXADOR. AMPOSTA </p><p> Secci B-B P07. Secci C-C 1/150 Secci D-D 1/100 E01. Fase 1 cos central Fonaments_mur ascensor 1/50 E02. Fase 1 cos central Llosa 1/50 E03. Fase 1 cos central Forjat 1/50 E04. Fase 1 cos central Escala 1 i escala 2 1/50 E05. Fase 1 cos central Passera de servei 1/50 E06. Fase 2 ala curta Prtic paret cuina 1/50 E07. Fase 4 magatzem Fonaments 1/50 E08. Fase 4 magatzem Forjat 1/50 </p></li><li><p>01. MEMRIA </p></li><li><p>01.01. MEMRIA DESCRIPTIVA </p></li><li><p> CONDICIONAMENT INTERIOR DE LEDIFICI DE LANTIC ESCORXADOR. AMPOSTA </p><p>1 </p><p>MEMRIA DESCRIPTIVA 01. GENERALITATS Lobjecte daquest document, es un recull de documentaci escrita, grfica i econmica, per tal destablir la proposta, justificar la intervenci, i descriure les obres en la edifici, amb la fi defectuar trmits administratius, com es en aquest cas, la sollicitud de subvencions. Aquest projecte es redactar complint les normes vigents aplicables dacord amb el Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE:24/3/71): Normas sobre Redaccin de Proyectos y Direccin de Obras de Edificacin. 1.1.- DESCRIPCIO GENERAL DE LEDIFICI. Es tracta defectuar el condicionament interior de ledifici Antic Escorxador Municipal dAmposta. Ledifici es troba emplaat dins una parcella dun superfcie aproximada de 2.574,00 m. situada en lAvinguda Sant Jaume, 42. Lesmentat edifici disposa dun cos central principal, i dues ales laterals, situades longitudinalment als extrems daquest cos principal. La part central daquest cos central disposa de doble espai, amb lo qual, exteriorment, disposa dun aspecte de planta baixa i planta pis. La resta de la edificaci es disposa en planta baixa. En dates anteriors es va realitzar una intervenci total en ledifici per tal de consolidar la estructura i rehabilitaci dels tancaments i faanes Es va realitzat interiorment en la coberta un allament trmic efectuat per la part interior una projecci descuma de poliuret. Tamb es va efectuar un recrescut amb formig de part del paviment de la zona central de ledifici. En la part exterior es va actuar en el sanejament de les faanes. La zona de la parcella confrontant amb ledifici principal i que dona laccs principal a travs de lAvinguda Sant Jaume, es va pavimentar, es va dotar de mobiliari urb, i es van incloure unes jardineres a nivell de terra, amb un aspecte de jard botnic on quedes representades les espcies mes representatives de la flora deltaica. Caracterstiques constructives. Tancaments estructurals realitzats amb totxo masss. Cobertes inclinades de teula sobres, encadellat cermic, travessers i llates de fusta, recolzats sobre cavalls dacer. Obertures practicables, efectuades amb fusteria dacer pintat am pintura de poliuret. Superfcies construdes. Cos Central- Planta Baixa 219,09 m Cos Central- Planta Primera 82,12 m Ala Curta - Planta Baixa 133,90 m Ala Llarga Planta Baixa 215,70.- m Superfcie construda total 648,70 m </p></li><li><p> CONDICIONAMENT INTERIOR DE LEDIFICI DE LANTIC ESCORXADOR. AMPOSTA </p><p>2 </p><p> 1.2.- EMPLAAMENT Ledifici es troba situat en la zona Nord - Est del casc urb dAmposta. Coordenades UTM. X 296.050 Y 4.509.420. </p><p> - </p><p> 1.3 QUALIFICACI URBANSTICA Segons Pla dOrdenaci Urbana Municipal dAmposta,el sl on est ubicat ledifici disposa de la clau urbanstica. Clau 3. Sistema dequipaments. 3i. Equipaments sense s especfic. Equipaments els quals no han sigut destinats a un s concret. Aquest s ser definit en el moment que es produeixin les necessitats socials que determinin la funci que ha doferir lequipament, destinant-ne a un del usos establerts en la normativa. 1.4.- PROMOTOR El promotor s lAjuntament dAmposta. 1.5.- BENS PROTEGITS AFECTATS Tal com podem apreciar al plnol dinformaci que es mostra, lmbit de projecte est catalogat com a b a protegir amb grau b, s a dir, b cultural dinters local, concretament des de lany 1993. </p></li><li><p> CONDICIONAMENT INTERIOR DE LEDIFICI DE LANTIC ESCORXADOR. AMPOSTA </p><p>3 </p><p> PART DEL PLNOL INFORMACI IN.07, PATRIMONI HISTRIC, ARTSTIC I ARQUITECTNIC. </p><p> MBIT PROJECTE Sadjunta informaci de la fitxa HA.b.014, Escorxador Municipal, del Catleg del Patrimoni histric, artstic i arquitectnic del POUM dAmposta. </p></li><li><p> CONDICIONAMENT INTERIOR DE LEDIFICI DE LANTIC ESCORXADOR. AMPOSTA </p><p>4 </p></li><li><p> CONDICIONAMENT INTERIOR DE LEDIFICI DE LANTIC ESCORXADOR. AMPOSTA </p><p>5 </p></li><li><p> CONDICIONAMENT INTERIOR DE LEDIFICI DE LANTIC ESCORXADOR. AMPOSTA </p><p>6 </p><p> 2. DESCRIPCI DE LES OBRES 2.1.- JUSTIFICACI I DESCRIPCI GENERAL DE LA INTERVENCIO EN LEDIFICI La intervenci en ledifici, es justifica de la segent manera. </p><p>- La existncia dun edifici que donades les seves caracterstiques volumtriques, permet moltes alternatives, en quan a diversificaci i polivalncia dusos. </p><p>- La seva situaci, en una de les zones daccs a la ciutat, que serveix de porta dentrada a tot el territori deltaic </p><p>- El seu valor arquitectnic , donat que ledifici est incls en el catleg, histric, artstic i arquitectnica </p><p>- La seva correcta disposici, des de el punt de vista de laccessibilitat i supressi de barreres arquitectniques </p><p>- El poder aprofitar i finalitzar unes obres ja realitzades en un primera fase de rehabilitaci, que van deixar lexterior en bones condicions per poder efectuar el condicionament interior. </p><p>- El poder disposar dun edifici que malgrat estar situat dins la trama urbana, es disposa dins una parcella delimitada i tancada, que pot permetre en un futur, efectuar actuacions , com es la urbanitzaci de la part restant de parcella per tal de millorar el conjunt arquitectnic. </p><p> La intervenci en ledifici es projecta, a nivell de pressupost en 4 fases diferenciades, segons els usos que en un principi es voles establir. Fase 1- Zona Cos Central. ( Oficina de Turisme.) Aqueta zona central, que disposa de tres espais diferenciats ( Hall dentrada, Zona central i Serveis higinics), es vol dedicar a la ubicaci de la Oficina de Turisme Municipal dAmposta. En la entrada, en planta baixa, subicar la recepci, la sala dinformaci i atenci al pblic, despatx i office. En la zona central que serveix de distribudor a les ales laterals i als serveis, sinstallar lescala daccs a la planta primera on shabilitaran tres despatxos. Lescala projectada, efectuada amb estructura metllica envolta la caixa dascensor. A partir del replanell da nivell de planta primera, sexecuta una passera, sustentada per un pilar estructural, que a mode a doble espai, que dona accs a una escala de servei per a accedir al nivell superior, on existir un passads efectuat amb entramat metllic amb la nica funci del manteniment de les finestres de la part superior de ledifici. Aquest espai superior no te accessibilitat per al pblic en general i ser ds exclusiu del personal de manteniment acreditat. En la zona restant queden establers els serveis higinics Fase 2 Ala Curta. El dest funcional per a la Zona Ala Curta es la ubicaci dun set de cuina, per tal de poder oferir activitat relacionades amb la cuina e impartir classes docents. Lactivitat de la cuina, sestableix com un element molt important, si no el que mes, en el desenvolupament del turisme a les Terres de lEbre. Per tal de poder crear un zona amb doble capacitat funcional, i dotar de certa qualitat ambiental a lespai, sefectuar una obertura en una paret central. Es aquesta obertura es projecta un tancament de fusta a mode de tel, que anir mecanitzat, i que deixar separat la zona de cuina de la zona de sala-aula. Aquest tel no te la nica funci de deixar dos estances separades, sin que tamb esta pensat, per donar una funci visual quan estigui obert, creant una visi apasada, del set de cuina. </p></li><li><p> CONDICIONAMENT INTERIOR DE LEDIFICI DE LANTIC ESCORXADOR. AMPOSTA </p><p>7 </p><p> Fase 3 - Ala llarga Per aquest espai, per la seva disposici mes longitudinal, i mes gran, es pensa en un s de sala dexposicions. Es deixa un espai difan, correctament illuminat per poder-hi encabir exposicions de temes relacionats amb la cultura del Delta de lEbre. No queda descartat habilitar aquest espai per a que es puguin oferir conferncies o actes culturals. Fase 4 - Magatzem. Aquest espai es lnic espai de nova construcci, lligat conceptualment a zona de lala llarga. Es tracta defectuar un magatzem per a la guarda destris necessaris per a les exposicions o cadires necessries en el moment que es realitzin conferncies o actes culturals. Aquets magatzem ser accessible tant per linterior de la zona ala llarga, com des de lexterior. </p><p> 2.2.- DESCRIPCI DE LES OBRES A REALITZAR. Les obres a realitzar queden detallades en els amidaments i pressupost, no obstant sefectua una descripci general i orientativa, de les mateixes per poder determinar una idea general, de labast de les mateixes. Fase 1- Zona Cos Central. ( Oficina de Turisme.) Es procedir a efectuar un canvi en la situaci de la porta dentrada en la crugia central, degut a que actualment es troba en el centre, i per motiu de configuraci interior de la distribuci,es desplaa al costat esquerre mirant la faana. En la planta baixa es mantindran les parets existents, efectuant un obertura per a la ubicaci del taulell dinformaci i atenci al pblic. Sexecutar una part de trespol, en la zona de planta primera i es realitzaran les parets amb mao calat de 10 cms. de gruix per a la formaci dels despatxos. Sexecutar les parets de la caixa de lascensor amb formig acabat vist i es construir la escala general que donar accs a la planta primera, juntament amb la passera que dona accs a la escala de manteniment i serveix per a recepci de la parada dascensor. Es revestiran tots els paraments amb trassdosat amb plaques transformades de guix laminat. Es revestiran tots els sostres amb plaques de fusta xapada llisa Es pavimentar amb un paviment de formig am fibres, amb acabat fratassat fi per tal de poder aplicar dues capes de resina sinttica. Es completaran els serveis higinics amb rajola cermica esmaltada brillant i sinstallaran tots els elements dequipament necessaris per al seu correcte funcionament. Les installacions que simplementaran en aquest espai consisteixen en la climatitzaci per fan-coils de les dependencies datenci al pblic i doficines tant en planta baixa com en primera planta. A mes, es renova tota la installaci elctrica i denllumenat amb lexecuci de lluminries tipus downlight i florescents, totes elles de baix consum i complint en tot moment amb la normativa vigent. Per altra banda es te previst la installaci dACS, telefonia i dalarma de seguretat, adequant aquestes dues ultimes a la tecnologia actual amb lobjectiu dequipar i unir ledifici amb la xarxa wifi existent amb la resta dedificis pblics. En aquesta fase es te previst la illuminaci exterior de les faanes de ledifici en lluminries tipus balisa ancorades al terreny. Sequipar tot lespai amb elements de protecci activa contra incendis segons el CTE SI. </p></li><li><p> CONDICIONAMENT INTERIOR DE LEDIFICI DE LANTIC ESCORXADOR. AMPOSTA </p><p>8 </p><p> Fase 2 Ala Curta. Es procedir efectuar la obertura del mur de separaci de la zona set de cuina i zona de sala-aula. Aquesta obertura sefectuar previ un estintolament estructural segons les directius de clcul. Es construir el set de cuina, amb un taulell central dacer inoxidable, amb sobre de cuina i campana devacuaci fums, sinstallar en tot els fons del set de cuina i els laterals un taulell en forma de U que es completar amb mduls de cuina baixos. En la zona de cuina sinstallar un cel ras registrable de plaques de guix de 60x60, i entramat ocult. Es revestiran tots els paraments amb trassdosat amb plaques transformades de guix laminat. Es revestiran tots els sostres amb plaques de fusta xapada llisa Es pavimentar amb un paviment de formig am fibres, amb acabat fratassat fi per tal de poder aplicar dues capes de resina sinttica. En aquesta zona es te previst la climatitzaci per conductes circulars vistos de xapa galvanitzada amb difusors cada 5 ms., tant dimpulsi com de retorn. La mquina es situar en la zona de lavabos amb lobjectiu devitar la transmissi de sorolls als espais interiors. Pel que fa a la installaci elctrica i lenllumenat es seguir amb la lnia i tipus de lluminries assenyalades a lapartat anterior. Sequipar tot lespai amb elements de protecci activa contra incendis segons el CTE SI. Fase 3 - Ala llarga En la zona de lala llarga, es procedir a efectuar lobertura en un extrem de la faana per a la connexi amb el magatzem de nova planta. Es revestiran tots els paraments amb trassdosat amb plaques transformades de guix laminat. Es revestiran tots els sostres amb plaques de fusta xapada llisa Es pavimentar amb un paviment de formig am fibres, amb acabat fratassat fi per tal de poder aplicar dues capes de resina sinttica. En aquesta zona es tindr especial cura, en el moment de realitzar les installacions denllumenat donat la seva importncia per ls de la sala. En tot cas, les installacions queden reflectides en lannex efectuat al respecte En aquesta zona es te previst la climatitzaci per conductes circulars vistos de xapa galvanitzada amb difusors cada 5 ms., tant dimpulsi com de retorn. La mquina es situar en la zona de lavabos amb lobjectiu devitar la transmissi de sorolls als espais interiors. Lenllumenat ser amb punts de llums de baix consum situats en carril electrificat a 12 volts. Aquestes lluminries es podran situar i ancorar en qualsevol punt del carril. Sequipar tot lespai amb elements de protecci activa contra incendis segons el CTE SI....</p></li></ul>