zernike zaken 15.1

20
b- ffi : n :,. .\=

Upload: gerrit-douma

Post on 11-Mar-2016

277 views

Category:

Documents


6 download

DESCRIPTION

Zernike Zaken 15.1 Blad voor ouders.

TRANSCRIPT

Page 1: Zernike Zaken 15.1

b-

ffi:n:,..\=

Page 2: Zernike Zaken 15.1

Inhoud

Agenda

Bedankt Ananja!

Afscheid Tonnis

Column Harry Hadders

Dagboek van een Brugger

We hebben een kampioen in Zuidlaren

Cotumn Jan Vos

Even Voorste[[en

Weer een stap verder met de nieuwbouw

Introductiekam pen

Afscheid van Peter Pauw

Onderzoek a[s ontdekkingsreis

Even Voorstetlen

Lustrum theater met Shakespeare

Gerard was meer dan een collega

Van lddekinge moordzaak

Score

Wat is Energy Chattenges 201.2-201.3?

Wist u dat?

Even Voorstellen

2

3

4

5

6

9

10

1.1_

1.1.

1.2

1.4

1.4

1.5

1.5

1,6

17

17

18

1.9

1.9

Agenda

0ktober:22-26 oktober herfstvakantie

November:22 Halloween feest jaar 1 & 2

Atheneumptus2 Rijksuniversiteit Groningen

voor[ichtingsdag5 eerste herkansingsronde

Helperbrink5-9 toetsweek bovenbouw

Westerse Drift7-9 toetsdagen jaar 4

Harm Jan Zondag

1,3 Game 0ver jaar L

Rummerinkhof20 oudercommissie Zuidlaren2t mentorspreekavond

Atheneumplus22-27 toetsweek jaar 2 & 3

Helperbrink29 docentenspreekavond

Atheneump[us

Page 3: Zernike Zaken 15.1

l

I

ir

Na vele plezierige jaren op het Zernike Co[[ege,

heeft Ananja Wieringa afscheid genomen van hetdocentschap. Ze vertelt vol passie over de afgelopenjaren in het onderwijs."Mijn eerste onderwijsbaan was in 1974, invalkrachtop de Mavo in Deventer. Ik vond er niks aan. Het

was een puinhoop vaak, maar we hebben wel veel[oI gehad."Na een onderbreking van een paarjaren, kwam

Ananja toch weer terecht in het onderwijs; docentEngels op de Nieuwe Schoolin Groningen. "Ik was

inmiddels al,45 jaar, een laatbloeier, niks mis mee.

0p de Nieuwe School heb ik weer geleerd wat hetjs om docent te zijn, want ik was er zo lang uitgeweest en was erg onzeker of ik het nog wel kon.

A[ snel merkte ik, ik kan het we[!""We werkten als vrijwittigers op deze school, maar

helaas was het een school zonder getd, dus ging

men op zoek naar een andere school om mee tefuseren en dat werd het Zernike. Zo kwam ik terechtin de Montessori stroom op de Helperbrink. Ik ben

een van de eerste van die groep docenten die nu

stopt."0p de vraag wat ze nu het meeste mist, nu ze geen

docent meer is, zegt ze meteen: "De interactie metde leerlingen.

Maar tegelijkertijd ben ik daar nu ook te oud voor.Leerlingen btijven altijd hetzetfde, vroeger had jegeen mobieldes bijvoorbeeld, maar de tiener bLijfthetzelfde. Tegen dingen aantrappen en zo", zeglzemet een glimlach. "Daar zat voor mij geen uitda-ging meer in.""Ik mis ook de warme contacten met de sectie En-

gets. We hebben elkaar erg goed leren kennen doorde jaren heen. ALtijd bezig samen met iets nieuws

te ontwikkelen. Het overleggen, aftasten en luiste-ren naar elkaar. Het samen groeien en ontwikkelenis heel mooi geweest."

0p school stond Ananja bekend om haar hart voorde leerling. Zelf zegt ze hierover: "Het is voor mijattijd beLangrijk geweest dat leerlingen voelen datze er mogen zijn zoals ze zijn. Dat betekent niet datje ze moet pamperen. Ik kon ook welstreng zijn,want je moet ze ook wel bijsturen. Maar altijd bin-nen het kader van onvoorwaardelijke genegenheid,

liefde en veiLigheid."Tot slot vertelt Ananja nog dat ze het zo geweldig

vond dat haar eigen zoons haar'mam' noemden inde [es. Dat vonden ze doodnormaal. Maar ook an-

dere leertingen voelden zich soms zo thuis in de [es,

dat ze haar wel eens aanspraken met'mam', "een

groot comp[iment!"

Page 4: Zernike Zaken 15.1

Mijn afscheid kwam voor velen wat on-verwacht en aL ben ik btij met de weg

dje ik gekozen heb, het betekendeweL dat ik een he[eboeI mensen nietof nauwelijks heb kunnen groeten.Daarom vind ik het mooi dat Zernike :l

Zaken mij de kans geeft juLLie nog-maals te kunnen bedanken en heel veelsucces en geluk te wensen in de toe-komst!Ergens in 201.1. heb ik de knoop doorgehakt: ikwerkte met plezier en de nodige gedrevenheid.

maar jn 20L3 start een nieuw examenprogrammavoor natuurkunde in havo en vwo. Weer investe-ren in a[es wat daarbij komt kijken, trok me nietecht aan.

Bovendjen heeft mijn generatie (1948) nog een

riante mogel,ijkheid gehouden om vervroegd testoppen, wat de keus om in de loop van ditjaarte stoppen wel erg aantrekkelijk maakte.Toch had dat besluit aanvankelijk meer impactop me dan ik ooit gedacht had. Ik zag mezelfweer in 1975 als beginneling binnenstappen indat statige gebouw aan de Helperbrink.Ik kan jul"Lie verktappen dat ik, toen de kerstva-kantie begon, me volledig opgebrand voelde en

als een zombie in de nachttrein naar Zwitserlandzat, alwaar mijn eerste zetfuerdiende winter-sportvakantie wel weer heel veel goedmaakte.

En zo ging het lopen. de klas die ik aanvanketijkniet aankon (3E) at na de vakantie uit mijn hand

en met klas 2F tiep het uit de hand, maar ik had

geteerd m'n vertrouwen te halen uit mijn succes-

sen en liet me door nederlagen niet meer zo uithet veld slaan.Door vertrek en andere keuzes van collega's kreeg

ik a[ gauw veel ruimte en mede- verantwoorde-Lijkheid in de sectie. Spannend en mooi, a[ was

ik eigentijk zelf nog meer gericht op mijn hobby's

en de Liefde. Maar op school was de sfeer achter-af niet erg opbouwend: we waren vooral'tegen',tegen de tweede correctie, deden we niet aan

mee (dat heeft een tijdLang gekund), tegen depolitieke standpunten van B&W, tegen schaalver-groting door gedwongen fusies.Toen dat al.lemaal toch doorging reageerde hetveld heel natuurlijk op ons verzet en onheilvoor-spellingen: men meldde zijn kinderen niet meer

aan en we hadden een paar heel magere jaren.

4

Persoonlijk was ik bLij in die tijd, ha[-verwege de jaren '80, een fljnk deel

!:' van mijn functie te kunnen inleveren,I omdat ik aan de slag kon bij eenip: avondopleiding voor Leraren. Dat was

'1il een heeL vermoeiende baan in de{ avonduren, zeker met inmiddels kleinekinderen thuis.

f'j

:-.g*"

;

.l

dMaar het gaf ook heel veel terug, plezier,

kennis en inzicht in wat mij met het onder-wijs voor ogen stond.Een jaar of acht later vroeg rector Uppelschotenme om weer helemaaI terug te komen op het Zer-

nike. Verbaasd was ik we[, want we hadden nogalwat fette debatten gehad, maar om verschil-lende redenen heb ik die keus toch gemaakt. We

leerden mogel,ijkheden op kwalitejtsverbeteringte benutten en werden voorloper in plaats van

remmer.

0ok bij natuurkunde en in het grotere verbandvan de exacte vakken hebben we zo een mooietraditie van kwaliteit kunnen opbouwen. Hier-voor ben ik at die collega's ontzettend dankbaar.En zo liep het dan verder wat mijn loopbaan be-treft lekker regelmatig tot het opeens 2012 wasen een nieuwe levensfase begon.Terugdenkend ben ik vooral gelukkig dat ik zo

gezond de 64 bereikt heb, veel fijne coltega's hebgehad en atle ruimte heb ondervonden bij hetinrichten van de bovenbouw."En hoe voelt het nu?", hoor ik vaak. Tja, weleen beetje geamputeerd. Afgetopen maand nog

las ik over een onderzoek naar het betang van de

relatie tussen teerling en docent.En verrassing: men concludeerde dat het ook en

vooral de goede, zelfstandige leerling is die voor-deel heeft van een goede relatie. Dan vind ik hetwel lastig om nu alleen nog maar in de verledentijd over mijn werk te kunnen praten.Maar ook voel ik me de koning te rijk dat ikafgelopen week mijn oude moeder (90) een paar

dagen kon gaan verzorgen in Amsterdam en datik nu mijn nieuwe bestaan hier in Drachten sa-

men met Netty kan uitbouwen.Vee[ zutlen juLLie niet meer van,me horen want jeweet: "0[d Soldiers... ...they just fade away."

Het ga jullie atlen goed, Tonnis Venhuizen

Page 5: Zernike Zaken 15.1

Haren kaal geplukt

Haren. De groenste gemeente van

tr##ilHffiÍden, vonden nu feestboekgangers

','.{r

Een kaalslag moest het worden. Terwijl. iknaar de beetden op TV Noord keek, meende

ik een politicus met hele witte haren tehoren dat onze beschaving veel hogerwas dan in zuidetijker gelegen landen.Vete haren op vele hoofden konden niet

r,í; f bedenken dat dit onze brave Nederlandsedat hiermee gegooid moest worden. fS;

Ír ..^i , uEugl I l\El I

'?r*' t jeugd was die hier te keer ging.

Bepaa[d geen steen der wijzen, terug-keer naar de steentijd. Barbaren in Haren.

En dat a[[emaa[ door een 'foutje' van de jarigeJob, zei Cohen.

De potitie die vaak op een steenworp afstandstond, was gewoon rel-aas geworden. De Mo-

bile Eenheid werd door de mobieldes verstagen.Regelmatig werden ze door het tuig om de tuingeleid, zodat de stroperijen etders voortgingen.Hamsterweken bij ALbert Heijn en de bewonersvan Haren moesten lijdzaam toezien hoe hun tui-nen, winkels en bezittingen vernield werden. Hetscheelde slechts enkete haren of er waren dode-lijke stachtoffers gevallen. 0nder de pi[[en; hier

De haren rezen mij te berge. Zaten er ook [eer[in-gen van mij bij? Van onze school? Haarfijn werda[[es in beetd gebracht, ze gooiden hun eigenglazen in. Erbij zijn. meedoen, hoewet sommigenzich de volgende dag wel de haren uit hun hoofdkonden trekken van schaamte. Anderen zettentrots op de (a)socia[e media dat ze erbij waren."5[im dom", zouden Groningers zeggen; duideLijkeen klap met de Harendermolen gehad.

Het zou een feestje moeten zijn. Maar er wasgeen feestje. Het werd geen feest. Een feestbouwen, maar bouwen ontaarde in slopen. Ik zatthuis, bteef thuis, wist dat er geen feest was.

Was ik nu zo slim of zijzo dom? Een onschuldigmeisje was jarig. Hope-Lijk zijn de schuldigennog [ang niet jarig. Een

zwarejob voor Cohen.

Project X: het leek eengrap. Maar de grap was

er snel af. Haren raakte

op 21, september haaronschuld kwijt.

Ik kan het niet meeraanzien. Heb behoefteaan love en peace.

Geyonden, DVD-tje, een

musicaI uit de tijd datfeest nog feest was.

Juist, Hair.

was geen medicijntegen bestand. Ze

vlogen zetfs elkaarin de haren. Ver-

nieten en knok-ken, het leek hetenige waarin ze

geloofden; RELi-

gie.

Haren werd

S[agharen. Een

pretpark voorrelschoppers. A[s

luizen in haren

werd het een

plaag. De stop-pen doorgeslagen,stoppen was nietmeer mogelijk.Vernielen, meer,

meer.

Page 6: Zernike Zaken 15.1

Dagboek van Atyssa en Patrickklas lG van het Montessori juniorcottege

maandagBest wel een lange verveel dag, maar in de

grote pauze hebben we een pingpongbattlegedaan !

dinsdagVandaag hadden we wel twee uur Lang gym! Ditduurde zo lang en het was ook wel zwaar.

woensdagDit was de [angste dag ooit! Zelfs muziek werd

daardoor saai. Maar in de grote pauze hebben

we welvrienden gemaakt. We hadden ook een

ongelukje met de snoepautomaat. Daar tegen-aan schoppen doet pijn!

donderdagVandaag is er niets bijzonders gebeurd. We[

hadden vandaag vier klasgenootjes een pro-

Dagboek van Eefje Oosterhaven,Rummerinkhof, klas 1D

Hoe overleef ik vijf dagen school

Dinsdag: Vandaag stond ik om kwart voor achtop. Natuurtijk kon ik niet uit mijn bed komen.

Toen ik op school kwam, moest ik ook nog opde schoolfoto!

Woensdag:Vandaag had ikeen 50 Engels. Ikvond het best welspannend, maarhet viel gel,ukkig

a[[emaa[ mee. We

hadden ook nogdrie uur les vandezelfde docent:een blokuur

bleempje bij Frans. Ze praatten teveel in hetNederlands! (bij Frans op de Helperbrink ge-

bruiken we de methode AIM waarbij atleenFrans gesproken mag worden. red.)

vrijdagDrama was vandaag weer [euk. De pauze was

ook gezellig. Nu hebben we weekend!

Engels en daarna nog mentorles. Dat was heelgeze[[ig!

Donderdag: Vandaag had ik drie van de zes uurgym. Het eerste uur een blokuur gym en hetlaatste uur keuzeles gym. We hadden Cooper-

test oefening: zes minuten rennen en twee mi-nuten rustig lopen en daarna weer zes minutenrennen. Dat was wel zwaar.

Vrijdag: Vandaag had ik een S0 wiskunde. Ikdacht dat het heel moeilijk was, maar dat vielgetukkig mee. 0p het school plein is het heel

gezellig, ook kom ik veel oude klasgenootjestegen.

Maandag: Vandaag viel. ik van mijn stoel af,omdat mijn boekentas aan mijn stoel hing en

die was natuurlijk veet te zwaar. Met gym was

er nogal verwarring; we waren met twee klas-

sen in de kleedkamers en we wisten niet wie

er nou gym had. UiteindeLijk bleek het dat we

gezellig samen gym hadden!{

Page 7: Zernike Zaken 15.1

ffiMreffiDagboek van Pauline Wormmeester, klas 1Avan het Harm Jan Zondag junior College

maandagWe hebben vandaag tot vier uur [es. Ik zit nu

bij geschiedenis en dit is het laatste uur. Hetis een leuke [es, behalve dat er twee leerlingenzijn uitgestuurd.

dinsdagHet was weer leuk vandaag. Ik heb geruild vanplaats in de k[as. Ik was vandaag een boekvergeten. Vandaag moest ik ook veel hoesten,de griep gaat rond.

woensdagVandaag was ik ziek. Werd dus wakker voorschool, maar ja ik had last van mijn kee[. En ikmoest veel hoesten en was heel moe. Dus toenben ik weer mijn bed ingekropen en heb tothal.f eLf geslapen.

donderdagIk ben nog steeds niet fit dus bl.ijf ik nog

thuis. Vannacht werd ik ook nog eens om vieruur wakker gebLaft door onze Mechelse herder.

Het is nog maareen puppie en ditwas nog niet eerdergebeurd. Toen ben ikweer gaan slapen en

heb tot kwart voortien geslapen !

vrijdagDe eerste twee uurhad ik lichame-lijke opvoeding vanmeneer Scheurs.

Dit was erg [euk.Daarna op de fotobij de schootfoto-graaf. Vandaag ookeen van de leukstelessen, namelijkdrama van mevrouwHuijkenshoven.Ik weet nog niethoe je haar naamprecies schrijft. Nu

heb ik weekend!

Dagboek van Merijn PoelZuidtaren, ktas Z1E

maandagTwintig overzeven at uit bed.Deze dag hebbenwe geen sport,dat is jammer

want ik zit in de

TL sportklas. We[

techniek en mu-ziek. Dat zijn wetde leuke vakken;geze[[ig

dinsdagDe leukste van de week. Frans en rekenen, voorde rest weer'teuke vakken' als drama en één

uur gym

woensdagWoensdagmiddag hebben we clinic van drie [es-

uren. We zijn gaan mountainbiken. Het regendewe[, dus we werden lekker vies. Fiets weerschoonmaken is minder leuk.

donderdagLaatste les viet uit (NederLands), dat was eengelukje. Voor biologie hadden J,ve een opdrachtin de mediatheek. Lekker achter de computer.

vrijdagEerste uur vrij. Laatste twee uur weer gymnas-

tiek. Al.tijd Leuk!

Page 8: Zernike Zaken 15.1

Dagboek van Wout,Klas 1 op de atheneumptus

Hoi ik ben Wout en ik zit in de 8L+ op het

Zernike Co[[ege. Het is een erg leuke schooI en

ik ben bLij dat iedereen hier aardig is. Mijn [euk-

ste lessen zijn aardrijkskunde (vooral door onze

docent) en muziek. De minder leuke lessen vind

ik Frans en filosofie. Het hujswerk is, volgens

mij, best vee[, maar volgens anderen is het bijna

niks. Nu kan het ook komen omdat ik op een

school zatwaar ik maar ]. keer in de week wat

moest leren en ik soms niet eens deed omdat

ik dan toch nog een t haalde. Maar ik leer mijn

huiswerk nu wel goed. Het gaat best wel goed

op deze school. Mijn laagste cijfer is een 6,5

dus nog altijd een voldoende. 0m naar school tegaan sta ik attijd om half 7 op. Dan ga ik meest-

a[ om 10 over 7 met mijn vader naar zijn werk in

Groningen die daar om kwart voor 8 moet zijn.Dan fiets ik vanuit Groningen naar mijn school

en kom daar meestal aan om kwart over 8.

Schoolkamp door Wouter B1+

woensdagWe begonnen met de tenten opzetten. Daarna

gingen we op de fiets naar een maisdoolhof.

Daar moesten we bordjes opzoeken met vragen.

Die vragen moest je beantwoorden en als je vier

vragen goed had kreeg je een certificaat. Ik ging

met mijn groepje ats laatste in het doolhof. We

gingen overal dwars doorheen en vonden zowaar

een bordje. Toen we uit het doolhof kwamen

hadden we overaljeuk. Toen gingen we weer

terug naar de camping.

s'Avonds gingen we kanoën naar een sluis. Joep

was de stuurman. We gingen redel.ijk recht (naja

af en toe wat boompjes maar toch). We kwamen

aan bij de stuis. Daar hebben we broodjes gege-

ten. Ook heeft Aad een verhaal over de stuizen

verteld. Toen gingen we weer terug. Ik was de

stuurman. We gingen heen en weer en er werd

gezongen "Wat gaan we doen met de dronken

stuurman". s'Avonds mocht je bij het kampvuur

zitten of in de tent chillen.

8

donderdags'0chtends moesten we heel vroeg opstaan. We

gingen naar Lauwersoog om te wadlopen. Na een

liberlange tocht(35km) kwamen we eindelijk aan.

Daar kregen we uitleg voor het wadtopen. We

gingen eerst door een geut van een halve meter

diep. Daarna een stuk zand dat je naar beneden

zoog en ten slotte het wad. Daar hebben we

krabben en poep gezien. Daarna gingen we naar

een paviljoen. Daar hebben we patat gegeten.

Daarna gingen we krabben vangen. Ik heb niks

gevangen. Ook gingen we garnalen petl"en. B[è.

Toen moesten we weer terug naar de plek waar

we hadden wadgetopen. Daar gingen we korren.

We hebben krabben en zeesla gevangen. Er wa-

ren kinderen die dat hebben gegeten. Ik niet.

Toen gingen we naar de camping om ons voor te

bereiden op de bonte avond. Ik deed samen met

joep, Nick, Jasper, mees en Florian een wespen

act. 0ok de kinderen uit de tweede klas waren

druk bezig geweest. Ze hadden een kabouter act.

De een stond en speelde de voeten, en de ander

stond erachter deed de handen. Ze gingen tan-

den poetsen, en je raad het at, een kliederboel.

VrijdagWe moesten vroeg opstaan om alvast in te pak-

ken. Na het inpakken gingen we op de fiets naar

een museum over de omgeving, zoals wierden

(terpen), dat zijn woonheuvets die we vroeger

werden gebruikt om droge voeten te houden

tijdens een overstroming. We kregen uitleg over

van a[[es. We zijn daarna naar een kerkje gegaan

om wat van dat soort dingen te zien. Daarna

weer terug naar de camping en daar werden we

opgehaatd om weer terug te gaan naar huis.

Page 9: Zernike Zaken 15.1

VerkeersmarktKlas B1+ op het Zernike College

Hoi ik ben Stefan en ik zit in de 8L+ op het Zer-

nike Co[[ege.

0p 2 oktober hadden wij de verkeersmarkt op

school, de verkeersmarkt bestaat uit altemaal [es-

sen over het verkeer; over treinen, daar hebben

we ook een filmpje van bekeken, ambulances,

met dat onderdeel hebben we allemaalvragen be-

antwoord over 1,1,2 en ambulances, de dode hoek

van een vrachtwagen en een les over rolstoelen,we mochten er ook een duwen en er een parcours

mee afleggen. ïijdens de verkeersmarkt Leer jeattes over die onderwerpen en hoe je ermee om

moet gaan in het verkeer. We hebben ook een

fietsparcours gereden, dat was erg [euk.Al. die mensen die daar les over gaven waren nietde gewone docenten, maar mensen die bij de NS

werken en ook ambulancepersoneet, of mensen

die a[ heel lang in een rolstoel zitten en speciaalnaar het Zernike College waren gekomen om ons

er iets over te vertelten.De hele ochtend hebben we daar les over gehad

en vanaf 12:20 gingen de lessen Aardrijkskundeen Biologie gewoon door, gelukkig zijn dat leuke

vakken.

iil.*:\ir

,f",:*or *".{ ": *ru'1t*.iri:l:;,s -

:

Sinds het weekend van 15 en 16 september2Ot2 is Daan,lutthuis uit ktas Z3A (Zuid-taren) voordè vijfde keer op rij Nedertandskampioen 3D boogschieten. Het kampioen-schap werd dit jaar in Vlissingen gehouden.

Wat is dat eigenlijk, 3D boogschieten?Tijdens een wedstrijd 3D boogschieten Loop jedoor de natuur en schiet met pijlen op nage-

maakte dieren. 0p bepaaLde punten staan bordjeswaarop staat datje op een bepaald beestfie) moet

schieten. Zo loop je een parcours van ongeveervier kilometer met 30 doelen af.

Sinds vijf jaar is er een Nederlands kampioenschap3D boogschieten.Ik ben nu voor de tweede keerjeugdkampioen.Daarvoor was ik drie keer kampioen bij de aspiran-ten. Tot mijn achttiende jaar kan ik bij de jeugd,

daarna ga ik naar de senioren.

Hoe lang beoefen je deze sport a[?Ik ben er a[ zes jaar actief in. Eerst heb ik een jaaraan 'gewoon' boogschieten gedaan. A[ die jaren

ben ik a[ kampioen.

Hoe veel moet je trainen om zo goed teworden?Ik train twee keer per week, in totaaI vijf uur.

0p dit moment krijg ik één keer in de twee weken

training van iemand die de jeugd begeleidtrichting jong oranje.

Waarom ben je zo goed?Voor deze sport moetje wel aanteg hebben.Voor jezelf moet je een techniek J<iezen waarmeeje goed kan schieten. Zo te zien. is die combinatiebrj mrj goed gelukt.

Hetaas voor Daan is hij geen L00T-[eerLing.

3D boogschieten valt niet onder de sportendie daarvoor in aanmerking komen.

Page 10: Zernike Zaken 15.1

Religie op school

0p het moment van schrijvendezes, beste lezers, is de (in-)formatie in votle gang.

Rutte en Samson zeggen gekozen

te hebben voor uitruil van stand-punten om vage compromissen tevoorkomen. Ook zou dit de snelheidrichting regeerakkoord bevorderen. Ikben benieuwd.Het woord uitruil deed mij denken aan de zoge-

naamde schoolstrijd van 1.917 en volgende jaren.

De confessionelen van die tijd 'wonnen', in die

zin dat openbare scholen werden uitgesloten van

godsdienstonderwijs.Dat werd voorbehouden aan de'Chri en 'R.Ki

schoLen , die overigens nog steeds 70% van a[Le

scholen in Nederland inhouden.De staat financiert die scholen, net als de open-

bare. De uitruiI bestonderuit, dat de liberaLen en

'socia[en' het atgemeen

kiesrecht kregen.Wat toen gebeurde, was

een jammerlijke vervlech-ting van cuttuur en geloof.Nedertand leefde destijdsal. in een christeLijk-joods-h uma nistische cultuur.De zogenaamde vrijheidvan onderwijs, voor de

ch ristendemocraten een

breekpunt, is helemaalniet vrij.Openbare scholen mogen

weI godsdienstonderwijsgeven in de vorm van

catechesatie, maar datmoet buiten het normale

curricu[um.Ik zou wiL[en dat op alte

scho[en retigie in alge-mene neutrale zin zou

worden gegeven. Het

10

Christendom en het Jodendom horen

daarbij, maar ook een betangrijke re[i-gie als de Islam (meer dan ].,5 mitjardbelijders, 850.000 in Nederland).De Is[am is net a[s de voorgenoemde

religies een westerse godsdienst met

een God buiten de wereld. BijbeL, Thora

en Koran verschillen niet zoveel.De 0osterse religies zoeken hun heil binnen de

wereld, eventueel in de mens zelf. Meditatie in

plaats van bidden, zal ik het maar noemen. Boed-

dhisme, Hindoeïsme enzovoort zouden ook op

school bel,icht moeten worden.Ten slotte zou het betangrijke en opkomendegedachtegoed van het Humanisme er zeker bijmoeten horen. A[[es in het l"icht van de cultureLe,

ik herhaal, culturele opvoeding in een modern

globatiserende wereld. Streven dus, naar een

om nicutturel.e educatie.SociaLe cohesie, toch?Nu geef ik toevallig een

vak waarbij ik het een en

ander a[ heb ingebouwd,bij het thema mutticultu-rele samenleving.En dat voor een ongelo-vige! Hoe dat zo gekomen

is? Ik ben simpelwegongelovig opgevoed. Die

inprenting vindt plaats opjonge leeftijd, wanneer er

maar weinig te kiezen is.

Zo is het ook met de

getovigen, op een paar

bekeerden na. In die zin

bestaat er geen vrijekeuze van levensovertui-ging. \Alant wat je als kind

via (positieve) indoctrina-tie meekrijgt, kun je laterniet zomaar loslaten.Maar deze relativeringeven terzijde.

w .

..:@,&.

'W'e

q11o*oq[ goedgn uel, ív\cc(t^rau b\1i€r rnljn

Êin qn ci de ueÊ$o eá';^ql

Page 11: Zernike Zaken 15.1

Even voorstellen

Naam:

Rory Habich

Vak:

Scheikunde

Vestiging:Rummerinkhof /Hetperbrink

Ik wist niet precies wat ik na het VWO witdedoen. Ik ben zeer geïnteresseerd in hoe het [e-ven in elkaar zit en het is dan ook niet gek dat ikals middelbare schotier biologie en scheikunde deleukste vakken vond. Ik heb farmacie gestudeerd,ik ben afgestudeerd, maar ik wist halverwege de

studie dat ik niet a[s apotheker wilde werken.Daarom heb ik er voor gezorgd dat ik tijdens mijnstudie farmacie een goede basis heb gelegd voorde eenjarige master tot scheikundedocent die ikaansluitend heb gevolgd: ik heb bij veLe practicageassisteerd, ik heb een systeem voor stageboe-ken ontwikkeld en andere aan onderwijs gerela-teerde taken vervuld.Scheikunde staat te boek ats een saai vak, maarde atomen en moleculen liggen aan de basis van

t

{

het leven. Ik heb veet gedutd en enthousiasmeom scheikunde in de belevingswereld van jongemensen te brengen!

Leukste ervaring?In het algemeen haaL ik er heel veel plezier uitwanneer het me lukt om leerlingen enthousiastte maken voor mijn vak, wanneer ze vragen bLrj-ven stelten en wanneer ik hun interesse weet tewekken. 0p de Rummerinkhof lukt me dat goed,de leerlingen staan open voor interactie.Een voorbeeld van de interactie die ik zoek, waarik van geniet, is dat ik afgelopen jaar een discus-sie heb gevoerd met een klas over virtueel water.A[e leerlingen namen deel aan deze discussie: de

leerlingen leren op die manier'spelenderwijs' en

dan vliegt de tijd!

Wat doe je over tien jaar?Over tien jaar zit ik in ieder gevaI nog steeds inhet onderwijs. Ik zou dan ook graag les gevenin bovenbouwklassen. vanwege de diepgang,maar ik zaL attijd les willen btijven geven aanderdeklassers. In de bovenbouw weetje waarje ze naar toe moet brengen, maar om dat goedte doen moetje weten waar ze vandaan komen.En daar kom je het beste achter als je er zelf bijbent. Verder zotg ik er voor dat ik tegen die tijdnog steeds goed in mijn vel zit als docent, zodatik samen met de leerlingen mijn ontdekkingsreisdoor de scheikunde kan voortzetten.

wWaarom scheikunde?

1

I

Door Ben ter Beek

Pmjectleider nieuwbouw Zerni ke

We hebben goed nieuws: de gemeenteraad vanHaren heeft 1 oktoberjl. unaniem besloten datwe door kunnen gaan met het'stedenbouwkundig-p[an Kerklaan'. De Kerklaan is nu dus de definjtievelocatie van de nieuwbouw van de bovenbouw. Datbetekent dat de drie architecten - team 4, Rau en

0lll-architecten - hun ontwerp kunnen maken opbasis van de stedenbouwkundige uitgangspuntenen natuurlijk ons plan van eisen. Begin decemberworden de plannen van de drie architecten gepre-

senteerd aan medewerkers en leerlingen. In een

referendum peilen we de voorkeur van leerlingen en

medewerkers. Dje keuze zal meewegen bij de defi-

nitieve selectie van het winnende ontwerp door de

setectiecommissie. Er is door de raad extra aandachtgevraagd voor de verkeersituatie bij de Kerklaan inverband met de toename van het aantal fietsers.Na de vergadering hebben we met de raadsledenen wethouder gesproken en zij verwachten dat hetin november ook financieel rond komt. We zijn dus

weer een betangrijke stap verder in het proces.

Met dit besluit kunnen we verder werken aan onzeschool van de toekomst! '0p deze foto ziet u een impressie uit het'steden-bouwkundigplan Kerklaan'. Het btauwe bLokje is de

school, naast het parkeerterrein, de hockeyveldenvan GHHC en de tennisbanen. Links boven Ligt de

Hortus. n

Page 12: Zernike Zaken 15.1

I

I

wKffiffis

i*e" l

#h{."Ëlt

Page 13: Zernike Zaken 15.1

ffiffi-Mq.

,4x.q-

Page 14: Zernike Zaken 15.1

Afscheid van

Peter PauwDoor Margiet Dral

3L mei, mediatheek Hetperbrink: live muziek

van zang en gitaar weerktinkt, de blauwgedekte

tafeldes voorzien van verse bloemen, hapjes

en drankjes in de koeling, de koffie geurt en de

plakken cake lokken na de donderdagse tes- en

vergaderdag.Vandaag is de laatste dag dat Peter Pauw, bijna

20 jaar orthopedagoog op onze school, in func-

tie is. Terwijl Peter en zijn vrouw Mieke handen

schudden, schrijven de overige collega's een

herinnering of wens op een kaartje. Kaartjes die

tater met de foto's van die middag gebundeld

zullen worden.Dan is het tijd voor de toespraken: mooie, har-

telijke woorden voor een man die aan de wieg

heeft gestaan van het ZorgCentrum en dat heeft

uitgebouwd tot de afdeling zoals wij die nu ken-

nen. Toen Peter bijna 20 jaar geleden de school

binnenkwam, was een orthopedagoog in het

voortgezet onderwijs nog een onbekend feno-meen. Een van de coLlega's op de Helperbrink

sprak ooit de historische woorden "wat moet die

vreemde snoeshaan hier?" We kunnen wel stellen

dat Peter zich hiervoor ruimschoots heeft gere-

vancheerd.Na dit werkzame leven verheugt Peter zich erop

om meer tijd te kunnen besteden aan zijn vele

interesses: geschiedenis, mo[ens, muziek en

vogels. De afscheidsenvetoppe met inhoud brengt

de begeerde vogetkijker in zicht.

We werken met een kleine groep enthousiaste

docenten: Tom Drukker (docent maatschap-

pijLeer), Pau[ de Vries (docent wiskunde), Peter

Tolsma (docent biol,ogie en 0&0) en Bas Btanken

(teamleider Montessori en docent aardrijkskunde)

die tweeweketijks bij el"kaar komt om de lopende

projecten te bespreken. We zijn aangesloten bij

het lectoraat van Hennie Brandsma van de Noor-

detijke Hogeschool Leeuwarden. Hennie heeft

contacten met meerdere scholen die aan onder-

wijsinnovaties doen door middel van onderzoek

zodat we ook van andere scholen kunnen leren.

Een keer in de twee maanden overleggen we met

de andere scholen waarbij verschittende thema's

aan bod komen. 0p de eerst votgende vergade-

ring staat bijvoorbeeld de Laptop en IPad cen-

traal en hoe we deze efficiënt kunnen gebruiken

in de schoo[.

O N D E RItrlJS**;:.ï :F,:?:ï:.r;:.ï,,.*

Het doeL van de onderzoeksgroep op het Zernike

CoLLege is om de kwaliteit van het onderwijs op

onze school te verbeteren. Zo is deze groep bezig

om een observatie instrument te ontwikkelen

voor de Montessori stroom. Collega's kunnen via

dit instrument observeren en kijken hoe de Mon-

tessori karakteristieken worden toegepast tijdens

het bezoeken van etkaars lessen. Verder wordt de

schoolloopbaan van all.e Leerlingen gevolgd en

wordt er gekeken welke factoren bepalen dat een

leerling geen studievertraging oploopt. We kijken

bijvoorbeeld naar de prestaties bij de kernvak-

ken; Nederlands, Engels en wiskunde en hopen

factoren te ontdekken die bepalen of een leerling

het Zernike Co[[ege zonder studievertraging door-

loopt. Dit is een langtopend onderzoek waarbij

we een 'earty warning'system willen ontwik-

kelen, zodat de Leertingen tijdig kunnen worden

bijgestuurd, waardoor ze geen studievertraging

op[open.

1.4

Page 15: Zernike Zaken 15.1

Even voorstellen

-4\. <ríÍ\r.-

Waarom filosofie?Na mijn studie filosofie, heb ik nog economiegestudeerd en ben ik in het bedrijfsLeven gaanwerken, maar dat was saai! Je zat achter eenbureau en maakte geen contact met anderemensen. Toen besloot ik om te proberen docentfilosofie te worden.

Leukste ervaring?Ik heb goede herinneringen aan een Filosofie0Lympiade in Leusden met drie leertingen. Datwas op mijn vorige school. Ook op deze schoolheb ik het at naar mijn zin.

Wat doe je over 10 jaar?Dan ben ik nog steeds docent, maar ook roman-schrijverl

Naam:

Erik-Jan Hummel

Vak:

Filosofie

Vestiging:Westerse Drift &Zuidlaren

i

li

Een van de ve[e, cuLturele activiteiten op hetZernike College is het jaarl"ijks terugkerendeschooltoneel, met vier uitvoeringen in het theater.Dit jaar bestaat het schooltoneel in zijn huidigevorm L5 jaar. Tijd voor een jubiteum productie.

Voor de jubileum productie gaan we dit jaar eengroot stuk maken waarin we werken rondom hetthema'Famifieverhoudingen in de stukken vanShakespearel Shakespeare's stukken gaan onderandere over het willen hebben van macht, maar

ook over verboden liefdes en over jatoezie. We

werken deels met vaste teksten en deels vanuitimprovisatie.

0p de vrijdagmiddag zal, er. onder regie van Petra

Agricola, een vaste club van ongeveer achttienspelers repeteren die een eigen stuk maakt. Deze

spelers zijn middets een auditie. waar iedereen aan

mee kon doen, geselecteerd. Daarnaast werken de

dramadocenten van a[Le verschillende locaties meteen deel van hun eigen Leerlingen aan fiLmpjes

en/of scènes die uiteindeLijk in het stuk terechtkomen.

Ook komt er waarschijnlijk een aparte groep voordans, een groep voor zang (koor) en een groep diehet decor en de kleding maakt.

Zeker is dat het een mooi stuk wordt waaraan veleleertingen hun bijdrage zullen leveren en waarin,naast spe[, ook ptaats is voor zang. dans en rap!

ZIN IN

--d dr€-to -i

f-"

TN ML JE TESPI.EN IN DË ZRNIKE-PRODUCNE

KoM DAN aunrriÉïii'ENmmx

THEATER ?

U bent a[[en van haÉe uitgenodigd om naar hetresultaat te komen kijken in april.

Data en tijden worden nader bekend gemaakt.

2r

I

1,5

Page 16: Zernike Zaken 15.1

Door Hidzer de Vies

Gerard Nieborg vormde samen met Marion Bosma,

Anne Post en Hidzer de Vries het decanaat van het

Zernike Co[[ege. 0p het decanaat zorgde Gerard

ervoor dat iedereen gl.adjes zijn of haar werk

kon doen. Hij verzorgde de website. de post, de

keuzekaarten, a[[es op het gebied van studiefinan-

ciering, de afspraken met de leerlingen, de terug-

komdag, het bijhouden van de studiekeuzes van

de examenkandidaten, de beroepenvoortichting,

kortom vele logistieke en administratieve zaken'

Ook was hij steun en toeverlaat voor vele mento-

ren en lfs tearning gebruikers. Een maiLtje naar

[email protected] deed vaak wonderen'

Gerard was erg punctueel in zijn werk. Al.les

secuur, vrijweL al"tijd fout[oos en erg op tijd. Ja,

Gerard was'erg op de tijd'. 's ochtend vroeg op,

op de fiets naar school en uitertijk half zeven

aanwezig. Eerst telefoontjes aannemen, om acht

uur nog even met Sebastiaan van de mediatheek

bijpraten en daarna aan het werk op het decanaat'

0m twaalf uur [unchen ( .... en ja, hrj had zijn

eigen brood zelf gebakken), tegen half vier alvast

de buienradar checken om te kijken of hij droog

thuis zou komen en om circa vijf voor vier alles

afs[uiten, zodat hij om vier uur naar huis kon.

0p het decanaat lag na zijn overlijden een boek

waarin ter nagedachtenis de col[ega's nog wat

konden schrijven. Vel,en hebben daar gebruik van

gemaakt. Het is hartverwarmend wat de collega's

schrijven.

Muziek was a[[es voor Gerard. Zo wist hij ook van

tal van collega's hun muzieksmaak. Wanneer hij

dan op internet wat Leuks was tegengekomen,

maakte hij bijna standaard voor de betrokken col-

lega een'kopietje'.Gerard was voor velen een vrotijke, grappige, hard-

werkende col.lega die voor iedereen klaar stond,

attijd behuLpzaam was en die af en toe ook heer-

tijk kon mopperen.

Gerard was hartpatiënt, maar wist met de daar-

door ontstane beperkingen goed te leven' Geheel

onverwacht heeft zijn hart hem uiteindeLijk toch

in de steek gelaten.

Gerard heeft dertien jaar op het decanaat gewerkt'

We zullen hem ontzettend missen. Voor ons was

hij meer dan alleen een collega.

1.6

Page 17: Zernike Zaken 15.1

I'l

fl

I

0p 1,Zjuni werden de leerlingenontvangen in de kantine vanVMB0 zuid aan de Van ldde-kingeweg. Voor in de kan-tine stonden een aantalleraren en ook iemand Ávan de potitie. Er was trduideLijk iets ernstigsgebeurd. A[snel bleekhet om een moord tegaan. De poputaire

docent Harrie Hadderswas vermoord en van een

dader ontbrak elk spoor.GeLukkig waren er videobeel-den die a[s trailer van deze dagde zaak inleidden. Uit de beetdenbleek dat er meerdere verdachtenwaren die eLk hun eigen redenen hadden om

als verdachte te worden aangemerkt.

In diverse districtsteams gingen de leerlingen aande stag om de moord vanuit diverse standpuntente bekijken. Verdachten werden verhoord. vinger-afdrukken werden afgenomen en geïdentificeerd.Vluchtroutes werden onderzocht en de gevondenbewijsstukken werden nauwgezet geanatyseerd.

Na elke workshop kwamen de teams bijeen om

atle gevonden bewijzen naast elkaar te leggen ensamen een dader aan te wijzen. Zo kwamen de

teams steeds dichter bij een daderen een motief en timmerden ze

de bewijslast dicht.Ook kwam er een journalistvan het DagbLad van hetNoorden langs na het pro-ject. Hij p[aatste daagsna het project een mooiartikel.. In dit artikeli werd duideLijk dat de

lli leerlingen genoten had-

l,' den van deze dag en datt' ze vonden dat ze er ook

iets van leerden.' Uiteraard was deze dag niet

alleen bedoeld als leuk projectmaar de leerlingen maakten en

passant kennis met a[[er[ei weten-schappetijke, tech nische en forensische

principes. Ze maakten op een uitdagende manierkennis met hoe techniek en wetenschap in derealiteit worden toegepast. 0p deze manier wer-den leerlingen gestimuleerd om toch nog eens tekijken naar hun toekomstbeeld en hopelijk eenkeuze overwegen om hun toekomst in de techniekte vinden.

0p dit moment zijn er voorbereidingen in gang ge-zet om weer een spannend plot op te zetten metveel verdachten en vooraI veel sappige detai[s.

terstanden op het gebied van taal en rekenen wegte werken en te trainen. Het wordt aangeboden indrie onderdelen: taalverzorging, lezen en rekenen.Score is ontwikketd in een etektronische leerom-geving en is dus hetemaal digitaaL. De methodeis adaptief, dit betekent dat de lessen zich aande individuete leerling en zijn of haar behoeftesaanpassen. Bovendien heeft Score een prachtigvolgsysteem, waardoor de leerling en de docentde vorderingen goed kunnen volgen.

'ï(

il

.Ë ln ^;lh. T* ''fr*.dr;ulJ r ïËVa naf sch oo ljaar 2013-201,4 krij gen leerli n genin het voortgezet onderwijs naast de regutiereeindexamens ook een rekentoets. We bereiden a[[eleertingen hierop voor middels rekenlessen. Metingang van dit schooljaar voeren we de methodeScore van de Basisacademie (www.basisacademie.n[,/score) in voor a[[e leerlingen in VMB0 k[as-sen. In deze groepen is naast de rekenlessen dezeaanvu[[ende methode zeer gewenst.Score is een oefenprogramma om individuele ach-

77

Page 18: Zernike Zaken 15.1

Energy Chattenges, ook wel weCARE is een wed-

strijJênergiebesparing tussen een aantaI junior-

uesliging.n van het Zernike Co[[ege. Leertingen

en docenten proberen zoveel mogeLijk energie te

besparen op een leuke en leerzame manier' Door

weCARE wordt energiebewust gedrag bij LeerLin-

gen en docenten gestimuteerd en wordt de ken-

nlr op energiegebied vergroot. Bovendien wordt

enthousiasÁe uoot het thema Energie bevorderd

en zutten de energiekosten van de schoolgebou-

wen omlaag gaan.

Vorig jaar was weCARE nog een pitot project,

*.ui á. locatie Westerse Drift van het Zernike

CoLLege aan mee heeft gedaan. Dankzij dit pro-

ject heeft de Westerse Drift het afgelopen jaar

êtz.ooo,- bespaard. Nu is het project votwas-

sen geworden en doen circa twaalf scholen van

primair & voortgezet onderwijs en MB0 mee'

In het najaar doen de deelnemers een nulmeting,

hiermee wordt het energiegebruik gemeten' Ver-

votgens wordt een P[an van Aanpak uitgewerkt

.n é.n doetbesparing vastgesteld. Dan start de

Chal,l,enge en hopen we ons energiegebruik te

verminderen. In mei 20L3 kunnen we de einduit-

stag verwachten.

I*

trt I t' J.I a

lr

't

*I

?

*r'l ...F.

rf blI

a

r ",l}',..I*

I***

*r11

a

I

t*

ata'll. "t

1l"aíl*.*

la!a

*I * *

t

18

Page 19: Zernike Zaken 15.1

. er op L8 oktober weer een disco op de Harm JanZondag is?

o Niek Beelen onze redactie heeft verlaten inverband met andere drukke werkzaamheden inschool? Maar we hebben een goede vervangergevonden in Rick Luppes.

r Ook Gerrit Douma weer terug is op het oude nestin de redactie! Hij kon ons toch niet missen

. een (ex-)leerting van 0&0 op de Rummerinkhofeen zonnebank wilde maken op basis van zonne-energie? "Dan kun je toch net zo goed buitengaan zitten", merkte de docent droogjes op.

o een van de redactieleden wederom een babyheeft gekregen? Karin heeft een mooi zoontjeNiek gekregen!

. de derdejgars technasiumleer[ingen van de Rum-merinkhof ,op juLLie steun en supporl rekenen?!

. ni 24 november nameLijk deetnemen aan de re-giofinale van de First Lego Leaugue en sinds L0september volop aan het voorbereiden zijn?

Even voorstellen

Naam:

Peter ter Braak

Vak:Duits

Vestiging:Zuidlaren en deHelperbrink

Waarom Duits?In een grijs verleden ben ik breed begonnen vanIVBO, ISK tot en met gymnasium met de vakken

Duits, verzorging en koken. Van de inspecteurkreeg ik één jaar dispensatie op basis van mijn ho-telschoolopteiding. De invoering van de basisvor-ming zorgde voor veel uren Duits in de onderbouw.

o deze boeiende finale (De teams moeten onderandere een volledig autonome robot ontwerpen,programmeren en bouwen. Deze robots gaan

op een opdrachtenparcours rechtstreekse duelsaan met robots van andere school- en vrien-denteams) gratis te bezoeken is op het HanzeInstitute of Technology, te Assen?

o een belangrijk onderdeel van de FLL is omsponsoren (teamkLeding met sponsornamen,promotiemateriaa[, posters, enz.) te regelen?U voor vragen terecht kunt bij de technatorenFred Norden ([email protected][)en lrwin van Dijk ([email protected])?

.rwe in Zuidlaren er een fijne, nieuwe conciërge(Jel.rner Dam) bij hebben?

o dit al de vijftiende jaargang van Zernike Zaken

is? Een jubiteum!

Met vee[ plezier heb ik lesgegeven totdat Den

Haag besloot het vak Duits in de tweede fase inmoten te hakken. Een weinig gelukzalige gedach-te! Na tien jaar docent/coórdinator gaat het roerom. De daaropvolgende tien jaar was ik herbergier.Boeiend, veel"zijdig en zeer intensief. De scholie-ren en studenten die bij ons a[s stagiaire werktenwakkerden het vlammetje weer aan en ... sindsseptember 201.1 ben ik weer docent Duits.Het voe[t als weer terug op het oude nest!

Wat doe je over 10 jaar?Zoals ik het nu kan inschatten, hoop ik over tienjaar nog steeds in Zuidtaren les te geven. Een

kleine, veitige school met een goede sfeer voorleerling en docent. Met onder andere uitdagingenin Atheneum Xtra, een volwaardige TL afdelingen digitalisering.

19

Page 20: Zernike Zaken 15.1

ó/rr,tj