1. CREACIÓ, AMORTITZACIÓ 1 MODIFICACIÓ DE ?· dp.anatomia i embriologia humana 307 oficiaua laboratori…

Download 1. CREACIÓ, AMORTITZACIÓ 1 MODIFICACIÓ DE ?· dp.anatomia i embriologia humana 307 oficiaua laboratori…

Post on 28-Sep-2018

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<ul><li><p>VNIVE~ITA.T Q-ro VALENCIA.</p><p>1. CREACI, AMORTITZACI 1 MODIFICACI DE LLOCS DE TREBALL</p><p>1.1. Per necessitats d'organitzaci s'amortitza el Iloc de treball nO 772 denominat bidell,classificat com a E12 EO9, que estava adscrit a la Unitat del Campus de Burjassot-Paterna.</p><p>1.2. Finalitzades les proves selectives de promoci interna per a I'accs al grup C, escalaadministrativa, i en aplicaci de I'acord del Consell de Govern 2005/348, de 29 de novembrede 2005, cal amortitzar els segents Ilocs de treball d'auxiliar de serveis:</p><p>t</p><p>';"</p><p>1.3. Amb el credit Iliurat en el punt 1.1, es crea el Iloc no 2041 denominat auxiliar deserveis, classificat en 014 EO9, i destinat en el Servei de Poltica Lingstica.</p><p>1.4. Amb el credit Iliurat en el punt 1.2 i amb la reserva pressupostaria de I'acord del Consellde Govern 2005/348, de 29 de novembre de 2005, s creen els segents Ilocs de treball</p><p>d'administratius, classificats en C16 E21:</p><p>1</p></li><li><p>VNIVE~ITl\T ~ m VALENCIl\</p><p>2. TRANSFORMACI DE LA CLASSIFICACl DE LLOCS D'ADMINISTRATIUS</p><p>Finalitzades les proves selectives de promoci interna per a I'accs al grup C, escalaadministrativa, s transforma la classificaci de 7 Ilocs de treball d'administratius quepassen d'estar classificats en C16 Ell a C16 E21, per que els nous funcionaris accedeixena Ilocs de treball de la mateixa classificaci econmica. Son:</p><p>510 I C16E11</p><p>+---,</p><p>1978 C16E11</p><p>C16 E21</p><p>---t---</p><p>C16 E21</p><p>IFAC. FILOLOGIAII, I</p><p>!GERENCIA SERVEI D'INVERSIONS</p><p>!so INFORMACI I COMUNICACIr i s. JURIDICS</p><p>C16 E21 iGABINET DE PREMSA~ : ASSESSORIA JURIDICA</p><p>C16E21</p><p>SECRETARIA GENERALC16 E21</p><p>3. CANVI DE DENOMINACI D'UN LLOC DE TREBALL</p><p>Per adequar la nava organitzaci deis estudis universitaris oficials de postgrau, s canvia ladenominaci dellloc de treball nO 1615, de la seua antiga denominaci de "cap de secci deplans d'estudis i ttols", classificat com A24 E45, i amb destinaci a la Gerencia -Serveid'estudiants, a "cap de secci de gesti d'estudis de postgrau'~ amb la mateixa</p><p>classificaci i destinaci actual.</p><p>2</p><p>25</p></li><li><p>VNIVE~IT1\T ~ ID VALENCI1\</p><p>4. MODIFICACI DE LLOCS DE TREBALL</p><p>Per acord del Consell de Govern 2005/348, de 29 de novembre de 2005, s va fer unareserva pressupostaria per a transformar Ilocs de treball d'ajudant de biblioteca, classificatscom a B18 E29 en Ilocs de Coordinador/a de Biblioteca, classificats com a B20 E35.Finalitzat el concurs de merits per a la provisi de les naves places, s transformen els Ilocssegents, mantenint la mateixa destinaci:</p><p>N Lloc PRESUP. NOVA NOVADENOMINACI DESTINACI DESTINACI 2ACTUAL PRESSUPOS.</p><p>I 179 I 818 E29 I 820 E35 COORDINADOR/A UI8 8CA. CC DE LA SALUT---~--~--~~--</p><p>778 818 E29 820 E35 BCA. D'HUMANITATSCOORDINADOR/A UIB</p><p>1938 818 E29 820 ~35 COORDINADOR/A UIB SIB SIB-JAROI BOTANIC</p><p>S. INCORPORACI A LA RL T DELS PERFILS DE LABORATORI</p><p>5.1 Per acord del Consell de Govern 2005/139, de 14 de juny de 2005 s va aprovar laregularitzaci deis perfils deis tecnics mitjans i oficials de laboratorio En aquesta modificacide la RL T s'incorpora I'assignaci de perfils de laboratori als segents Ilocs de treball:</p><p>DESTINACI 2N Lloc I DENOMINACIO llOC DESTINACIO Perfil</p><p>571 TEC.MIT.LABORA TORI F.FARMACIA OP.FARMACOLOGIA 81</p><p>DP.MED.PREVENTIVA I SALUDPUBL.,BROM.,TOXIC.I MED.LEGALTEC.MIT .LABORA TORI F.FARMACIA574 B1</p><p>F,QUIMICA 811.943 TEC,MIT .LABORA TORI</p><p>OP.QUIMICA FISICA 811.980 TEC.MIT .LABORA TORI F.QUIMICA</p><p>DP.QUIMICA ORGANICA 81TEC.MIT .LABORA TORI F.QUIMICA676</p><p>81SCSIE1.555 TEC,MIT ,LABORA TORI</p><p>3</p><p>~{;</p></li><li><p>~.' .</p><p>VNIVE~ITl\T Q- ro VALENCIl\</p><p>DESTINACI 2NLloc DENOMINACIO LLOC DESTINACIO Perfil</p><p>TEC.MIT .LABORA TORI USI.BURJASSOT IU.CIENCIA MOLECULAR1.893 81</p><p>613 TEC.MIT .LABORA TORI F.BIOLOGIQUES DP,BIOQUIMICA 62</p><p>TEC,MIT .LABORA TORI F.BIOLOGIQUES DP.GENETICA B2618</p><p>F,BIOLOGIQUES NEG,GESTIO B.FUN I ANT FIS I ZOOL. 82603 TEC.MIT .LABORA TORI</p><p>F.BIOLOGIQUES NEG.GESTIO B.FUN I ANT FIS I ZOOL. B21.941 TEC.MIT .LABORA TORI</p><p>DP.BIOQUIMICA I BIOLOGIAMOLECULAR</p><p>82349 TEC.MIT .LABORA TORI</p><p>F.MEDICINA</p><p>DP.CIRURGIA B2TEC.MIT .LABORA TORI F.MEDICINA310</p><p>DP.F ARMACOLOGIA B2TEC.MIT .LABORA TORI F .MEDICINA341</p><p>I </p><p>DP,FARMACOLOGIA 82TEC.MIT.LABORATORI F.MEDICINA343</p><p>B2F.MEDICINA DP.FARMACOLOGIA344 TEC.MIT .LABORA TORI</p><p>82DP.FISIOLOGIATEC.MIT.LABORATORI F.MEDICINA317</p><p>B2DP,MEDICINATEC.MIT.LABORATORI F.MEDICINA323</p><p>82DP.PATOLOGIATEC,MIT .LABORA TORI F.MEDICINA330</p><p>DP,PEDIATRIA, GINECOLOGIA IOBSTETRICIA</p><p>82F,MEDICINATEC.MIT .LABORA TORI335</p><p>82SCSIETEC.MIT .LABORA TORI1.556</p><p>82SCSIETEC,MIT ,LABORA TORI1.751</p><p>4</p></li><li><p>VNIVE~ITl\.T ~ ro VALENCIl\.</p><p>DESTINACI 2N Lloc DENOMINACIO LLOC DESTINACIO Perfil</p><p>1.945 TEC,MIT .LABORA TORI USI.BURJASSOT IU.BIODIVERSITAT 62</p><p>ESCaLA TEC.SUPD'ENGINYERIA1.944 TEC.MIT .LABORA TORI DP .ENG.ELECTRONICA B3</p><p>ESCOLA TEC.SUPD'ENGINYERIA OP.ENGINYERIA QUIMICA</p><p>83656 TEC.MIT .LABORA TORI</p><p>ESCaLA TEC.SUP! D'ENGINYERIA</p><p>DP.INFORMATICA 83700 TEC.MIT .LABORA TORI</p><p>DP .FISAPLlCADA 83TEC.MIT .LABORA TORI F.FISICA712</p><p>83F.FISICA DP.FISATOMICA716 TEC.MIT .LABORA TORI</p><p>83F.FISICA DP.OPTICA704 TEC.MIT .LABORA TORI</p><p>DP.TERMODINAMICA 83F.FISICATEC.MIT .LABORA TORI708</p><p>DPANATOMIA I EMBRIOLOGIAHUMANA</p><p>83TEC.MIT .LABORA TORJ F.MEDICINA302</p><p>DPANATOMIA I EMBRIOLOGIAHUMANA</p><p>83TEC.MIT .LABORA TORI F .MEDICINA304</p><p>DP.QUIMICA ANALlTICA 63F,QUIMICATEC.MIT .LABORA TORI660</p><p>83DP.QUIMICA INORGANICAF ,QUIMICATEC.MIT .LABORA TORI670</p><p>83</p><p>I </p><p>USI.BURJASSOT IFICTEC.MIT .LABORA TORI1.264</p><p>63tU.CoMA TERtALSUSI.BURJASSOTTEC.MIT .LABORA TORI1.947</p><p>83IIU.CIENCIA MOLECULARUSI.BURJASSOTTEC,MIT.LABORATORI664</p><p>B3IU.ROBOTICAUSI.BURJASSOTTEC.MIT .LABORA TORI1.946</p><p>5</p></li><li><p>VNIVE~ITl'...T ~ ID VALE NCIl'...</p><p>N Lloc I DENOMINACIO LLOC DESTINACI 2DESTINACIO Perfil</p><p>ESCaLA TEC.SUPD'ENGINYERIA</p><p>659 OFICIAUA LABORATORI DP.ENGINYERIA QUIMICA C1</p><p>625 OFICIAUA LABORATORI F,BIOlOGIQUES</p><p>I </p><p>DP.GEOLOGIA C1</p><p>572 OFICIAUA LABORATORI F.FARMACIA</p><p>I </p><p>DP.FARMACOLOGIA C1</p><p>DP.MED.PREVENTIVA I SALUD PUBL.,BROM.,TOXIC.I MED.LEGAL</p><p>575 i OFICIAUA LABORATORI F.FARMACIA C1</p><p>DP.MED.PREVENTIVA I SALUD PUBL.,BROM.,TOXIC.I MED.LEGAL</p><p>I </p><p>OFICIAUA LABORA TORI F,FARMACIA577 C1</p><p>DP.MED.PREVENTIVA I SALUDPUBL.,BROM.,TOXIC.I MED.LEGALF.FARMACIA C12.003 I OFICIAUA LABORATORI</p><p>C1OFICIAUA LABORATORI F.GEOGRAFIA DP.GEOGRAFIA475</p><p>DP.PREHISTORIA I ARQUEOLOGIA C1OFICIAUA LABORA TORI F.GEOGRAFIA488</p><p>C1F.GEOGRAFIA DP,PREHISTORIA I ARQUEOLOGIA1.697 I OFICIAUA LABORATORI</p><p>DP.MED.PREVENTIVA I SALUD PUBL.,BROM., TOXIC.I MED.LEGALF.MEDICINA</p><p>C1347 OFICIAUA LABORATORI</p><p>DP.MED,PREVENTIVA I SALUD PUBL.,BROM.,TOXIC,I MED,LEGAL</p><p>C1F,MEDICINA348 OFICIAUA LABORA TORI</p><p>C1F .QUIMICA635 OFICIAUA LABORA TORI</p><p>C1F .QUIMICA641 OFICIAUA LABORA TORI</p><p>DP ,QUIMICA ANALlTICA C1F,QUIMICAOFICIAUA LABORA TORI661</p><p>DP ,QUIMICA ANALlTICA C1OFICIAUA LABORA TORI F .QUIMICA663</p><p>DP,QUIMICA INORGANICA C1OFICIAUA LABORA TORI F .QUIMICA672</p><p>6</p><p>1</p></li><li><p>~;'~VNIVE~ITJ\.T (} m VALENCIJ\.</p><p>N Lloc 1. DENOMINACIO LLOC DESTINACIO DESTINACI 2 Perfil</p><p>675 OFICIAUA LABORA TORI F,QUIMICA DP.QUIMICA INORGANICA C1</p><p>678 OFICIAUA LABORA TORI F.QUIMICA DP.QUIMICA ORGANICA C1</p><p>681 OFICIAUA LABORA TORI F.QUIMICA DP,QUIMICA ORGANICA C1</p><p>1.269 I OFICIAUA LABORATORI SCSIE C1</p><p>1.270 I OFICIAUA LABORATORI SCSIE C1</p><p>1.683 TEC.ESP.LABORATORISCSIE C1</p><p>,SERVEIDEI</p><p>SEGURETAT,SALUTIO</p><p>AMBIENTAL</p><p>2.021 I OFICIAUA LABORATORI C1</p><p>1.690 I OFICIAUA LABORATORI</p><p>I </p><p>EU,INFERMERIA DP,INFERMERIA C2</p><p>OFICIAUA LABORATORI F.BIOLOGIQUES OP.BIOQUIMICA C2614</p><p>617 OFICIAUA LABORATORI F.BIOLOGIQUES DP,BIOQUIMICA C2</p><p>1.954 i OFICIAUA LABORATORIF.BIOLOGIQUES DP.BIOQUIMICA C2</p><p>OFICIAUA LABORA TORI F.BIOLOGIQUES DP.GENETICA C2619</p><p>F.BIOLOGIQUES OP.GENETICA C2621 OFICIAUA LABORATORI</p><p>I </p><p>DP.GEOLOGIAC2OFICIAUA LABORATORI F.BIOLOGIQUES623</p><p>OP.MICROBIOLOGIA C2OFICIAUA LABORATORI F.BIOLOGIQUES626</p><p>OP ,MICROBIOLOGIA C2OFICIAUA LABORATORI F.BIOLOGIQUES627</p><p>7</p></li><li><p>x:,~ ~7~</p><p>VNIVE~ITl\T ~ m VALENCIl\</p><p>NLloc DESTINACIO DESTINACI 2 Perfil</p><p>628 OFICIAUA LABORA TORI F.BIOLOGIQUES DP.MICROBIOLOGIA C2</p><p>1.335 F.BIOLOGIQUES DP .MICROBIOLOGIA C2</p><p>1.955 r,BIOLOGIQUES DP.MICROBIOLOGIA C2</p><p>605 OFICIAUA LABORA TORI F.BIOLOGIQUES NEG.GESTIO B.FUN I ANT FIS I ZOOL. C2</p><p>1.569 OFICIAUA LABORA TORI [;.BIOLOGIQUES NEG.GESTIO B.FUN I ANT FIS I ZOOL. C2</p><p>1.693 OFICIAUA LABORA TORI F,BIOLOGIQUES NEG.GESTIO B.FUN I ANT FIS I ZOOL. C2</p><p>608 OFICIAUA LABORA TORI F.BIOLOGIQUES UG. DEP. BIOLOGIA VEG. I BOTANICA C2</p><p>609 OFICIAUA LABORA TORI F .BIOLOGIQUES UG. DEP. BIOLOGIA VEG. I BOTANICA C2</p><p>610 OFICIAUA LABORATORI F.BIOLOGIQUES UG. DEP. BIOLOGIA VEG.I BOTANICA C2</p><p>1.953 I OFICIAUA LABORATORI F.BIOLOGIQUES UG. DEP. BIOLOGIA VEG. I BOTANICA C2</p><p>DP,FARMACIA I TECNOLOGIAFARMACEUTICA</p><p>569 OFICIAUA LABORATORI F.FARMACIA C2</p><p>DP.FARMACIA I TECNOLOGIAFARMACEUTICA</p><p>1.689 I OFICIAUA LABORATORI F.FARMACIA C2</p><p>DP.PARASITOLOGIA I BIOLOGIACEL-LULAR578 OFICIAUA LABORATORI F.FARMACIA C2</p><p>DP.PARASITOLOGIA I BIOLOGIAGEL .LULAR</p><p>1.688 I OFICIAUA LABORATORIF.FARMACIA C2</p><p>DP.PARASITOLOGIA I BIOLOGIAGEL 'LULAROFICIAUA LABORATORI F.FARMACIA</p><p>C22.001</p><p>F.MEDICINA CLlNICA ODONTOLOGICA C2187 TEC.ESP .LABORA TORI</p><p>8</p></li><li><p>VNIVE~ITA.T ~ ID VALENCIA.</p><p>N Lloc DENOMINACIO llOC DESTINACIO DESTINACI 2 Perfil</p><p>232 OFICIAUA LABORATORI F.MEDICINA CLlNICA ODONTOLOGICA C2</p><p>233 OFICIAUA LABORATORI F.MEDICINA CLlNICA ODONTOLOGICA C2</p><p>256 OFICIAUA LABORATORI F,MEDICINA CLlNICA ODONTOLOGICA C2</p><p>257 OFICIAUA LABORA TORI F.MEDICINA CLlNICA ODONTOLOGICA C2</p><p>258 OFICIAUA LABORATORI F.MEDICINA CLlNICA ODONTOLOGICA C2</p><p>DP.ANATOMIA I EMBRIOLOGIAHUMANA307 OFICIAUA LABORATORI F.MEDICINA C2</p><p>309 OFICIAUA LABORATORI F.MEDICINA C2</p><p>312 OFICIAUA LABORATORI F.MEDICINA DP .CIRURGIA C2</p><p>OFICIAUA LABORATORI F.MEDICINA OP.CIRURGIA C2316</p><p>OFICIAUA LABORATORI F.MEDICINA DP.FARMACOLOGIA C2346</p><p>F.MEDICINA DP.FISIOLOGIA C2318 OFICIAUA LABORATORI</p><p>F.MEDICINA DP.FISIOLOGIA C2320 OFICIAUA LABORA TORI</p><p>DP.FISIOLOGIA C2OFICIAUA LABORATORI F.MEDICINA1.956</p><p>C2F.MEDICINA DP.MEDICINA325 OFICIAUA LABORA TORI</p><p>DP.MEDICINA C2OFICIAUA LABORATORI F.MEDICINA329</p><p>DP.MEDICINA C2F.MEDICINA1.334 I OFICIAUA LABORATORI</p><p>9</p><p>32..</p></li><li><p>VNIVE~IT~T tl m VALENCI~</p><p>DESTINACI 2N Lloc I DENOMII~ACIO LLOC DESTINACIO Perfil</p><p>331 OFICIAUA LABORATORI F.MEDICINA DP.PATOLOGIA C2</p><p>334 OFICIAUA LABORA TORI F,MEDICINA DP.PATOLOGIA C2</p><p>DP.PEDIATRIA, GINECOLOGIA IOBSTETRICIA337 OFICIAUA LABORA TORI F.MEDICINA C2</p><p>DP.PEDIATRIA, GINECOLOGIA IOBSTETRICIA340 OFICIAUA LABORATORI F.MEDICINA C2</p><p>OFICIAUA LABORATORI F,PSICOLOGIA C21.610</p><p>C2F.PSICOLOGIA1.698 I OFICIAUA LABORATORI</p><p>UG. DEP. PSICOBIOLOGIA I DPPSICOLOGIA SOCIAL</p><p>C2F.PSICOLOGIA388 OFICIAUA LABORATORI</p><p>DP,QUIMICA FISICA C2OFICIAUA LABORATORI</p><p>I </p><p>F.QUIMICA669</p><p>C2SCSIE1.477 I OFICIAUA LABORATORI</p><p>C2SCSIE1.959 I OFICIAUA LABORATORI</p><p>C2OFICIAUA LABORA TORI SCSIE ESTABULARI580</p><p>C2SCSIE ESTABULARI1.961 I OFICIAUA LABORATORI</p><p>SASSESSORAMENT VETERINARI C2SCSIE1.992 I OFICIAUA LABORATORI</p><p>C2</p><p>I </p><p>UCI- FAC. MEDICINATEC.ESP .LABORA TORI SCSIE305</p><p>C2UCI- FAC. MEDICINASCSIETEC.ESP .LABORA TORI306</p><p>C2IU,BIODIVERSIT A TUSI.BURJASSOTOFICIAUA LABORA TORI1.728</p><p>10</p><p>33</p></li><li><p>VNIVE~IT1\T ~ rn VALENCI1\</p><p>DESTINACI 2N Lloc I DENOMINACIO LLOC DESTINACIO Perfil</p><p>ESCalA TEC.SUPD'ENGINYERIA</p><p>1.960 I OFICIAUA LABORATORI C3</p><p>ESCaLA TEC.SUPD'ENGINYERIA</p><p>701 OFICIAUA LABORATORI DP .ENG.ELECTRONICA C3</p><p>I ESCaLA TEC.SUP</p><p>D'ENGINYERIA703 OFICIAUA LABORA TORI DP.ENG.ELECTRONICA C3</p><p>ESCOLA TEC,SUPD'ENGINYERIA1.727 I OFICIAUA LABORATORI</p><p>DP.INFORMATICA C3</p><p>ESCOLA TEC.SUPD'ENGINYERIA1.766 OFICIAUA LABORATORI</p><p>DP.INFORMATICA C3</p><p>OFICIAUA LABORA TORI F.FISICA C3685</p><p>C3OFICIAUA LABORATORI F.FISICA692</p><p>C3F.FISICA1.611 I OFICIAUA LABORATORI</p><p>C3F.FISICA DP .FIS.APLlCADAOFICIAUA LABORATORI715</p><p>DP.FIS.ATOMICA C3OFICIAUA LABORA TORI F,FISICA717</p><p>DP.FIS,ATOMICA C3OFICIAUA LABORATORI F.FISICA719</p><p>DP,FIS,TEORICA C3F.FISICAOFICIAUA LABORATORI722</p><p>C3DP.OPTICAOFICIAUA LABORATORI F.FISICA707</p><p>I </p><p>DP.TERMODINAMICA C3OFICIAUA LABORATORI F.FISICA709</p><p>C3DP.TERMODINAMICAOFICIAUA LABORATORI F.FISICA711</p><p>C3DP.PATOLOGIAF.MEDICINAOFICIAUA LABORATORI332</p><p>11</p></li><li><p>VNIVE~ITA.T ~ m VALENCIA.</p><p>DESTINACI 2N Lloc I DENOMINACIO LLOC DESTINACIO Perfil</p><p>1.957 I OFICIAUA LABORATORI F.PSICOLOGIA C3</p><p>666 OFICIAUA LABORA TORI =,QUIMICA</p><p>I </p><p>OP,QUIMICA FISICA C3</p><p>1.958 I OFICIAUA LABORATORI SCSIE C3</p><p>USI.BURJASSOT IFIC C31.265 OFICIAUA LABORATORI</p><p>1.266 I OFICIAUA LABORATORI USI.BURJASSOT IFIC C3</p><p>C3</p><p>I </p><p>USI.BURJASSOT IFIC1.268 I OFICIAUA LABORATORI</p><p>IU.ROBOTICA C3USI.BURJASSOT1.261 I OFICIAUA LABORATORI</p><p>ESCaLA TEC.SUP,D'ENGINYERIA</p><p>DP,ENGINYERIA QUIMICA C4OFICIAUA LABORATORI657</p><p>DP.OPTICA C4F.FISICAOFICIAUA LABORATORI705</p><p>IU.C.MATERIALS C4USI.8URJASSOT1.729 OFICIAUA LABORA TORI</p><p>5.2. En aplicaci de I'acord del Consell de Govern 139/2005, els segents Ilocs de treballqueden tara deis perfils de laboratori i canvien la seua denominaci:</p><p>12</p><p>35</p></li><li><p>VNIVE~IT~T (t rn VALENCI~</p><p>5.3 S'exclouen de I'assignaci deis perfils de laboratori diversos Ilocs de treball, a propostadeis responsables del departament o unitat.</p><p>5.3.1. Canviar la denominaci iUnitat de Campus de Tarongers.</p><p>les funcions deis Ilocs d'oficial de laboratori de la</p><p>N Lloc I DENOMINACIO LLOC NOVA DENOMINACIO DESTINACIO</p><p>OFICIAUALABORA TORI</p><p>1.963 OFICIAUA D'AUDIOVISUALS</p><p>I </p><p>UNITAT CAMPUS TARONGERS</p><p>OFICIAUALABORA TORI</p><p>1.964 OFICIAUA D'AUDIOVISUALS UNITAT CAMPUS TARONGERS</p><p>5.3.2. Canviar la denominaci i les funcions del Iloc d'oficial de laboratori del Opto deFsica Aplicada, aix com el regim jurdic, convertint aquest Iloc en personal laboral.</p><p>N DENOMINACIOLLOC</p><p>NOVA DENOMINACIO DESTINACIOLloc</p><p>OFICIAUALABORA TORI</p><p>OFICIAUA D'OFICIS F.FISICA -DP.FIS.APLlCADA713</p><p>5.3.3. Canviar la denominaci, les funcions i la classificaci del Iloc de tecnic mitja delaboratori del Opto de Geologia i de I'oficial de laboratori del Servei Col'lecciEspanyola de Cultius Tipus.</p><p>13 3'</p></li><li><p>~c~~cO)</p><p>...w...Q~1\)~co IO)~~1.11ti.) o -~o~r..</p><p>NO"o~~tCJ)</p><p>~lot.)UI~m ~U</p><p>I: o(5;a.n&gt;-.DCCDcnrocn"O""oCDcnCDcn-n&gt;'S"oo:cnCD:J""3op.~""-oU1',);(')G)Cm1\,)~ (O 5:3S'u;'-..,Q)-r'.</p><p>~-o~~~</p><p>I+ G</p><p>')cn", </p><p>Al</p><p>::.;pr</p><p>---</p><p>~-I</p><p>~O~r-</p><p>cnCJ)</p><p>;o</p></li><li><p>~ ~ o O") i\:5 o o O")</p><p> ~ ~ N ~ tCw o o w (11 ~ ~ w ~ - ~ = o 1::)- -1 o = r- .. ~ 11.)</p><p>'Or:</p><p>:;-;</p><p>OC</p><p>D-'</p><p>(/)C</p><p>-O)</p><p>(/) </p><p>O) </p><p>:J</p><p>CD</p><p>=(/</p><p>)(/</p><p>)O-</p><p>(/) </p><p>o.6;</p><p> 0)</p><p>- :3</p><p>0.0.</p><p>0)C</p><p>D3-</p><p>.'ii</p><p>i" s-</p><p> i</p><p>"":J</p><p> V</p><p>i" (')</p><p>o--</p><p>cOJO</p><p>)'ft</p><p> -(</p><p>/)</p><p>v, </p><p>--(/</p><p>)O</p><p>) c </p><p>--</p><p>0.(/</p><p>)53-</p><p>=a0</p><p>)-.</p><p>CD</p><p>('):J</p><p> --</p><p>_o </p><p>-.o-</p><p>~O</p><p>)o.</p><p>OJ-</p><p>CD</p><p>-0)-</p><p>_0'0</p><p> -</p><p>c-.O</p><p>(/) </p><p>CD</p><p> (')</p><p>-(/)</p><p>(/)</p><p>O) </p><p>o.o.</p><p>CD</p><p>m ~ o C11 ~ "-'</p><p>~ w ~ ~ U1 '".r..</p><p>-..J</p><p>N ~ c..&gt; ... N wo Co o CX)</p><p>N ~~ to O) w ~ A~ CJ</p><p>,(1</p><p>1(X</p><p>I~ No ro () O&gt; m Q) () O&gt; m N-.-</p><p>J</p><p>mC</p><p>D-;</p><p>cn </p><p>:J </p><p>-,</p><p>"Cl'"</p><p>'\ro</p><p>ro </p><p>\/:J</p><p>:J </p><p>O </p><p>cn</p><p>-</p><p>1\) o m 1\)O&gt;</p><p>(o ooO)</p><p>~oc-"-~</p><p>(")(1) cn </p><p>(")c </p><p>-3 </p><p>O'</p><p>o.~(1) </p><p>t\.)cn </p><p>o"C</p><p> o</p><p>(1) C</p><p>')</p><p>cn cm</p><p> m&gt;~r--1</p><p>39</p></li></ul>