web viewleksioni 6 llogaritja e rrjeteve per qendrue s hmeri m ekanike. &iv-1 njohuri te...

Download Web viewLEKSIONI 6 LLOGARITJA E RRJETEVE PER QENDRUE S HMERI M EKANIKE. &IV-1 Njohuri te pergjitheshme

Post on 27-Dec-2018

215 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Ing. Boris CFARKU2018

LEKSIONI 6

LLOGARITJA E RRJETEVE PER QENDRUESHMERI MEKANIKE.

&IV-1 Njohuri te pergjitheshme

Llogaritja e qendrueshmerise mekanike e rrjeteve behet vetem per linjat ajrore. Me studimin e qendrueshmerise mekanike te linjave ajrore, merret pjesa mekanike e linjave, e cila studjon qendrueshmerine e percjellesave, te troseve, te izolatoreve dhe te shtyllave, per te perballuar nderjet (sforcimet) mekanike qe shkaktohen nga pesha e vete percjellesit, nga veprimi i eres, pesha e akullit ne percjelles etj. Megjithese llogaritjet mekanike nuk kane te bejne me problemet elektrike, njohja me to eshte e domosdoshme per i;do specialist elektrik, si per ndertimin ashtu dhe per shfrytezimin e ketyre linjave.

Karakteristikat kryesore te linjave ajrore jane:

Distanca horizontale midis dy shtyllave te linjes ajrore, qe quhet kampate e linjes dhe shenohet me I (fig.IV-1/a).

Distanca vertikale ndermjet drejtezes qe bashkon dy pikat e fiksimit te percjellesit dhe pikes me te ulet te percjellesit nga toka, qe quhet shigjete e perkuljes (frei;a) dhe shenohet me f (fig.IV- lib).

Distanca vertikale ndermjet pikes me te ulet te percjellesit dhe siperfaqes se tokes, qe quhet hapesire drite dhe shenohet me hd (fig.IV-lie).

Ngarkesat mekanike te linjave ajrore varen . kryesisht nga kushtet klimatike te zones ku ndertohet linja. Per kete qellim, teritori i vendit ndahet ne kater zona klimatike, qe karakterizohen nga ndryshimi i trashesise se akullit qe formohet mbi percjelles.

Ne zonen e pare klimatike hyjne ato vende apo rajone, ku akulli mbi percjelles formon nje trashesi deri 5 mm.

Ne zonen e dyte klimatike hyjne ato vende apo rajone, ku akulli mbi percjelles formon nje trashesi deri 10 mm.

Ne zonen e trete klimatike hyjne ato vende apo rajone, ku akulli mbi percjelles formon nje trashesi deri 15 mm.

Ne zonen e katert klimatike hyjne ato vende apo rajone, ku akulli mbi percjelles formon nje trashesi deri 20 mm.

Ne percaktimin e zones kli matike, per linjat 220, I IO dhe 35 kV merren kushtet me te veshtira te perballuara gjate 10 vi teve ndersa per linjat e tjera merren ato te perballuara gjate 5 viteve.

c)

FIG.IV-I. K ARAKTERISTIKAT KRYESORE TE LINJAVE AJRORE

&IV-2. Ngarkesat mekanike te percjellesave.

Percaktimi i shigjetes se perkuljes.

Llogaritja e seksionit te percjellesit lidhur me qendrueshmerine mekanike, bazohet ne ngarkesat specifike, pra ne nderjet per njesi te gjatesise te nje percjellesi me seksion l mm2.

Nderjet qe veprojne mbi percjellesit e linjave ajrore jane:

Nderjet nga pesha e vete percjellesit 0'1 ;

Nderjet nga pesha e akullit ne te 0'2 dhe

Nderjet per shkak te eres 0'3 .

Nderja nga pesha e vete percjellesit 0'1 dhe nderja nga pesha e akullit ne te O' 2 kane drejtim vertikal ndersa nderja per shkak te eres O'3 merret ajo maksimale qe arrihet per drejtimin horizontal te eres dhe pingul me

percjellesit. Per llogaritje, shpejtesia maksimale e eres merret:

-30 m/sek per percjellesa te pa veshur me akull dhe

-15 m/sek per percjell esa te veshur me ak ull.

Nderja me e madhe e percjelle save (sforcimi me i madh) arrihet kur ai eshte i veshur me akull dhe era fryn ne drejti mi n perpendi kular me to. Ky

(5)

sforcim gjendet nga mbledhja vektoriale e dy nderjeve 0'"1 + 0'"2 me 0'"3 , pra nga sforcimi i shkaktuar nga pesha e percjellesit me akull dhe nga presioni qe ushtron era (fg.IV-2/B).

0 -----

6-.3

(A))

B)

FtG .IV-2. NDER.ET E PERGJITHESHME TE PERCJELLESAVE TE LINJAVE AJRORE A- NEM VEPRIMIN E PESHES SE PERCJELLESIT DHE ERES.

8- NEt-. VEPRIMIN E PESHES SE PERCJELLESIT, AKULLIT DHE ERES.

(1110)Nderja maksimale 0'"

ks qe lejohet ne percjellesit e linjave ajrore

gjate veprimit (e ngarkesave mekanike , duhet te jete me e vogel se rezistenca e kep11tjes se percjellesit Rkp dhe percaktohet nga raporti:

Rkep

O'"maks =--

n

ku: Rk p eshte r zistenca e keputjes se materialit e cila per percjellesa te ndryshem jepet ne tabelen IV-1 dhe n eshte koeficienti i sigurise i cili eshte indryshem ne vartesi te vendit ku kalon linja dhe merret:

a) Per zona te pabanuara dhe rruge jo kryesore:

n=2 per percjelles shume fijesh dhe n=2,5 per percjelles nje fijesh.

b) Per zona te banuara dhe rruge kryesore:

n=3 per percjelles shume fijesh dhe n=3,75 per percjelles nje fijesh.

Tabe/a JV-I. Vetitiljiziko-mekanike te'pe'rcjelliisave te linjave ajrore

Vetite Fiziko-mekallIBe

Lloi i materialit te percjellesit

Baker

Alunm

c elik

Alunin-

Celik

Nie fiiesh

ShllllE fiiesh

Rezistenca e keouties nl:! kP/mm2

39

15

44

65

25

Dendl:!sia l'/cm 3

8.9

2.7

7.85

7.85

3.47

Pas percaktimit te nderjes maksimale te percjellesave, sipas llogari tjeve nga mekanika teo1ike, percaktohet shigjeta e perkuljes per kampata dhe kushte te ndryshme klimatike.

Shigjetat e perkuljes duhet te llogmiten si per percakt imin e lartesise se shtyllave nga toka, ashtu dhe per te ndertuar lakoret e monti mit te linjes.

Shigjetat e perkuljes per kampata dhe temperatura te ndryshme , per percjellesit me te perdorshem prej alumin 9eliku qe perdoren me shume ne linjat elektrike ajrore me ngarkese komunale apo industrialo- komunale , j epen ne grafiket e figurave IV-3 deri IV-6.

f(n)f

Recommended

View more >