Εισαγωγή στην Επιστήμη των Η/Υ ΙΙ Μάθημα 9 gmt iii

Download Εισαγωγή στην Επιστήμη των Η/Υ ΙΙ Μάθημα 9 GMT III

Post on 08-Jan-2016

40 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Εισαγωγή στην Επιστήμη των Η/Υ ΙΙ Μάθημα 9 GMT III. http://seismo.geology.upatras.gr/comp/. Ποιες εντολές έχουμε μάθει …?. Δημιουργεί χάρτες Δημιουργεί διαγράμματα x,y Προσθέτει κείμενο Δημιουργεί Ιστογράμματα Δημιουργεί Ροδογράμματα Βρίσκει μέγιστα-ελάχιστα. pscoast psxy pstext - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • /

  9 GMT IIIhttp://seismo.geology.upatras.gr/comp/

 • ?pscoastpsxypstextpshistogramPsroseminmax x,y -

 • pshistogram

 • psrose

 • Batch files ..? DOS (. dir, echo, pause..)

  ? (.. )

  ? text editor .BAT . DOS.

 • Awk, sed ( ) Unix Windows .. , , , , gawk {print $2,$1} a.dat > b.datgawk "{print $1, \"R\" }" a.dat > b.dat

 • (Palette)Makecpt (palette)

  psscale

  Grd2cpt - (grid)

 • makecptmakecpt [ Ctable ] table [ D] [ I ] [ M ][ N ][ Q[i|o] ][ Tz0/z1/dz | Tztable] [ V ] [ Z ] makecpt Cpolar T-200/200/25 > colors.cpt

 • palettes GMThttp://pdfb.wiredworkplace.net/cpt-city/www/cpt-city

 • psscalepsscale Dxpos/ypos/length/width[h] x,y,,[ A ] [ B[p|s]parameters ] [ Ccpt_file ] .[ E[b|f][length] ] [ I[max_intens|low_i/high_i] ] [ K ] [ L[i][gap] ] [ M ] [ Ndpi ] [ O ] [ P ] [ Q ] [ U[/dx/dy/][label] ] [ V ] [ X[a|c|r][x-shift[u]] ] [ Y[a|c|r][y-shift[u]] ] [ Zzfile ] [ ccopies ] psscale D6.5c2c/7.5c/1.25c O Ccolors.cpt I E B5:BATHYMETRY:/:m: >> map.ps

 • grd2cptgrd2cpt grdfile [ Ccptmaster ] .[ D ] [ Enlevels ] [ I ] [ Lminlimit/maxlimit ] [ M ] [ N ] [ Q[i|o] ] [ Rwest/east/south/north[r] ] [ Szstart/zstop/zinc ] [ T-|+|_|= ] [ V ] [ Z ] grd2cpt mydata.grd Crelief -S0/200/20 > mydata.cpt

 • makecpt -Cpolar -T-200/200/25 > colors.cpt

  psscale -D6.5c/4c/7.5c/1.25c -K -Ccolors.cpt -B100:BATHYMETRY:/:m: > map.ps6.5c4c

 • makecptmakecpt -Crelief -T-25/20/2 > colors1.cptpsscale -D1c/3c/15c/1.25c -K -Ccolors1.cpt -B5:BATHYMETRY:/:m: > map.ps

 • makecpt -Crelief -T-25/20/2 -I > colors2.cptpsscale -D1c/3c/15c/1.25c -K -Ccolors2.cpt -Uc -B5:BATHYMETRY:/:m: > map.psmakecpt

 • makecpt -Crelief -T-25/20/2 -Z > colors3.cptpsscale -D.1/3/15c/1.25c -K -Ccolors3.cpt -Uc -B5:BATHYMETRY:/:m: > map.ps

 • Gridding GMT

  nearneighbor Nearest-neighbor gridding scheme

  surface Continuous curvature gridding algorithm

  triangulate Perform optimal Delauney triangulation on xyz data

  pscontour

 • triangulatetriangulate infiles x,y,z[ Dx|y ] [ Eempty ] [ Ggrdfile ] [ H[i][nrec] ] [ Ixinc[unit][=|+][/yinc[unit][=|+]] ] [ Jparameters ] [ M[i|o][flag] ] [ Rwest/east/south/north[r] ] [ V ] [ Z ] [ :[i|o] ] [ b[i|o][s|S|d|D][ncol] ] [ f[i|o]colinfo ]

 • triangulate nf.dat -R420/470/70/120 -I1 -Gnf.grd (-R) .?grdinfo nf.grd - grd

 • pscontourpscontour xyzfile Ccptfile Jparameters Rwest/east/south/north[r] [ A[-][labelinfo] ] [ B[p|s]parameters ] [ D[dumpfile] ] [ Eview_az/view_el ] [ G[d|f|n|l|L|x|X]params ] [ H[i][nrec] ] [ I ] [ K ][ Lpen ] [ M[flag] ] [ N ] [ O ] [ P ] [ S ] [ Tindexfile ] [ U[/dx/dy/][label] ] [ V ] [ W[+]pen ] [ X[a|c|r][x-shift[u]] ] [ Y[a|c|r][y-shift[u]] ] [ ccopies ] [ :[i|o] ] [ b[i|o][s|S|d|D][ncol] ]

 • makecpt -Crainbow -T-25/20/2 > colors.cpt

  pscontour nf.dat -R420/470/70/120 -JX15c -Ccolors.cpt -W+0.5p -K -B10 > map.ps

 • makecpt -Crelief -T-25/20/2 > colors.cpt

  pscontour nf.dat -R420/470/70/120 -JX14c -Ccolors.cpt -W0.5p -K -B10 -I > map.ps

 • pscontour nf.dat -R420/470/70/120 -JX15c -Ccolors.cpt -W+0.5p -K -B10 -Lthick > map.ps

 • pscontour nf.dat -R420/470/70/120 -JX15c -Ccolors.cpt -W0.5p -K -B10 -A+gwhite+kred+pthick+s10 -I > map.ps

 • Grdimage

  Grdcontour

  Grdview3

 • grdimagegrdimage grd_z | grd_r grd_g grd_b Ccptfile Jparameters

  [ B[p|s]parameters ] [ Ei|dpi ] [ G[f|b]rgb ] [ Iintensfile] [ K ] [ M ] [ O ] [ P ] [ Q ] [ Rwest/east/south/north[r] ] [ Ssearch_radius ] [ T[s][o[pen]] ] [ U[/dx/dy/][label] ] [ V ] [ X[a|c|r][x-shift[u]] ] [ Y[a|c|r][y-shift[u]] ] [ ccopies ] [ f[i|o]colinfo ]

 • grdimage nf.grd -R420/470/70/120 -JX15c -K -Ccolors.cpt -B10 > map.ps

 • grdcontourgrdcontour grdfile Ccont_int Jparameters

  [ A[-|annot_int][labelinfo] ] [ B[p|s]parameters ] [ Ddumpfile ] [ Eazimuth/elevation ] [ G[d|f|n|l|L|x|X]params ] [ K ] [ Llow/high ] [ M[flag] ] [ O ] [ P ] [ Qcut ] [ Rwest/east/south/north[r] ] [ Ssmoothfactor ] [ T[+|-][gap/length][:LH] ] [ U[/dx/dy/][label] ] [ V ] [ W[+][type]pen ] [ X[a|c|r][x-shift[u]] ] [ Y[a|c|r][y-shift[u]] ] [ Z[factor[/shift]][p] ] [ ccopies ] [ bo[s|S|d|D][ncol] ]

 • grdcontour nf.grd -JX15c -K -C1 -B10 -A5 -Wathick,red -Wcthinnest,blue > map.ps

 • grdcontour nf.grd -JX15c -K -C1 -B10 -A5 -Wathick,red -A+gwhite+kred+pthick+s10 -Wcthinnest,blue > map.ps

 • grdviewgrdview relief_file grdJparameters

  [ B[p|s]parameters ] [ Ccptfile] [ Eview_az/view_el ] [ Gdrapefile | Ggrd_r,grd_g,grd_b ] [ Iintensfile] [ Jz|Zparameters ] [ K ] [ L[flags] ] [ Nlevel[/color]] [ O ] [ P ] [ Qtype[g] ] [ Rwest/east/south/north[/zmin/zmax][r] ] [ Ssmooth ] [ T[s][o[pen]] ] [ U[/dx/dy/][label] ] [ V ] [ Wtype/pen ] [ X[a|c|r][x-shift[u]] ] [ Y[a|c|r][y-shift[u]] ] [ Zzlevel ] [ ccopies ]

 • grdview-Qm -Qs ( m )-Qi , [ Qtype[g] ]

 • grdview nf.grd -R420/470/70/120 -JX15c -K -Qs -Wc -Ccolors.cpt -B10 > map.ps

 • grdview nf.grd -R420/470/70/120 -JX15c -K -Qi150 -Ccolors.cpt -B10 > map.ps

 • grdview nf.grd -R420/470/70/120 -JX15c -K -Qsm -E225/45 J5c -Ccolors.cpt -B10 > map.ps

 • GRDGrdcut grdGrdpaste grdGrdvolume Grdreformat - (.. Surfer)

 • ps2raster postscript .. JPEG, PNG, TIFF, kml . ps2rasterpsfile.psA P Tg

  Tb- BMPe- EPSf- PDFj- JPEGg PNG

 • grdcut C:\GMT457\gr_srtm_sea_land_30.grd -Ggr.grd R19/26/35/41

  grdview gr.grd JM15c -Qi150 -E180/90 -Catopo.cpt -K > map.ps

  pscoast -R -J -V -Df -W0.25p -B2 -O -N1/0.8p/255/0/0 -S100/180/255 >> map.ps

  ps2raster map.ps -Tg -P

 • *********************************