ziva priroda kontrolni

4
 ЖИВА ПРИРОДА датум: 1. Шта чини живу природу? Заокружи слово испред тачног одговора. а) биљке, сунце и људи б) људи, вода и ваздух в) биљке, животиње и људи г) животиње, људи и зељи!те ". #о$е су од наведених карак тери стика заједничке за сва жива бића ? %пи!и & у кв адрати'е испред свих тачних одговора.  лете хране се ра(а$у се говоре уиру ди!у   .*о чеу се биљке разлику$у од осталих живих би'а? Заокружи слово испред тачног одговора. а) ди!у б) расту и разви$а$у се в) ствара$у храну г) оставља$у потоство +. а лин и$и испред назива б иљке упи !и бро $ ко$и одг овара изгледу њеног стаба- ! " зељасто   храст висибаба # " дрвенасто   аслачак !љи ва /. *овежи лини$аа делове биљака са њихово уо$ом, као !то $е започето. корен 0 0 из њега се разви$а плод лист 0 0 ствара храну за биљку стабло 0 0 спроводи воду и хранљиве атери$е цвет 0 0 из њега ниче нова биљка сее 0 0 упи$а воду и хранљиве атери$е и причвр!'у$е за тло .2опун и реч ени цу- 3иљке и животиње ко$е живе на исто стани!ту и у исти условиа чине . 4е и презие- *риате ли и ене у то 4 на!и другари из Зна! ли ти, 7ицо, !та чинио ти и $а и то тво$е цве'е? 2ругари, на! при$атељ са сеоског иања не зна да $е ве' у на!е дру!тву. *оозите у да схвати за!то8

Upload: mima-petrovic

Post on 05-Jul-2018

297 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Ziva Priroda Kontrolni

8/16/2019 Ziva Priroda Kontrolni

http://slidepdf.com/reader/full/ziva-priroda-kontrolni 1/3

  ЖИВА ПРИРОДАдатум:

1. Шта чини живу природу? Заокружи слово испред тачног одговора.а) биљке, сунце и људи б) људи, вода и ваздухв) биљке, животиње и људи г) животиње, људи изељи!те

". #о$е су од наведених карактеристика заједничке за сва жива бића?%пи!и & у квадрати'е испред свих тачних одговора.  лете хране се ра(а$у се говореуиру ди!у 

. *о чеу се биљке разлику$у од осталих живих би'а? Заокружи словоиспред тачног одговора.а) ди!у б) расту и разви$а$у сев) ствара$у храну г) оставља$у потоство

+. а лини$и испред назива биљке упи!и бро$ ко$и одговара изгледу њеног

стаба-! " зељасто   храст висибаба# " дрвенасто   аслачак !љива

/. *овежи лини$аа делове биљака са њихово уо$ом, као !то $езапочето.

корен 0 0 из њега се разви$а плодлист 0 0 ствара храну за биљку

стабло 0 0 спроводи воду и хранљиве атери$ецвет 0 0 из њега ниче нова биљкасее 0 0 упи$а воду и хранљиве атери$е

и причвр!'у$е за тло

. 2опуни реченицу-3иљке и животиње ко$е живе на исто стани!ту и у исти условиачине .

4е и презие-

*риате ли и

ене у то

4 на!и другари из

Зна! ли ти, 7ицо,!та чинио ти и $а

и то тво$е цве'е?

2ругари, на!

при$атељ са сеоског

иања не зна да $е

ве' у на!е дру!тву.

*оозите у да

схвати за!то8

Page 2: Ziva Priroda Kontrolni

8/16/2019 Ziva Priroda Kontrolni

http://slidepdf.com/reader/full/ziva-priroda-kontrolni 2/3

 

9. Заокружи слово испред назива стани%та у кое живе детли', лисица ивеверица.а) !уа б) бара в) њива г) ливада

:. Заокружи слово испред тачног одговора.% природна стани%таубра$ао-а) реку, њиву и $езеро б) !уу, реку ибарув) виноград, ;ару и во'њак г) ливаду, њиву иповртњак

<. а лини$и испред назива животиње упи!и бро$ ко$и од$овара начину

доласка потоства на свет-  ! & е$у се из јаја   пас ува гуска  # & ра'ају живе мадун(е   жаба едвед  срна

1=. а лини$и испред назива животиње упи!и бро$ ко$и означава њенначин исхране-! " биљојед   орао вук овца# " месојед   срна зец

11. Шта родаа оогу'ава да лак!е до(у до хране? Заокружи словоиспред тачног одговора.а) дуг врат б) кратак реп в) велика крила г)бо$а пер$а

1". *огледа$ слику и допуни реченицу.

  2ео тела животиње означен са > служи за .

1. Заокружи 2 ако $е тврдња тачна, а @ ако $е нетачна-*о изгледу стабла биљке делио на листопадне и четинарске. 2@2рве'е и жбунови су дрвенасте биљке.2 @2ивље животиње су увек есо$еди.

2 @

За оне који заврше раније*оози диносаурусиа да се састану8 *оози пауку да стигне уцентар реже8

Page 3: Ziva Priroda Kontrolni

8/16/2019 Ziva Priroda Kontrolni

http://slidepdf.com/reader/full/ziva-priroda-kontrolni 3/3

3ро$ Aодова-

оцена