zdravstvena ispravnost vode za ljudsku …zzjzpgz.hr/publikacije/vode_izvjestaj_2014.pdf ·...

64
Nastavni ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE Zdravstveno-ekološki odjel Odsjek za kontrolu voda za piće i voda u prirodi ZDRAVSTVENA ISPRAVNOST VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU NA PODRUČJU PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE U 2014. GODINI Rijeka, travanj 2015.

Upload: letuyen

Post on 06-Feb-2018

231 views

Category:

Documents


3 download

TRANSCRIPT

Page 1: ZDRAVSTVENA ISPRAVNOST VODE ZA LJUDSKU …zzjzpgz.hr/publikacije/vode_izvjestaj_2014.pdf · Nastavni ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE Zdravstveno-ekološki odjel

Nastavni ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE Zdravstveno-ekološki odjel Odsjek za kontrolu voda za piće i voda u prirodi

ZDRAVSTVENA ISPRAVNOST VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU NA PODRUČJU

PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE U 2014. GODINI

Rijeka, travanj 2015.

Page 2: ZDRAVSTVENA ISPRAVNOST VODE ZA LJUDSKU …zzjzpgz.hr/publikacije/vode_izvjestaj_2014.pdf · Nastavni ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE Zdravstveno-ekološki odjel

Nastavni ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE Zdravstveno-ekološki odjel Odsjek za kontrolu voda za piće i voda u prirodi

ZDRAVSTVENA ISPRAVNOST VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU NA PODRUČJU

PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE U 2014. GODINI

U provedbi ispitivanja sudjelovali su: Odsjek za kontrolu voda za piće i voda u prirodi

Odsjek za zajedničke analitičke tehnike

Odsjek za mikrobiologiju okoliša

Izvještaj izradio: Voditeljica Odsjeka za kontrolu voda za piće i voda u prirodi mr.sc.Vanda Piškur, dipl.ing. Voditelj Zdravstveno- ekološkog odjela: Ravnatelj: Doc. dr.sc. Aleksandar Bulog, dipl. ing. Prof.dr.sc. Vladimir Mićović, dr.med.

Page 3: ZDRAVSTVENA ISPRAVNOST VODE ZA LJUDSKU …zzjzpgz.hr/publikacije/vode_izvjestaj_2014.pdf · Nastavni ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE Zdravstveno-ekološki odjel

SADRŽAJ 1. UVOD 1

2. PROGRAM ISPITIVANJA ZDRAVSTVENE ISPRAVNOSTI VODE ZA PIĆE 2

3. ZDRAVSTVENA ISPRAVNOST VODE ZA PIĆE 6

3.1. Vodovod Rijeka (šire riječko područje) 6

3.2. Vodovod Opatija 8

3.3. Vodovod Žrnovnica 10

3.4.Vodovod Rab 12

3.5. Vodovod Cres-Lošinj 14

3.6. Vodovodi na otoku Krku 16

3.7. Vodovodi na području Delnica 25

3.8. Vodovodi na području Vrbovskog 37

3.9. Vodovodi na području Čabra 43

4. ZAKLJUČAK 57

Page 4: ZDRAVSTVENA ISPRAVNOST VODE ZA LJUDSKU …zzjzpgz.hr/publikacije/vode_izvjestaj_2014.pdf · Nastavni ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE Zdravstveno-ekološki odjel

1

1. UVOD

Obilje zdravstveno ispravne vode za piće je univerzalna ljudska potreba. Ona je od suštinskog značaja za život i zdravlje ljudi te socijalni i gospodarski razvoj društva. Opskrba stanovništva zdravstveno ispravnom vodom za piće je složen zadatak koji ovisi o mnogo faktora. To su prvenstveno kvaliteta i čistoća vode u prirodi zahvaćene za vodoopskrbu (vode izvora, bunara, jezera, vodotoka), način pročišćavanja i dezinfekcije vode te sanitarno-tehnički i higijenski uvjeti vodoopskrbnih objekata. Što je to dobra i zdravstveno ispravna voda za piće? To je voda dobrih organoleptičkih osobina (bez boje, muteži i mirisa), bez prisustva tvari u koncentracijama koje bi štetno mogle djelovati na ljudski organizam (kemijski ispravna voda) i bez uzročnika bolesti koje se prenose vodom za piće (mikrobiološki ispravna voda). Javna vodoopskrba na području Primorsko-goranske županije organizirana je preko 9 vodoopskrbnih sustava kojima upravljaju komunalna društva:

1. Vodovod i kanalizacija Rijeka 2. Liburnijske vode Opatija 3. Vodovod Žrnovnica, Novi Vinodolski 4. Ponikve voda 5. Vodopskrba i odvodnja Cres Lošinj 6. Vrelo Rab 7. Komunalac-Vodopskrba i odvodnja Delnice 8. Vode Vrbovsko 9. Čabranka Čabar

Opskrba vodom na području Primorsko-goranske županije je vrlo raznolika. Povoljna je okolnost da je postotak priključenosti stanovništva na sustave javne vodoopskrbe visok i iznosi 96%. Glavni vodeni resursi u Županiji su podzemne vode (90%) vrlo promjenjive izdašnosti. Sirove vode izvorišta zahvaćenih za vodoopskrbu ispituju se ili po programu nacionalnog monitoringa površinskih i podzemnih voda kojeg su nosioci Hrvatske vode ili po programu Pravilnika o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju (NN 125/13), a koji propisuje Zakon o vodi za ljudsku potrošnju za obaveze pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe. Prema tom Zakonu pravna osoba koja obavlja djelatnost vodoopskrbe dužna je napraviti analizu vode izvorišta na kemijske, mikrobiološke i indikatorske parametre. Ispitivanja se provode jedanput tijekom hidrološke godine.

Page 5: ZDRAVSTVENA ISPRAVNOST VODE ZA LJUDSKU …zzjzpgz.hr/publikacije/vode_izvjestaj_2014.pdf · Nastavni ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE Zdravstveno-ekološki odjel

2

Tablica 1. Vodoopskrbni sustavi na području Primorsko-goranske županije

KOMUNALNO PODUZEĆE

PODRUČJE OPSKRBE / Broj stanovnika priključenih na vodovod

IZVORIŠTA VODE ZA PIĆE

«Vodovod i kanalizacija» Rijeka

Gradovi Rijeka, Kastav, Kraljevica i Bakar, općine Klana, Viškovo, Čavle, Kostrena / 190.000

Izvori Zvir, Rječina, Perilo, Dobra i Dobrica u Bakarskom zaljevu i bunari u Martinšćici

«Liburnijske vode“ Opatija Grad Opatija Općine Matulji, Lovran i Mošćenička Draga / 28.500

Izvori na Učki i u tunelu Učka, sustav Rijeka i Ilirska Bistrica

«Vodovod Žrnovnica » Novi Vinodolski

Grad Crikvenica Općine Novi Vinodolski i Vinodol / 20.300

Izvori u Novljanskoj Žrnovnici i bunar u Triblju

«Ponikve Voda» Krk Grad Krk, općine Omišalj, Malinska, Punat, Vrbnik, Dobrinj i Baška / 17.100

riječki izvori za Omišalj, izvor Vela Fontana, bunari u Bašćanskoj kotlini i izvor Paprati

«Vodopskrba i odvodnja» Cres Lošinj

Općine Cres i Lošinj / 11.000

Jezero Vrana na otoku Cresu

«Vrelo» Rab Otok Rab / 9.000 Dotok s kopna (Hrmotine) Izvori i bunari na Rabu

«Komunalac - Vodopskrba i odvodnja» Delnice

Općine Delnice, Fužine, Mrkopalj, Lokve, Ravna Gora, Skrad i Brod Moravice / 15.040

Izvori Kupica, Mrzlica, Mihićevo, Gločevac, Vrelo Ličanke, Sušica, Frankopan i niz drugih malih izvora

Vode Vrbovsko Vrbovsko, Stara Sušica,Severin na Kupi, Lukovdol, Bosiljevo Gomirje, Ljubošina / 3.480

Ribnjak, Javorova Kosa, Draškovac i Topli potok

«Čabranka» Čabar Čabar, Gerovo, Tršće, Prezid, Zamost , Plešce, Mandli, Donji Žagari/ 7.150

Izvor Čabranke -CVS, Podstene,izvor Mandli i izvor Žagari

*CVS-Centralni vodoopskrbni sustav

Page 6: ZDRAVSTVENA ISPRAVNOST VODE ZA LJUDSKU …zzjzpgz.hr/publikacije/vode_izvjestaj_2014.pdf · Nastavni ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE Zdravstveno-ekološki odjel

3

2. PROGRAM ISPITIVANJA ZDRAVSTVENE ISPRAVNOSTI VODE ZA PIĆE Kontrola zdravstvene ispravnosti vode za piće definirana je:

- Zakonom o vodama (NN 153/09)

- Zakonom o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13)

- Pravilnikom o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju (NN 125/13)

- Pravilnikom o izmjenama Pravilnika o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju (NN 141/13)

Kontrolu zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju na području Primorsko-goranske županije za potrebe Ministarstva zdravlja obavlja Odsjek za kontrolu voda za piće i voda u prirodi Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije. Pravilnik o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju definira obim ispitivanja, učestalost i broj uzoraka u redovnom i revizijskom monitoringu, a sve prema količini isporučene vode unutar opskrbne zone u m3/dan. Program ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za piće na području Primorsko-goranske županije po vodoopskrbnim zonama za 2014. godinu prikazan je u Tablici 2. Ocijena zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju dana je sukladno Pravilniku o parametrima sukladnosti i metodama analize (NN 125/13) i Pravilniku o izmjenama Pravilnika o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju (NN 141/13).

Page 7: ZDRAVSTVENA ISPRAVNOST VODE ZA LJUDSKU …zzjzpgz.hr/publikacije/vode_izvjestaj_2014.pdf · Nastavni ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE Zdravstveno-ekološki odjel

4

Tablica 2. Program ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za piće na području Primorsko-goranske županije u 2014. godini

Prema Pravilniku NN 125/13 monitoring vode za ljudsku potrošnju podijeljen je na redoviti i revizijski monitoring što je novina u odnosu na prijašnje Pravilnike. Redoviti i revizijski monitoring uključuju sljedeće analize:

Redoviti monitoring: Boja, mutnoća,vonj, pH, elektrovodljivost, amonij, kloridi, nitrat, oksidativnost, rezidualni klor, ukupan broj kolonija na 22oC i 37oC, ukupni koliformi, Escherichia coli, enterokoki, Pseudomonas aeruginosa. Revizijski monitoring: Kemijski parametri analize: Akrilamid, antimon, arsen, benzen, benzo (a)piren, bor, bromati, kadmij, krom, bakar, cijanidi, 1,2 dikloretan, epiklorhidrin, fluoridi, olovo, živa, nikal, nitrati, nitriti, pesticidi ukupno, policiklički aromatski ugljikovodici, selen, suma tetrakloreten i trikloreten, trihalometani ukupni, klorit, klorat Indikatorski parametri:Aluminij, amonij, barij, berilij, boja, cink, detergenti anionski, detergenti neionski, fenoli fosfati, kalcij, kalij, kloridi, kobalt, pH, magnezij, mangan, ugljikovodici, miris, mutnoća, natrij, okus, silikati, rezidualni klor, srebro, sulfati, TOC, ukupna tvrdoća, ukupne suspenzije, utrošak KMnO4, vanadij, vodikov sulfid, vodljivost, željezo

Page 8: ZDRAVSTVENA ISPRAVNOST VODE ZA LJUDSKU …zzjzpgz.hr/publikacije/vode_izvjestaj_2014.pdf · Nastavni ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE Zdravstveno-ekološki odjel

5

Mikrobiološki pokazatelji: ukupni koliformi, Escherichia coli, enterokoki, Pseudomonas aeruginosa ukupan broj kolonija na 22oC i 37oC. Prema uputstvima Ministarstva zdravlja ovaj program kontrole vode za ljudsku potrošnju obuhvaća samo prerađenu vodu na mjestima potrošnje. Uzorci vode uzimaju se uglavnom na javnim izljevima ili u javnim objektima kao što su škole, vrtići i ugostiteljski objekti.

Tablica 3. Osnovni pokazatelji u redovitom monitoringu i maksimalno dozvoljene koncentracije (MDK) u vodi za ljudsku potrošnju

Pokazatelj MDK – vrijednost Mjerna jedinica

Boja 20 mg/l Pt/Co skale Miris Bez - Okus Bez - Mutnoća 4 NTU jedinica pH vrijednost 6.5 – 9.5 pH jedinica Elektovodljivost 2500 µS/cm pri 20oC Kloridi 250 mg/l Utrošak KMnO4 5.0 mg/l O2/l Amonij 0.5 mg/l NH4

Nitrat 50 mg/l NO3 Rezidualni klor 0.5 mgCl2/l Kloriti 400 µg/l Klorati 400 µg/l THM-ukupni 100 µg/l Željezo 200 µg/l Mangan 50 µg/l Aluminij 200 µg/l Broj kolonija 22oC 100 Broj /1 ml Broj kolonija 37oC 20 Broj /1 ml Koliformne bakterije 0 Broj /100 ml Escherichia coli 0 Broj /100 ml Enterokoki 0 Broj /100 ml Pseud. aeruginosa 0 Broj /100 ml

Uz osnovne pokazatelje u prerađenoj vodi u vodovodu Delnice kontrolira se sadržaj aluminija čiji se spojevi koriste u postupku pročišćavanja vode izvora Kupice. U uzorcima vodovoda Ponikve kontrolirao se sadržaj željeza i mangana, zbog prirodno povišenih sadržaja koji se nalaze u izvorišta Vela Fontana,a koji se uklanjaju postupkom aeracije. Moramo napomenuti da se u sklopu revizijskog monitoringa ispituje daleko veći broj pokazatelja koji su već ranije navedeni, pa se tako uz kontrolu sadržaja navedenih metala ispituju i drugi metali traženi prema Pravilniku NN 125/13. Zdravstvena ispravnost prerađene vode za piće u 2014.g. u Primorsko-goranskoj županiji prikazana je u Tablici 4. Rezultati ispitivanja redovito se dostavljaju sanitarnoj inspekciji i vodovodima. Rezultati su dostupni i na web stranici Zavoda: www.zzjzpgz.hr Rezultate ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za piće na području Primorsko-goranske županije u 2014. godini prikazujemo po vodoopskrbnim sustavima.

Page 9: ZDRAVSTVENA ISPRAVNOST VODE ZA LJUDSKU …zzjzpgz.hr/publikacije/vode_izvjestaj_2014.pdf · Nastavni ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE Zdravstveno-ekološki odjel

6

3. ZDRAVSTVENA ISPRAVNOST VODE ZA PIĆE U 2014. GODINI

3.1.Vodovod Rijeka (šire riječko područje) Tablica 4. Zdravstvena ispravnost vodovoda šireg riječkog područja u 2014. godini

Pokazatelji Mj. jedinica Ukupno Min. Max. MDK Neis.

Temperatura vode °C 597 8.3 25.0 25.0 0 Boja mg/L Pt/Co 597 <5 <5 20 0 Mutnoća NTU 597 0.12 5.50 4.00 1 Okus 597 bez bez bez 0 Miris 597 bez bez bez 0 pH vrijednost pH jedinica 597 7.30 8.40 9.50 0 Vodljivost uS/cm/20oC 597 185.0 386.0 2500.0 0 Ukupne suspenzije mg/L 28 <2.0 2.2 10.0 0 Utrošak KMnO4 mg/L O2 597 0.17 4.26 5.00 0 Vodikov sulfid 28 bez bez bez 0 Tvrdoća-ukupna mg/L CaCO3 28 149 200 Amonij mg/L NH4 597 <0.003 0.054 0.500 0 Nitriti mg/L NO2 28 <0.001 0.004 0.500 0 Cijanidi ug/L 28 <0.6 5.000 50.000 0 Fosfati ugP/L 28 <0.005 8.0 300.0 0 Silikati mg/L 28 0.29 2.16 50.00 0 Ukupni organski ugljik mg/L 28 0.5 1.5 Fenoli ug/l 28 <1 3 Ugljikovodici ug/L 28 <2.0 49.0 50.0 0 Anionski detergenti ug/L 28 <10 96.7 200.0 0 Detergenti neionski ug/l 28 <25 129 200 0 Nitrati mg/L NO3 597 1.78 5.43 50.00 0 Fluoridi mg/L 28 <0.006 0.032 1.500 0 Kalcij mg/L 28 52.80 73.70 Natrij mg/L 28 1.1 6.5 200.0 0 Kalij mg/L 28 0.16 0.92 12.00 0 Magnezij mg/L 28 3.83 7.28 Kloridi mg/L 597 <2.21 10.64 250.00 0 Sulfati mg/L 28 1.9 4.3 250.0 0 Bakar mg/L 28 <0.5 1.0 2.00 0 Cink ug/L 28 <5 36.0 3000.0 0 Kadmij ug/L 28 <0.03 <0.03 5.00 0 Krom ug/L 28 <0.3 0.3 50.0 0 Nikal ug/L 28 <0.6 <0.6 20.00 0 Olovo ug/L 28 <0.4 <0.4 10.0 0 Živa ug/L 28 <0.08 0.080 1.000 0 Željezo ug/L 28 2.00 37.00 200.00 0 Mangan ug/L 28 <0.3 4.00 50.00 0 Bor mg/L 28 <0.029 <0.029 1.000 0 Vanadij ug/L 28 <2 <2 5.0 0 Arsen ug/L 28 <0.1 0.3 10.0 0 Selen ug/L 28 <0.9 <0.9 10.0 0 Antimon ug/L 28 <1 <1 5.00 0 Klorat ug/L 28 25.0 87.0 400.0 0 Klorit ug/L 28 100.0 292.0 400.0 0 Aluminij ug/L 28 5.00 95.00 200.00 0 Barij ug/L 28 3 23 700 0 Srebro ug/L 28 <0.2 <0.2 10.00 0

Page 10: ZDRAVSTVENA ISPRAVNOST VODE ZA LJUDSKU …zzjzpgz.hr/publikacije/vode_izvjestaj_2014.pdf · Nastavni ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE Zdravstveno-ekološki odjel

7

Kobalt ug/L 28 <1 <1 Berilij ug/L 28 <1 <1 Pesticidi ukupni ug/L 28 <0.003 <0.003 0.500 0 Organoklorni pesticidi ug/L 28 <0.0005 <0.0005 0.1000 0 Organofosforni pest. ug/L 28 <0.003 <0.003 0.100 0 Herbicidi- Atrazin ug/L 28 <0.003 <0.003 0.100 0 Herbicidi- Simazin ug/L 28 <0.003 <0.003 0.100 0 Poliaromatski ugljikovodici ukupni ug/L 28 <0.003 <0.003 0.1000 0

Benzo(a)piren ug/L 28 <0.001 <0.001 0.0100 0 Koliformne bakterije broj/100 mL 597 0 0 0 0 Escherichia coli broj/100 mL 597 0 0 0 0 Enterokoki broj/100 mL 597 0 0 0 0 Broj kolonija na 37°C broj/1 mL 597 0 20 20 0 Broj kolonija na 22°C broj/1 mL 597 0 100 100 0 Pseudomonas aeruginosa broj/100 mL 597 0 0 0 0

Benzen ug/L 28 <0.4 <0.4 1.0 0 Slobodni klor mg/L 597 <0.02 0.36 0.50 0 Bromati ug/L 7 <2 <2 10 0 Suma trikloreten+tetrakloreten ug/L 28 <0.02 <0.02 10.00 0

Akrilamid ug/L 5 <0.05 <0.05 0.10 0 Epiklorhidrin ug/L 5 <0.05 <0.05 0.10 0 Vinilklorid ug/L 5 <0.2 <0.2 0.50 0

Vodoopskrbni sustav Rijeka obuhvaća grad Rijeku i 78 naselja na području bivše općine Rijeka s ukupno 190.000 stanovnika. Za dezinfekciju vode koristi se klorov dioksid. Programom je bilo predviđeno uzimati 596 uzoraka; od čega 568 uzoraka za redovitu analizu i 28 uzoraka za revizijsku analizu.

Zdravstvena ispravnost vode za piće vodovoda Rijeka u 2014.g. bila je izvrsna. Ukupno je pregledano 597 uzoraka vode. Svi su uzorci bili sukladni zahtjevima Pravilnika, osim što je u jednom uzorku dokazana povećana mutnoća, međutim nakon ponavljanja uzorak je imao mutnoću unutar dozvoljenih vrijednosti. pH vrijednost uzorka ukazuje na vodu koja je optimalna za vodu za piće, elektrovodljivosti koja se kretala u rasponu od 185,0 µS/cm do 386,0 µS/cm i ukupne tvrdoće koja ovu vodu svrstava u srednje tvrdu vodu.

Niti u jednom uzorku nisu dokazani pesticidi, policiklički aromatski ugljikovodici, benzen i benzo(a)piren kao ni prisustvo toksičnih metala kadmija, olova i žive.

Obzirom da se voda dezinficira klorovim dioksidom kao nus produkti ispituju se kloriti i klorati koji su u svim ispitivanjima bili unutar dozvoljenih vrijednosti.

Akrilamid, epiklorhidrin i vinilklorid ispitani su u 5 uzoraka, a ispituju se kao spojevi koji u vodu mogu migrirati iz plastičnih masa od kojih su građene cijevi. Niti u jednom uzorku nisu pronađene ove vrste spojeva tj. detektirane su u koncentracijama nižim od granice kvantifikacije za pojedinu metodu.

Mikrobiološka ispitivanja ukazuju na vodu izuzetno visoke kvalitete; niti u jednom ispitivanju nisu dokazane bakterije koje upućuju na fekalno onečišćenje, a broj aerobnih mezofilnih bakterija je unutar dozvoljenih vrijednosti.

Page 11: ZDRAVSTVENA ISPRAVNOST VODE ZA LJUDSKU …zzjzpgz.hr/publikacije/vode_izvjestaj_2014.pdf · Nastavni ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE Zdravstveno-ekološki odjel

8

3.2. Vodovodi Opatija (šire opatijsko područje) Tablica 5. Zdravstvena ispravnost vodovoda Opatija u 2014. godini Pokazatelji Mj. Jedinica Ukupno Min. Max. MDK Neis.

Temperatura vode °C 30 7.8 23.1 25.0 0 Boja mg/L Pt/Co 76 <5 <5 20 0 Mutnoća NTU 76 0.22 1.70 4.00 0 Okus 76 bez bez bez 0 Miris 76 bez bez bez 0 pH vrijednost pH jedinica 76 7.80 8.30 9.50 0 Vodljivost uS/cm/20oC 76 197.6 337.0 2500.0 0 Ukupne suspenzije mg/L 8 <2.0 <2.0 10.0 0 Utrošak KMnO4 mg/L O2 76 0.29 2.23 5.00 0 Vodikov sulfid 8 bez bez bez 0 Tvrdoća-ukupna mg/L CaCO3 8 153 184 Amonij mg/L NH4 76 <0.003 0.020 0.500 0 Nitriti mg/L NO2 8 <0.001 0.002 0.500 0 Cijanidi ug/L 8 <0.6 <0.6 50.000 0 Fosfati ugP/L 8 <0.005 8.6 300.0 0 Silikati mg/L 8 0.18 1.79 50.00 0 Fenoli ug/l 8 <1 2 Ugljikovodici ug/L 8 <2.0 <2.0 50.0 0 Anionski detergenti ug/L 8 11.3 45.0 200.0 0 Detergenti neionski ug/l 8 <25 65 200 0 Nitrati mg/L NO3 76 1.71 3.87 50.00 0 Fluoridi mg/L 8 <0.006 <0.006 1.500 0 Kalcij mg/L 8 59.60 69.20 Natrij mg/L 8 2.2 2.6 200.0 0 Kalij mg/L 8 0.22 0.33 12.00 0 Magnezij mg/L 8 0.48 5.42 Kloridi mg/L 76 <2.21 5.74 250.00 0 Sulfati mg/L 8 2.6 4.4 250.0 0 Bakar mg/L 8 <0.5 4.0 2.00 0 Cink ug/L 8 <5 12.0 3000.0 0 Kadmij ug/L 8 <0.03 <0.03 5.00 0 Krom ug/L 8 <0.3 0.3 50.0 0 Nikal ug/L 8 <0.6 <0.6 20.00 0 Olovo ug/L 8 <0.4 <0.4 10.0 0 Živa ug/L 8 <0.08 0.090 1.000 0 Željezo ug/L 8 <0.5 14.00 200.00 0 Mangan ug/L 8 <0.3 <0.3 50.00 0 Bor mg/L 8 <0.029 <0.029 1.000 0 Vanadij ug/L 8 <2 <2 5.0 0 Arsen ug/L 8 <0.1 0.2 10.0 0 Selen ug/L 8 <0.9 <0.9 10.0 0 Antimon ug/L 8 <1 <1 5.00 0 Aluminij ug/L 8 8.00 41.00 200.00 0 Barij ug/L 8 4 37 700 0 Srebro ug/L 8 <0.2 <0.2 10.00 0 Kobalt ug/L 8 <1 <1 Berilij ug/L 8 <1 <1 Pesticidi ukupni ug/L 8 <0.003 <0.003 0.500 0 Organoklorni pesticidi ug/L 8 <0.0005 <0.0005 0.1000 0 Organofosforni pest. ug/L 8 <0.003 <0.003 0.100 0

Page 12: ZDRAVSTVENA ISPRAVNOST VODE ZA LJUDSKU …zzjzpgz.hr/publikacije/vode_izvjestaj_2014.pdf · Nastavni ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE Zdravstveno-ekološki odjel

9

Herbicidi- Atrazin ug/L 8 <0.003 <0.003 0.100 0 Herbicidi- Simazin ug/L 8 <0.003 <0.003 0.100 0 Poliaromatski ugljikovodici ukupni ug/L 8 <0.003 <0.003 0.1000 0

Benzo(a)piren ug/L 8 <0.001 <0.001 0.0100 0 Koliformne bakterije broj/100 mL 76 0 0 0 0 Escherichia coli broj/100 mL 76 0 0 0 0 Enterokoki broj/100 mL 76 0 0 0 0 Broj kolonija na 37°C broj/1 mL 76 0 18 20 0 Broj kolonija na 22°C broj/1 mL 76 0 80 100 0 Pseudomonas aeruginosa broj/100 mL 76 0 0 0 0

Benzen ug/L 8 <0.4 <0.4 1.0 0 Trihalometani ukupni ug/L 8 5.4 18.0 100.0 0 Slobodni klor mg/L 76 <0.02 0.50 0.50 0 Bromati ug/L 2 <2 <2 10 0 Suma trikloreten+tetrakloreten ug/L 8 <0.02 <0.02 10.00 0

Akrilamid ug/L 2 <0.05 <0.05 0.10 0 Epiklorhidrin ug/L 2 <0.05 <0.05 0.10 0 Vinilklorid ug/L 2 <0.2 <0.2 0.50 0

Vodoopskrbni sustav Opatija obuhvaća područje bivše općine Opatija s ukupno 40 naselja u kojima živi 28.500 stanovnika. Za dezinfekciju se koristi natrijev hipoklorit.

Zdravstvena ispravnost vode za piće vodovoda Opatija u 2014.g. bila je izvrsna. Ukupno je pregledano 76 uzoraka vode od čega je bilo 68 uzoraka na redovitu analizu i 8 uzoraka koji su pregledani u sklopu revizijskog monitoringa. Svi uzorci bili su sukladni zahtjevima Pravilnika.

Boja nije pronađena niti u jednom uzorku kao ni okus ni miris, dok je mutnoća bila uvijek niska s vrijednostima od 0,22 do 1,70 NTU. Vodljivost uzoraka bila je u rasponu od 197,6 µS/cm do 337 µS/cm. Organska tvar u svim je uzorcima bila niska od 0,29 do 2,23 mgO2/l, što je karakteristika vrlo čistih voda. Prema tvrdoći voda se svrstava u srednje tvrde vode. Organski spojevi: anionski detergenti, fenoli i ugljikovodici detektirani su unutar dozvoljenih vrijednosti kao i pesticidi organoklorni, organofosforni i herbicidi koji su u svim ispitivanjima bili unutar vrijednosti granica kvantifikacije za pojedini pesticid. Benzo(a) piren i benzen također su dokazani u koncentracijama nižim od granice kvantifikacije za tu metodu. Kao nus produkti dezinfekcije u vodi vodovoda Opatija praćeni su trihalometani obzirom da se voda dezinficira tekućim i plinskim klorom. Vrijednosti trihalometana bile su niske s vrijednostima od 5,4 do 18 µg/l. Mikrobiološke karakteristike ukazuju na vodu za piće vrlo visoke kvalitete obzirom da niti u jednom uzorku nisu detektirane bakterije koje upućuju na fekalno onečišćenje.

Page 13: ZDRAVSTVENA ISPRAVNOST VODE ZA LJUDSKU …zzjzpgz.hr/publikacije/vode_izvjestaj_2014.pdf · Nastavni ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE Zdravstveno-ekološki odjel

10

3.3. Vodovod Žrnovnica (Crikveničko-vinodolsko područje) Tablica 6. Zdravstvena ispravnost vodovoda Žrnovnica u 2014. godini Pokazatelji Mj. jedinica Ukupno Min. Max. MDK Neis.

Temperatura vode °C 150 8.9 25.0 25.0 0 Boja mg/L Pt/Co 174 <5 <5 20 0 Mutnoća NTU 174 0.15 4.00 4.00 0 Okus 174 bez bez bez 0 Miris 174 bez bez bez 0 pH vrijednost pH jedinica 174 7.10 8.30 9.50 0 Vodljivost µS/cm/20ºC 174 172.2 478.0 2500.0 0 Ukupne suspenzije mg/L 18 <2.0 <2.0 10.0 0 Utrošak KMnO4 mg/L O2 174 0.17 2.88 5.00 0 Vodikov sulfid 18 bez bez bez 0 Tvrdoća-ukupna mg/L CaCO3 18 158 294 Amonij mg/L NH4 174 <0.003 0.042 0.500 0 Nitriti mg/L NO2 18 <0.001 0.008 0.500 0 Cijanidi ug/L 18 <0.6 5.000 50.000 0 Fosfati ugP/L 18 <0.005 15.2 300.0 0 Silikati mg/L 18 0.31 3.18 50.00 0 Ukupni organski ugljik mg/L 18 0.7 1.4 Fenoli ug/l 18 <1 5 Ugljikovodici ug/L 16 <2.0 42.0 50.0 0 Anionski detergenti ug/L 18 <10 57.0 200.0 0 Detergenti neionski ug/l 18 <25 56 200 0 Nitrati mg/L NO3 174 2.81 17.40 50.00 0 Fluoridi mg/L 18 <0.006 0.030 1.500 0 Kalcij mg/L 18 55.20 96.40 Natrij mg/L 18 1.3 6.7 200.0 0 Kalij mg/L 18 0.19 1.93 12.00 0 Magnezij mg/L 18 3.02 12.90 Kloridi mg/L 174 <2.21 7.44 250.00 0 Sulfati mg/L 18 1.9 5.1 250.0 0 Bakar ug/L 18 <0.5 1.0 2000.0 0 Cink ug/L 18 <5 36.0 3000.0 0 Kadmij ug/L 18 <0.03 0.03 5.00 0 Krom ug/L 18 <0.3 0.50 50.00 0 Nikal ug/L 18 <0.6 1.00 20.00 0 Olovo ug/L 18 <0.4 <0.4 10.0 0 Živa ug/L 18 <0.08 0.100 1.000 0 Željezo ug/L 18 <0.5 131.00 200.00 0 Mangan ug/L 18 <0.3 6.00 50.00 0 Bor mg/L 18 <0.029 <0.029 1.000 0 Vanadij ug/L 18 <2 <2 5.0 0 Arsen ug/L 18 <0.1 0.3 10.0 0 Selen ug/L 18 <0.9 <0.9 10.0 0 Antimon ug/L 18 <1 <1 5.0 0 Klorat ug/L 16 49.0 119.0 400.0 0 Klorit ug/L 16 131.0 392.0 400.0 0 Aluminij ug/L 18 2.00 83.00 200.00 0 Barij ug/L 18 3 41 700 0 Srebro ug/L 18 <0.2 <0.2 10.00 0 Kobalt ug/L 18 <1 <1 Berilij ug/L 18 <1 <1

Page 14: ZDRAVSTVENA ISPRAVNOST VODE ZA LJUDSKU …zzjzpgz.hr/publikacije/vode_izvjestaj_2014.pdf · Nastavni ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE Zdravstveno-ekološki odjel

11

Pesticidi ukupni ug/L 16 <0.003 <0.003 0.500 0 Organoklorni pesticidi ug/L 16 <0.0005 <0.0005 0.1000 0 Organofosforni pest. ug/L 16 <0.003 <0.003 0.100 0 Herbicidi- Atrazin ug/L 16 <0.003 <0.003 0.100 0 Herbicidi- Simazin ug/L 16 <0.003 <0.003 0.100 0 Poliaromatski ugljikovodici ukupni ug/L 16 <0.003 <0.003 0.1000 0

Benzo(a)piren ug/L 16 <0.001 <0.001 0.0100 0 Koliformne bakterije broj/100 mL 176 0 390 0 3 Escherichia coli broj/100 mL 176 0 390 0 1 Enterokoki broj/100 mL 176 0 100 0 2 Broj kolonija na 37°C broj/1 mL 176 0 320 20 4 Broj kolonija na 22°C broj/1 mL 176 0 560 100 4 Pseudomonas aeruginosa broj/100 mL 176 0 100 0 3

Benzen ug/L 16 <0.4 <0.4 1.0 0 Trihalometani ukupni ug/L 1 4.2 4.2 100.0 0 Slobodni klor mg/L 176 <0.02 0.40 0.50 0 Bromati ug/L 5 <2 <2 10 0 Suma trikloreten+tetrakloreten ug/L 16 <0.02 <0.02 10.00 0

Akrilamid ug/L 5 <0.05 <0.05 0.10 0 Epiklorhidrin ug/L 5 <0.05 <0.05 0.10 0 Vinilklorid ug/L 5 <0.2 <0.2 0.50 0

Vodoopskrbni sustav Žrnovnica opskrbljuje Crikveničko-vinodolsko područje s pripadajućim naseljima i 20.380 stanovnika. Voda se klorira klorovim dioksidom. Naselje Tribalj ima svoj vodovod koji koristi vodu iz dva bunara u Triblju. Voda se dezinficira plinovitim klorom.

U 2014.godini pregledano je 176 uzoraka vode na mreži; od toga 158 uzoraka redovnog monitoringa i 18 uzoraka revizijskog monitoringa. Zdravstvena ispravnost vode bila je dobra. Svi su uzorci bili zdravstveno ispravni, osim što je u četiri uzorka dokazano mikrobiološko onečišćenje, gdje su u visokom broju dokazane koliformne bakterije, Escherichia coli, enterokoki, Pseudomonas aeruginosa i ukupan broj bakterija. Radilo se u uzorcima vode za piće iz Bribira i Povila. Nakon temeljitog ispiranja i pojačane dezinfekcije cjevovoda u ovim mjestima, ponovljenim ispitivanjima uzorci su zadovoljili odredbe Pravilnika.

Ostali pokazatelji ukazuju na vodu vrlo dobre kvalitete. Nus produkti dezinfekcije trihalometani detektirani su u vrlo niskim koncentracijama.

U pet uzoraka ispitano je prisustvo akrilamida, epiklorhidrina i vinilkorida kao spojeva koji migriraju iz plastičnih cijevi. Svi su spojevi detektirani ispod granice kvantifikacije za pojedinu metodu.

Page 15: ZDRAVSTVENA ISPRAVNOST VODE ZA LJUDSKU …zzjzpgz.hr/publikacije/vode_izvjestaj_2014.pdf · Nastavni ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE Zdravstveno-ekološki odjel

12

3.4. Vodovod Rab Tablica 7. Zdravstvena ispravnost vodovoda Rab u 2014. godini

Pokazatelji Mj. jedinica Ukupno Min. Max. MDK Neis.

Temperatura vode °C 42 10.7 19.8 25.0 0 Boja mg/L Pt/Co 42 <5 <5 20 0 Mutnoća NTU 42 0.24 1.50 4.00 0 Okus 42 bez bez bez 0 Miris 42 bez bez bez 0 pH vrijednost pH jedinica 42 6.80 8.30 9.50 0 Vodljivost uS/cm/20oC 42 325.0 1285.0 2500.0 0 Ukupne suspenzije mg/L 3 <2.0 <2.0 10.0 0 Utrošak KMnO4 mg/L O2 42 0.48 2.49 5.00 0 Vodikov sulfid 3 bez bez bez 0 Tvrdoća-ukupna mg/L CaCO3 3 263 269 Amonij mg/L NH4 42 <0.003 0.013 0.500 0 Nitriti mg/L NO2 3 <0.001 0.003 0.500 0 Cijanidi ug/L 3 <0.6 3.000 50.000 0 Fosfati ugP/L 3 <0.005 0.0 300.0 0 Silikati mg/L 3 1.74 2.67 50.00 0 Fenoli ug/l 3 <1 <1 Ugljikovodici ug/L 3 <2.0 49.0 50.0 0 Anionski detergenti ug/L 3 15.2 45.0 200.0 0 Detergenti neionski ug/l 3 <25 <25 200 0 Nitrati mg/L NO3 42 0.85 1.91 50.00 0 Fluoridi mg/L 3 <0.006 0.030 1.500 0 Kalcij mg/L 3 95.20 99.70 Kalij mg/L 3 0.52 5.46 12.00 0 Natrij mg/L 3 2.5 2.7 200.0 0 Magnezij mg/L 3 4.97 7.67 Kloridi mg/L 42 <2.21 228.65 250.00 0 Sulfati mg/L 3 3.1 5.3 250.0 0 Bakar ug/L 3 <0.5 8.0 2000.0 0 Cink ug/L 3 <5 5.0 3000.0 0 Kadmij ug/L 3 <0.03 <0.03 5.00 0 Krom ug/L 3 <0.3 <0.3 50.00 0 Nikal ug/L 3 <0.6 <0.6 20.00 0 Olovo ug/L 3 <0.4 0.8 10.0 0 Živa ug/L 3 <0.08 <0.08 1.000 0 Željezo ug/L 3 <0.5 14.00 200.00 0 Mangan ug/L 3 <0.3 1.00 50.00 0 Bor mg/L 3 <0.029 <0.029 1.000 0 Vanadij ug/L 3 <2 <2 5.0 0 Arsen ug/L 3 <0.1 <0.1 10.0 0 Selen ug/L 3 <0.9 <0.9 10.0 0 Antimon ug/L 3 <1 <1 5.00 0 Aluminij ug/L 3 2.00 12.00 200.00 0 Barij ug/L 3 10 19 700 0 Srebro ug/L 3 <0.2 <0.2 10.00 0 Kobalt ug/L 3 <1 <1 Berilij ug/L 3 <1 <1 Pesticidi ukupni ug/L 3 <0.003 <0.003 0.500 0 Organoklorni pesticidi ug/L 3 <0.0005 <0.0005 0.1000 0 Organofosforni pest. ug/L 3 <0.003 <0.003 0.100 0

Page 16: ZDRAVSTVENA ISPRAVNOST VODE ZA LJUDSKU …zzjzpgz.hr/publikacije/vode_izvjestaj_2014.pdf · Nastavni ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE Zdravstveno-ekološki odjel

13

Herbicidi- Atrazin ug/L 3 <0.003 <0.003 0.100 0 Herbicidi- Simazin ug/L 3 <0.003 <0.003 0.100 0 Poliaromatski ugljikovodici ukupni ug/L 3 <0.003 <0.003 0.1000 0

Benzo(a)piren ug/L 3 <0.001 <0.001 0.0100 0 Koliformne bakterije broj/100 mL 42 0 0 0 0 Escherichia coli broj/100 mL 42 0 0 0 0 Enterokoki broj/100 mL 42 0 0 0 0 Broj kolonija na 37°C broj/1 mL 42 0 20 20 0 Broj kolonija na 22°C broj/1 mL 42 0 60 100 0 Pseudomonas aeruginosa broj/100 mL 42 0 0 0 0

Clostridium perfringens broj/100 ml 42 0 0 0 0 Benzen ug/L 3 <0.4 <0.4 1.0 0 Trihalometani ukupni ug/L 3 13.0 38.0 100.0 0 Slobodni klor mg/L 42 0.11 0.36 0.50 0 Bromati ug/L 1 <2 <1 10 0 Suma trikloreten+tetrakloreten ug/L 3 <0.02 <0.02 10.00 0

Akrilamid ug/L 1 <0.05 <0.05 0.10 0 Epiklorhidrin ug/L 1 <0.05 <0.05 0.10 0 Vinilklorid ug/L 1 <0.2 <0.2 0.50 0

Na otoku Rabu živi 9.000 stanovnika u 8 naselja. U 2014. godini ukupno je pregledano 42 uzoraka vode za piće od kojih je bilo 39 uzoraka redovitog monitoringa i 3 uzoraka revizijskog monitoringa. Svi ispitani uzorci bili su zdravstveno ispravni što nam govori u prilog vrlo dobroj kvaliteti vode za ljudsku potrošnju. Svi fizikalno –kemijski pokazatelji optimalni su za vodu za piće kao što su: boja, mutnoća, miris, okus, pH i električna vodljivost vode. Specifični pokazatelji kao što su: detergenti, cijanidi, sulfidi, ugljikovodici, organoklorni, organofosforni, triazinski pesticidi, policiklički aromatski ugljikovodici, benzen i benzo(a) piren detektirani su ili u vrlo niskim koncentracijama ili ispod granica kvantifikacije za pojedinu metodu. U revizijskom monitoringu ispitane su i koncentracije metala. Toksični metali kao što su: olovo, kadmij, živa, arsen, vanadij, nikal i krom detektirani su u koncentracijama ispod granice kvantifikacije, dok su u mjerljivim koncentracijama detektirani aluminij i barij. Trihalometani kao nus produkti dezinfekcije uvijek su bili u koncentracijama dozvoljenim Pravilnikom s vrijednostima od 13,0 do 38 µg/l. Mikrobiološka kvaliteta je vrlo dobra; niti u jednom uzorku nisu detektirane bakterije fekalnog onečišćenja.

Page 17: ZDRAVSTVENA ISPRAVNOST VODE ZA LJUDSKU …zzjzpgz.hr/publikacije/vode_izvjestaj_2014.pdf · Nastavni ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE Zdravstveno-ekološki odjel

14

3.5. Vodovod Cres – Lošinj Tablica 8. Zdravstvena ispravnost vodovoda Cres – Lošinj u 2014. godini

Pokazatelji Mj. jedinica Ukupno Min. Max. MDK Neis.

Temperatura vode °C 45 10.2 21.0 25.0 0 Boja mg/L Pt/Co 45 <5 <5 20 0 Mutnoća NTU 45 0.35 1.60 4.00 0 Okus 45 bez bez bez 0 Miris 45 bez bez bez 0 pH vrijednost pH jedinica 45 7.80 8.30 9.50 0 Vodljivost uS/cm/20oC 45 342.0 438.0 2500.0 0 Ukupne suspenzije mg/L 6 <2.0 <2.0 10.0 0 Utrošak KMnO4 mg/L O2 45 0.33 1.46 5.00 0 Vodikov sulfid 6 bez bez bez 0 Tvrdoća-ukupna mg/L CaCO3 6 166 185 Amonij mg/L NH4 45 <0.003 0.020 0.500 0 Nitriti mg/L NO2 6 <0.001 0.004 0.500 0 Cijanidi ug/L 6 <0.6 3.000 50.000 0 Fosfati ugP/L 6 <0.005 <0.005 300.0 0 Silikati mg/L 6 0.18 0.66 50.00 0 Fenoli ug/l 6 <1 3 Ugljikovodici ug/L 6 <2.0 <2.0 50.0 0 Anionski detergenti ug/L 6 <10 57.0 200.0 0 Detergenti neionski ug/l 6 <25 65 200 0 Nitrati mg/L NO3 45 <0.2 0.36 50.00 0 Fluoridi mg/L 6 0.036 0.046 1.500 0 Kalcij mg/L 6 49.20 54.40 Natrij mg/L 6 39.6 40.4 200.0 0 Kalij mg/L 6 1.29 1.65 12.00 0 Magnezij mg/L 6 10.40 12.00 Kloridi mg/L 45 51.36 63.46 250.00 0 Sulfati mg/L 6 16.3 17.3 250.0 0 Bakar mg/L 6 <0.5 <0.5 2.00 0 Cink ug/L 6 11 25.0 3000.0 0 Kadmij ug/L 6 <0.03 0.07 5.00 0 Krom ug/L 6 <0.3 <0.3 50.00 0 Nikal ug/L 6 <0.6 <0.6 20.00 0 Olovo ug/L 6 <0.4 <0.4 10.0 0 Živa ug/L 6 <0.08 0.100 1.000 0 Željezo ug/L 6 2.00 14.00 200.00 0 Mangan ug/L 6 0.50 2.00 50.00 0 Bor mg/L 6 <0.029 <0.029 1.000 0 Vanadij ug/L 6 <2 <2 5.0 0 Arsen ug/L 6 <0.1 <0.1 10.0 0 Selen ug/L 6 <0.9 <0.9 10.0 0 Antimon ug/L 6 <1 <1 5.00 0 Aluminij ug/L 6 <1 5.00 200.00 0 Barij ug/L 6 7 20 700 0 Srebro ug/L 6 <0.2 <0.2 10.00 0 Kobalt ug/L 6 <1 <1 Berilij ug/L 6 <1 <1 Pesticidi ukupni ug/L 6 <0.003 <0.003 0.500 0 Organoklorni pesticidi ug/L 6 <0.0005 <0.0005 0.1000 0 Organofosforni pest. ug/L 6 <0.003 <0.003 0.100 0

Page 18: ZDRAVSTVENA ISPRAVNOST VODE ZA LJUDSKU …zzjzpgz.hr/publikacije/vode_izvjestaj_2014.pdf · Nastavni ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE Zdravstveno-ekološki odjel

15

Herbicidi- Atrazin ug/L 6 <0.003 <0.003 0.100 0 Herbicidi- Simazin ug/L 6 <0.003 <0.003 0.100 0 Poliaromatski ugljikovodici ukupni ug/L 6 <0.003 <0.003 0.1000 0

Benzo(a)piren ug/L 6 <0.001 <0.001 0.0100 0 Koliformne bakterije broj/100 mL 45 0 0 0 0 Escherichia coli broj/100 mL 45 0 0 0 0 Enterokoki broj/100 mL 45 0 0 0 0 Broj kolonija na 37°C broj/1 mL 45 0 20 20 0 Broj kolonija na 22°C broj/1 mL 45 0 180 100 1 Pseudomonas aeruginosa broj/100 mL 45 0 0 0 0

Clostridium perfringens broj/100 ml 45 0 0 0 0 Benzen ug/L 6 <0.4 <0.4 1.0 0 Trihalometani ukupni ug/L 6 24.0 27.0 100.0 0 Slobodni klor mg/L 45 <0.02 0.28 0.50 0 Bromati ug/L 1 <2 <2 10 0 Suma trikloreten+tetrakloreten

ug/L 6 <0.02 <0.02 10.00 0

Akrilamid ug/L 1 <0.05 <0.05 0.10 0 Epiklorhidrin ug/L 1 <0.05 <0.05 0.10 0 Vinilklorid ug/L 1 <0.2 <0.2 0.50 0

Vodovod Cres Lošinj opskrbljuje 25 naselja s 11.106 stanovnika. U 2014. godini ukupno su pregledana 45 uzorka vode; od kojih je bilo 39 uzoraka redovitog monitoringa i 6 uzoraka revizijskog monitoringa. Zdravstvena ispravnost vode za piće bila je vrlo dobra, osim što je u jednom uzorku pronađen povišen broj kolonija na 220C. Svi su pokazatelji zadovoljavali uvjete Pravilnika. pH vrijednost vode, elektrovodljivost te ukupna tvrdoća karakteristični su za površinsku vodu Vranskog jezera koja se koristi kao izvor vode za piće za otoke Cres i Lošinj. Anionski detergenti, neionski detergenti, fenoli te cijanidi detektirani su u vrlo niskim koncentracijama, dok sulfidi niti u jednom ispitivanju nisu detektirani. Organski spojevi kao što su organoklorni, organofosforni pesticidi i triazini, policiklički aromatski ugljikovodici, benzen te suma trikloretena i tetrakloretena detektirani su na razini granica kvantifikacije za pojedinu metodu. Od ispitanih metala u mjerljivim koncentracijama dokazani su: cink, željezo, mangan i barij, dok su svi ostali metali ispod granica kvantifikacije za pojedini metal. Trihalometani kao nus produkti dezinfekcije kreću se u niskom rasponu od 24,0 do 27,0 µg/l. Svi su mikrobiološki pokazatelji bili ispravni, osim što je u jednom uzorku dokazan povišeni broj kolonija na 220C. Obzirom da se radi o površinskoj vodi koja se crpi kao izvor vode za piće u uzorcima se ispituje i Clostridium perfringens koji nije dokazan niti u jednom uzorku. Akrilamid, epiklorhidrin i vinilklorid ispitani su u jednom uzorku. Vrijednosti su niže od granice kvantifikacije za pojedinu metodu.

Page 19: ZDRAVSTVENA ISPRAVNOST VODE ZA LJUDSKU …zzjzpgz.hr/publikacije/vode_izvjestaj_2014.pdf · Nastavni ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE Zdravstveno-ekološki odjel

16

3.6. Vodovodi na otoku Krku Na otoku Krku kontroliraju se vodovodi: Ponikve koji snabdijeva središnji i sjeverni dio otoka, vodovod Paprati za naselja Garica i Risika i vodovod Baška i Stara Baška koji snabdijeva naselja u Bašćanskoj dolini. Vodovod Ponikve crpi vodu izvora Vela Fontana čija se voda pročišćava postupkom aeracije kako bi se uklonili željezo i mangan koji u određenom razdoblju godine u vodi izvora Vela Fontana prelaze dozvoljenu vrijednost za vodu za piće. Za sjeverni dio otoka Vodovod Ponikve dobiva vodu iz riječkog vodovoda ( u ljetnim mjesecima) koja se kontrolira u Omišlju. Vode bunara u Bašćanskoj dolini su vrlo čiste, pa se primjenjuje samo dezinfekcija vode. Vodovod Paprati također samo primjenjuje postupak kloriranja vode.

Page 20: ZDRAVSTVENA ISPRAVNOST VODE ZA LJUDSKU …zzjzpgz.hr/publikacije/vode_izvjestaj_2014.pdf · Nastavni ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE Zdravstveno-ekološki odjel

17

Tablica 9. Zdravstvena ispravnost vodovoda Ponikve na otoku Krku u 2014. godini

Pokazatelji Mj. jedinica Ukupno Min. Max. MDK Neis.

Temperatura vode °C 63 10.0 25.0 25.0 0 Boja mg/L Pt/Co 62 <5 <5 20 0 Mutnoća NTU 62 0.12 1.70 4.00 0 Okus 62 bez bez bez 0 Miris 62 bez bez bez 0 pH vrijednost pH jedinica 62 7.10 7.90 9.50 0 Vodljivost uS/cm/20oC 62 210.0 781.0 2500.0 0 Ukupne suspenzije mg/L 5 <2.0 <2.0 10.0 0 Utrošak KMnO4 mg/L O2 62 0.40 2.11 5.00 0 Vodikov sulfid 5 bez bez bez 0 Tvrdoća-ukupna mg/L CaCO3 5 233 405 Amonij mg/L NH4 62 <0.003 0.011 0.500 0 Nitriti mg/L NO2 5 <0.001 0.001 0.500 0 Cijanidi ug/L 5 <0.6 7.000 50.000 0 Fosfati ugP/L 5 <0.005 0.0 300.0 0 Silikati mg/L 5 2.27 5.29 50.00 0 Ukupni organski ugljik mg/L 2 0.7 1.2 Fenoli ug/l 5 <1 3 Ugljikovodici ug/L 5 <2.0 34.0 50.0 0 Anionski detergenti ug/L 5 <10 34.0 200.0 0 Detergenti neionski ug/l 5 <25 56 200 0 Nitrati mg/L NO3 63 0.44 2.82 50.00 0 Fluoridi mg/L 6 0.030 0.039 1.500 0 Kalcij mg/L 6 84.50 151.00 Natrij mg/L 6 42.8 62.9 200.0 0 Kalij mg/L 6 0.88 1.24 12.00 0 Magnezij mg/L 6 5.11 6.87 Kloridi mg/L 63 2.87 116.00 250.00 0 Sulfati mg/L 6 15.9 18.4 250.0 0 Bakar mg/L 5 <0.5 5.0 2.00 0 Cink ug/L 5 191.0 271 3000.0 0 Kadmij ug/L 5 <0.03 0.03 5.00 0 Krom ug/L 5 <0.3 <0.3 50.0 0 Nikal ug/L 5 <0.6 <0.6 20.00 0 Olovo ug/L 5 <0.4 <0.4 10.0 0 Živa ug/L 5 <0.08 <0.08 1.000 0 Željezo ug/L 25 4 162 200 0 Mangan ug/L 5 0.40 4.00 50.00 0 Bor mg/L 5 <0.029 <0.029 1.000 0 Vanadij ug/L 5 <2 <2 5.0 0 Arsen ug/L 5 <0.1 <0.1 10.0 0 Selen ug/L 5 <0.9 <0.9 10.0 0 Antimon ug/L 5 <1 <1 5.00 0 Klorat ug/L 6 42.0 111.0 400.0 0 Klorit ug/L 6 205.0 306.0 400.0 0 Aluminij ug/L 5 <1 9.00 200.00 0 Barij ug/L 5 14 69 700 0 Srebro ug/L 5 <0.2 <0.2 10.00 0 Kobalt ug/L 5 <1 <1 Berilij ug/L 5 <1 <1 Pesticidi ukupni ug/L 5 <0.003 <0.003 0.500 0 Organoklorni pesticidi ug/L 5 <0.0005 <0.0005 0.1000 0

Page 21: ZDRAVSTVENA ISPRAVNOST VODE ZA LJUDSKU …zzjzpgz.hr/publikacije/vode_izvjestaj_2014.pdf · Nastavni ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE Zdravstveno-ekološki odjel

18

Organofosforni pest. ug/L 5 <0.003 <0.003 0.100 0 Herbicidi- Atrazin ug/L 5 <0.003 <0.003 0.100 0 Herbicidi- Simazin ug/L 5 <0.003 <0.003 0.100 0 Poliaromatski ugljikovodici ukupni ug/L 6 <0.003 <0.003 0.1000 0

Benzo(a)piren ug/L 6 <0.001 <0.001 0.0100 0 Koliformne bakterije broj/100 mL 63 0 0 0 0 Escherichia coli broj/100 mL 63 0 0 0 0 Enterokoki broj/100 mL 63 0 0 0 0 Broj kolonija na 37°C broj/1 mL 63 0 20 20 0 Broj kolonija na 22°C broj/1 mL 63 0 86 100 0 Pseudomonas aeruginosa broj/100 mL 63 0 0 0 0

Benzen ug/L 5 <0.4 <0.4 1.0 0 Slobodni klor mg/L 63 <0.02 0.21 0.50 0 Bromati ug/L 1 <2 <2 10 0 Suma trikloreten+tetrakloreten ug/L 5 <0.02 <0.02 10.00 0

Akrilamid ug/L 1 <0.05 <0.05 0.10 0 Epiklorhidrin ug/L 1 <0.05 <0.05 0.10 0 Vinilklorid ug/L 1 <0.2 <0.2 0.50 0

Zdravstvena ispravnost vode vodovoda Ponikve u 2014. godini bila je izvrsna. Ukupno je pregledano 58 uzoraka redovnog monitoringa i 5 uzoraka revizijskog monitoringa. Svi uzorci bili su bez boje, okusa, mirisa, niske mutnoće te optimalne pH vrijednosti za vodu za piće. Od specifičnih pokazatelja koji su ispitivani kao što su: detergenti, ugljikovodici, fenoli, cijanidi, sulfidi, pesticidi, policiklički aromatski ugljikovodici i metali niti jedan pokazatelj nije prekoračio maksimalno dozvoljenu koncentraciju. Kao nus produkti dezinfekcije praćeni su kloriti i klorati koji su također bili unutar dozvoljenih vrijednosti. Mikrobiološki pokazatelji pokazuju izvrsnu kvalitetu; od 63 uzoraka svi su uzorci bili besprijekorni obzirom i na koncentracije slobodnog klora koje su se kretale od <0,02 mg/l do 0,21 mg/l. Akrilamid, epiklorhidrin i vinilklorid u ispitivanom uzorku bili su ispod granica kvantifikacije uzoraka.

Page 22: ZDRAVSTVENA ISPRAVNOST VODE ZA LJUDSKU …zzjzpgz.hr/publikacije/vode_izvjestaj_2014.pdf · Nastavni ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE Zdravstveno-ekološki odjel

19

Tablica 10. Zdravstvena ispravnost vodovoda Paprati na otoku Krku u 2014. godini Pokazatelji Mj. jedinica Ukupno Min. Max. MDK Neis.

Temperatura vode °C 3 12.0 21.1 25.0 0 Boja mg/L Pt/Co 3 <5 <5 20 0 Mutnoća NTU 3 0.29 0.55 4.00 0 Miris 3 bez bez bez 0 Okus 3 bez bez bez 0 pH vrijednost pH jedinica 3 7.50 7.70 9.50 0 Vodljivost uS/cm/20oC 3 348.0 404.0 2500.0 0 Ukupne suspenzije mg/L 1 <2.0 <2.0 10.0 0 Utrošak KMnO4 mg/L O2 3 0.53 0.60 5.00 0 Vodikov sulfid 1 bez bez bez 0 Tvrdoća-ukupna mg/L CaCO3 1 246 246 Amonij mg/L NH4 3 <0.003 0.004 0.500 0 Nitriti mg/L NO2 1 0.001 0.001 0.500 0 Cijanidi ug/L 1 3.000 3.000 50.000 0 Fosfati ugP/L 1 <0.005 <0.005 300.0 0 Silikati mg/L 1 5.03 5.03 50.00 0 Fenoli ug/l 1 <1 <1 Ugljikovodici ug/L 1 <2.0 <2.0 50.0 0 Anionski detergenti ug/L 1 31.8 31.8 200.0 0 Detergenti neionski ug/l 1 <25 <25 200 0 Nitrati mg/L NO3 3 1.40 1.85 50.00 0 Fluoridi mg/L 1 0.039 0.039 1.500 0 Kalcij mg/L 1 94.60 94.60 Kalij mg/L 1 0.65 0.65 12.00 0 Natrij mg/L 1 10.8 10.8 200.0 0 Magnezij mg/L 1 2.58 2.58 Kloridi mg/L 3 13.40 15.24 250.00 0 Sulfati mg/L 1 7.0 7.0 250.0 0 Bakar ug/L 1 <0.5 <0.5 2000.0 0 Cink ug/L 1 11.0 11.0 3000.0 0 Kadmij ug/L 1 <0.03 <0.03 5.00 0 Krom ug/L 1 0.50 0.50 50.00 0 Nikal ug/L 1 <0.6 <0.6 20.00 0 Olovo ug/L 1 <0.4 <0.4 10.0 0 Živa ug/L 1 <0.08 <0.08 1.000 0 Željezo ug/L 1 <0.5 <0.5 200.00 0 Mangan ug/L 1 <0.3 <0.3 50.00 0 Bor mg/L 1 <0.029 <0.029 1.000 0 Vanadij ug/L 1 3.0 3.0 5.0 0 Arsen ug/L 1 <0.1 <0.1 10.0 0 Selen ug/L 1 <0.9 <0.9 10.0 0 Antimon ug/L 1 <1 <1 5.00 0 Aluminij ug/L 1 3.00 3.00 200.00 0 Barij ug/L 1 55 55 700 0 Srebro ug/L 1 <0.2 <0.2 10.00 0 Kobalt ug/L 1 <1 <1 Berilij ug/L 1 <1 <1 Pesticidi ukupni ug/L 1 <0.003 <0.003 0.500 0 Organoklorni pesticidi ug/L 1 <0.0005 <0.0005 0.1000 0 Organofosforni pest. ug/L 1 <0.003 <0.003 0.100 0 Herbicidi- Atrazin ug/L 1 <0.003 <0.003 0.100 0 Herbicidi- Simazin ug/L 1 <0.003 <0.003 0.100 0

Page 23: ZDRAVSTVENA ISPRAVNOST VODE ZA LJUDSKU …zzjzpgz.hr/publikacije/vode_izvjestaj_2014.pdf · Nastavni ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE Zdravstveno-ekološki odjel

20

Poliaromatski ugljikovodici ukupni ug/L 1 <0.003 <0.003 0.1000 0

Benzo(a)piren ug/L 1 <0.001 <0.001 0.0100 0 Koliformne bakterije broj/100 mL 3 0 0 0 0 Escherichia coli broj/100 mL 3 0 0 0 0 Enterokoki broj/100 mL 3 0 0 0 0 Broj kolonija na 37°C broj/1 mL 3 0 0 20 0 Broj kolonija na 22°C broj/1 mL 3 0 0 100 0 Pseudomonas aeruginosa broj/100 mL 3 0 0 0 0

Benzen ug/L 1 <0.4 <0.4 1.0 0 Trihalometani ukupni ug/L 1 7.0 7.0 100.0 0 Slobodni klor mg/L 3 0.06 0.19 0.50 0 Suma trikloreten+tetrakloreten

ug/L 1 <0.02 <0.02 10.00 0

U 2014. godini ukupno je ispitano 2 uzorka redovnog i 1 uzorak revizijskog monitoringa. Svi pokazatelji unutar su dozvoljenih vrijednosti s izvrsnom mikrobiološkom kvalitetom uzorka gdje nisu detektirane niti bakterije pokazatelji fekalnog onečišćenja tako ni ukupan broj kolonija pri 220 i 370C.

Page 24: ZDRAVSTVENA ISPRAVNOST VODE ZA LJUDSKU …zzjzpgz.hr/publikacije/vode_izvjestaj_2014.pdf · Nastavni ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE Zdravstveno-ekološki odjel

21

Tablica 11. Zdravstvena ispravnost vodovoda Baška na otoku Krku u 2014. godini Pokazatelji Mj. jedinica Ukupno Min. Max. MDK Neis.

Temperatura vode °C 10 12.0 24.0 25.0 0 Boja mg/L Pt/Co 10 <5 <5 20 0 Mutnoća NTU 10 0.13 1.00 4.00 0 Okus 10 bez bez bez 0 Miris 10 bez bez bez 0 pH vrijednost pH jedinica 10 7.70 7.90 9.50 0 Vodljivost uS/cm/20oC 10 636.0 851.0 2500.0 0 Ukupne suspenzije mg/L 2 <2.0 <2.0 10.0 0 Utrošak KMnO4 mg/L O2 10 0.27 1.05 5.00 0 Vodikov sulfid 2 bez bez bez 0 Tvrdoća-ukupna mg/L CaCO3 2 238 350 Amonij mg/L NH4 10 <0.003 0.013 0.500 0 Nitriti mg/L NO2 2 <0.001 0.001 0.500 0 Cijanidi ug/L 2 <0.6 3.000 50.000 0 Fosfati ugP/L 2 <0.005 <0.005 300.0 0 Silikati mg/L 2 3.00 4.33 50.00 0 Ukupni organski ugljik mg/L 1 0.9 0.9 Fenoli ug/l 2 <1 2 Ugljikovodici ug/L 2 <2.0 <2.0 50.0 0 Anionski detergenti ug/L 2 <10 54.8 200.0 0 Detergenti neionski ug/l 2 <25 <25 200 0 Nitrati mg/L NO3 10 1.69 3.25 50.00 0 Fluoridi mg/L 2 0.032 0.053 1.500 0 Kalcij mg/L 2 77.60 121.00 Kalij mg/L 2 2.28 2.44 12.00 0 Natrij mg/L 2 83.6 89.3 200.0 0 Magnezij mg/L 2 10.70 11.80 Kloridi mg/L 10 111.97 207.67 250.00 0 Sulfati mg/L 2 25.6 27.0 250.0 0 Bakar mg/L 2 <0.5 1.0 2.00 0 Cink ug/L 2 5.0 7.0 3000.0 0 Kadmij ug/L 2 <0.03 <0.03 5.00 0 Krom ug/L 2 <0.3 <0.3 50.00 0 Nikal ug/L 2 <0.6 <0.6 20.00 0 Olovo ug/L 2 <0.4 <0.4 10.0 0 Živa ug/L 2 <0.08 <0.08 1.000 0 Željezo ug/L 2 2.00 6.00 200.00 0 Mangan ug/L 2 <0.3 <0.3 50.00 0 Bor mg/L 2 <0.029 <0.029 1.000 0 Vanadij ug/L 2 <2 <2 5.0 0 Arsen ug/L 2 <0.1 0.1 10.0 0 Selen ug/L 2 <0.9 <0.9 10.0 0 Antimon ug/L 2 <1 <1 5.00 0 Aluminij ug/L 2 <1 7.00 200.00 0 Barij ug/L 2 11 51 700 0 Srebro ug/L 2 <0.2 <0.2 10.00 0 Kobalt ug/L 2 <1 <1 Berilij ug/L 2 <1 <1 Pesticidi ukupni ug/L 2 <0.003 <0.003 0.500 0 Organoklorni pesticidi ug/L 2 <0.0005 <0.0005 0.1000 0 Organofosforni pest. ug/L 2 <0.003 <0.003 0.100 0 Herbicidi- Atrazin ug/L 2 <0.003 <0.003 0.100 0

Page 25: ZDRAVSTVENA ISPRAVNOST VODE ZA LJUDSKU …zzjzpgz.hr/publikacije/vode_izvjestaj_2014.pdf · Nastavni ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE Zdravstveno-ekološki odjel

22

Herbicidi- Simazin ug/L 2 <0.003 <0.003 0.100 0 Poliaromatski ugljikovodici ukupni ug/L 2 <0.003 <0.003 0.1000 0

Benzo(a)piren ug/L 2 <0.001 <0.001 0.0100 0 Koliformne bakterije broj/100 mL 10 0 0 0 0 Escherichia coli broj/100 mL 10 0 0 0 0 Enterokoki broj/100 mL 10 0 0 0 0 Broj kolonija na 37°C broj/1 mL 10 0 3 20 0 Broj kolonija na 22°C broj/1 mL 10 0 3 100 0 Pseudomonas aeruginosa broj/100 mL 10 0 0 0 0 Benzen ug/L 2 <0.4 <0.4 1.0 0 Trihalometani ukupni ug/L 2 7.9 14.0 100.0 0 Slobodni klor mg/L 10 0.05 0.16 0.50 0 Bromati ug/L 1 <2 <2 10 0 Suma trikloreten+tetrakloreten ug/L 2 <0.02 <0.02 10.00 0

Akrilamid ug/L 1 <0.05 <0.05 0.10 0 Epiklorhidrin ug/L 1 <0.05 <0.05 0.10 0 Vinilklorid ug/L 1 <0.2 <0.2 0.50 0

U 2014. godini ukupno je ispitano 8 uzoraka redovnog monitoringa i 2 uzorka revizijskog monitoringa. Svi uzorci pokazuju izvrsnu fizikalno-kemijsku, kemijsku i mikrobiološku kvalitetu.

Page 26: ZDRAVSTVENA ISPRAVNOST VODE ZA LJUDSKU …zzjzpgz.hr/publikacije/vode_izvjestaj_2014.pdf · Nastavni ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE Zdravstveno-ekološki odjel

23

Tablica 12. Zdravstvena ispravnost vodovoda Stara Baška na otoku Krku u 2014. godini Pokazatelji Mj. jedinica Ukupno Min. Max. MDK Neis.

Temperatura vode °C 3 15.0 20.7 25.0 0 Boja mg/L Pt/Co 3 <5 <5 20 0 Mutnoća NTU 3 0.23 0.73 4.00 0 Miris 3 bez bez bez 0 Okus 3 bez bez bez 0 pH vrijednost pH jedinica 3 8.10 8.50 9.50 0 Vodljivost uS/cm/20oC 3 217.0 259.0 2500.0 0 Ukupne suspenzije mg/L 1 <2.0 <2.0 10.0 0 Utrošak KMnO4 mg/L O2 3 0.34 0.57 5.00 0 Vodikov sulfid 1 bez bez bez 0 Tvrdoća-ukupna mg/L CaCO3 1 117 117 Amonij mg/L NH4 3 <0.003 0.007 0.500 0 Nitriti mg/L NO2 1 0.003 0.003 0.500 0 Cijanidi ug/L 1 4.000 4.000 50.000 0 Fosfati ugP/L 1 <0.005 <0.005 300.0 0 Silikati mg/L 1 1.03 1.03 50.00 0 Fenoli ug/l 1 <1 <1 Ugljikovodici ug/L 1 <2.0 <2.0 50.0 0 Anionski detergenti ug/L 1 <10 <10 200.0 0 Detergenti neionski ug/l 1 <25 <25 200 0 Nitrati mg/L NO3 3 1.16 1.35 50.00 0 Fluoridi mg/L 1 0.022 0.022 1.500 0 Kalcij mg/L 1 21.70 21.70 Kalij mg/L 1 0.68 0.68 12.00 0 Natrij mg/L 1 20.3 20.3 200.0 0 Magnezij mg/L 1 15.40 15.40 Kloridi mg/L 3 18.40 54.24 250.00 0 Sulfati mg/L 1 0.7 0.7 250.0 0 Bakar ug/L 1 <0.5 <0.5 2000.0 0 Cink ug/L 1 <5 <5 3000.0 0 Kadmij ug/L 1 <0.03 <0.03 5.00 0 Krom ug/L 1 <0.3 <0.3 50.00 0 Nikal ug/L 1 <0.6 <0.6 20.00 0 Olovo ug/L 1 <0.4 <0.4 10.0 0 Živa ug/L 1 <0.08 <0.08 1.000 0 Željezo ug/L 1 1.00 1.00 200.00 0 Mangan ug/L 1 <0.3 <0.3 50.00 0 Bor mg/L 1 0.112 0.112 1.000 0 Vanadij ug/L 1 <2 <2 5.0 0 Arsen ug/L 1 <0.1 <0.1 10.0 0 Selen ug/L 1 <0.9 <0.9 10.0 0 Antimon ug/L 1 <1 <1 5.00 0 Aluminij ug/L 1 71.00 71.00 200.00 0 Barij ug/L 1 12 12 700 0 Srebro ug/L 1 <0.2 <0.2 10.00 0 Kobalt ug/L 1 <1 <1 Berilij ug/L 1 <1 <1 Pesticidi ukupni ug/L 1 <0.003 <0.003 0.500 0 Organoklorni pesticidi ug/L 1 <0.0005 <0.0005 0.1000 0 Organofosforni pest. ug/L 1 <0.003 <0.003 0.100 0 Herbicidi- Atrazin ug/L 1 <0.003 <0.003 0.100 0

Page 27: ZDRAVSTVENA ISPRAVNOST VODE ZA LJUDSKU …zzjzpgz.hr/publikacije/vode_izvjestaj_2014.pdf · Nastavni ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE Zdravstveno-ekološki odjel

24

Herbicidi- Simazin ug/L 1 <0.003 <0.003 0.100 0 Poliaromatski ugljikovodici ukupni ug/L 1 <0.003 <0.003 0.1000 0

Benzo(a)piren ug/L 1 <0.001 <0.001 0.0100 0 Koliformne bakterije broj/100 mL 3 0 0 0 0 Escherichia coli broj/100 mL 3 0 0 0 0 Enterokoki broj/100 mL 3 0 0 0 0 Broj kolonija na 37°C broj/1 mL 3 0 0 20 0 Broj kolonija na 22°C broj/1 mL 3 0 15 100 0 Pseudomonas aeruginosa broj/100 mL 3 0 0 0 0 Benzen ug/L 1 <0.4 <0.4 1.0 0 Trihalometani ukupni ug/L 1 0.7 0.7 100.0 0 Slobodni klor mg/L 3 0.03 0.10 0.50 0 Suma trikloreten+tetrakloreten ug/L 1 <0.02 <0.02 10.00 0

U 2014. godini ukupno je u vodovodu Stara Baška pregledano 3 uzoraka vode. Svi uzorci su uzorci bez boje, okusa i mirisa, niske mutnoće i optimalne pH vrijednosti. Voda za piće dobiva se nakon postupka desalinizacije izvora Stara Baška koji prirodno ima povišeni sadržaj klorida, sulfata i natrija. Nakon spomenutog postupka nivoi navedenih pokazatelja unutar su dozvoljenih vrijednosti. Organski spojevi: detergenti, fenoli, ugljikovodici, policiklički aromatski ugljikovodici, benzen, pesticidi i suma trikloreten i tetrakloreten nisu detektirani iznad granica kvantifikacije metoda. Mikrobiološki pokazatelji pokazuju izvrsnu kvalitetu uzoraka. Zbirna ocjena za vodovode na otoku Krku u 2014. godini je izvrsna. Ukupno je ispitano 79 uzoraka vode i svi su uzorci bili sukladni Pravilniku.

Page 28: ZDRAVSTVENA ISPRAVNOST VODE ZA LJUDSKU …zzjzpgz.hr/publikacije/vode_izvjestaj_2014.pdf · Nastavni ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE Zdravstveno-ekološki odjel

25

3.7. Vodovodi na području Delnica → Vodovod Delnice Tablica 13. Zdravstvena ispravnost vodovoda Delnice u 2014. godini Pokazatelji Mj. jedinica Ukupno Min. Max. MDK Neis.

Temperatura vode °C 20 7.0 18.0 25.0 0 Boja mg/L Pt/Co 20 <5 <5 20 0 Mutnoća NTU 20 0.42 2.10 4.00 0 Okus 20 bez bez bez 0 Miris 20 bez bez bez 0 pH vrijednost pH jedinica 20 7.60 8.20 9.50 0 Vodljivost uS/cm/20oC 20 243.0 344.0 2500.0 0 Ukupne suspenzije mg/L 4 <2.0 <2.0 10.0 0 Utrošak KMnO4 mg/L O2 20 0.36 1.57 5.00 0 Vodikov sulfid 4 bez bez bez 0 Tvrdoća-ukupna mg/L CaCO3 4 205 232 Amonij mg/L NH4 20 <0.003 0.047 0.500 0 Nitriti mg/L NO2 4 <0.001 0.001 0.500 0 Cijanidi ug/L 4 <0.6 9.000 50.000 0 Fosfati ugP/L 4 <0.005 27.0 300.0 0 Silikati mg/L 4 1.34 2.83 50.00 0 Ukupni organski ugljik mg/L 2 1.0 1.0 Fenoli ug/l 4 <1 3 Ugljikovodici ug/L 4 <2.0 <2.0 50.0 0 Anionski detergenti ug/L 4 <10 32.0 200.0 0 Detergenti neionski ug/l 4 <25 65 200 0 Nitrati mg/L NO3 20 2.61 4.27 50.00 0 Fluoridi mg/L 4 0.022 0.030 1.500 0 Kalcij mg/L 4 60.80 68.00 Natrij mg/L 4 3.7 5.6 200.0 0 Kalij mg/L 4 0.37 0.48 12.00 0 Magnezij mg/L 4 12.50 15.10 Kloridi mg/L 20 3.62 10.53 250.00 0 Sulfati mg/L 4 2.8 3.3 250.0 0 Bakar ug/L 4 <0.5 7.0 2000.0 0 Cink ug/L 4 24 126.0 3000.0 0 Kadmij ug/L 4 <0.03 <0.03 5.00 0 Krom ug/L 4 <0.3 <0.3 50.00 0 Nikal ug/L 4 <0.6 <0.6 20 0 Olovo ug/L 4 <0.4 0.4 10.0 0 Živa ug/L 4 <0.08 <0.08 1.000 0 Željezo ug/L 4 4.00 54.00 200.00 0 Mangan ug/L 4 <0.3 1.00 50.00 0 Bor mg/L 4 <0.029 <0.029 1.000 0 Vanadij ug/L 4 <2 <2 5.0 0 Arsen ug/L 4 <0.1 0.1 10.0 0 Selen ug/L 4 <0.9 <0.9 10.0 0 Antimon ug/L 4 <1 <1 5.00 0 Aluminij ug/L 12 14.00 59.0 200.0 0 Barij ug/L 4 99 154 700 0 Srebro ug/L 4 <0.2 <0.2 10.00 0 Kobalt ug/L 4 <1 <1 Berilij ug/L 4 <1 <1

Page 29: ZDRAVSTVENA ISPRAVNOST VODE ZA LJUDSKU …zzjzpgz.hr/publikacije/vode_izvjestaj_2014.pdf · Nastavni ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE Zdravstveno-ekološki odjel

26

Pesticidi ukupni ug/L 4 <0.003 <0.003 0.500 0 Organoklorni pesticidi ug/L 4 <0.0005 <0.0005 0.1000 0 Organofosforni pest. ug/L 4 <0.003 <0.003 0.100 0 Herbicidi- Atrazin ug/L 4 <0.003 <0.003 0.100 0 Herbicidi- Simazin ug/L 4 <0.003 <0.003 0.100 0 Poliaromatski ugljikovodici ukupni ug/L 4 <0.003 <0.003 0.1000 0

Benzo(a)piren ug/L 4 <0.001 <0.001 0.0100 0 Koliformne bakterije broj/100 mL 20 0 0 0 0 Escherichia coli broj/100 mL 20 0 0 0 0 Enterokoki broj/100 mL 20 0 0 0 0 Broj kolonija na 37°C broj/1 mL 20 0 6 20 0 Broj kolonija na 22°C broj/1 mL 20 0 8 100 0 Pseudomonas aeruginosa broj/100 mL 20 0 0 0 0 Benzen ug/L 4 <0.4 <0.4 1.0 0 Trihalometani ukupni ug/L 4 13.0 25.0 100.0 0 Slobodni klor mg/L 20 <0.02 0.48 0.50 0 Bromati ug/L 1 <2 <2 10 0 Suma trikloreten+tetrakloreten ug/L 4 <0.02 0.02 10.00 0 Akrilamid ug/L 1 <0.05 <0.05 0.10 0 Epiklorhidrin ug/L 1 <0.05 <0.05 0.10 0 Vinilklorid ug/L 1 <0.2 <0.2 0.50 0

Za vodoopskrbu Delnica i Mrkoplja vodovod Delnice koristi vodu izvora Kupice. U procesu pročišćavanja primjenjuju se postupci koagulacije s aluminijevim spojevima, postupci filtracije i kloriranja vode. U 2014. godini ukupno je ispitano 20 uzoraka vode. Svi su uzorci po fizikalno-kemijskim, kemijskim i mikrobiološkim pokazateljima udovoljavali odredbama Pravilnika. U uzorcima je detektirana niska mutnoću koja se kretala u rasponu od 0,42 do 2,10 NTU, a uzorci su bili bez boje, okusa i mirisa. Hranjive soli amonij i nitriti dokazane su u vrlo niskom rasponu. Prisustvo organske tvari praćeno je preko pokazatelja utroška KMnO4 i ukupnog organskog ugljika. Te su vrijednosti vrlo niske što ukazuje na vrlo čistu vodu u prirodi koja se koristi kao izvor vode za piće. Specifični pokazatelji ispitani u revizijskom monitoringu kao što su: detergenti, fenoli, ugljikovodici, benzen, policiklički aromatski ugljikovodici i pesticidi detektirani su ili ispod granica kvantifikacije pojedine metode ili u niskom rasponu vrijednosti. Od metala koji su praćeni u revizijskom monitoringu u mjerljivim koncentracijama dokazani su željezo i barij, kao i aluminij, međutim sve unutar dozvoljenih vrijednosti određenih Pravilnikom. Trihalometani koji se ispituju kao nus produkti dezinfekcije vode plinskim ili tekućim klorom detektirani su u niskim koncentracijama od 13 do 25 µg/l. Mikrobiološka kvaliteta uzoraka pokazuje izvrsnu kvalitetu.

Page 30: ZDRAVSTVENA ISPRAVNOST VODE ZA LJUDSKU …zzjzpgz.hr/publikacije/vode_izvjestaj_2014.pdf · Nastavni ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE Zdravstveno-ekološki odjel

27

→ Vodovod Fužine Tablica 14. Zdravstvena ispravnost vodovoda Fužine u 2014. godini Pokazatelji Mj. jedinica Ukupno Min. Max. MDK Neis.

Temperatura vode °C 20 7.0 18.0 25.0 0 Boja mg/L Pt/Co 20 <5 <5 20 0 Mutnoća NTU 20 0.42 2.10 4.00 0 Okus 20 bez bez bez 0 Miris 20 bez bez bez 0 pH vrijednost pH jedinica 20 7.60 8.20 9.50 0 Vodljivost uS/cm/20oC 20 243.0 344.0 2500.0 0 Ukupne suspenzije mg/L 4 <2.0 <2.0 10.0 0 Utrošak KMnO4 mg/L O2 20 0.36 1.57 5.00 0 Vodikov sulfid 4 bez bez bez 0 Tvrdoća-ukupna mg/L CaCO3 4 205 232 Amonij mg/L NH4 20 <0.003 0.047 0.500 0 Nitriti mg/L NO2 4 <0.001 0.001 0.500 0 Cijanidi ug/L 4 <0.6 9.000 50.000 0 Fosfati ugP/L 4 <0.005 27.0 300.0 0 Silikati mg/L 4 1.34 2.83 50.00 0 Ukupni organski ugljik mg/L 2 1.0 1.0 Fenoli ug/l 4 <1 3 Ugljikovodici ug/L 4 <2.0 <2.0 50.0 0 Anionski detergenti ug/L 4 <10 32.0 200.0 0 Detergenti neionski ug/l 4 <25 65 200 0 Nitrati mg/L NO3 20 2.61 4.27 50.00 0 Fluoridi mg/L 4 0.022 0.030 1.500 0 Kalcij mg/L 4 60.80 68.00 Natrij mg/L 4 3.7 5.6 200.0 0 Kalij mg/L 4 0.37 0.48 12.00 0 Magnezij mg/L 4 12.50 15.10 Kloridi mg/L 20 3.62 10.53 250.00 0 Sulfati mg/L 4 2.8 3.3 250.0 0 Bakar ug/L 4 <0.5 7.0 2000.0 0 Cink ug/L 4 24 126.0 3000.0 0 Kadmij ug/L 4 <0.03 <0.03 5.00 0 Krom ug/L 4 <0.3 <0.3 50.00 0 Nikal ug/L 4 <0.6 <0.6 20 0 Olovo ug/L 4 <0.4 0.4 10.0 0 Živa ug/L 4 <0.08 <0.08 1.000 0 Željezo ug/L 4 4.00 54.00 200.00 0 Mangan ug/L 4 <0.3 1.00 50.00 0 Bor mg/L 4 <0.029 <0.029 1.000 0 Vanadij ug/L 4 <2 <2 5.0 0 Arsen ug/L 4 <0.1 0.1 10.0 0 Selen ug/L 4 <0.9 <0.9 10.0 0 Antimon ug/L 4 <1 <1 5.00 0 Aluminij ug/L 12 14.00 59.0 200.0 0 Barij ug/L 4 99 154 700 0 Srebro ug/L 4 <0.2 <0.2 10.00 0 Kobalt ug/L 4 <1 <1 Berilij ug/L 4 <1 <1 Pesticidi ukupni ug/L 4 <0.003 <0.003 0.500 0 Organoklorni pesticidi ug/L 4 <0.0005 <0.0005 0.1000 0

Page 31: ZDRAVSTVENA ISPRAVNOST VODE ZA LJUDSKU …zzjzpgz.hr/publikacije/vode_izvjestaj_2014.pdf · Nastavni ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE Zdravstveno-ekološki odjel

28

Organofosforni pest. ug/L 4 <0.003 <0.003 0.100 0 Herbicidi- Atrazin ug/L 4 <0.003 <0.003 0.100 0 Herbicidi- Simazin ug/L 4 <0.003 <0.003 0.100 0 Poliaromatski ugljikovodici ukupni ug/L 4 <0.003 <0.003 0.1000 0

Benzo(a)piren ug/L 4 <0.001 <0.001 0.0100 0 Koliformne bakterije broj/100 mL 20 0 0 0 0 Escherichia coli broj/100 mL 20 0 0 0 0 Enterokoki broj/100 mL 20 0 0 0 0 Broj kolonija na 37°C broj/1 mL 20 0 6 20 0 Broj kolonija na 22°C broj/1 mL 20 0 8 100 0 Pseudomonas aeruginosa broj/100 mL 20 0 0 0 0 Benzen ug/L 4 <0.4 <0.4 1.0 0 Trihalometani ukupni ug/L 4 13.0 25.0 100.0 0 Slobodni klor mg/L 20 <0.02 0.48 0.50 0 Bromati ug/L 1 <2 <2 10 0 Suma trikloreten+tetrakloreten ug/L 4 <0.02 0.02 10.00 0

Akrilamid ug/L 1 <0.05 <0.05 0.10 0 Epiklorhidrin ug/L 1 <0.05 <0.05 0.10 0 Vinilklorid ug/L 1 <0.2 <0.2 0.50 0

Uzorci vode vodovoda Fužine koje obuhvaća vodoopskrbu mjesta Fužine, Vrata i Lič ispitani su 20 puta tijekom 2014. godine. Vodovod Fužine zahvaća vodu izvora Ličanke. Ispitane vrijednosti pH, elektovodljivosti i ukupne tvrdoće ukazuju na karakteristike vode ovog izvora. Svi specifični pokazatelji dokazani su ili u niskim koncentracijama ili ispod granica kvantifikacije za pojedinu metodu. Mikrobiološka kvaliteta uzoraka pokazuje izvrsnu kvalitetu.

Page 32: ZDRAVSTVENA ISPRAVNOST VODE ZA LJUDSKU …zzjzpgz.hr/publikacije/vode_izvjestaj_2014.pdf · Nastavni ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE Zdravstveno-ekološki odjel

29

→ Vodovod Lokve - Crni Lug Tablica 15. Zdravstvena ispravnost vodovoda Lokve – Crni Lug u 2014. godini Pokazatelji Mj. jedinica Ukupno Min. Max. MDK Neis.

Temperatura vode °C 13 8.0 18.0 25.0 0 Boja mg/L Pt/Co 13 <5 <5 20 0 Mutnoća NTU 13 0.23 3.30 4.00 0 Okus 13 bez bez bez 0 Miris 13 bez bez bez 0 pH vrijednost pH jedinica 13 7.60 8.00 9.50 0 Vodljivost uS/cm/20oC 13 249.0 410.0 2500.0 0 Ukupne suspenzije mg/L 3 <2.0 <2.0 10.0 0 Utrošak KMnO4 mg/L O2 13 0.43 1.30 5.00 0 Vodikov sulfid 3 bez bez bez 0 Tvrdoća-ukupna mg/L CaCO3 3 184 248 Amonij mg/L NH4 13 <0.003 0.013 0.500 0 Nitriti mg/L NO2 3 <0.001 0.002 0.500 0 Cijanidi ug/L 3 1.000 5.000 50.000 0 Fosfati ugP/L 3 <0.005 <0.005 300.0 0 Silikati mg/L 3 0.96 2.92 50.00 0 Ukupni organski ugljik mg/L 1 0.7 0.7 Fenoli ug/l 3 <1 1 Ugljikovodici ug/L 3 <2.0 <2.0 50.0 0 Anionski detergenti ug/L 3 <10 99.0 200.0 0 Detergenti neionski ug/l 3 <25 28 200 0 Nitrati mg/L NO3 13 0.73 2.75 50.00 0 Fluoridi mg/L 3 0.000 0.028 1.500 0 Kalcij mg/L 3 41.40 57.80 Kalij mg/L 3 0.26 0.47 12.00 0 Natrij mg/L 3 2.1 3.1 200.0 0 Magnezij mg/L 3 19.70 25.40 Kloridi mg/L 13 3.06 8.86 250.00 0 Sulfati mg/L 3 2.8 3.5 250.0 0 Bakar ug/L 3 4.0 5.0 2000.0 0 Cink ug/L 3 25 74.0 3000.0 0 Kadmij ug/L 3 <0.03 <0.03 5.00 0 Krom ug/L 3 <0.3 <0.3 50.0 0 Nikal ug/L 3 <0.6 <0.6 20.00 0 Olovo ug/L 3 <0.4 <0.4 10.0 0 Živa ug/L 3 <0.08 <0.08 1.000 0 Željezo ug/L 3 <0.5 53.00 200.00 0 Mangan ug/L 3 <0.3 1.00 50.00 0 Bor mg/L 3 <0.029 <0.029 1.000 0 Vanadij ug/L 3 <2 <2 5.0 0 Arsen ug/L 3 <0.1 <0.1 10.0 0 Selen ug/L 3 <0.9 <0.9 10.0 0 Antimon ug/L 3 <1 <1 5.00 0 Aluminij ug/L 3 2.00 69.00 200.00 0 Barij ug/L 3 97 156 700 0 Srebro ug/L 3 <0.2 <0.2 10.00 0 Kobalt ug/L 3 <1 <1 Berilij ug/L 3 <1 <1 Pesticidi ukupni ug/L 3 <0.003 <0.003 0.500 0 Organoklorni pesticidi ug/L 3 <0.0005 <0.0005 0.1000 0

Page 33: ZDRAVSTVENA ISPRAVNOST VODE ZA LJUDSKU …zzjzpgz.hr/publikacije/vode_izvjestaj_2014.pdf · Nastavni ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE Zdravstveno-ekološki odjel

30

Organofosforni pest. ug/L 3 <0.003 <0.003 0.100 0 Herbicidi- Atrazin ug/L 3 <0.003 <0.003 0.100 0 Herbicidi- Simazin ug/L 3 <0.003 <0.003 0.100 0 Poliaromatski ugljikovodici ukupni ug/L 3 <0.003 <0.003 0.1000 0

Benzo(a)piren ug/L 3 <0.001 <0.001 0.0100 0 Koliformne bakterije broj/100 mL 13 0 0 0 0 Escherichia coli broj/100 mL 13 0 0 0 0 Enterokoki broj/100 mL 13 0 0 0 0 Broj kolonija na 37°C broj/1 mL 13 0 18 20 0 Broj kolonija na 22°C broj/1 mL 13 0 20 100 0 Pseudomonas aeruginosa broj/100 mL 13 0 0 0 0 Benzen ug/L 3 <0.4 <0.4 1.0 0 Trihalometani ukupni ug/L 3 2.2 16.0 100.0 0 Slobodni klor mg/L 13 <0.02 0.31 0.50 0 Suma trikloreten+tetrakloreten ug/L 3 <0.02 <0.02 10.00 0

Svih 13 ispitanih uzoraka po ispitivanim pokazateljima zadovoljavalo je uvjete Pravilnika o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju (NN 125/13).

Page 34: ZDRAVSTVENA ISPRAVNOST VODE ZA LJUDSKU …zzjzpgz.hr/publikacije/vode_izvjestaj_2014.pdf · Nastavni ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE Zdravstveno-ekološki odjel

31

→Vodovod Ravna Gora Tablica 16. Zdravstvena ispravnost vodovoda Ravna Gora u 2014. godini Pokazatelji Mj. jedinica Ukupno Min. Max. MDK Neis.

Temperatura vode °C 10 8.0 17.0 25.0 0 Boja mg/L Pt/Co 10 <5 <5 20 0 Mutnoća NTU 10 0.15 0.71 4.00 0 Okus 10 bez bez bez 0 Miris 10 bez bez bez 0 pH vrijednost pH jedinica 10 6.40 8.00 9.50 1 Vodljivost uS/cm/20oC 10 18.4 322.0 2500.0 0 Ukupne suspenzije mg/L 2 <2.0 <2.0 10.0 0 Utrošak KMnO4 mg/L O2 10 0.40 1.00 5.00 0 Vodikov sulfid 2 bez bez bez 0 Tvrdoća-ukupna mg/L CaCO3 2 25 26 Amonij mg/L NH4 10 <0.003 0.027 0.500 0 Nitriti mg/L NO2 2 <0.001 0.003 0.500 0 Cijanidi ug/L 2 <0.6 7.000 50.000 0 Fosfati ugP/L 2 <0.005 <0.005 300.0 0 Silikati mg/L 2 3.74 4.81 50.00 0 Ukupni organski ugljik mg/L 1 1.2 1.2 Fenoli ug/l 2 <1 1 Ugljikovodici ug/L 2 <2.0 <2.0 50.0 0 Anionski detergenti ug/L 2 <10 15.8 200.0 0 Detergenti neionski ug/l 2 <25 <25 200 0 Nitrati mg/L NO3 10 0.77 2.63 50.00 0 Fluoridi mg/L 2 <0.006 <0.006 1.500 0 Kalcij mg/L 2 6.34 7.19 Kalij mg/L 2 0.38 0.39 12.00 0 Natrij mg/L 2 2.0 2.6 200.0 0 Magnezij mg/L 2 1.60 2.53 Kloridi mg/L 10 <2.21 8.15 250.00 0 Sulfati mg/L 2 2.4 2.6 250.0 0 Bakar ug/L 2 <0.5 8.0 2000.0 0 Cink ug/L 2 13.0 25.0 3000.0 0 Kadmij ug/L 2 <0.03 <0.03 5.00 0 Krom ug/L 2 <0.3 <0.3 50.00 0 Nikal ug/L 2 <0.6 <0.6 20.00 0 Olovo ug/L 2 <0.4 <0.4 10.0 0 Živa ug/L 2 <0.08 <0.08 1.000 0 Željezo ug/L 2 7.00 14.00 200.00 0 Mangan ug/L 2 <0.3 0.60 50.00 0 Bor mg/L 2 <0.029 <0.029 1.000 0 Vanadij ug/L 2 <2 <2 5.0 0 Arsen ug/L 2 <0.1 0.2 10.0 0 Selen ug/L 2 <0.9 <0.9 10.0 0 Antimon ug/L 2 <1 <1 5.00 0 Aluminij ug/L 2 6.00 8.00 200.00 0 Barij ug/L 2 10 16 700 0 Srebro ug/L 2 <0.2 <0.2 10.00 0 Kobalt ug/L 2 <1 <1 Berilij ug/L 2 <1 <1 Pesticidi ukupni ug/L 2 <0.003 <0.003 0.500 0 Organoklorni pesticidi ug/L 2 <0.0005 <0.0005 0.1000 0

Page 35: ZDRAVSTVENA ISPRAVNOST VODE ZA LJUDSKU …zzjzpgz.hr/publikacije/vode_izvjestaj_2014.pdf · Nastavni ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE Zdravstveno-ekološki odjel

32

Organofosforni pest. ug/L 2 <0.003 <0.003 0.100 0 Herbicidi- Atrazin ug/L 2 <0.003 <0.003 0.100 0 Herbicidi- Simazin ug/L 2 <0.003 <0.003 0.100 0 Poliaromatski ugljikovodici ukupni ug/L 2 <0.003 <0.003 0.1000 0

Benzo(a)piren ug/L 2 <0.001 <0.001 0.0100 0 Koliformne bakterije broj/100 mL 10 0 0 0 0 Escherichia coli broj/100 mL 10 0 0 0 0 Enterokoki broj/100 mL 10 0 0 0 0 Broj kolonija na 37°C broj/1 mL 10 0 18 20 0 Broj kolonija na 22°C broj/1 mL 10 0 35 100 0 Pseudomonas aeruginosa broj/100 mL 10 0 0 0 0 Benzen ug/L 2 <0.4 <0.4 1.0 0 Trihalometani ukupni ug/L 2 <1 10.0 100.0 0 Slobodni klor mg/L 10 <0.02 1.13 0.50 1 Bromati ug/L 1 <2 <2 10 0 Suma trikloreten+tetrakloreten ug/L 2 <0.02 <0.02 10.00 0

Akrilamid ug/L 1 <0.05 <0.05 0.10 0 Epiklorhidrin ug/L 1 <0.05 <0.05 0.10 0 Vinilklorid ug/L 1 <0.2 <0.2 0.50 0

U 2014. godini ispitano je 10 uzoraka vode za ljudsku potrošnju vodovoda Ravna Gora, od kojih je bilo 8 uzoraka redovnog monitoringa i 2 uzorka revizijskog monitoringa. Uzorci su imali dobru kvalitetu; osim što je u jednom uzorku dokazana niža pH vrijednost koja je odraz prirodnih karakteristika izvorišta Josipovac i Frankopan koji su uključeni u vodoopskrbu. Zbog prirodnih karakteristika ovih izvorišta i ukupna tvrdoća je vrlo niska 1,40Nj, što ovu vodu svrstava u vrlo meku vodu s niskim vrijednostima kalcija i magnezija. U jednom uzorku dokazana je povišena koncentracija slobodnog klora s vrijednosti od 1,13 mg/l. Mutnoća je imala niske vrijednosti u rasponu od 0,15 do 0,71 NTU. Boja uzorka kao ni miris i okus nisu detektirani. Voda nije opterećena hranjivim solima kao ni specifičnim organskim spojevima kao što su: ugljikovodici, fenoli, detergenti, pesticidi, policiklički aromatski ugljikovodici, benzen i lakohlapivi klorirani ugljikovodici. Mikrobiološka kvaliteta uzoraka bila je vrlo dobra. U niti jednom uzorku nisu dokazane bakterije fekalnog onečišćenja. Spojevi akrilamid, epiklorhidrin i vinilklorid ispitani su u jednom uzorku. Koncentracije ovih spojeva koji mogu migrirati iz plastičnih cijevi kojima se doprema voda do krajnjeg potrošača ispod su granica kvantifikacije za pojedinu metodu. .

Page 36: ZDRAVSTVENA ISPRAVNOST VODE ZA LJUDSKU …zzjzpgz.hr/publikacije/vode_izvjestaj_2014.pdf · Nastavni ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE Zdravstveno-ekološki odjel

33

→ Vodovod Skrad i Brod Moravice Tablica 17. Zdravstvena ispravnost vodovoda Skrad u 2014. godini Pokazatelji Mj. jedinica Ukupno Min. Max. MDK Neis.

Temperatura vode °C 10 8.8 17.0 25.0 0 Boja mg/L Pt/Co 10 <5 <5 20 0 Mutnoća NTU 10 0.24 0.66 4.00 0 Okus 10 bez bez bez 0 Miris 10 bez bez bez 0 pH vrijednost pH jedinica 10 7.90 8.20 9.50 0 Vodljivost uS/cm/20oC 10 238.0 354.0 2500.0 0 Ukupne suspenzije mg/L 2 <2.0 <2.0 10.0 0 Utrošak KMnO4 mg/L O2 10 0.37 1.46 5.00 0 Vodikov sulfid 2 bez bez bez 0 Tvrdoća-ukupna mg/L CaCO3 2 219 221 Amonij mg/L NH4 10 <0.003 0.040 0.500 0 Nitriti mg/L NO2 2 <0.001 0.003 0.500 0 Cijanidi ug/L 2 <0.6 6.000 50.000 0 Fosfati ugP/L 2 <0.005 9.0 300.0 0 Silikati mg/L 2 1.45 1.76 50.00 0 Ukupni organski ugljik mg/L 1 1.0 1.0 Fenoli ug/l 2 <1 1 Ugljikovodici ug/L 2 <2.0 50.0 50.0 0 Anionski detergenti ug/L 2 <10 <10 200.0 0 Detergenti neionski ug/l 2 <25 56 200 0 Nitrati mg/L NO3 10 1.31 3.87 50.00 0 Fluoridi mg/L 2 0.029 0.033 1.500 0 Kalcij mg/L 2 48.40 49.30 Kalij mg/L 2 0.36 0.52 12.00 0 Natrij mg/L 2 4.1 5.5 200.0 0 Magnezij mg/L 2 23.80 23.90 Kloridi mg/L 10 <2.21 8.51 250.00 0 Sulfati mg/L 2 3.3 4.0 250.0 0 Bakar mg/L 2 <0.5 3.0 2.00 0 Cink ug/L 2 <5 14.0 3000.0 0 Kadmij ug/L 2 <0.03 <0.03 5.00 0 Krom ug/L 2 <0.3 <0.3 50.00 0 Nikal ug/L 2 <0.6 <0.6 20.00 0 Olovo ug/L 2 <0.4 <0.4 10.0 0 Živa ug/L 2 <0.08 <0.08 1.000 0 Željezo ug/L 2 <0.5 1.00 200.00 0 Mangan ug/L 2 <0.3 <0.3 50.00 0 Bor mg/L 2 <0.029 <0.029 1.000 0 Vanadij ug/L 2 <2 <2 5.0 0 Arsen ug/L 2 <0.1 0.1 10.0 0 Selen ug/L 2 <0.9 <0.9 10.0 0 Antimon ug/L 2 <1 <1 5.00 0 Aluminij ug/L 2 <1 3.00 200.00 0 Barij ug/L 2 5 15 700 0 Srebro ug/L 2 0.2 <0.2 10.00 0 Kobalt ug/L 2 <1 <1 Berilij ug/L 2 <1 <1 Pesticidi ukupni ug/L 2 <0.003 <0.003 0.500 0 Organoklorni pesticidi ug/L 2 <0.0005 <0.0005 0.1000 0

Page 37: ZDRAVSTVENA ISPRAVNOST VODE ZA LJUDSKU …zzjzpgz.hr/publikacije/vode_izvjestaj_2014.pdf · Nastavni ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE Zdravstveno-ekološki odjel

34

Organofosforni pest. ug/L 2 <0.003 <0.003 0.100 0 Herbicidi- Atrazin ug/L 2 <0.003 <0.003 0.100 0 Herbicidi- Simazin ug/L 2 <0.003 <0.003 0.100 0 Poliaromatski ugljikovodici ukupni ug/L 2 <0.003 <0.003 0.1000 0

Benzo(a)piren ug/L 2 <0.001 <0.001 0.0100 0 Koliformne bakterije broj/100 mL 10 0 0 0 0 Escherichia coli broj/100 mL 10 0 0 0 0 Enterokoki broj/100 mL 10 0 0 0 0 Broj kolonija na 37°C broj/1 mL 10 0 20 20 0 Broj kolonija na 22°C broj/1 mL 10 0 2 100 0 Pseudomonas aeruginosa broj/100 mL 10 0 0 0 0 Benzen ug/L 2 <0.4 <0.4 1.0 0 Trihalometani ukupni ug/L 2 <1 14.0 100.0 0 Slobodni klor mg/L 10 0.05 0.90 0.50 1 Bromati ug/L 1 <2 <2 10 0 Suma trikloreten+tetrakloreten ug/L 2 <0.02 <0.02 10.00 0

Akrilamid ug/L 1 <0.05 <0.05 0.10 0 Epiklorhidrin ug/L 1 <0.05 <0.05 0.10 0 Vinilklorid ug/L 1 <0.2 <0.2 0.50 0

Na lokaciji vodovoda Skrad ukupno je ispitano 10 uzoraka; od kojih je 8 uzoraka bilo u redovnom monitoringu, 2 uzorka u revizijskom. Svi uzorci su bili dobre kvalitete, osim što je u jednom uzorku dokazana povišena koncentracija slobodnog klora s vrijednosti od 0,90 mg/l Cl2. Po preostalim ispitivanim pokazateljima voda pokazuje dobru kvalitetu. Uvijek je niske mutnoće, bistra , bez okusa i mirisa, optimalne tvrdoće (12,30Nj). Organski spojevi dokazani su ili ispod granica kvantifikacije pojedine metode ili u vrlo niskim koncentracijama. Mikrobiološka kvaliteta uzoraka bila je vrlo dobra, svi ispitani uzorci bili su zdravstveno ispravni.

Page 38: ZDRAVSTVENA ISPRAVNOST VODE ZA LJUDSKU …zzjzpgz.hr/publikacije/vode_izvjestaj_2014.pdf · Nastavni ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE Zdravstveno-ekološki odjel

35

Tablica 18. Zdravstvena ispravnost vodovoda Brod Moravice u 2014. godini Pokazatelji Mj. Jedinica Ukupno Min. Max. MDK Neis.

Temperatura vode °C 3 13.0 15.1 25.0 0 Boja mg/L Pt/Co 3 <5 <5 20 0 Mutnoća NTU 3 0.30 0.43 4.00 0 Miris 3 bez bez bez 0 Okus 3 bez bez bez 0 pH vrijednost pH jedinica 3 7.60 7.90 9.50 0 Vodljivost uS/cm/20oC 3 322.0 358.0 2500.0 0 Ukupne suspenzije mg/L 1 0.0 0.0 10.0 0 Utrošak KMnO4 mg/L O2 3 0.50 1.09 5.00 0 Vodikov sulfid 1 bez bez bez 0 Tvrdoća-ukupna mg/L CaCO3 1 254 254 Amonij mg/L NH4 3 <0.003 0.009 0.500 0 Nitriti mg/L NO2 1 <0.001 <0.001 0.500 0 Cijanidi ug/L 1 9.000 9.000 50.000 0 Fosfati ugP/L 1 <0.005 <0.005 300.0 0 Silikati mg/L 1 1.54 1.54 50.00 0 Fenoli ug/l 1 1 1 Ugljikovodici ug/L 1 <2.0 <2.0 50.0 0 Anionski detergenti ug/L 1 <10 <10 200.0 0 Detergenti neionski ug/l 1 <25 <25 200 0 Nitrati mg/L NO3 3 1.76 2.31 50.00 0 Fluoridi mg/L 1 0.033 0.033 1.500 0 Kalcij mg/L 1 55.30 55.30 Kalij mg/L 1 0.23 0.23 12.00 0 Natrij mg/L 1 2.1 2.1 200.0 0 Magnezij mg/L 1 28.30 28.30 Kloridi mg/L 3 2.81 4.61 250.00 0 Sulfati mg/L 1 3.4 3.4 250.0 0 Bakar ug/L 1 4.0 4.0 2000.0 0 Cink ug/L 1 64.0 64.0 3000.0 0 Kadmij ug/L 1 <0.03 <0.03 5.00 0 Krom ug/L 1 <0.3 <0.3 50.00 0 Nikal ug/L 1 <0.6 <0.6 20.00 0 Olovo ug/L 1 <0.4 <0.4 10.0 0 Živa ug/L 1 <0.08 <0.08 1.000 0 Željezo ug/L 1 2.00 2.00 200.00 0 Mangan ug/L 1 <0.3 <0.3 50.00 0 Bor mg/L 1 <0.029 <0.029 1.000 0 Vanadij ug/L 1 <2 <2 5.0 0 Arsen ug/L 1 <0.1 <0.1 10.0 0 Selen ug/L 1 <0.9 <0.9 10.0 0 Antimon ug/L 1 <1 <1 5.00 0 Aluminij ug/L 1 1.00 1.00 200.00 0 Barij ug/L 1 10 10 700 0 Srebro ug/L 1 <0.2 <0.2 10.00 0 Kobalt ug/L 1 <1 <1 Berilij ug/L 1 <1 <1 Pesticidi ukupni ug/L 1 <0.003 <0.003 0.500 0 Organoklorni pesticidi ug/L 1 <0.0005 <0.0005 0.1000 0 Organofosforni pest. ug/L 1 <0.003 <0.003 0.100 0 Herbicidi- Atrazin ug/L 1 <0.003 <0.003 0.100 0 Herbicidi- Simazin ug/L 1 <0.003 <0.003 0.100 0

Page 39: ZDRAVSTVENA ISPRAVNOST VODE ZA LJUDSKU …zzjzpgz.hr/publikacije/vode_izvjestaj_2014.pdf · Nastavni ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE Zdravstveno-ekološki odjel

36

Poliaromatski ugljikovodici ukupni ug/L 1 <0.003 <0.003 0.1000 0

Benzo(a)piren ug/L 1 <0.001 <0.001 0.0100 0 Koliformne bakterije broj/100 mL 3 0 0 0 0 Escherichia coli broj/100 mL 3 0 0 0 0 Enterokoki broj/100 mL 3 0 0 0 0 Broj kolonija na 37°C broj/1 mL 3 0 0 20 0 Broj kolonija na 22°C broj/1 mL 3 0 2 100 0 Pseudomonas aeruginosa broj/100 mL 3 0 0 0 0

Benzen ug/L 1 <0.4 <0.4 1.0 0 Trihalometani ukupni ug/L 1 7.1 7.1 100.0 0 Slobodni klor mg/L 3 0.04 0.42 0.50 0 Suma trikloreten+tetrakloreten ug/L 1 <0.02 <0.02 10.00 0

U 2014. godini ukupno je pregledano 3 uzorka; 2 uzorka na redovitu analizu i 1 uzorak prema analizama revizijskog monitoringa. Svi uzorci mjesta Brod Moravice pokazuju vrlo dobru kvalitetu i po fizikalno-kemijskim, kemijskim i mikrobiološkim pokazateljima. Zbirna ocjena za vodovode na području Delnica u 2014. godini je vrlo dobra. Ukupno je ispitano 76 uzoraka vode. Neispravno je bilo samo 3 uzoraka u kojima je dokazano odstupanje od Pravilnika zbog kemijskih pokazatelja slobodnog klora i pH vrijednosti koja je prirodna karakteristika izvora. Svi su uzorci bili mikrobiološki ispravni.

Page 40: ZDRAVSTVENA ISPRAVNOST VODE ZA LJUDSKU …zzjzpgz.hr/publikacije/vode_izvjestaj_2014.pdf · Nastavni ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE Zdravstveno-ekološki odjel

37

3.8. Vodovodi na području Vrbovskog

→ Vodovod Vrbovsko

Tablica 19. Zdravstvena ispravnost vodovoda Vrbovsko u 2014. godini Pokazatelji Mj. jedinica Ukupno Min. Max. MDK Neis.

Temperatura vode °C 14 8.0 17.0 25.0 0 Boja mg/L Pt/Co 14 <5 <5 20 0 Mutnoća NTU 14 0.50 4.80 4.00 1 Okus 14 bez bez bez 0 Miris 14 bez bez bez 0 pH vrijednost pH jedinica 14 6.50 8.00 9.50 0 Vodljivost uS/cm/20oC 14 22.9 414.0 2500.0 0 Ukupne suspenzije mg/L 3 <2.0 2.7 10.0 0 Utrošak KMnO4 mg/L O2 14 0.34 1.52 5.00 0 Vodikov sulfid 3 bez bez bez 0

Tvrdoća-ukupna mg/L CaCO3 3 42 161

Amonij mg/L NH4 14 <0.003 0.015 0.500 0 Nitriti mg/L NO2 3 <0.001 0.002 0.500 0 Cijanidi ug/L 3 <0.6 3.000 50.000 0 Fosfati ugP/L 3 <0.005 6.5 300.0 0 Silikati mg/L 3 1.32 3.43 50.00 0 Ukupni organski ugljik mg/L 2 1.0 2.0 Fenoli ug/l 3 <1 1 Ugljikovodici ug/L 3 <2.0 38.0 50.0 0 Anionski detergenti ug/L 3 24.6 37.0 200.0 0 Detergenti neionski ug/l 3 <25 85 200 0 Nitrati mg/L NO3 14 1.10 3.64 50.00 0 Fluoridi mg/L 3 <0.006 0.030 1.500 0 Kalcij mg/L 3 10.40 45.30 Natrij mg/L 3 3.5 6.0 200.0 0 Kalij mg/L 3 0.42 0.43 12.00 0 Magnezij mg/L 3 3.93 13.20 Kloridi mg/L 14 <2.21 10.99 250.00 0 Sulfati mg/L 3 2.4 3.1 250.0 0 Bakar ug/L 3 <0.5 2.0 2000.0 0 Cink ukupni ug/L 3 15 39 3000 0 Kadmij ug/L 3 <0.03 <0.03 5.00 0 Krom ug/L 3 <0.3 <0.3 50.0 0 Nikal ug/L 3 <0.6 <0.6 20 0 Olovo ug/L 3 <0.4 <0.4 10.0 0 Živa ug/L 3 <0.08 <0.08 1.000 0 Željezo ug/L 3 22 34 200 0 Mangan ug/L 3 <0.3 1.00 50.00 0 Bor mg/L 3 <0.029 <0.029 1.000 0 Vanadij ug/L 3 <2 <2 5.0 0 Arsen ug/L 3 <0.1 0.2 10.0 0 Selen ug/L 3 <0.9 <0.9 10.0 0 Antimon ug/L 3 <1 <1 5.00 0 Aluminij ug/L 3 21.00 57.00 200.00 0 Barij ug/L 3 7 18 700 0 Srebro ug/L 3 <0.2 <0.2 10.00 0 Kobalt ug/L 3 <1 <1

Page 41: ZDRAVSTVENA ISPRAVNOST VODE ZA LJUDSKU …zzjzpgz.hr/publikacije/vode_izvjestaj_2014.pdf · Nastavni ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE Zdravstveno-ekološki odjel

38

Berilij ug/L 3 <1 <1 Pesticidi ukupni ug/L 3 <0.003 <0.003 0.500 0 Organoklorni pesticidi ug/L 3 <0.0005 <0.0005 0.1000 0 Organofosforni pest. ug/L 3 <0.003 <0.003 0.100 0 Herbicidi- Atrazin ug/L 3 <0.003 <0.003 0.100 0 Herbicidi- Simazin ug/L 3 <0.003 <0.003 0.100 0 Poliaromatski ugljikovodici ukupni ug/L 3 <0.003 <0.003 0.1000 0

Benzo(a)piren ug/L 3 <0.001 <0.001 0.0100 0 Koliformne bakterije broj/100 mL 14 0 0 0 0 Escherichia coli broj/100 mL 14 0 0 0 0 Enterokoki broj/100 mL 14 0 0 0 0 Broj kolonija na 37°C broj/1 mL 13 0 10 20 0 Broj kolonija na 22°C broj/1 mL 13 0 200 100 1 Pseudomonas aeruginosa broj/100 mL 14 0 0 0 0 Benzen ug/L 3 <0.4 <0.4 1.0 0 Trihalometani ukupni ug/L 3 12.0 24.0 100.0 0 Slobodni klor mg/L 14 0.02 0.46 0.50 0 Bromati ug/L 1 <2 <2 10 0 Suma trikloreten+tetrakloreten ug/L 3 <0.02 <0.02 10.00 0 Akrilamid ug/L 1 <0.05 <0.05 0.10 0 Epiklorhidrin ug/L 1 <0.05 <0.05 0.10 0 Vinilklorid ug/L 1 <0.2 <0.2 0.50 0

Vodovod opskrbljuje vodom 28 naselja s 2.500 stanovnika. Ispravnost vode za piće kontrolira se u Vrbovskom i Staroj Sušici. Ukupno je ispitano 14 uzoraka od kojih su 3 uzorka ispitana u sklopu revizijskog monitoringa. Prema rezultatima analiza kvaliteta vode je vrlo dobra. U jednom uzorku dokazana je povišena mutnoća od 4,8 NTU, dok je u jednom uzorku dokazan povećani broj kolonija na 220C. Uzorci su bili optimalne pH vrijednosti koja se kretala od 6,5 do 8,0. Niža pH vrijednost (pH 6,5) karakteristična je za izvor Javorova kosa koji se koristio u vodoopskrbi mjesta Stara Sušica. Ukupna tvrdoća također varira u rasponu od 2,3 Nj0 do 9,0 Nj0. Niska tvrdoća od 2,3 Nj0 također je karakteristika izvora Javorova kosa i ukazuje na vrlo meku vodu. Niti u jednom uzorku nije detektiran neprijatan miris ili okus. Koncentracije hranjivih soli amonijaka i nitrita bile su vrlo niske, kao i koncentracije cijanida koje su se kretale u rasponu od <0,6 µg/l do 3,0 µg/l. Fenoli su detektirani samo u jednom uzorku, ali u vrlo niskoj koncentraciji od 1,0 µg/l. Ugljikovodici su unutar vrijednosti dozvoljenih Pravilnikom kao i vrijednosti anionskih i neionskih detergenata. Od metala u mjerljivim koncentracijama dokazani su cink, željezo, barij i aluminij. Trihalometani koji se ispituju kao nus produkti dezinfekcije plinskim ili tekućim klorom dokazani su u vrlo niskim koncentracijama od 12 do 24 µg/l. Mikrobiološka kvaliteta je bila vrlo dobra.

Page 42: ZDRAVSTVENA ISPRAVNOST VODE ZA LJUDSKU …zzjzpgz.hr/publikacije/vode_izvjestaj_2014.pdf · Nastavni ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE Zdravstveno-ekološki odjel

39

→ Vodovodi Ljubošina i Gomirje Tablica 20. Zdravstvena ispravnost vodovoda Ljubošina u 2014. godini

Pokazatelji Mj. Jedinica

Ukupno Min. Max. MDK Neis.

Temperatura vode °C 3 12.0 15.1 25.0 0 Boja mg/L Pt/Co 3 <5 <5 20 0 Mutnoća NTU 3 0.31 0.75 4.00 0 Miris 3 bez bez bez 0 Okus 3 bez bez bez 0 pH vrijednost pH jedinica 3 7.40 7.50 9.50 0 Vodljivost uS/cm/20oC 3 435.0 486.0 2500.0 0 Ukupne suspenzije mg/L 1 <2.0 <2.0 10.0 0 Utrošak KMnO4 mg/L O2 3 0.38 0.79 5.00 0 Vodikov sulfid 1 bez bez bez 0

Tvrdoća-ukupna mg/L CaCO3 1 325 325

Amonij mg/L NH4 3 <0.003 0.006 0.500 0 Nitriti mg/L NO2 1 0.001 0.001 0.500 0 Cijanidi ug/L 1 2.000 2.000 50.000 0 Fosfati ugP/L 1 <0.005 <0.005 300.0 0 Silikati mg/L 1 2.74 2.74 50.00 0 Fenoli ug/l 1 1 1 Ugljikovodici ug/L 1 <2.0 <2.0 50.0 0 Anionski detergenti ug/L 1 17.0 17.0 200.0 0 Detergenti neionski ug/l 1 28 28 200 0 Nitrati mg/L NO3 3 7.28 7.90 50.00 0 Fluoridi mg/L 1 0.049 0.049 1.500 0 Kalcij mg/L 1 73.50 73.50 Kalij mg/L 1 0.49 0.49 12.00 0 Natrij mg/L 1 5.3 5.3 200.0 0 Magnezij mg/L 1 34.40 34.40 Kloridi mg/L 3 10.80 11.17 250.00 0 Sulfati mg/L 1 4.5 4.5 250.0 0 Bakar ug/L 1 4.0 4.0 2000.0 0 Cink ug/L 1 8.0 8.0 3000.0 0 Kadmij ug/L 1 <0.03 <0.03 5.00 0 Krom ug/L 1 <0.3 <0.3 50.00 0 Nikal ug/L 1 <0.6 <0.6 20.00 0 Olovo ug/L 1 <0.4 <0.4 10.0 0 Živa ug/L 1 <0.08 <0.08 1.000 0 Željezo ug/L 1 1.00 1.00 200.00 0 Mangan ug/L 1 <0.3 <0.3 50.00 0 Bor mg/L 1 <0.029 <0.029 1.000 0 Vanadij ug/L 1 <2 <2 5.0 0 Arsen ug/L 1 <0.1 <0.1 10.0 0 Selen ug/L 1 <0.9 <0.9 10.0 0 Antimon ug/L 1 <1 <1 5.00 0 Aluminij ug/L 1 6.00 6.00 200.00 0 Barij ug/L 1 59 59 700 0 Srebro ug/L 1 <0.2 <0.2 10.00 0 Kobalt ug/L 1 <1 <1 Berilij ug/L 1 <1 <1 Pesticidi ukupni ug/L 1 <0.003 <0.003 0.500 0

Page 43: ZDRAVSTVENA ISPRAVNOST VODE ZA LJUDSKU …zzjzpgz.hr/publikacije/vode_izvjestaj_2014.pdf · Nastavni ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE Zdravstveno-ekološki odjel

40

Organoklorni pesticidi ug/L 1 <0.0005 <0.0005 0.1000 0 Organofosforni pest. ug/L 1 <0.003 <0.003 0.100 0 Herbicidi- Atrazin ug/L 1 <0.003 <0.003 0.100 0 Herbicidi- Simazin ug/L 1 <0.003 <0.003 0.100 0 Poliaromatski ugljikovodici ukupni ug/L 1 <0.003 <0.003 0.1000 0

Benzo(a)piren ug/L 1 <0.001 <0.001 0.0100 0 Koliformne bakterije broj/100 mL 3 0 0 0 0 Escherichia coli broj/100 mL 3 0 0 0 0 Enterokoki broj/100 mL 3 0 0 0 0 Broj kolonija na 37°C broj/1 mL 3 0 0 20 0 Broj kolonija na 22°C broj/1 mL 3 0 0 100 0 Pseudomonas aeruginosa broj/100 mL 3 0 0 0 0 Benzen ug/L 1 <0.4 <0.4 1.0 0 Trihalometani ukupni ug/L 1 5.0 5.0 100.0 0 Slobodni klor mg/L 3 0.28 0.38 0.50 0 Suma trikloreten+tetrakloreten ug/L 1 <0.02 <0.02 10.00 0

Na području mjesta Ljubošina u 2014. godini ukupno je ispitano 3 uzoraka od čega su 2 uzorka bila po programu revizijskog monitoringa, a 1 uzorak po programu revizijskog monitoringa. Uzorci su bili izvrsne kvalitete. Voda je niske mutnoće od 0,31 do 0,75 NTU, bez mirisa i okusa, povoljne temperature. Organska tvar praćena u uzorcima bila je niska s vrijednostima od 0,38 do 0,79 mgO2/l. Hranjive soli detektirane su u vrlo niskim koncentracijama kao i vrijednosti cijanida i detergenata. Specifični organski spojevi kao što su fenoli, ugljikovodici,pesticidi, policiklički aromatski ugljikovodici i benzen uglavnom su detektirani na nivou koncentracija nižih od granica kvantifikacije metode. Metali su detektirani ili ispod granica kvantifikacije pojedine metode ili u vrlo niskim koncentracijama. Trihalometani kao nusprodukti dezinfekcije vode za piće u jednom ispitivanju detektirani su u koncentraciji od 5 µg/l. Mikrobiološka kvaliteta uzoraka bila je izvrsna nisu dokazane bakterije fekalnog onečišćenja kao ni broj kolonija na 37 i 220C.

Page 44: ZDRAVSTVENA ISPRAVNOST VODE ZA LJUDSKU …zzjzpgz.hr/publikacije/vode_izvjestaj_2014.pdf · Nastavni ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE Zdravstveno-ekološki odjel

41

Tablica 21. Zdravstvena ispravnost vodovoda Gomirje u 2014. godini Pokazatelji Mj. jedinica Ukupno Min. Max. MDK Neis.

Temperatura vode °C 3 13.0 16.0 25.0 0 Boja mg/L Pt/Co 3 <5 <5 20 0 Mutnoća NTU 3 0.52 15.70 4.00 1 Miris 3 bez bez bez 0 Okus 3 bez bez bez 0 pH vrijednost pH jedinica 3 7.50 7.90 9.50 0 Vodljivost uS/cm/20oC 3 372.0 445.0 2500.0 0 Ukupne suspenzije mg/L 1 7.3 7.3 10.0 0 Utrošak KMnO4 mg/L O2 3 0.74 3.13 5.00 0 Vodikov sulfid 1 bez bez bez 0

Tvrdoća-ukupna mg/L CaCO3 1 265 265

Amonij mg/L NH4 3 0.003 0.009 0.500 0 Nitriti mg/L NO2 1 0.005 0.005 0.500 0 Cijanidi ug/L 1 6.000 6.000 50.000 0 Fosfati ugP/L 1 5.0 5.0 300.0 0 Silikati mg/L 1 2.00 2.00 50.00 0 Fenoli ug/l 1 <1 <1 Ugljikovodici ug/L 1 <2.0 <2.0 50.0 0 Anionski detergenti ug/L 1 <10 <10 200.0 0 Detergenti neionski ug/l 1 <25 <25 200 0 Nitrati mg/L NO3 3 4.18 4.98 50.00 0 Fluoridi mg/L 1 0.026 0.026 1.500 0 Kalcij mg/L 1 73.90 73.90 Kalij mg/L 1 0.63 0.63 12.00 0 Natrij mg/L 1 1.9 1.9 200.0 0 Magnezij mg/L 1 19.50 19.50 Kloridi mg/L 3 <2.21 5.67 250.00 0 Sulfati mg/L 1 2.4 2.4 250.0 0 Bakar ug/L 1 5.0 5.0 2000.0 0 Cink ug/L 1 35.0 35.0 3000.0 0 Kadmij ug/L 1 <0.03 <0.03 5.00 0 Krom ug/L 1 0.60 0.60 50.00 0 Nikal ug/L 1 <0.6 <0.6 20.00 0 Olovo ug/L 1 <0.4 <0.4 10.0 0 Živa ug/L 1 <0.08 <0.08 1.000 0 Željezo ug/L 1 207.00 207.00 200.00 1 Mangan ug/L 1 5.00 5.00 50.00 0 Bor mg/L 1 <0.029 <0.029 1.000 0 Vanadij ug/L 1 <2 <2 5.0 0 Arsen ug/L 1 <0.1 <0.1 10.0 0 Selen ug/L 1 <0.9 <0.9 10.0 0 Antimon ug/L 1 <1 <1 5.00 0 Aluminij ug/L 1 589.00 589.00 200.00 1 Barij ug/L 1 50 50 700 0 Srebro ug/L 1 <0.2 <0.2 10.00 0 Kobalt ug/L 1 <1 <1 Berilij ug/L 1 <1 <1 Pesticidi ukupni ug/L 1 <0.003 <0.003 0.500 0 Organoklorni pesticidi ug/L 1 <0.0005 <0.0005 0.1000 0 Organofosforni pest. ug/L 1 <0.003 <0.003 0.100 0 Herbicidi- Atrazin ug/L 1 <0.003 <0.003 0.100 0

Page 45: ZDRAVSTVENA ISPRAVNOST VODE ZA LJUDSKU …zzjzpgz.hr/publikacije/vode_izvjestaj_2014.pdf · Nastavni ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE Zdravstveno-ekološki odjel

42

Herbicidi- Simazin ug/L 1 <0.003 <0.003 0.100 0 Poliaromatski ugljikovodici ukupni ug/L 1 <0.003 <0.003 0.1000 0

Benzo(a)piren ug/L 1 <0.001 <0.001 0.0100 0 Koliformne bakterije broj/100 mL 3 0 0 0 0 Escherichia coli broj/100 mL 3 0 0 0 0 Enterokoki broj/100 mL 3 0 0 0 0 Broj kolonija na 37°C broj/1 mL 3 0 15 20 0 Broj kolonija na 22°C broj/1 mL 3 0 44 100 0 Pseudomonas aeruginosa broj/100 mL 3 0 0 0 0 Benzen ug/L 1 <0.4 <0.4 1.0 0 Trihalometani ukupni ug/L 1 23.0 23.0 100.0 0 Slobodni klor mg/L 3 <0.02 0.47 0.50 0 Suma trikloreten+tetrakloreten ug/L 1 <0.02 <0.02 10.00 0

U 2014. godini ukupno su ispitana 3 uzorka. Osnovni fizikalno kemijski i kemijski pokazatelji su bili dobri, osim što je u jednom uzorku dokazana povišena mutnoća i povišene koncentracije željeza i aluminija, što je najvjerojatnije posljedica jakih padalina i zamućenja vode izvora Draškovac koji se koristi u vodoopskrbi. Naime, povećano zamućenje najčešće sa sobom nosi fine suspendirane čestice na koje su vezane čestice metala, što onda i uzrokuje ovakvo povišenje koncentracija metala. Po svim preostalim pokazateljima, voda je bila dobre kvalitete. Zbirna ocijena za vodovode na području Vrbovskog je dobra. Dva uzorka su imala povišenu mutnoću, u jednom uzorku dokazano je povišenje koncentracija aluminija i željeza. Mikrobiološka kvaliteta svih uzoraka je izvrsna. Niti u jednom ispitivanju nisu dokazane bakterije fekalnog onečišćenja, dok je u samo jednom uzorku na području vodovoda Vrbovsko dokazan povišeni broj kolonija na 220C.

Page 46: ZDRAVSTVENA ISPRAVNOST VODE ZA LJUDSKU …zzjzpgz.hr/publikacije/vode_izvjestaj_2014.pdf · Nastavni ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE Zdravstveno-ekološki odjel

43

3.9. Vodovodi na području Čabra Tijekom 2014. godine uzorci su ispitani na području Čabra, Gerova, Tršća, Prezida, Plešca, Mandli i mjesta Žagari. Za vodoopskrbu mjesta Čabra, Gerova, Tršća i Prezida koristi se voda Centralnog vodoopskrbnog sustava, dok za vodovod Plešce koristi se voda izvora Podstene, a za Mandle i Žagari voda iz izvora Mandli, odnosno voda iz izvora Žagari. → Vodovod Čabar

Tablica 22. Zdravstvena ispravnost vodovoda Čabar u 2014. godini Pokazatelji Mj. jedinica Ukupno Min. Max. MDK Neis.

Temperatura vode °C 6 10.0 17.0 25.0 0 Boja mg/L Pt/Co 6 <5 <5 20 0 Mutnoća NTU 6 0.32 2.40 4.00 0 Miris 6 bez bez bez 0 Okus 6 bez bez bez 0 pH vrijednost pH jedinica 6 7.80 8.30 9.50 0 Vodljivost uS/cm/20oC 6 300.0 418.0 2500.0 0 Ukupne suspenzije mg/L 1 <2.0 <2.0 10.0 0 Utrošak KMnO4 mg/L O2 6 0.62 1.74 5.00 0 Vodikov sulfid 1 bez bez bez 0

Tvrdoća-ukupna mg/L CaCO3 1 268 268

Amonij mg/L NH4 6 <0.003 0.007 0.500 0 Nitriti mg/L NO2 1 0.002 0.002 0.500 0 Cijanidi ug/L 1 2.000 2.000 50.000 0 Fosfati ugP/L 1 <0.005 <0.005 300.0 0 Silikati mg/L 1 0.93 0.93 50.00 0 Ukupni organski ugljik mg/L 1 1.5 1.5 Fenoli ug/l 1 <1 <1 Ugljikovodici ug/L 1 <2 <2 50.0 0 Anionski detergenti ug/L 1 95.0 95.0 200.0 0 Detergenti neionski ug/l 1 <25 <25 200 0 Nitrati mg/L NO3 6 2.20 3.70 50.00 0 Fluoridi mg/L 1 0.051 0.051 1.500 0 Kalcij mg/L 1 65.90 65.90 Kalij mg/L 1 0.29 0.29 12.00 0 Natrij mg/L 1 1.4 1.4 200.0 0 Magnezij mg/L 1 25.20 25.20 Kloridi mg/L 6 <2.21 3.19 250.00 0 Sulfati mg/L 1 2.5 2.5 250.0 0 Bakar ug/L 1 4.0 4.0 2000.0 0 Cink ukupni ug/L 1 32 32 3000 0 Kadmij ug/L 1 0.05 0.05 5.00 0 Krom ug/L 1 <0.3 <0.3 50.0 0 Nikal ug/L 1 <0.6 <0.6 20 0 Olovo ug/L 1 <0.4 <0.4 10.0 0 Živa ug/L 1 <0.08 <0.08 1.000 0 Željezo ug/L 1 10 10 200 0 Mangan ug/L 1 <0.3 <0.3 50.00 0 Bor mg/L 1 <0.029 <0.029 1.000 0 Vanadij ug/L 1 <2 <2 5.0 0

Page 47: ZDRAVSTVENA ISPRAVNOST VODE ZA LJUDSKU …zzjzpgz.hr/publikacije/vode_izvjestaj_2014.pdf · Nastavni ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE Zdravstveno-ekološki odjel

44

Arsen ug/L 1 <0.1 <0.1 10.0 0 Selen ug/L 1 <0.9 <0.9 10.0 0 Antimon ug/L 1 <1 <1 5.00 0 Aluminij ug/L 1 19.00 19.00 200.00 0 Barij ug/L 1 11 11 700 0 Srebro ug/L 1 <0.2 <0.2 10.00 0 Kobalt ug/L 1 <1 <1 Berilij ug/L 1 <1 <1 Pesticidi ukupni ug/L 1 <0.003 <0.003 0.500 0 Organoklorni pesticidi ug/L 1 <0.0005 <0.0005 0.1000 0 Organofosforni pest. ug/L 1 <0.003 <0.003 0.100 0 Herbicidi- Atrazin ug/L 1 <0.003 <0.003 0.100 0 Herbicidi- Simazin ug/L 1 <0.003 <0.003 0.100 0 Poliaromatski ugljikovodici ukupni ug/L 1 <0.003 <0.003 0.1000 0

Benzo(a)piren ug/L 1 <0.001 <0.001 0.0100 0 Koliformne bakterije broj/100 mL 6 0 1 0 1 Escherichia coli broj/100 mL 6 0 0 0 0 Enterokoki broj/100 mL 6 0 0 0 0 Broj kolonija na 37°C broj/1 mL 6 0 20 20 0 Broj kolonija na 22°C broj/1 mL 6 0 240 100 1 Pseudomonas aeruginosa broj/100 mL 6 0 0 0 0 Benzen ug/L 1 <0.4 <0.4 1.0 0 Trihalometani ukupni ug/L 1 0.6 0.6 100.0 0 Slobodni klor mg/L 6 <0.02 0.49 0.50 0 Suma trikloreten+tetrakloreten ug/L 1 <0.02 <0.02 10.00 0

Za vodoopskrbu grada Čabra koristi se lijevo izvorište Čabranke koji ulazi u tzv. Centralni vodoopskrbni sustav. Ukupno je ispitano 6 uzoraka vode za ljudsku potrošnju. Po osnovnim fizikalno-kemijskim podacima voda zadovoljava uvjete Pravilnika. Svi su uzorci imali nisku mutnoću od 0,32 do 2,4 NTU. pH je optimalan za vodu za piće koja je uvijek bila bez neprijatnog okusa i mirisa. Vodljivost i ukupna tvrdoća karakteristični su za vodu izvora Čabranke, pa se po ukupnoj tvrdoći voda svstava u tvrde vode s tvrdoćom izraženom u njemačkim stupnjevima (15,0 Nj0). Utrošak KMnO4 koji ukazuje na organsku tvar je nizak kao i vrijednosti hranjivih soli amonijaka i nitrita. Koncentracije ispitanih metala uvijek su bile niske. U mjerljivim koncentracijama dokazani su bakar, cink, željezo, aluminij i barij. Specifični organski spojevi: psticidi, ugljikovodici, fenoli, policiklički aromatski ugljikovodici, benzen bili su ispod granica kvantifikacije pojedine metode. Trihalometani nus produkti dezinfekcije bilo plinskim ili tekućim klorom dokazani su u vrlo niskoj koncentraciji od svega 0,6 µg/l. Mikrobiološka kvaliteta uzoraka bila je uglavnom dobra. Samo je u jednom uzorku dokazano prisustvo koliformnih bakterija i povišen broj bakterija na 220C, međutim u vrlo niskoj koncentraciji.

Page 48: ZDRAVSTVENA ISPRAVNOST VODE ZA LJUDSKU …zzjzpgz.hr/publikacije/vode_izvjestaj_2014.pdf · Nastavni ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE Zdravstveno-ekološki odjel

45

→ Ostali vodovodi na području Čabra Tablica 23. Zdravstvena ispravnost vodovoda Gerovo u 2014. godini Pokazatelji Mj. jedinica Ukupno Min. Max. MDK Neis.

Temperatura vode °C 6 8.0 16.0 25.0 0 Boja mg/L Pt/Co 6 <5 <5 20 0 Mutnoća NTU 6 0.20 0.97 4.00 0 Okus 6 bez bez bez 0 Miris 6 bez bez bez 0 pH vrijednost pH jedinica 6 8.00 8.30 9.50 0 Vodljivost uS/cm/20oC 6 275.0 300.0 2500.0 0 Ukupne suspenzije mg/L 2 <2.0 <2.0 10.0 0 Utrošak KMnO4 mg/L O2 6 0.37 0.87 5.00 0 Vodikov sulfid 2 bez bez bez 0 Tvrdoća-ukupna mg/L CaCO3 2 221 238 Amonij mg/L NH4 6 <0.003 0.005 0.500 0 Nitriti mg/L NO2 2 <0.001 0.001 0.500 0 Cijanidi ug/L 2 2.000 3.000 50.000 0 Fosfati ugP/L 2 <0.005 <0.005 300.0 0 Silikati mg/L 2 1.02 1.08 50.00 0 Ukupni organski ugljik mg/L 1 1.2 1.2 Fenoli ug/l 2 <1 1 Ugljikovodici ug/L 2 <2.0 <2.0 50.0 0 Anionski detergenti ug/L 2 <10 46.0 200.0 0 Detergenti neionski ug/l 2 <25 99 200 0 Nitrati mg/L NO3 6 1.77 2.41 50.00 0 Fluoridi mg/L 2 0.029 0.032 1.500 0 Kalcij mg/L 2 50.20 54.90 Kalij mg/L 2 0.90 1.12 12.00 0 Natrij mg/L 2 1.8 2.5 200.0 0 Magnezij mg/L 2 23.40 24.70 Kloridi mg/L 6 <2.21 3.55 250.00 0 Sulfati mg/L 2 3.7 4.9 250.0 0 Bakar ug/L 2 3.0 3.0 2000.0 0 Cink ug/L 2 9.0 14 3000.0 0 Kadmij ug/L 2 <0.03 <0.03 5.00 0 Krom ug/L 2 <0.3 <0.3 50.00 0 Nikal ug/L 2 <0.6 <0.6 20 0 Olovo ug/L 2 <0.4 <0.4 10.0 0 Živa ug/L 2 <0.08 <0.08 1.000 0 Željezo ug/L 2 <0.5 8.00 200.00 0 Mangan ug/L 2 <0.3 <0.3 50.00 0 Bor mg/L 2 <0.029 <0.029 1.000 0 Vanadij ug/L 2 <2 <2 5.0 0 Arsen ug/L 2 <0.1 0.2 10.0 0 Selen ug/L 2 <0.9 <0.9 10.0 0 Antimon ug/L 2 <1 <1 5.00 0 Aluminij ug/L 2 10.00 17.00 200.00 0 Barij ug/L 2 12 16 700 0 Srebro ug/L 2 <0.2 <0.2 10.00 0 Kobalt ug/L 2 <1 <1 Berilij ug/L 2 <1 <1 Pesticidi ukupni ug/L 2 <0.003 <0.003 0.500 0 Organoklorni pesticidi ug/L 2 <0.0005 <0.0005 0.1000 0

Page 49: ZDRAVSTVENA ISPRAVNOST VODE ZA LJUDSKU …zzjzpgz.hr/publikacije/vode_izvjestaj_2014.pdf · Nastavni ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE Zdravstveno-ekološki odjel

46

Organofosforni pest. ug/L 2 <0.003 <0.003 0.100 0 Herbicidi- Atrazin ug/L 2 <0.003 <0.003 0.100 0 Herbicidi- Simazin ug/L 2 <0.003 <0.003 0.100 0 Poliaromatski ugljikovodici ukupni ug/L 2 <0.003 <0.003 0.1000 0

Benzo(a)piren ug/L 2 <0.001 <0.001 0.0100 0 Koliformne bakterije broj/100 mL 6 0 8 0 1 Escherichia coli broj/100 mL 6 0 0 0 0 Enterokoki broj/100 mL 6 0 0 0 0 Broj kolonija na 37°C broj/1 mL 6 0 65 20 1 Broj kolonija na 22°C broj/1 mL 6 0 15 100 0 Pseudomonas aeruginosa broj/100 mL 6 0 0 0 0 Benzen ug/L 2 <0.4 <0.4 1.0 0 Trihalometani ukupni ug/L 2 2.7 15.0 100.0 0 Slobodni klor mg/L 6 <0.02 0.48 0.50 0 Suma trikloreten+tetrakloreten ug/L 2 <0.02 <0.02 10.00 0

U 2014. godini na vodovodu Gerovo pregledano je 6 uzoraka vode. Svi fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji udovoljavaju uvjetima Pravilnika, osim po mikrobiološkim pokazateljima, gdje je u jednom uzorku kao i na području Čabra dokazano prisustvo koliformnih bakterija i povišeni broj kolonija na 370C. Onečišćenje koliformnim bakterijama dokazano je u niskoj koncentraciji. Trihalometani nus produkti dezinfekcije ispitani su u 2 uzorka u rasponu od 2,7 do 15,0 µg/.

Page 50: ZDRAVSTVENA ISPRAVNOST VODE ZA LJUDSKU …zzjzpgz.hr/publikacije/vode_izvjestaj_2014.pdf · Nastavni ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE Zdravstveno-ekološki odjel

47

Tablica 24. Zdravstvena ispravnost vodovoda Tršće u 2014. godini Pokazatelji Mj. jedinica Ukupno Min. Max. MDK Neis.

Temperatura vode °C 6 10.0 17.0 25.0 0 Boja mg/L Pt/Co 6 <5 <5 20 0 Mutnoća NTU 6 0.31 0.92 4.00 0 Miris 6 bez bez bez 0 Okus 6 bez bez bez 0 pH vrijednost pH jedinica 6 7.90 8.30 9.50 0 Vodljivost uS/cm/20oC 6 314.0 411.0 2500.0 0 Ukupne suspenzije mg/L 1 <2.0 <2.0 10.0 0 Utrošak KMnO4 mg/L O2 6 0.41 1.36 5.00 0 Vodikov sulfid 1 bez bez bez 0 Tvrdoća-ukupna mg/L CaCO3 1 280 280 Amonij mg/L NH4 6 <0.003 0.006 0.500 0 Nitriti mg/L NO2 1 <0.001 <0.001 0.500 0 Cijanidi ug/L 1 1.000 1.000 50.000 0 Fosfati ugP/L 1 14.0 14.0 300.0 0 Silikati mg/L 1 1.24 1.24 50.00 0 Ukupni organski ugljik mg/L 1 1.3 1.3 Fenoli ug/l 1 <1 <1 0 Ugljikovodici ug/L 1 <2.0 <2.0 50.0 0 Anionski detergenti ug/L 1 30.0 30.0 200.0 0 Detergenti neionski ug/l 1 32 32 200 0 Nitrati mg/L NO3 6 2.13 2.71 50.00 0 Fluoridi mg/L 1 0.036 0.036 1.500 0 Kalcij mg/L 1 68.80 68.80 Kalij mg/L 1 0.48 0.48 12.00 0 Natrij mg/L 1 3.1 3.1 200.0 0 Magnezij mg/L 1 26.40 26.40 Kloridi mg/L 6 3.40 6.03 250.00 0 Sulfati mg/L 1 7.6 7.6 250.0 0 Bakar ug/L 1 7.0 7.0 2000.0 0 Cink ukupni ug/L 1 22 22 3000 0 Kadmij ug/L 1 <0.03 <0.03 5.00 0 Krom ug/L 1 <0.3 <0.3 50.0 0 Nikal ug/L 1 <0.6 <0.6 20 0 Olovo ug/L 1 <0.4 <0.4 10.0 0 Živa ug/L 1 <0.08 <0.08 1.000 0 Željezo ug/L 1 3 3 200 0 Mangan ug/L 1 <0.3 <0.3 50.00 0 Bor mg/L 1 <0.029 <0.029 1.000 0 Vanadij ug/L 1 <2 <2 5.0 0 Arsen ug/L 1 <0.1 <0.1 10.0 0 Selen ug/L 1 <0.9 <0.9 10.0 0 Antimon ug/L 1 <1 <1 5.00 0 Aluminij ug/L 1 14.00 14.00 200.00 0 Barij ug/L 1 20 20 700 0 Srebro ug/L 1 <0.2 <0.2 10.00 0 Kobalt ug/L 1 <1 <1 Berilij ug/L 1 <1 <1 Pesticidi ukupni ug/L 1 <0.003 <0.003 0.500 0 Organoklorni pesticidi ug/L 1 <0.0005 <0.0005 0.1000 0 Organofosforni pest. ug/L 1 <0.003 <0.003 0.100 0 Herbicidi- Atrazin ug/L 1 <0.003 <0.003 0.100 0

Page 51: ZDRAVSTVENA ISPRAVNOST VODE ZA LJUDSKU …zzjzpgz.hr/publikacije/vode_izvjestaj_2014.pdf · Nastavni ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE Zdravstveno-ekološki odjel

48

Herbicidi- Simazin ug/L 1 <0.003 <0.003 0.100 0 Poliaromatski ugljikovodici ukupni ug/L 1 <0.003 <0.003 0.1000 0

Benzo(a)piren ug/L 1 <0.001 <0.001 0.0100 0 Koliformne bakterije broj/100 mL 6 0 0 0 0 Escherichia coli broj/100 mL 6 0 0 0 0 Enterokoki broj/100 mL 6 0 0 0 0 Broj kolonija na 37°C broj/1 mL 6 0 20 20 0 Broj kolonija na 22°C broj/1 mL 6 0 30 100 0 Pseudomonas aeruginosa broj/100 mL 6 0 0 0 0 Benzen ug/L 1 <0.4 <0.4 1.0 0 Trihalometani ukupni ug/L 1 9.5 9.5 100.0 0 Slobodni klor mg/L 6 0.10 0.42 0.50 0 Suma trikloreten+tetrakloreten ug/L 1 <0.02 <0.02 10.00 0

Vodovod Tršće koristi vodu iz Centralnog vodoopskrbnog sustava . U 2014. godini ispitano je 6 uzoraka vode za piće od toga 5 uzoraka za potrebe redovnog monitoringa i 1 uzorak u vidu revizijskog monitoringa. Svi uzorci pokazali su izvrsnu kvalitetu kako u pogledu fizikalno –kemijskih i kemijskih svojstava tako i u pogledu mikrobioloških svojstava.

Page 52: ZDRAVSTVENA ISPRAVNOST VODE ZA LJUDSKU …zzjzpgz.hr/publikacije/vode_izvjestaj_2014.pdf · Nastavni ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE Zdravstveno-ekološki odjel

49

Tablica 25. Zdravstvena ispravnost vodovoda Prezid u 2014. godini Pokazatelji Mj. Jedinica Ukupno Min. Max. MDK Neis.

Temperatura vode °C 7 8.6 18.0 25.0 0 Boja mg/L Pt/Co 7 <5 <5 20 0 Mutnoća NTU 7 0.12 0.32 4.00 0 Okus 7 bez bez bez 0 Miris 7 bez bez bez 0 pH vrijednost pH jedinica 7 7.50 7.90 9.50 0 Vodljivost uS/cm/20oC 7 341.0 427.0 2500.0 0 Ukupne suspenzije mg/L 2 <2.0 <2.0 10.0 0 Utrošak KMnO4 mg/L O2 7 0.40 1.40 5.00 0 Vodikov sulfid 2 bez bez bez 0 Tvrdoća-ukupna mg/L CaCO3 2 272 283 Amonij mg/L NH4 7 <0.003 0.012 0.500 0 Nitriti mg/L NO2 2 <0.001 0.001 0.500 0 Cijanidi ug/L 2 3.000 3.000 50.000 0 Fosfati ugP/L 2 <0.005 <0.005 300.0 0 Silikati mg/L 2 0.64 0.71 50.00 0 Ukupni organski ugljik mg/L 1 0.8 0.8 Fenoli ug/l 2 <1 1 Ugljikovodici ug/L 2 <2.0 <2.0 50.0 0 Anionski detergenti ug/L 2 19.8 23.0 200.0 0 Detergenti neionski ug/l 2 <25 85 200 0 Nitrati mg/L NO3 7 1.79 2.02 50.00 0 Fluoridi mg/L 2 0.028 0.037 1.500 0 Kalcij mg/L 2 61.60 65.40 Kalij mg/L 2 0.28 0.75 12.00 0 Natrij mg/L 2 1.5 1.7 200.0 0 Magnezij mg/L 2 28.80 29.40 Kloridi mg/L 7 <2.21 3.19 250.00 0 Sulfati mg/L 2 2.4 2.9 250.0 0 Bakar mg/L 2 <0.5 4.0 2.00 0 Cink ug/L 2 <5 9.0 3000.0 0 Kadmij ug/L 2 <0.03 <0.03 5.00 0 Krom ug/L 2 <0.3 0.90 50.00 0 Nikal ug/L 2 <0.6 <0.6 20.00 0 Olovo ug/L 2 <0.4 <0.4 10.0 0 Živa ug/L 2 <0.08 <0.08 1.000 0 Željezo ug/L 2 <0.5 0.50 200.00 0 Mangan ug/L 2 <0.3 1.00 50.00 0 Bor mg/L 2 <0.029 <0.029 1.000 0 Vanadij ug/L 2 <2 <2 5.0 0 Arsen ug/L 2 0.1 0.2 10.0 0 Selen ug/L 2 <0.9 <0.9 10.0 0 Antimon ug/L 2 <1 <1 5.00 0 Aluminij ug/L 2 <1 2.00 200.00 0 Barij ug/L 2 2 10 700 0 Srebro ug/L 2 <0.2 <0.2 10.00 0 Kobalt ug/L 2 <1 <1 Berilij ug/L 2 <1 <1 Pesticidi ukupni ug/L 2 <0.003 <0.003 0.500 0 Organoklorni pesticidi ug/L 2 <0.0005 <0.0005 0.1000 0 Organofosforni pest. ug/L 2 <0.003 <0.003 0.100 0 Herbicidi- Atrazin ug/L 2 <0.003 <0.003 0.100 0

Page 53: ZDRAVSTVENA ISPRAVNOST VODE ZA LJUDSKU …zzjzpgz.hr/publikacije/vode_izvjestaj_2014.pdf · Nastavni ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE Zdravstveno-ekološki odjel

50

Herbicidi- Simazin ug/L 2 <0.003 <0.003 0.100 0 Poliaromatski ugljikovodici ukupni ug/L 2 <0.003 <0.003 0.1000 0

Benzo(a)piren ug/L 2 <0.001 <0.001 0.0100 0 Koliformne bakterije broj/100 mL 7 0 0 0 0 Escherichia coli broj/100 mL 7 0 0 0 0 Enterokoki broj/100 mL 7 0 0 0 0 Broj kolonija na 37°C broj/1 mL 7 0 20 20 0 Broj kolonija na 22°C broj/1 mL 7 0 2 100 0 Pseudomonas aeruginosa broj/100 mL 7 0 0 0 0 Benzen ug/L 2 <0.4 <0.4 1.0 0 Trihalometani ukupni ug/L 2 4.6 6.8 100.0 0 Slobodni klor mg/L 7 0.32 0.50 0.50 0 Bromati ug/L 1 <2 <2 10 0 Suma trikloreten+tetrakloreten ug/L 2 <0.02 <0.02 10.00 0 Akrilamid ug/L 1 <0.05 <0.05 0.10 0 Epiklorhidrin ug/L 1 <0.05 <0.05 0.10 0 Vinilklorid ug/L 1 <0.2 <0.2 0.50 0

U 2014. godini na području Prezida ispitano je 7 uzoraka vode za ljudsku potrošnju od kojih je 5 uzoraka bilo redovitog monitoringa, a 2 su uzorka revizijskog monitoringa. Voda je po osnovnim fizikalno-kemijskim pokazateljima vrlo dobre kvalitete; vrlo niske mutnoće, bez boje okusa i mirisa te vrlo niske organske tvari koja je praćena kroz pokazatelj utroška KMnO4. Hranjive soli amonij, nitriti i fosfati dokazani su u vrlo niskim koncentracijama. Specifični pokazatelji kao metali dokazani su ili ispod granica kvantifikacije za pojedini metal ili u vrlo niskim koncentracijama. Od organskih spojeva u mjerljivim koncentracijama dokazane su vrijednosti trihalometana nus produkata dezinfekcije s plinskim ili tekućim klorom i to u rasponu od 4,6 µg/l do 6,8 µg/l što predstavlja vrlo niske koncentracije ovih spojeva. Mikrobiološki pokazatelji u svim su uzorcima bili ispravni.

Page 54: ZDRAVSTVENA ISPRAVNOST VODE ZA LJUDSKU …zzjzpgz.hr/publikacije/vode_izvjestaj_2014.pdf · Nastavni ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE Zdravstveno-ekološki odjel

51

Tablica 26. Zdravstvena ispravnost vodovoda Plešce u 2014. godini Pokazatelji Mj. jedinica Ukupno Min. Max. MDK Neis.

Temperatura vode °C 4 11.0 15.0 25.0 0 Boja mg/L Pt/Co 4 <5 <5 20 0 Mutnoća NTU 4 0.26 1.20 4.00 0 Miris 4 bez bez bez 0 Okus 4 bez bez bez 0 pH vrijednost pH jedinica 4 7.00 7.80 9.50 0 Vodljivost uS/cm/20oC 4 25.5 228.0 2500.0 0 Ukupne suspenzije mg/L 1 <2.0 <2.0 10.0 0 Utrošak KMnO4 mg/L O2 4 0.35 0.83 5.00 0 Vodikov sulfid 1 bez bez bez 0 Tvrdoća-ukupna mg/L CaCO3 1 181 181 Amonij mg/L NH4 4 <0.003 0.007 0.500 0 Nitriti mg/L NO2 1 0.001 0.001 0.500 0 Cijanidi ug/L 1 4.000 4.000 50.000 0 Fosfati ugP/L 1 <0.005 <0.005 300.0 0 Silikati mg/L 1 1.45 1.45 50.00 0 Ukupni organski ugljik mg/L 1 0.9 0.9 Fenoli ug/l 1 <1 <1 Ugljikovodici ug/L 1 <2.0 <2.0 50.0 0 Anionski detergenti ug/L 1 38.0 38.0 200.0 0 Detergenti neionski ug/l 1 48 48 200 0 Nitrati mg/L NO3 4 1.27 3.36 50.00 0 Fluoridi mg/L 1 <0.006 <0.006 1.500 0 Kalcij mg/L 1 65.20 65.20 Kalij mg/L 1 0.23 0.23 12.00 0 Natrij mg/L 1 1.2 1.2 200.0 0 Magnezij mg/L 1 4.48 4.48 Kloridi mg/L 4 <2.21 0.76 250.00 0 Sulfati mg/L 1 2.5 2.5 250.0 0 Bakar ug/L 1 7.0 7.0 2000.0 0 Cink ukupni ug/L 1 23 23 3000 0 Kadmij ug/L 1 <0.03 <0.03 5.00 0 Krom ug/L 1 <0.3 <0.3 50.0 0 Nikal ug/L 1 <0.6 <0.6 20 0 Olovo ug/L 1 <0.4 <0.4 10.0 0 Živa ug/L 1 <0.08 <0.08 1.000 0 Željezo ug/L 1 5 5 200 0 Mangan ug/L 1 0.40 0.40 50.00 0 Bor mg/L 1 <0.029 <0.029 1.000 0 Vanadij ug/L 1 <2 <2 5.0 0 Arsen ug/L 1 <0.1 <0.1 10.0 0 Selen ug/L 1 <0.9 <0.9 10.0 0 Antimon ug/L 1 <1 <1 5.00 0 Aluminij ug/L 1 8.00 8.00 200.00 0 Barij ug/L 1 13 13 700 0 Srebro ug/L 1 <0.2 <0.2 10.00 0 Kobalt ug/L 1 <1 <1 Berilij ug/L 1 <1 <1 Pesticidi ukupni ug/L 1 <0.003 <0.003 0.500 0 Organoklorni pesticidi ug/L 1 <0.0005 <0.0005 0.1000 0 Organofosforni pest. ug/L 1 <0.003 <0.003 0.100 0 Herbicidi- Atrazin ug/L 1 <0.003 <0.003 0.100 0

Page 55: ZDRAVSTVENA ISPRAVNOST VODE ZA LJUDSKU …zzjzpgz.hr/publikacije/vode_izvjestaj_2014.pdf · Nastavni ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE Zdravstveno-ekološki odjel

52

Herbicidi- Simazin ug/L 1 <0.003 <0.003 0.100 0 Poliaromatski ugljikovodici ukupni ug/L 1 <0.003 <0.003 0.1000 0

Benzo(a)piren ug/L 1 <0.001 <0.001 0.0100 0 Koliformne bakterije broj/100 mL 4 0 20 0 1 Escherichia coli broj/100 mL 4 0 20 0 1 Enterokoki broj/100 mL 4 0 9 0 2 Broj kolonija na 37°C broj/1 mL 4 0 30 20 1 Broj kolonija na 22°C broj/1 mL 4 0 320 100 1 Pseudomonas aeruginosa broj/100 mL 4 0 0 0 0 Benzen ug/L 1 <0.4 <0.4 1.0 0 Trihalometani ukupni ug/L 1 0.3 0.3 100.0 0 Slobodni klor mg/L 4 <0.02 0.28 0.50 0 Suma trikloreten+tetrakloreten ug/L 1 <0.02 <0.02 10.00 0

U mjestu Plešce tijekom 2014. godine ispitana su 4 uzorka vode za ljudsku potrošnju; od čega su 3 uzorka ispitana u vidu redovitog monitoringa dok je 1 uzorak ispitan u vidu revizijskog monitoringa. Osnovni fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji bili su dobri. Voda je bila optimalne pH vrijednosti koja se kretala od 7.00 do 7.80, a vrlo niske mutnoće u rasponu od 0,26 do 1,20 NTU. Vodljivost uzoraka je varirala od 25,5 do 228 µS/cm ovisno o tome koji je izvor bio uključen u vodoopskrbu mjesta Plešce. Naime, niža elektrovodljivost i niža pH vrijednost karakteristična je za izvor Požarnica koji se također može uključiti u vodoopskrbu mjesta Plešce. Ostali kemijski pokazatelji bili su dobri. Uzorci su niskih vrijednosti hranjivih tvari i organske tvari koja se prati preko utroška KMnO4 i ukupnog organskog ugljika. Svi ispiatani metali detektirani su ili ispod granica kvantifikacije pojedinog metala ili u rasponu vrlo niskih vrijednosti. Specifični organski spojevi: pesticidi, policiklički aromatski ugljikovodici, benzen i benzo(a) piren nisu detektirani. Trihalometani su dokazani u vrlo niskoj koncentraciji od <0,3 µg/l. Slobodni klor se kretao u rasponu od <0,02 do 0,28 mg/l. Uzorci nisu pokazali dobru mikrobiološku kvalitetu-. Od 4 ispitana uzorka, 2 su uzorka bila zdravstveno neispravna. U 1 uzorku pronađeni su i koliformne bakterije, Escherichia coli, enterokoki i broj kolonija na 220 i 370C, dok je u 2 uzorku dokazano prisustvo enterokoka koji direktno upućuju na fekalno onečišćenje.

Page 56: ZDRAVSTVENA ISPRAVNOST VODE ZA LJUDSKU …zzjzpgz.hr/publikacije/vode_izvjestaj_2014.pdf · Nastavni ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE Zdravstveno-ekološki odjel

53

Tablica 27. Zdravstvena ispravnost vodovoda Mandli u 2014. godini Pokazatelji Mj. jedinica Ukupno Min. Max. MDK Neis.

Temperatura vode °C 4 10.0 16.0 25.0 0 Boja mg/L Pt/Co 4 <5 <5 20 0 Mutnoća NTU 4 0.29 1.00 4.00 0 Okus 4 bez bez bez 0 Miris 4 bez bez bez 0 pH vrijednost pH jedinica 4 6.30 6.50 9.50 2 Vodljivost uS/cm/20oC 4 37.1 42.9 2500.0 0 Ukupne suspenzije mg/L 1 <2.0 <2.0 10.0 0 Utrošak KMnO4 mg/L O2 4 0.42 0.53 5.00 0 Vodikov sulfid 1 bez bez bez 0 Tvrdoća-ukupna mg/L CaCO3 1 30 30 Amonij mg/L NH4 4 <0.003 0.013 0.500 0 Nitriti mg/L NO2 1 <0.001 0.000 0.500 0 Cijanidi ug/L 1 2.000 2.000 50.000 0 Fosfati ugP/L 1 5.1 5.1 300.0 0 Silikati mg/L 1 2.48 2.48 50.00 0 Ukupni organski ugljik mg/L 1 1.4 1.4 Fenoli ug/l 1 1 1 Ugljikovodici ug/L 1 <2.0 <2.0 50.0 0 Anionski detergenti ug/L 1 28.0 28.0 200.0 0 Detergenti neionski ug/l 1 <25 <25 200 0 Nitrati mg/L NO3 4 4.59 5.14 50.00 0 Fluoridi mg/L 1 <0.006 <0.006 1.500 0 Kalcij mg/L 1 7.61 7.61 Kalij mg/L 1 0.75 0.75 12.00 0 Natrij mg/L 1 4.7 4.7 200.0 0 Magnezij mg/L 1 2.80 2.80 Kloridi mg/L 4 1.93 3.55 250.00 0 Sulfati mg/L 1 1.0 1.0 250.0 0 Bakar mg/L 1 <0.5 <0.5 2.00 0 Cink ug/L 1 30.0 30.0 3000.0 0 Kadmij ug/L 1 <0.03 <0.03 5.00 0 Krom ug/L 1 1.00 1.00 50.00 0 Nikal ug/L 1 <0.6 <0.6 20.00 0 Olovo ug/L 1 0.6 0.6 10.0 0 Živa ug/L 1 0.080 0.080 1.000 0 Željezo ug/L 1 5.00 5.00 200.00 0 Mangan ug/L 1 0.70 0.70 50.00 0 Bor mg/L 1 <0.029 <0.029 1.000 0 Vanadij ug/L 1 <2 <2 5.0 0 Arsen ug/L 1 0.2 0.2 10.0 0 Selen ug/L 1 <0.9 <0.9 10.0 0 Antimon ug/L 1 <1 <1 5.00 0 Aluminij ug/L 1 8.00 8.00 200.00 0 Barij ug/L 1 9 9 700 0 Srebro ug/L 1 <0.2 <0.2 10.00 0 Kobalt ug/L 1 <1 <1 Berilij ug/L 1 <1 <1 Pesticidi ukupni ug/L 1 <0.003 <0.003 0.500 0 Organoklorni pesticidi ug/L 1 <0.0005 <0.0005 0.1000 0 Organofosforni pest. ug/L 1 <0.003 <0.003 0.100 0 Herbicidi- Atrazin ug/L 1 <0.003 <0.003 0.100 0

Page 57: ZDRAVSTVENA ISPRAVNOST VODE ZA LJUDSKU …zzjzpgz.hr/publikacije/vode_izvjestaj_2014.pdf · Nastavni ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE Zdravstveno-ekološki odjel

54

Herbicidi- Simazin ug/L 1 <0.003 <0.003 0.100 0 Poliaromatski ugljikovodici ukupni ug/L 1 <0.003 <0.003 0.1000 0

Benzo(a)piren ug/L 1 <0.001 <0.001 0.0100 0 Koliformne bakterije broj/100 mL 4 0 6 0 1 Escherichia coli broj/100 mL 4 0 6 0 1 Enterokoki broj/100 mL 4 0 0 0 0 Broj kolonija na 37°C broj/1 mL 4 3 400 20 1 Broj kolonija na 22°C broj/1 mL 4 0 56 100 0 Pseudomonas aeruginosa broj/100 mL 4 0 0 0 0 Benzen ug/L 1 <0.4 <0.4 1.0 0 Trihalometani ukupni ug/L 1 <1 <1 100.0 0 Slobodni klor mg/L 4 <0.02 0.12 0.50 0 Bromati ug/L 1 <2 <2 10 0 Suma trikloreten+tetrakloreten ug/L 1 <0.02 <0.02 10.00 0 Akrilamid ug/L 1 <0.05 <0.05 0.10 0 Epiklorhidrin ug/L 1 <0.05 <0.05 0.10 0 Vinilklorid ug/L 1 <0.2 <0.2 0.50 0

Tijekom 2014.u mjestu Mandli ispitana su 4 uzorka voda za ljudsku potrošnju. Voda se crpi s manjeg izvora Mandli, koji je karakterističan po nižoj pH vrijednosti, niskoj elektrovodljivosti i niskoj ukupnoj tvrdoći što ovu vodu svrstava u vrlo meku vodu. Svi fizikalno –kemijski i kemijski pokazatelji bili su dobri, međutim u jednom je uzorku dokazano prisustvo koliformnih bakterija, Escherichiae coli te broja kolonija na 370C, što je odraz neredovitog dezinficiranja vode za piće.

Page 58: ZDRAVSTVENA ISPRAVNOST VODE ZA LJUDSKU …zzjzpgz.hr/publikacije/vode_izvjestaj_2014.pdf · Nastavni ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE Zdravstveno-ekološki odjel

55

Tablica 28. Zdravstvena ispravnost vodovoda Žagari u 2014. godini Pokazatelji Mj. jedinica Ukupno Min. Max. MDK Neis.

Temperatura vode °C 4 8.0 15.0 25.0 0 Boja mg/L Pt/Co 4 <5 <5 20 0 Mutnoća NTU 4 0.25 0.47 4.00 0 Okus 4 bez bez bez 0 Miris 4 bez bez bez 0 pH vrijednost pH jedinica 4 6.20 6.70 9.50 3 Vodljivost uS/cm/20oC 4 41.0 50.6 2500.0 0 Ukupne suspenzije mg/L 1 <2.0 <2.0 10.0 0 Utrošak KMnO4 mg/L O2 4 0.40 1.05 5.00 0 Vodikov sulfid 1 bez bez bez 0 Tvrdoća-ukupna mg/L CaCO3 1 38 38 Amonij mg/L NH4 4 <0.003 0.008 0.500 0 Nitriti mg/L NO2 1 0.001 0.001 0.500 0 Cijanidi ug/L 1 2.000 2.000 50.000 0 Fosfati ugP/L 1 8.0 8.0 300.0 0 Silikati mg/L 1 3.33 3.33 50.00 0 Ukupni organski ugljik mg/L 1 0.8 0.8 Fenoli ug/l 1 <1 <1 Ugljikovodici ug/L 1 <2.0 <2.0 50.0 0 Anionski detergenti ug/L 1 44.0 44.0 200.0 0 Detergenti neionski ug/l 1 <25 <25 200 0 Nitrati mg/L NO3 4 1.30 3.61 50.00 0 Fluoridi mg/L 1 0.053 0.053 1.500 0 Kalcij mg/L 1 8.38 8.38 Kalij mg/L 1 0.29 0.29 12.00 0 Natrij mg/L 1 2.3 2.3 200.0 0 Magnezij mg/L 1 4.24 4.24 Kloridi mg/L 4 <2.21 0.87 250.00 0 Sulfati mg/L 1 5.0 5.0 250.0 0 Bakar mg/L 1 0.05 0.05 2.00 0 Cink ug/L 1 14.0 14.0 3000.0 0 Kadmij ug/L 1 <0.03 <0.03 5.00 0 Krom ug/L 1 <0.3 <0.3 50.00 0 Nikal ug/L 1 <0.6 <0.6 20.00 0 Olovo ug/L 1 <0.4 <0.4 10.0 0 Živa ug/L 1 0.200 0.200 1.000 0 Željezo ug/L 1 9.00 9.00 200.00 0 Mangan ug/L 1 <0.3 <0.3 50.00 0 Bor mg/L 1 <0.029 <0.029 1.000 0 Vanadij ug/L 1 <2 <2 5.0 0 Arsen ug/L 1 <0.1 <0.1 10.0 0 Selen ug/L 1 <0.9 <0.9 10.0 0 Antimon ug/L 1 <1 <1 5.00 0 Aluminij ug/L 1 12.00 12.00 200.00 0 Barij ug/L 1 2 2 700 0 Srebro ug/L 1 <0.2 <0.2 10.00 0 Kobalt ug/L 1 <1 <1 Berilij ug/L 1 <1 <1 Pesticidi ukupni ug/L 1 <0.003 <0.003 0.500 0 Organoklorni pesticidi ug/L 1 <0.0005 <0.0005 0.1000 0 Organofosforni pest. ug/L 1 <0.003 <0.003 0.100 0 Herbicidi- Atrazin ug/L 1 <0.003 <0.003 0.100 0

Page 59: ZDRAVSTVENA ISPRAVNOST VODE ZA LJUDSKU …zzjzpgz.hr/publikacije/vode_izvjestaj_2014.pdf · Nastavni ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE Zdravstveno-ekološki odjel

56

Herbicidi- Simazin ug/L 1 <0.003 <0.003 0.100 0 Poliaromatski ugljikovodici ukupni ug/L 1 <0.006 <0.003 0.1000 0

Benzo(a)piren ug/L 1 <0.001 <0.001 0.0100 0 Koliformne bakterije broj/100 mL 4 0 60 0 3 Escherichia coli broj/100 mL 4 0 10 0 2 Enterokoki broj/100 mL 4 0 15 0 2 Broj kolonija na 37°C broj/1 mL 4 2 420 20 1 Broj kolonija na 22°C broj/1 mL 4 0 50 100 0 Pseudomonas aeruginosa broj/100 mL 4 0 0 0 0 Benzen ug/L 1 <0.4 <0.4 1.0 0 Trihalometani ukupni ug/L 1 <1 <1 100.0 0 Slobodni klor mg/L 4 <0.02 0.03 0.50 0 Bromati ug/L 1 <2 <2 10 0 Suma trikloreten+tetrakloreten ug/L 1 <0.02 <0.02 10.00 0 Akrilamid ug/L 1 <0.05 <0.05 0.10 0 Epiklorhidrin ug/L 1 <0.05 <0.05 0.10 0 Vinilklorid ug/L 1 <0.2 <0.2 0.50 0

Kao i mjestu Mandli, tako je u mjestu Žagari ispitano 4 uzoraka vode za ljudsku potrošnju. Voda dolazi iz manjeg izvora Žagari koji je sličnih kemijskih karakteristika kao i izvor Mandli; niske pH vrijednosti koja se kretala od 6,20 do 6,70. Obzirom na ovu nižu pH vrijednost, voda je bila 3 puta zdravstveno neispravna, međutim nizak pH je prirodna karakteristika ovog izvorišta. Preostali kemijski pokazatelji bili su zdravstveno ispravni, osim mikrobioloških pokazatelja gdje su čak 3 od 4 ispitana uzorka bila zdravstveno neispravna. Zbirna ocijena za vodovode na području Čabra je dobra u mjestima koja su spojena na Centralni vodoopskrbni sustav, gdje je i dezinfekcija kontinuirana odnosno stalna. Međutim, u mjestima Plešce, Mandli i Žagari koja se opskrbljuju iz manjih izvora još se uvijek javljaju mikrobiološka onečišćenja što vodu iz vodovoda u ovim mjestima čini potencijalno nesigurnom za piće.

Page 60: ZDRAVSTVENA ISPRAVNOST VODE ZA LJUDSKU …zzjzpgz.hr/publikacije/vode_izvjestaj_2014.pdf · Nastavni ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE Zdravstveno-ekološki odjel

57

4. ZAKLJUČAK Tablica 28. Zdravstvena ispravnost vode za piće u 2014. godini po vodoopskrbnim

sustavima

Vodoopskrbni sustav

Broj redovni uzorci

Broj revizijski

uzorci

Ukupno neispravno

Razlog neispravnosti Broj kemijski/ postotak

Broj bakteriološki/ postotak

Rijeka 569 28 1 1 (mutnoća) 0

Opatija 68 8 0 0 0

Žrnovnica 156 18 4 0

4 (KB,E.coli, Enterokoki

Pseudomonas UBB)

Cres-Lošinj 39 6 1 0

1

UBB

Ponikve- Krk 69 10 0

0

0

Vrelo Rab 39 3 0 0 0

Komunalac Delnice 52 14 3 3

(pH, rez.klor) 0

Komunalac Vrbovsko 15 5 2

2 (mutnoća, aluminij,

željezo)

1 UBB

Čabranka Čabar 28 11 11 5

(pH)

9 (KB, E.coli, enterokoki,

UBB)

Ukupno 1035 101 22

(2,0%) 11 (0,9%) 15 (1,3%)

Legenda: Niski pH – prirodna osobina nekih izvora u Gorskom kotaru KB – koliformne bakterije, bakterije nisu uvijek vezane direktno uz fekalno onečišćenje E.coli – Escherichia coli, indikator fekalnog zagađenja Pseudomonas aeruginosa-ubikvitarna bakterija, prisutna u vodi i tlu, sklona stvaranju biofilma UBB – ukupan broj kolonija– nemaju štetni učinak na zdravlje ljudi, to je pokazatelj higijenskog održavanja vodovodnog sustava NAPOMENA: Broj ukupno neispravnih uzorka kao i broj pojedinačno neispravnih uzoraka po vodovodima

nije jednak zbroju kemijskih i bakteriološki neispravnih uzoraka. Uzorak može biti i kemijski i

bakteriološki neispravan, a u konačnici se ocjenjuje kao jedan neispravan uzorak. Takav je primjer voda

vodovoda Čabar, gdje imamo 9 bakteriološki neispravnih uzoraka i 5 kemijski neispravnih uzoraka, ali 1

uzorak bio je i kemijski i bakteriološki neispravan, pa zbroj nije 14 neispravnih uzoraka nego 11 kako je i

prikazano.

Page 61: ZDRAVSTVENA ISPRAVNOST VODE ZA LJUDSKU …zzjzpgz.hr/publikacije/vode_izvjestaj_2014.pdf · Nastavni ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE Zdravstveno-ekološki odjel

58

U 2014.g. ukupno je pregledano 1035 uzorka vode za ljudsku potrošnju u obimu analiza kako propisuje redoviti monitoring, dok je 101 uzorak ispitan u obimu analiza kako propisuje revizijski monitoring. Ukupno je bilo 22 neispravna uzorka što čini 2,0 % u odnosu na ukupan broj uzoraka iz redovnog i revizijskog monitoringa. Fizikalno – kemijskih je bilo neispravno 11 uzoraka ili 0,9%, dok je bakteriološki bilo neispravno 15 uzoraka ili 1,3%. Slika 1. prikazuje postotak neispravnih uzoraka po vodoopskrbnim sustavima.

Slika 1. Postotak neispravnih uzoraka u vodovodima na području Primorsko-goranske županije

Od fizikalno-kemijskih parametara uzrok neispravnosti bili su: mutnoća povišeni rezidualni klor, niski pH te u jednom uzorku povišeni aluminij i željezo (slika 2).

Slika 2. Uzroci kemijske neispravnosti voda za piće izraženi kao postotak u odnosu na ukupan broj kemijski neispravnih uzoraka u 2014. godini.

Page 62: ZDRAVSTVENA ISPRAVNOST VODE ZA LJUDSKU …zzjzpgz.hr/publikacije/vode_izvjestaj_2014.pdf · Nastavni ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE Zdravstveno-ekološki odjel

59

U bakteriološkim ispitivanjima uzroci neispravnosti bili su zastupljeni po svim ispitivanim pokazateljima kao što su: koliformne bakterije, Escherichia coli, enterokoki, Pseudomonas aeruginosa i ukupan broj kolonija (slika 3).

Slika 3. Uzroci mikrobiološke neispravnosti vode za piće izraženi kao postotak u odnosu na ukupan broj mikrobiološki neispravnih uzoraka

Page 63: ZDRAVSTVENA ISPRAVNOST VODE ZA LJUDSKU …zzjzpgz.hr/publikacije/vode_izvjestaj_2014.pdf · Nastavni ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE Zdravstveno-ekološki odjel

60

Zaključna razmatranja

Vodovodi na području Vrbovskog i Čabra imaju najveći postotak zdravstveno neispravnih uzoraka. Međutim, moramo napomenuti da je u 2014. godini prvi put napravljen plan monitoringa obzirom na novi Pravilnik koji je izašao krajem 2013. godine. Ovim novim Pravilnikom o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju (NN 125/13) u potpunosti se promijenio izračun prema tablici 2. Pravilnika koji propisuje učestalost uzorkovanja i analizu vode za ljudsku potrošnju iz vodoopskrbne mreže, a sve obzirom na količinu isporučene vode. Količinu isporučene vode anketom dobivamo od strane komunalnih društava na području Primorsko-goranske županije, a sve prema vodoopskrbnim zonama koje su definirane za područje cijele Republike Hrvatske u suradnji Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, županijskih zavoda i komunalnih društva. Obzirom da na pojedinim vodovodima imamo jako malo isporučene vode, a to su prvenstveno vodovodi na području Gorskog kotara i broj ispitanih uzoraka je mali koji prema našem mišljenju ne pokriva cjelogodišnji monitoring, pa u konačnici s takvim brojem uzoraka ne možemo u potpunosti dobiti realnu sliku o pravom stanju o zdavstvenoj ispravnosti vode za ljudsku potrošnju. Tako na primjer na području vodovoda Delnice kojim se opskrbljuju mjesta: Delnice, Fužine, Lokve-Crni -Lug, Ravna Gora, Skrad, Brod Moravice ukupno je ispitano samo 66 uzoraka od kojih je bilo 3 neispravna uzorka. Na području Vrbovskog gdje se opskrbljuje više mjesta na području vodovoda Vrbovsko, Gomirje i Ljubošina u cijeloj godini ispitano je svega 20 uzoraka od kojih 2 uzorka nisu zadovoljila uvjetima Pravilnika. Na području Čabra gdje voda iz Centralnog vodoopskrbnog sustava opskrbljuje mjesta Čabar, Prezid, Tršće i Gerovo, te na području Plešca gdje se voda dobiva iz izvora Podstene, Mandli gdje dolazi voda iz izvora Mandli i Donji Žagari gdje dolazi voda iz izvora Žagari ukupno je ispitano 39 uzoraka. Od tog broja 11 uzoraka nije zadovoljilo uvjetima Pravilnika. S obzirom na ovaj broj ispitanih uzoraka na području Vrbovskog imamo samo dva neispravna uzorka, a to je u odnosu na ukupan broj uzoraka već 10 % neispravnih uzoraka, ista situacija je i na području Čabra gdje 11 neispravnih uzoraka čini čak 28% neispravnih uzoraka. Bez obzira na rečeno, ipak su komunalna društva na području Gorskog kotara uložila puno truda i financijskih sredstava ugradnjom dodatnih klorinatora, pa je i to utjecalo na poboljšanje kvalitete vode za piće. Naime, dva neispravna uzorka na području Vrbovskog nisu odgovarala uvjetima Pravilnika zbog povećane mutnoće i koncentracije aluminija i željeza u jednom uzorku, dok je u drugom uzorku detektiran povećan broj kolonija na 220C koji u stvari nema zdravstvenog učinka. Na području Čabra u mjestu Čabar jedan uzorak nije odgovarao zbog prisustva koliformnih bakterija i ukupnog broja kolonija, u Gerovu 2 uzorka nisu odgovarala bakteriološki i to zbog koliformnih bakterija i ukupnog broja kolonija, dok je nešto lošija situacija na području Plešca, Mandli i mjesta Žagari gdje je očito dezinfekcija vode još uvijek diskontinuirana.

Page 64: ZDRAVSTVENA ISPRAVNOST VODE ZA LJUDSKU …zzjzpgz.hr/publikacije/vode_izvjestaj_2014.pdf · Nastavni ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE Zdravstveno-ekološki odjel

61

Na području ovih mjesta detektirane su koliformne bakterije, E.coli i enterokoki koji su direktni indikatori fekalnog zagađenja. Mišljenja smo dok god se na nekom vodovodu pojavljuje fekalno zagađenje da su ovi vodovodi potencijalno nesigurni i mogući izvor hidričnih epidemija te je i nadalje potrebno uložiti dodatne napore u zaštitu izvorišta, bez obzira na automatsko kloriranje, pojačano voditi brigu o sanitarno-tehničkom održavanju vodovoda te izgradnji kanalizacijskog sustava. Kod ostalih vodovoda uzrok neispravnosti je uglavnom bio povišeni broj kolonija i pH koji je prirodna osobina nekih izvora u Gorskom kotaru. Ove godine na vodovodu Žrnovnica kod 4 uzorka detektirano je fekalno onečišćenje koje je nakon ispiranja cjevovoda i ispravne dezinfekcije otklonjeno i ponovljeni uzorci su bili zdravstveno ispravni. Na području Županije; vodovodi Opatija, Ponikve i Rab nisu imali niti jedan neispravan uzorak, dok je na ostalim vodovodima kao što su Rijeka koja ima i puno ispitanih uzoraka, bio samo po jedan neispravan uzorak. Obzirom na sve rečeno, glavne preporuke za sve vodovode odnose se na dobro održavanje vodoopskrbnog sustava uz redovitu i kontinuiranu dezinfekciju vode za piće.