?· sadržaj riječ unaprijed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....

Download ?· Sadržaj Riječ unaprijed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .…

Post on 27-Jul-2018

214 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • DESNIINI SUSRETI 2010.Zbornik radova

  desniini susreti 5.indb 1 5. 9. 2011. 10:03:14

 • Biblioteka DESNIINI SUSRETI sv. 5

  Nakladnici Filozofski fakultet u Zagrebu, Centar za komparativnohistorijske i interkulturne studije

  Plejada d.o.o., Zagreb

  Za nakladnike Damir Boras Igor Rani

  Uredili Drago Roksandi

  Ivana Cvijovi Javorina

  Recenzent Velimir Viskovi

  Tiskanje ove knjige potpomogli su Ministarstvo kulture Republike Hrvatske i Ured za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske

  Fotogra!ja na naslovnici Vladan Desnica (iz fotodokumentacije dr. sc. Uroa Desnice)

  Copyright 2011., Plejada, Zagreb

  ISBN 978-953-7782-08-5

  desniini susreti 5.indb 2 5. 9. 2011. 10:03:14

 • DESNIINI SUSRETI 2010.

  Zbornik radova

  Uredili Drago Roksandi

  Ivana Cvijovi Javorina

  Filozofski fakultet u Zagrebu Plejada

  Zagreb, 2011.

  desniini susreti 5.indb 3 5. 9. 2011. 10:03:14

 • desniini susreti 5.indb 4 5. 9. 2011. 10:03:14

 • Sadraj

  Rije unaprijed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

  Zoran KravarZimsko ljetovanje Vladana Desnice pod ideolokokritikim leama . . . . . . . . . 9

  Drago Roksandi...Pisac uvijek ima upravo onoliku slobodu stvaranja koliku sam sebi dozvoli...

  Civilna kultura Vladana Desnice poslije 1945. godine . . . . . . . . . . . . 18

  Tihomir BrajoviIronija i kolektivna memorija: Desnica, Krlea, Andri . . . . . . . . . . . . . . 31

  Kritof Jacek KozakPolitika i etika u slovenskoj poslijeratnoj dramatici . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

  Helena PeriiJezik ideologije i ideologija jezika u Desniinoj drami Ljestve Jakovljeve . . . . . . . 49

  Davor Duki, Goranka utaloTodesenthebung aus dem Sterbezimmer: koncepti ideologije i vlasti u recepciji

  Desniinih Proljea Ivana Galeba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

  Mihajlo PantiDesniina pria o prii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

  Raid DuriIntelektualistika poezija Vladana Desnice izmeu antikoga mimezisa, kranskog

  misticizma i islamskoga su'zma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

  Luca VaglioVidovi policentrizma i problematinosti u romanu Zimsko ljetovanje

  Vladana Desnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

  Lana MolvarecIdeologija i epistemologija u Desniinim novelama . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

  Igor RadekaPedagogija i ideologija u Hrvatskoj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116

  Maa KolanoviJedan roman i Omladina na putu bratstva. Poetika osporavanja romana angi

  Alojza Majetia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137

  Prilozi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161Imensko kazalo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171

  Autori lanaka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175

  desnica 5-00.indd 5 5. 9. 2011. 10:49:14

 • desniini susreti 5.indb 6 5. 9. 2011. 10:03:15

 • Rije unaprijed

  Peti svezak biblioteke DESNIINI SUSRETI, Desniini susreti 2010. Zbornik rado-va, koji zajedniki realiziraju Centar za komparativnohistorijske i interkulturne studije Fi-lozofskog fakulteta Sveuilita u Zagrebu i Plejada d.o.o., sadrava pristigle te prihvaene radove nastale na temelju priopenja na Desniinim susretima 2010.: Ideologija vlasti i ideologinost teksta, odranima u Zagrebu, Zadru i Islamu Grkom, od 17. do 19. rujna 2010. godine. Ove Desniine susrete osmislili su, prema ovlatenju Pripremnog odbora (prof. dr. sc. Zoran Kravar, prof. dr. sc. Kreimir Nemec, prof. dr. sc. Drago Roksandi, Velimir Viskovi i edomir Vinji), prof. dr. sc. Zoran Kravar i prof. dr. sc. Drago Rok-sandi. Njih dvojica su bili i supredsjedatelji (vidjeti prilog 1). Tajnica Pripremnog odbora bila je mr. sc. Magdalena Najbar-Agii.

  Slijedei temeljnu programsku orijentaciju Desniinih susreta, sudionice/sudionici su s nizom novih itanja djela Vladana Desnice, ali i Ive Andria, Petera Boia, Edvarda Kocbeka, Primoa Kozaka, Miroslava Krlee, Alojza Majetia itd., itd., vrlo kritiki i po-najprije u ugodnome dijalokom ozraju, raspravili vie vidova teme koja je veliki istrai-vaki izazov u hrvatskoj, drugim junoslavenskim i europskim kulturama (vidjeti prilog 2). U tome su se svi involvirani suglasili. Nadamo se da e itateljice/itatelji ovog zbornika, isto tako kritikom i dijalokom recepcijom, to potvrditi.

  Potomci knjievnika Vladana Desnice i vlasnici Kule Stojana Jankovia su i ovom prili-kom bili izvrsni domaini svima onima koji su se u nedjelju, 19. rujna 2010. godine okupili odati potu velikom piscu i upoznati se s jedinstvenom ljepotom Kule Stojana Jankovia.

  Ovaj svezak tiskan je s novanom potporom Ministarstva kulture RH i Ureda za naci-onalne manjine Vlade Republike Hrvatske. Najsrdanije se zahvaljujemo ministru Jasenu Mesiu te gosp. Aleksandru Tolnaueru na razumijevanju i podrci. Urednici se i ove godine zahvaljuju gosp. Iliji Raniu iz nakladnikog poduzea Plejada d.o.o. iz Zagreba i njegovim suradnicima na izvrsnoj suradnji.

  U Zagrebu, 16. kolovoza 2011. Urednici

  desniini susreti 5.indb 7 5. 9. 2011. 10:03:15

 • desniini susreti 5.indb 8 5. 9. 2011. 10:03:15

 • 1.ZIMSKO LJETOVANJE

  VLADANA DESNICE POD IDEOLOKOKRITIKIM LEAMA

  Zoran Kravar

  Saetak: Premda je nastao u doba snane ideologiziranosti javnoga diskursa, roman Zimsko ljetovanje uvelike je slobodan od prepoznatljivih ideolokih implikacija. Njegova neideolo-ginost utoliko je paradoksalnija to se njegova radnja zbiva u prijelomnim godinama Dru-goga svjetskog rata (nakon kapitulacije Italije), a na prostoru na kojem se izravno ili neizrav-no osjea djelovanje vie vojnih i politikih sila: zapadnih saveznika (bombardiranje Zadra), Nijemaca, partizana i, u retrospekcijama, Talijana. Odsutna u samu romanu, ideologija je, meutim, obiljeila recepciju romana i kritiku diskusiju o njemu.

  Kljune rijei: ideologija, Zimsko ljetovanje, Vladan Desnica, Joa Horvat, Marin Franie-vi

  Ideolokokritiki pristup knjievnom djelu, na koji bih se oslonio u ovom razmiljanju o romanu Vladana Desnice Zimsko ljetovanje i o njegovoj najranijoj recepciji, jo uvijek trai svoju de

 • D E S N I I N I S U S R E T I 2 0 1 0 . Z b o r n i k r a d o v a10

  dobno voenih polemika, i to ne samo interno

 • Zimsko ljetovanje Vladana Desnice pod ideolokokritikim leama 11

  odreeni oblik politikoga djelovanja ili, da se oslonim na jednostavniju de

 • D E S N I I N I S U S R E T I 2 0 1 0 . Z b o r n i k r a d o v a12

  ***to je to to roman Vladana Desnice, u veem dijelu njegove radnje, a sa stajalita ov-

  dje odabrane heuristike, rastereuje od ideologije? Tko Zimsko ljetovanje jo ne poznaje, a raspolae znanjem kakvo o knjievnim djelima obino prikupimo i prije nego to prione-mo itanju, mogao bi povjerovati da je roman itekako ideologian. Na to navode okvirna odreenja njegove radnje, koja je smjetena u pretposljednju godinu Drugoga svjetskog rata, u grad Zadar, gdje su se tada odvijale estoke ratne operacije, tj. savezniko bombar-diranje, a zatim se premjeta u zadarsko zalee, u imaginarno ravnokotarsko selo Smiljevci (po imenu blisko Smiliu, a po opisu Islamu Grkom), iz kojega se vidi razaranje grada i uje buka eksplozija. Sam po sebi, drugi je svjetski rat bio upravo sukob razliitih politikih poredaka i njihovih ideologija, a Zadar, koji je do 1943. bio pod vlau talijanskih faista, a zatim pod njemakom okupacijom i na meti saveznikih aviona, postao je 1944. mjestom jo jednoga njihova izravna sukoba.

  I kad su posrijedi likovi romana skupina zadarskih graana o kojima se pripovijeda ka-ko su se povukli iz razruenoga grada u prigradsko selo nastanjeno srpskim stanovnitvom, i seljaci koji gradskim doseljenicima osiguravaju boravak i opstanak pomislili bismo da e njihova karakterizacija iznijeti na vidjelo i njihovu obiljeenost politikom i idelogijom. Za emigrante iz Zadra valja pretpostaviti da su dva desetljea ivjeli kao podanici faisti-koga reima te doivjeli njegov slom, a srpski seljaci iz Smiljevaca okrueni su, premda ne i izravno dodirnuti, ratom, u kojem, uz velike sile, sudjeluju i protagonisti internoga ju-noslavenskog sukoba ustae, etnici i partizani voeni takoer agresivnim ideologija-ma, temeljenima, uz ostalo, i na religijskim opredjeljenjima od kojih je jedno svojstveno stanovnicima Smiljevaca.

  Napokon, u Zimskom ljetovanju na istom se prostoru susreu, zadravajui naslijeene stereotipe jedni o drugima, graani i seljaci, ljudi podijeljeni civilizacijskom demarkacijom koja u junoslavenskim knjievnostima rijetko ostaje bez ideoloke nadinterpretacije, bilo da se pisac, poput Miroslava Krlee u Povratku Filipa Latinovicza ili Milana Begovia u Gigi Barievoj, oprezno priklanjaju modernistikom kozmopolitizmu, ili da ostaje na pozi-ciji konzervativnoga ruralizma, poput veine hrvatskih i srpskih realista, ali i niza pisaca iz meuratnoga razdoblja, podjednako onih iz krugova naprednjake socijalne knjievnosti i onih okupljenih oko seljakih i nacionalnih ideologija.

  U geokulturnom i povijesnom kontekstu koji okruuje tematiku Zimskoga ljetovanja ideologije su, dakle, bile i prisutne i djelotvorne. Kao subliminalne motivacije ili kao deklarirani programi pokretale su milijune ljudi, odluivale o sadanjosti i buduno-sti velikih politikih sistema, gospodarile ivotom i smru. Usprkos tome, Desniin je roman prema toj gigantomahiji ideolokih opcija ostao rezerviran, pozabavivi se dis-kurzivnom praksom koju danas prepoznajemo kao ideoloku samo u usputnim epizo-d