zklady elementrnej geometrie - km.fpv.ukf.sk univerzita kon tantna filozofa fakulta prrodnch...

Download ZKLADY ELEMENTRNEJ GEOMETRIE - km.fpv.ukf.sk univerzita kon tantna filozofa fakulta prrodnch vied zklady elementrnej geometrie  ediv ondrej – vallo du an vydan v nitre

Post on 08-Feb-2018

234 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

  UNIVERZITA KONTANTNA FILOZOFA

  FAKULTA PRRODNCH VIED

  ZKLADY ELEMENTRNEJ GEOMETRIE

  EDIV ONDREJ VALLO DUAN

  Vydan v Nitre 2009

  Fakultou prrodnch vied Univerzity Kontantna Filozofa v Nitre

  s finannou podporou projektu

  Tvorba geometrickch predstv iaka v mladom kolskom veku a adekvtna prprava

  uiteov elementaristov KEGA 3/6314/08

  NITRA 2009

 • 2

  Nzov: Zklady elementrnej geometrie

  Autori: prof. RNDr. Ondrej ediv, CSc.

  RNDr. Duan Vallo, PhD.

  Recenzenti: doc. RNDr. Oliver idek, CSc.

  RNDr. Janka Drbekov, PhD.

  Technick spoluprca: Vladimr Ondrejka

  Edcia: Prrodovedec . 391

  Schvlen: Vedenm FPV UKF v Nitre da 13.10.2009

  Rukopis nepreiel jazykovou pravou.

  Ondrej ediv

  Duan Vallo

  ISBN: 978-80-8094-623-4

  EAN: 9788080946234

 • 3

  1 PLANIMETRIA

  1.1 Historick poznmky Slovo geometria pochdza z grckeho vrazu h g meten, o znamen vymeriavanie

  pozemkov pomocou ln.

  Geometria vznikla v dvnej minulosti a spene sa rozvjala najm v Egypte, Babylone,

  Indii a v ne. Avak teoretick zklady geometrie nachdzame a v Grcku. Starogrcki

  filozofi sa vo vekej miere zaoberali aj matematikou. Znme s koly: Tlesova,

  Pytagorejsk, Platonova, Apollniova, Aristotelova, Archimedova, Euklidova.

  kola Tlesova poloila cenn zklady elementrnej geometrie. Tlesa okrem geometrie

  zaujmala i astronmia a on prv vypotal zatmenie Slnka, ktor bolo presne poda jeho

  vpotov.

  kola Pytagorejsk mala pre vvoj geometrie vek vznam a obohatila geometriu

  almi poznatkami napr. veta o ste vntornch uhlov trojuholnka, Pytagorova veta, at.

  kola Aristotelova zaala budova geometriu na princpoch logiky a Aristoteles

  vypracoval deduktvnu metdu pre potreby geometrie.

  Archimedes predstavite Archimedovskej koly zblil teriu s praxou a udal smer

  vvoja matematiky vbec.

  V treom storo pred naim letopotom sa nahromadilo toko poznatkov z geometrie, e

  bolo potrebn ich da do uritho systmu na deduktvnom zklade.

  Tto vek prcu pri vytvran systmu vedeckho budovania geometrie urobil genilny

  starogrcky vedec Euklid (3. storoie pred naim letopotom). On zozbieral, doplnil a vydal

  v diele Zklady vetky dovtedy znme poznatky z elementrnej geometrie. Niekoko

  storo boli Zklady jedinou uebnicou geometrie. Po om sa nazva i geometria

  euklidovsk geometria.

 • 4

  1.2 Zkladn tvary geometrie Zkladn geometrick tvary s :

  bod

  priamka

  rovina

  Body oznaujeme vekmi psmenami A, B, C, X, Y, Z ... Dva body mu by rzne

  A B, X Y, alebo mu splva, hovorme aj, e s toton, M = N, P = Q.

  Priamky oznaujeme malmi psmenami a, b, p, q ... alebo bodmi, ktormi je uren, m

  = ABsuur

  , p = PQsuur

  . Priamka je jednoznane uren dvoma rznymi bodmi.

  Bod a priamka mu ma nasledovn vzjomn polohu :

  bod patr priamke (bod le na priamke), napr. Ap,

  bod nepatr priamke (bod nele na priamke), napr. Mm.

  Priamka je bodov mnoina, teda jej prvky s body. Priamku meme uri

  ktormikovek jej dvoma rznymi bodmi.

  Priamku meme rozdeli ubovonm jej bodom na dve asti. Kad z tchto ast

  nazvame polpriamka.

  Na urenie polpriamky okrem bodu A pouijeme al bod, napr. X.

  Polpriamku budeme oznaova AXuuur

  . Bod A je zaiatok polpriamky.

  Kee bod rozdel priamku na dve polpriamky, jednu ozname napr. AXuuur

  , druh AYuuur

  .

  Ak vezmeme polpriamku AXuuur

  ako prv, potom polpriamku AYuuur

  nazvame opan

  polpriamka AXuuur

  . Plat aj, e polpriamka AXuuur

  je opan polpriamka k polpriamke AYuuur

  , teda

 • 5

  polpriamky AXuuur

  , AYuuur

  s navzjom opan polpriamky. Opan polpriamky maj spolon

  zaiatok.

  Prklad

  Na priamke p s dan dva rzne body A, B. Ak polpriamky uruj tieto dva body ?

  Rieenie :

  Odpove : Dva rzne body A, B leiace na jednej priamke uruj dve rzne polpriamky

  ABuuur

  , BAuuur

  .

  as priamky p, ktor je tvoren bodmi leiacimi medzi bodmi A, B, vrtane bodov A, B,

  nazvame seka AB. Body A, B s krajn body seky, seku budeme oznaova AB.

  seka AB a seka BA je t ist as priamky, t. zn., e pri oznaen seky nezle na

  porad krajnch bodov.

  Urobme prehad ast priamky

  Rovina je op zkladn geometrick tvar. Rovina je jednoznane uren tromi

  rznymi bodmi neleiacimi na jednej priamke. Rovinu budeme oznaova psmenami grckej

  abecedy , , , ..., alebo psmenami, ktor uruj rovinu, napr. ABCsuuuur

  .

 • 6

  Zapisujeme ABC =suuuur

  Rovina je op bodov mnoina, to znamen, e body leiace v rovine s prvkami roviny.

  Nech bod A le (je prvkom) v rovine , zapeme A . Ak bod M nele (nie je prvkom)

  v rovine , zapeme M .

  Nech je dan priamka p, ktorej vetky body leia v rovine . Potom priamka p je asou

  roviny , o zapeme p .

  ,,,

  A p AB p BX p Xp

  Rovinu meme rozdeli ubovonou jej priamkou p na dve asti. Kad z tchto ast

  nazvame polrovina.

 • 7

  Ak priamka p je uren bodmi A, B a mimo priamky p le bod C, potom polrovinu

  meme oznai ABCuuuuur

  . Polrovinu meme oznai aj pCuuur

  Ako sme vyie uviedli, priamka rovinu rozdel na dve asti, teda na dve polroviny. Jedna

  je ABXuuuuur

  a druh ABYuuuuur

  .

  Priamka AB je pre obidve polroviny hranicou.

 • 8

  Polrovina ABYuuuuur

  je opanou polrovinou k polrovine ABXuuuuur

  . Taktie polrovina ABXuuuuur

  je

  opanou polrovinou k polrovine ABYuuuuur

  . Hovorme, e polroviny ABXuuuuur

  , ABYuuuuur

  s navzjom

  opan polroviny.

  Prklad

  Nech s dan tri body A, B, C, ktor neleia na jednej priamke. Napte vetky

  polroviny, ktor s uren danmi tromi bodmi.

  Rieenie :

  polrovina ABCuuuuur

  hranica ABsuur

  polrovina ACBuuuuur

  hranica ACsuur

  polrovina BCAuuuur

  hranica BCsuur

  Odpove: Tri body neleiace na jednej priamke uruj tri rzne polroviny.

 • 9

  1.3 Prenanie seiek. Porovnvanie seiek Nech je dan seka AB a polpriamka EX.

  Pouime psik papiera a ozname na om dva body tak, aby splvali s bodmi A, B.

  Pomocou tohto psika vyzname na polpriamke EX bod F.

  seka EF vznikla prenesenm seky AB pomocou psika papiera. seku EF meme

  vytvori aj napr. pomocou kruidla. seka EF je zhodn s sekou AB, o zapisujeme

  AB EF.

  V alom sa budeme zaobera porovnvanm dvoch seiek AB, CD. Rozlime tri

  prpady.

  1. prpad

  Zvome ubovon polpriamku EX. Na tto polpriamku prenesieme obidve seky AB,

  CD tak, aby body A, C sa stotonili s bodom E. Dostaneme dva alie body F, G, priom

  AB EF, CD EG.

 • 10

  V tomto prpade bod G padol do vntra seky EF. Na zklade toho je seka EF via

  ako seka EG. Zapeme

  EF > EG.

  seka EF vznikla prenesenm seky AB a seka EG vznikla prenesenm seky CD.

  Potom AB EF, CD EG. Na zklade toho meme vzah EF > EG nahradi vzahom

  AB > CD. Hovorme, e seka AB je via ako seka CD.

  2. prpad

  Po prenesen oboch seiek na polpriamku EX vznikne nasledovn situcia:

  EF FG

  V zmysle predchdzajcej vahy je AB CD.

  3. prpad

  Prenesme op seky AB, CD na polpriamku EX a dostaneme:

 • 11

  Bod G padne za bod F. EF < EG. Potom aj AB < CD.

  Zver: Ak AB, CD s dve seky, potom me nasta jeden z nasledujcich

  prpadov:

  1. AB > CD, 2. AB CD

  3. AB < CD

 • 12

  1.4 Grafick set a grafick rozdiel seiek Nech s dan dve ubovon seky AB, CD a polpriamka EX. Postupne prenesme na

  polpriamku EX seku AB do seky EF a seku CD do seky FG.

  Dostali sme seku EG, ktor mono napsa ako set seiek EF a FG. seka EF AB

  a FG CD. seku EG nazvame grafickm stom seiek AB, CD.

  Prklad

  Dan s tyri seky AB, CD, PQ, MN. Postupne stajte dan tyri seky.

  Rieenie:

  Zvolme si ubovon polpriamku EX. Postupne budeme prena dan seky.

  Plat : EK = EF + FG + GH + HK

  EF AB, FG CD, GH PQ, HK MN

  Odpove: seka EK je grafickm stom seiek AB, CD, PQ, MN.

  Majme op dve ubovon seky AB, CD a polpriamku EX. Prenesme op seky

  AB, CD na polpriamku EX tak, ako je znzornen na obrzku.

  AB EF, CD GF

 • 13

  seku EG meme zapsa: EG = EF FG = AB CD. seku EG nazvame grafickm

  rozdielom seiek AB, CD. Zrejme plat EF = EG - GF.

  Cvienia

  1. Na obrzku s dan tri body A, B, C. Koko rznych priamok me by urench

  ubovonou dvojicou z bodov A, B, C ?

  2. Zmen sa poet priamok urench dvojicami z bodov A, B, C, ak ich poloha je takto ?

  3. Najmenej koko seiek potrebujeme na vymodelovanie psmen L, K, T ? 4. Koko rznych polpriamok me by urench dvojicou z bodov A, B, C ?

  a)

  b)

  5. Koko rznych seiek me by urench ubovonou dvojicou z bodov A, B, C ?

  a)

  b)

  6. Znzornite (vyrafujte) spolon as polrovn ABC a CBA.

 • 14

  7. Pomocou grafickho stania seiek zostrojte trojnsobok seky AB.

  8. Na priamke p s dan tri body A, B, C. Pomocou seiek urench danmi bodmi vyjadrite

  seku BC.

  9. Dan s tyri rzne body A, B, C, D v napsanom porad a leiace na jednej priamke. Urte

  prienik:

  a) polpriamok AB, BA

  b) polpriamok BC, DA

  c) polpriamok BA, BC

  d) polpriamok BA, CD

  e) seiek AC, CD

  f) seiek AC, BC

  g) seiek AD, BC

  h) seiek AB, CD

  i) seky AC a polpriamky BD

Recommended

View more >