view20+2= 22. Informačn a komunikačn

Download view20+2= 22. Informačn a komunikačn

Post on 07-Feb-2018

214 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<p>Z kl a d n ko l a p r a kt i c k,</p> <p>Blina, Kmochova 205/10, pspvkov organizace</p> <p>koln vzdlvac program</p> <p>KOLA PRO IVOT</p> <p>.j. VP LMP 12 /2015</p> <p>Soust tohoto programu jsou tyto plohy : Stl projekty 3/2007, Prezov tmata nmty na innost 7/2010, Pe o ky se specilnmi vzdlvacmi potebami 8/2010</p> <p>1. Identifikan daje</p> <p>Nzev vzdlvacho programu: kola pro ivot</p> <p>koln vzdlvac program byl zpracovn podle RVP ZV LMP.</p> <p>Nzev koly:</p> <p>Zkladn kola praktick, Blina, Kmochova 205/10, pspvkov organizace</p> <p>Adresa koly:</p> <p>Kmochova 205/10, 418 01 Blina</p> <p>IO : 61515761</p> <p>IZO : 102465797</p> <p>REDIZO: 600023681</p> <p>editel koly: Mgr.Bc.Iveta Krzkov</p> <p>Koordintor tvorby vP: Mgr.Bc.Iveta Krzkov</p> <p> Mgr.Bc.Iva Hauslerov</p> <p>Kontakty:</p> <p>Telefon: +420417820031</p> <p> +420417 823290</p> <p>Fax : +420417823290</p> <p>E-mail : iveta.krzakova@zsbilina.cz</p> <p>Web : www.zsbilina.cz</p> <p>Zizovatel koly:</p> <p>Nzev: steck kraj</p> <p>Adresa: Velk Hradebn 3118/48, 400 02 st nad Labem</p> <p>IO: 70892156</p> <p>Telefon: +420475657215</p> <p>Fax: +420475657299</p> <p>Web: www.kr-ustecky.cz</p> <p>Platnost dokumentu:</p> <p>Od 1. 9. 2015</p> <p>VP byl schvlen kolskou radou dne 25.8.2015.</p> <p>VP byl projednn v pedagogick rad dne 17.6.2015.</p> <p> --------------------------------------------</p> <p>MOTTO:</p> <p> ekni mi a j zapomenu,</p> <p> uka mi a j si zapamatuji,</p> <p> nech mne to udlat a j pochopm.</p> <p>2. Charakteristika koly</p> <p> 2.1. Velikost a plnost koly</p> <p>Zkladn kola praktick, Blina Kmochova 205/10 je pln organizovan kola sdevti postupnmi ronky. Ve kola jsou vzdlvni ci smentlnm postienm. Kapacita koly je 200 k.</p> <p>2.2. Vybavenost koly</p> <p>Prostorov vybaven</p> <p>Ve kole je 9 kmenovch td, dal dv uebny sinteraktivn tabul, znich jedna slou i jako hudebna, a potaov uebna.</p> <p>Pro odbornou vuku nkterch pedmt je ve kole k dispozici tlocvina, cvin kuchyka, hudebna, velk a mal dlna, keramick dlna, posilovna a koln zahrada stravnatm hitm a pozemky pro vuku pracovnho vyuovn. Pro vuku tlesn vchovy vzhledem kprostorovm podmnkm tlocviny vyuvaj vyuujc i vceelov sportovn hit u koly,lehkoatletick stadion, zimn stadion a plaveckou halu.</p> <p>V budov se nachz i kancele veden koly, ekonomky a hospodky. Pedagogm slou dv sborovny a vychovatelna na internt koly..</p> <p>Ve koln budov je i koln jdelna, kterou tvo kuchyn, kancel vedouc koln jdelny a jdelna.V jdeln se stravuj dochzejc ci, ci ubytovan na internt a zamstnanci koly.</p> <p>Materiln vybaven</p> <p>Vechny tdy i ostatn prostory koly jsou vybaveny standardnm nbytkem lavicemi a idlikami, stoly a idlemi, katedrami, sknmi a skkami. Ve vtin td byl star nbytek nahrazen novm a ve vtin td jsou vkov staviteln lavice a kovsk idle. </p> <p>Kvuce maj vyuujc kdispozici dostaten mnostv nzornch pomcek. Pomcky jsou pravideln doplovny a modernizovny dle rozpotu koly a poadavk jednotlivch vyuujcch a vychovatelek. Vsouladu se kolnm vzdlvacm programem jsou poizovny i nov uebnice a pracovn seity. Novou literaturou jsou doplovny i ob knihovny kovsk a uitelsk.</p> <p>Technick vybaven</p> <p>kola je tak vsouladu spoadavky dnen doby vybavena vpoetn technikou. Zamstnancm i km koly jsou kdispozici potae, kter maj i pipojen nainternet. Pi vuce mohou vyuujc vyuvat i notebooky sdataprojektory. Velkm pnosem pro vuku jsou tyi interaktivn tabule. Vyuujc maj kdispozici ji celou adu vukovch program, kter jsou postupn doplovny vsouvislosti snabdkou trhu. Ve vuce vyuujc tak vyu-vaj odborn poady na DVD nosich. Vrmci projektu Interaktivn za poznnm vytvoili uitel i 14 sad didaktickch uebnch materil, kter jsou ureny pedevm pro prci na interaktivnch tabulch.</p> <p>Pro poizovn dokumentace zrznch kolnch akc slou digitln fotoapart a kamera. Nvtvnci webovch strnek koly si tak mohou prohldnout vdy aktuln zprvy a obrazov materil.</p> <p>Hygienick vybaven</p> <p>Hygienick podmnky koly jsou vsouladu svyhlkou MZ .410/2005 Sb., o hygiennickch poadavcch na prostory a provoz zazen a provozoven pro vchovu a vzdlvn dt a mladistvch : lavice a idle rznch velikost i vkov staviteln, vkov staviteln idle u pota ,odpovdajc nbytek, vyhovujc stav podlah, vyhovujc uml osvtlen, regulace dennho osvtlen a zbrana oslnn, odpovdajc hygienick zazen, prostory pro praktickou vuku, zazen tlocviny ochrana raditor, vtrn ovladateln zpodlahy, vyhlce odpovd i ubytovac zazen.</p> <p>Ve spoluprci se zizovatelem byly ve kole dostaveny umvrny a atny u tlocviny a atny pro odkldn obuvi pro dochzejc ky</p> <p> 2.3. Internt</p> <p>Soust koly je tak internt. Jeho kapacita je 39 lek. Na internt jsou ubytovny dti, kter nemaj trval bydlit vBlin, dti znepodntnho sociokulturnho prosted, zrodin ohroench sociln patologickmi jevy, dti, kter jsou vpi psychiatrick ambulance a potebuj celodenn reim.</p> <p> koln vzdlvac program interntu tvo samostatnou plohu.</p> <p> 2.4. Pedagogick sbor</p> <p>Pedagogick sbor tvo 14 pedagogickch pracovnk: 12 uitel vetn editelky koly a zstupkyn, 1 vychovatelka interntu a 1 asistentka pedagoga. </p> <p>Kvalifikovanost pedagogickho sboru se pohybuje na hranici 90 %. Chybjc kvalifikace je vak nahrazena svdomitm pstupem pedagog kvykonvan prci a hezkm vztahem ke svenm km. kola se navc i nadle sna vytvet podmnky pro doplnn i rozen kvalifikace. </p> <p>2.5. Spoluprce srodii</p> <p>Spoluprce srodii pat kdleitm faktorm vprocesu vchovy a vzdlvn. Jednotn psoben rodi a koly na dt je zkladnm pedpokladem efektivn vchovy a vzdlvn.</p> <p>Informovanost rodi o plnovn, prbhu a vsledcch vzdlvn k</p> <p>Rodie jsou informovni o prbhu vzdlvn prostednictvm kovskch knek, na tdnch schzkch a individulnch konzultacch jednotlivch vyuujcch.Vdy v1. a 3.tvrtlet maj rodie monost zastnit se rozboru slovnho hodnocen svho dtte, kter snm provede jeho tdn uitel. Vppad ppadnho neprospchu dtte je o tto skutenosti zkonn zstupce psemn informovn a vyzvn knvtv koly, kde je domluven dal postup potebn kodstrann i zmrnn vukovch obt.</p> <p>Zapojen rodi do ivota koly</p> <p>Rodie jsou pravideln zvni na akce podan kolou, pedevm na koln projekty a tvoiv dlny. Vbudoucnu by chtla kola pipravovat pro rodie a irokou veejnost i koln akademii. Po pedchozm souhlasu veden koly maj rodie monost astnit se pmo samotnho vyuovn. </p> <p>kolsk rada</p> <p>Pi kole je zzena kolsk rada. kolsk rada m ti leny: 1 zstupce zizovatele, </p> <p>1 zstupce pedagog a 1 zstupce zkonnch zstupc nezletilch k.</p> <p>Prostednictvm kolsk rady maj rodie i ostatn lenov rady monost podlet se na sprv koly. kolsk rada se vyjaduje knvrhu kolnho vzdlvacho programu a k jeho nsledn realizaci, schvaluje vron zprvu o innosti koly,koln d, pravidla pro hodnocen vsledk vzdlvn, podl se na zpracovn koncepnch zmr rozvoje koly, projednv nvrh rozpotu na dal rok a inspekn zprvy esk koln inspekce.</p> <p>2.6. zen koly a organizace vuky</p> <p>zen a koordinace prce uitel</p> <p>Veden koly se opr pi svm zen o poradn sbor.Poradn sbor tvo vchovn poradce, koln metodik prevence, metodik informanch a komunikanch technologi, metodik environmentln vchovy a vedouc metodickho sdruen pro 1.a 2.stupe koly. Jednotliv lenov poradnho sboru koordinuj ten okruh innost vrmci vzdlvacho procesu, kter vyplv zjejich pracovn npln, a podvaj podnty a pipomnky kchodu a organizaci koly a vuky.V tomto smyslu tvo ir tm veden koly.</p> <p>Vichni pedagogit pracovnci se pravideln jedenkrt msn schzej na pracovnch poradch, kde spolen pipravuj pln innosti na nadchzejc msc a e bn zleitosti tkajc se chodu koly.</p> <p>Organizace vuky</p> <p>Vuka vjednotlivch tdch probh podle platnch rozvrh. Dlka vyuovac hodiny je 45 minut. Vyuujc v1.- 3.ronku a ve specilnch tdch si mohou dlku vyuovac hodiny uzpsobit schopnostem k a vyuvat monosti vuky vtzv. blocch. </p> <p>Ostatn vyuujc si mohou organizaci vuky vodvodnnch ppadech pizpsobit svm potebm a to po pedchozm souhlasu veden koly (nap. koln projekty, divadlo, vlety ,exkurze, ).</p> <p>2.7. Poskytovn poradenskch slueb ve kole</p> <p>Poradensk sluby ve kole zajiuje vchovn poradce ve spoluprci se kolnm </p> <p>metodikem prevence, vedenm koly, tdnmi uiteli a ostatnmi pedagogickmi pracovnky.</p> <p>Zamen poradenskch slueb</p> <p> poradenstv km voblasti uebnch postup, styl a strategi, poradenstv zkonnm zstupcm ka ve vchov a vzdlvn,</p> <p> poradenstv pi koln nespnosti, postupy een neprospchu a podpora k ve snaze kdosaen lepch studijnch vsledk,</p> <p> poradenstv km i zkonnm zstupcm pi een a prevenci sociln patologickch jev,</p> <p> karirov poradenstv, volba koly,</p> <p> poskytovn informac o slubch poradenskch zazench, spoluprce stmito zazenmi a pomoc rodim pi spoluprci stmito institucemi</p> <p> poradenstv km a zkonnm zstupcm zodlinho kulturnho prosted a sociln znevhodnnho prosted</p> <p> metodick podpora uitel pi een vchovnch a vzdlvacch problm k.</p> <p>Vchovn poradce i koln metodik prevence maj pevn stanoven konzultan hodiny. Mimo tyto konzultan hodiny poskytuj poradensk sluby dle individulnch poteb k, zkonnch zstupc a pedagogickch pracovnk.</p> <p>kola pi poskytovn poradenskch slueb zce spolupracuje se Speciln pedagogickm centrem vTeplicch a vBlin. Pi een vchovnch problm spolupracuje se Ste-diskem vchovn pe vMost.</p> <p>2.8. Volnoasov aktivity</p> <p>kola nabz km vrmci prevence sociln patologickch jev monost smysluplnho vyuit volnho asu. ci mohou navtvovat jednorzov projektov odpoledne. Volno-asov aktivity jsou zameny na sport , vtvarnou,hudebn, pracovn a dramatickou vchovu. ci tak mohou po vyuovn vyuvat potaovou uebnu a kovskou knihovnu. Nabdka volnoasovch aktivit je vdy pizpsobovna zjmu k.</p> <p> 2.9. Dlouhodob projekty a mezinrodn spoluprce</p> <p>kola nen zapojena do dlouhodobch projekt a mezinrodn spoluprce</p> <p> 3. Charakteristika kolnho vzdlvacho programu</p> <p> 3.1. Zamen koly</p> <p>Zkladn kola praktick vzdlv ky smentlnm postienm.Vzhledem kuritm omezenm, kter nai ci maj, je prvoadm kolem koly poskytnut takovch vdomost, dovednost a nvyk, kter km umon zapojen do praktickho ivota. Sohledem na rozdlnost rozumovch schopnost k, schopnost uen a pracovnch dovednost je teba pi-stupovat ke kadmu jedinci individuln, respektovat jeho monosti a pozitivn hodnotit kad sebemen pokrok vrozvoji jeho osobnosti.</p> <p>Vzhledem ktomu, e dt slehkm mentlnm postienm dosahuje koln zralosti vpozdjm vku, je hlavnm kolem vprvnm obdob koln dochzky adaptace k na nov prosted, utven a upevovn zkladnch hygienickch nvyk a zkladnch socilnch dovednost. Velk draz je tak kladen na rozvjen a upevovn slovn zsoby a vyjadovacch schopnost, nebo jsou zkladnm pedpokladem pro dal koln prci</p> <p>Na druhm stupni koly je vzdlvn k zameno na zskvn vdomost, rozvjen dovednost a nvyk, kter mohou ci vyut ke zven kvality osobnho ivota vetn profesnho uplatnn. Ztohoto dvodu je ve vzdlvacm procesu uplatovn princip dslednho propojen zskvanch vdomost a dovednost svyuitelnost vpraktickm ivot.U k jsou rozvjeny zejmna pracovn dovednosti, motorick a tvoiv schopnosti,vedeme je</p> <p>kpozitivnmu vztahu kprci.ci se u samostatn a zodpovdn pracovat, ale u se i prci vtmu, u se vzjemnmu respektovn a ven si prce druhho. </p> <p>Pro spn vzdlvn k je velmi dleit ptelsk atmosfra a takov pracovn klima, aby ci kolu rdi navtvovali.Proto je utven vzjemnho vztahu mezi uiteli a ky, kdy jeden respektuje druhho a ve vzdlvacm procesu vystupuj jako rovnocenn partnei, prioritou.</p> <p>ci jsou vedeni kvzjemn ohleduplnosti, toleranci, ochot pomoci druhmu.U se zvldat a eit konfliktn situace.V rmci prevence sociln patologickch jev je velk pozornost vnovna ikan a agresivnm projevm chovn jako takovm.kola se i nadle budeme vnovat poznvn a chpn kulturnch odlinost jinch nrod.</p> <p>Vzhledem kpotu k, kte kolu navtvuj, panuje ve kole rodinn atmosfra.Ta poskytuje vhodn prosted prv dtem, kter vyaduj citliv pstup..Umouje innou vzjemnou spoluprci mezi uiteli i ky a pispv kvytven vzjemn dvry.</p> <p>3.2. Cle vzdlvacho programu</p> <p>Cle vzdlvacho programu vychzej zvvojovch zvltnost k smentlnm po-stienm. K naplovn cl vyuvaj uitel takovch pstup, metod a forem prce, kter odpovdaj vvojovm a osobnostnm zvltnostem tchto k.</p> <p>Umonit km osvojit si strategii uen a motivovat je pro celoivotn uen</p> <p> nauit ky ustlenmu postupu pi osvojovn uiva</p> <p> astm opakovnm upevovat zskan poznatky i dovednosti</p> <p> oceovnm sebemench spch motivovat ky kceloivotnmu uen</p> <p> pimenm zpsobem prezentovat vznam vzdlvn</p> <p>Podncovat ky ktvoivmu mylen, logickmu uvaovn a keen problm</p> <p> prostednm nzoru a konkrtnch situac rozvjet logick uvaovn </p> <p> nauit ky zkladnm krokm pi een problm a praktickch situac</p> <p> vytvet dostatek pleitost kzskvn novch zkuenost a poznatk</p> <p>Vst ky kvestrann a inn komunikaci</p> <p> u k systematicky rozvjet eov schopnosti</p> <p> nauit ky dorozumvat se vbnch komunikativnch situacch</p> <p> umt vhodnm zpsobem vyjdit svj nzor</p> <p> vst ky kzskn sebedvry pi vystupovn na veejnosti</p> <p>Rozvjet u k schopnost spolupracovat a respektovat prci a spchy vlastn i druhch</p> <p> u k rozvjet schopnost porozumn chovn a innostem druhch</p> <p> nauit se pracovat vtmu a pochopit vznam spoluprce</p> <p> umonit km zat pocit uspokojen z prce vlastn i zespolench vsledk</p> <p>Pipravovat ky ktomu, aby se projevovali jako samostatn , svobodn a zodpovdn osobnosti, uplatovali sv prva a naplovali sv povinnosti </p> <p> vst ky kosvojen si zkladnch spoleenskch norem</p> <p> nauit ky posoudit adekvtnost svho vlastnho chovn a jednn</p> <p> rozvjet u k povdom o tom, e maj sv prva, ale i sv povinnosti</p> <p> posilovat u k jejich sebevdom a pozitivn pedstavu o sob samm</p> <p> nauit ky vlastnmu relnmu sebehodnocen</p> <p>Vytvet u k potebu projevovat pozitivn city vchovn, jednn a vprovn ivotnch situac, rozvjet vnmavost a citliv vztahy klidem, svmu prosted i kprod</p> <p> vhodnm pstupem a vbrem innost zajiovat km dostatek pleitost kzavn pocitu radosti a uspokojen </p> <p> vytvet pozitivn vztahy ke svm vrstevnkm a celmu okol</p> <p> nauit se respektovat osobnost druhho jedince</p> <p> vytvoit pozitivn vztah ke svmu prosted a uvdomovat si vznam prody pro lovka</p> <p> dle svch schopnost a monost se aktivn podlet na ochran ivotnho prosted </p> <p>Uit ky aktivn rozvjet a chrnit fyzick, duevn a sociln zdrav a bt za n zodpovdn</p> <p> na zklad pochopen zkladnch poteb zdravho vvoje jedince vytvet a upevovat poznatky a dovednosti k v oblasti pe o zdrav</p> <p> pochopit vznam zdravho ivotnho stylu a jeho dodrovn</p> <p> vrmci svch monost umt zavolat a poskytnout zkladn pomoc v situacch ohroujcch ivot a zdrav</p> <p>Vst ky ktoleranci a ohleduplnosti kjinm lidem, jejich kulturm a duchovnm hodnotm,</p> <p>uit je t spolen sostatnmi lidmi</p> <p> na zklad poznvn kulturnch a duchovnch hodnot rznch nrod vst ky ktoleranci a ohleduplnosti kjinm kulturm</p> <p> na zklad zskanch poznatk pekonvat vit pedsudky vi lidem odlinch kultur a vst je ktoleranci kminoritnm skupinm</p> <p>Pomhat km poznvat a rozvjet sv schopnosti i reln monosti a uplatovat je spolu sosvojenmi vdomostmi a dovednostmi pi rozhodovn o vlastn ivotn a profesn orientaci </p> <p> prostednictvm praktickch innost rozvjet pirozen schopnosti k a pipravovat je tak na volbu a vkon budoucho povoln</p> <p> prostednictvm vlastnho sebehodnocen nauit ka postupn posoudit sv schopnosti a monosti a svj pracovn vkon </p> <p>3.3. Utven klovch kompetenc</p> <p>Smyslem a clem vzdlvn k slehkm mentlnm postienm je jejich vybaven </p> <p>souborem klovch kompetenc na rovni, kter...</p>

Recommended

View more >