Из рук в руки. Калининград №25(1727) 04.04.2016

of 32 /32
39 ÐÅÃÈÎÍ ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 4 àïðåëÿ 2016 9 771810 951004 5 2 0 6 1 Ðåêîìåíäóåìàÿ öåíà 15 ðóáëåé ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ È ÐÅÌÎÍÒ ÀÂÒÎ. ÇÀÏ×ÀÑÒÈ. ÑÅÐÂÈÑ ÒÎÂÀÐÛ È ÓÑËÓÃÈ ÐÀÁÎÒÀ È ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ ÄÎÑÓÃ È ÇÄÎÐÎÂÜÅ ÎÏËÀÒÀ ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ ×ÅÐÅÇ ÑÌÑ — ÁÛÑÒÐÎ È ÓÄÎÁÍÎ. ÇÂÎÍÈÒÅ: 555-009 ÐÅÊËÀÌÍÎÅ ÈÇÄÀÍÈÅ. ¹25(1727) Êàëèíèíãðàä è Êàëèíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü Âûõîäèò ñ 1995 ãîäà 2 ðàçà â íåäåëþ: ïîíåäåëüíèê, ÷åòâåðã 1104802 580733 1104788 580766 1104806 1104776 1104800 58023

Author: mediadom39

Post on 27-Jul-2016

229 views

Category:

Documents


3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Из рук в руки. Калининград №25(1727) 04.04.2016

TRANSCRIPT

 • 39

  4 2016

  9 771810 951004 52061

  15

  . : 555-009

  .

  25(1727)

  1995 2 : ,

  1104802

  5807331104788

  580766

  1104806

  1104776

  1104800 58023

 • 2 25(1727) 4 2016 . 555-009

  77058

  111704

  1104901

  10112

  1104896

 • 101

  . 1-. -,

  2/16 2010 /, 40,5/18,5/11

  ., /, / ., -

  ., , , ,

  . , -

  , ,

  . .77-73-87, .76-60-77

  . 1-. -,

  6/9 , 35/17/7 ., /, /-

  , / . , . -

  , . /-

  , . .8-909-777-16-54

  . 1-. -,

  2/4 2007 /, 37/17/10 .,

  /, , / ., -

  ., . .77-73-87, .76-

  60-77, .8-952-795-76-74

  . 1-. -,

  7/7 2013 /, 40/17/13 .,

  /, , / ., -

  ., , . , -

  . .77-73-87, .76-60-77, .8-

  921-102-48-00

  . 1-.

  -, , 36,5 .,

  /, 3,1, -

  , ,

  /, , , 1.642.500

  ., . .66-66-90

  . 1-. -,

  - , 32/17/6,5 ., 3/6

  . , / ., /, -

  , /, , ,

  , . , , .,

  ,

  , , . .8-

  952-052-56-66

  . 1-. -, 2/5

  2014 /, 40/17/13 ., /,

  / ., , , -

  . .77-73-87, .76-60-77, .8-

  906-239-89-26

  . 1-. -, 6/6

  . 2016 /, 37/18/10

  ., /, , ,

  /, / ., . ,

  , ,

  1.650.000 ., . .8-921-

  260-82-01

  . 1-. -

  , 6/7 2007 /, 35/17/8

  ., /, , /

  ., , . .77-73-

  87, .76-60-77, .8-952-055-43-11

  . 1-. -,

  1/9 . , 34/15/9 .,

  /, / ., , -

  , 1.470.000 . ,

  . .31-31-31, .8-906-

  237-55-02, www.kliper.ru

  . 1-. -,

  34/18/9 ., 8/8 . 2014

  /, /, / ., /, -

  , , ,

  1.780.000 ., . .21-

  22-30, .93-18-06

  . 1-. -,

  5/9 , 4 2018 -

  , 31/16/8 ., /, ,

  / ., 30%, -

  , ,

  1.200.000 ., . .77-73-

  87, .76-60-77

  . 1-.

  - , 2 / 9 . ,

  44/18,5/10,5 ., /,

  , / . ,

  ., 2.500.000 ., -

  . .31-31-31, .8-906-238-06-

  31, www.kliper.ru

  .

  1-. -, -

  2, 3/9 , 45/20/14

  ., /, , ,

  , ,

  2.417.000 ., .

  31-31-07

  8-906-213-49-10

  . 1-. -,

  122, 43,5/18/12 ., /, /

  ., .,

  , . , -,

  , ,

  . .77-73-87, .76-60-77,

  .8-921-102-48-00

  . 1-. -, 1/3

  . 1- 39,

  , . ,

  - + -

  16,5 . ( ),

  , . .8-900-

  569-24-60

  . 1-. -, 3/9

  . 1996 /, 38/19/9

  ., /, , . -

  , / , , -

  , / . ,

  , , .,

  2.150.000 ., . .8-

  921-260-82-01

  . 1-. -, -

  , 2/16

  (), 38/17/12 ., /,

  , / ., .,

  , . ,

  . .77-73-87, .76-60-77

  . 1-. -, -

  , 12/16

  (), 35,5/16/10 ., /,

  , / ., .,

  ,

  , . .77-73-87, .76-

  60-77, .8-905-243-70-01

  . 1-. -, -

  , 6/16

  (), 43/16/11 ., /,

  , / ., .,

  , -

  , . .77-73-87, .76-

  60-77

  . 1-. -, 1/9

  . (), 38/15,4/10

  ., /, / ., ,

  2.100.000 ., . .31-

  3 1 - 3 1 , . 8 - 9 0 6 - 2 3 6 - 4 8 - 9 0 ,

  www.kliper.ru

  . 1-. -, 3/11

  . , 40,46/16,73/11

  ., /, , ,

  . ., -

  , 4 2016

  , 3.157.920 ., .

  .31-31-31, .8-906-238-50-12,

  www.kliper.ru

  . 1-. -, 1/9

  . 1987 /, 37,6/17/9 .,

  /, , , /,

  , / .,

  , ,

  ., 2.000.000 ., -

  . .8-921-260-82-01

  . 1-. -, 5/9

  . 2015 /, 32/14/8 .,

  /, , /, ,

  , . , - /

  . , ,

  ., 2.350.000 ., .

  .8-921-260-82-01

  . 1-. -

  , 2/2 . , 30/18/8 .,

  . , / .,

  , ,

  , 1.650.000 ., -

  . .31-31-31, .8-952-058-76-

  36, www.kliper.ru

  . 1-. -

  , 7/8 . , 29/15/8 .,

  , /, / ., -

  , ,

  , . .31-31-31,

  . 8 - 9 06 - 2 37 - 7 5 - 3 0 ,

  www.kliper.ru

  . 1-. -,

  1 / 8 . 2 0 0 9 / ,

  38/18,5/11,4 ., /, ,

  , /, , . -

  , , / . -

  , , .,

  2.400.000 ., . .8-921-

  260-82-01

  . 1-. -,

  3/5 . 1970 /, 25/12,5/6,5

  ., /, , . -

  , /, , -

  , / . , / .,

  . , , -

  , 1.400.000 ., .

  .8-921-260-82-01

  . 1-. -

  , 1/4 , 2015

  , 38/18/10 ., /,

  , / ., .,

  . ., ,

  , -

  , , -

  . .77-73-87, .76-60-77

  -. 1-. -

  , - . , 8/9

  . 1980 /, 33/17/7 .,

  /, , . ,

  /, . , / .

  , ,

  ., ,

  2.000.000 . .8-921-260-82-01

  -. 1-. -

  , 3/12 1980 /, 38/17/7

  ., /, , . -

  , /, , ,

  / ., , -

  , .,

  2.100.000 ., . .8-921-

  260-82-01

  . 1-. -, 3/5

  , 2016 , 37/18/10

  ., /, , / .,

  50%, , -

  , , -

  . .77-73-87, .76-60-77

  . 1-. -, 4/4

  . , 37/18,5/10,5 ., /,

  / . , , .

  , 1.950.000 ., -

  . .31-31-31, .8-911-460-78-

  50, www.kliper.ru

  . 1-. -,

  5/12 , 45/19/12 .,

  , /, / ., -

  , ,

  ,

  40, /, , .

  .77-73-87, .76-60-77, .8-911-

  465-03-11

  .

  1-. -, - -

  , 4/12

  , 39/17/12 ., /,

  .,

  ., 2 , , -

  , -

  , 2.200.000 .,

  .

  31-31-07

  8-906-213-49-10

  . 1-. -,

  8/10 2009 /, 36/19/8,5

  ., , /

  ., /, , . -

  , . .55-56-78, .8-981-

  467-91-97

  . 1-. -,

  4 / 5 . 1 9 8 0 / ,

  35,2/17/6,3 ., /, ,

  . , /, ,

  / ., , -

  , .,

  1.950.000 ., . .8-921-

  260-82-01

  . 1-. -,

  1/5 . , 39/17/10 ., /,

  / ., . , -

  ., . , -,

  2.100.000 ., . .31-31-

  31, .8-906-237-75-30,

  www.kliper.ru

  25(1727) 4 2016 . 3

  1

  101 ..... - .............................................. 3

  102 ..... - ............................................... 4

  103 ..... - ............................................... 4

  104 ..... - ......................................... 5

  105 ..... - ............................................. -

  106 ..... ........................................................ 5

  107 ..... .................................................................. 5

  108 ..... ..................................................... -

  109 .......................................................................... 5

  111 ..... - .............................................. 5

  112 ..... - ............................................... 6

  113 ..... - ............................................... 6

  114 ..... - ............................................. -

  116 ......................................................................... 6

  117 ..... .................................................................. -

  118 ..... ..................................................... -

  119 ............................................................................. 6

  120 .............................................................................. -

  121 .......................................................................... 6

  123 ..... ............................................... 6

  124 ..... ................................................ 6

  125 ..... ...................................................... 6

  127 ..... ................................................................ 6

  128 ..... .................................................... 6

  130 ......................................................................... 6

  139 ..... ..................................................................... -

  140 ...... ............................................... 7

  149 ...... ........................................................... -

  . .

  150 ..... ............................7

  153 ..... ........................................7

  154 ..... ..........................7

  156 ..... ..................................................... -

  159 ............................................................................. 7

  160 ..... ....................................................................... 8

  201 ..... ..................8

  204 ...... .............................................................. 8

  205 ....., , ......................................8

  209 ..... . .................8

  210 ..... . .......................8

  219 ..... . ................................... -

  501 ..... ............................................ 9

  505 ..... ...................9

  507 ..... ...................................................................... 9

  509 ............................................................................. 9

  2

  .

  220 ..... ................................................... 10

  222 ..... ............................................. 10

  225 ..... ..................10

  226 ..... ........................................... 10

  228 ...... . ............................-

  229 ........................................................................... 10

  230 ..... ......................................................... 10

  231 ..... .............................................. 10

  234 ..... ..............................10

  237 ..... ....................................................... 11

  238 ..... ................................................ 11

  239 ........................................................................... 11

  240 ..... ............................................................ 11

  241 ..... ......................................................... 11

  242 ............................................................... 12

  245 ..... ............................12

  247 ..... .................................................................... 12

  248 ..... ........................................................ -

  249 ........................................................................... 12

  .

  250 ..... .................................................. 12

  251 ..... ........................................................ 12

  253 ..... ........................................................ 13

  254 ..... .............................................. 13

  255 ..... ................................................. 13

  258 ....., , ...............................13

  259 ........................................................................... 13

  260 ..... ..................................................... 14

  262 ..... ........................................................ 14

  263 ..... .................................................. 14

  265 ..... ..................................................... 14

  266 ..... ........................................................ 14

  269 ........................................................................... 14

  270 ..... ...................................................... 14

  275 ..... ........................................................ 19

  279 ........................................................................... 19

  280 ..... ............................................... 19

  282 ..... .................................................................... 19

  283 ..... ..................................................................... 19

  284 ..... .................................................... 19

  286 ..... .......................................19

  287 ..... .........................................19

  288 ...... . ...................................19

  289 ........................................................................... 19

  ,

  290 ............................................................... 19

  299 ........................................................................... 19

  .

  302 ..... ......................................................... 15

  304 .....IT ........................................... 16

  305 ..... ......................................... 16

  306 ..... .........................................16

  307 ...... . ..................................16

  308 ..... ................................16

  309 ..... ......................................................... -

  310 ..... ........................................................ 16

  311 ............................................................... 16

  312 ..... .................................................... 16

  313 ..... ................................................ 16

  314 ..... ...................................16

  315 ..... .......................................... 17

  316 ..... .......................................................... 17

  317 ..... ........................................... 17

  318 ..... ....................................17

  319 ..... ..................................17

  .

  322 ..... ......................................................... 18

  324 .....IT .............................................. -

  325 ..... ......................................... 18

  326 ..... .........................................18

  327 ...... . ..................................18

  328 ..... ................................... -

  329 ..... ......................................................... -

  330 ..... ........................................................... -

  331 ............................................................... 18

  332 ..... .................................................... 18

  333 ..... ................................................ 18

  334 ..... ...................................18

  335 ..... .......................................... 18

  336 ..... .......................................................... 18

  337 ..... ........................................... 18

  338 ..... ....................................18

  339 ..... ..................................18

  .

  340 ..... ................................................................ 18

  349 ..... ............................................................. 18

  . .

  380 ............................................................... 18

  389 ........................................................................... 18

  3

  401 ....., ....................20

  408 ..... .............................................. 21

  409 ........................................................................... 21

  410 ..... .........................22

  411 ...................................................................... 22

  413 ..... ................................... -

  415 ..... .............................................................. -

  417 ..... ................................................. -

  419 ........................................................................... 22

  420 ..... ,

  .............................................. 22

  421 .....

  .............................................. 27

  422 ..... ............................................. 28

  424 ...... . ................................28

  425 ..... ..................................... -

  426 .....- .......................................... 28

  428 ..... ......................................29

  429 ........................................................................... 29

  450 .................................................................. -

  459 ..... ........................................................................ -

  460 ..... .......................................................... 29

  469 ........................................................................... 29

  470 ..... .................................................. 29

  477 ..... .............................................................. -

  479 ........................................................................... 29

  480 ..... .......................................................... 29

  489 ........................................................................... 29

  510 ..... .......................................................... 29

  518 ..... ........................................................ -

  519 ........................................................................... 30

  520 ..... ............................................. -

  550 .................................................................. -

  559 ..... ........................................................................ -

  560 ..... .......................................................... 30

  569 ........................................................................... 30

  580 .................................................................. -

  589 ........................................................................... 30

  590 ..... .......................................................... 30

  599 ..... ........................................................................ -

  ,

  601 ..... .......................................................... 30

  609 ........................................................................... 30

  630 ..... ....................................30

  632 .....-, .............................................. 30

  634 ..... ...30

  639 ........................................................................... 31

  , ,

  640 ............................................................... 31

  649 ........................................................................... 31

  . .

  701 ...... ......................................................... 31

  709 ........................................................................... 31

  727 ................................................................. 31

  831 ..... .................................................. 31

  837 ....., , ......................................31

  920 ..... .......................................................... 32

  929 ........................................................................... 32

  930 ..... .......................................................... 32

  2 . . .........................................................................................15

  .......................................................................................................................................15

  3 . . ............................................................................................20

  ........................................................................................................................30

  1105116

 • . 1-. -, 2/9

  , 31/15/8 .,

  ., , / .,

  /, 1.700.000 .,

  . .8-911-484-66-60

  . 1-. -

  , 8/8 . , 33/16/8 .,

  , /, / ., -

  ., . .31-31-31, .8-

  9 0 6 - 2 3 7 - 7 5 - 3 0 ,

  www.kliper.ru

  . 1-. -,

  10/16 (), 37/16/10 .,

  /, , .,

  / ., , -

  ,

  , . .77-73-87,

  .76-60-77

  . 1-. -,

  2014 /, 35/18/9 ., /,

  /, / ., , -

  , -

  , .

  .77-73-87, .76-60-77, .8-909-

  791-97-16

  . 1-.

  -, 2/3 . . , /, /

  ., 38/18/8 ., . .,

  , . .33-

  60-57

  . 1-. -

  , 31/16/6 ., 4/5 , ,

  ., / ., ,

  1.750.000 ., . .21-

  22-30, .93-18-06

  . 1-. -,

  2011 /, 38/18/9,5 ., /,

  . , . , /

  ., -

  , ,

  , . .77-73-

  87, .76-60-77, .8-909-791-97-16

  . 1-. -

  , 6/9 , 38/17/9 .,

  , / ., /, -

  , . .55-56-78, .8-981-

  467-91-97

  -. 1-. -,

  - . , 2/4 ,

  , 29/19/6 ., 3

  , /, . ,

  , -

  , . .33-60-57

  . 1-. -, 3/5

  , 38/16/9 ., . .,

  /, / ., /, .

  , . .55-56-78, .8-

  981-467-91-97

  . 1-. -, 3/6

  . 2015 /, 39,5/18/10

  ., /, ,

  , /, ,

  , , 2.200.000

  ., . 1-.

  2-. -. .8-921-260-82-01

  . 1-. -,

  8 / 1 0 . 2 0 1 2 / ,

  40,5/20/12 ., /, ,

  , /, ,

  . , , -

  , , /

  . ,

  , ., 3.500.000

  ., . .8-921-260-82-01

  . 1-. -

  , 8/16 2014 /, 40,1/18,9

  ., /, , ,

  /, , , . -

  , , / . ,

  , .,

  2.900.000 ., . .8-921-

  260-82-01

  . . 1-. -, 4/4

  . , 40/22,5/10,5 ., /

  ., , /, , -

  2 , 95 , ,

  2.050.000 ., . .8-911-

  476-25-06

  . 1-. -

  , 2/3 . , 41/19/13 .,

  , /, / .,

  , , . .31-

  31-31, .8-906-237-75-30,

  www.kliper.ru

  . 1-. -, 3/5

  . 1996 /, .

  ., 40,4/22/10 ., . .,

  / ., /, , .

  , , /, .

  .55-56-78, .8-981-467-91-97

  . 1-. -, 3/5

  . , 30/17/6 .,

  , /, /

  . ,

  , 1.580.000 ., -

  . .31-31-31, .8-952-058-76-

  36, www.kliper.ru

  . , 13/9/2

  ., 2/5 . , /, /

  ., ., 1.250.000

  ., . .21-22-30, .93-18-06

  -. 1-. -

  48,87/24,7/13,05 ., -

  (

  3), - . , -

  ., /,

  , --

  , , -

  , 1- -

  2016 ,

  ,

  . .52-12-07

  102

  . 2-

  . -, . ,

  57,8 ., /, 3,1 ,

  , -

  , /, ,

  , 1.642.500 ., -

  . .66-66-90

  . 2-. -,

  3/5 . 1990 /, 53/28,3/8

  ., /, , . -

  , / , -

  , , / .,

  , , 2.150.000 .,

  . .8-921-260-82-01

  . 2-. -, -

  1/5 . , 61/38/9

  ., ., ., /, /

  ., , ,

  , . .77-73-87,

  .76-60-77, .8-952-055-43-11

  . 2-.

  -, 2/3 . 1945 /,

  36/25/5 ., /, , .

  , /, , -

  , -, -,

  / / ., . , -

  , ,

  , 2015 .,

  2.090.000 ., . .8-

  921-260-82-01

  -. 2-. -,

  9/10 . , 50/30,6/7 ., -

  , /, / .,

  , /, +,

  2.850.000 ., . .31-31-

  3 1 , . 8 - 9 0 6 - 2 3 7 - 5 5 - 0 2 ,

  www.kliper.ru

  . 2-. -, 1/5

  (), 62/32/10 ., /,

  , / ., -

  ., . ., -

  , , .

  .77-73-87, .76-60-77

  . 2-. -, 5/5

  (), 78/48/10 ., /,

  , 2 /, -

  ., . ., -

  , , .

  .77-73-87, .76-60-77

  . 2-. -, 4/4

  . , 39,4/25,1/8,9 .,

  /, , ,

  , 3

  ., 1.380.000 ., -

  . .31-31-31, .8-931-606-30-

  07, www.kliper.ru

  . 2-. -,

  5/9 , 4 2018 -

  , 53/31/9 ., /, ,

  / ., 30%, -

  , ,

  2.100.000 ., . .77-73-

  87, .76-60-77

  . 2-.

  -, 4/9 2007 /, 70/38/12

  ., ., / ., /, -

  ., . ,

  11 ., , . .55-56-

  78, .8-981-467-91-97

  . 2-.

  -, 2/5 . , 65/44/8,6

  ., . ,

  , 2

  , / ., 2.599.000

  ., . .31-31-31, .8-906-

  237-57-80, www.kliper.ru

  . 2-. -,

  7/10 2015 /, 70/33,5/11,5

  ., ., / ., /,

  11 ., , 2 .

  , . .,

  , . .55-56-78, .8-

  981-467-91-97

  . 2-. -, 1/4

  . 1960 /, 43/27/6 .,

  /, , , ,

  /, , / . -

  , , ,

  2.500.000 ., . .8-921-

  260-82-01

  . 2-. -,

  9/12 , 75/40/12 ., /,

  /, , ,

  , , ,

  4.125.000 ., . .52-

  61-22

  . 2-. -, 6/10

  . 1991 /, 50/29/7 .,

  /, , ., ,

  /, , , / .

  , , -

  , ., 3.100.000

  ., . .8-921-260-82-01

  .

  2-. -, 2/10 ,

  53/31/9 .,

  , ,

  , ,

  /, , 3

  ., 3.150.000

  ., .

  8-950-670-81-75

  . 2-. -, 4/5

  , 51/30/8 ., / ., -

  , ., /, -

  ., 2.850.000 ., -

  . .8-906-214-42-20

  . 2-. -,

  44/26/10 ., ., 1/5 .

  1945 / ,

  , , /

  ., 2.100.000 ., .

  .21-22-30, .93-18-06

  . 2-. -, -

  , 8/16

  (), 76/47/10 ., /,

  , / ., .,

  , -

  , . .77-73-87, .76-60-77

  . 2-. -, 3/11

  . , 65,/9/39,52/12

  ., /, , ,

  . ., -

  , 4 2016

  , 3.157.920 ., .

  .31-31-31, .8-906-238-50-12,

  www.kliper.ru

  . 2-. -, 4/5

  . 1980 /, 51/30/8 .,

  /, , ., . -

  , / , -

  , , , / .,

  , , ,

  2.570.000 ., . .8-

  921-260-82-01

  . 2-. -, 2/5

  . 1960 /, 45,7/28,4/6,1

  ., /, , ,

  . , /, , -

  , . , -

  , /, , / .

  , , .,

  2.450.000 ., . .8-

  921-260-82-01

  . 2-. -

  , 50/30/5,5 ., 1/2 .

  1961 /, ,

  , . , ,

  /, /, 25 ., .

  . ., 2.800.000 .,

  . .21-22-30, .93-18-06

  -. 2-. -,

  3/4 , 44/30/6 ., . -

  , / ., /, ,

  2.750.000 ., . .8-921-

  260-82-01

  . 2-. -,

  1/5 . , 46/33/5,4 ., /

  ., , -

  , , 2.380.000 .,

  . .31-31-31, .8-900-348-

  88-44, www.kliper.ru

  . 2-. -

  , 3/4 , 2015

  , 61/33/12 ., /,

  ( -

  ), / ., .,

  . ., ,

  , -

  , , -

  . .77-73-87, .76-60-77, .8-

  911-465-03-11

  . 2-. -

  , 2/4 (), 62/31/11 .,

  /, , / .,

  ., . .,

  ,

  , , -

  , . .77-73-87, .76-

  60-77

  . 2-. -, 4/5

  . 1970 /, 45/31/6

  ., /, , ,

  . , / ., -

  , , / .

  , , -

  , , 2.350.000 ., -

  . .8-921-260-82-01

  -. 2-. -

  , 3/9 . 1980 /, 51/32/7

  ., /, , .,

  . , /,

  , , / .

  , , .,

  2.530.000 ., . .8-

  921-260-82-01

  . 2-. -, 1/4

  . , 37,1/18,2/15,8 .,

  ., / ., /,

  , /, . .55-

  56-78, .8-981-467-91-97

  . 2-. -, 4/5

  . , 43/26,9/5,6 .,

  , / .,

  , 2.100.000

  ., . .31-31-31, .8-911-

  463-60-76, www.kliper.ru

  . 2-. -, -

  , 37/25/10 .,

  1/4 ,

  ,

  /, , -

  ,

  . , -

  , -

  , 2.000.000 ., ,

  . .8-921-260-82-01

  . 2-. -, 3/5

  , 2016 , 57/32/10

  ., , -

  , / .,

  50%, , -

  , , . .77-73-

  87, .76-60-77

  . 2-. -,

  2/5 . , 51/29/8 ., -

  , . , -

  ., /, / .,

  ., -

  , ,

  . .77-73-87, .76-60-77,

  .8-921-102-48-00

  . 2-. -,

  2/5 . 2009 /, 70/40/12

  ., /, , ., -

  , /, , -

  , , / . ,

  , .,

  4.700.000 ., . .8-921-

  260-82-01

  .

  2-. -, - -

  , 4/12

  , 70/40/12 ., /,

  ,

  , 2 , -

  , , -

  , 3.604.000

  ., .

  31-31-07

  8-906-213-49-10

  . 2-. -,

  , 6/10 . -

  , 62/365/11,5 ., ,

  /, 3 2016 -

  , . .31-31-31, .8-911-

  469-58-44, www.kliper.ru

  . 2-. -,

  6 / 7 . 2 0 0 5 / ,

  51/27,5/10,9 .,

  , , ., -

  , /, , . -

  , / . , -

  , , 3.250.000 ., -

  . .8-921-260-82-01

  . 2-. -

  , 2/4 . , 55/30/15 .,

  /, , ,

  /, , -, /

  . , ,

  , - ,

  3.300.000 ., . .8-921-

  260-82-01

  . 2-. -,

  2/3 . 12- ,

  2 2016 , /, /

  ., ., -

  ,

  ., , .

  .77-73-87, .76-60-77

  . 2-. -,

  4/4 . , 44,8/28,9/6 .,

  . .,

  , . , / .

  , 2.370.000 ., .

  .31-31-31, .8-

  911-460-82-49, www.kliper.ru

  . 2-. -

  , 1/3 . , 42/30/5 .,

  . ., . , -

  , , 1.950.000 .,

  . .31-31-31, .8-900-348-

  88-44, www.kliper.ru

  . 2-. -

  , 4/6 . , 53/32/9 .,

  ., ., /, -

  , , -, -

  .,, 2.440.000 . .

  .31-31-31, .8-911-460-82-49,

  www.kliper.ru

  . 2-

  . -, 4/10 . ,

  66/36,1/15 ., /, , .

  -, / ., -

  , , , , -

  . .31-31-31, .8-911-469-58-

  44, www.kliper.ru

  . 2-. -,

  10/10 , 56/35/9 ., /

  ., 2 . , /

  ., , . .,

  2.850.000 ., . .8-906-

  214-42-20

  . 2-. -,

  10/10 . 2009 /,

  52/33/13 ., /, , -

  , /, , , /

  . , ,

  ., 2.500.000 ., -

  . .8-921-260-82-01

  . 2-. -,

  14/16 (), 58/34/10 .,

  /, , .,

  / . , -

  ,

  , . .77-73-87,

  .76-60-77

  -. 2-. -,

  4/5 , 43,4/30/6 ., ,

  / ., /, , -

  ., , . .55-

  56-78, .8-981-467-91-97

  . 2-

  . -, 1/5 . ,

  42/28/5,5 ., ., --

  , , 2.170.00 ., -

  . .31-31-31, .8-911-460-78-

  50, www.kliper.ru

  . 2-

  . -, 5/5 . 19+76

  /, 53/30/8 ., /, ,

  ., , /, -

  , , , / .

  , , , -

  ., 2.500.000 ., -

  . .8-921-260-82-01

  -. 2-. -,

  1/5 . 1980 /, 48,7/30/7

  ., /, , .,

  . , /, ,

  / . , , -

  , , 3.000.000 .,

  . .8-921-260-82-01

  . 2-. -

  , 68 (20+18+11) ., 2/5

  2013 /, / ., /, -

  , . ,

  , , . .8-900-

  354-24-77, .8-921-009-01-27

  . 2-. -

  , 7 / 9 . ( ) ,

  52,6/31,4/89 ., /,

  ., ., /

  ., , . .31-

  3 1 - 3 1 , . 8 - 9 3 1 - 6 0 6 - 3 0 - 0 7 ,

  www.kliper.ru

  . 2-. -,

  1/3 . , 1/3 . ,

  44/29/11 ., / ., /, .

  , . ,

  ., 2.380.000 ., .

  .31-31-31, .8-900-348-88-44,

  www.kliper.ru

  . 2-. -,

  36/25/5 ., 3/4 . 1945

  /, /, /, . 4, /

  ., ., 2.150.000 .,

  . .21-22-30, .93-18-06

  . 2-. -, 3/6

  . 2015 /, 76,2/35/14

  ., /, , -

  , /, , -

  ,

  , -

  ,

  4.700.000 ., .

  1-. 2-. -. .8-921-

  260-82-01

  . 2-. -

  57/36,61/9,14 ., 2 .

  -

  , /, , , -

  ,

  2- 2016 ,

  , -

  ,

  . .8-921-710-12-07

  . 2-. -,

  88,2/35,52/24,69 .,

  , 8, /, 2 -

  , , -

  /, -

  . . , -

  . 2- /

  Doleta, , .

  -

  ,

  , -

  & , -

  2 , . .,

  , -

  , .

  .52-29-45

  -. 2-. -,

  46/32/8 ., /, . (23 9

  .), . , ,

  , / ., /, -

  2,7 , 2.600.000 .,

  . .21-22-30, .93-18-06

  -. 2-. -

  75,09/36,47/18,35 ., -

  (

  3), - . , -

  ., /,

  , --

  , , -

  , 1- -

  2016 ,

  ,

  . .52-12-07

  -. 2-. -

  69,54/34,89/18,35 ., -

  (

  3), - . , -

  ., /,

  , --

  , , -

  ,

  ,

  . .52-12-07

  103

  . 3-. -,

  1/9 . , 52,3/34,7/6 .,

  -., / ., /,

  , .,

  . .55-56-78, .8-981-467-

  91-97

  . 3-. -

  , . , 3/6

  4, 42/17+14,5+10,5/9,5 .,

  ., / ., 2 -

  ., /, ,

  ,

  . ,

  (, , ),

  . .8-909-777-16-54

  . 3-. -,

  5/9 , 4 2018 -

  , 70/48/10 ., /,

  , 2 /, 30%,

  , ,

  2.700.000 ., . .77-

  73-87, .76-60-77

  . 3-.

  -, 2/5 . , 65/44/8,6

  ., . ,

  , 2

  , / ., 2.599.000

  ., . .31-31-31, .8-906-

  237-57-80, www.kliper.ru

  . 3-. -, 3/5

  . , 63/47/5 ., /

  ., . ., /, -

  3 , 2.650.000 ., -

  . .31-31-31, .8-931-606-30-

  07, www.kliper.ru

  . 3-. -,

  11/14 101, 94/60/14 .,

  /, , 16 ., 2 /, -

  , . , --

  , 5.100.000 ., , -

  . .52-61-22

  . 3-. -, -

  , 3/16

  (), 86/55/11 ., /,

  , 2 / ., .,

  , -

  , . .77-73-87, .76-60-77

  . 3-. -,

  4 / 5 . 1 9 8 0 / ,

  60/42/6,2 ., /, ,

  -., , /,

  , / . , -

  , ., 3.130.000

  ., . .8-921-260-82-01

  -. 3-. -,

  67/44/7,5 ., 8/10 . ,

  -., , -

  , , , ,

  , , , ,

  /, , .

  .33-60-57

  . 3-. -

  , 2/4 , 2015

  , 78/48/10 ., /,

  , 2 /, ., -

  . ., , -

  , ,

  , .

  .77-73-87, .76-60-77

  . 3-.

  -, 4/10 . 1980 /,

  64,4/41/7,5 ., /, ,

  -., , /,

  , / . ,

  , , ,

  3.500.000 ., . .8-921-

  260-82-01

  . 3-. -, 5/5

  , 57,6/10,2+17,9+13,7/5,8

  ., ., /, / .,

  /, ,

  , 2.800.000 ., .

  .8-921-260-82-01

  4 25(1727) 4 2016 . : 53-22-21, 53-58-00

 • . 3-. -, 4/9

  . , 71,82/36,32/19,03 .,

  ., 2 /, /, ,

  , . . .55-

  56-78, .8-981-467-91-97

  . 3-. -,

  1/2 . , 57/35/7 ., /

  (2 /), . , /, -

  , / ., , -

  , . ., 2.600.000

  ., . .8-921-260-82-01

  .

  3-. -, - -

  , 3/12

  , 94/58/12 ., /,

  .,

  ., 2 , 2 /, -

  , , -

  , 4.198.000

  ., .

  31-31-07

  8-906-213-49-10

  . 3-. -,

  64/41(14+13+14)/8 ., -

  ., 2/4 . 1945 /,

  /, / . 5 ., .,

  , /,

  8 ., , 2.800.000 .,

  . .21-22-30, .93-18-06

  . 3-. -,

  6/16 (), 86/50/10 .,

  /, , 2 , 2 /,

  , -

  , ,

  . .77-73-87, .76-60-77

  . 3-. -, 5/5

  . , 52/35/6 ., /

  ., ., ,

  ., , /,

  . .31-31-31, .8-906-236-

  48-90 www.kliper.ru

  . 3-. -,

  58/36/7 ., 3/5 . , -

  ,

  4 , / ., / -

  , ., 9 .,

  , , 3.100.000 .

  .21-22-30, .93-18-06

  . 3-. -, 8/9

  . , 97/69/10 ., 2 -

  , /, ,

  , . ., 3.100.000

  ., . .31-31-31, .8-931-

  606-30-07, www.kliper.ru

  -. 3-. -, 1/4

  , 55/36/6 ., --

  ., ., / ., -

  , , .

  .77-73-87, .76-60-77, .8-921-

  102-48-00

  . . 3-. -, -

  1/3 . . , 65/48/7

  ., . ,

  . ., . , -,

  /, / . , ,

  , , . .77-73-

  87, .76-60-77, .8-911-465-03-11

  -. 3-. -

  98,04/59,09/18,35 ., -

  (

  3), - . , -

  ., /,

  , --

  , , -

  ,

  ,

  . .52-12-07

  . 3-. -,

  57,58/13,34 .,

  36, /, -

  , 3 , , -

  , /,

  . ., , -

  , , -

  , , ,

  -

  , . .52-29-45

  104

  . 4-. -,

  1/12 . , 64/44,4/6,7

  ., -., / .,

  , ,

  2.900.000 . .31-31-31, .8-

  911-460-82-49, www.kliper.ru

  . 4-. -,

  6/6 . 2010 / + -

  , 212 ., /, , 2

  , /, , ,

  , 2 /, -

  , 9.900.000 ., -

  . .8-921-260-82-01

  . 4-. -,

  120/75,96/14,04 .,

  36, /, -

  , 3 ,

  , , -

  /, . ., -

  , -

  , , , -

  , ,

  ,

  . .52-12-07

  106

  . 13 .,

  , 3/5 . , -

  . , , /, ,

  , 20 . ,

  ., /,

  . , ,

  . .33-60-57

  107

  . 1-. -

  . , 7/9 . ,

  42/20/10 ., /,

  , ., / .,

  , 1.980.000 .,

  . .31-31-31, .8-911-460-

  78-50, www.kliper.ru

  . 2-. - .

  , 2/5 . 2000

  /, 51/322/9 ., , /, /

  ., .,

  . .31-31-31, .8-906-237-

  75-30, www.kliper.ru

  . 1-. -

  . , 1/6 , 25/10/6

  ., /, ,

  2015 , , ,

  1.450.000 ., . .8-921-

  260-82-01

  . 1-. -

  - , 4/7

  (), 36/17/9 ., /, /

  ., , . ., -

  , 5

  , ,

  , . .77-

  73-87, .76-60-77

  . 1-. -

  . , 2/4 , 2

  2016 , 38/18/10 .,

  /, , / .,

  ., , -

  . .77-73-87, .76-60-77

  . 2-. -

  - , 6/7

  (), 58/33/10 ., /, /

  ., , . ., -

  , 5

  , ,

  , . .77-

  73-87, .76-60-77

  . 2-. -

  . , 3/4 , 2

  2016 , 61/34/11 .,

  /, , / .,

  ., , -

  . .77-73-87, .76-60-77

  . 3-. -

  . , 3/5 , 2

  2016 , 78/48/10 .,

  /, , 2 /, -

  ., , .

  .77-73-87, .76-60-77

  . 1-. -,

  , 2/5 . , 23,71

  ., /, , 3

  2016 , ,

  , 877.270

  ., . .31-31-31, .8-911-

  469-58-44, www.kliper.ru

  . 1-. -,

  , 2/5 . , 24,51

  ., , -

  , 4 2017 -

  , ,

  , 966.000 ., .

  .31-31-31, .8-911-469-58-44,

  www.kliper.ru

  . 2-. -,

  , 3 / 5 . ,

  40,7/23/9,09 ., ,

  /, , , -

  , 1.345.000 .,

  . .31-31-31, .8-911-459-

  12-61, www.kliper.ru

  . . -

  , 96 ., . -

  , , -

  , 2

  , ,

  3.690.000 ., . .31-31-

  3 1 , . 8 - 9 0 6 - 2 3 7 - 5 7 - 8 0 ,

  www.kliper.ru

  . 1-. -, .

  .8-962-268-60-22, .(40157)7-26-41

  . 2-. - . -

  , /, 2/2 . ,

  48/30/8 ., ,

  890.000 ., . .8-911-

  482-49-57

  109

  1-2-. - ,

  /, 2.500.000 ., . .8-

  950-675-80-41

  1-2-. -, . -

  -, ,

  . .50-73-62

  1-2-. -, . .8-909-777-

  90-77

  1-2-. -, . .37-33-30

  1-. -, . .8-909-789-

  73-70

  2-. - . .8-909-789-72-32

  3-. - . .8-909-789-72-05

  . .8-909-789-73-38

  . .8-909-789-71-18

  . .8-952-110-30-03

  , , . .50-

  95-45

  1-. - , -

  . .8-905-249-11-33

  111

  1-2 . -

  , .

  8-800-222-39-22,

  1-2-3-4-. -

  -

  , , .

  , ,

  -, -

  , ,

  , , ,

  ,

  . -

  .

  8-911-451-44-24

  1-. -

  . , -

  -

  , , ,

  TV, Wi-Fi, -

  , -

  , ,

  .

  8-906-238-23-03

  25(1727) 4 2016 . 5

  111703

 • 1001949

  1-. - . . -

  , , -

  , , -

  , ., , -

  , , 5

  /, ,

  , -

  , 15000

  . + /, . . .8-

  905-249-55-88

  1-. - - , 3/5

  , 32 ., . , -

  , , 11000 . + /,

  . .31-31-31, .8-909-777-77-

  24, www.kliper.ru

  1-. - . , 3/3

  , 40 ., /, -

  , . ., , ,

  14000 . + /, . .31-31-31,

  .8-909-777-77-24, www.kliper.ru

  1-. - . -

  , 46/17/10 ., 1/4 2012

  /, / ., , /,

  . , .,

  , . +

  20 ., ,

  , ,

  11000 . + . , -

  , . .8-962-257-10-01

  1-. -

  -, , .

  .8-952-114-32-26, .8-911-453-

  83-86

  1-. - 38 ., . -

  , 4/4 , 2--

  , . , -

  , , , -

  -, -

  , ,

  13000 . + / + -

  , . .8-911-488-37-17

  1-. -, -,

  5/9 , 40 ., /, -

  , , , ,

  14000 . + /, . .31-31-

  31, .8-900-347-42-77, www.kliper.ru

  -

  , , ,

  -

  . .8-911-461-41-01, .8-

  981-463-17-96

  112

  2-. - .

  , 4/5 , ,

  , , , -

  -, 20000 ., ,

  . .8-916-929-09-65

  2-. - . ,

  2/5 . , 44/30/6,7 .,

  . , , /

  . , . ,

  16000 . + /, . .31-31-31,

  .8-911-460-82-49, www.kliper.ru

  2-. - . ,

  6/9 , 60 ., /, -

  ., , ,

  . ., 14000 . + /,

  . .31-31-31, .8-909-777-77-

  24, www.kliper.ru

  2-. - . ,

  9/9 , . ., 54 ., -

  , , 15000 . + /,

  . .31-31-31, .8-909-777-77-

  24, www.kliper.ru

  2-. -

  -, , -

  , . .8-952-114-32-26,

  .8-911-453-83-86

  113

  3-. - . -

  , , -

  , 13000 . + , . .8-

  921-617-48-35, .8-921-262-06-16

  3-. -

  -, 8/9 , 653 ., .,

  . ., ., ,

  18000 . + /, . .31-31-31,

  .8-909-777-77-24, www.kliper.ru

  3-. - . -

  1, 15/20 2007 /,

  80 ., , -

  , -

  , ,

  , /, , -

  , -

  . .8-921-619-43-63

  116

  ,

  , -

  , , , -

  , ,

  , Wi-Fi, -

  , -

  , 500-600

  ./, -

  . .8-911-862-85-

  11 , . 5 0 - 81 - 25 , e -

  m a i l : b e l l a 2 0 0 8 8 @

  rambler.ru

  -

  , , -

  , - -,

  ,

  TV, , 5500 .,

  . .8-952-057-20-05

  -,

  , . .8-

  952-114-32-26, .8-911-453-83-86

  119

  1-2-. - . -

  . .8-911-469-99-89

  1-2-. - , -

  , -, -

  ,

  ,

  , .

  .37-37-00

  1-2-. - , -

  -, , -

  . .8-911-850-39-95

  1-2-. - , -

  -, , -

  . .8-911-456-64-58

  1-2-. - -

  , .

  .8-911-486-64-89

  1-2-. - -,

  . .8-

  911-456-65-88

  1-2-. -

  -, 20000 .,

  . .8-911-457-22-29

  1-2-. - , -

  , -, -

  . . .39-

  00-46

  1-2-. - , -

  ,

  , . .39-19-58

  1-2-. - , -

  -, ,

  . -

  . .37-54-78

  1-2-. - ,

  -

  .

  .8-911-499-37-15

  1-2-. - -,

  . . .8-981-

  475-18-83

  1-2-. - . , -

  , , , ,

  , -

  . .8-909-794-26-71

  1-2-. - -,

  16000 ., . .8-911-468-77-82

  1-2-. - , -

  -, , . .8-

  906-232-78-15

  1-2-. - , -

  , -

  , , ,

  20000 ., . .8-906-

  218-69-52

  1-2-. - , -

  , 14000 ., .

  .8-909-794-30-91

  1-2-. - -

  , , -

  , . .8-

  909-790-69-16

  1-2-. - -,

  ,

  14000 ., .

  .8-909-799-14-79

  1-2-. - . ,

  , , , -

  , . .8-909-799-95-20

  1-2-. - .

  , , ,

  , ., -

  ,

  , . .8-911-

  861-85-24

  1-2-. -,

  ,

  , , -

  . .75-10-08

  1-2-. -, ,

  . ,

  -

  , . .75-26-09

  1-2-. -, ,

  ,

  , , -

  , -

  . .76-40-13

  1-2-. -, ,

  ,

  .

  .75-19-14

  1-2-. -, ,

  ,

  . .37-30-30

  1-2-. -, ,

  , . .8-

  911-459-11-68

  1-2-. -, 15000 ., -

  . .8-911-

  458-09-98

  1-2-. -, ,

  . .8-911-

  490-43-73

  1-2-. -, , . -

  -

  . .71-31-92

  1-2-. -, -

  . .50-73-01

  1-2-. -, 15000 ., -

  -

  . .33-53-41

  1-2-. -, 12000 ., -

  -

  . .8-905-249-55-90, -

  1-2-. -, 15000 ., -

  -

  . .8-963-738-53-41

  1-. - -

  . . .8-911-

  477-27-33

  1-. - , ,

  11000 ., .

  .8-981-450-13-20

  1-. - , ,

  ,

  , . .8-911-460-68-35

  1-. - , ,

  ,

  , , -

  . .8-909-799-14-93

  1-. - , -

  , , 20000 .,

  .

  - . .8-

  911-850-13-19

  1-. - - . ,

  , , ,

  , ,

  . .8-950-676-35-58

  1-. -, ,

  ,

  -

  , . .37-30-00

  1-. -, -

  . .8-962-252-30-35

  1-. -, 15000 .,

  2 ,

  . .63-04-66

  1-. -, , 10000

  .,

  2 . .8-950-673-86-44

  1-. -, . -

  , ,

  . .8-

  911-861-85-54

  2-3-. - , -

  , -, -

  ,

  ,

  . .

  .8-963-738-37-00

  2-3-. - - . ,

  , , 9 ,

  . -

  . .8-911-459-00-46

  2-3-. - , -

  , -, -

  . .8-906-237-

  54-78

  2-3-. - -

  .

  . .8-911-862-05-21

  2-3-. - , -

  -, . .8-911-460-69-67

  2-3-. - , -

  , -, -

  . .8-911-468-81-64

  2-3-. - 15000 . .

  .8-962-258-03-74

  2-3-. - -

  , , 14000

  ., . .8-909-

  790-69-12

  2-3-. - , -

  -, ,

  , , 2 -

  , 40000

  ., . .8-962-257-92-37

  2-3-. -,

  ,

  , .

  .8-981-475-10-08

  2-3-. -, ,

  . ,

  -

  . .8-981-475-26-09

  2-3-. -,

  ,

  , ,

  , -

  . .8-981-476-40-13

  2-3-. -, ,

  ,

  .

  .8-981-475-19-14

  2-3-. -, ,

  -

  , -

  . .8-963-738-30-00

  2-3-. -, ,

  ,

  . .8-963-

  738-30-30

  2-3-. -,

  ,

  , -

  . .8-911-486-72-86,

  2-3-. -, ,

  -

  . .8-911-854-61-27

  2-3-. -, -

  . -

  . .8-911-460-94-79

  2-3-. -, -

  . .50-94-79

  2-3-. -, 15000 .,

  3 ,

  . .8-981-475-45-94

  2-. - - . , -

  , ,

  -, .

  -

  . .8-911-491-24-54

  2-. - , . .8-

  909-784-46-79

  2-. - -,

  18000 ., . .8-909-794-28-35

  2-. - , .

  , -

  7 , . .8-

  981-469-70-81

  2-. - -,

  , -

  . .8-952-794-54-25

  2-. - -,

  . .8-962-258-03-76

  2-. - -

  , . .8-909-

  790-69-15

  3-. - , -

  , 18000 ., . .8-911-

  460-68-29

  3-. - -,

  , , .

  .8-906-216-54-61

  3-. -, . -

  . .8-

  981-476-41-68

  -, 7000 ., -

  . .8-981-477-53-41

  10000 ., -

  50 . .8-952-112-42-69

  , , , /,

  . ,

  . .8-911-495-87-17

  - -

  . .73-57-41

  , -

  . .8-963-738-33-30

  , , -

  . .8-963-350-73-01

  , , . .8-

  911-453-31-66

  , ,

  . .32-02-05

  1-2-. - , . -

  , . .8-

  911-459-19-58

  1-2-. - , -

  , , -

  , ,

  .

  .

  .8-909-798-62-79

  , 1-. - -

  , . .8-906-219-86-87

  121

  2-. -, 45/30/14 ., ,

  , 2

  . .65-67-04

  3-. - 60 ., 3 + ,

  /, . , 2-.

  - . .8-911-480-56-73

  123

  3-. - . , 3/4 -

  , 54,3/38,5/5 ., 2-.

  - - + .

  .77-56-82

  3-. - . , 4/5 -

  , 63/37/15 ., -., 2

  . -, , ,

  , 1-. - -

  . .8-911-460-38-97

  124

  1-. - . , 3/9

  , 31 . , 8 . , /,

  , , -

  , -

  . .8-906-214-00-87

  3-. -, 63 ., , -

  35 .

  .8-909-783-24-49

  2-. - . .-

  , 1/4 , 1-

  . - -,

  2 , . .93-78-

  69, .77-25-96, 11

  125

  2-. - . , -

  - , , 1/1 -

  , 48 ., /, . ,

  150 . ., 2-

  . -, 1/1 .

  .33-06-89, .8-950-672-03-24

  2-. - . , 1/5

  , 48 . , /, -

  , , -

  , 1-2-. -

  , . . .8-911-

  497-51-69

  127

  . 2-

  . -, . ,

  2/4 . , 41/23/7 ., .,

  , 1-2-. -

  . .8-911-476-71-

  45, .36-42-29

  , ,

  . 1-. - 38 .,

  , , ,

  - , -

  , . .8-950-678-73-57

  -. 1-.

  - 27,5 . 12

  , 39:03:

  071008:133, . ,

  -,

  -. .8-921-009-81-48

  . 2-.

  -, 1/5 , 51/17+10,5/5 ., /

  ., ., 2-. -

  . .8-911-486-05-75

  . 2-

  . -, 4/5 , 54/32/9 .,

  / ., , .,

  , , -,

  , -

  . .8-911-854-83-94,

  .8-911-461-64-66

  128

  -

  . 2-. -, , 2/5

  . , 50 ., .,

  9 ., 2-. -

  1-. - -

  . .(8727)273-79-15, .8-777-

  292-54-66, .8-777-128-23-98

  . 1-. -, 35 ., 4/5 -

  , , -

  , , ,

  7 , /, ,

  , 1-. -.

  .8-952-058-15-66, .8-952-791-62-62

  -

  . 2-. -, 3/5 ,

  47/18+11/7 ., 2 , 2 -

  + , 1-2-. -

  . .73-76-47,

  .(495)454-79-36

  , .--

  . 2-. -, 54/32/8 ., 3/9

  . , / ., , -

  , , -

  .-, -

  . .(495)506-88-69

  . 1-

  . - , 4/5 . ,

  32,4/17,6/6 ., / ., . -

  , /, . , -

  , 15 -

  . ,

  . .8-915-

  202-59-11

  . 3-

  . - ,

  2/5 , 63 . , 2-

  3-. - . .8-

  911-465-10-79

  . 1-. -

  , 2/5 . , , 200

  .-, . , -

  , , -

  , -, 1-. -

  , -

  . .8-921-611-17-45

  130

  . -

  -, . -

  , 1,8 (39:03:090913:151)

  2 (39:03:090913:152), 0,9

  (39:03:090913:150) (), -

  : . -

  , -:

  2150 , .,

  , 16.000.000

  ., . .8-921-260-82-01

  580709

  . , 3-

  , . -

  9, 2004 /, 945 . ,

  ,

  , ,

  42.550.000 ., . .73-65-

  14, .73-65-04, .8-495-933-35-35

  -, 13,2 ,

  1,5 /

  -,

  / -

  , 780.000 .,

  , .

  8-911-499-87-29

  1 ,

  . - -

  , -

  15 ,

  60, . 200

  , 2 , 4 -

  ,

  2016 , 1300 ., -

  , -

  3 , .

  -

  3 , 6.500.000 ., -

  . .8-921-260-82-01

  -

  -, ,

  . , -

  -, 1 (3.600.000 .), -

  5 , .

  (18.000.000 .), -

  ., , -

  ,

  3.600.000 ., ,

  . .8-921-260-82-01

  580708

  -

  , - 2, -

  65 ., 1.105.000 .,

  . .73-65-14, .73-65-04,

  .8-495-933-35-35

  . , 1 ,

  300 ., 2,7 , 2 , -

  , , .

  .76-60-77, .77-73-87, .8-909-

  791-97-16

  . , 156

  ., , 4

  , 2 /, /,

  , ,

  4.490.000 ., .

  .31-31-31, .8-906-238-50-12,

  www.kliper.ru

  24 ., .

  ,

  .

  8-952-791-82-84

  -

  . 61, 1/7

  , 186 ., /, ,

  - , , -

  -

  , ,

  .., 2- , . .,

  3.000.000 ., . .8-921-

  260-82-01

  -

  . 61, 1/7

  , 110 ., /, ,

  - , , -

  -

  , ,

  .., 2- , . .,

  1.600.000 ., . .8-921-

  260-82-01

  -

  . , 1/8 , 43,3

  ., /, , -

  , . , , .,

  /, 2015 ,

  , , , -

  , ,

  .., 1.950.000 ., .

  .8-921-260-82-01

  -

  . , 1/3 , 54

  ., / , , .

  ., , -

  , , 1.500.000

  ., . .8-921-260-82-01

  6 25(1727) 4 2016 . : 53-22-21, 53-58-00

  1001949 580709

  580708

 • -

  . , 1/8 , 97,2

  ., /, , -

  , . , , .,

  /, 2015 ,

  , , , -

  , ,

  .., 3.900.000 ., .

  .8-921-260-82-01

  -

  . , 1/8 , 55,6

  ., /, , -

  , . , , .,

  /, 2015 ,

  , , , -

  , ,

  .., 2.500.000 ., .

  .8-921-260-82-01

  -

  . , 1/8 , 77,2

  ., /, , -

  , . , , .,

  /, 2015 ,

  , , , -

  , ,

  .., 3.100.000 ., .

  .8-921-260-82-01

  -

  , . ,

  1/5 , 115 ., /, ,

  , . , ,

  , , , 2 -

  , ,

  ,

  3.800.000 ., . .8-921-

  260-82-01

  -

  . , 1/8

  . , 35 ., /,

  , ,

  , /, 2015 ,

  : -

  , , , ,

  .., 1.500.000 .,

  . .8-921-260-82-01

  . , - -

  2, 63 ., ,

  , /, /,

  , , -

  .

  31-31-07

  8-906-213-49-10

  . -

  , 16-

  2014 /, , 75 ., /, -

  ,

  . .77-73-87, .76-60-77

  . -

  , -

  . 16-

  2014 /, 48 ., /, -

  ,

  . .77-73-87, .76-60-77

  . ,

  - , 2/16 -

  , 94 ., , /, /,

  , -

  2

  ,

  , , -

  . .77-73-87, .76-60-77, .8-

  909-791-97-16

  140

  .

  , ,

  ,

  , - -

  (. -

  ), .

  8-962-258-65-91

  500 .

  (. ), 2 -

  , . 63, 3

  , -

  , , ,

  , . .,

  ,

  , .

  ,

  , -

  , -

  , .

  8-900-354-09-07

  . , - -

  2, 63 ., ,

  , /, /,

  , ,

  , .

  31-31-07

  8-906-213-49-10

  100

  500 ., 10 -

  , , -

  , -

  -

  -, -

  .

  8-911-468-31-11

  (40151)3-60-43

  .

  42, 15 50 ., -

  , -

  -

  1 ., 359

  420 ., .

  21-23-01

  8-906-231-81-25

  500-1000 ., . -

  ( -),

  -

  .

  65-10-80

  .

  , - ,

  2015 /, 75 ., 112 .,

  122 ., 1 , /,

  , . .77-73-87,

  .76-60-77

  150

  -

  . . 120 .,

  , - . ,

  , - , 4

  , , . .8-

  952-797-22-75

  . 104 ., 2

  , ., 7 , /,

  . . ., 5 , 2

  /, . , /, -

  , . .,

  4.500.000 . .31-31-31, .8-

  906-238-06-31, www.kliper.ru

  -

  . 150

  ., 2014 /, , 2,5

  ., /, ,

  7.600.000 ., . .21-

  22-30, .93-18-06

  . , -

  . , 2 , ., 135

  ., , 8

  , . , , 3 -

  , 2 /, /, . .,

  . .8-905-243-70-01

  -

  . 48 ., 1

  , 8,8 , .,

  - , -, -

  , 1.100.000 ., .

  .31-31-31, .8-906-237-55-02,

  www.kliper.ru

  -

  .

  ,

  , , ., -

  , -

  (.) 9,612 .,

  + -

  , 39:15:121005, 4.000.000

  ., . .8-921-260-82-01

  . 165 .,

  - . , 2 ,

  ., 7 ,

  2008 , , . , -

  , , 5 , /, /

  ., , . -

  , , .

  .76-60-77, .8-911-465-03-11

  153

  8 , .

  , -

  , . .8-

  921-711-21-81

  6 , -

  , / 40 -

  , . , .

  .8-906-237-05-53

  / ,

  - . , . .8-911-

  457-11-38

  -1,

  . , 6

  ., 56 , ,

  , ,

  , ,

  , .

  .8-906-219-79-17

  / ,

  - -,

  , 4,6 , . .8-

  909-776-04-18

  . , 6,71

  , , -

  , ,

  , .

  , 900.000 ., .

  .31-31-31, .8-911-460-82-49,

  www.kliper.ru

  10 , .,

  / , - . ,

  , , -

  , . .8-905-247-11-33,

  .50-89-51

  , 7,5 14

  , , ,

  . .8-911-451-63-93

  / , -

  -, . -

  , 5,8 , . .8-906-

  211-77-04

  . , 6 -

  , -,

  ., 100 , 200.000

  ., . .8-921-611-87-07

  . , /

  , 6 ., , 1

  , 350.000 ., . .8-

  952-054-36-64

  . ,

  / , 4 , ., ,

  . , 400 ,

  350.000 ., . .8-950-671-

  68-32

  . ,

  / , 4 , -

  , 350.000 ., .

  .8-921-009-22-00

  , -

  -, 6 .,

  , , 200.000 .,

  . .8-931-600-34-38

  -2,

  , 7 , ., .

  .8-962-261-10-07

  , -

  , 6 , ., ,

  . 5 , 800.000 ., -

  . .8-905-243-46-12

  / , -

  -, 6 , 4

  , . .8-911-855-20-94

  / , .-

  , , 9,8 , -

  -. .8-962-253-

  81-64

  / , . -

  , ., 6 , ,

  , 250.000 ., . .8-

  906-216-43-76

  . , /

  , 20 ., -

  , , , 5 -

  , . .39-04-65

  . ,

  , 686 .,

  / 2, -

  , 300.000 ., . .8-

  911-487-88-90

  / , -

  -, 6 ,

  / 21 , . .8-911-857-62-90

  / , 6 ,

  . .8-921-262-28-53

  12 , . -

  -, 450.000

  ., . .8-909-775-22-88

  / , . -

  -, 5,5

  ., 2-

  , , -

  , , -

  , -, , -

  . .8-903-533-44-22

  10 . -

  , , , -

  , 200.000 ., . .8-952-

  792-79-54, .8-900-354-22-04

  12 , .,

  / , . , - .

  , . .53-10-51

  / , -

  . , . -

  , ., 11 , 80000

  ., . .8-906-231-10-30

  / , 6

  ., , -

  . .8-911-465-32-12, .95-02-56

  / , . -

  , 12 , -, 800 ,

  ., ,

  400.000 ., . .8-911-469-

  32-00

  -

  , / , 6 , -

  ., . .76-17-40

  7 , ., /

  , . , 3

  , , 200.000

  ., . .8-952-791-62-64

  / ,

  -, 6,2 ,

  , . .(40151)3-34-73,

  .8-952-056-89-59

  . , /

  , 6 , ,

  , ., . .8-952-

  117-08-34

  6 , / ,

  . , ., , -,

  2016 , 10 -

  , 2 ,

  , 275.000 ., . .8-

  906-213-74-43

  18 , / ,

  . , -, 10 ,

  , 1.000.000 ., -

  . .8-906-213-75-43

  / , -

  -, 1 ,

  , 6 , . .8-906-214-

  05-84

  . , /

  , 6 ., -, -

  , , -

  , . .8-911-453-82-25, -

  ,

  - . ,

  , 9 , , . , -,

  , , ,

  ,

  10 , ., 450.000 ., -

  . .8-962-250-91-90

  4,06 , .,

  / , , ,

  , .

  .8-911-458-67-55

  / , 6,2

  , -, .,

  , 150

  , - / , -

  , -

  , . .8-952-796-02-25

  . ,

  / , 6 , , -

  ., . .8-911-485-66-82

  ,

  -, 12 , -

  39:02:33:0005:108, .

  .8-911-467-61-23

  / , .

  , 9 , , ,

  100.000 ., . .8-952-054-27-35

  / , -

  -, 8 .,

  , , , , .

  .51-56-39, .8-900-568-28-48

  / ,

  , 13,5 , . .8-

  952-056-39-18

  -1, /

  , 5 , . .8-911-864-

  60-47

  2 6 ,

  ., . , / -

  , 500 , , 350.000

  ., . .8-921-007-33-63

  , .

  , / , , 600 -

  , 150.000 ., . .8-921-

  262-83-97

  3 , 6 -

  , . ,

  , , , ., 60

  , 450.000 ., . .8-

  952-054-36-65

  . ,

  / , 6 , ., 60

  , 450.000 ., . .8-

  931-602-76-26

  2 6 , .

  , / , . .77-56-82

  , ,

  , / , 6 -

  , ,

  , , -

  , . .8-911-857-17-21

  / , . , 9

  ., -

  , , 8

  , ,

  , , , .

  .8-909-787-31-27

  . -,

  6 , , , , -

  . .8-963-294-29-18

  / , -

  -, /, , ,

  , , 24

  ., 15 ,

  1.700.000 ., -

  . .8-952-051-99-03

  , -

  , 6,2 , ., , -

  , , ,

  , , . .33-

  28-95, .8-921-712-78-49

  / , . -

  , 4,5 , , ,

  50 ., -

  , , ,

  ., 1.200.000 ., ,

  . .8-911-852-57-36

  . -

  , / , 6 , , -

  . .8-963-292-98-43

  . ,

  / , 9 , 250.000 .,

  . .8-911-483-06-96

  . , -

  . , 6 , -

  , / , -, ,

  450.000 ., . .8-911-858-

  97-04

  . ,

  / , , -

  , , ,

  350.000 ., . .21-82-11, .8-

  921-104-05-19

  . , -

  -, , / -

  , 6 , , , 13

  , . .58-

  01-59, .8-909-775-55-64

  / , 6 , -

  -, . , , -

  . .8-981-462-78-47, .69-35-81

  154

  .

  , 132 , -

  -, .,

  , , -

  , 1.000.000 ., . .8-

  906-215-44-04

  . . -

  , . , 62

  ., /, . ,

  , . , -

  ,

  , 2.700.00 ., .

  .31-31-31, .8-911-865-32-68,

  www.kliper.ru

  -

  . .

  , 240 ., 100

  ., 72

  ., 1 - ,

  , , -

  3 , 8 .,

  8.000.000 ., . .8-911-

  462-00-90

  . , 8

  , ,

  , . .8-

  929-164-30-01, .8-911-465-39-08

  . , 12 ,

  ., ,

  1.300.000 ., . .8-906-

  212-10-58

  .

  11 , ., 2 -

  , , . .8-911-858-

  07-09

  .. / ,

  . , 65 . ,

  ., , (.

  .), / ( ), 3

  , . 8 ., /

  , . ,

  , , , -

  , 6

  ., 7 , 2 -

  , . , -

  , 2 /, -

  , -

  , . , -

  : -

  , , -

  /, 5 ,

  1.750.000 ., . .8-921-

  260-82-01

  . 210 ., 2 -

  , , 12 ,

  , - 10 ,

  - ,

  , ,

  , -

  , 4.900.000 .,

  . .8-952-799-73-85, -

  . -

  2015 /, . , 170 .,

  3 , /, -

  , ,

  , . .77-73-

  87, .76-60-77, .8-952-795-76-74

  . 10,09 ,

  , ;,

  ., . .31-31-31, .8-

  952-058-76-36, www.kliper.ru

  . 7

  ,

  , . ,

  39:03:060012:733, 550.000 .,

  . .8-921-260-82-01

  . -

  166 ., 1- , -

  , , , ,

  , , ,

  , , -

  ,

  , 2 ,

  -

  , . .52-12-07

  . , 8

  , 7 , -

  , . .8-921-711-21-81

  . 21

  (), , , -

  . .8-906-212-10-58

  . , 12

  , , , .

  , 100 ,

  ,

  850.000 ., . .31-31-31,

  .8-911-865-32-68, www.kliper.ru

  . 40 ., -

  11 ,

  ., /, 22 . -

  , , . .8-

  911-868-84-14

  . -,

  - , 2 ,

  ., 171 ., . ., 6 -

  , /, -

  , 21 ., -

  , . .77-73-87, .76-60-

  77, .8-906-239-89-26

  159. .

  / ,

  . , , .

  .8-962-261-13-98

  4 ,

  -, . .8-981-475-36-46

  -,

  . .8-911-459-04-65

  . .8-911-460-

  95-45

  , -,

  . .75-36-46

  25(1727) 4 2016 . 7

 • , ., 200.000

  ., . .8-911-490-28-56

  , -

  , , ,

  . .8-909-787-61-80

  , , . .8-909-789-

  72-06

  ,

  , 2.000.000 .,

  , . .8-952-

  790-35-26

  , . - . -

  , , -

  -, . .8-950-674-

  18-09

  , . .8-911-

  073-56-77

  5 , ,

  , . .8-911-070-20-40

  , - . -

  , . .8-905-247-10-72

  , , . .8-950-672-88-41

  . , ,

  . .8-902-251-71-61

  160. .

  / , . -

  , . .8-911-476-92-40

  6 , , 15 -

  -, 3- -

  , ,

  , ,

  . .8-911-

  465-10-79

  2 , . , -

  , , -

  , , 300 , .

  .8-931-604-19-32

  , 30 ., ,

  , , ,

  /, , ,

  , , ,

  , 10 , . .75-

  86-28

  .

  ,

  , , . .(40150)4-

  51-73, .8-921-615-17-85

  201

  ,

  ,

  , , 5 , .

  8-906-215-40-13

  88 ., 40- 125

  ., 10- 47 .,

  . .

  .

  8-906-238-68-26

  204.

  , ,

  , -

  .

  , -

  . -

  . ,

  .

  . -

  , 17-21 (- -

  . 9 - .

  ).

  8-911-466-92-51

  8-911-466-77-67

  205

  ,

  1103758

  , -

  . , -

  , , Cospel. -

  . " ", -

  - 196 ( -

  ), .52-39-02,

  www.kotly-klg.ru

  .

  . .

  . :

  , , . -

  . . . .

  -

  . .

  -

  . , ,

  . .52-39-02,

  www.kotly-klg.ru

  1103757

  -

  , . -

  . . -

  " ",

  - 196 (

  ) , .52-39-02,

  www.kotly-klg.ru

  1103760

  ( ). 90 -

  . -

  . -

  -

  -

  . .

  " ", -

  196 (

  ), .52-39-02, www.kotly-

  klg.ru

  209

  . .8-911-491-81-68

  , , ,

  ., . . .8-

  922-233-33-13,

  , , -

  . .8-952-110-27-72

  , , . .50-95-45

  . .8-909-788-

  49-42

  , . .8-

  911-491-81-68

  ,

  , /, .

  .8-911-484-75-61

  , 80 , -

  , . .8-952-114-12-28

  50100, 100100, . .8-963-

  738-50-54

  . .8-921-611-17-45

  , . .8-952-114-

  12-28

  , . .8-952-113-

  11-41

  , . .8-950-678-

  45-54

  .

  .8-952-796-02-25

  . .8-

  921-611-17-45

  . .8-911-

  464-24-41

  . .8-

  909-788-49-42

  , , , -

  . .8-962-265-13-60

  . .8-952-

  110-30-03

  , , 14 .,

  . .8-952-113-11-41

  /, . .8-911-497-51-69

  , , . .8-905-246-75-00

  , ,

  . .8-952-796-02-25

  , . , -

  , , . .8-

  952-117-16-75

  2- , , -

  , . ., 32 , . .8-

  906-213-74-43

  . .8-909-788-

  24-60

  , , , . .8-

  909-788-49-42

  : , 2-,

  , . .8-911-497-

  70-00

  . .8-952-110-27-72

  , ,

  . .8-911-464-24-41

  . .8-909-

  793-09-03

  , . ,

  , . .8-952-

  117-16-75

  -

  / -3. .8-909-788-24-60

  , -

  10 ,

  , /, 1500

  ., . .8-911-490-28-56

  . .8-909-

  788-49-42

  . .8-

  952-110-30-03

  . .8-921-614-73-06

  , . .50-95-45

  , 10 , . .8-911-464-24-41

  , . .33-50-54

  , , , , -

  , , . .8-

  952-110-30-03

  . .8-963-738-50-54

  . .33-50-54

  .

  .8-911-464-24-41

  . - -

  . .8-911-460-95-45

  , , .

  .8-962-265-13-60

  , ,

  . .8-921-614-73-06

  ,

  . .8-911-451-31-54

  , /, . .8-

  906-216-02-63

  , . .8-952-

  112-49-48

  . .8-952-110-27-72

  , , , .

  .50-95-45

  . .8-963-738-50-54

  , 62, , .

  .8-911-460-92-90

  . .8-952-110-30-03

  , , , .

  .8-952-110-27-72

  . .50-73-62

  , 20 , -

  1,8-2 , /, 4545

  5050, 3 , 15 , -

  , . .8-911-495-87-17

  . .8-

  909-788-24-60

  . .8-911-460-95-45

  /, . .50-95-45

  . .8-921-611-

  17-45

  - . .8-909-788-49-42

  . .8-911-

  451-31-54

  15,

  , /, -

  . .36-94-60

  - . .8-909-788-

  49-42

  5-20 , , -

  . .8-921-603-80-62

  50100, 13 , -

  . .8-952-794-36-03

  2040, . .50-73-62

  / , . -

  . .8-922-233-33-13,

  . .8-952-

  110-30-03

  , , . .8-952-110-27-72

  , 4-14 ,

  2,5-6 , /, . .8-911-

  497-51-69

  . .8-911-491-81-68

  . .8-952-115-13-40

  500 .

  .8-963-298-34-84

  . .33-50-54

  , (),

  , , -

  . .8-950-678-45-54

  , , , ,

  , , , ,

  , , .

  .8-921-614-73-06

  . .8-952-110-27-72

  , -

  80-150 , 4-6 , 6-8 .,

  /, . .8-911-497-51-69

  210

  - -

  ,

  , -

  .

  8-911-470-15-83

  -

  ,

  (),

  (, ), -

  ,

  , , -

  . .8-911-457-47-

  10,

  , -

  -

  , -

  . -

  , -

  , -

  . , .

  ,

  , ,

  , -

  . , -

  , -

  , www.kapital-kld.ru,

  39-18-16

  . 51-73-48

  -

  : , , -

  , .

  . , ,

  8%. -

  1033902809027. .77-10-75,

  .33-67-88

  -

  , ,

  , ,

  , -

  . -

  , -

  . ,

  . -

  , -

  -

  , -

  , , -

  -

  , -

  . -

  , www.kapital-kld.ru,

  39-18-16

  . 51-73-48

  . "-

  ". -, .

  , ., 2.

  8-906-210-06-67

  8-911-451-61-04

  50-80-52

  -

  (, , ).

  .

  , ,

  . ,

  ,

  . bec39.com

  75-27-00

  8 25(1727) 4 2016 . 555-009

  1104785

  1104786

  1105494

  1103754

  1103500

  1105289

  11055471103756

  1103758

  1103757

  1103760

  1105446

 • 501

  FS38, 4000 .,

  . .8-963-738-50-54

  , /, . .8-

  911-460-78-86

  , -

  , /, . .8-911-460-78-86

  Club Garden,

  , , 500,

  Brig Straten America, 7500 ., -

  . .8-906-217-22-27

  . .8-921-107-22-88

  .

  .74-53-47

  , 3,8

  , , .

  ., 17500 ., . .8-952-

  113-19-24

  -

  , 220-380 , 2850 /,

  /, . .8-911-460-78-86

  , .

  .8-911-460-78-86

  -750, -

  . .8-911-460-78-86

  111621

  703111, SK3

  (NEDO, SENIN), , .

  .35-03-05

  , ,

  . .8-906-216-92-89

  -11, 20000

  ., . .8-963-738-50-54

  1202, .

  ., 12000 ., . .8-963-

  738-50-54

  1801, 2000

  , 19000 ., . .50-95-45

  Stihl, . ., / 1 ,

  , , ,

  , , 3000 .,

  . .8-962-260-75-97

  4 . .8-962-262-

  00-53

  , , -

  , , , .

  .8-902-251-75-06

  111624

  SOKKIA, 410, 330,

  320, B20, , 3 ,

  , . .35-03-05,

  .39-01-47

  , 4000 ., -

  . .8-911-497-70-00

  , , 2 , /,

  155 , - , .

  .8-911-490-28-56

  , . .8-911-

  456-34-24

  , -

  . -

  .

  52-01-47

  -5708, /,

  . .8-911-460-78-86

  , , 25

  , /, . .8-911-497-51-69

  1 1 1 6 2 6

  , Le ica,

  DISTO D2, D3, A5, A6, A8, Prexiso

  X2, , 2 , -

  . .35-03-05, .39-01-47

  306, 380 , 3-

  , . .8-906-216-92-89

  -

  , 8,3 , 12000 ., .

  .8-911-460-95-45

  , . .8-

  906-216-92-89

  . .69-

  82-13

  111622

  , ,

  Tr imble , Sokk ia , N ikon, Le ica,

  Topcon, , , -

  . .35-03-05, .39-01-47

  111623

  VEGA TE020, TE05,

  , 1 , ,

  . .35-03-05, .39-01-47

  111625

  35, 32, -

  , 3 , ,

  . .35-03-05, .39-01-47

  . .8-911-

  460-78-86

  80 , . .,

  12000 ., . .33-50-54

  , 1,5 , 15 ,

  . .8-962-262-00-53

  4 2 0

  /, . .8-911-460-78-86

  1202, .

  .8-906-216-92-89

  ,

  180 , 1300 , 1000 .,

  . .75-78-05, , .32-41-25,

  19

  , , 2

  , 24 , -

  , - , . .8-911-

  490-28-56

  , 28 ,

  380 , 200.000 ., . .8-

  911-456-87-01

  505

  , , 10 ,

  , . .21-43-08

  , ,

  3 , 80 ., . .8-911-471-

  96-61

  , 20 , 3 .,

  100 ., . .8-902-251-65-76

  , , 65

  , 5000 ., . .8-909-777-

  71-20

  0,5, 1, 2 , 8 ., . .21-

  43-08

  , 20 , 25 , 5 ,

  . .8-906-232-22-20

  , 38 , 2500

  ., . .8-921-616-43-33

  , 25 , 2000

  ., . .8-921-616-43-33

  507

  , 27 , 1000

  ., . .8-906-216-92-89

  , 50 , 5 ., 1000

  ., . .8-931-603-76-60

  -

  . .8-921-107-22-88

  . .8-911-

  456-34-24

  260 , 380 , 3--

  , . .8-906-216-92-89

  . .8-962-253-50-87

  200 , -

  , 8 ., ,

  350 ., . .8-906-216-21-80

  , 50 , 300 .,

  . .8-921-616-43-33

  , 25 , 250 .,

  . .8-921-616-43-33

  2,55 , , 1 ,

  , , 55000

  ., . .8-911-477-79-62

  - , 2,59 ,

  , 50000 ., .

  .8-922-482-42-20

  - 36 , 35000 .,

  . .8-922-482-42-20

  36 ., ,

  -, 6000, . .8-909-

  781-51-21

  -5, 7-9, .

  .95-23-17

  , 4 ,

  . ., 15500 ., .

  .8-952-113-19-23

  , 2,6

  , . .8-911-456-34-24

  , 2

  , 7000 ., . .8-963-

  738-50-54

  7 , , -

  360, 220, 12 , 16000

  ., . .8-911-852-83-36

  S-6000, -

  , 6 , 6.5 ,

  28000 ., . .50-95-45

  (), 5 ,

  8 , 16 , , 12 .,

  . .21-43-08

  70-3,

  3 ., . .8-909-799-

  51-58

  7 ., . .8-909-779-

  12-34

  , , 10 ., ,

  , , . .8-962-261-13-98

  3 ., . .8-911-491-

  81-68

  5 . .8-950-674-18-09

  , 10 ., 2 .,

  , . .50-73-62

  10 ., . .50-73-62

  , , , 20 ., 2

  ., . .8-963-350-73-62

  7 ., . .8-963-350-

  73-62

  , ,

  , , , , -

  , 20-30

  , 8 ., , . .8-

  921-262-81-57

  , 1 , . .8-909-

  779-97-09

  , 5 ., . .76-31-82

  , 20 , 25 , 5 ,

  . .8-906-232-22-20

  . .8-911-

  477-79-62

  ,

  , 3 , . .8-905-

  246-75-00

  , 10 , 65

  , . .8-911-494-10-93

  , 20 , /,

  , . ., 2 ., 250

  ., . .8-911-465-62-12

  -

  , 20 , 500 ., . .8-900-

  347-35-72

  : 40 , -

  20 , 20 ,

  . .69-82-13

  6 , , -

  , . .8-906-212-

  60-21

  20 , 2011 /, 35000

  ., . .8-922-482-42-20

  40 , 2011 /, 35000

  ., . .8-922-482-42-20

  , 5,3 , 5,3

  , 2,1 , , -

  . .8-906-212-60-21

  ,

  25 , . .8-906-216-92-89

  , , .

  .74-53-47

  , -

  , 2 , / 1 ,

  310303, 250804, . .8-911-

  490-28-56

  /, 4, 2,4, -

  . .8-906-212-60-21

  /, , 5, 2,5,

  . .8-906-212-60-21

  . .8-902-251-

  75-06

  , 2 ., 31,5 ,

  1,2 , . .8-902-251-

  75-06

  , 1 56 ,

  1 16 , 0 24 , .

  .8-902-251-75-06

  . .8-

  911-476-45-59

  -

  -

  , 9-21 , 0,01 , -

  . .8-911-497-51-69

  , -

  . .8-906-216-92-89

  -41, 220

  , . .8-911-460-78-86

  , , -

  . .8-900-347-05-94

  , ,

  , . .8-

  911-490-28-56

  3182128, -

  , 2 1 0 1 4 0 5 0 , 3 1 8 2 1 1 9

  1459530 ., . .34-16-68,

  .8-952-119-82-42

  , -

  , 0,1 160 , .

  .8-911-465-62-12

  ,

  . .8-906-239-45-36

  16 -4, 2 -

  , , . .21-43-08

  1-,

  , , 50 , -

  . .8-911-481-84-57, .8-911-467-

  28-21

  , 3 , 1

  , . .8-921-260-59-84

  , - , 1

  , . .8-921-260-59-84

  , 450,

  . .8-906-216-92-89

  , , -

  , . .21-43-08

  , 70, 30 22 -

  , . .34-16-68, .8-952-

  119-82-42

  , -

  , , . .8-

  911-472-79-75

  , 27 ,

  400 ., . .8-911-497-51-69

  /, 2 ., . .8-921-

  005-49-79

  , -

  . .8-952-051-61-91

  2 . , ,

  , .

  . . .8-952-055-36-75

  , , -

  20-50 , . .8-906-216-

  92-89

  , 2, 150

  , . .8-911-477-79-62

  , ,

  . .8-906-234-38-89

  500 , -

  . .8-911-497-51-69

  - /, -

  . .8-911-497-51-69

  . .8-906-216-92-89

  -3, -

  , 200 , 1978 /, 300 ., -

  . .8-911-461-14-29

  , , . .8-906-

  239-45-36

  , ,

  5050 , 300 ., . .8-

  906-216-02-63

  , 500 .,

  . .46-64-47

  , 2,

  ., .

  .21-43-08

  , / 1-1,5 , -

  . .8-911-481-84-57, .8-911-467-

  28-21

  , 200 . ,

  . .8-902-251-70-86

  , , 3 .

  500 , . .8-911-497-51-69

  . .64-65-08

  , , ,

  . .8-950-676-40-64

  , , 3

  ., . .8-952-794-36-03

  ,

  220/12 , , ,

  . .91-14-90, .21-33-77, . 8-

  911-451-45-66

  -101,

  . .56-94-11

  , 100, -

  4,5 , . .8-906-216-92-89

  , 10 ,

  3 , 4 ., . .8-902-251-

  75-06

  45 , 1,9 , 75 , 4 ,

  . .8-902-251-75-06

  , 10 , . .8-911-

  491-81-68

  5 . .8-950-674-18-09

  , 5 , . .8-950-

  674-18-09

  , , 10 , -

  . .50-73-62

  50 . .8-963-

  350-73-62

  1 , 3600 ., . -

  -. .8-921-

  005-00-45

  , 15 ., -

  . .8-900-570-15-58

  3-, . .8-

  950-676-40-64

  , -

  , . .8-902-251-75-06

  , , ,

  99281, 99281,7,

  5 6,5 , . .8-911-490-

  28-56

  , 20 , 88 ,

  3,82,7, . .69-82-13

  , ,

  . .75-14-37

  , , -

  , . .8-902-251-75-06

  , ,

  . .8-911-481-84-57, .8-911-

  467-28-21

  , ,

  . .8-952-051-61-91

  , 5

  ., 220 , 380 , . .95-27-84,

  .8-921-618-40-18

  3-, 4,4 ,

  5820 /. 35 ,

  , . .8-962-256-91-20

  , 15 ,

  , - , -

  , , -

  . .8-906-212-60-21

  1200RX, 1000 , . ., 6000

  ., . .8-952-113-19-23

  , -

  , 7 , . ., 22000 .,

  . .8-952-113-19-23

  ., 0,6 ,

  2,8 , 220-380 , /,

  ., . .8-921-107-22-88

  , , 500

  ., . .46-64-47

  509

  , . .8-911-

  497-70-00

  . .8-963-

  738-50-54

  . .8-909-793-08-77

  . .8-921-

  611-17-45

  . .8-952-792-17-64

  . .8-905-249-11-33

  , . .8-911-

  497-70-00

  . .8-952-112-49-48

  . .8-952-113-19-24

  . .8-905-249-11-33

  , . .8-911-

  497-70-00

  , , .

  .8-963-738-50-54

  . .33-50-54

  . .8-909-793-08-77

  . .8-952-115-

  13-40

  . .8-963-738-

  50-54

  . .8-909-793-

  08-77

  . .8-921-614-

  73-06

  4-, , -

  , 50 , /, 50-

  100 ., . .8-911-490-28-56

  , 200 , ,

  , . .8-952-110-73-63

  . .8-929-161-19-72

  , . .8-911-

  497-70-00

  . .8-909-793-08-77

  ()

  8-16 , . .8-906-216-

  37-91

  7-21 . .8-906-

  234-72-45

  , . .8-911-497-

  70-00

  . .8-921-614-73-06

  ,

  , . .8-911-460-95-45

  , . .8-952-

  114-12-28

  . .8-962-261-13-98

  . .8-911-491-81-68

  . .8-950-674-18-09

  . .50-73-62

  . .8-909-788-24-60

  . .8-952-110-27-72

  . .50-95-45

  . .8-909-793-08-77

  220-380 , -

  . .8-952-794-91-33

  . .8-909-793-09-03

  10-20- -

  , . .95-79-16

  . .8-905-

  249-11-33

  . .8-909-

  788-49-42

  . .8-906-

  214-05-84

  . .8-909-788-24-60

  . .8-952-110-30-03

  , ,

  ,

  ,

  , -

  -

  . , .

  , -

  ..

  . 8 - 905 - 242 - 37 - 45 ,

  .38-75-17

  . .8-952-

  113-19-24

  . .8-963-738-50-54

  , . .8-911-

  497-70-00

  , , -

  . .8-963-738-50-54

  , , -

  . .33-50-54

  . .8-909-

  793-08-77

  . .8-963-738-50-54

  . .33-50-54

  . .8-909-788-24-60

  . .8-909-793-

  08-77

  , -

  . .8-952-114-12-28

  . .8-952-114-12-28

  . .8-905-249-11-33

  , , ,

  . .8-911-497-70-00

  , , ,

  . .8-963-738-50-54

  . .8-909-793-08-77

  . .8-921-614-73-06

  , - , /,

  4000 ., . .8-911-490-28-56

  , , .

  .8-952-110-30-03

  , , -

  . .8-952-113-19-24

  . .8-909-

  793-08-77

  . .8-952-

  792-17-64

  -3,

  , . .8-912-850-22-91

  , , -

  , . .8-905-246-75-00

  . .8-909-793-08-77

  . .8-921-614-73-06

  -

  . .8-952-114-12-28

  . .8-906-234-72-45

  , . .8-911-493-51-76

  . .8-

  909-788-24-60

  . .8-

  909-793-09-03

  . .8-921-614-73-06

  .

  .8-909-793-09-03

  9, 10 ., .

  .(370699)9-93-95

  . .8-929-161-19-72

  . .8-963-738-

  50-54

  . .8-952-110-23-32

  , , , -

  . .8-963-738-50-54

  . .8-909-793-09-03

  . .8-921-614-73-06

  . .8-962-261-13-98

  . .8-911-491-81-68

  . .8-950-674-18-09

  25(1727) 4 2016 . 9

  1105621

  1105588

  1104686

  1104821

  111621

  111624

  111626

  111622

  111623

  111625

 • . .50-73-62

  . .8-909-788-24-60

  . .50-95-45

  , 2 .,

  ., -

  , . .(370699)9-93-95,

  -

  . .8-905-245-67-77

  .

  .8-952-113-19-24

  . .8-905-249-11-33

  , , .

  .33-50-54

  . .8-952-

  110-43-43

  . .8-909-793-08-77

  , ,

  , 2 -

  , 24-36 , ,

  1500 ., . .8-911-490-28-56

  . .8-909-

  793-09-03

  . .8-931-600-

  35-41

  . .8-963-738-

  50-54

  1,6 . .8-

  952-110-43-43

  , 1600 ,

  1.000.000 ., . .8-911-490-

  28-56, .8-911-485-05-45

  220

  , -

  , 900 , , ,

  , ,

  , -

  , + , , -

  , , ,

  , , . .36-

  94-60

  LG, 900 , ,

  , , ,

  . , -

  , ,

  , , , - -

  , . .8-911-495-

  87-17

  , ,

  . .8-911-490-43-58

  , -

  , . ., 3000 ., -

  . .8-911-469-04-67

  . .8-

  902-251-75-06

  202, 900 ., -

  . .93-78-69, .77-25-96, 11

  /: -

  , , -611, 150 .,

  . .8-902-251-65-76

  LG,

  100 ., . .8-911-461-14-29

  , 200

  ., . .8-911-490-43-58

  /, .

  .8-921-106-62-70

  . .8-

  902-251-75-06

  KX-FT982B, ,

  , , ,

  , , , ,

  ,

  , /,

  . .8-911-495-87-17

  222

  Alcatel OT1013, , ,

  2 simm-, -

  , , FM , -

  , , ,

  900 ., . .8-963-294-94-97

  Alcatel M600, ,

  , 3000 ., .

  .8-981-461-74-62

  Apple iPhone 3G, 16 , ,

  8500 ., . .8-952-110-13-13

  Apple iPhone 3G, 16 , /, 6500

  ., . .50-95-45

  Apple iPhone 3GS, 16 , 10000

  ., . .8-981-460-47-56

  Apple iPhone 4S, 16 , ,

  12000 ., . .8-952-052-70-00

  Apple iPhone 5S, , 64 , -

  + ,

  . ., 22000 ., . .8-

  905-244-24-94

  Apple iPhone i9++, 2 simm-,

  3500 ., . .8-952-110-31-13

  Asus P550, ,

  , GPS ,

  3700 ., . .8-981-461-74-62

  Asus , , 2 simm-

  , 2.0 ,

  , 3500 ., -

  . .8-911-852-83-36

  Fly E300, 3,2 , 1900 .,

  . .8-909-787-73-44

  Fly E300, , 3,2 ,

  1800 ., . .8-952-110-29-29

  LG KF300, , 2 ,

  , 2 ,

  bluetooth, MP3, . ,

  , -

  , , 1500 ., -

  . .8-963-294-94-97

  LG GS290, , 2 ,

  2500 ., . .8-952-792-94-57

  LG GT540, , 3 ,

  2900 ., . .8-911-480-78-53

  LG J600, 5.0 , 2700 .,

  . .8-909-788-51-31

  LG K520, , 3500

  ., . .8-909-788-49-31

  LG KP152, , . , -

  , ,

  FM , , . ., -

  , 1500 ., -

  . .8-906-236-66-21

  LG KP265, , , -

  , MP3, 1,3 , bluetooth,

  SD 2 , , -

  , MPEG4, 1,8", ,

  ,

  6300, /. .8-911-495-87-17

  LG KP500, , . .,

  1100 ., . .8-909-791-60-80

  LG KP501, , 3 , 2500

  ., . .8-952-110-67-76

  LG L3, , 3300 ., .

  .8-952-110-30-03

  LG T300, . ., ,

  1000 ., . .8-952-110-23-32

  LG T5100, - , , -

  , 1,3 ,

  , 2 , , -

  ,

  2. .36-94-60

  Motorola V3, , -

  , 2 ,

  bluetooth, , /, -

  , , . ., 1500

  ., . .8-909-777-74-73

  Motorola V8, , 4500

  ., . .8-909-788-49-19

  Motorola Z6, , 2 , -

  , 1200 ., . .8-952-

  110-67-76

  Motorola , 8 ,

  , 8500 ., . .8-

  952-110-30-03

  Nokia 520, , ,

  4000 ., . .8-902-251-71-61

  Nokia 101, -

  , 2 simm-, -

  , MP3, , . ., -

  /, 1200 ., . .8-909-

  777-74-73

  Nokia 2700, 2 , 2500

  ., . .8-952-110-03-30

  Nokia 500, 1 , GPS, 5.0 ,

  /, 4500 ., . .8-909-

  788-49-42

  Nokia 5230, 2500 ., . .8-

  952-110-43-43

  Nokia 5230, ,

  3500 ., . .8-952-110-03-30

  Nokia 5230, 2800 ., . .8-

  911-480-78-53

  Nokia 5300, , ,

  1900 ., . .8-909-788-51-31

  Nokia 5500, 1500 ., . .8-

  909-793-09-03

  Nokia 5500, , 2 ,

  1500 ., . .8-952-792-94-57

  Nokia 5800, 5000 ., . .8-

  952-110-43-43

  Nokia 6131, -

  , , 2 , 1.3

  , /, , .

  ., 1700 ., . .8-906-

  236-66-21

  Nokia 6230i, 1,3 , ,

  1500 ., . .8-952-110-03-30

  Nokia 6233, 3000 ., . .8-

  952-110-13-13

  Nokia 6303, - , 2 simm--

  , 2 , MP3,

  bluetooth, , 2900 ., -

  . .8-909-787-73-44

  Nokia 6303i, , ,

  , , ,

  3.2 , , 4x, 2,2",

  16,7 . , bluetooth 2.1, USB

  2.0,

  6300 /, .

  .8-911-495-87-17

  Nokia 6500, , , -

  , MP3, bluetooth, 2.0

  , 1 , 4000 ., . .8-

  952-792-17-64

  Nokia 6600 Fold, , -

  , . ., . .8-950-

  677-11-71

  Nokia 6630, , 1900 .,

  . .8-909-788-51-31

  Nokia 6700, ,

  , 5 , -

  , , -,

  , . ,

  , 2500 .,

  . .8-906-236-66-21

  Nokia 7300, . ., 3500

  ., . .8-909-788-49-19

  Nokia 7360 , , -

  , , .

  , . ., ,

  1000 ., . .8-963-294-94-97

  Nokia 7510, , 2 ,

  MP3, bluetooth, , 2500

  ., . .8-909-788-49-31

  Nokia 7900, 2200 ., . .8-

  981-460-47-56

  Nokia 7900, 3900 ., . .8-

  909-788-24-60

  Nokia 8910, , 4500 .,

  . .55-55-05

  Nokia C3, 1900 ., . .8-

  952-110-30-03

  Nokia C3-01, -

  , 5 , , -

  , . ,

  , , .

  ., , 2500

  ., . .8-906-236-66-21

  Nokia C5000, - ,

  , 2 simm-, TV,

  Wi-Fi, 3000 ., . .8-952-

  110-32-23

  Nokia C6, , ,

  4900 ., . .55-55-05

  Nokia E63, 3500 ., . .8-

  952-110-29-29

  Nokia E63, 1500 ., . .8-

  952-110-30-03

  Nokia E65, , 1900 ., -

  . .8-909-791-60-80

  Nokia E65, , MP3, bluetooth,

  , . .8-909-787-

  73-44

  Nokia E65, , ,

  2500 ., . .8-909-788-24-60

  Nokia E65, 2700 ., . .50-

  95-45

  Nokia E7, , 16 ,

  . ., 9000 ., .

  .55-55-05

  Nokia N70, , 2900 .,

  . .8-952-110-48-48

  Nokia N73, , ,

  . .8-911-852-83-36

  Nokia N8, , - , 2800

  ., . .50-95-45

  Nokia N800, 3900 ., .

  .8-952-110-43-43

  Nokia N81, /, 1000 ., .

  .8-952-794-36-03

  Nokia N85, 2900 ., . .8-

  909-793-09-03

  Nokia N86, , 3000 ., -

  . .8-952-794-36-03

  Nokia N86, , 8.0 ,

  4500 ., . .55-55-05

  Nokia N95, - , 1500 .,

  . .8-909-788-49-42

  Nokia N96, , 3500 .,

  . .8-911-480-78-53

  Nokia S75, - , 2 simm-,

  TV, , 2900 .,

  . .8-909-787-73-44

  Nokia TV-E71, 2 simm-,

  TV, 5000 ., . .8-952-110-

  13-13

  Nokia X2-00, -

  , , 5 ,

  , -

  , /, /, . ., 2000

  ., . .8-909-777-74-73

  Nokia X3, c, 2900 ., -

  . .8-952-110-67-76

  Nokia X3, , 23000 ., -

  . .55-55-05

  Nokia X7, 2 simm-, TV,

  5000 ., . .8-909-788-24-60

  Nokia 311, 3500 ., -

  . .8-952-110-30-03

  Nokia 610, . .,

  4900 ., . .8-909-788-49-42

  Qtek P10B, , 10500

  ., . .8-909-793-09-03

  Qtek S200, 1900 ., . .8-

  909-793-09-03

  QTEK 101, , 1900

  ., . .8-952-110-29-29

  Samsung, 1000 ., . .8-

  921-614-73-06

  Samsung 5230, ,

  , 3500 ., .

  .8-981-461-74-62

  Samsung 5230, . ., -

  , , 1000 .,

  . .8-952-110-23-32

  Samsung 8000S, , 5.0

  , , 6000 ., . .8-

  952-110-13-13

  Samsung C270, , -

  , , -

  , , -

  , . ., 900 ., -

  . .8-906-236-66-21

  Samsung C3010, 1600 ., -

  . .8-981-460-47-56

  Samsung C3050, , 1600

  ., . .8-981-460-47-56

  Samsung C3300, , 1500

  ., . .8-952-110-23-32

  Samsung D600, ,

  , 1200 ., .

  .8-981-461-74-62

  Samsung D880, , 2 simm--

  , 3,2 , 3500 ., -

  . .8-952-110-31-13

  Samsung E250 , , MP3

  bluetooth, 2 ,

  , 1600 ., . .8-952-

  110-31-13

  Samsung E740, , -

  , 2 , .

  , , MP3,

  , bluetooth, , -

  , , -

  , 1400 ., -

  . .8-909-777-74-73

  Samsung F480, ,

  5 , , . ,

  , MP3, -

  , , -

  , 1800 ., . .8-

  963-294-94-97

  Samsung G600, , 5 ,

  5900 ., . .8-952-110-29-29

  Samsung i8150, 6300 ., .

  .8-909-791-60-80

  Samsung i9001, /, 6000 .,

  . .8-952-110-23-32

  Samsung i9003, 6000 ., .

  .8-909-791-60-80

  Samsung L700, 2 , 2500

  ., . .8-952-792-94-57

  Samsung L870, , 3

  , , 1900

  ., . .8-981-460-47-56

  Samsung M600, , . -

  , , ,

  , -

  , 700 ., . .8-963-294-

  94-97

  Samsung S5230, ,

  , 1000 ., . .8-

  911-461-14-29

  Samsung S5230, , ,

  2500 ., . .8-911-461-14-29

  Samsung S5660, , -

  , /, 3500 ., . .8-952-

  110-23-32

  Samsung S5830i , ,

  , , ,

  , 5 ,

  , , MP3, FM-,

  Wi-Fi, . , -

  , ,

  , 3900 ., . .8-909-

  777-74-73

  Samsung U300, , -

  , 2300 ., . .8-909-793-

  09-03

  Samsung U600, , 3,2

  , 2000 ., . .8-952-

  110-31-13

  Samsung U700, , 3,2

  , 2500 ., . .8-911-

  852-83-36

  Samsung U700, , 3,2

  , 2500 ., . .8-909-

  788-49-31

  Samsung U900, , 5,0

  , 3000 ., . .8-909-

  788-49-31

  Samsung , S, ,

  8500 ., . .8-909-791-60-80

  Samsung S, , -

  , 18000 ., . .8-952-

  110-48-48

  Siemens S55, /, ., -

  , 500 ., -

  . .8-952-057-52-95

  Sony Ericsson C902, 5 , 2500

  ., . .8-952-110-67-76

  Sony Ericsson G502, 2 , MP3,

  bluetooth, , 2000 .,

  . .8-952-110-31-13

  Sony Ericsson K610, 1900 .,

  . .8-952-110-13-13

  Sony Ericsson K610, MP3, bluetooth,

  2.0 , , 2000 .,

  . .8-952-792-17-64

  Sony Ericsson K790, 3,2 ,

  1900 ., . .8-911-852-83-36

  Sony Ericsson K800, 3000 .,

  . .8-909-788-49-31

  Sony Ericsson T700, 1500 .,

  . .8-952-110-43-43

  Sony Ericsson U380i, ,

  1700 ., . .8-909-787-73-44

  Sony Ericsson W302, W880,

  2500 ., . .8-952-792-94-57

  Sony Ericsson W700, MP3, bluetooth,

  2.0 , 1500 ., .

  .8-952-792-17-64

  Sony Ericsson W890i, 1700 .,

  . .8-952-110-67-76

  Sony Ericsson W910i , ,

  . .8-952-110-48-48

  Sony 10, -Peria, , 5 ,

  3900 ., . .8-952-792-94-57

  Vertu A005, 2 simm-, .

  ., 4000 ., . .8-909-

  788-24-60

  Vertu , - , 5000

  ., . .8-911-852-

  83-36

  P i350, , ,

  , 3500 ., .

  .8-981-461-74-62

  TC 8181, Desire, , -

  1 , , 3.7",

  , /, . .50-95-45

  TC TVA 1000, ,

  - , 2900 ., .

  .8-952-110-29-29

  TC S, . ., 3500

  ., . .8-952-113-19-24

  TC V, 2 simm-, /, .

  ., 4500 ., . .8-911-

  497-70-00

  225

  - -

  , 300 ., . .8-963-294-

  94-97

  - -

  L6, L7, V3, U6, 250 ., -

  . .8-963-294-94-97

  M2 512 , 2 , -

  Pro Duo, - ,

  SD 2/4 , SD , , -

  ,

  SD. .8-911-495-87-17

  iPhone 4S,

  , , 500 ., .

  .8-905-244-24-94

  iPhone 5S,

  , , 1200 ., -

  . .8-905-244-24-94

  -

  S4, . .8-962-266-

  55-63

  iPhone 5S, , -

  , , . .8-

  905-244-24-94

  Note 3,

  . .8-906-214-05-84

  226

  -

  YB5R, 5 , 2

  136-174, 400-520, 2500

  ., . .76-06-02

  , 400 , -

  , , 1200 ., .

  .76-06-02

  YB5R, -

  5 , 2 136-174, 400-

  520, 2500 ., . .8-963-

  291-64-72

  , 400 , -

  , , 1200 .,

  . .8-963-291-64-72

  229

  GF100,

  , 300 ., . .8-911-

  490-2