zavr ni rad - obrada laserom, obrada plazmom, rezanje vodenim mlazom, obrada elektroerozijom,...

Download ZAVR NI RAD -  obrada laserom, obrada plazmom, rezanje vodenim mlazom, obrada elektroerozijom, mjesno taljenje, zavrna obrada. Popis tablica Tablica 2.1

If you can't read please download the document

Post on 06-Feb-2018

281 views

Category:

Documents

19 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • SVEUILITE U ZAGREBU

  FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE

  ZAVRNI RAD

  Igor Bari

  Zagreb, 2012.

 • SVEUILITE U ZAGREBU

  FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE

  ZAVRNI RAD

  Voditelj rada: dr.sc. Mladen ercer, profesor Igor Bari

  Zagreb, 2012.

 • Izjavljujem da sam ovaj rad izradio samostalno, sluei se steenim znanjem i

  navedenom literaturom.

  Zahvala:

  Zahvaljujem voditelju rada, dr. sc. Mladenu erceru na

  razumijevanju, korisnim savjetima i usmjeravanju pri

  izradi rada.

  Takoer se zahvaljujem ostalim kolegama koji su na

  bilo koji nain pomogli u izradi.

  Posebno zahvaljujem svojoj obitelji na podrci i

  strpljenju tijekom cijelog mog kolovanja.

 • 5

  SAETAK

  U radu su opisana svojstva polimernih materijala i utjecaj svojstava na njihovu obradljivost.

  Zatim su obraena svojstva alata za obradu polimera odvajanjem estica te problemi

  vezani uz elastini povrat i zagrijavanje alata. Na posljetku su opisane vrste obrade,

  geometrija alata i reimi rada tijekom obrade.

 • 6

  Kljune rijei: polimerni materijali, obrada odvajanjem estica, elastini povrat, toplinska

  provodnost, brzina obrade, posmak, prednji kut alata, stranji kut alata, zranost, hlaenje

  alata, tokarenje, glodanje, buenje, razvrtavanje, piljenje, narezivanje navoja, urezivanje

  navoja, obrada laserom, obrada plazmom, rezanje vodenim mlazom, obrada

  elektroerozijom, mjesno taljenje, zavrna obrada.

  Popis tablica

  Tablica 2.1. Prednosti i nedostaci polimernih materijala u odnosu na druge konstrukcijske

  materijale[11] ............................................................................................... 17

  Tablica 4.1. Reimi rada prilikom tokarenja polimernih materijala [3] ................................. 23

  Tablica 4.2. Reimi rada prilikom eonog glodanja [3] ....................................................... 25

  Tablica 4.3. Reimi rada prilikom buenja [3] ..................................................................... 27

  Tablica 4.4. Nominalni promjer provrta [3] .......................................................................... 27

  Tablica 4.5. Reimi rada prilikom razvrtavanja [3] .............................................................. 28

  Tablica 4.6. Posmaci prilikom razvrtavanja [3] .................................................................... 28

  Tablica 4.7. Reimi rada prilikom piljenja krunom pilom [3] .............................................. 30

  Tablica 4.8. Modificiranje svojstava materijala obradom plazmom i mogunost njihove

  primjene[12] ................................................................................................. 33

 • 7

  Popis slika

  Slika 4.1. Geometrija alata za tokarenje [2] ........................................................................ 22

  Slika 4.2. Geometrija alata za glodanje [2] ......................................................................... 24

  Slika 4.3. Geometrija alata za buenje [2] .......................................................................... 26

  Slika 4.4. Geometrija alata krune pile za rezanje polimernih obradaka [2] ....................... 29

  Slika 4.5. Geometrija alata ravne pile za rezanje polimernih obradaka [2] ......................... 31

 • 8

  Popis kratica:

  PE polietilen

  PP - polipropilen

  PVC - poli(vinil-klorid)

  PS polistiren

  PET - poli(etilen-terftalat)

  PA 6 i PA66 poliamidi

  POM - poli(oksi-metilen)

  PBT - poli(butilen-tereftalat)

  PTFE - poli(tetrafluoretilen) (teflon)

  PMMA - poli(metil-metakrilat) (pleksiglas)

  PC - polikarbonat

  PF - fenol-formaldehidne smole

  MF - melamin- formaldehidne smole

  UP - nezasieni poliesteri

  EP - epoksidne smole

  PUR - poliuretan

  ABS - akrilnitril/butadien/stiren

  CA - celulozni acetat

  NR - prirodni kauuk

  PA - poliamid (najlon)

  PI - poliimid

  TPUR - poliuretan (elastoplastomerni)

  PB polibutadien

 • 9

  Popis oznaka s mjernim jedinicama:

  - gustoa [kg/ ]

  - toplinska vodljivost [W/(mK)]

  E - modul elastinosti [N/ ]

  - stranji kut []

  - prednji kut []

  - kut zavojnice []

  kut poprene otrice []

  - vrni kut []

  brzina rezanja [m/min]

  posmina brzina [m/min]

  f - posmak [mm/o]

  vrstoa [N/ ]

  - posmak po zubu [mm]

  b irina glavne otrice [mm]

  d promjer svrdla, promjer krune pile [mm]

  - irina fasete [mm]

  t razmak zuba alata [mm]

  vlana vrstoa [N/ ]

  trajna dinamika vrstoa materijala [N/ ]

  - granica teenja [N/ ]

 • 10

  SADRAJ

  1.UVOD .............................................................................................................................. 11

  2. SVOJSTVA POLIMERNIH MATERIJALA....................................................................... 12

  2.1. Utjecaj svojstava polimernih materijala na njihovu obradljivost .................................. 15

  2.2. Prednosti i nedostaci polimernih materijala u odnosu na druge konstrukcijske

  materijale .................................................................................................................... 17

  3. OBRADA POLIMERA ODVAJANJEM ESTICA ........................................................... 18

  3.1. Znaajne upute pri obradi polimernih materijala odvajanjem estica .......................... 19

  3.2. Svojstva alata za obradu polimera odvajanjem estica .............................................. 19

  3.3. Problemi zagrijavanja pri obradi polimernih materijala odvajanjem estica ................ 20

  3.3.1. Osnovne mjere opreza za spreavanje prekomjernog zagrijavanja alata u

  podruju obrade ................................................................................................... 21

  3.3.2. Hlaenje alata ....................................................................................................... 21

  4. POPIS OBRADA ODVAJANJEM ESTICA ................................................................... 22

  4.1. Tokarenje .................................................................................................................... 22

  4.2. Glodanje ..................................................................................................................... 24

  4.3. Buenje ....................................................................................................................... 26

  4.4. Razvrtavanje ............................................................................................................... 27

  4.5. Piljenje ........................................................................................................................ 28

  4.5.1. Piljenje krunom pilom .......................................................................................... 29

  4.5.2. Piljenje ravnom pilom ............................................................................................ 31

  4.6. Narezivanje navoja ..................................................................................................... 31

  4.7. Urezivanje navoja ....................................................................................................... 31

  4.8. Obrada laserom .......................................................................................................... 32

  4.9. Obrada plazmom ........................................................................................................ 32

  4.10. Ostale obrade ............................................................................................................ 33

  4.11. Zavrne obrade ......................................................................................................... 34

  5. ZAKLJUAK ................................................................................................................... 35

  6. LITERATURA ................................................................................................................. 37

 • 11

  1.UVOD

  Oblikovanje polimernih materijala uglavnom se postie postupkom kalupljenja, pa se esto

  traeni konaan oblik postie bez potrebe za naknadnom obradom. Meutim, i kod

  kalupljenja esto je potrebno ukloniti srh obradom odvajanjem estica. Postupci

  proizvodnje polimernih materijala slini su postupcima proizvodnje metalnih materijala i

  najee su samo prilagoeni posebnostima polimera. [1]

  Injekcijsko preanje je najvaniji cikliki postupak preradbe polimera, a tvorevina nainjena

  tim postupkom esto nije uporabljiva bez daljnje obrade. [2] Takoer, u posebnim

  sluajevima poput izrade prototipova i pri popravku polimernih dijelova potrebno je vriti

  obradu odvajanjem estica. [3]

 • 12

  2. SVOJSTVA POLIMERNIH MATERIJALA

  Prema uobiajenoj definiciji polimeri su visokomolekulni spojevi sastavljeni od velikog broja

  atomskih skupina povezanih kemijskim (kovalentnim) vezama. Ponavljane atomske

  skupine tvore konstitucijske ili strukturne jedinice. Preciznija definicija je: polimeri su

  kondenzirani sustavi makromolekula, to znai da postoje u vrstom i kapljevitom stanju, i

  ne mogu postojati u plinovitom agregatnom stanju. Sustav znai da polimer ine strukturni