zavod za πkolstvo republike hrvatske institute of...

of 294 /294

Upload: others

Post on 25-Jan-2020

14 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja
Page 2: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

Zavod za πkolstvo Republike HrvatskeInstitute of Education of the Republic of Croatia

ISSN 1845 ∑ 8149

Page 3: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

nakladnikZavod za πkolstvo Republike HrvatskeBadaliÊeva 24, 10000 Zagreb

za nakladnikaVinko FilipoviÊ, prof.

¥ Copyright Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske

urednica programa natjecanja i smotri uËenika /ca osnovnih i srednjih πkola republike hrvatskeVladimira Brezak, prof.

uredila i pripremila za tisakMaja ZrnËiÊ, prof.

naslovnicaIva »ular, Studio grafi Ëkih ideja

grafiËka pripremaStudio grafi Ëkih ideja

tisakBirotisak

ISSN 1845 ∑ 8149

Pripremljeno u Zavodu za πkolstvo Republike Hrvatske

Tiskano u Hrvatskoj

Page 4: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

Katalog natjecanja i smotri uËenika i uËenica osnovnih i srednjih πkola Republike Hrvatske u 2006. godini.

prirediliViπi savjetnici i struËni suradniciZavoda za πkolstvo Republike Hrvatske

Zavod za πkolstvo Republike HrvatskeZagreb, 2005.

Page 5: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja
Page 6: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

5

Sadržaj

Odluka o Okvirnom planu, programu i pravilima natjecanja i smotra izvannastavnih aktivnosti u osnovnim

i srednjim školama 07Kalendar natjecanja i smotri u školskoj godini 2005/2006 10Kalendar natjecanja državnog prvenstva školskih športskih klubova osnovnih i srednjih škola Republike

Hrvatske u školskoj godini 2005/06 15Program natjecanja i smotri izvannastavnih aktivnosti u osnovnim i srednjim školama 16Upute za provedbu natjecanja i smotri uËenika/ica osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske u 2006.

godini 18

JeziËno-umjetniËko podruËje

1. LiDraNo ∑ smotra literarnoga, dramsko-scenskoga i novinarskoga stvaralaštva uËenika/ica osnovnih i

srednjih škola 342. Natjecanje u poznavanju hrvatskoga jezika uËenika/ica osnovnih i srednjih škola 593. Natjecanje u znanju engleskoga jezika uËenika/ica osnovnih i srednjih škola 674. Natjecanje u znanju njemaËkoga jezika uËenika/ica osnovnih i srednjih škola 775. Natjecanje u znanju francuskoga jezika uËenika/ica osnovnih i srednjih škola 936. Natjecanje u znanju talijanskoga jezika uËenika/ica osnovnih i srednjih škola 967. Natjecanje u znanju španjolskoga jezika uËenika/ica srednjih škola 1008. Natjecanje u znanju latinskoga i grËkoga jezika te rimske i grËke civilizacije uËenika/ica osnovnih i

srednjih škola 103

Prirodoslovno-matematiËko podruËje

9. Natjecanje iz matematike uËenika/ica osnovnih i srednjih škola 11010. Natjecanje i smotra iz fi zike uËenika/ica osnovnih i srednjih škola 11611. Natjecanje iz kemije uËenika/ica osnovnih i srednjih škola 12112. Natjecanje i smotra mladih biologa 2006. uËenika/ica osnovnih i srednjih škola 13413. Natjecanje iz geografi je uËenika/ica osnovnih i srednjih škola 14314. Natjecanje iz astronomije uËenika/ica osnovnih i srednjih škola 15115. Natjecanje i smotra softverskih radova uËenika/ica osnovnih i srednjih škola iz informatike -

raËunalstva 155

HumanistiËko podruËje

16. Natjecanje iz povijesti uËenika/ica osnovnih i srednjih škola 16717. Natjecanje iz logike i fi lozofi je uËenika/ica srednjih škola 17218. Natjecanje iz vjeronauka ∑ vjeronauËna olimpijada Maloga Koncila ∑ Maka 175

Page 7: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

6

19. Natjecanje iz vjeronauka ∑ vjeronauËna olimpijada uËenika/ica srednjih škola 17920. Smotra projekata iz podruËja Nacionalnog programa odgoja i obrazovanja za ljudska prava i

demokratsko graanstvo 183

TehniËko podruËje

21. Natjecanje mladih tehniËara uËenika/ica osnovnih i srednjih škola 19222. Natjecanje uËenika/ica osnovnih škola u poznavanju prometnih i sigurnosnih

pravila i upravljanja biciklom ∑ Sigurno u prometu 211

UmjetniËko podruËje

23. LIK ∑ natjecanje-izložba iz likovne kulture uËenika/ica osnovnih škola 21424. Natjecanje-izložba uËenika/ica srednjih škola koji se obrazuju u podruËju likovnih i primijenjenih

umjetnosti i dizajna 21825. 44. državno natjecanje uËenika/ica i studenata osnovnih i srednjih glazbenih i plesnih škola 22526. 49. glazbene sveËanosti hrvatske mladeži 22827. 44. revija fi lmskoga i video stvaralaštva djece 232

Zdravstveno podruËje

28. Natjecanje mladeži Hrvatskog Crvenog križa za osnovne i srednje škole 239

Ekološko podruËje

29. Ekološki kviz Lijepa naša uËenika/ica osnovnih i srednjih škola 24330. Dani kruha ∑ Dani zahvalnosti za plodove zemlje 25131. Program GLOBE 255

Ostali programi

32. Program smotre i natjecanje uËeniËkih domova ∑ DOMIJADA 26233. Smotra uËeniËkih zadruga 26834. Debata u osnovnoj i srednjoj školi 28235. EUQUIZ 286

Page 8: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

7

Na temelju zahtjeva Zavoda za školstvo Republike Hrvatske za davanje prethodne suglasnosti Ministarstva

znanosti, obrazovanja i športa na sastav državnih povjerenstava, Vremenik i Upute za provedbu natjecanja

i smotri uËenika i uËenica osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske u 2006. godini, od 17. studenog

2005. godine (Klasa: 023-01/05-01/0049, Urbroj: 561/1-05-3), ministar znanosti, obrazovanja i športa

donosi

Odlukuo davanju suglasnosti na sastav državnih povjerenstava, Vremenik i Upute za provedbu natjecanja i smotri uËenika i uËenica osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske u 2006. godini

I.PrihvaÊa se predloženi sastav državnih povjerenstava za provedbu natjecanja i smotri uËenika i uËenica

osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske u 2006. godini i to:

1. LiDraNo ∑ smotra literarnoga, dramsko-scenskoga i novinarskoga stvaralaštva uËenika/-ica osnovnih

i srednjih škola

2. Natjecanje u poznavanju hrvatskoga jezika uËenika/-ica osnovnih i srednjih škola

3. Natjecanje u znanju njemaËkog jezika, uËenika/-ica osnovnih i srednjih škola

4. Natjecanje u znanju engleskog jezika, uËenika/-ica osnovnih i srednjih škola

5. Natjecanje u znanju francuskog jezika, uËenika/-ica osnovnih i srednjih škola

6. Natjecanje u znanju talijanskog jezika, uËenika/-ica osnovnih i srednjih škola

7. Natjecanje u znanju španjolskog jezika, uËenika/-ica osnovnih i srednjih škola

8. Natjecanje u znanju klasiËnih jezika uËenika/-ica osnovnih i srednjih škola

9. Natjecanje iz matematike uËenika/-ica osnovnih i srednjih škola

10. Natjecanje iz fi zike uËenika/-ica osnovnih i srednjih škola

11. Natjecanje iz kemije uËenika/-ica osnovnih i srednjih škola

12. Natjecanje iz biologije uËenika/-ica osnovnih i srednjih škola

13. Natjecanje iz geografi je uËenika/-ica osnovnih i srednjih škola

14. Natjecanje iz astronomije uËenika/-ica osnovnih i srednjih škola

15. Smotra i natjecanje iz informatike i raËunalstva uËenika/-ica osnovnih i srednjih škola

16. Natjecanje iz povijesti uËenika/-ica osnovnih i srednjih škola

17. Natjecanje iz logike i fi lozofi je uËenika/-ica srednjih škola

Page 9: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

8

18. Natjecanje iz vjeronauka uËenika/-ica osnovnih i srednjih škola

19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja i obrazovanja za ljudska

prava i demokratsko graanstvo u šk. God. 2005./2006.

20. Natjecanje mladih tehniËara

21. Natjecanje uËenika/-ica osnovnih škola u poznavanju prometnih i sigurnosnih pravila i upravljanja

biciklom ∑ Sigurno u prometu

22. Izložba ∑ natjecanje likovnoga stvaralaštva uËenika/-ica srednjih škola umjetnosti i dizajna

23. Natjecanje ∑ izložba uËenika/-ica osnovnih škola ∑ LIK

24. Natjecanje uËenika/-ica glazbenih i plesnih škola

25. 49. glazbene sveËanosti hrvatske mladeži

26. 44. revija fi lmskoga i video stvaralaštva

27. Natjecanje mladeži Hrvatskog crvenog križa

28. Ekološki kviz Lijepa naša

29. Dani zahvalnosti za plodove zemlje ∑ Dani kruha

30. Program GLOBE ∑ cjelovito uËenje i opažanje za dobrobit okoliša

31. Projekt Eko-škole

32. Smotra uËeniËkih zadruga

33. Smotra i natjecanje uËeniËkih domova ∑ DOMIJADA

34. Debata u osnovnoj i srednjoj školi

35. EUQIZ

Popis Ëlanova državnih povjerenstava za natjecanja i smotri iz prvog stavka ove toËke sastavni je dio ove

odluke.

Obvezuje se Zavod za školstvo Republike Hrvatske da Ëlanove državnih povjerenstava obavijesti o

njihovu imenovanju i obvezama u radu državnog povjerenstva.

II.PrihvaÊa se predloženi Vremenik natjecanja i smotri uËenika i uËenica osnovnih i srednjih škola Republike

Hrvatske u 2006. godini, prema kojem Êe se natjecanja na razini opÊina i gradova održati u pravilu 13., 15. i

17. (ponedjeljak, srijeda i petak) veljaËe 2006. godine, a županijska natjecanja u pravilu 14., 16. i 20. (utorak,

Ëetvrtak, ponedjeljak) ožujka 2006. godine.

U dane održavanja opÊinskih i gradskih, odnosno županijskih natjecanja osnovne i srednje škole u

kojima Êe se organizirati natjecanja, imat Êe nenastavne radne dane, a u svim ostalim školama održat Êe se

redovna nastava.

Škole u kojima Êe se organizirati opÊinska i gradska, odnosno županijska natjecanja u dane održavanja

natjecanja nastavu mogu izvoditi ako im to dopuštaju prostorne i organizacijske moguÊnosti.

Vremenik natjecanja i smotri uËenika i uËenica osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske u 2006.

godini sastavni je dio ove odluke.

Page 10: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

9

III.PrihvaÊaju se predložene Upute za provedbu natjecanja i smotri uËenika i uËenica osnovnih i srednjih

škola Republike Hrvatske u 2006. godini.

Tekst prihvaÊenih Uputa za provedbu natjecanja i smotri uËenika i uËenica osnovnih i srednjih škola

Republike Hrvatske u 2006. godini sastavni je dio ove odluke.

Zadužuje se Zavod za školstvo Republike Hrvatske da se skrbi o dosljednoj primjeni Uputa za provedbu

natjecanja i smotri uËenika i uËenica osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske u 2006. godini.

IV.Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 602-01/05-01/0892

Urbroj: 533-12-05-3

Zagreb, 22. studenog 2005.

Ministar

doc. dr. sc. Dragan Primorac

Page 11: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

10

PodruËje

LiDraNo literar-no, novinarsko i dramsko-scen-sko stvaralaπtvo

Natjecanje u poznavanju hrvatskoga jezika

Natjecanje u znanju englesk-oga jezika

Natjecanje u znanju nje-maËkoga jezika

Natjecanje u znanju fran-cuskoga jezika

Natjecanje u znanju talijan-skoga jezika

Natjecanje u znanju πpanjolskoga jezika

Natjecanje u znanju klasiËnih jezika

Tajnik

Maja ZrnËiÊ, prof., ZZ©, Zgb

Marijana »eπi, prof., ZZ©, Zgb

Irma Soldo, prof., ZZ©, Split

NinoËka Truck Biljan, prof., ZZ©, Osijek

mr. sc. Nataπa Nikpalj-JuraiÊ, ZZ©, Zgb.

Marija PuπkariÊ, prof., O© Lipik, ©kolska 25 p.p.22

Cvjetanka BoæaniÊ, prof., 10. gimnazija Zgb., KlaiÊeva 7

Anelka Dukat, prof., Kla-siËna gimnazija, KriæaniÊeva 4, Zgb

Predsjednik

akademik Luko Paljetak, Dubrovnik

prof. dr. sc. Ivo PranjkoviÊ, FF, Zgb.

Olga GraniÊ, prof., I. jeziËna gimnazija, Split

Blaæenka Jelaπ, prof., O© Retfala, Osijek

Loreana Seliπek-Butina, prof., XV. gimnazija, Zgb

mr. sc. Ingrid Damiani-Ein-walter ∑ FF (romanistika) Zgb

mr. sc. Alica KnezoviÊ ∑ FF (romanistika) Zagreb

Zdravka MartiniÊ-JerËiÊ, prof., Nadbisk-upska klasiËna gimn, Zgb.

©kolska

do 20. sijeËnja

15. veljaËesrijeda9 sati

10. veljaËepetak9 sati

10. veljaËepetak15 sati

8. veljaËesrijeda9 sati

8. veljaËesrijeda12 sati

8. veljaËe srijeda15 sati

10. veljaËepetak

Æupanijska

7.-10. oæujka

16. oæujka Ëetvrtak 9 sati

14. oæujkautorak9 sati

20. oæujkaponedjeljak15 sati

13. oæujka ponedjeljak9 sati

13. oæujkaponedjeljak12 sati

13. oæujkaponedjeljak15 sati

14. oæujkautorak15 sati

Dræavno

03. - 09.svibnja

09. - 12. travnja

23. - 26. travnja

27.- 30. travnja

25.- 28. travnja

25.- 28. travnja

25.-28. travnja

27.-29.travnja

Mjesto

Zadar

Vinkovci

Vis

Bizovac

Vis

Vis

Vis

Rijeka

OpÊinska

do 17. veljaËe1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Kalendar natjecanja i smotri u školskoj godini 2005/2006.

Page 12: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

11

Natjecanje iz matematike

Natjecanje iz fi zike

Natjecanje iz kemije

Natjecanje iz biologije

Natjecanje iz geografi je

Natjecanje iz astronomije

Smotra i natjecanje iz informatike ∑ raËunalstva

Natjecanje iz povijesti

Natjecanje iz logike i fi lozo-fi je

Natjecanje iz vjeronauka O©

Boπko JagdiÊ, prof., ZZ©, Zgb.

Nataπa ©imiÊ, prof., ZZ©, Osijek

Marina LuetiÊ prof., ZZ©, Split

Marina Niπt, prof., ZZ©, Osijek

Vesna MiliÊ, dipl. geograf, ZZ©, Zgb.

Æeljko Jakopo-viÊ, prof., ZZ©, Zgb.

mr. sc. Ivana TurËiÊ PrstasËiÊZZ©, Zgb.

Franjo »iËak, prof., ZZ©, Osijek

Nataπa VuliÊ, prof., ZZ©, Zgb.

Dalibor AdæiÊ, prof., ZZ©, Zgb.

prof. dr. sc. Zdravko Kurnik, Zagreb

prof. dr. sc.Kreπo Zadro Zagreb

Marijan Varga, prof., O© Retk-ovec, Zagreb

prof. dr. sc. Mir-jana Pavlica,Bioloπki odsjek PMF-a, Zgb.

Ruæica Vuk, prof., XI. gim-nazija, Zgb.

prof. dr. sc. Vladis VujnoviÊ, PMF, Zagreb

dr. sc. Igor Ur-biha, TehniËko veleuËiliπte, Zagreb

Margita Mad-uniÊ, prof., O© Æitnjak, Zgb.

Ivan Bekavac-BasiÊ, prof. Zdravstveno uËiliπte, Zgb.

don. mr. Josip PeriÊ, Katol. bog. fakult. , Split

do 20. sijeËnja

do 31. si-jeËnja

do 1. veljaËe

21. veljaËeutorak

do 27. sijeËnja

do 7. veljaËe

do 28. sijeËnja

21. veljaËeutorak

do 10. veljaËe

13. veljaËeponedjeljak

15. veljaËesrijeda9 sati

17. veljaËepetak

15. veljaËesrijeda15 sati

18. veljaËesubota

8. veljaËesrijeda

14. oæujkautorak9 sati

16.oæujkaËetvrtak9 sati

16. oæujkaËetvrtak15 sati

20. oæujkaponedjeljak9 sati

16. oæujkaËetvrtak15 sati

14. oæujkautorak15 sati

7. oæujkautorak9 sati

20. oæujkaponedjeljak9 sati

20. oæujkautorak9 sati

14. oæujkautorak15 sati

26.- 29.travnja

11.-14.svibnja

14.-17. svibnja

7.-9.svibnja

9.-12. svibnja

17. do 20. svibnja 2006.

8.- 13. svibnja

12.-13.svibnja

12. -13. svibnja

8.-9.svibnja

Kraljevicareg. 4, 5, 6, r 12. 5.

Vis

Rab

Krk

Osijek

Split

Crikven-ica

Bizovac

Crikven-ica

Du-brovnik

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

PodruËje Tajnik Predsjednik ©kolska Æupanijska Dræavno MjestoOpÊinska

Page 13: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

12

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Dalibor AdæiÊ

Renata DominiÊ-Ozor-liÊ, prof., ZZ©, Zgb.

Æarko BoπnjakZZ©, Zgb.

Æarko Boπnjak

Mirjana TomaπeviÊ Da-nËeviÊ, prof.

Mirjana TomaπeviÊ Da-nËeviÊ, prof., ZZ©, Zgb.

Goran SuËiÊ, prof., ZZ©, Split

Natjecanje iz vjeronauka S©

Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacio-nalnih pro-grama odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko graanstvo u 2005/2006.

Natjecanje mladih tehniËara

Sigurno u prometu

LIK ∑ natjecanje - izloæba iz likovne kulture osnovnih πkola

Natjecanje - izloæba uËenika srednjih πkola likovne umjet-nosti i dizajna

44. hrvatsko dræavno natjecanje uËenika i stude-nata glazbenih i plesnih πkola

Nevenka Lo-nËariÊ-JelaËiÊZZS, Zgb.

Dragutin Labaπ, Srednja stru-kovna πkola, Varaædin

Zvonko ©muk,HAK, Zagreb

Vera Kos - Paliska, redo-viti prof., Visoka uËiteljska πkola, Pula

Mladen Bi-lankov, ©kola likovnih umjet-nosti, Split

Frano MatuπiÊ,Umjet-niËka πkola L. SorkoËeviÊa,Dubrovnik

tijekom veljaËe

10. oæujka

od 16. sijeËnja do 28. veljaËe

od 1. veljaËe do 10. oæujka

10. veljaËepetak

7. oæujka

7. travnja

do 15. travnja

16.oæujkaËetvrtak15 sati

8. travnja

28.(29.)travnja

do 15. svibnja

15. oæujka

15.-16.svibnja

4. listo-pada

23.-27.svibnja

9.-12.lipnja

18.-20. svibnja

26.-28. travnja

Vukovar

Zagreb

Kraljevica

Biograd

Pula

Split

PodruËje Tajnik Predsjednik ©kolska Æupanijska Dræavno MjestoOpÊinska

Page 14: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

13

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Instrumenti

Komorni sastavi

49. glazbene sveËanosti hrvatske mladeæi

44. revija fi lmskog i video stvaralaπtva

Natjecanje mladeæi Hrvatskoga Crvenoga kriæa

Ekoloπki kviz Lijepa naπa

Dani kruha

Program GLOBE

Domijada

Smotra uËeniËkih zadruga

Ruæica Ambruπ Kiπ, prof., ZZ©, Zgb.

SreÊko Listeπ, prof., ZZ©, Split

mr. sc. Majda FajdetiÊ, ZZ©, Zgb.

dr. sc. Kata LuËiÊZZ©, Zgb.

–ura KuluπiÊ, dipl. uË., ZZ©, Zgb.

mr. sc. Diana GaraπiÊ, ZZ©, Zgb.

Mario RogaË, prof., ZZ©, Zgb.

Vladimira Brezak, prof., ZZ©, Zgb.

mr. sc. Miljenko ErnoiÊ, zamjenik æupana, Varaæ-din

dr. sc. Mira Ker-mek SredanoviÊ,»akovec

Ljerka »aËiÊ,Hrv. Crv. kriæ,Zgb.

dr. sc. Ante Ku-tle, Pokret pri-jatelja prirode „Lijepa naπa“

dr. sc. Ante Ku-tle, Pokret pri-jatelja prirode „Lijepa naπa“

Vinko VuËiÊ,»istoÊa d. o.o.,Zagreb

Stjepan Brlas, prof. UËeniËki dom Virovitica

Antun Petak,Institut za druπtvena

do 31. sijeËnja

do 31. oæujka

11. oæujka 8. travnja

10. veljaËe11 sati

28. travnja

do 30.travnja

do 30. lipnja

24.-29. travnja

7.-9.prosinca

10.12. svibnja

8.-11.lipnja

13. svibnja

17.-18.oæujka

8. listo-pada

29.-31.svibnja

11.-14.svibnja

10.-14.listopada

Varaædin

Rijeka,Delnice

Varaædin

»akovec

Umag

Tuheljske Toplice

Slatina

Crikven-ica

Umag

©ibenik

PodruËje Tajnik Predsjednik ©kolska Æupanijska Dræavno MjestoOpÊinska

Page 15: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

14

34.

35.

Debata

EUQUIZ

dr. sc. Dean SlaviÊ, ZZ©, Rijeka

Maja ZrnËiÊ, prof., ZZ©, Zgb.

istraæivanja,Zagreb

Alica MladiÊ, prof., Gimnazija Velika Gorica, Velika Gorica

Mario HorvatiÊ, Ministarstvo vanjskih po-slova i europ-skih integracija, Zgb.

O©1.-2. travnjaS©8.-9. travnja

24. oæujka

6.-7. svibnja

5. svibnja

Zagreb

Zagreb

PodruËje Tajnik Predsjednik ©kolska Æupanijska Dræavno MjestoOpÊinska

Page 16: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

15

Kalendar natjecanja državnog prvenstva školskih športskih

klubova osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske u školskoj

godini 2005/06.

Na sjednici Koordinacijskog odbora, održanog u Zagrebu 14. lipnja 2005. godine dogovoreno je da se u

školskoj godini 2005/06. Državno prvenstvo školskih športskih klubova osnovnih i srednjih škola održi u

travnju 2006. godine.

Takav zakljuËak je donesen, jer je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa organizator Svjetskog

prvenstva srednjih škola u odbojci koje Êe se održati u PoreËu od 6. do 13. svibnja 2006. godine.

Pobjednik odbojkaškog srednjoškolskog završnog natjecanja u školskoj godini 2005/06. u muškoj i

ženskoj konkurenciji bit Êe naš predstavnik na spomenutom Svjetskom prvenstvu srednjih škola u odbojci.

Gradska i županijska natjecanja moraju poËeti toliko ranije kako bi se izluËio pobjednik koji bi mogao

sudjelovati na poluzavršnim natjecanjima skupine.

Predlažemo da se:

- gradska i županijska natjecanja održe od 5. rujna do 23. prosinca 2005. godine

- poluzavršna natjecanja od 13. sijeËnja do 18. ožujka 2006. godine.

Prijavu za sudjelovanje na završnim natjecanjima šalju prvaci po športovima (na propisanom obrascu s

toËnom e-mail adresom škole) po skupinama na adresu:

MZOS ∑ Uprava za šport, 10000 Zagreb, JurišiÊeva 3, najkasnije do 20. ožujka 2006. godine do 12,00 sati.

Poslije tog roka prijave se neÊe primati, jer neÊe biti moguÊe pripremiti i provesti ukupno organizaciju

završnih natjecanja.

Završna natjecanja Državno prvenstvo školskih športskih klubova

osnovnih i srednjih škola održat Êe se:

- za srednje u PoreËu od 3. do 5. travnja 2006. godine

- za osnovne škole u PoreËu od 6. do 9. travnja 2006. godine.

(Proljetni praznici bit Êe od 13. do 21. travnja 2006.)

Napomena

Na web stranici ministarstva (www.MZOS.hr) otvorite: šport / šport u školi / i na kraju tog dokumenta

pronaÊi Êete Propisnik, Kalendar natjecanja i sve potrebne tablice.

Zahtjevi za nadoknadu troškova šalju se iskljuËivo na adresu Uprave za šport, 10000 Zagreb, JurišiÊeva 3

Page 17: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

16

Program natjecanja i smotri izvannastavnih aktivnosti u

osnovnim i srednjim školama

Izvannastavne aktivnosti ∑ uvodne napomeneIzvannastavne aktivnosti osobit su oblik rada u osnovnim i srednjim školama koje obogaÊuju život

škole i Ëesto joj daju poseban znaËaj po kojemu je ona prepoznatljiva u svome okružju, a nerijetko i šire.

Raznovrsnost programa, sadržaja, oblika i metoda rada koji se ostvaruju u izvannastavnim aktivnostima

zahvaljujuÊi ljubavi i entuzijazmu prosvjetnih djelatnika, koji su nositelji tih aktivnosti, otvaraju vrata

škole prema svemu što je okružuje: prema drugim školama, uËenicima/-icama i uËiteljima/-icama, prema

struËnjacima i struËnim udrugama te na taj naËin omoguÊuju afi rmaciju uËenika/-ica i uËitelja/-ica.

Izvannastavne aktivnosti zauzimaju znaËajno mjesto u struËnome i stvaralaËkome radu prosvjetnih

djelatnika koji ih provode u svim osnovnim i srednjim školama pa im stoga valja posvetiti posebnu

pozornost, njegovati ih i unaprijeivati.

Tim se aktivnostima velikome broju uËenika/-ica, omoguÊuje zadovoljavanje sklonosti, sposobnosti

i zanimanja za odreena podruËja, pa je na taj naËin škola kao odgojna ustanova poticatelj i oblikovatelj

slobodnoga vremena mladeži, posebno u manjim mjestima u kojima je škola jedino mjesto sa sreenim

i potrebnim struËnim, organizacijskim i materijalnim uvjetima te može pružiti sustavan rad i praÊenje

djetetova razvoja.

Važan je udio tih programa i u otkrivanju, poticanju i praÊenju rada darovitih uËenika/-ica.

Izvannastavne aktivnosti provode se kao sastavni dio redovitoga školskoga sustava tijekom školske

godine, što se utvruje godišnjim programom rada škole, kojim se pak odreuje broj skupina, vrste

izvannastavnih aktivnosti i vrijeme u kojem se tjedno i godišnje odvija odreena izvannastavna aktivnost

pri Ëemu se mora voditi posebna briga o ukupnoj optereÊenosti uËenika/-ica.

Sloboda izbora

Posebna je vrijednost izvannastavnih aktivnosti da se u njih uËenici/-ice ukljuËuju dobrovoljno u

skladu sa zanimanjima i sposobnostima, pa su i rezultati koji se postižu vrlo Ëesto izuzetni.

SvrhaSvrha je izvannastavnih aktivnosti da omoguÊuju iskazivanje i ostvarivanje posebnih zanimanja i sklonosti,

da otkrivaju i njeguju darovitost, da potiËu stvaralaštvo, da omoguÊuju stjecanje znanja i umijeÊa, da

promiËu opÊu komunikacijsku kulturu, humanizam, socijalizaciju, rekreaciju, zdravlje, kulturnu razonodu,

da pripremaju za obiteljski i društveni život, da odgajaju u duhu domoljublja, a nadasve da razvijaju

uËenikovu osobnost.

Osnovni su preduvjeti za kvalitetno ostvarivanje izvannastavne aktivnosti:

∑ omoguÊiti uËeniku/-ici slobodan izbor raznovrsnih i kvalitetnih sadržaja izvannastavnih aktivnosti na

poËetku školske godine

∑ odabrati voditelje izvannastavnih aktivnosti koji moraju imati struËna znanja, sklonost za podruËje

koje vode i njime se sustavno bave

Page 18: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

17

∑ osiguravati materijalne, tehniËke i druge uvjete za primjerenu razinu izvoenja izvannastavnih

programa

∑ korištenjem razliËitih oblika, metoda i postupaka omoguÊiti uËenicima da u provedbi programa rad u

skupini shvaÊaju kao zajedniËki zadatak

∑ kvalitetnim programom i razliËitim pristupima u izvedbi programa poticati i razvijati stvaralaËke

moguÊnosti svakoga uËenika/ice.

∑ prikladnom organizacijom radnoga dana i radnoga tjedna omoguÊiti zdrav, veseo i zadovoljan rad u

izvannastavnim aktivnostima koji ni u jednom trenutku ne ometa ostvarivanje redovnih programa.

SadržajiProgrami izvannastavnih aktivnosti provode se tijekom školske godine sa stalnim skupinama uËenika/-

ica. Mogu se, ovisno o sadržajima, održavati i povremeno u dane školskih praznika ili razliËitih sveËanosti.

UËenici/-ice se ukljuËuju u sve djelatnosti koje su u ulozi aktivnoga odmora, kvalitetne i zdrave zabave ili

stjecanja znanja, umijeÊa i navika.

Veliki dio izvannastavnih aktivnosti odvija se u školi u literarnim, novinarskim, dramskim i likovnim

družinama, skupinama mladih prirodoslovaca ∑ matematiËara, fi ziËara, kemiËara, astronoma, geografa,

biologa, skupinama ekologa, informatiËara, klubovima tehniËkoga stvaralaštva, fi lmskim, video i

fotoradionicama, razliËitim istraživaËkim skupinama, kulturno-umjetniËkim i glazbenim družinama.

Izvannastavne aktivnosti izvode se prema programima i dogovoru svake škole.

Jedan su od oblika izvannastavnih aktivnosti, koji objedinjuje raznolikost, kvalitetu i uspješnost u

provoenju programa izvannastavnih aktivnosti u osnovnim i srednjim školama, natjecanja i smotre

uËenika/ica koji se organiziraju od školske do državne razine.

Potrebno je istaknuti da sudjelovanje uËenika/-ica u natjecanjima i smotrama mora polaziti od slobode

izbora svakoga uËenika, koji ima pravo i moguÊnost odabrati ono što želi.

Suradnici škole u ostvarivanju programa izvannastavnih aktivnosti

Dio izvannastavnoga programa zajedno sa školom mogu provoditi struËne udruge Ëiji su Ëlanovi

prosvjetni i znanstveni djelatnici te struËnjaci iz pojedinih podruËja i specijalnosti. I ti programi moraju

biti kvalitetni i uvijek u središtu svih aktivnosti imati dijete, njegove potrebe i moguÊnosti.

VeÊina tih udruga svoje ustrojstvo temelji na modelu srodnih udruga u demokratskim zemljama s

kojima se povezuju razmjenjujuÊi iskustva u odgoju mladeži u slobodnome vremenu.

Izvanškolske organizacije takoer mogu preko svojih programa poticati udruživanje uËenika u skupine,

klubove i družine te na taj naËin pripomoÊi školi u obogaÊivanju izvannastavnih aktivnosti, ali i cijelom

društvu zbog zdravih ciljeva koje svojim programima promiËu (izviaËi, planinari, glazbena mladež,

humanitarne i ekološke organizirane skupine i sl.).

Page 19: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

18

Upute za provedbu natjecanja i smotri uËenika/ca osnovnih i

srednjih škola Republike Hrvatske u 2006. godini

1. OpÊe upute

1.1. Natjecanje je pravilima odreen postupak iskazivanja sposobnosti, vještina i znanja uËenika/ca

pisanim ili usmenim oblicima, pojedinaËno ili u skupini. Natjecanje podrazumijeva ljestvicu poretka

na temelju rezultata. Natjecanja mogu imati nekoliko razina: školsku, opÊinsku ili gradsku, županijsku

(meužupanijsku) i državnu. U Gradu Zagrebu u vrijeme održavanja opÊinskih ili gradskih natjecanja

održavaju se natjecanja na razini jedne ili više gradskih Ëetvrti, a u vrijeme održavanja županijskih

natjecanja održava se natjecanje na razini Grada Zagreba. Svakom državnom natjecanju moraju prethoditi

najmanje dvije razine.

1.2. Smotre podrazumijevaju predstavljanje postignuÊa u vještinama i umijeÊima uËenika/ca. Smotre

mogu imati nekoliko razina (školsku, opÊinsku ili gradsku, županijsku (meužupanijsku) i državnu.

1.3. Na natjecanjima i smotrama sudjeluju uËenici/e koji/e se kao pojedinci ili Ëlanovi odreene skupine

istiËu znanjem, vještinama ili sposobnostima u skladu s programom/pravilima pojedinog natjecanja

ili smotre. Natjecati se mogu redoviti uËenici/e osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske u skladu

s naËelom slobode izbora svakog uËenika/ce. Pod istim uvjetima na natjecanjima mogu sudjelovati i

uËenici/ce s posebnim potrebama, kojima Êe organizator natjecanja osigurati primjerene tehniËke uvjete

za sudjelovanje.

1.4. Jednog ili više uËenika/ca na natjecanju ili smotri u pravilu prati mentor/ica (uËitelj/ica ili struËni/a

voditelj/ica) koji/a ga je pripremao/la za natjecanje ili smotru.

1.5. Svrha natjecanja i smotri:

∑ predstavljanje rezultata rada, znanja, vještina, sposobnosti i kompetencija uËenika/ca i njihovih

mentora/ica na odreenom podruËju

∑ poticanje i motiviranje na sudjelovanje te meusobno natjecanje uËenika/ca i natjecanje uËenika/ca

sa samim sobom.

1.6. Natjecanja i smotre organiziraju jedan ili više organizatora. Ovisno o razini, organizatori natjecanja ili

smotre su škola domaÊin, opÊina, grad, u Gradu Zagrebu gradska Ëetvrt, županija odnosno Grad Zagreb i

odgovarajuÊa strukovna udruga. Natjecanje i smotra mogu imati jednog ili više suorganizatora.

1.7. Organizator natjecanja i smotri na državnoj razini je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa,

Zavod za školstvo Republike Hrvatske, strukovna udruga, županija, grad ili opÊina i škola domaÊin.

Državno natjecanje i državna smotra mogu imati jednog ili više suorganizatora.

1.8. Natjecanja i smotre provode: školska, opÊinska, gradska, županijska i meužupanijska povjerenstva, u

Gradu Zagrebu povjerenstva gradskih Ëetvrti i povjerenstva Grada Zagreba te državna povjerenstva.

Page 20: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

19

1.9. Provoenje natjecanja i smotri uËenika/ca osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske koordinira

Zavod za školstvo Republike Hrvatske u suradnji s strukovnim društvima i udrugama. Zavod za školstvo

Republike Hrvatske odluËuje o kategorijama natjecanja i smotri uz prethodnu suglasnost Ministarstva

znanosti, obrazovanja i športa.

1.10. Sudjelovanje na svim razinama natjecanja i smotri mora proizlaziti iz redovitog školskog programa,

izvannastavnog rada ili dodatne nastave koja se provodi tijekom cijele školske godine i sastavni je dio

godišnjega plana i programa rada škole, kojim se na poËetku školske godine utvruje: broj skupina, vrste,

vrijeme te mentori.

1.11. Na natjecanju ili smotri mogu se izložiti i predstaviti istraživaËki radovi uËenika proizišli iz pokusa i

istraživanja izvedenih u programu prirodoslovlja, informatike, tehniËke kulture ili uËeniËkog zadrugarstva

koje prihvati Državno povjerenstvo i pod uvjetom da prethodno nisu prijavljeni ili prikazani na državnim

smotrama i natjecanjima iz drugih podruËja.

1.12. O broju uËenika/ca i mentora/ica ∑ sudionika/ica na državnoj razini natjecanja i smotri odluËuje

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa na prijedlog Zavoda za školstvo Republike Hrvatske.

1.13. Vremenik natjecanja i smotri na svim razinama za svaku školsku godinu donosi Zavod za školstvo

Republike Hrvatske na temelju prethodne suglasnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa u skladu

s pravilnicima, kojima se odreuju kalendari rada osnovnih i srednjih škola.

1.14. Natjecanja i smotre na svim razinama organiziraju se u školama koje imaju uvjete za provedbu

natjecanja ili smotre u pojedinom podruËju.

2. Upute školama, uËenicima /ama i mentorima /cama

2.1. Škola Êe u pripremi i provedbi natjecanja i smotri:

∑ omoguÊiti uËenicima/ama slobodni izbor raznovrsnih i kvalitetnih sadržaja na poËetku svake školske

godine

∑ izabrati mentore/ice koji/e imaju struËna znanja, sklonost za podruËje koje vode i njime se sustavno

bave

∑ izraditi ili odobriti programe izvannastavnoga rada ili dodatne programe kojima se potiËu i razvijaju

stvaralaËke moguÊnosti svakog/e uËenika/ce

∑ upoznati sve uËenike/ce i njihove roditelje s programima rada škole, provedbom pojedinih natjecanja

ili smotri te svakom uËeniku /ci omoguÊiti slobodan izbor na kojem natjecanju/natjecanjima ili smotri/

smotrama Êe sudjelovati

∑ osigurati materijalne, tehniËke i ostale potrebne uvjete za primjerenu razinu odreenoga programa

∑ sve oblike izvannastavnoga rada prikladno uklopiti u organizaciju radnog dana i tjedna da se ne bi

ometalo ostvarivanje redovitih programa

Page 21: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

20

∑ kontinuirano senzibilizirati okruženje za rezultate rada škole i svakog pojedinog uËenika/ce i

nastavnika

∑ suraivati sa struËnim udrugama Ëiji su Ëlanovi prosvjetni djelatnici te struËnjaci iz pojedinih

podruËja i specijalnosti, a za koje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa procjenjuje da pridonose

kvalitetnom i struËnom ostvarivanju programa izvannastavnih aktivnosti, tj. natjecanja i smotri.

2.2. Sudjelovanje uËenika/ca i njihovih mentora/ica na odreenim razinama natjecanja ili smotri škola Êe

prijaviti povjerenstvu odreene razine natjecanja ili smotre na propisanoj prijavnici. Prijavnica mora biti

poslana nadležnom povjerenstvu najkasnije do dana utvrenog pravilima odnosno programom pojedinog

natjecanja ili smotre (poštom, elektroniËkom poštom ili faksom). Nepotpune i neËitko ispisane prijave

povjerenstvo neÊe moÊi prihvatiti.

2.3. Škole domaÊini u suradnji s drugim organizatorima i nadležnim povjerenstvom obvezatno

obavještavaju sredstva javnoga priopÊavanja o natjecanjima i smotrama koje organiziraju u svojoj sredini.

2.4. Na državnu razinu natjecanja i smotri pozivaju se uËenici/ce koje potvrdi državno povjerenstvo prema

rezultatima postignutim na županijskoj razini u cijeloj zemlji.

2.5. UËenici/ce i mentori/ice dužni su poštovati ove upute, pravila za pojedina natjecanja i smotre te

programe povjerenstava i škola domaÊina.

2.6. Tijekom županijskih i državnih natjecanja i smotri nadležno povjerenstvo treba organizirati okrugle

stolove i tematska predavanja te omoguÊiti održavanje struËnih razgovora i objašnjavanje moguÊih

nejasnoÊe u pravilima natjecanja ili smotre.

3. OpÊe upute za provoenje natjecanja u znanju

3.1. Kriteriji za prosudbu uspješnosti natjecatelja moraju biti precizni i jasni, a instrumenti za procjenu

tako razraeni da omoguÊuju usporedivost rezultata i minimaliziraju subjektivnost ispitivaËa. Kriterije za

prosudbu donosi državno povjerenstvo za pojedino natjecanje.

3.2. Pisane zadatke za opÊinsku, županijsku i državnu razinu natjecanja sastavlja državno povjerenstvo.

3.3. Pisane zadatke za školsku razinu natjecanja u pravilu sastavlja državno povjerenstvo, ako u pravilima

za pojedino natjecanje nije odreeno da ravnatelj škole iz reda predmetnih nastavnika imenuje

povjerenstvo koje sastavlja pisane zadatke (fi zika, kemija, biologija, astronomija, vjeronauk, ekološki kviz

Lijepa naša)

3.4. Županijska i državna povjerenstva moraju na vrijeme dostaviti primjerke pisanih zadataka s

rješenjima, tj. u vremenu neposredno prije natjecanja, koje treba biti dostatno za potpunu pripremu

natjecanja.

3.5. Svi rokovi dostavljanja moraju biti objavljeni u pravilima svakog pojedinog natjecanja.

3.6. Pisani i usmeni uËeniËki odgovori vrednuju se bodovima.

Page 22: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

21

3.7. Pisani zadaci za provedbu natjecanja moraju se sastojati od naslovnice i zadataka.

3.7.1. Naslovnica: Izgled naslovnice nalazi se u Prilogu 1.

3.7.2. Zadaci

3.7.2.1. Pitanja moraju biti jednoznaËna, razumljiva, napisana hrvatskim standardnim jezikom

poštujuÊi naËela pravopisa hrvatskoga jezika, odnosno na jeziku i pismu nacionalne manjine uËenika/

ce koji/a sudjeluje.

3.7.2.2. Zadaci moraju biti primjereni razvojnoj dobi uËenika /ca te usklaeni s Okvirnim nastavnim

planom i programom.

3.7.2.3. Uz svako pitanje mora biti upisan maksimalan broj bodova te ucrtano mjesto za upis

ostvarenih bodova.

3.7.2.4. Uz svako pitanje mora biti ostavljeno dovoljno mjesta za upisivanje odgovora koji ne smiju

sadržavati naknadne ispravke tintom ili korektorom. Ispravljani odgovori se ne vrednuju. Zadaci se

moraju rješavati kemijskom olovkom ili nalivperom s plavom tintom. Nije dopuštena uporaba obiËne

olovke niti crvene tinte.

3.7.2.5. »lan povjerenstva koji pregledava zadatke znakom √ oznaËava da je odgovor ispravan, crvenom

tintom ispisuje broj ostvarenih bodova uz odgovore i inicijalima u desnim donjim dijelovima stranica

potpisuje da su sve stranice pregledane.

3.7.2.6. Ako se pri upisivanju broja bodova ili pri konaËnom zbroju bodova pogriješi, pogrešku treba

precrtati dvjema kosim crtama te dopisati ispravak s potpisom prezimena svih Ëlanova povjerenstva (3

Ëlana).

3.7.2.7. Nakon pregleda svih zadataka sastavljaju se privremene ljestvice poretka (Prilog 2) pod

zaporkama (za svaku kategoriju posebno, Prilog 3) koje se obznanjuju na oglasnoj ploËi.

3.7.2.8. Natjecateljima/cama i njihovim mentorima/cama dopušten je uvid u zadatke u nazoËnosti

Ëlana povjerenstva. Ako uËenik/ca smatra da njegovi/njezini zadaci nisu korektno vrednovani, može

podnijeti žalbu u pisanom obliku povjerenstvu (Prilog 4) u roku od 30 minuta od objave privremene

ljestvice poretka.

3.7.2.9. Povjerenstvo je dužno odmah riješiti sve žalbe, odnosno napisati odgovore na žalbe i dati ih

uËenicima/ama.

3.7.2.10. Nakon rješavanja svih žalbi objavljuje se ljestvica konaËnoga poretka (Prilog 5), nakon Ëije

5

Page 23: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

22

objave žalbe više nisu moguÊe.

3.7.2.11. U sluËaju da uËenikov/Ëin odgovor traži provjeru u literaturi koja je povjerenstvu nedostupna,

predsjednik povjerenstva dužan je obrazložiti usmeno i u pisanom obliku sudionicima da je moguÊa

promjena poretka nakon uvida u struËnu literaturu najkasnije 48 sati nakon završetka natjecanja.

3.7.2.12. KonaËni poredak obvezatno se objavljuje u glasilu natjecanja ∑ biltenu. Županijska

povjerenstva dostavljaju državnim povjerenstvima zadatke s više od 70 posto toËnih odgovora, osim

ako u pravilima za pojedina natjecanja nije odreeno drukËije.

3.8. Nakon natjecanja povjerenstva moraju Ëuvati 90 dana riješene zadatke svih uËenika/ca koji su u

natjecanju sudjelovali/e.

4. OpÊe upute za predstavljanje istraživaËkih radova

4.1. Izradu istraživaËkog rada mogu prijaviti uËenici/ce osnovnih škole i uËenici/ce srednjih škola koje

djeluju prema redovitom programu. Prijave se podnose Državnom povjerenstvu do roka i na naËin utvren

vremenikom odnosno pravilima pojedinog natjecanja ili smotre.

5. OpÊe upute za smotre

5.1. Na državnim smotrama nema ljestvice poretka, ali se mogu nagraivati iznimno uspješni istraživaËki

radovi.

5.2. Ako zbog posebne naravi odreenih kategorija smotri nije moguÊe provesti selekciju na školskoj razini,

odabir sudionika/ca smotre provodi se na prvoj višoj razini (opÊinskoj, županijskoj ili meužupanijskoj) ili

je provodi Državno povjerenstvo.

5.3. Kriteriji za prosudbu koja prethodi državnoj razini moraju biti precizni i jasni. Kriterije za prosudbu

donosi Državno povjerenstvo za pojedinu smotru.

6. Posebne upute za natjecanja i smotre u umjetniËkom, zdravstvenom i ekološkom

podruËju te u posebnim programima

6.1. Natjecati se mogu redovni uËenici/ce srednjih i umjetniËkih škola.

6.2. Natjecanja imaju nekoliko razina (školsko, županijsko ili meužupanijsko i državno).

6.3. Ako je manji broj škola u sklopu jedne županije, treba organizirati meužupanijsko (regionalno)

natjecanje. Ako je ukupan broj škola s istim programom u Republici Hrvatskoj koje se natjeËu manji od 20,

državnome natjecanju može prethoditi samo školsko natjecanje.

Page 24: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

23

7. Posebne upute za provedbu natjecanja športskih klubova osnovnih i srednjih škola

Republike Hrvatske

7.1. Športska natjecanja školskih športskih klubova, odnosno društava provodi Hrvatski školski športski

savez (u daljnjem tekstu: HŠŠS) u suradnji s nacionalnim športskim savezima.

7.2. Odluke HŠŠS imaju obvezujuÊi karakter i primjenjuju se na svim razinama natjecanja.

7.3. OpÊe odredbe, pravila natjecanja i sustav natjecanja odreeni su Propisnikom državnog prvenstva

školskih športskih klubova osnovnih i srednjih škola. U Posebnom dijelu Propisnika odreuju se pravila

natjecanja za svaku športsku aktivnost ili disciplinu te se propisuju specifi Ënosti koje reguliraju: broj

sudionika jedne momËadi, sustav natjecanja, trajanje utakmice, izmjene igraËa, odreivanje pobjednika i

dr.

7.4. Pravo nastupa na športskim natjecanjima školskih športskih klubova, odnosno društava imaju

redovni uËenici/ce škole, a pripadnost školi utvruje se preko obrasca za prijavu koju potpisom ovjerava

ravnatelj/ica škole. Voditelj/ica natjecateljskog povjerenstva (kojeg/u imenuje ravnatelj/ica) ima pravo

provjere identiteta uËenika/ce preko uËeniËkih knjižica (za uËenike/ce osnovne škole) ili osobnih iskaznica

i putovnica (za uËenike/ce srednje škole).

7.5. Za svako natjecanje (opÊinsko ili gradsko, županijsko, meužupanijsko) domaÊin natjecanja (škola i

Savez školskih športskih klubova grada ili županije) odreuje Natjecateljsko povjerenstvo koje rukovodi

natjecanjem. U pravilu ravnatelj škole domaÊina izdaje pisani dokument kojim imenuje Ëlanove

Natjecateljskog povjerenstva.

7.6. HŠŠS predlaže Ëlanove Organizacijskog odbora fi nalnih športskih natjecanja, koje odlukom potvruje

i imenuje ministar znanosti, obrazovanja i športa. Odlukom ministra propisuju se zadaÊe, obveze i ovlasti

Organizacijskog odbora.

7.7. HŠŠS osigurava pehare, medalje, priznanja i zahvalnice za sudjelovanje na poluzavršnim i završnim

natjecanjima i to:

∑ pehare za prva tri mjesta u svakoj disciplini i konkurenciji

∑ medalje za sve uËenike/ce koji/e su osvojili/e jedno od prva tri mjesta u nekoj disciplini

∑ zahvalnice svim školama i drugim organizacijama koje su bile domaÊini nekog od športskih

natjecanja.

7.8. Organizacijski odbor nakon završetka natjecanja izdaje Bilten s rezultatima svih natjecanja te je

obvezan izvijestiti HŠŠS i njegove Ëlanice. Rezultati se objavljuju i na web stranicama Ministarstva

znanosti, obrazovanja i športa.

Page 25: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

24

8. Posebne upute za provedbu športskih natjecanja uËenika/ica s teškoÊama u razvoju

8.1.Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa imenuje državno povjerenstvo za športska natjecanja

uËenika/ca s teškoÊama u razvoju. Državno povjerenstvo donosi Propisnik održavanja natjecanja s

pravilima za pojedinu posebnost i športsku aktivnost.

8.2. U povodu obilježavanja Meunarodne godine tjelesnog vježbanja i športa u listopadu 2005. godine

održat Êe se županijske smotre uËenika/ca osnovnih i srednjih škola i uËenika/ca s teškoÊama u razvoju.

9. ©kolska, opÊinska, gradska, povjerenstva gradskih Ëetvrti u gradu zagrebu,

županijska i meužupanijska povjerenstva i povjerenstva grada zagreba

9.1. Školska povjerenstva imenuje ravnatelj škole, opÊinska, gradska, povjerenstva gradskih Ëetvrti u Gradu

Zagrebu, županijska i meužupanijska povjerenstva i povjerenstva Grada Zagreba imenuje upravno tijelo

opÊine, grada, županije odnosno Grada Zagreba nadležno za poslove obrazovanja.

9.2. Sva povjerenstva imenuju se na odreeno vrijeme, ali ne dulje od godine dana.

9.3. Za svaku razinu natjecanja i smotri Ëlanovi povjerenstva moraju biti Ëasni, uzorni i struËni ljudi, koji se

moraju pridržavati ovih uputa te pravila pojedinih natjecanja ili smotri.

9.4. UËitelj/ica ili nastavnik/ica koji/a je Ëlan povjerenstva, a izrauje zadatke za natjecanje ne smije biti

mentor/ica uËenika/ca u kategoriji ili podruËju za koje izrauje zadatke, bez obzira na razinu natjecanja.

Kategorije ili podruËja propisuju se pravilima pojedinog natjecanja.

9.5. UËitelj/ica ili nastavnik/ica ne može biti Ëlan prosudbenog povjerenstva natjecanja ili smotre u

kategoriji u kojoj sudjeluje kao mentor/ica uËenika/ce ili skupine.

9.6. Popis Ëlanova županijskih povjerenstava za natjecanja i smotre mora se dostaviti Zavodu za školstvo

Republike Hrvatske, BadaliÊeva 24, Zagreb, s naznakom ZA NATJECANJA I SMOTRE (Prilog 6) do 16.

sijeËnja 2006.

Uz Ëlanove povjerenstva mora biti naznaËena osoba (ime i prezime, adresa, telefon i adresa elektroniËke

pošte) kojoj Êe državna povjerenstva dostaviti potrebne materijale i zadatke za provedbu odreenog

natjecanja ili smotre i koja Êe biti odgovorna za tajnost zadataka do poËetka natjecanja.

9.7. Svako povjerenstvo mora dostaviti izvješÊe te sve potrebne podatke povjerenstvu više razine natjecanja

ili smotre u roku koji je naznaËen u pravilima svakog pojedinog natjecanja i smotre.

10. Državno povjerenstvo

10.1. Državno povjerenstvo za provedbu državnog natjecanja ili državne smotre imenuje ravnatelj Zavoda

za školstvo Republike Hrvatske. Suglasnost za sastav državnog povjerenstva prethodno daje Ministarstvo

znanosti, obrazovanja i športa.

Page 26: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

25

10.2. Državno povjerenstvo imenuje se svake godine.

10.3. Od ukupnog broja Ëlanova državnoga povjerenstva za provedbu odreenoga natjecanja u znanju

najmanje polovica moraju biti iz redova uËitelja ili nastavnika osnovnih odnosno srednjih škola Republike

Hrvatske.

10.4. UËitelj/ica ili nastavnik/ca koji/a je Ëlan državnog povjerenstva, a izrauje zadatke za natjecanje ne

smije biti mentor/ica uËenika/ce u kategoriji za koju izrauje zadatke, bez obzira na razinu natjecanja.

10.5. UËitelj/ica ili nastavnik/ca ne može biti Ëlan državnog povjerenstva natjecanja ili smotre u kategoriji

ili podruËju u kojem sudjeluje kao mentor/ica uËenika/ce ili skupine. Kategorije ili podruËja propisuju se

pravilima pojedinog natjecanja.

10.6. U državna povjerenstva za provedbu smotra imenuju se i istaknuti struËnjaci/kinje iz pojedinih

podruËja.

10.7. »lanovi povjerenstva moraju biti struËne i odgovorne osobe koje Êe aktivno i savjesno sudjelovati u

radu Državnog povjerenstva pridržavajuÊi se svih zadanih rokova.

10.8. »lanstvo u Državnom povjerenstvu može prestati odlukom ravnatelja Zavoda za školstvo Republike

Hrvatske zbog nestruËnog, neodgovornog ili nesavjesnog rada u povjerenstvu.

10.9. Svim Ëlanovima Državnog povjerenstva dodjeljuje se zahvalnica nakon završetka državnoga

natjecanja ili smotre te naknada za obavljeni rad.

10.10. ZadaÊe državnoga povjerenstava su:

1. Izrada prijedloga programa/pravila natjecanja ili smotre.

2. Provedba natjecanja ili smotre u skladu s programom i pravilima objavljenim u Katalogu natjecanja i

smotri uËenik/ca osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske.

3. Utvrivanje mjerila za vrednovanje.

4. Obavljanje struËno-tehniËkih poslova.

5. Priprema i organizacija natjecanja, smotri na državnoj razini.

6. Priprema i tiskanje materijala vezanih uz natjecanja ili smotre.

7. Osiguravanje tajnosti zadataka.

8. Analiza svih dijelova natjecanja ili smotre na temelju kojih donose zakljuËke i preporuke koje

prosljeuju Zavodu za školstvo Republike Hrvatske.

9. Izrada izvješÊa o provedenom natjecanju ili smotri koje u zadanom roku dostavljaju Zavodu za

školstvo Republike Hrvatske.

10. Predlažu školu domaÊina državnoga natjecanja ili smotre, pružaju joj struËnu i organizacijsku

pomoÊte joj pravovremeno šalju sve potrebne materijale. Ostali poslovi koji proizlaze iz specifi Ënosti

natjecanja ili smotre, a obuhvaÊeni su odlukom o imenovanju pojedinoga povjerenstva.

11. Odabir uËenika/ca za meunarodna natjecanja (olimpijade) odreenoga podruËja.

Page 27: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

26

10.11. Predsjednika Državnog povjerenstva predlažu i odabiru Ëlanovi tajnim glasovanjem.

10.12. Tajnika Državnog povjerenstva imenuje ravnatelj Zavoda za školstvo Republike Hrvatske.

10.13. Predsjednik Državnog povjerenstva vodi sastanke te prati i odgovara za rad povjerenstva.

10.14. Predsjednik Državnog povjerenstva je obvezan Zavodu za školstvo Republike Hrvatske dostaviti

izvješÊe o provedenom natjecanju ili smotri, koje mora sadržavati i fi nancijsko izvješÊe, i to najkasnije

do kraja tekuÊe školske godine u kojoj je provedeno natjecanje ili smotra, nakon što cjelokupno izvješÊe

odobri Državno povjerenstvo odreenog natjecanja ili smotre.

10.15. Predsjednik Državnog povjerenstva je dužan nakon završetka natjecanja Zavodu za školstvo

Republike Hrvatske dostaviti sve primjerke zadataka svih uËenika/ca koji/e su sudjelovali/e na državnome

natjecanju.

11. Diplome, pohvalnice i zahvalnice

11.1. UËenici/ce koji/e na natjecanjima osvoje prva tri mjesta (nagrade) dobivaju diplome, ostali sudionici

natjecanja i sudionici smotri dobivaju pohvalnice, a mentori/ce i organizatori zahvalnice.

11.2. Diplome, pohvalnice i zahvalnice koje dobivaju sudionici državnih natjecanja i smotri tiskaju se

u tiskari koju izabere zajedniËko povjerenstvo Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa i Zavoda za

školstvo Republike Hrvatske. Diplome, pohvalnice i zahvalnice imaju jednoobrazno likovno rješenje, koje

usvaja zajedniËko povjerenstvo Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa i Zavoda za školstvo Republike

Hrvatske.

11.3. Diplome, pohvalnice i zahvalnice na:

∑ državnim natjecanjima i smotrama potpisuje ovlaštena osoba Ministarstva znanosti, obrazovanja i

športa i Zavoda za školstvo Republike Hrvatske

∑ na županijskim natjecanjima i smotrama potpisuju župan, odnosno u Gradu Zagrebu gradonaËelnik

Grada Zagreba i predsjednik županijskoga povjerenstva odnosno povjerenstva Grada Zagreba

∑ na opÊinskim odnosno gradskim natjecanjima i smotrama potpisuje se naËelnik opÊine odnosno

gradonaËelnik i predsjednik opÊinskog, odnosno gradskog povjerenstva.

11.4. Zajedno s diplomama, pohvalnicama i zahvalnicama nagraenim uËenicima/ama i njihovim

mentorima/cama javno se dodjeljuju prikladne nagrade, koje osiguravaju organizatori natjecanja.

11.5. Za toËnu distribuciju diploma, zahvalnica i pohvalnica koje se dodjeljuju na državnim

natjecanjima i smotrama ovlašten je i odgovoran tajnik Državnog povjerenstva.

12. Financiranje

12.1. Troškovi smještaja i prehrane uËenika/ca, mentora/ca i Ëlanova državnih povjerenstava za državnim

natjecanjima i smotrama uËenika i uËenica srednjih strukovnih škola Republike Hrvatske u strukovnim

predmetima i strukovnim podruËjima podmiruju se iz Državnog proraËuna Republike Hrvatske sa glave

Page 28: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

27

Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa sa Zavodom

za školstvo Republike Hrvatske zakljuËuje ugovor o fi nanciranju navedenih troškova. Zavod za školstvo

Republike Hrvatske temeljem ugovora s Ministarstvom znanosti obrazovanja i športa podmiruje:

∑ Troškove smještaja sudionika,

∑ Troškove prijevoza sudionika natjecanja i smotri:

∑ za autobusni skupni prijevoz sudionika natjecanja ili smotre, organizator traži tri ponude, odabire

najpovoljniju i obavještava Zavod za školstvo Republike Hrvatske. Troškovi smještaja vozaËa moraju

biti ukljuËeni u jedinstvenu cijenu ponude prijevoza. Nakon prijevoza organizator ovjerava raËun

prijevoznika i dostavlja ga Zavodu za školstvo Republike Hrvatske;

∑ za individualni prijevoz uËenika/ca vlakom ili autobusom organizator dostavlja Zavodu za školstvo

Republike Hrvatske zahtjev za podmirenje putnih troškova, uz prilog kupljenih voznih karata, a za

mentore/ce i zahtjev za podmirenje dnevnica;

∑ troškovi prijevoza vlastitim automobilom mogu se priznati samo u iznimnim okolnostima, uz

prethodnu suglasnost Zavoda za školstvo Republike Hrvatske, kao i za uËenike/ce s posebnim

potrebama.

∑ Organizatorima troškove pripreme i održavanja natjecanja

∑ Naknade za rad Državnog povjerenstva

∑ Nagrade uËenicima

∑ Naknadu troškova putovanja, smještaja i dnevnice Ëlanovima državnih povjerenstava, kojima putni

nalog izdaje ustanova u kojoj je Ëlan zaposlen, a Zavod za školstvo Republike Hrvatske toj ustanovi

refundira navedene troškove.

12.2. Zavod za školstvo Republike Hrvatske ne snosi troškove smještaja i prehrane za eventualne goste koje

Državno povjerenstvo poziva na državno natjecanje ili smotru iz zemlje ili inozemstva, kao ni za sudionike

natjecanja i smotri (uËenike/ce i mentore/ce) koji na njima sudjeluju bez poziva Državnog povjerenstva.

12.3. Organizator državnog natjecanja ili smotre dužan je Zavodu za školstvo Republike Hrvatske u roku od

30 dana od završetka natjecanja ili smotre dostaviti konaËno fi nancijsko izvješÊe o održanom natjecanju ili

smotri sa svim fi nancijskim pokazateljima i prilozima o utrošku sredstava. Financijsko izvješÊe ovjeravaju

predsjednik i tajnik Državnog povjerenstva.

13. Završne odredbe

13.1. Zavod za školstvo Republike Hrvatske ustrojava, prikuplja podatke i vodi bazu podataka za cjelokupni

sustav natjecanja i smotri uËenika/ca osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske. Iznimno, bazu

podataka za sustav športskih natjecanja školskih športskih klubova odnosno društava vodi Hrvatski školski

športski savez.

13.2. Zavod za školstvo Republike Hrvatske dužan je dostaviti Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa

privremeno IzvješÊe do 30. lipnja 2006. a konaËno IzvješÊe najkasnije do 31. prosinca tekuÊe godine.

Page 29: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

28

πkolsko / opÊinsko / æupanijsko / dræavno natjecanje iz Razred ili kategorija natjecanja

Zaporka natjecanja

Ukupan broj bodova

Broj postignutih bodova

Postotak rijeπenosti testa

Popis tri Ëlana Povjerenstva

1.

2.

3.

(mjesto i nadnevak)

Prilog 1 ∑ naslovnica testa

Page 30: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

29

πkolsko / opÊinsko / æupanijsko / dræavno natjecanje iz Razred ili kategorija natjecanja

Zaporka natjecanja

Red. br. Zaporka Broj bodova Ime πkole Mjesto Broj æupanije

1.

(mjesto i nadnevak) (potpis predsjednika Povjerenstva)

Prilog 2 ∑ ljestvica privremenoga poretka

Page 31: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

30

Prilog 3 ∑ obrazac za zaporku

L I S T I ∆ S A Z A P O R K O Mispunjava uËenik tiskanim slovima)

(zaporka ∑ peteroznamenkasti broj i rijeË)

Nadnevak

PodruËje (upiπite naziv natjecanja, susreta, smotre)

Ime i prezime uËenika Razred

Naziv πkole (naziv πkole, mjesto, ulica i broj)

Ime i prezime voditelja / mentora

Adresa uËenika (poπtanski broj, mjesto i ulica)

Telefon

NAPOMENA: odmah prepiπite svoju zaporku na priloæenu omotnicu i druge naznaËene materijale!Nakon toga evidencijski listiÊ zatvorite u omotnicu.

Page 32: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

31

Prilog 4 ∑ žalba

πkolsko / opÊinsko / æupanijsko / dræavno natjecanje iz Mjesto i nadnevak Zaporka

Ime i prezime uËenika

©kola Razred

Æ A L B A(πkolskom/opÊinskom/æupanijskom/dræavnom povjerenstvu)

Obrazloæenje i uËenikov potpis

Page 33: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

32

Prilog 5 ∑ ljestvica konaËnog poretka

πkolsko / opÊinsko / æupanijsko / dræavno natjecanje iz Sjediπte povjerenstva, ime i prezime predsjednika Povjerenstva, adresa, telefon

Razred ili kategorija natjecanja

Red. br. Prezime i ime uËenika Ime πkole Mjesto Broj æupanije Prezime i ime mentora Broj bodova

1.

(mjesto i nadnevak) (potpis predsjednika Povjerenstva)

Page 34: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

33

Prilog 6

æupanijsko povjerenstvo za provedbu æupanijskoga natjecanja iz

Red. br. Prezime i ime Ëlanova Povjerenstva Zvanje Titula Ustanova u kojoj je osoba zaposlena

Prezime i ime osobe kojoj Êe Dræavno povjerenstvo dostaviti testove

Adresa na koju Êe testovi biti dostavljeni (ulica, broj, poπtanski broj, mjesto)

(mjesto i nadnevak) (potpis osobe koja je imenovala Povjerenstvo)

Page 35: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

34

LiDraNo

Smotra literarnoga, dramsko-scenskoga i novinarskoga

stvaralaπtva uËenika/ica osnovnih i srednjih πkola

OrganizatoriSmotru literarnog, dramsko-scenskog i novinarskog stvaralaπtva ∑ LiDraNo ∑ organizira Ministarstvo

znanosti, obrazovanja i πporta Republike Hrvatske te Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske u suradnji

sa struËnim udrugama (Druπtvo hrvatskih knjiæevnika, Druπtvo hrvatskih novinara, Hrvatsko druπtvo

dramskih umjetnika).

Sjediπte i adresa Dræavnog povjerenstvaZavod za πkolstvo Republike Hrvatske

(ZA LiDraNo ∑ tajnica Povjerenstva: Maja ZrnËiÊ, prof.,)

BadaliÊeva 24, 10000 Zagreb

telefon: 01/3652 999; 3652 888 i faks: 01/3652 891

e-mail: [email protected]

Svi radovi koji se predlaæu za dræavnu razinu nakon odræanih æupanijskih razina moraju se dostaviti do 16.

oæujka 2005. 16. oæujka 2005. je dan kada svi radovi i popunjene tablice moraju biti dostavljeni u Zavod za

πkolstvo RH) na adresu: Zavod za πkolstvo RH, BadaliÊeva 24, 10000 Zagreb - za LiDraNo.

Vremenik©kolska razina: do 20. sijeËnja 2006.

OpÊinska/gradska razina: do 17. veljaËe 2006.

Æupanijska razina: od 7. do 10. oæujka 2006.

Dræavna smotra: od 3. do 9. svibnja 2006.

Dræavna smotra LiDraNo 2005. odræat Êe se u Zadru od 3. do 9. svibnja 2006.

CiljeviTemeljna je zadaÊa LiDraNa njegovanje hrvatskoga jezika i promicanje literarnoga, dramsko-scenskoga

i novinarskoga izraza na hrvatskome jeziku. Svi ostvaraji upuÊeni na LiDraNo moraju biti rezultat

neprekidnoga rada voditelja s pojedincem ili druæinom tijekom πkolske godine ili nekoliko godina u

programima izvannastavnih aktivnosti.

Program LiDraNa obuhvaÊa∑ literarno stvaralaπtvo uËenika /uËenica osnovnih i srednjih πkola

∑ dramsko-scensko stvaralaπtvo uËenika /uËenica osnovnih i srednjih πkola

∑ novinarsko stvaralaπtvo uËenika / uËenica osnovnih i srednjih πkola

Page 36: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

35

∑ radijsko i videofi lmsko stvaralaπtvo uËenika / uËenica osnovnih i srednjih πkola

∑ struËne razgovore i okrugle stolove s voditeljima i uËenicima / uËenicama, Ëlanovima druæina, koje du

duæni odræati Ëlanovi prosudbenih povjerenstava

∑ nakladniËku djelatnost (zbornik odabranih literarnih i novinarskih radova, radijske i videosnimke).

NaËela LiDraNa∑ sloboda stvaralaπtva uËenika / uËenica i druæine

∑ osobno stvaralaËko izraæavanje

∑ dobrovoljnost sudjelovanja.

ZadaÊe LiDraNa∑ razvijati i poticati uËeniËko literarno, dramsko-scensko i novinarsko stvaralaπtvo

∑ obogaÊivati duhovni svjetonazor

∑ promicati uËeniËke pisane i govorene radove na hrvatskome jeziku

∑ promicati, poticati i razvijati snalaæljivost u ophoenju

∑ otkrivati, pratiti i poticati uËenike / uËenice posebnih sklonosti, sposobnosti i darovitosti

∑ predstaviti stvaralaπtvo LiDraNa javnosti (πkola, opÊina, grad, æupanija i dr.).

Ustrojstvo LiDraNaLiDraNo se ostvaruje na πkolskoj, opÊinskoj/gradskoj, æupanijskoj i dræavnoj razini. Na svim se razinama

odvojeno prosuuju radovi uËenika / uËenica osnovnih i srednjih πkola. Od πkolske do dræavne razine

primjenjuju se ista mjerila sudjelovanja, vrednovanja i odabiranja. Pravo nastupa imaju uËenici / uËenice

osnovnih i srednjih πkola pod vodstvom uËitelja / uËiteljice, tj. nastavnika / nastavnice. Sudjelovanje

prijavljuje voditelj (uËitelj / uËiteljica, tj. nastavnik / nastavnica), odnosno πkola koju uËenik / uËenica

pohaa, odnosno πkola u kojoj druæina djeluje.

Pravila nastupa na LiDraNu moraju se pridræavati svi sudionici, Ëlanovi prosudbenih povjerenstava i

organizatori, i to na svim razinama.

Svi radovi moraju biti napisani hrvatskim jezikom, na latinici i u skladu s hrvatskim pravopisom.

O broju radova za opÊinsku / gradsku i æupanijsku razinu LiDraNa odluËit Êe povjerenstva za

organizaciju i provedbu LiDraNa na opÊinskoj / gradskoj i æupanijskoj razini i o tome izvijestiti πkole

najkasnije do 6. veljaËe 2006.

æupanijska povjerenstva duæna su nakon odræane æupanijske razine LiDraNa potpuno popunjenu

dokumentaciju (tablice iz Kataloga za 2005./2006. godinu) i sve radove predloæene za dræavni susret

dostaviti najkasnije do 16. oæujka 2006. na adresu Dræavnog povjerenstva.

»lanovi prosudbenih povjerenstava ne mogu biti voditelji pojedinaca ili druæina Ëiji rad ili nastup

povjerenstvo treba prosuditi. Svako povjerenstvo mora imati najmanje tri (3) Ëlana. Na svakoj razini

povjerenstva su duæna odræati okrugle stolove kojima trebaju prisustvovati i uËenici.

Page 37: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

36

©kolska razinaOsnovna ili srednja πkola u Republici Hrvatskoj moæe organizirati πkolsku razinu LiDraNa sa svrhom da se

procijeni ponueno i odabere najbolje za opÊnsku / gradsku razinu. πkola mora pravodobno obavijestiti

sve uËenike / uËenice i uËitelje / uËiteljice, tj. nastavnike / nastavnice o uvjetima sudjelovanja.

πkolsku razinu LiDraNa priprema i vodi πKOLSKO POVJERENSTVO koje, u pravilu, Ëine uËitelji /

uËiteljice, tj. nastavnici / nastavnice hrvatskoga jezika i osobe koje dobro poznaju vrstu stvaralaπtva koju

prosuuju. Bude li ikako moguÊe, u povjerenstvo bi valjalo ukljuËiti i voditelje druæina druge πkole te

priznatog umjetnika /glumca, knjiæevnika, redatelja/ i novinara.

OpÊinska, meuopÊinska ili podruËna razinaLiDraNo osnovnih i srednjih πkola na opÊinskoj (gradskoj) razini organizira se odvojeno. Pripremu ove

razine organizira matiËna osnovna, odnosno srednja πkola u opÊinskom srediπtu ili, prema dogovoru,

jedna od osnovnih/srednjih πkola opÊina ili podruËja grada koje zajedno organiziraju meuopÊinsku ili

podruËnu razinu. Pripremu i provedbu vodi opÊinsko, gradsko, meuopÊinsko ili podruËno povjerenstvo.

Povjerenstvo prikuplja, sreuje i provjerava podatke o radovima, njihovim autorima i sudionicima.

Nakon odræane opÊinske, meuopÊinske ili podruËne razine povjerenstvo dostavlja izvjeπÊa s ishodom

prosudbe i prijedlogom radova za æupanijsku razinu æupanijskome povjerenstvu. O tome mora izvijestiti i

sve πkole s podruËja na kojem se LiDraNo odræao, a koje su sudjelovale na LiDraNu.

Iz ove razine izuzimaju se πkolski listovi koji se upuÊuju izravno na æupanijsku razinu.

Napomena: Zbog specifi Ënosti stvaranja πkolski listovi preskaËu ovu razinu i upuÊuju se izravno na

æupanijsku stoga ih na ovoj razini nije potrebno prosuivati.

Æupanijska razinaÆupanijska razina LiDraNa odræava se u pravilu u æupanijskom srediπtu, a u Gradu Zagrebu u onom dijelu

grada koji odredi gradsko povjerenstvo.

Pripremu ove razine i njezinu provedbu vodi organizator i povjerenstvo koje Ëine istaknuti voditelji

izvannastavnih aktivnosti (pod uvjetom da ne prosuuju radove svojih uËenika) te struËnjaci za literarni,

dramski i novinarski izraz te Ëlanovi struËnih udruga.

Æupanijsko povjerenstvo bira predsjednika i tajnika, odreuje sjediπte povjerenstva, imenuje

prosudbena povjerenstva i brine se o poπtivanju pravila sudjelovanja te o tome pravodobno izvjeπÊuje sve

osnovne i srednje πkole na podruËju æupanije gdje se LiDraNo odræava. Posebnu pozornost treba posvetiti

odabiru Ëlanova prosudbenih povjerenstava koji moraju biti struËne i moralne osobe.

Æupanijsko povjerenstvo prikuplja, sreuje i provjerava izvjeπÊa opÊinskih, gradskih, meuopÊinskih

ili podruËnih prosudbenih povjerenstava. Poslije odræane æupanijske razine ocjenjuje organizaciju i

druπtveno-kulturni uËinak te dostavlja Dræavnome povjerenstvu LiDraNa izvjeπÊa za dræavnu smotru. O

tome takoer izvjeπÊuje sve πkole koje su sudjelovale.

Page 38: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

37

Dræavna razinaDræavna smotra LiDraNo je smotra odabranih radova u literarnom, dramsko-scenskom i novinarskom

izrazu uËenika / uËenica osnovnih i srednjih πkola u Republici Hrvatskoj, najviπa razina nakon opÊinskih,

gradskih i æupanijskih. Smotra osnovnih i srednjih πkola odræava se u naËelu odvojeno.

Dræavno povjerenstvo prosuuje predloæene radove sa æupanijskih razina i poziva na dræavnu smotru

uËenike / uËenice koji su ostvarili najzanimljivije, najcjelovitije i najkvalitetnije ostvaraje u odreenom

izrazu.

Literarno stvaralaπtvoRadovi ne smiju biti duæi od tri kartice (1 kartica = 60 slovnih mjesta x 30 redaka, tj. 1800 znakova s

proredom).

Æupanijska povjerenstva nakon odræanih æupanijskih razina mogu predloæiti Dræavnome povjerenstvu

odreen broj literarnih radova (v. tablicu).

Svi literarni radovi koji se predlaæu za dræavnu smotru moraju biti napisani strojem u skladu s

pravopisnim naËelima hrvatskoga jezika i dostavljeni u deset (10) istovjetnih primjeraka.

Svaki rad mora imati sljedeÊe podatke: (podaci moraju biti napisani na zasebnoj stranici)

a) ime i prezime uËenika / uËenice ∑ autora rada

b) razred

c) naziv πkole

d) ime i prezime voditelja ∑ mentora

e) potpis voditelja ∑ mentora kojim jamËi istinitost svih navedenih podataka

f) potpunu adresu πkole (ulica, broj, poπtanski broj) i broj telefona

g) potpis ravnatelja πkole.

Literarni radovi bez traæenih podatka neÊe biti uvrπteni u prosudbu.

»lanovi Dræavnoga povjerenstva za literarne radove nakon prosudbe svih prispjelih predloæenih radova

sa æupanijske razine odabrat Êe 50 radova osnovnoπkolaca i 25 radova srednjoπkolaca.

Ukoliko je rad napisan na jeziku neke od nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj, dostavlja se

na svim razinama LiDraNa sa svim potrebnim podacima i u traæenom broju primjeraka, i to na jeziku

nacionalne manjine te preveden na hrvatski jezik. Takav rad prosuivat Êe se na hrvatskome jeziku, a

ukoliko se odabere za dræavnu razinu, bit Êe objavljen na oba jezika.

Novinarsko stvaralaπtvoU novinarskome izrazu uËenici / uËenice ∑ pojedinci i druæine mogu

sudjelovati u Ëetiri kategorije:

1. samostalni novinarski rad

2. πkolski list

3. radijska emisija

4. televizijska emisija.

Page 39: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

38

1. Samostalni novinarski radoviRad u ovoj kategoriji podrazumijeva samostalnost u njegovoj izradi, pa ga moæe potpisati samo jedan

uËenik / uËenica. Samostalni novinarski radovi ne smiju biti dulji od Ëetiri kartice (1 kartica = 60 slovnih

mjesta x 30 redaka, tj. 1800 znakova s proredom).

Æupanijska povjerenstva nakon odræane æupanijske razine mogu predloæiti Dræavnome povjerenstvu

odreen broj samostalnih novinarskih radova (v. tablicu).

Svi samostalni novinarski radovi koji se predlaæu za dræavnu smotru moraju biti napisani strojem u pet

(5) istovjetnih primjeraka.

Svaki rad mora imati sljedeÊe podatke:

a) ime i prezime uËenika / uËenice ∑ autora rada

b) razred

c) naznaËenu vrstu novinarskoga rada (reportaæa, kritika, izvjeπtaj, vijest, intervju ili Ëlanak)

d) naziv πkole

e) ime i prezime voditelja ∑ mentora

f) potpis voditelja ∑ mentora kojim on jamËi istinitost svih navedenih podataka

g) potpunu adresu πkole (ulica, broj, poπtanski broj) i telefon

h) potpis ravnatelja πkole.

Samostalni novinarski radovi bez traæenih podataka neÊe biti uvrπteni u prosudbu.

»lanovi Dræavnoga povjerenstva za samostalne novinarske radove nakon prosudbe svih prispjelih

predloæenih radova sa æupanijske razine odabrat Êe 20 radova osnovnoπkolaca i 15 radova srednjoπkolaca.

2. ©kolski listovi(za dræavnu smotru dostavlja se πest /6/ istovjetnih primjeraka)

U ovoj novinarskoj kategoriji mogu sudjelovati πkole koje objavljuju svoje listove. æupanijska povjerenstva

nakon odræanih æupanijskih razina mogu predloæiti Dræavnome povjerenstvu odreen broj πkolskih listova

(v. tablicu).

©kolski listovi koji se predlaæu za dræavnu smotru mogu biti oblikovani rukopisno, na stroju za

umnoæavanje ili u tiskari. Nakladnik je πkolskoga lista πkola u kojoj djeluje novinarska druæina ∑ redakcija

pod struËnim vodstvom voditelja/mentora, a svi ostali mogu, ako to æele, dati novËanu potporu. πkolski

se list, da bi mogao doÊi na dræavnu smotru, objavljuje na hrvatskome jeziku ili paralelno na hrvatskome

jeziku i jeziku nacionalne manjine uËenika koji u svojoj πkoli stvaraju list. Listovi moraju biti tematski

raznovrsni te predstaviti sveukupnost πkolskog æivota u kojem nastaju. Graa mora biti rubricirana, a u

obveznom impresumu lista moraju se iskazati podaci o stvarateljima lista. Grafi Ëka i likovna oblikovanost

πkolskoga lista treba biti primjerena moguÊnostima i dobi uËenika / uËenica.

Napomena: Zbog opseænog posla vezanog uz izdavanje πkolskih listova ova kategorija LiDraNa

preskoËit Êe opÊinsku/gradsku razinu te Êe se πkolski listovi upuÊivati izravno na æupanijsku razinu.

Page 40: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

39

Izuzetno je vaæno da se πkolski listovi izloæbama predoËe javnosti na æupanijskoj razini. Na LiDraNu

moæe sudjelovati list objavljen nakon 1. rujna 2005.

»lanovi Dræavnoga povjerenstva za πkolske listove nakon prosudbe svih prispjelih predloæenih πkolskih

listova sa æupanijskih razina odabrat Êe 20 listova osnovnoπkolaca i 15 listova srednjoπkolaca.

Na dræavnoj smotri list predstavlja urednik (1 uËenik / uËenica) i jedan (1) voditelj / mentor.

3. Radijske emisijeRadijska emisija koja se predlaæe za dræavnu smotru LiDraNo mora biti:

1. napravljena po svim odrednicama radijskoga izraza

2. tematski primjerena interesima uËenika / uËenica, u skladu s novinarskim izrazom i novinarskim

vrstama

3. zaokruæena cjelina koja moæe sadræavati priloge jednoga ili viπe mladih autora

4. napravljena tehniËki Ëisto, s fonijskom jasnoÊom i u granicama moguÊnosti uËenika i tehniËkih

pomagala koja postoje u πkoli te bez koriπtenja profesionalne radijske tehnike izvan πkole u kojoj djeluje

novinarska druæina i nastaje radijska emisija.

Radijska emisija smije trajati najviπe deset (10) minuta. πkola smije poslati samo jednu emisiju

snimljenu u πkolskoj godini 2005./2006.

Uz kazetu ili nosaË zvuka treba priloæiti listiÊ sa sljedeÊim podacima:

1. naslov emisije

2. ime i prezime uËenika / uËenice ∑ novinara i snimatelja

3. razred

4. naziv πkole

5. ime i prezime voditelja druæine / mentora

6. potpis voditelja / mentora kojim jamËi istinost svih navedenih podataka

7. godina snimanja i trajanje emisije

8. potpuna adresa πkole (ulica, broj, poπtanski broj) i broj telefona

9. potpis ravnatelja πkole.

Emisije koje na omotnici kazete ili nosaËa zvuka ne budu imale traæene podatke,

neÊe biti uvrπtene u prosudbu.

Æupanijska povjerenstva nakon odræanih æupanijskih razina mogu predloæiti Dræavnome povjerenstvu

najviπe tri (3) radijske emisije (ukljuËujuÊi i radioigru).

Dræavnom povjerenstvu treba poslati originalnu snimku i tri preslike radijske emisije.

»lanovi Dræavnoga povjerenstva za radijske emisije nakon prosudbe svih prispjelih predloæenih radova

sa æupanijskih razina odabrat Êe najviπe 10 emisija osnovnoπkolaca i najviπe 10 emisija srednjoπkolaca

(ukljuËujuÊi i radioigru).

Radijsku emisiju pozvanu na dræavnu smotru smiju predstavljati: 1 uËenik / uËenica ∑ novinar, 1

uËenik / uËenica ∑ snimatelj i 1 voditelj / mentor.

Page 41: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

40

4. Televizijske emisijeTelevizijska emisija koja se predlaæe za dræavnu smotru LiDraNo mora biti:

1. tematski primjerena stvaralaËkim interesima uËenika / uËenica, u skladu s novinarskim izrazom i

novinarskim vrstama

2. snimljena u skladu s tehniËkim moguÊnostima πkole i druæine

Televizijska emisija moæe trajati najviπe deset (10) minuta. πkola smije poslati samo jednu emisiju

snimljenu u πkolskoj godini 2005./2006.

Uz videokazete treba priloæiti listiÊ sa sljedeÊim podacima:

1. naslov emisije

2. ime i prezime uËenika / uËenice ∑ novinara, snimatelja i montaæera

3. razred

4. naziv πkole

5. naznaËiti gdje je fi lm montiran (πkola, kinoklub i sl.)

6. ime i prezime voditelja druæine / mentora

7. potpis voditelja / mentora kojim jamËi istinitost svih navedenih podataka

8. godinu snimanja i trajanje emisije

9. potpunu adresu πkole (ulica, broj, poπtanski broj) i broj telefona

10. potpis ravnatelja πkole.

Emisije koje na omotnici videokazete ne budu imale traæene podatke, neÊe biti uvrπtene u prosudbu.

Æupanijska povjerenstva nakon odræanih æupanijskih razina mogu predloæiti Dræavnome povjerenstvu

najviπe dvije (2) televizijske emisije (ukljuËujuÊi kratku igranu formu, animirani fi lm, dokumentarni i

eksperimenzalni fi lm)

Dræavnome povjerenstvu treba poslati originalnu snimku i dvije preslike televizijske emisije.

Na LiDraNo se mogu slati samo emisije s tekstom, i to na hrvatskome jeziku (ili na hrvatskome jeziku i

jeziku nacionalne manjine uËenika koji u svojoj πkoli stvaraju televizijsku emisiju). Ako je emisija snimljena

na jeziku nacionalne manjine, voditelj druæine duæan je dostaviti i tekst emisije preveden na hrvatski

standardni jezik.

Televizijsku emisiju pozvanu na dræavnu smotru smiju predstavljati: 1 uËenik / uËenica ∑ novinar,

1 uËenik / uËenica ∑ snimatelj, 1 uËenik / uËenica montaæer (ako je uËenik / uËenica montirao fi lm) i 1

voditelj/mentor.

Page 42: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

41

BrojËane odrednice za literarno i novinarsko stvaralaπtvo (samostalni novinarski

radovi i πkolski listovi) prema kojima se predlaæu radovi za dræavnu smotru.

Broj æup.

010203040506070809101112131415161718192021

Ukupno

Ukupno

Æupanija

ZagrebaËkaKrapinsko-zagorskaSisaËko-moslavaËkaKarlovaËkaVaraædinskaKoprivniËko-kriæevaËkaBjelovarsko-bilogorskaPrimorsko-goranskaLiËko-senjskaVirovitiËko-podravskaPoæeπko-slavonskaBrodsko-posavskaZadarskaOsjeËko-baranjskaπibensko-kninskaVukovarsko-srijemskaSplitsko-dalmatinskaIstarskaDubrovaËko-neretvanska

MeimurskaGrad Zagreb

Literarni radovi

755473492325510381485519

133

216

3233323722234633854214

83

Novinarsko stvaralaπtvo

Samostalni novinarski radovi

53435236222347251053313

92

152

©kolski listovi

53435236222347251053313

92

173

2122212511123522742112

60

3233323622234633853213

81

Page 43: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

42

Dramsko stvaralaπtvoUËenici / uËenice osnovnih i srednjih πkola mogu nastupiti u kategorijama dramsko-scenskog,

radijskog i videofi lmskog stvaralaπtva:

a) dramsko scensko (pojedinaËn nastupi i skupno nastupi)

b) radijsko (radioigra - vidi brojËane odrednice kod radijskih emisija)

b) videofi lmsko (kratka igrana forma, animirani, dokumentarni i eksperimentalni fi lm

- vidi brojËane odrednice kod televizijskih emisija)

U pojedinaËnim nastupima za jednu izvedbu moæe biti prijavljen samo jedan (1) uËenik / uËenica i samo

jedan (1) voditelj. Unutar skupnih nastupa za jednu izvedbu moæe biti prijavljeno najviπe deset (10)

uËenika / uËenica i samo jedan (1) voditelj.

PojedinaËni nastupiUnutar pojedinaËnih nastupa uËenici / uËenice mogu sudjelovati sa sljedeÊim oblicima:

1. kazivanjem poezije /pjesme pisane u stihu ili prozi/

2. monologom /ulomkom iz knjiæevnoga dramskog ili proznog djela/

3. monodramom

4. recitalom

5. govorom.

Mogu se izabrati knjiæevni (objavljeni) tekstovi hrvatskih i stranih autora te tekstovi usmene knjiæevnosti,

po slobodnom izboru kazivaËa. Nije dopuπteno govorenje vlastitih pjesniËkih tekstova i govora.

Odrednice za prosudbu:

1. izbor teksta (primjerenost teksta izvoaËu)

2. pravilna dikcija, artikulacija

3. ukupni scenski dojam.

Trajanje

Kazivanje poezije / pjesme pisane u stihu ili prozi smiju trajati najviπe Ëetiri (4) minute, govor pet (5)

minuta, a monolog do πest (6) minuta. Izvode se pod istim uvjetima: pod jedinstvenim bijelim svjetlom i

bez glazbene pratnje. Ova ograniËenja ne vrijede za monodramu i pojedinaËni recital Ëije izvedbe smiju

trajati najviπe osam (8) minuta.

Skupni nastupiUnutar skupnih nastupa uËenici / uËenice mogu sudjelovati sa sljedeÊim vrstama izraza:

1. dramsko-scenskom igrom ili kazaliπnom predstavom

2. lutkarskom predstavom

3. recitalom (skupnim govorenjem knjiæevnoga teksta).

Mogu se izvoditi knjiæevni (objavljeni) tekstovi hrvatskih i stranih autora, te tekstovi usmene knjiæevnosti.

Page 44: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

43

Ako kazaliπna druæina izvodi joπ neobjavljen ili vlastiti tekst, uz prijavu treba organizatoru dostaviti cjelovit

tekst s toËnim podacima o autoru ili autorima.

Odrednice za prosudbu:

1. izbor teksta (primjerenost teksta izvoaËima)

2. suigra (pojedinaËno i zajedniËko uæivljavanje u tekst koji se izvodi, zajedniπtvo unutar igre, zajedniËki

stav o onome πto se izvodi)

3. primjerena opremljenost djela koje se izvodi (scenografi ja, kostimografi ja)

4. zajedniËko rjeπavanje scene, kostima i glazbe (ne igranje koje zadovoljava voditelja skupine nego sve

izvoaËe)

5. primjerenost problema, a ne poruke, kojim se skupina bavi

6. dopuπteni su tekstovi iz dramske literature, kao i vlastiti tekstovi, ali dramski tekstovi moraju

biti primjereni dobi izvoaËa, a vlastiti se tekstovi ne trebaju baviti opÊim i banalnim mjestima

svakodnevice.

Preporuka voditeljima: u kategoriji dramsko-scenskih izvedbi treba njegovati gledanje i sluπanje drugih

te tolerantno i korektno sudjelovanje na okruglim stolovima, a ne poticati uoËen natjecateljski duh sa

sportskih boriliπta.

Trajanje

Skupni nastupi smiju trajati od 5 do 20 minuta, πto prije svega ovisi o smislu koji se predstavom /

nastupom/ kazuje (preporuka je da predstave uËenika / uËenica osnovnoπkolske dobi traju do deset /10/

minuta).

Iz jedne se πkole na dræavnu smotru moæe predloæiti samo jedna skupna dramsko-scenska igra /

kazaliπna predstava; lutkarska predstava ili recital.

»lanovi æupanijskih povjerenstava i dræavni izbornici»lanovi Dræavnog povjerenstva (dræavni izbornici) za dramski izraz prisustvovat Êe æupanijskim razinama

LiDraNa i unutar svakog izbornog podruËja (osam izbornih podruËja ∑ vidi tablicu) predloæiti radove za

dræavnu smotru.

»lanovi æupanijskih povjerenstava trebaju predloæiti dræavnom izborniku rad /radove za dræavnu

smotru a dræavni izbornik Êe nakon odgledanih radova u svim æupanijama odluËiti koje Êe poslati na

dræavnu smotru (vidi tablicu s brojËanim odrednicama). æupanijska povjerenstva prosuuju radove samo

u svojoj æupaniji a dræavni izbornik tek nakon svih odgledanih radova u dvije, tri ili Ëetiri æupanije predlaæe

radove za dræavnu smotru. æupanijska povjerenstva i dræavni izbornik trebaju uskadit miπljenja, ako je to

moguÊe obzirom na brojËane odrednice.

Za svaki rad predloæen za dræavnu smotru Ëlanovi Dræavnog povjerenstva moraju napisati pisano

izvjeπÊe. Popisi Ëlanova Dræavnoga povjerenstva za dramsko stvaralaπtvo po izbornim podruËjima bit Êe

dostavljeni organizatorima LiDraNa u æupanijama najkasnije do 1. veljaËe 2006.

Page 45: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

44

Broj æup.

I. izborno podruËje01020520

II. izborno podruËje060710

III. izborno podruËje0304

IV. izborno podruËje080918

V. izborno podruËje11121416

VI. izborno podruËje1315

VII. izborno podruËje1719

VIII. izborno podruËje21

Ukupno

Æupanija

ZagrebaËkaKrapinsko-zagorskaVaraædinskaMeimurska

KoprivniËko-kriæevaËkaBjelovarsko-bilogorskaVirovitiËko-podravska

SisaËko-moslavaËkaKarlovaËka

Primorsko-goranskaLiËko-senjskaIstarska

Poæeπko-slavonskaBrodsko-posavskaOsjeËko-baranjskaVukovarsko-srijemska

Zadarska©ibensko-kninska

Splitsko-dalmatinskaDubrovaËko-neretvanska

Grad Zagreb

Dramsko-scensko stvaralaπtvo

PojedinaËno

2121

111

21

312

1232

21

42

6

41

Skupno

3

2

2

3

4

2

3

3

22

1111

111

11

312

1131

21

41

7

36

2

1

1

2

2

1

2

3

14

BrojËane odrednice za dramsko-scensko stvaralaπtvo (pojedinaËno i skupno) prema kojima se predlaæu

izvedbe za dræavnu smotru

Page 46: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

45

Radijsko i videofi lmsko stavralaπtvoDræavno povjerenstvo podræava i obvezuje se na procjenu svih uradaka u ovim kategorijama.

Radovi u ovoj kategoriji moraju imati tekst. Duæina trajanja je do deset (10) minuta.

Radove iz ovih kategorija koji Êe biti pozvani na dræavnu smotru mogu predstavljati dva autora-uËenika (u

kategoriji radioigre) odnosno tri autora-uËenika (u kategoriji videofi lmskog izraza).

Prijedlog Ëlanova dræavnog povjerenstva za provedbu smotre LiDraNo 2006.

Prijedlog Ëlanova srediπnjeg odbora1. Akademik Luko Paljetak, predsjednik

2. Maja ZrnËiÊ, prof., Zavod za πkolstvo RH, BadaliÊeva 24, Zagreb, tajnica

3. Joπko ©evo, prof. i glumac, Akademija dramske umjetnosti, Trg marπala Tita 5, Zagreb

4. Zorica KlinæiÊ, nast., O© J. J. Strossmayera, Varπavska 18, Zagreb

5. Viπnja Biti, novinarka, Hrvatski radio, Bianchinijeva 11, Zagreb

6. Stipan FilakoviÊ, fi lmski redatelj, HTV, Prisavlje 3, Zagreb

7. Branka Primorac, novinarka, VeËernji list, Slavonska avenija 4, Zagreb

8. Mirela Barbaroπa-©ikiÊ, prof., Zavod za πkolstvo RH, BadaliÊeva 24, Zagreb

9. Vladimira Brezak, prof., Zavod za πkolstvo RH, BadaliÊeva 24, Zagreb

10. Miroslav MiÊanoviÊ, prof., Zavod za πkolstvo RH, BadaliÊeva 24, Zagreb

11. SreÊko Listeπ, prof., Zavod za πkolstvo RH, podruænica Split, Tolstojeva 32, Split

Prijedlog Ëlanova povjerenstva za literarni izraz1. Dubravko JelaËiÊ Buæimski, urednik, HTV, Prisavlje 3, Zagreb

2. Zorica KlinæiÊ (Ëlanica srediπnjeg odbora)

3. dr. sc. Dubravka Teæak, UËiteljska akademija, Savska 77, Zagreb

4. mr. sc. Damir Miloπ, knjiæevnik

5. Zoran FeriÊ, prof., XVIII. gimnazija, MesiÊeva 35, Zagreb

6. Miroslav MiÊanoviÊ, prof., Zavod za πkolstvo RH (Ëlan srediπnjeg odbora)

7. Sanja LovrenËiÊ, knjiæevnica, Zagreb

8. Nada BabiÊ, prof., Profi l International, Kaptol 25, Zagreb

9. Enes KiπeviÊ, knjiæevnik, Zagreb

Prijedlog Ëlanova povjerenstva za dramski izraz1. Joπko ©evo (Ëlan srediπnjeg odbora)

2. Tanja Kirhmajer, dramaturginja, HTV, Prisavlje 3, Zagreb

3. Stephanie Jamnicky, redateljica, Hrvatski radio, Bianchinijeva 11, Zagreb

4. Vlasta Ramljak, glumica, HNK, Æupanijska 9, Osijek

5. mr. sc. Teodora Vigato, Filozofski fakultet, Obala Petra Kreπimira 4/2, Zadar

6. Stojan Matavulj, glumac, HNK, A. Cesarca 1, Varaædin

Page 47: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

46

7. Tajana GaπparoviÊ, slobodna umjetnica, Zagreb

8. Lidija DujiÊ, prof., O© Dragutina Kuπlana, Kuπlanova 52, UËiteljska akademija, Zagreb

9. Dubravko Torjanac, redatelj, HNK, A. Cesarca 1, Varaædin

10. Davor Mojaπ, urednik, Hrvatski radio, Dubrovnik

Prijedlog Ëlanova povjerenstva za novinarski izraz

Samostalni novinarski radovi

1. Branka Primorac (Ëlanica srediπnjeg odbora)

2. Æeljka Horvat Vukelja, prof., urednica, ©kolska knjiga, Masarykova 25, Zagreb

3. Snjeæana MariÊ, πkolska knjiga, Masarykova 25, Zagreb

©kolski listovi

1. Marijan ©imeg, novinar, ©kolske novine, Hebrangova 40, Zagreb

2. dr. sc. Gordana ViloviÊ, Fakultet politiËkih znanosti, LepuπiÊeva 6, Zagreb

3. SreÊko Listeπ (Ëlan srediπnjeg odbora)

4. Marko Baus, dizajner, urednik, ©kolska knjiga, Masarykova 25, Zagreb

5. Kreπimir PintariÊ, novinar, Knjiænica Marina DræiÊa, Ulica grada Vukovara 222, Zagreb

Radijske emisije

1. Viπnja Biti (Ëlanica srediπnjeg odbora)

2. Lada Martinac-Kralj, dramaturginja i urednica u DjeËjem programu Hrvatskoga radija,

Bianchinijeva 11, Zagreb

3. Nedjeljka Lambaπa Milanov, tonska snimateljica, Hrvatski radio, Bianchinijeva 11, Zagreb

4. Hrvatski radio Zadar

Televizijske emisije

1. Stipan FilakoviÊ (Ëlan srediπnjeg odbora)

2. Ida TomiÊ, redateljica u DjeËjem programu HTV-a, Prisavlje 3, Zagreb

3. Jelena MiloπeviÊ, dramaturginja i urednica u DjeËjem programu HTV-a, Prisavlje 3, Zagreb

4. dr. sc. Kreπimir MikiÊ, profesor Medijske kulture, UËiteljska akademija, Savska 77, Zagreb

Page 48: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

47

Broj i naziv æupanije

Ime i prezime uËenika Razred Naslov rada Ime i prezime voditelja/mentora

1.

Ime πkole

adresa πkole | Mjesto Poπtanski broj Ulica

Telefon πkole E-mail πkole

(nadnevak) (potpis odgovorne osobe)

Broj i naziv æupanije

Ime i prezime uËenika Razred Naslov rada Ime i prezime voditelja/mentora

1.

Ime πkole

adresa πkole | Mjesto Poπtanski broj Ulica

Telefon πkole E-mail πkole

(nadnevak) (potpis odgovorne osobe)

Vaæna napomena: svi podaci koji se upisuju u obrasce odnose se na uËenike koji se prijavljuju, a ne na

πkolu domaÊina odreene razine.

Obrazac L a ∑ literarni izraz ∑ osnovna πkola

Vaæna napomena: svi podaci koji se upisuju u obrasce odnose se na uËenike koji se prijavljuju, a ne na

πkolu domaÊina odreene razine.

Obrazac L b ∑ literarni izraz ∑ srednje πkole

Page 49: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

48

Broj i naziv æupanije

Ime i prezime uËenika Razred Naslov rada Vrsta rada Ime i prezime voditelja/mentora

1.

Ime πkole

adresa πkole | Mjesto Poπtanski broj Ulica

Telefon πkole E-mail πkole

(nadnevak) (potpis odgovorne osobe)

Broj i naziv æupanije

Ime i prezime uËenika Razred Naslov rada Vrsta rada Ime i prezime voditelja/mentora

1.

Ime πkole

adresa πkole | Mjesto Poπtanski broj Ulica

Telefon πkole E-mail πkole

(nadnevak) (potpis odgovorne osobe)

Vaæna napomena: svi podaci koji se upisuju u obrasce odnose se na uËenike koji se prijavljuju, a ne na

πkolu domaÊina odreene razine.

Obrazac Na 1 ∑ novinarski izraz ∑ kategorija samostalnoga novinarskoga rada ∑ osnovna πkola

Vaæna napomena: svi podaci koji se upisuju u obrasce odnose se na uËenike koji se prijavljuju, a ne na

πkolu domaÊina odreene razine.

Obrazac Na 2 ∑ novinarski izraz ∑ kategorija samostalnoga novinarskoga rada ∑ srednja πkola

Page 50: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

49

Broj i naziv æupanije

Naslov πkolskoga lista Ime i prezime uËenika koji predstavlja redakciju Ime i prezime voditelja / mentora

1.

Ime πkole

adresa πkole | Mjesto Poπtanski broj Ulica

Telefon πkole E-mail πkole

(nadnevak) (potpis odgovorne osobe)

Broj i naziv æupanije

Naslov πkolskoga lista Ime i prezime uËenika koji predstavlja redakciju Ime i prezime voditelja / mentora

1.

Ime πkole

adresa πkole | Mjesto Poπtanski broj Ulica

Telefon πkole E-mail πkole

(nadnevak) (potpis odgovorne osobe)

Vaæna napomena: svi podaci koji se upisuju u obrasce odnose se na uËenike koji se prijavljuju, a ne na

πkolu domaÊina odreene razine.

Obrazac N b 1 ∑ novinarski izraz ∑ kategorija πkolskoga lista ∑ osnovna πkola

Vaæna napomena: svi podaci koji se upisuju u obrasce odnose se na uËenike koji se prijavljuju, a ne na

πkolu domaÊina odreene razine.

Obrazac N b 2 ∑ novinarski izraz ∑ kategorija πkolskoga lista ∑ srednja πkola

Page 51: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

50

Vaæna napomena: svi podaci koji se upisuju u obrasce odnose se na uËenike koji se prijavljuju, a ne na

πkolu domaÊina odreene razine.

Obrazac N c 1 ∑ novinarski izraz ∑ kategorija radijskih emisija ∑ osnovne πkole

Vaæna napomena: svi podaci koji se upisuju u obrasce odnose se na uËenike koji se prijavljuju, a ne na

πkolu domaÊina odreene razine.

Obrazac N c 2 ∑ novinarski izraz ∑ kategorija radijskih emisija ∑ srednje πkole

Broj i naziv æupanije

Naslov radijske emisije Ime πkole

Imena i prezimena uËenika i razred 1. Novinar 2. Snimatelj

Ime i prezime voditelja

adresa πkole | Mjesto Poπtanski broj Ulica

Telefon πkole E-mail πkole

(nadnevak) (potpis odgovorne osobe)

Broj i naziv æupanije

Naslov radijske emisije Ime πkole

Imena i prezimena uËenika i razred 1. Novinar 2. Snimatelj

Ime i prezime voditelja

adresa πkole | Mjesto Poπtanski broj Ulica

Telefon πkole E-mail πkole

(nadnevak) (potpis odgovorne osobe)

Page 52: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

51

Broj i naziv æupanije

Naslov televizijske emisije Ime πkole

Imena i prezimena uËenika i razred

Ime i prezime voditelja

adresa πkole | Mjesto Poπtanski broj Ulica

Telefon πkole E-mail πkole

(nadnevak) (potpis odgovorne osobe)

1. Novinar 2. Snimatelj 3. Montaæer

Broj i naziv æupanije

Naslov televizijske emisije Ime πkole

Imena i prezimena uËenika i razred

Ime i prezime voditelja

adresa πkole | Mjesto Poπtanski broj Ulica

Telefon πkole E-mail πkole

(nadnevak) (potpis odgovorne osobe)

1. Novinar 2. Snimatelj 3. Montaæer

Vaæna napomena: svi podaci koji se upisuju u obrasce odnose se na uËenike koji se prijavljuju, a ne na

πkolu domaÊina odreene razine.

Obrazac N d 1 ∑ novinarski izraz ∑ kategorija televizijskih emisija ∑ osnovne πkole

Vaæna napomena: svi podaci koji se upisuju u obrasce odnose se na uËenike koji se prijavljuju, a ne na

πkolu domaÊina odreene razine.

Obrazac N d 2 ∑ novinarski izraz ∑ kategorija televizijskih emisija ∑ srednje πkole

Page 53: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

52

Vaæna napomena: svi podaci koji se upisuju u obrasce odnose se na uËenike koji se prijavljuju, a ne na

πkolu domaÊina odreene razine.

Obrazac D a 1 ∑ dramsko ∑ scenski izraz ∑ kategorija pojedinaËnih nastupa ∑ osnovne πkole

Broj i naziv æupanije

vrsta izraza (zaokruæi broj) 1. kazivanje poezije 2. monolog 3. monodrama 4. recital 5. govor

Naslov teksta koji se izvodi

Ime i prezime autora teksta Trajanje u minutama

TehniËka sredstva potrebna za izvedbu

Ime πkole

Ime i prezime uËenika i razred Ime i prezime voditelja

adresa πkole | Mjesto Poπtanski broj Ulica

Telefon πkole E-mail πkole

(nadnevak) (potpis odgovorne osobe)

Page 54: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

53

Vaæna napomena: svi podaci koji se upisuju u obrasce odnose se na uËenike koji se prijavljuju, a ne na

πkolu domaÊina odreene razine.

Obrazac D a 2 ∑ dramsko ∑ scenski izraz ∑ kategorija pojedinaËnih nastupa ∑ srednje πkole

Broj i naziv æupanije

vrsta izraza (zaokruæi broj) 1. kazivanje poezije 2. monolog 3. monodrama 4. recital 5. govor

Naslov teksta koji se izvodi

Ime i prezime autora teksta Trajanje u minutama

TehniËka sredstva potrebna za izvedbu

Ime πkole

Ime i prezime uËenika i razred

Ime i prezime voditelja

adresa πkole | Mjesto Poπtanski broj Ulica

Telefon πkole E-mail πkole

(nadnevak) (potpis odgovorne osobe)

Page 55: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

54

Broj i naziv æupanije

vrsta izraza (zaokruæi broj) 1. dramsko-scenska igra/predstava 2. lutkarska predstava 3. recital

Naslov teksta koji se izvodi

Ime i prezime autora teksta Trajanje u minutama

TehniËka sredstva potrebna za izvedbu

Ime πkole

Imena i prezime uËenika i razred

Ime i prezime voditelja

adresa πkole | Mjesto Poπtanski broj Ulica

Telefon πkole E-mail πkole

(nadnevak) (potpis odgovorne osobe)

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.

Vaæna napomena: svi podaci koji se upisuju u obrasce odnose se na uËenike koji se prijavljuju, a ne na

πkolu domaÊina odreene razine.

Obrazac D b 1 ∑ dramsko ∑ scenski izraz ∑ kategorija skupnih nastupa ∑ osnovne πkole

Page 56: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

55

Broj i naziv æupanije

vrsta izraza (zaokruæi broj) 1. dramsko-scenska igra/predstava 2. lutkarska predstava 3. recital

Naslov teksta koji se izvodi

Ime i prezime autora teksta Trajanje u minutama

TehniËka sredstva potrebna za izvedbu

Ime πkole

Imena i prezimena uËenika i razred

Ime i prezime voditelja

adresa πkole | Mjesto Poπtanski broj Ulica

Telefon πkole E-mail πkole

(nadnevak) (potpis odgovorne osobe)

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.

Vaæna napomena: svi podaci koji se upisuju u obrasce odnose se na uËenike koji se prijavljuju, a ne na

πkolu domaÊina odreene razine.

Obrazac D b 2 ∑ dramsko ∑ scenski izraz ∑ kategorija skupnih nastupa ∑ srednje πkole

Page 57: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

56

Broj i naziv æupanije

Naslov radioigre Ime πkole

imena i prezimena uËenika i razred 1. 2.

Ime i prezime voditelja

adresa πkole | Mjesto Poπtanski broj Ulica

Telefon πkole E-mail πkole

(nadnevak) (potpis odgovorne osobe)

Broj i naziv æupanije

Naslov radioigre Ime πkole

imena i prezimena uËenika i razred 1. 2.

Ime i prezime voditelja

adresa πkole | Mjesto Poπtanski broj Ulica

Telefon πkole E-mail πkole

(nadnevak) (potpis odgovorne osobe)

Vaæna napomena: svi podaci koji se upisuju u obrasce odnose se na uËenike koji se prijavljuju, a ne na

πkolu domaÊina odreene razine.

Obrazac D c 1 ∑ dramski izraz - kategorija radioigre ∑ osnovne πkole

Vaæna napomena: svi podaci koji se upisuju u obrasce odnose se na uËenike koji se prijavljuju, a ne na

πkolu domaÊina odreene razine.

Obrazac D c 2 ∑ dramski izraz ∑ kategorija radioigre ∑ srednje πkole

Page 58: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

57

Broj i naziv æupanije

Naslov rada Ime πkole

Imena i prezimena uËenika i razred

Ime i prezime voditelja

adresa πkole | Mjesto Poπtanski broj Ulica

Telefon πkole E-mail πkole

(nadnevak) (potpis odgovorne osobe)

1.2.3.

Vaæna napomena: svi podaci koji se upisuju u obrasce odnose se na uËenike koji se prijavljuju, a ne na

πkolu domaÊina odreene razine.

Obrazac D d 1 ∑ videofi lmsko stvaralaπtvo ∑ kategorije: kratka igrana forma, animirani, dokumentarni i

eksperimentalni fi lm ∑ osnovne πkole

Page 59: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

58

Broj i naziv æupanije

Naslov televizijske emisije Ime πkole

Imena i prezimena uËenika i razred

Ime i prezime voditelja

adresa πkole | Mjesto Poπtanski broj Ulica

Telefon πkole E-mail πkole

(nadnevak) (potpis odgovorne osobe)

1.2.3.

Vaæna napomena: svi podaci koji se upisuju u obrasce odnose se na uËenike koji se prijavljuju, a ne na

πkolu domaÊina odreene razine.

Obrazac D d 2 ∑ videofi lmsko stvaralaπtvo ∑ kategorije: kratka igrana forma, animirani, dokumentarni i

eksperimentalni fi lm ∑ srednje πkole

Page 60: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

59

Natjecanje u poznavanju hrvatskoga jezika uËenika/ica osnovnih i srednjih πkola

OrganizatoriOrganizatori natjecanja su Ministarstvo znanosti, obrazovanja i πporta

i Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske.

Sjediπte i adresa Dræavnog povjerenstvaZavod za πkolstvo Republike Hrvatske

(za Natjecanje u poznavanju hrvatskoga jezika)

10000 Zagreb, BadaliÊeva 24

Telefon: 01/3652- 999, faks: 3652-831

Marijana »eπi, prof., viπa savjetnica; Zagreb, BadaliÊeva 24

Telefon: 01/3652-873, [email protected], http:zavod.skolstvo.htnet.hr

Vremenik©kolsko natjecanje: 15. veljaËe 2006.

Æupanijsko natjecanje: 16. oæujka 2006.

Dræavno natjecanje: 9. ∑ 12. travnja 2006. Vinkovci

Ciljevi∑ poticanje uËenja hrvatskoga jezika u osnovnim i srednjim πkolama te unapreivanje nastave

hrvatskoga jezika u Republici Hrvatskoj

∑ poticanje spoznaje o vrijednosti steËenog znanja i sposobnosti te njihovih primjena u daljnjoj

naobrazbi i jeziËnoj kulturi

∑ poticanje uËenika na samoinicijativno i samostalno prouËavanje podruËja koja ih zanimaju na

temelju literature koja nije nuæno propisana nastavnim programom

∑ razvijanje motiva za samovrednovanje i vrednovanje znanja i sposobnosti

∑ pronalaæenje najuspjeπnijih uËenica/uËenika pri rjeπavanju zadataka, oblikovanih prema nastavnom

programu, u odreenoj kategoriji natjecanja i daljnja podrπka u razvoju

∑ standardizacija testova i vrednovanja

∑ razmjena iskustava uËitelja i nastavnika hrvatskoga jezika steËenih tijekom rada s uËenicima u

obvezatnom nastavnom programu i izvannastavnim aktivnostima te njihovo struËno usavrπavanje

Razine i kategorije natjecanjaU πkolskoj godini 2005./2006. natjecanje Êe se provesti na πkolskoj, æupanijskoj i dræavnoj razini.

Na natjecanju mogu sudjelovati uËenici VII. i VIII. razreda osnovne πkole i uËenici I., II., III. i IV. razreda

Page 61: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

60

srednjih πkola. Natjecanje za srednje πkole provodi se prema gimnazijskome programu. Program koji

Êe biti zastupljen u testovima bit Êe objavljen na internetskim stranicama Zavoda za πkolstvo Republike

Hrvatske.

a. ©kolsko natjecanje©kolsko natjecanje provest Êe se pisanim putem 15. veljaËe 2006. godine u 9 sati u svim πkolama Republike

Hrvatske koje imaju zainteresirane uËenike. Obveza je svakoga πkolskog struËnog vijeÊa uËitelja i

nastavnika hrvatskoga jezika pravodobno upoznati sve uËenike s moguÊnoπÊu sudjelovanja u natjecanju u

poznavanju hrvatskoga jezika.

©kolsko natjecanje, za zainteresirane uËenike, provest Êe πkolsko povjerenstvo testovima koje

sastavljaju Ëlanovi Dræavnoga povjerenstva za natjecanje u poznavanju hrvatskoga jezika za πkolsku

godinu 2005./2006. UËenici testove rjeπavaju 90 minuta.

Testove za provedbu πkolskoga natjecanja Dræavno povjerenstvo odaslat Êe organizatorima natjecanja

u svim æupanijama do 1. veljaËe 2006.

Organizatori natjecanja u æupanijama trebaju do 16. sijeËnja 2006. godine Dræavnome povjerenstvu

dostaviti podatke o Ëlanovima æupanijskog povjerenstva te navesti ime i prezime osobe kojoj Êe dostaviti

testove.

Podaci o Ëlanovima æupanijskoga povjerenstva za natjecanje u poznavanju hrvatskoga jezika u πkolskoj

godini 2005./2006. dostavljaju se na adresu Dræavnoga povjerenstva poπtom i elektroniËkom poπtom.

Organizatori natjecanja u æupanijama duæni su do 10. veljaËe 2006. dobivene testove odaslati svakoj

πkoli koja se prijavila za provedbu πkolskoga natjecanja.

Vaæne napomene

1. Svi sudionici natjecanja obvezuju se primjenjivati odredbe objavljene u ovom broju Kataloga.

2. Organizacijski poslovi u nadleænosti su svake æupanije. æupanija koja organizira i provodi natjecanje

u suradnji sa πkolama, mjesto je dostave testova i podataka te objedinjavanja i obrade podataka.

3. πkolsko povjerenstvo imenuje ravnateljica/ravnatelj πkole koja/koji je ujedno i Predsjednica/

predsjednik povjerenstva. Ostali Ëlanovi povjerenstva su uËiteljice/uËitelji i nastavnice/nastavnici

hrvatskoga jezika.

Predsjednica/predsjednik πkolskog povjerenstva odgovorna/odgovoran je za valjanu provedbu

πkolskoga natjecanja i vjerodostojnost svih podataka o natjecateljima i njihovim rezultatima te jamËi

tajnost testova.

4. Obveze su svakoga πkolskog povjerenstva:

∑ Ëitljivo ispuniti ljestvicu poretka

∑ upisati imena svih uËenika (sudionika) πkolskog natjecanja

∑ temeljem toËke 1. dostaviti ljestvicu poretka prema dogovoru u svakoj

æupaniji najkasnije do 16. veljaËe 2006.

dostaviti testove uËenika sa πkolskih natjecanja, koje je æupanijsko povjerenstvo pozvalo na æupanijsko

natjecanje, æupanijskom povjerenstvu

Page 62: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

61

5. Nastavni sadræaji koji Êe biti obuhvaÊeni u testovima za πkolsko i æupanijsko natjecanje i upute za

provoenje natjecanja bit Êe objavljeni na internetskim stranicama Zavoda za πkolstvo Republike

Hrvatske. Testovi za dræavno natjecanje sadræavat Êe cjelokupno gradivo nastave jezika za pojedine

razrede.

Napomena: svi se podaci obvezno dostavljaju i elektroniËkom poπtom.

b. Æupanijsko natjecanjeÆupanijsko natjecanje u poznavanju hrvatskoga jezika odræat Êe se 16. oæujka 2006. godine.

Organizatori natjecanja u æupanijama najkasnije do 16. sijeËnja 2006. odreuju mjesto i πkolu u kojoj

Êe se organizirati i provesti æupanijsko natjecanje te imenuju æupanijska povjerenstva za pripremu i

provoenje æupanijskoga natjecanja.

æupanijska povjerenstva treba imenovati u suradnji s voditeljicama/voditeljima æupanijskih struËnih

vijeÊa uËiteljica/uËitelja i nastavnica/nastavnika hrvatskoga jezika u osnovnim i srednjim πkolama, koje je

imenovao Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske uz suglasnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i πporta.

Organizator natjecanja duæan je najkasnije do 16. sijeËnja 2006. obavijestiti sve πkole na svome

podruËju o svim podacima potrebnim za prijavu uËenika za æupanijsko natjecanje.

Æupanijsko povjerenstvo na temelju svih ljestvica poretka sa πkolskih natjecanja, dostavljenih u roku,

sastavlja popis uËenica/uËenika koje/i Êe pristupiti æupanijskome natjecanju, a prema postignutim

bodovima na πkolskome natjecanju.

Æupanijsko povjerenstvo moæe pozvati na æupanijsko natjecanje samo one uËenice/uËenike koji su

postigli 60% rijeπenosti testa.

Æupanijsko povjerenstvo svakoj πkoli, koja je sudjelovala na natjecanju, dostavlja ljestvicu konaËnog

poretka uËenika/uËenica koji se pozivaju na æupanijsko natjecanje najkasnije do 22. veljaËe 2006.

Æupanijsko povjerenstvo mora najkasnije do 22. veljaËe 2006. dostaviti Dræavnome povjerenstvu

ljestvicu konaËnoga poretka dobivenu objedinjavanjem podataka za sve uËenice/uËenike koje/i su

sudjelovali na πkolskome natjecanju.

Æupanijsko povjerenstvo treba dostaviti Dræavnom povjerenstvu testove uËenika sa πkolskih natjecanja

koji su pozvani na æupanijsko natjecanje radi evaluacije testova.

(Ljestvice konaËnoga poretka bit Êe objavljene na internetskoj stranici Zavoda.)

Na temelju podataka, dobivenih u roku, Dræavno povjerenstvo do 10. oæujka 2006., odaslat Êe primjerke

testova za sve kategorije osobi koja je u æupanijskom povjerenstvu zaduæena za primitak testova, koja Êe

osigurati tajnost testova do poËetka natjecanja i valjanu provedbu æupanijskog natjecanja prema uputama

objavljenim u Katalogu.

Æupanijsko povjerenstvo provodi postupak natjecanja i sastavlja ljestvicu konaËnog poretka za svaku

kategoriju (prema ljestvici konaËnog poretka.

Æupanijsko povjerenstvo mora poslati Dræavnome povjerenstvu ljestvice konaËnog poretka za svaku

kategoriju s podacima o svim uËenicima koji su sudjelovali na natjecanju, zajedno sa svim testovima Ëija je

rijeπenost veÊa od 60% najkasnije do 17. oæujka 2006. godine, na adresu sjediπta Dræavnoga povjerenstva za

Page 63: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

62

natjecanje u poznavanju hrvatskoga jezika.

Napomena: ljestvice poretka obvezno se dostavljaju i elektroniËkom poπtom.

Rezultati koji se ne dostave do odreenog roka neÊe se razmatrati, a takoer ni one ljestvice poretka u

kojima nisu navedeni podaci prema obrascu.

Æupanijska povjerenstva obvezno dostavljaju ljestvice konaËnog poretka za svaku kategoriju, svim

πkolama na svome podruËju Ëiji su uËenici sudjelovali na æupanijskome natjecanju, najkasnije do 17.

oæujka 2006. godine.

(Ljestvice poretka bit Êe objavljene i na internetskoj stranici Zavoda za πkolstvo Republike Hrvatske.)

U organizaciji i provedbi πkolskih i æupanijskih natjecanja svi se sudionici moraju pridræavati uputa za

organizaciju i provedbu natjecanja i smotri.

c. Dræavno natjecanjeDræavno natjecanje odræat Êe se od 9. travnja do 12. travnja 2006. godine u Vinkovcima.

Na dræavno natjecanje bit Êe pozvani najuspjeπnije/i uËenice/uËenici temeljem bodovnoga poretka na

æupanijskom natjecanju.

Ljestvica poretka uËenica/uËenika za Dræavno natjecanje dobiva se objedinjavanjem svih ljestvica

poredaka poslanih iz æupanija u navedenom roku te nakon provjere poretka (ispravljanja i bodovanja

testova sa æupanijskih natjecanja).

Broj uËenica/uËenika koje/i Êe biti pozvani na dræavno natjecanje odreuje Ministarstvo znanosti,

obrazovanja i πporta na prijedlog Zavoda za πkolstvo Republike Hrvatske.

Dræavno povjerenstvo organizatorima natjecanja u æupanijama πalje objedinjenu ljestvicu konaËnog

poretka temeljem rezultata na æupanijskom natjecanju i popis svih uËenica/uËenika i njihovih mentorica/

mentora koje/i se pozivaju na Dræavno natjecanje najkasnije do 27. oæujka 2006. godine.

Popis uËenica/uËenika i njihovih mentorica/mentora koje/i se pozivaju na Dræavno natjecanje bit Êe

objavljen i na internetskoj stranici Zavoda, takoer, najkasnije do 27. oæujka 2006. godine.

Na adresu πkole Dræavno povjerenstvo πalje poziv za sudjelovanje na Dræavnom natjecanju svakoj/

svakom uËenici/uËeniku koja/i je svojim rezultatom na objedinjenoj æupanijskoj ljestvici stekao pravo

sudjelovanja na dræavnom natjecanju.

Dræavno povjerenstvoZa provedbu natjecanja u poznavanju hrvatskoga jezika ravnatelj Zavoda za πkolstvo Republike Hrvatske,

uz prethodnu suglasnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i πporta, imenuje Dræavno povjerenstvo.

Ëlanice/Ëlanovi povjerenstva su profesorice/profesori hrvatskoga jezika u osnovnim i srednjim πkolama,

sveuËiliπne/sveuËiliπni profesorice/profesori, djelatnice/djelatnici Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje

te Zavoda za πkolstvo Republike Hrvatske.

Dræavno povjerenstvo sa πkolom domaÊinom organizira natjecanje u poznavanju hrvatskoga jezika.

Na dræavno natjecanje pozivaju se samo uËenice/uËenici koje/i Êe pisanim pozivom pozvati Dræavno

povjerenstvo na temelju rezultata postignutih u svim æupanijama Republike Hrvatske.

Page 64: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

63

Dræavno povjerenstvo odreuje vrijeme i mjesto odræavanja Dræavnoga natjecanja, sastavlja testove za

πkolsko, æupanijsko i Dræavno natjecanje s rjeπenjima i naËinom vrednovanja te brojem bodova, organizira

predavanja i druge oblike struËne suradnje za uËiteljice/uËitelje i nastavnice/nastavnike hrvatskoga jezika.

LiteraturaBabiÊ ∑ Finka ∑ Moguπ, Hrvatski pravopis, πkolska knjiga, Zagreb, 1996.

Teæak ∑ BabiÊ, Gramatika hrvatskoga jezika, πkolska knjiga, Zagreb 2000.

Prijedlog Ëlanova dræavnoga povjerenstva za natjecanje

u poznavanju hrvatskoga jezika 1. prof. dr. sc. Ivo PranjkoviÊ, Filozofski fakultet, Zagreb, I. LuËiÊa 3, predsjednik

2. Marijana »eπi, prof., Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske, Zagreb, BadaliÊeva 24, tajnica

3. prof. dr. sc. Marko Samardæija, Filozofski fakultet, Zagreb, I. LuËiÊa 3

4. dr. sc. Marijana Horvat, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb, Republike Austrije 16

6. dr. sc. Milica MihaljeviÊ, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb, Republike Austrije 16

7. dr. sc. Lana HudeËek, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb, Republike Austrije 16

8. Suzana MolËanov, XI. gimnazija, Zagreb, Savska cesta 77

9. Sandra VukiÊ, prof., Gimnazija Tituπa BrezovaËkog, Zagreb, HabdeliÊeva 1

10. Marijana TrinajstiÊ, prof., Gimnazija Eugena KumiËiÊa, Opatija, Jadranski trg 1

11. Jasna FrankiÊ, prof., Prva rijeËka hrvatska gimnazija, Rijeka, Frana Kurelca 1

12. Ivanka Ujdur, prof., Gimnazija MetkoviÊ, MetkoviÊ, Kralja Zvonimira 12

13. Lidija Puljan, prof., Gimnazija MetkoviÊ, MetkoviÊ, Kralja Zvonimira 12

14. Viπnja SorËik, prof., Gimnazija Matije Antuna ReljkoviÊa, Vinkovci, Trg bana Josipa ©okËeviÊa 1

15. Blaæenka ©imunoviÊ, prof., Gimnazija Matije Antuna ReljkoviÊa, Vinkovci,

Trg bana Josipa ©okËeviÊa 1

16. –urica JelaËiÊ, prof., O© Dobriπe CesariÊa, Zagreb, Ksavera ©andora –alskog 29

17. Gordana Fileπ, prof., O© Dobriπe CesariÊa, Zagreb, Ksavera ©andora –alskog 29

18. Vlatka Biπan, prof., O© Bogumila Tonija, Samobor, Ivana Perkovca 90

19. Vlatka Turina, prof., O© PreËko, Zagreb, DekaniÊi 6

20. Vesna Novak, prof., O© Otok, Zagreb, Stjepana GradiÊa 4

21. dr. sc. Vesna Buπko, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju, Zagreb, I. LuËiÊa 3

22. Mirela Barbaroπa-©ikiÊ, prof., Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske, Zagreb, BadaliÊeva 24

Page 65: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

64

Programski sadræaji

Razred

VII.

VIII.

I.

II.

III.

IV.

©kolska razina

∑ slovniËko/pravopisno gradivo 5. i 6. razreda;∑ slovniËko/pravopisno gradivo 1. polugodiπta 7. r. (reËenica: nezavisno sloæene reËenice; red sureËenica u zavisno- sloæenoj reËenici; subjekt i predikat; sroËnost)∑ povijest jezika 6. r.

∑ slovniËko/pravopisno gradivo 5., 6. i 7. r.∑ viπestruko sloæena reËenica i glasovi∑ povijest jezika 5., 6. i 7. r.

∑ fonologija: podjela fonema∑ glasovne promjene(fonoloπke i morfoloπke alternacije)

∑ morfologija (imenice, pridjevi i zamjenice)

∑ sintaksa ( sintagmatski i paradig-matski odnosi u reËenici; razlika izmeu reËenica i iskaza; modal-nost; ciljna usmjerenost reËenica; obavijesno ustrojstvo reËenica; gramatiËko ustrojstvo reËenica ∑ samostalni i nesamostalni reËeniËni Ëlanovi); leksikologija (sinonimi i homonimi); povijest jezika ( hrvatski jezik u prvoj polovici IX. st.)

∑ leksikologija (do frazema)

Æupanijska razina

∑ slovniËko/pravopisno gradivo 5., 6. i 7. r. (predikatne, subjektne, ob-jektne, atributne, mjesne, vremen-ske i naËinske reËenice)∑ povijest jezika 7. r

∑ slovniËko/pravopisno gradivo 5., 6. i 7. r.∑ viπestruko sloæena reËenica i glasovi∑ tvorba rijeËi∑ povijest jezika 5., 6. i 7. r.

∑ sadræaji koji su bili na πkolskom natjecanju i naglasak (raspodjela)

∑ sadræaji koji su bili na πkolskom natjecanju imorfologija (brojevi i glagoli)

∑ sadræaji iz testa za πkolsko natjecanje i: reËenice po sastavu (nezavisno sloæene i zavisno sloæene reËenice); govorno izraæavanje (kom-pozicija i retoriËke fi gure)

∑ leksikografi ja i povijest jezika 20. st.

Dræavna razina

∑ slovniËko/pravopisno gradivo 5., 6. i 7. r.∑ povijest jezika 5., 6. i 7. r.

∑ slovniËko/pravopisno gradivo 5., 6., 7. i 8. r.∑ povijest jezika 5., 6., 7. i 8. r.

∑ cjelokupno gradivo I. razreda∑ povijest jezika

∑ cjelokupno gradivo II. razreda

∑ cjelokupno gradivo III. razreda; dodani sadræaji:sintaksa (sindetsko i asindetsko ustrojstvo reËenice; interpunkcijski znakovi); povijest jezika (fi loloπke πkole; ilirski preporod; hrvatski stan-dardni jezik)

∑ cjelokupno gradivo IV. razreda

Programski sadræaji

Page 66: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

65

Vremenik natjecanja ∑ saæetak

Nadnevak

do 16. 1. 2006.

do 16. 1. 2006.

do 16. 1.2006.

1. 2.2006.

do 10. 2.2006.

15. 2. 2006.

16. 2. 2006.

do 22. 2. 2006.

do 22. 2. 2006.

©kolsko povjerenstvo

©KOLSKO NATJECANJE

dostaviti konaËne ljestvice poretka svih uËenika koji su sudjelovali na πkolskome natjecanju prema uputama iz æupanije

Razina æupanije

Odrediti mjesto i πkolu te imenovati æupanijsko povjerenstvo

obavijestiti sve πkole na podruËju æupanije o svim podacima potrebnim za provedbu πkolskoga i æupanijskoga natjecanja

Dræavnom povjerenstvu dostaviti podatke o Ëlanovima æupanijskoga povjerenstva

Dobivene testove za provedbu πkolskoga natjecanja dostaviti πkolama

Svim πkolama koje su sudjelovale dostaviti listu uËenika koji Êe pristupiti æupanijskome natjecanju

Dræavnom povjerenstvu dostaviti objedinjene sve ljestvice konaËnog poretka svih πkola koje su sudjelovale na πkolskome natjecanju

Dræavno povjerenstvo

Slanje testova za provedbu πkolskoga natjecanja

Page 67: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

66

10. 3. 2006.

16. 3. 2006.

do 17. 3. 2006.

do 17. 3. 2006.

do 27. 3. 2006.

9. 4. ∑ 12. 4. 2006.

Nadnevak ©kolsko povjerenstvo Razina æupanije Dræavno povjerenstvo

ÆUPANIJSKO NATJECANJE

Dræavnom povjerenstvu dostaviti ljestvicu konaËnoga poretka svih uËenika koji su sudjelovali na æupanijskome natjecanju te testove rijeπenosti od 65 do 100%

Svim πkolama koje su sudjelovale na æupanijskome natjecanju dostaviti ljestvice konaËnoga poretka za sve kategorije

Slanje testova za provedbu æupanijskoga natjecanja

Dostaviti svim æupanijama objedinjenu ljestvicu konaËnog poretka temeljem rezultata na æupanijskom natjecanju

DRÆAVNO NATJECANJE

Page 68: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

67

Natjecanje u znanja engleskoga jezika uËenika/ica osnovnih i srednjih πkola

OrganizatoriOrganizatori natjecanja su Ministarstvo znanosti, obrazovanja i πporta Republike Hrvatske i Zavod za

πkolstvo Republike Hrvatske.

CiljeviCilj je natjecanja u znanju stranih jezika promicanje uËenja stranih jezika u osnovnim i srednjim πkolama

i unapreivanje nastave stranih jezika, izjednaËavanje kakvoÊe nastave na podruËju cijele zemlje te

standardizacija testova i elemenata vrednovanja. Natjecanja pruæaju uËenicama/uËenicima priliku da

svoje znanje stranih jezika u ravnopravnoj konkurenciji usporede sa znanjem svojih vrπnjaka iz drugih

πkola, πto im je poticaj da joπ ustrajnije proπiruju svoja znanja. Natjecanje iz stranih jezika nije ispitivanje

samo πkolskoga gradiva − podrazumijeva se da uËenica /uËenik samostalno i samoinicijativno prouËava

podruËja koja ga zanimaju na temelju literature koja nije nuæno propisana nastavnim programom.

Natjecanje treba provoditi u πportskome duhu i atmosferi u kojoj uËenica/uËenik moæe pokazati

snalaæljivost u primjeni jezika i svoju sklonost za pojedini jezik. Zadatak je otkriti posebno darovite uËenice

/uËenike koji zasluæuju da im se tijekom πkolovanja posveti osobita briga i pruæe dodatne moguÊnosti za

razvoj te potaknuti druge na πto kvalitetniji pristup individualnome istraæivaËkome radu. Za uËiteljice /

uËitelje i nastavnice /nastavnike natjecanje je koristan susret koji pruæa moguÊnost za razmjenu iskustava,

stjecanje novih spoznaja i usavrπavanje u struci.

Vremenik

Natjecati se mogu samo uËenice/uËenici zavrπnih razreda osnovne i srednje πkole koji pohaaju

nastavu iz stranih jezika prema planu i programu Ministarstva znanosti, obrazovanja i πporta Republike

Hrvatske. U znanju engleskoga jezika natjecat Êe se i uËenici 2. razreda srednje πkole.

Sjediπte i adresa Dræavnog povjerenstvaZavod za πkolstvo Republike Hrvatske, PodruËna jedinica Split, Tolstojeva 32, 21 000 Split

telefon: 021/ 340-985, faks: 021/340 999

Tajnica Dræavnog povjerenstva za engleski jezik: Irma Soldo, prof.

Jezik

Engleski jezik

©kolska natjecanja

Petak, 10. veljaËe2006. u 9.00 sati

Æupanijska natjecanja

Utorak, 14. oæujka2006. u 9.00 sati

Dræavno natjecanje

23 ∑ 26. travnja 2006. (Sπ A. MatijaπeviÊ-Karamaneo, Vis)

Page 69: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

68

I. OpÊe upute

Razine natjecanja

a. ©kolska natjecanja ©kolska se natjecanja provode samo pisanim putem 10. veljaËe 2006. u svim πkolama Republike Hrvatske

koje imaju zainteresirane uËenice/uËenike. Duænost je svake πkole da o moguÊnosti sudjelovanja

pravodobno izvijesti sve uËenice/uËenike. ©kolsko natjecanje provodi πkolsko povjerenstvo tako da od

Dræavnoga povjerenstva dobije test koji je jedinstven za cijelu Hrvatsku. Testove za provedbu πkolskoga

natjecanja Dræavno povjerenstvo Êe poslati organizatorima natjecanja u æupanijama do 3. veljaËe 2006.

Organizatori natjecanja duæni su najkasnije do 8. veljaËe 2006. primjerke dobivenih testova poslati svakoj

πkoli na podruËju svoje æupanije koja se prijavila za provedbu πkolskoga natjecanja.

©kolsko povjerenstvo imenuje ravnatelj πkole. Ravnatelj πkole, kao predsjednik πkolskoga povjerenstva,

brine se o pravilnostima provoenja πkolskoga natjecanja i jamËi vjerodostojnost navoda o

natjecateljicama/natjecateljima prijavljenima za æupanijsko natjecanje. ©kolsko povjerenstvo na temelju

postignutih rezultata izrauje ljestvicu poretka prema uzorku ljestvice konaËnoga poretka. Za æupanijsko

natjecanje πkolsko povjerenstvo moæe prijaviti uËenice/uËenike koji su na πkolskoj razini natjecanja

ispunili uvjete (vidi II. Posebne upute). Æupanijsko povjerenstvo odredit Êe broj uËenica/uËenika koji Êe

pristupiti æupanijskome natjecanju na temelju rezultata postignutih na πkolskome natjecanju, ali ne moæe

pozivati uËenice/uËenike koji su postigli manje od postotka rijeπenosti odreenog za pojedinu kategoriju

(vidi II. Posebne upute ). Prijavu za æupanijsko natjecanje potrebno je poslati organizatorima natjecanja

u æupanijama (proËelniku sluæbe za druπtvene djelatnosti u svakoj æupaniji) do 16. veljaËe 2006. koristeÊi

tablicu u Katalogu natjecanja i smotri.

Prijavnica za æupanijsko natjecanje iz engleskog jezika

Ime i prezime uËenice / uËenika Razred O© / S©

Kategorija natjecanja Lista: A / B (samo za srednje πkole!)

Adresa uËenice / uËenika

Broj postignutih bodova na πkolskom natjecanju /60

Ime i prezime mentora uËenice / uËenika

Naziv i adresa uËenikove πkole

Page 70: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

69

b. Æupanijska natjecanjaOrganizatori natjecanja u æupanijama najkasnije do 20. sijeËnja 2006. odreuju mjesto i πkolu u kojoj

Êe se organizirati æupanijsko natjecanje te imenuju æupanijska povjerenstva za pripremu i provoenje

æupanijskih natjecanja. »lanovi æupanijskoga povjerenstva mogu biti mentori uËenicima na æupanijskom

natjecanju, ali ne mogu biti rasporeeni na sljedeÊe poslove u Povjerenstvu u kategoriji u kojoj se njihovi

uËenici natjeËu: pisanje testa i Ëitanje teksta za sluπno razumijevanje. Organizator natjecanja duæan je o

svim podacima potrebnim za prijavu uËenica/uËenika za æupanijsko natjecanje obavijestiti sve πkole na

svojemu podruËju najkasnije do 3. veljaËe 2006. Æupanijsko povjerenstvo duæno je na temelju pristiglih

prijava sa πkolskih natjecanja sastaviti listu uËenica/uËenika koji Êe pristupiti æupanijskome natjecanju, a

prema postignutim bodovima na πkolskome natjecanju. Dræavno Êe povjerenstvo najkasnije do 9. oæujka

2006. dostaviti primjerke testova za sve kategorije na ime proËelnika sluæbe za druπtvene djelatnosti

pri svakoj æupaniji, koji je duæan osigurati pravovremenu dostavu materijala za provedbu æupanijskoga

natjecanja u πkolu (πkole) koju je organizator natjecanja odredio za domaÊina æupanijskoga natjecanja.

Predsjednik æupanijskoga povjerenstva duæan je osigurati korektnu provedbu æupanijskoga natjecanja

prema uputama objavljenim u Katalogu natjecanja i smotri i tajnost testa do poËetka natjecanja.

Æupanijsko povjerenstvo provodi postupak natjecanja i sastavlja konaËnu ljestvicu poretka za svaku

kategoriju i svaku listu prema ljestvici konaËnoga poretka (Prilog 5 u Pravilima za organizaciju). Nakon

zavrπetka pisanoga dijela testa æupanijsko povjerenstvo objavljuje primjerke rijeπenih testova na vidnom

mjestu. Æupanijska povjerenstva su duæna poslati Dræavnome povjerenstvu konaËne ljestvice poretka

za svaku kategoriju i svaku listu koje ukljuËuju potpune podatke o uËenicama/uËenicima i mentorima

koji su sudjelovali na natjecanju, kao i sve testove Ëija je rijeπenost od 70% do 100%, odnosno od 80% do

100% (vidi II. Posebne upute) najkasnije do 16. oæujka 2006. na adresu sjediπta Dræavnog povjerenstava

za engleski jezik. Dræavno povjerenstvo preuzet Êe samo one poπiljke koje budu imale poπtanski æig

s najkasnijim datumom od 16. oæujka 2006. Rezultati koji ne pristignu u navedenome roku neÊe se

razmatrati, kao ni one ljestvice poretka koje ne budu sadræavale SVE podatke (ukljuËujuÊi mjesto i

nadnevak, peËat i potpis predsjednika povjerenstva ∑ Prilog 5, ljestvica konaËnog poretka). KonaËne

ljestvice poretka za svaku listu i kategoriju æupanijska povjerenstva duæna su dostaviti svim πkolama (Ëije

su uËenice/uËenici sudjelovali na æupanijskome natjecanju) na svojemu podruËju najkasnije do 23. oæujka

2006.

Page 71: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

70

Prijavnica za dræavno natjecanje iz engleskog jezika

c. Dræavno natjecanjeNa dræavnome natjecanju sudjeluju najuspjeπnije uËenice/uËenici koji na temelju bodovnoga poretka

saËinjenoga prema rezultatima æupanijskih natjecanja stjeËu pravo sudjelovanja. Ljestvica poretka

uËenica/uËenika koji Êe biti pozvani na dræavno natjecanje dobiva se nakon πto Dræavno povjerenstvo

provjeri ispravljanje i bodovanje testova sa æupanijskoga natjecanja i to objedinjavanjem svih ljestvica

poretka iz æupanija. Dræavno povjerenstvo uputit Êe pozive uËenicama/uËenicima koji su stekli pravo

sudjelovanja na adrese njihovih πkola, a ravnatelj je duæan najkasnije do 3. travnja 2006., ispunjavanjem

prijave za dræavno natjecanje (vidi tekst prijave) prijaviti dolazak uËenica/uËenika i mentora na Dræavno

natjecanje na adresu koja Êe biti naznaËena na pozivu. Ukoliko je iz jedne πkole na natjecanje pozvano viπe

uËenica/uËenika, potrebno je odrediti jednoga mentora kao njihovu pratnju. Dræavno Êe povjerenstvo 28.

oæujka 2006. poslati konaËne ljestvice poretka (za sve kategorije i sve liste) proËelniku sluæbe za druπtvene

djelatnosti u svakoj æupaniji, koji je o tome duæan odmah obavijestiti sve πkole na svojemu podruËju, a Ëije

su uËenice/uËenici sudjelovali na æupanijskome natjecanju.

»lanovi Dræavnoga povjerenstva mogu biti mentori uËenicima na dræavnome natjecanju, ali ne mogu

biti rasporeeni na sljedeÊe poslove u Povjerenstvu u kategoriji u kojoj se njihovi uËenici natjeËu: pisanje

testa, Ëitanje teksta za sluπno razumijevanje, ispravljanje sastavka i usmeni ispit.

Maksimalni broj uËenica/uËenika koji Êe biti pozvani na dræavno natjecanje odreuje Ministarstvo

znanosti, obrazovanja i πporta.

Tijek i sadræaj natjecanja

Za sve tri razine natjecanja testove sastavlja Dræavno povjerenstvo. Natjecanja na πkolskoj i æupanijskoj

razini provode se samo pisano, a na dræavnoj razini natjecanje ukljuËuje i usmeni dio. Pisani dio natjecanja

traje:

∑ na πkolskoj razini: 90 minuta

∑ na æupanijskoj razini: 120 minuta

∑ na dræavnoj razini: 150 minuta.

Ime i prezime uËenice / uËenika Razred O© / S©

Kategorija natjecanja Lista: A / B (samo za srednje πkole!)

Adresa uËenice / uËenika

Broj postignutih bodova na πkolskom natjecanju /60

Ime i prezime mentora uËenice / uËenika

Naziv i adresa uËenikove πkole

Page 72: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

71

Upute za ispravljanje i bodovanje testova na πkolskoj i æupanijskoj razini bit Êe dostavljene πkolskim,

odnosno æupanijskim povjerenstvima zajedno s primjerkom testa.

Sadræaj ispita znanja na πkolskoj razini

Sadræaj ispita znanja na æupanijskoj razini

Napomena: predsjednik æupanijskog povjerenstva odgovara za odabir i kvalitetu nastavnika-ËitaËa teksta

za sluπanje s razumijevanjem. Nastavnik-ËitaË mora biti Ëlan æupanijskoga povjerenstva, ali ne smije

biti mentor ni jednom od uËenika-natjecatelja u uËionici u kojoj Ëita tekst. Predsjednik æupanijskoga

povjerenstva takoer osigurava da se nastavnici-ËitaËi 10 minuta prije Ëitanja teksta natjecateljima okupe

na sigurnome mjestu i, iz metodiËko-didaktiËkih razloga, dobiju tekst na uvid.

Sadræaj ispita znanja na dræavnoj razini

Elementi kulture i civilizacije neÊe se ispitivati kao zasebna cjelina, ali Êe biti sastavni dio pojedinih

dijelova pisanog i usmenog dijela ispita na svim razinama.

1.

2.

»itanje s razumijevanjem

Uporaba jezika (gramatika i vokabular)

Ukupno

10 bodova

50 bodova

60 bodova

1.

2.

3.

Sluπanje s razumijevanjem

»itanje s razumijevanjem

Uporaba jezika (gramatika i vokabular)

Ukupno

10 bodova

10 bodova

80 bodova

100 bodova

1.

2.

3.

4.

5.

Sluπanje s razumijevanjem

»itanje s razumijevanjem

Uporaba jezika (gramatika i vokabular)

Sastavak

Usmeni ispit

50% ukupnoga broja bodova na natjecanju

25% ukupnoga broja bodova na natjecanju

25% ukupnoga broja bodova na natjecanju

Page 73: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

72

Pisani dio ispita na dræavnoj razini provodit Êe se na sljedeÊi naËin:

Prvi dio ispita sastoji se od elemenata:

1. sluπanje s razumijevanjem

2. sastavak.

Nakon toga slijedi kratka stanka.

Drugi dio ispita sastoji se od elemenata:

1. Ëitanje s razumijevanjem

2. uporaba jezika (gramatika i vokabular).

Sadræaj usmenoga dijela ispita znanja na dræavnoj raziniUsmeni dio traje desetak minuta po natjecatelju. Sastoji se od razgovora uËenika s izvornim govornikom

i Ëlanovima prosudbenog povjerenstva tijekom kojega se na temelju slikovnoga materijala i sliËnog

provjerava uËenikova komunikacijska kompetencija na stranome jeziku, ocjenjuje leksiËko bogatstvo,

uporaba morfosintaktiËkih struktura, izgovor, kakvoÊa sadræaja i stil. Na usmenom dijelu ispita moguÊe je

postiÊi najviπe 25% ukupnoga broja bodova.

Æalbeni postupak©kolska i æupanijska povjerenstva te Dræavno povjerenstvo obznanjuju privremeni poredak prema

postignutim bodovima. Svaka natjecateljica/natjecatelj i njena mentorica/mentor ima pravo uvida u

svoj test tijekom kojega ima pravo u roku od 30 minuta podnijeti pisani prigovor (Prilog 4 u Pravilima za

organizaciju). Nakon æalbenoga postupka povjerenstvo razmatra prigovor, pismeno odgovara na prigovor

i nakon toga viπe nije moguÊ prigovor. Na πkolskom i æupanijskom natjecanju prigovor se rjeπava odmah,

a na dræavnome natjecanju Dræavno je povjerenstvo duæno rijeπiti prigovor prije poËetka usmenoga dijela

natjecanja i njegova je odluka konaËna. Na rezultate usmenoga dijela ispita ne podnosi se prigovor.

Objava rezultata natjecanja, priznanja, nagrade©kolsko i æupanijsko natjecanje mora se obaviti prema uputama danima u Katalogu natjecanja i smotri

(vidi Pravila za organizaciju). Odluke o priznanjima i nagradama donose i provode πkolska i æupanijska

povjerenstva. Na dræavnome natjecanju sve natjecateljice/natjecatelji dobivaju pohvalnice, a oni koji su

osvojili prva tri mjesta diplome. Svi mentori dobivaju zahvalnice.

Nagrade za najbolje uËenice/uËenike osigurava Ministarstvo prosvjete i πporta. MoguÊe su i donacije

domaÊih i stranih institucija koje promiËu uËenje engleskog jezika.

LiteraturaZa pripremu se mogu koristiti svi udæbenici i priruËnici odobreni od Ministarstva prosvjete i πporta za

πkolsku 2005./2006. godinu (vidi Katalog odobrenih udæbenika).

Page 74: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

73

II. Posebne uputeUËenici koji su se πkolovali u zemljama engleskoga govornoga podruËja dulje od 1 godine ne mogu se

natjecati ni na jednoj razini natjecanja iz engleskoga jezika. Dræavno povjerenstvo zadræava diskreciono

pravo provjere ovoga podatka na bilo kojoj razini natjecanja, za bilo kojeg natjecatelja, a na temelju uvida

u svjedodæbe o dosadaπnjem πkolovanju.

Osnovna πkolaJedna kategorija natjecanja: uËenice/uËenici 8. razreda

Minimalni postotak rijeπenosti testa za pristupanje na sljedeÊu razinu natjecanja:

∑ πkolska razina: 75% (45-60 bodova)

∑ æupanijska razina: 75% ( 75-100 bodova)

∑ dræavna razina: ljestvica poretka uËenica/uËenika koji Êe biti pozvani na Dræavno natjecanje napravit

Êe se na temelju pristiglih rezultata postignutih na æupanijskom natjecanju nakon πto Dræavno

povjerenstvo provjeri ispravljanje i bodovanje testova. Na Dræavno natjecanje bit Êe pozvano ukupno

najviπe 35 natjecateljica/natjecatelja. Usmenom dijelu ispita pristupit Êe najviπe prvih 15 natjecateljica/

natjecatelja prema bodovnoj listi nakon pisanog dijela ispita.

»lan Dræavnog povjerenstva ∑ voditeljica natjecanja iz engleskog jezika za osnovne πkole

Gordana Neuhold, prof., O© Vladimira Nazora, Jordanovac 23, Zagreb

Dodatne obavijesti na telefon 01 23 46 807 utorkom i Ëetvrtkom od 20.30 do 21.30

Srednja πkolaKategorije natjecanja:

uËenice/ uËenici 2. razreda:

Lista A (gimnazije)

Lista B (ostale srednje πkole)

∑ uËenice/uËenici 4. (odnosno zavrπnog) razreda:

Lista A (gimnazije)

Lista B (ostale srednje πkole)

Sve uËenice/uËenici u kategoriji 2. razreda rjeπavaju isti test, ali se svrstavaju na dvije odvojene Liste (A i B).

Sve uËenice/uËenici u kategoriji 4. razreda rjeπavaju isti test, ali se svrstavaju na dvije odvojene Liste (A i B).

Minimalni postotak rijeπenosti testa za pristupanje na sljedeÊu razinu natjecanja:

∑ πkolska razina: Lista A 80%, a Lista B 70%

∑ æupanijska razina: Lista A 80%, a Lista B 70%

∑ dræavna razina: ljestvica poretka uËenica/uËenika koji Êe biti pozvani na Dræavno natjecanje napravit Êe

se na temelju pristiglih rezultata postignutih na æupanijskom natjecanju nakon πto Dræavno povjerenstvo

provjeri ispravljanje i bodovanje testova.

Na Dræavno natjecanje bit Êe pozvano ukupno najviπe 60 uËenica/uËenika, po 30 iz 2. razreda i po 30 iz

4. razreda (po 15 sa svake Liste). Usmenom dijelu ispita na dræavnoj razini pristupit Êe svih 15 uËenica/

Page 75: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

74

uËenika sa svake Liste, a prema bodovnim listama nakon pisanog dijela ispita.

Predsjednica Dræavnog povjerenstva ∑ voditeljica natjecanja iz engleskog jezika za srednje πkole:

Olga GraniÊ, prof., 1. gimnazija, Split, Teslina 10

Dodatne obavijesti na telefon 021 384 944 srijedom od 19.00 do 19.45, odnosno od 13.00 do 13.45.

III. Upute za provedbu pisanog dijela natjecanja (testa) za πkole organizatore, predsjednike i Ëlanove πkolskih, æupanijskih i Dræavnog povjerenstva

1. Raspored natjecatelja po uËionicama mora biti napravljen na vrijeme i izvjeπen na oglasnoj

ploËi πkole domaÊina. Uz svaku uËionicu u kojoj se piπe test takoer je potrebno izvjesiti raspored

natjecatelja. Ovi rasporedi moraju biti izvjeπeni najmanje 120 minuta prije poËetka testa (za æupanijska

i Dræavno natjecanje).

2. Za cijelo vrijeme trajanja testa u uËionici mora biti prisutan deæurni nastavnik, koji je duæan doÊi u

uËionicu 10 minuta prije poËetka testa. Nastavnik sa sobom mora donijeti:

∑ zatvorene velike omotnice za natjecatelje. U svakoj omotnici se nalazi po jedan primjerak testa, mala

omotnica s listiÊem za zaporku i uputa natjecatelju za rjeπavanje testa.

∑ dovoljan broj praznih A4 papira s peËatom πkole domaÊina

∑ nekoliko rezervnih kemijskih olovaka (crnih ili plavih)

∑ popis natjecatelja koji piπu test u toj uËionici

3. Natjecatelji moraju doÊi ispred odreene uËionice najmanje 10 minuta prije poËetka testa. Sa sobom

moraju ponijeti kemijsku olovku (po moguÊnosti 2 kemijske olovke plave ili crne, koje se ne mogu

brisati).

4. Natjecatelji ne smiju uÊi u uËionicu prije nego ih deæurni nastavnik pozove. Nakon πto identifi cira

natjecatelje, deæurni nastavnik mora omoguÊiti da natjecatelji sve osobne stvari (torbe, knjige, kapute

i sl.) ostave na za to odreenom mjestu u uËionici. Mobilne telefone natjecatelji moraju i predati na

Ëuvanje deæurnom nastavniku.

5. Deæurni nastavnik mora rasporediti natjecatelje na takav naËin da onemoguÊi bilo kakav kontakt

meu njima. (Natjecatelji sjede jedan iza drugoga, po jedan u svakoj klupi, uz dovoljan razmak meu

klupama.)

6. Deæurni nastavnik, nakon πto je natjecatelje rasporedio po klupama, mora podijeliti ispitne materijale

(velika omotnica i prazan list A4 s peËatom πkole domaÊina). Na njegov znak svi natjecatelji otvaraju

velike omotnice i uzimaju malu omotnicu s listiÊem za zaporku. Nastavnik daje sljedeÊe upute o

popunjavanju listiÊa:

∑ natjecatelji popunjavaju listiÊ sa zaporkom (Prilog 3 u Pravilima za organizaciju) i ulaæu ga u malu

omotnicu, koju zatvaraju i na nju takoer ispisuju zaporku (peteroznamenkasti broj i rijeË). Na prazan

A4 list takoer treba prepisati zaporku. Ovaj list sluæi natjecateljima za pravljenje biljeæaka tijekom testa

te se mora predati deæurnom nastavniku po zavrπetku testa zajedno s ostalim ispitnim materijalima.

∑ na srednjoπkolskoj razini natjecatelji na omotnici sa zaporkom moraju napisati i razinu (2. razred ili 4.

razred) te listu (A-gimnazije ili B-ostale srednje πkole) na kojoj se natjeËu.

Page 76: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

75

7. Nakon gore navedene procedure deæurni nastavnik daje znak da natjecatelji iz velike omotnice

uzmu list s uputama o rjeπavaju testa. Deæurni nastavnik Ëita tekst uputa natjecateljima te odgovara

na eventualna pitanja natjecatelja. (Ove upute Êe povjerenstvima biti dostavljene zajedno s testovima.

Zadatak je povjerenstva da tekst uputa dostavi svim deæurnim nastavnicima na vrijeme, tj. najmanje 15

minuta prije poËetka testa.)

8. Nakon gore navedenog deæurni nastavnik daje znak da natjecatelji uzmu test iz velike omotnice.

Na naslovnicu testa natjecatelji moraju prepisati zaporku, a na srednjoπkolskoj razini moraju joπ i

zaokruæiti listu na kojoj se natjeËu (A ili B).

9. Deæurni nastavnik zatim daje znak da natjecatelji pregledaju je li njihova kopija testa ispravna

(prebrojiti stranice i provjeriti kvalitetu kopije).

10. Sada deæurni nastavnik daje znak da natjecatelji mogu poËeti s rjeπavanjem, i od ovog trenutka se

mjeri vrijeme trajanja testa.

11. Deæurni nastavnik nema pravo uvida u rjeπenja testa za vrijeme trajanja pisanog dijela ispita.

12. Za vrijeme rjeπavanja testa nije dopuπteno napuπtanje prostorije. Ukoliko netko od natjecatelja

zavrπi rjeπavanje prije isteka propisanog vremena, moæe predati test i tiho napustiti prostoriju.

13. Nakon zavrπetka rjeπavanja testa natjecatelji predaju deæurnom nastavniku test, malu omotnicu sa

zaporkom i list A4 s biljeπkama.

14. Nakon zavrπetka pisanog dijela ispita prosudbeno povjerenstvo za engleski jezik otvara omotnicu s

rjeπenjima i prema uputama za ispravljanje boduje svaki test. S obzirom na broj natjecatelja, potrebno

je u povjerenstvo imenovati dovoljan broj nastavnika engleskog jezika koji Êe ispravljati testove.

Povjerenstvo svojim potpisima na svakom testu odgovara za proceduru ispravljanja te toËnost zbroja

bodova. Po tri Ëlana povjerenstva moraju pregledati i potpisati svaki test.

15. Nakon ispravka svih testova treba objaviti privremeni poredak pod zaporkama. Po okonËanju

æalbenoga postupka treba otvoriti omotnice s listiÊima i imenovati natjecatelje, sastaviti konaËni

poredak svih sudionika u natjecanju i zajedno s testovima natjecatelja Ëija je rijeπenost od 70% do 100%,

odnosno od 80% do 100% (vidi II. Posebne upute) poslati na adrese æupanijskih povjerenstava, odnosno

na adresu Dræavnoga povjerenstva s naznakom ∑ ZA NATJECANJE IZ ENGLESKOG JEZIKA.

IV. Dodatne upute1. OpÊa pravila za pisanje testa:

∑ nije dopuπteno pisati velikim tiskanim slovima

∑ nije dopuπtena uporaba obiËne olovke; dopuπtena je uporaba samo plave i crne kemijske olovke koje

se ne mogu brisati

∑ nije dopuπtena uporaba korektora

∑ nije dopuπteno precrtavanje

∑ nije dopuπteno brisanje

∑ svako prepravljeno rjeπenje se poniπtava

2. Ako je uËenik proπle godine na dræavnoj razini osvojio prvo mjesto u poznavanju engleskoga jezika, ove

Page 77: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

76

godine nema pravo sudjelovanja ni na jednoj razini natjecanja iz engleskoga jezika.

Ako se æupanijsko ili Dræavno natjecanje iz engleskoga jezika vremenski podudara s natjecanjem iz nekoga

drugoga predmeta, uËenik najprije ide na natjecanje iz engleskoga jezika.

3. Ako uËenik ide na Dræavno natjecanje iz engleskoga i joπ jednoga stranoga jezika, a termini natjecanja

se podudaraju, izabrat Êe jezik iz kojega Êe u redovitom terminu pristupiti pisanom dijelu ispita, a potom

Êe posebno za toga uËenika u istome danu biti organiziran pisani dio ispita iz drugoga jezika. Usmenom

dijelu ispita pristupit Êe u redovitom terminu ili prema dogovoru s Ëlanovima Dræavnoga povjerenstva.

»lanovi dræavnog povjerenstva za provedbu natjecanja u znanju engleskog jezika 1. Olga GraniÊ, prof., I. gimnazija, Split, Nikole Tesle 10, predsjednica

2. Irma Soldo, prof., viπa savjetnica u Zavodu za πkolstvo Republike Hrvatske, Split, Tolstojeva 32,

tajnica

3. Haidi Tudor, prof., izvorni govornik Osnovna πkola Ravne Njive, Split, Sarajevska 30

4. Cvjetanka BoæaniÊ, prof., X. gimnazija, Zagreb, KlaiÊeva 7

5. Tatyana Butorac, prof., izvorni govornik, O© Graneπina, Zagreb, Graneπina 1

6. Ivana CindriÊ, prof., UËiteljska akademija u Zagrebu, (vanjski suradnik)

7. Silva CrniÊ, prof., izvorni govornik X. gimnazija, Zagreb, KlaiÊeva 7

8. Ana Bakaπun, prof., lektor na Filozofskom fakultetu SveuËiliπta u Splitu, Split, Radovanova 13

9. Marija VodanoviÊ, prof., III. gimnazija Split, Split, Matice Hrvatske 11

10. Magda Maver, prof., Graditeljsko-geodetska tehniËka πkola, Split, Matice Hrvatske 11

11. Anela Tranfi Ê, prof., S© BraÊa RadiÊ, Kaπtel ©tafi liÊ- Nehaj, Put poljoprivrednika 5

12. mr. Gloria Vickov, prof., Filozofski fakultet SveuËiliπte u Splitu, Split, Teslina 12

13. Tania BlaæeviÊ, prof., izvorni govornik, Filozofski fakultet SveuËiliπte u Splitu, Split, Radovanova 13

14. Marina GraniÊ Skender, prof., Osnovna πkola oca Petra Perice, Makarska, Zelenka bb

15. Gordana Neuhold, prof., Osnovna πkola Vladimira Nazora, Zagreb, Jordanovac 23

16. Kreπimir πtajnoher, prof., Strojarska tehniËka πkola Frana BoπnjakoviÊa, Zagreb, Konavoska 2

17. Maristela ViliËiÊ, prof., I. gimnazija, Split, Nikole Tesle 10

Page 78: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

77

Natjecanje u znanju njemaËkoga jezika uËenika/ica osnovnih i srednjih πkola

OrganizatoriOrganizatori natjecanja su Ministarstvo znanosti, obrazovanja i πporta Republike Hrvatske i Zavod za

πkolstvo Republike Hrvatske.

Sjediπte i adresa Dræavnog povjerenstva za organizaciju i provedbu natjecanja iz njemaËkoga jezika: Zavod

za πkolstvo Republike Hrvatske, podruænica Osijek, Strossmayerova 6/1, telefon: 031/ 283-422; faks: 031/

283-799

Tajnica Dræavnog povjerenstva: viπa savjetnica NinoËka Truck-Biljan, prof.

[email protected]; [email protected]

Predsjednica Dræavnog povjerenstva: Blaæenka Jelaπ, O© Retfala, Kapelska 51a, Osijek

Vremenik

Mjesto odræavanja dræavnoga natjecanja: O© Bratoljuba KlaiÊa Bizovac

Natjecati se mogu samo uËenici zavrπnih razreda osnovne πkole i predzavrπnih i zavrπnih razreda srednje

πkole koji pohaaju nastavu iz stranih jezika prema planu i programu Ministarstva znanosti, obrazovanja i

πporta Republike Hrvatske.

CiljeviCilj je natjecanja u znanju stranih jezika promicanje uËenja stranih jezika u osnovnim i srednjim πkolama

kao i unapreivanje nastave stranih jezika, izjednaËavanje kakvoÊe nastave na podruËju cijele zemlje te

standardizacija testova i elemenata vrednovanja. Natjecanja pruæaju uËenicima priliku da svoje znanje

stranih jezika u ravnopravnoj konkurenciji usporede sa znanjem svojih vrπnjaka iz drugih πkola, πto im je

poticaj da joπ ustrajnije proπiruju svoja znanja. Natjecanje iz stranih jezika nije ispitivanje samo πkolskoga

gradiva − podrazumijeva se da uËenik samostalno i samoinicijativno prouËava podruËja koja ga zanimaju

na temelju literature koja nije nuæno propisana nastavnim programom. Natjecanje treba provoditi u

πportskome duhu i atmosferi u kojoj uËenik moæe pokazati snalaæljivost u primjeni jezika i svoju sklonost

za pojedini jezik. Zadatak je otkriti posebno darovite uËenike koji zasluæuju da im se tijekom πkolovanja

posveti osobita briga i pruæe dodatne moguÊnosti za razvoj te potaknuti druge na πto kvalitetniji pristup

Jezik

NjemaËki jezik

©kolska natjecanja

10. veljaËe 2006. 9.00 sati

Æupanijska natjecanja

20. oæujka 2006.15.00 sati

Dræavno natjecanje

27 ∑ 30. travnja 2006.

Page 79: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

78

individualnome istraæivaËkome radu. Za uËitelje i nastavnike natjecanje je koristan susret koji pruæa

moguÊnost za razmjenu iskustava, stjecanje novih spoznaja i usavrπavanje u struci.

UËenici i mentori duæni su poπtivati OpÊe upute za provedbu natjecanja i smotri osnovnih i srednjih

πkola Republike Hrvatske, pravila za natjecanje iz njemaËkog jezika, programe i pravila πkolskih i

æupanijskih povjerenstava i πkola domaÊina.

I. OpÊe upute

Razine natjecanja

a. ©kolska natjecanja ©kolska se natjecanja provode samo pisanim putem 10. veljaËe 2006. u svim πkolama koje imaju

zainteresirane uËenike. Duænost je svake πkole da o moguÊnosti sudjelovanja pravodobno izvijesti sve

uËenike. ©kolsko natjecanje provodi πkolsko povjerenstvo tako da od Dræavnoga povjerenstva dobije test

koji je jedinstven za cijelu Hrvatsku. Testove za provedbu πkolskoga natjecanja Dræavno povjerenstvo

Êe dostaviti na ime osobe u æupanijskom povjerenstvu koju je æupanijsko povjerenstvo ovlastilo za

prijam materijala i zadataka i koja Êe biti odgovorna za tajnost zadataka do 3. veljaËe 2006. Æupanijska

povjerenstva duæna su najkasnije do 8. veljaËe 2006. primjerke dobivenih testova poslati svakoj πkoli na

podruËju svoje æupanije koja se prijavila za provedbu πkolskoga natjecanja.

©kolsko povjerenstvo imenuje ravnatelj πkole. Ravnatelj πkole, kao predsjednik πkolskoga povjerenstva,

brine o pravilnostima provoenja πkolskoga natjecanja, o tajnosti testa i jamËi vjerodostojnost navoda

o natjecateljima prijavljenima na æupanijsko natjecanje. ©kolsko povjerenstvo na temelju postignutih

rezultata izrauje ljestvicu poretka prema uzorku ljestvice konaËnoga poretka (Prilog 5). ©kolsko

povjerenstvo moæe na æupanijsko natjecanje prijaviti uËenike koji su na πkolskoj razini natjecanja ispunili

propisane uvjete. Æupanijsko povjerenstvo odredit Êe broj uËenika koji Êe pristupiti æupanijskome

natjecanju na temelju rezultata postignutih na πkolskome natjecanju, ali ne moæe pozivati uËenike koji

su postigli manje od 45 bodova. Prijavu za æupanijsko natjecanje potrebno je izvrπiti prema uputama

æupanijskoga povjerenstva do 17. veljaËe 2006.

b. Æupanijska natjecanjaPredsjednik æupanijskoga povjerenstva duæan je osigurati korektnu provedbu æupanijskoga natjecanja

prema uputama objavljenim u Katalogu i tajnost testa do poËetka natjecanja.

UËitelji/-ica ili nastavnik/-ica ne moæe biti Ëlan prosudbenog povjerenstva æupanijskoga povjerenstva

u kategoriji u kojoj sudjeluje kao mentor/-ica uËenika/-ica. Æupanijsko povjerenstvo duæno je na temelju

pristiglih prijava sa πkolskih natjecanja sastaviti listu uËenika koji Êe pristupiti æupanijskome natjecanju,

a prema postignutim bodovima na πkolskome natjecanju. Dræavno Êe povjerenstvo najkasnije do 15.

oæujka 2006. dostaviti primjerke testova za sve kategorije na ime osobe u æupanijskom povjerenstvu koju

je æupanijsko povjerenstvo ovlastilo za prijam materijala i zadataka i koja Êe biti odgovorna za tajnost

zadataka do poËetka natjecanja. Æupanijsko povjerenstvo duæno je osigurati pravovremenu dostavu

Page 80: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

79

materijala za provedbu æupanijskoga natjecanja u πkolu domaÊina æupanijskoga natjecanja.

Æupanijsko povjerenstvo provodi postupak natjecanja i i na kraju sastavlja konaËnu ljestvicu poretka za

svaku kategoriju i svaku listu prema ljestvici konaËnoga poretka (Prilog 5).

Æupanijska povjerenstva su duæna poslati Dræavnome povjerenstvu:

1. konaËne ljestvice poretka za svaku kategoriju i svaku listu koje ukljuËuju potpune podatke o svim

uËenicima i mentorima koji su sudjelovali na natjecanju bez obzira na broj bodova koji su na natjecanju

osvojili

2. sve testove Ëija je rijeπenost od 75% do 100% najkasnije do 22. oæujka 2006. na adresu sjediπta

Dræavnog povjerenstva za njemaËki jezik. Dræavno povjerenstvo preuzet Êe samo one poπiljke koje

budu imale poπtanski æig s najkasnijim datumom od 22. oæujka 2006. Rezultati koji ne pristignu u

navedenome roku neÊe se razmatrati ni one ljestvice poretka koje ne budu sadræavale SVE podatke

(Prilog: Prijava za æupanijsko/dræavno natjecanje iz stranih jezika).

KonaËne ljestvice poretka za svaku kategoriju i listu æupanijska povjerenstva duæna su dostaviti svim

πkolama Ëiji su uËenici sudjelovali na æupanijskome natjecanju na svojemu podruËju najkasnije do 31.

oæujka 2006.

c. Dræavno natjecanjeNa dræavnome natjecanju sudjeluju najuspjeπniji uËenici koji na temelju bodovnoga poretka saËinjenoga

prema rezultatima æupanijskih natjecanja stiËu pravo sudjelovanja. Ljestvica poretka uËenika koji Êe biti

pozvani na dræavno natjecanje dobiva se nakon πto Dræavno povjerenstvo provjeri ispravljanje i bodovanje

testova sa æupanijskoga natjecanja i to objedinjavanjem svih ljestvica poretka iz æupanija. UËitelj/-ica

ili nastavnik/-ica koji/-a je Ëlan Dræavnoga povjerenstva ili izrauje zadatke za natjecanje, ne smije biti

mentor/-ica uËenika/-ice u kategoriji ili podruËju za koje izrauje zadatke, bez obzira na razinu natjecanja.

Dræavno Êe povjerenstvo najkasnije do 5. travnja 2006. poslati provjerene konaËne ljestvice poretka

æupanijskom povjerenstvu koje je o tome duæno odmah po primitku obavijestiti sve πkole na svojemu

podruËju. Dræavno povjerenstvo uputit Êe pozive uËenicima koji su stekli pravo sudjelovanja na adrese

njihovih πkola, a ravnatelj je duæan, najkasnije do 12. travnja 2006., ispunjavanjem prijave za dræavno

natjecanje (vidi prilog ) prijaviti dolazak uËenika i mentora na Dræavno natjecanje na adresu koja Êe biti

naznaËena na pozivu.

Broj uËenika koji Êe biti pozvani na dræavno natjecanje odreuje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i

πporta Republike Hrvatske na prijedlog Zavoda za πkolstvo Republike Hrvatske.

Kategorije natjecanjaOSNOVNA ©KOLA ∑ jedna kategorija

uËenici VIII. razreda, program uËenja jezika od I. razreda i program od IV. ili V. razreda

I. KATEGORIJA

jedna lista, unutar liste podlista (D) za domaÊe i podlista (P) za povratnike

SREDNJA πKOLA ∑ dvije kategorije

I. KATEGORIJA ∑ uËenici nastavljaËi, predzavrπni i zavrπni razred, bez obzira na vrstu πkole i programa

Page 81: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

80

jedan test, tri liste, unutar svake liste podlista (D) za domaÊe i podlista (P) za povratnike

Lista A: tjedni fond sati 4 sata i viπe

Lista B: tjedni fond sati 3 sata

Lista C: tjedni fond sati 2 sata

II. KATEGORIJA ∑ uËenici poËetnici, zavrπni razred, program poËetnog uËenja u svim srednjim πkolama,

bez obzira na vrstu πkole i programa

jedan test, jedna lista (D) za domaÊe.

Povratnici se pridruæuju povratnicima u I. kategoriji

Molimo obratiti pozornost pri ispunjavanju prijave

Napomena

U svim se kategorijama mogu natjecati i uËenici koji su dulje vrijeme bez prekida boravili ili se πkolovali u

zemljama njemaËkoga govornoga podruËja. Svi natjecatelji rjeπavaju jednaki test, ali povjerenstva unutar

svake pojedine kategorije tj. liste istiËu dvije odvojene podliste: listu za uËenike koji su se πkolovali samo u

Hrvatskoj i listu za uËenike koji su duæe od sveukupno 6 (πest) mjeseci bez prekida boravili ili se πkolovali

u zemljama njemaËkoga govornoga podruËja, odnosno koji su odrasli u dvojeziËnom (bilingvalnom)

okruæenju.

Prijave za natjecanje trebaju sadræavati toËne podatke o boravku i πkolovanju u zemljama njemaËkoga

govornoga podruËja. U izjavi roditelja i nastavnika toËnost podataka svojim potpisom jamËi i ravnatelj

πkole. Povjerenstvo Êe provjeriti toËnost podataka te diskvalifi cirati uËenika za kojega ustanovi netoËnost

navoda u prijavi.

Minimalni postotak rijeπenosti testa za pristupanje na sljedeÊu razinu natjecanja u svim kategorijama i

listama osnovne i srednje πkole:

∑ πkolska razina: 75% (45 / 60 bodova)

∑ æupanijska razina: 75% (60/80 bodova)

Izuzetak: srednje πkole, I. Kategorija (nastavljaËi), lista C (tjedni fond sati 2 sata): 50% rijeπenosti testa na

πkolskoj i na æupanijskoj razini

∑ dræavna razina: Ljestvica poretka uËenika koji Êe biti pozvani na Dræavno natjecanje napravit Êe se

na temelju pristiglih rezultata postignutih na æupanijskom natjecanju nakon πto Dræavno povjerenstvo

provjeri ispravljanje i bodovanje testova.

Tijek i sadræaj natjecanjaZa sve tri razine natjecanja testove sastavlja Dræavno povjerenstvo. Natjecanja na πkolskoj i æupanijskoj

razini provode se samo pisano, a na dræavnoj razini natjecanje ukljuËuje i usmeni dio. Pisani dio natjecanja

traje:

∑ na πkolskoj razini: 90 minuta

∑ na æupanijskoj razini : 120 minuta

∑ na dræavnoj razini: 150 minuta.

Upute za ispravljanje i bodovanje testova na πkolskoj i æupanijskoj razini bit Êe dostavljene πkolskim,

odnosno æupanijskim povjerenstvima zajedno s primjerkom testa.

Page 82: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

81

Sadræaj ispita znanja na πkolskoj razini

Sadræaj ispita znanja na æupanijskoj razini

Sadræaj pisanoga dijela ispita znanja na dræavnoj razini

Pisani dio ispita na dræavnoj razini provodit Êe se na sljedeÊi naËin:

Prvi dio ispita sastoji se od elemenata:

1. Sluπanje s razumijevanjem

2. Sastavak

Trajanje: 70 minuta

1.

2.

»itanje s razumijevanjem

Uporaba jezika (gramatika i vokabular)

Ukupno

10 bodova

50 bodova

60 bodova

1.

2.

3.

Sluπanje s razumijevanjem (tekst Ëita profesor odreenog jezika imenovan u æupanijsko povjerenstvo, a koji nema uËe-nika u kategoriji za koju tekst Ëita)

»itanje s razumijevanjem

Uporaba jezika (gramatika i vokabular)

Ukupno

10 bodova

10 bodova

60 bodova

80 bodova

1.

2.

3.

4.

Sluπanje s razumijevanjem

»itanje s razumijevanjem

Uporaba jezika (gramatika i vokabular)

Sastavak

Ukupno

10 bodova

10 bodova

55 ∑ 65 bodova, ovisno o kategoriji

15 ∑ 25 bodova, ovisno o kategoriji i listi

100 bodova

Page 83: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

82

Nakon toga slijedi kratka stanka.

Drugi dio ispita sastoji se od elemenata:

1. »itanje s razumijevanjem

2. Uporaba jezika (gramatika i vokabular)

Trajanje: 80 minuta

Sadræaj usmenoga dijela ispita znanja na dræavnoj raziniUsmeni dio traje desetak minuta po natjecatelju. Sastoji se od razgovora uËenika s izvornim govornikom

i Ëlanovima prosudbenog povjerenstva tijekom kojega se na temelju slikovnoga materijala i sl. provjerava

uËenikova komunikacijska kompetencija na stranome jeziku, ocjenjuje leksiËko bogatstvo, uporaba

morfosintaktiËkih struktura, izgovor i intonacija, teËnost, prikladnost sadræaja i stil. Na usmenom dijelu

ispita moguÊe je postiÊi najviπe 30 bodova.

Æalbeni postupak©kolska i æupanijska povjerenstva, te Dræavno povjerenstvo najprije obznanjuju privremenu ljestvicu

poretka prema postignutim bodovima. Na svim razinama svaki natjecatelj i njegov mentor imaju u

nazoËnosti Ëlana povjerenstva pravo uvida u svoj test. Ako uËenik smatra da njegovi zadaci nisu korektno

vrednovani moæe u roku od 30 minuta od objave privremene ljestvice poretka podnijeti pisani prigovor

(Prilog 4). Povjerenstvo razmatra i pisanim putem odgovara na prigovor. Na svim razinama natjecanja

prigovor se rjeπava odmah, nakon rjeπavanja æalbi obznanjuje se ljestvica konaËnog poretka nakon Ëije

objave æalbe viπe nisu moguÊe. Na rezultate usmenoga dijela ispita ne podnosi se prigovor.

Objava rezultata natjecanja, priznanja, nagrade

Natjecatelji koji osvoje prva tri mjesta dobivaju diplome, ostali natjecatelji pohvalnice, a mentori

dobivaju zahvalnice.

MoguÊe su i donacije domaÊih i stranih institucija koje promiËu uËenje njemaËkog jezika.

LiteraturaZa pripremu se mogu koristiti udæbenici i priruËnici odobreni od Ministarstva znanosti, obrazovanja i

πporta Republike Hrvatske za πkolsku 2005./2006. godinu, vidi Katalog odobrenih udæbenika.

Upute za provedbu natjecanja1. Deæurni profesor rasporeuje uËenike po uËionicama.

2. UËenici popunjavaju listiÊ sa zaporkom (vidi prilog ) i ulaæu ga u malu omotnicu koju zatvaraju i

na nju takoer ispisuju zaporku (peteroznamenkasti broj i rijeË)*. UËenici na omotnicu piπu oznaku

P (ako su povratnici) ili D (ako su domaÊi, tj. ako nisu boravili ili se πkolovali u zemljama u zemljama

njemaËkog govornog podruËja).

3. UËenici na naslovnicu testa ispisuju svoju zaporku.

4. Deæurni profesori uËenicima trebaju objasniti strukturu testa i naËin rjeπavanja

zadataka.

Page 84: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

83

5. Uz test uËenici moraju dobiti i jedan prazan papir A4 s peËatom πkole domaÊina, koji moraju predati

zajedno s testom. Na papir takoer treba napisati zaporku.

6. Deæurni profesori nemaju pravo uvida u rjeπenja za vrijeme trajanja pisanog dijela ispita.

7. Za vrijeme rjeπavanja testa nije dopuπteno napuπtanje prostorije.

8. Nakon zavrπetka rjeπavanja uËenici test i omotnicu sa zaporkom stavljaju u veliku omotnicu na koju

ispisuju svoju zaporku i oznaku P ili D

Nakon zavrπetka pisanog dijela ispita prosudbena povjerenstva otvaraju omotnicu s rjeπenjima i prema

uputama za ispravljanje boduju svaki test. Testovi su objektivnoga tipa. Potrebno je imenovati osobu

koja Êe biti zaduæena samo za kontrolu zbroja bodova u svakome zadatku i konaËnoga zbroja.

9. Nakon ispravka svih testova treba objaviti privremeni poredak pod zaporkama. Po okonËanju

æalbenoga postupka treba otvoriti omotnice s listiÊima i imenovati natjecatelje, tj. ispuniti Ljestvicu

konaËnog poretka svih sudionika u natjecanju i zajedno s testovima uËenika Ëija je rjeπenost od 75%

do 100% poslati na adresu æupanijskog /Dræavnog povjerenstva s naznakom ∑ ZA NATJECANJE IZ

NJEMAËKOG JEZIKA.

OpÊa pravilaa) paæljivo proËitati zadatke i dobro promisliti prije pisanja ili zaokruæivanja odgovora

b) redoslijed rjeπavanja zadataka nije bitan: provjeriti jesu li svi odgovori napisani

c) nije dopuπteno pisati velikim tiskanim slovima

d) nije dopuπtena uporaba obiËne olovke; dopuπtena je uporaba samo plave i crne kemijske olovke koje

se ne mogu brisati

e) nije dopuπtena uporaba korektora

f) nije dopuπteno precrtavanje

g) nije dopuπteno brisanje

h) svako prepravljeno rjeπenje se poniπtava

Prijedlog dræavnoga povjerenstva za provedbu natjecanja u znanju njemaËkoga jezika1. Blaæenka Jelaπ, O© Retfala, Kapelska 51./a, Osijek, predsjednica

2. NinoËka Truck-Biljan, prof. viπa savjetnica Zavoda za πkolstvo RH, Podruænica Osijek, tajnica

3. Tihana PaviËiÊ, prof., II. gimnazija Osijek, Kamila Firingera 5, Osijek

4. Mirna KurtoviÊ, prof., II. gimnazija Osijek, Kamila Firingera 5, Osijek

5. Gordana Draguπica, prof., I. gimnazija Osijek, æupanijska 4, Osijek

6. Jasenka Bolkovac, prof., III. gimnazija Osijek, Kamila Firingera 14, Osijek

7. Dubravka Papa, prof., IsusovaËka klasiËna gimnazija Osijek, Trg Vatroslava Lisinskog 1, Osijek

8. Branimira PotoËnjak, prof., Graditeljsko-geodetska πkola Osijek, Drinska 16a, Osijek

9. Marija PerkoviÊ, O© Vladimir Nazor, KalniËka 17, 31 431 Ëepin

10. Karmela MikoviÊ, O© Matija Gubec, J. J. Strossmayera 3, 32280 Jarmina

11. Zvjezdica ∆urik, O© Viπnjevac, Crni put 41, 31 220 Viπnjevac

12. Hilde Bohnenkämper, prof., nastavnica DSD programa ∑ izvorna govornica, II. gimnazija Osijek,

Page 85: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

84

Kamila Firingera 5, Osijek

13. Snjeæana BabiÊ, prof., lektorica za njemaËki jezik na Odjelu za germanistiku na Filozofskom

fakultetu u Osijeku ∑ izvorna govornica, Filozofski fakultet, L. Jägera 9, Osijek

14. Alex Eberharter, prof., strani lektor na Filozofskom fakultetu u Osijeku ∑ izvorni govornik; Filozofski

fakultet Osijek, L. Jägera 9, Osijek

15. mr. sc. Vesna BagariÊ, sveuËiliπna nastavnica metodike, Filozofski fakultet Osijek, L. Jägera 9, Osijek

16. Ingrid Schaffert, prof., Goethe Institut, Ulica grada Vukovara 64, Zagreb

17. Ankica CrkvenËiÊ, prof., viπa savjetnica Zavoda za πkolstvo RH, Podruænica Zagreb

18. Irma Soldo, prof.,viπa savjetnica Zavoda za πkolstvo RH, Podruænica Split

Prijava za æupanijsko/dræavno natjecanje u znanju njemaËkog jezika

Ime i prezime uËenice / uËenika Razred O© / S©

Kategorija natjecanja Lista: A / B / C Podlista: P / D

Naziv programa πkole i tjedni broj sati u zavrπnom razredu

Adresa uËenice / uËenika

Broj postignutih bodova na πkolskom natjecanju /60 / 80

Ime i prezime uËenikova mentora

Naziv i adresa uËenikove πkole

(nadnevak) (potpis odgovorne osobe)

Page 86: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

85

Izjava roditelja i nastavnika

Potvrujem da se uËenik / -ica (Ime i prezime)

Koja pohaa razred (naziv πkole)

u (ime mjesta)

nije πkolovao/la u zemlji u kojoj je njemaËki materinski jezik, da u vrijeme πkolovanja nije u zemljama njemaËkoga govornoga podruËja boravio/la duæe od sveukupno 6 (πest) mjeseci, odnosno da nije odrastao/la u dvojeziËnom (bilingvalnom) okruæenju.

(nadnevak) (potpis roditelja)

(potpis nastavnika) (potpis ravnatelja)

Page 87: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

86

Natjecanja u znanju romanskih jezika ∑ francuskoga, talijanskoga i πpanjolskoga jezika uËenika/ica osnovnih i srednjih πkola

OrganizatoriOrganizatori natjecanja su Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i

πporta Republike Hrvatske.

Sjediπte i adresa Dræavnog povjerenstvaZavod za πkolstvo Republike Hrvatske

BadaliÊeva 24, 10 000 Zagreb

telefon: 01/36 52 999, faks: 01/36 52 891

Tajnica Dræavnog povjerenstva za francuski jezik: mr. sc. Nataπa Nikpalj JuraiÊ

Tajnica Dræavnog povjerenstva za talijanski jezik: Marija PuπkariÊ, prof.

Tajnica Dræavnog povjerenstva za πpanjolski jezik: Cvjetanka BoæaniÊ, prof.

Vremenik

CiljeviCilj je natjecanja u znanju stranih jezika promicanje uËenja romanskih jezika u osnovnim i srednjim

πkolama, unapreivanje nastave romanskih jezika, izjednaËavanje kakvoÊe nastave na podruËju cijele

zemlje te standardizacija testova i elemenata vrednovanja. Natjecanja pruæaju uËenicima priliku da svoje

znanje romanskih jezika u ravnopravnoj konkurenciji usporede sa znanjem svojih vrπnjaka iz drugih

πkola, πto im je poticaj da ustrajnije proπiruju svoja znanja. Natjecanje iz romanskih jezika je ispitivanje

πkolskoga gradiva i aktivne usmene i pisane komunikacije na stranom jeziku. Poæeljno je da uËenici

samostalno i samoinicijativno na stranim jezicima prate literaturu, nove tehnologije i medije iz podruËja

Jezik

Francuski jezik

Talijanski jezik

©panjolski jezik

©kolska natjecanja

Srijeda, 8. veljaËe 2006. 9.00 sati

Srijeda, 8. veljaËe 2006. 12.00 sati

Srijeda, 8. veljaËe 2006. 15.00 sati

Æupanijska natjecanja

Ponedjeljak, 13. oæujka 2006.9.00 sati

Ponedjeljak, 13. oæujka 2006.12.00 sati

Ponedjeljak, 13. oæujka 2006.15.00 sati

Dræavno natjecanje

S© A. MatijaπeviÊ Karamaneo, Vis25 ∑ 28. travnja, 2006.

S© A. MatijaπeviÊ Karamaneo, Vis25 ∑ 28. travnja, 2006.

S© A. MatijaπeviÊ Karamaneo, Vis25 ∑ 28. travnja, 2006.

Page 88: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

87

koja ih zanimaju. Natjecanje treba provoditi u πportskome duhu i atmosferi u kojoj uËenik moæe pokazati

snalaæljivost u primjeni jezika i svoju sklonost za pojedini jezik. Zadatak je otkriti posebno darovite uËenike

koji zasluæuju da im se tijekom πkolovanja posveti osobita briga i pruæe dodatne moguÊnosti za razvoj te

potaknuti druge na πto kvalitetniji pristup individualnome istraæivaËkome radu. Za uËitelje i nastavnike

natjecanje je koristan susret koji pruæa moguÊnost za razmjenu iskustava, stjecanje novih spoznaja i

usavrπavanje u struci.

I. OpÊe upute

Razine natjecanja

a. ©kolska natjecanja ©kolska se natjecanja provode samo pisanim putem 8. veljaËe 2006. prema odreenom rasporedu (kako

je navedeno u prethodnoj tablici) u svim πkolama Republike Hrvatske koje imaju zainteresirane uËenike.

Duænost je svake πkole da o moguÊnosti sudjelovanja pravodobno izvijesti sve uËenike. ©kolsko natjecanje

provodi πkolsko povjerenstvo tako da od Dræavnoga povjerenstva dobije test koji je jedinstven za cijelu

Hrvatsku. Testove za provedbu πkolskoga natjecanja Dræavno povjerenstvo Êe poslati organizatorima

natjecanja u æupanijama do 31. sijeËnja 2006. Organizatori natjecanja (æupanijski uredi za prosvjetu)

duæni su najkasnije do 7. veljaËe 2006. primjerke dobivenih testova poslati svakoj πkoli na podruËju svoje

æupanije u kojoj se uËe romanski jezici.

©kolsko povjerenstvo imenuje ravnatelj πkole. Ravnatelj πkole, kao predsjednik πkolskoga povjerenstva,

brine o pravilnostima provoenja πkolskoga natjecanja i jamËi vjerodostojnost navoda o natjecateljima

prijavljenima za æupanijsko natjecanje. ©kolsko povjerenstvo na temelju postignutih rezultata izrauje

ljestvicu poretka prema uzorku ljestvice konaËnoga poretka (Prilog 5 u Uputama). Za æupanijsko

natjecanje πkolsko povjerenstvo moæe prijaviti uËenike koji su na πkolskoj razini natjecanja ispunili

uvjete. (vidi prilog Posebne upute po jezicima). Æupanijsko povjerenstvo odredit Êe broj uËenika koji Êe

pristupiti æupanijskome natjecanju na temelju rezultata postignutih na πkolskome natjecanju, ali ne moæe

pozivati uËenike koji su postigli manje od 30 bodova (za francuski jezik), odnosno 45 bodova (za talijanski

i πpanjolski jezik). Prijavu za æupanijsko natjecanje potrebno je izvrπiti prema uputama æupanijskoga

povjerenstva do 16. veljaËe 2006. koristeÊi obrazac koji se nalazi u sastavu Uputa za pripremu i provoenje

natjecanja iz romanskih jezika. Za talijanski i francuski jezik potrebno je takoer ispuniti i poseban upitnik

(vidi Posebne upute za talijanski i francuski jezik).

b. Æupanijska natjecanjaOrganizatori natjecanja u æupanijama duæni su imenovati æupanijsko povjerenstvo za pripremu i

provoenje æupanijskih natjecanja. Organizator natjecanja duæan je o svim podacima potrebnim za prijavu

uËenika za æupanijsko natjecanje obavijestiti sve πkole na svojemu podruËju najkasnije do 31. sijeËnja

2006. Æupanijsko povjerenstvo duæno je na temelju pristiglih prijava sa πkolskih natjecanja sastaviti

listu uËenika koji Êe pristupiti æupanijskome natjecanju, a prema postignutim bodovima na πkolskome

Page 89: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

88

natjecanju. Dræavno Êe povjerenstvo najkasnije do 7. oæujka 2006. dostaviti primjerke testova za sve

kategorije i za svaki jezik na ime odgovorne osobe za provedbu natjecanja i smotri u æupaniji. Ta osoba

je duæna osigurati pravovremenu dostavu materijala za provedbu æupanijskoga natjecanja u πkolu koju

je organizator natjecanja odredio za domaÊina æupanijskoga natjecanja. Ukoliko organizator natjecanja

pravovremeno obavijesti Dræavno povjerenstvo, ono Êe dostaviti testove na traæenu adresu.

Predsjednik æupanijskoga povjerenstva duæan je osigurati korektnu provedbu æupanijskoga natjecanja

prema uputama objavljenim u Katalogu i tajnost testa do poËetka natjecanja.

Æupanijsko povjerenstvo provodi postupak natjecanja i sastavlja konaËnu ljestvicu poretka za

svaki jezik, svaku kategoriju i svaku listu prema ljestvici konaËnoga poretka (vidi prilog u Pravilima za

organizaciju). Æupanijska povjerenstva su duæna poslati Dræavnome povjerenstvu konaËne ljestvice

poretka za svaki jezik koje ukljuËuju potpune podatke o uËenicima i mentorima koji su sudjelovali na

natjecanju, kao i sve testove Ëija je rijeπenost od 65% do 100% za francuski jezik, odnosno od 75% do 100%

za talijanski i πpanjolski jezik (vidi prilog Posebne upute po jezicima) najkasnije do 16. oæujka 2006. (slanje

ljestvice i testova mora se obaviti najkasnije 16. oæujka 2006.) na adresu sjediπta Dræavnog povjerenstva

za romanske jezike. Dræavno povjerenstvo preuzet Êe samo one poπiljke koje budu imale poπtanski peËat

s najkasnijim datumom od 16. oæujka 2006. Rezultati koji ne pristignu u navedenome roku neÊe se

razmatrati ni one ljestvice poretka koje ne budu sadræavale SVE podatke obvezno napisane na raËunalu.

(prilog u Pravilima za organizaciju).

KonaËne ljestvice poretka za svaku listu, kategoriju i jezik æupanijska povjerenstva duæna su dostaviti

svim πkolama (Ëiji su uËenici sudjelovali na æupanijskome natjecanju) na svojemu podruËju najkasnije do

23. oæujka 2006.

c. Dræavno natjecanjeNa dræavnome natjecanju sudjeluju najuspjeπniji uËenici koji na temelju bodovnoga poretka naËinjenoga

prema rezultatima æupanijskih natjecanja stjeËu pravo sudjelovanja. Ljestvica poretka uËenika koji Êe biti

pozvani na dræavno natjecanje bit Êe sastavljena nakon πto Dræavno povjerenstvo provjeri ispravljanje

i bodovanje testova sa æupanijskoga natjecanja i to objedinjavanjem svih ljestvica poretka iz æupanija.

Radi promicanja uËenja romanskih jezika ove πkolske godine na Dræavno natjecanje bit Êe pozvani i

svi pobjednici æupanijskih natjecanja iz francuskog, talijanskog i πpanjolskog jezika ukoliko postignu

odgovarajuÊi broj bodova. (vidi Posebne upute po jezicima). Dræavno Êe povjerenstvo do 27. oæujka 2006.

poslati konaËne ljestvice poretka (za sve jezike, sve kategorije i sve liste) odgovornoj osobi u svakoj æupaniji

koja je o tome duæna odmah obavijestiti sve πkole na svojemu podruËju, a Ëiji su uËenici sudjelovali

na æupanijskome natjecanju. Dræavno povjerenstvo uputit Êe i pozive uËenicima koji su stekli pravo

sudjelovanja na adrese njihovih πkola, a ravnatelj je duæan, najkasnije do 7. travnja 2006., ispunjavanjem

prijave za dræavno natjecanje koristeÊi obrazac koji se nalazi u sastavu Uputa za pripremu i provoenje

natjecanja iz romanskih jezika (u prilogu), prijaviti dolazak uËenika i mentora na Dræavno natjecanje na

adresu koja Êe biti naznaËena na pozivu.

Page 90: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

89

Broj uËenika koji Êe biti pozvani na dræavno natjecanje

Tijek i sadræaj natjecanjaZa sve tri razine natjecanja testove sastavlja Dræavno povjerenstvo. Natjecanja na πkolskoj i æupanijskoj

razini provode se samo u pisanom obliku, a na dræavnoj razini natjecanje ukljuËuje i usmeni dio. Pisani dio

natjecanja traje:

a) na πkolskoj razini 90 minuta

b) na æupanijskoj razini 120 minuta

c) na dræavnoj razini 150 minuta.

Upute za ispravljanje i bodovanje testova na πkolskoj i æupanijskoj razini bit Êe dostavljene πkolskim,

odnosno æupanijskim povjerenstvima zajedno s primjerkom testa.

Sadræaj ispita znanja na πkolskoj razini

Osnovne πkole

Talijanski

25 ∑ 30

Francuski

20 ∑ 25

Ukupno

45 ∑ 50

Srednje πkole

Talijanski

25 ∑ 30

Francuski

25 ∑ 30

©panjolski

15 ∑ 20

Ukupno

75 ∑ 80

1.

2.

»itanje s razumijevanjem

Uporaba jezika (gramatiËke i leksiËke strukture i zakonitosti)

Ukupno

10 bodova (πpanjolski)

20 bodova (francuski i talijanski jezik)

50 bodova (πpanjolski)

40 bodova (francuski i talijanski jezik)

60 bodova

Page 91: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

90

Sadræaj ispita znanja na æupanijskoj razini

Sadræaj pisanoga dijela ispita znanja na dræavnoj razini

Elementi kulture i civilizacije neÊe se ispitivati kao zasebna cjelina, ali Êe biti sastavni dio pojedinih

dijelova pisanog dijela ispita na svim razinama.

Pisani dio ispita na dræavnoj razini provodit Êe se na sljedeÊi naËin:

Prvi dio ispita sastoji se od sljedeÊih elemenata:

1. sluπanje s razumijevanjem

2. sastavak

Trajanje 1. dijela ispita: 60 minuta

1.

2.

3.

Sluπanje s razumijevanjem (tekst Ëita profesor odreenog jezika imenovan u æupanijsko povjerenstvo, a koji nema uËe-nika u kategoriji za koju tekst Ëita)

»itanje s razumijevanjem

Uporaba jezika (gramatiËke i leksiËke strukture i zakonitosti)

Ukupno

10 bodova

10 bodova (πpanjolski jezik)

20 bodova (francuski i talijanski jezik)

80 bodova (πpanjolski jezik)

70 bodova (francuski i talijanski jezik)

100 bodova

1.

2.

3.

4.

Sluπanje s razumijevanjem

»itanje s razumijevanjem

Uporaba jezika (gramatiËke i leksiËke strukture i zakonitosti)

Sastavak

Ukupno

10 bodova

10 bodova

65 ∑ 70 bodova, ovisno o kategoriji (francuski i talijanski)

60 bodova (πpanjolski)

10 ∑ 15 bodova, ovisno o kategoriji (francuski i talijanski)

20 bodova (πpanjolski)

100 bodova

Page 92: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

91

Nakon toga slijedi kratka stanka.

Drugi dio ispita sastoji se od sljedeÊih elemenata:

1. Ëitanje s razumijevanjem

2. uporaba jezika (gramatiËke i leksiËke strukture i zakonitosti)

Trajanje 2. dijela ispita: 90 minuta

Sadræaj usmenoga dijela ispita znanja na dræavnoj raziniUsmeni dio ispita sastoji se od dva dijela. Prvi dio traje desetak minuta po natjecatelju i sastoji se od

razgovora uËenika s izvornim govornikom i Ëlanovima prosudbenog povjerenstva tijekom kojega se na

temelju slikovnoga materijala i sl. provjerava uËenikova komunikacijska kompetencija na stranome jeziku,

ocjenjuje leksiËko bogatstvo, uporaba morfosintaktiËkih struktura, izgovor, kakvoÊa sadræaja i stil. Drugi

dio ispita traje najviπe pet minuta i sastoji se od usmenog izlaganja na zadanu temu pred prosudbenim

povjerenstvom, mentorima i uËenicima iz kategorije u kojoj se uËenik natjeËe. Teme za izlaganje nalaze

se u Posebnim uputama po jezicima. UËenik/-ica u suradnji s mentorom/-icom osmiπljava i priprema

izlaganje i odluËuje o uporabi audio i/ili vizualnih sredstava kojima se moæe sluæiti pri izlaganju. Na

usmenom dijelu ispita moguÊe je postiÊi najviπe 30 bodova (20 u prvom i 10 u drugom dijelu). I prvi i drugi

dio usmenog ispita ocjenjuje prosudbeno povjerenstvo.

Æalbeni postupakÆupanijsko i Dræavno povjerenstvo obznanjuje privremeni poredak prema postignutim bodovima.

Natjecateljima/icama i njihovim mentorima/icama dopuπten je uvid u zadatke u nazoËnosti Ëlana

povjerenstva. Ako uËenik/ica smatra da njegovi/njezini zadaci nisu korektno vrednovani, moæe podnijeti

pismenu æalbu povjerenstvu u roku od 30 minuta od objave privremene ljestvice poretka. Nakon

æalbenoga postupka povjerenstvo razmatra prigovor, pisanim putem odgovara na njega i nakon toga æalbe

viπe nisu moguÊe. Na πkolskom i æupanijskom natjecanju prigovor se rjeπava odmah, a na dræavnome

natjecanju Dræavno je povjerenstvo duæno rijeπiti prigovor prije poËetka usmenoga dijela natjecanja i

njegova je odluka konaËna.

Objava rezultata natjecanja, priznanja, nagradeOdluke o priznanjima i nagradama donose i provode πkolska i æupanijska povjerenstva. Na dræavnome

natjecanju svi natjecatelji dobivaju pohvalnice, a oni koji su osvojili prva tri mjesta diplome. Svi mentori

dobivaju zahvalnice.

Nagrade za najbolje uËenike osigurava Dræavno povjerenstvo za romanske jezike uz pomoÊ donacija

domaÊih i stranih institucija koje promiËu uËenje romanskih jezika.

LiteraturaTestovi Êe biti sastavljeni prema okvirnom nastavnom planu i programu za romanske jezike (vidi

Kurikularni pristup promjenama u osnovnom i srednjem πkolstvu, Ministarstvo prosvjete i πporta,

srpanj 2002). Za pripremu se mogu koristiti svi udæbenici i priruËnici odobreni od Ministarstva znanosti,

Page 93: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

92

obrazovanja i πporta za πkolsku godinu 2005./2006. (vidi Katalog odobrenih udæbenika) i ostali nastavni

materijali.

Upute za provedbu natjecanja1. Deæurni profesor rasporeuje uËenike po uËionicama.

2. UËenici popunjavaju listiÊ sa zaporkom i ulaæu ga u malu omotnicu koju zatvaraju i na nju takoer

ispisuju zaporku (peteroznamenkasti broj i rijeË).

3. UËenici na naslovnicu testa ispisuju svoju zaporku.

4. Deæurni profesori uËenicima trebaju objasniti strukturu testa i naËin rjeπavanja zadataka.

5. Uz test uËenici moraju dobiti i jedan prazan papir A4 s peËatom πkole domaÊina, koji moraju predati

zajedno s testom. Na papir takoer treba napisati zaporku.

6. Deæurni profesori nemaju pravo uvida u rjeπenja za vrijeme trajanja pisanog dijela ispita.

7. Za vrijeme rjeπavanja testa nije dopuπteno napuπtanje prostorije.

8. Nakon zavrπetka rjeπavanja uËenici predaju test i omotnicu sa zaporkom.

9. Nakon zavrπetka pisanog dijela ispita prosudbena povjerenstva za svaki jezik otvaraju omotnicu s

rjeπenjima i prema uputama za ispravljanje boduju svaki test. Testovi su objektivnoga tipa. Potrebno je

imenovati osobu koja Êe biti zaduæena samo za kontrolu zbroja bodova u svakome zadatku i konaËnoga

zbroja.

10. Nakon ispravka svih testova treba objaviti privremeni poredak pod zaporkama. Po okonËanju

æalbenoga postupka treba otvoriti omotnice s listiÊima i imenovati natjecatelje, sastaviti konaËni

poredak svih sudionika u natjecanju i zajedno s testovima uËenika/uËenica (vidi prilog Posebne

upute po jezicima) poslati na adrese æupanijskih povjerenstva ili na adresu Dræavnoga povjerenstva s

naznakom ∑ ZA NATJECANJE IZ ROMANSKIH JEZIKA. Za talijanski i francuski jezik potrebno je priloæiti

i poseban upitnik (vidi prilog Posebne upute za talijanski i francuski jezik).

OpÊa pravilaa) paæljivo proËitati zadatke i dobro promisliti prije pisanja ili zaokruæivanja odgovora

b) redoslijed rjeπavanja zadataka nije bitan: provjeriti jesu li svi odgovori napisani

c) nije dopuπteno pisati velikim tiskanim slovima

d) nije dopuπtena uporaba obiËne olovke; dopuπtena je uporaba samo plave i crne kemijske olovke koje

se ne mogu brisati

e) nije dopuπtena uporaba korektora

f) nije dopuπteno precrtavanje

g) nije dopuπteno brisanje

h) svako prepravljeno rjeπenje se poniπtava

NapomeneUkoliko je uËenik proπle godine na dræavnoj razini osvojio prvo mjesto u poznavanju jednog od romanskih

jezika, ove godine nema pravo sudjelovanja ni na jednoj razini natjecanja iz toga jezika.

Page 94: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

93

Ukoliko se dva æupanijska ili dræavna natjecanja vremenski podudaraju, uËenik najprije ide na natjecanje

iz romanskih jezika. (Upute za organizaciju i provedbu natjecanja i smotri)

Ukoliko uËenik ide na dræavno natjecanje iz dva romanska jezika, izabrat Êe iz kojega Êe jezika u redovitom

terminu pristupiti pisanom dijelu ispita, a potom Êe za njega u istome danu biti organiziran pisani

dio ispita iz drugoga jezika. usmenom dijelu ispita pristupit Êe u redovitom terminu u DOGOVORU S

ËLANOVIMA PROSDUDBENOG POVJERENSTVA.

II. Posebne upute po jezicima

Natjecanje u znanju francuskoga jezika uËenika/-ica osnovnih i srednjih πkolaPozivamo uËenike i njihove mentore da se u πto veÊem broju ukljuËe u natjecanje radi promocije uËenja

francuskoga jezika.

Pravila za provedbu natjecanja iz francuskog jezika

Svi uËenici koji pristupaju natjecanju iz francuskog jezika prije pisanja testa ispunjavaju OBVEZNO upitnik

sljedeÊega sadræaja i prilaæu ga (za sve razine natjecanja) uz evidencijski listiÊ u omotnicu sa zaporkom.

Upitnik se ispunjava samo za πkolsko natjecanje.

Popis Ëlanova dræavnog povjerenstva za natjecanje iz francuskoga jezika1. Loreana Seliπek-Butina, prof., XV. gimnazija, Jordanovac 8, 10 000 Zagreb, predsjednica

2. mr. sc. Nataπa Nikpalj-JuraiÊ, viπa savjetnica, Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske, BadaliÊeva 24, 10

000 Zagreb, tajnica

3. prof. dr. sc. Yvonne Vrhovac, Filozofski fakultet, Odsjek za romanistiku, Ivana LuËiÊa 3, 10 000 Zagreb

4. mr. sc. Evaine Le Calve IviËeviÊ, Filozofski fakultet, Odsjek za romanistiku, Ivana LuËiÊa 3, 10 000

Zagreb

5. Sarah Gabillet, prof., Francusko veleposlanstvo, Service de cooperation et d’action culturelle,

Hebrangova 2, 10 000 Zagreb

6. Mara Pezo, prof. savjetnica, Ekonomska πkola, Bruna BuπiÊa bb., 21260 Imotski

7. Martina ©ifkorn-Labazan, prof., Gimnazija Frana GaloviÊa, Trg slobode 7, 48 000 Koprivnica

8. Jadranka StrabiÊ, prof. mentor, Osnovna πkola Rudeπ i XVIII. gimnazija, Jablanska 51, 10 000 Zagreb

9. Martina Detelj, prof., XVIII. gimnazija, MesiÊeva 35, 10 000 Zagreb

10. Jelena Salopek, prof., Osnovna πkola VeÊeslava Holjevca, Siget 23, 10 000 Zagreb

Page 95: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

94

Upitnik

Ukoliko uËenik odgovori potvrdno na bilo koju od ove Ëetiri tvrdnje, formira se po potrebi lista C.

Francuski jezik ∑ osnovna πkolaKategorija natjecanja: uËenici 8. razreda

Svi uËenici piπu isti test, ali se svrstavaju na tri liste:

1.Lista A:

∑ uËenje od 1. do 8. razreda (kao 1. strani jezik)

∑ uËenje od 4. do 8. razreda (kao 1. strani jezik)

2. Lista B: uËenje od 4. do 8. razreda (kao 2. strani jezik)

3. Lista C: uËenje u zemlji francuskog govornog podruËja

Minimalni postotak rijeπenosti testa za pristupanje na sljedeÊu razinu natjecanja:

∑ πkolska razina 50% (30/60 bodova)

∑ æupanijska razina : Lista A: 75% (75/100 bodova)

Lista B: 65% (65/100 bodova)

Lista C: 85% (85/100 bodova)

∑ dræavna razina: ljestvica poretka uËenika koji Êe biti pozvani na Dræavno natjecanje napravit Êe se na

temelju pristiglih rezultata postignutih na æupanijskom natjecanju nakon πto Dræavno povjerenstvo

uskladi i provjeri ispravnost i bodovanje testova.

Radi promicanja uËenja romanskih jezika ove Êe godine na dræavno natjecanje biti pozvani i svi pobjednici

æupanijskih natjecanja iz francuskog jezika u osnovnim πkolama ukoliko postignu odgovarajuÊi broj

bodova na svojoj listi tj. najmanje 65, 75 i 85 bodova.

Na Dræavno natjecanje bit Êe pozvano ukupno 20 ∑ 25 natjecatelja.

»lan Dræavnog povjerenstva ∑ voditeljica natjecanja iz francuskog jezika Oπ

Jelena Salopek, prof., O© VeÊeslava Holjevca, Siget 23, Zagreb

Dodatne obavijesti na telefon 01/ 30 14 283 utorkom i Ëetvrtkom od 18.00 do 19.00

Zovem se

Moj / -a mentor / -ica je

Moja πkola je

1. Boravio / -la sam u zemlji francuskog govornog podruËja viπe od 6 mjeseci. DA NE2. Gdje, kada i koliko dugo?3. Pohaao / -la sam πkolu na francuskom jeziku. DA NE4. Razgovaram na francuskom jeziku s ukuÊanima ili rodbinom. DA NE

Page 96: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

95

Francuski jezik ∑ srednja πkolaNatjeËu se uËenici 3. i 4. razreda.

KATEGORIJA 1 ∑ gimnazije

Svi uËenici piπu isti test, ali se svrstavaju na tri liste:

1. Lista A: jeziËne i nejeziËne gimnazije ∑ nastavljaËi

2. Lista B: nejeziËne gimnazije i jeziËne gimnazije ∑ poËetnici

3. Lista C: uËenje u zemlji francuskog govornog podruËja

Minimalni postotak rijeπenosti testa za pristupanje na sljedeÊu razinu natjecanja:

∑ πkolska razina 50% (30/60 bodova)

∑ æupanijska razina

Lista A: 75% (75/100 bodova)

Lista B: 65% (65/100 bodova)

Lista C: 85% (85/100 bodova)

Kategorija 2 ∑ strukovne πkole

Svi uËenici piπu isti test, ali se svrstavaju na dvije liste:

Minimalni postotak rijeπenosti testa za pristupanje na sljedeÊu razinu natjecanja:

∑ πkolska razina: 50% (30/60 bodova)

∑ æupanijska razina:

∑ Lista A: 65% (65/100 bodova)

∑ Lista C: 85% (85/100 bodova) ∑ uËenje u zemlji francuskog govornog podruËja

∑ dræavna razina: ljestvica poretka uËenika koji Êe biti pozvani na Dræavno natjecanje napravit Êe se na

temelju pristiglih rezultata postignutih na æupanijskim natjecanjima nakon πto Dræavno povjerenstvo

uskladi i provjeri ispravnost i bodovanje testova.

Radi promicanja uËenja romanskih jezika ove Êe godine na dræavno natjecanje biti pozvani i svi

pobjednici æupanijskih natjecanja iz francuskog jezika u srednjim πkolama ukoliko postignu

odgovarajuÊi broj bodova u svojoj kategoriji i na svojoj listi, tj. najmanje 65, 75 i 85 bodova.

Na Dræavno natjecanje bit Êe pozvano ukupno 25 ∑ 30 natjecatelja.

Teme za usmeno izlaganje iz francuskog jezika

∑ Le français, une langue de l’avenir?

∑ Le français et la francophonie

∑ Le français, la langue de la gastronomie

∑ Les relations franco-croates autrefois et aujourd’hui

∑ Les relations franco-anglaises autrefois et aujourd’hui

Kriteriji za ocjenjivanje usmenog dijela ispita

Page 97: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

96

I. dio ( razgovor)

1. Izgovor (0-5)

2. Vokabular ( bogatstvo, raznolikost) (0-5)

3. MorfosintaktiËke strukture (0-5)

4. TeËnost i koherentnost razgovora (0-5)

Maksimalan broj bodova: 20

II. dio (izlaganje na zadanu temu)

1. Koherentnost i kreativnost izlaganja (0-5)

2. Priprema i prezentacija teme (0-5)

Maksimalan broj bodova: 10

Kriteriji za ocjenjivanje sastavka

1. Pravopis (0-2.5/5)

2. MorfosintaktiËke strukture (0-2.5)

3. Vokabular (0-2.5/5)

4. Koherentnost, cjelovitost (0-2.5)

Maksimalan broj bodova: 10 (osnovna πkola) ∑ 15 (srednja πkola)

Predsjednica Dræavnog povjerenstva za francuski jezik i voditeljica natjecanja iz francuskog jezika za

srednje πkole:

Loreana Seliπek-Butina, prof., XV. gimnazija, Jordanovac 8, Zagreb

Dodatne obavijesti na telefon 01/ 230 22 55 (utorkom, srijedom i Ëetvrtkom od 10.30 do 12.00h), e-mail:

[email protected]

Tajnica Dræavnog povjerenstva za francuski jezik:

mr. sc. Nataπa Nikpalj-JuraiÊ, Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske, BadaliÊeva 24, Zagreb

dodatne obavijesti na telefon 01/ 36 52 871 ponedjeljkom i utorkom od 12.00 do 14.00

Natjecanje u znanju talijanskoga jezika uËenika/-ica osnovnih i srednjih πkola Svi uËenici koji pristupaju natjecanju iz talijanskog jezika prije pisanja testa na πkolskom natjecanju

ispunjavaju upitnik sljedeÊega sadræaja i prilaæu ga (za sve razine natjecanja) evidencijskom listiÊu u

omotnici sa zaporkom.

Page 98: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

97

Upitnik

Ukoliko je uËenik boravio i pohaao πkolu duæe od 6 mjeseci na talijanskom jeziku ili je potvrdno

odgovorio na 3. i/ili 4. toËku unutar svake kategorije otvara se Lista B.

Talijanski jezik ∑ osnovna πkolaNatjeËu se uËenici 8. razreda u dvije kategorije natjecanja.

KATEGORIJA 1 ∑ uËenje od 1. razreda

KATEGORIJA 2 ∑ uËenje od 4. ili 5.. razreda

Svi uËenici piπu isti test.

KATEGORIJA 1 ∑ uËenje od 1. razreda

Minimalni postotak rijeπenosti testa za pristupanje na sljedeÊu razinu natjecanja:

∑ πkolska razina: 75% (45 bodova /60)

∑ æupanijska razina: 75% (75 bodova /100)

∑ dræavna razina: ljestvica poretka uËenika koji Êe biti pozvani na Dræavno natjecanje napravit Êe se na

temelju pristiglih rezultata postignutih na æupanijskom natjecanju nakon πto Dræavno povjerenstvo

provjeri ispravljanje i bodovanje testova.

KATEGORIJA 2 ∑ uËenje od 4. ili 5. razreda

Minimalni postotak rijeπenosti testa za pristupanje na sljedeÊu razinu natjecanja:

∑ πkolska razina: 75% (45 bodova /60)

∑ æupanijska razina: 75% (75 bodova /100)

∑ dræavna razina: ljestvica poretka uËenika koji Êe biti pozvani na Dræavno natjecanje napravit Êe se

na temelju pristiglih rezultata na æupanijskim natjecanjima nakon πto Dræavno povjerenstvo provjeri

ispravljanje i bodovanje testova.

Ime i prezime uËenika / -ice

Ime i prezime mentora / -ice

Naziv πkole

Mjesto i poπtanski broj Æupanija

1. Boravio / -la sam u Italiji. Koliko dugo i s koliko godina ? DA NE2. Pohaao / -la sam πkolu na francuskom jeziku. Koliko dugo ? DA NE3. Razgovaram na talijanskom jeziku s ukuÊanima ili rodbinom. DA NE4. Razgovaram na nekom od talijanskih dijalekata s ukuÊanima ili rodbinom. DA NE

Page 99: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

98

Radi promicanja uËenja romanskih jezika na Dræavno natjecanje bit Êe pozvani i svi pobjednici

æupanijskih natjecanja iz talijanskog jezika u osnovnim πkolama ukoliko postignu najmanje 75 bodova.

Talijanski jezik ∑ srednja πkolaNatjeËu se uËenici 3. i 4. razreda u dvije kategorije natjecanja:

KATEGORIJA 1 ∑ GIMNAZIJE

KATEGORIJA 2 ∑ STRUKOVNE πKOLE

KATEGORIJA 1 ∑ GIMNAZIJE

Minimalni postotak rijeπenosti testa za pristupanje na sljedeÊu razinu natjecanja:

∑ πkolska razina: (75% (45 bodova /60)

∑ æupanijska razina: 75% ( 75 bodova /100)

∑ dræavna razina: ljestvica poretka uËenika koji Êe biti pozvani na Dræavno natjecanje napravit Êe se na

temelju pristiglih rezultata postignutih na æupanijskim natjecanjima nakon πto Dræavno povjerenstvo

provjeri ispravljanje i bodovanje testova.

KATEGORIJA 2 ∑ STRUKOVNE ©KOLE

Minimalni postotak rijeπenosti testa za pristupanje na sljedeÊu razinu natjecanja:

∑ πkolska razina: 75% (45 bodova / 60)

∑ æupanijska razina: 75% ( 75 bodova / 100)

∑ dræavna razina: ljestvica poretka uËenika koji Êe biti pozvani na Dræavno natjecanje napravit Êe se na

temelju pristiglih rezultata postignutih na æupanijskim natjecanjima nakon πto Dræavno povjerenstvo

provjeri ispravljanje i bodovanje testova.

Usmenom dijelu ispita pristupit Êe svi natjecatelji.

Teme za usmeno izlaganje

∑ Le città e le regioni italiane ∑ storia, geografi a, arte, cultura, gastronomia, economia (Gradovi i regije

Italije ∑ povijest, zemljopis, umjetnost, kultura, gastronomija, ekonomija)

∑ Leonardo da Vinci ∑ l’uomo universale (Svestrani Leonardo da Vinci)

∑ Promozione turistica del luogo e/o regione da cui provieni (TuristiËka promocija mjesta i/ili regije iz

kojih dolaziπ)

Radi promicanja uËenja romanskih jezika na Dræavno natjecanje bit Êe pozvani i svi pobjednici

æupanijskih natjecanja iz talijanskog jezika ukoliko postignu najmanje 75 bodova.

Kriteriji za ocjenjivanje usmenog dijela ispita

I. dio ( razgovor)

1. Izgovor (0-5)

2. Vokabular ( bogatstvo, raznolikost) (0-5)

Page 100: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

99

3. MorfosintaktiËke strukture (0-5)

4. TeËnost i koherentnost razgovora (0-5)

Maksimalan broj bodova: 20

II. dio (izlaganje na zadanu temu)

1. Koherentnost i kreativnost izlaganja (0-5)

2. Priprema i prezentacija teme (0-5)

Maksimalan broj bodova: 10

Kriteriji za ocjenjivanje sastavka

1. Pravopis (0-2.5/5)

2. MorfosintaktiËke strukture (0-2.5)

3. Vokabular (0-2.5/5)

4. Koherentnost, cjelovitost (0-2.5)

Maksimalan broj bodova: 10 (osnovna πkola) ∑ 15 (srednja πkola)

Predsjednica dræavnog povjerenstva za talijanski jezik

Ingrid Damiani Einwalter, viπa lektorica, Odsjek za talijanski jezik i knjiæevnost, Filozofski fakultet, Ivana

LuËiÊa 3, Zagreb

Dodatne informacije srijedom od 13,30 do 14,30 na telefon: 01/600-2313, mobitel: 098 356 846

Tajnica Dræavnog povjerenstva za talijanski jezik

Marija PuπkariÊ, prof., Osnovna πkola Lipik, πkolska 25, 34551 Lipik

Dodatne informacije Ëetvrtkom i petkom od 8 do 10 sati na telefon: 034 / 411 056 kuÊni: 112 ili mobitel:

091/ 792 70 34 ili 098 495 963

Prijedlog Ëlanova dræavnog povjerenstva za provedbu natjecanja iz talijanskog jezika 1. Ingrid Damiani Einwalter, prof., Filozofski fakultet, Zagreb, Ivana LuËiÊa 3, predsjednica

2. Marija PuπkariÊ, prof., Osnovna πkola Lipik, πkolska 25, Lipik, tajnica

3. Lorena LazariÊ, prof., Osnovna πkola Jurja Dobrile, Stanka PauletiÊa 8, Rovinj

4. Rosalia Orsini, prof., Filozofski fakultet, Ivana LuËiÊa 3, Zagreb

5. mr. sc. Nevia MoËiniÊ, Visoka uËiteljska πkola, Ronjgova 2, Pula

6. Edi Zarli, prof., Osnovna πkola PoreË, Karla Huguesa 7, PoreË

7. Danka SimiËiÊ, prof., Prva suπaËka hrvatska gimnazija, Gajeva 1, Rijeka

8. Zorica Horvat, prof., I. gimnazija, Nikole Tesle 10, Split

9. Pavel Treger, prof., Gimnazija Matija MesiÊ, Naselje „Slavonija“ I br. 8, Slavonski Brod

10. Viπnja KunoviÊ Tomaπevski, prof., Hotelijersko-turistiËka πkola, Frankopanska 8, Zagreb

11. Jasna FraniËeviÊ, prof., Srednja πkola Antun MatijaπeviÊ Karamaneo, Viπkog boja 9, Vis

12. Kristina AbramoviÊ, Osnovna πkola Mate Lovraka, Maksimiliana BenkoviÊa 39, Nova Gradiπka

Page 101: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

100

Natjecanje u znanju πpanjolskoga jezika uËenika/-ica srednjih πkolaNatjeËu se uËenici 4. razreda (odnosno zavrπnog razreda) u dvije kategorije natjecanja:

1. kategorija ∑ uËenici koji πpanjolski jezik uËe kao 2. strani jezik)

2. kategorija ∑ uËenici koji πpanjolski jezik uËe kao izborni ili fakultativni jezik.

UËenici koji su se πkolovali u zemljama πpanjolskog govornog podruËja dulje od jedne godine, ne mogu se

natjecati ni na jednoj razini. Dræavno povjerenstvo zadræava diskreciono pravo provjere ovog podatka na

bilo kojoj razini za bilo kojeg natjecatelja na temelju uvida u svjedodæbe o dosadaπnjem πkolovanju.

Minimalni postotak rijeπenosti testa za pristupanje na sljedeÊu razinu natjecanja:

∑ πkolska razina: 75% (45 bodova / 60)

∑ æupanijska razina: 75% ( 75 bodova / 100)

∑ dræavna razina: ljestvica poretka uËenika koji Êe biti pozvani na Dræavno natjecanje napravit Êe se na

temelju pristiglih rezultata postignutih na æupanijskom natjecanju nakon πto Dræavno povjerenstvo

provjeri ispravljanje i bodovanje testova.

Usmenom dijelu ispita pristupit Êe svi natjecatelji. Ovogodiπnja tema za usmeno izlaganje ( 2. dio

usmenog ispita) je Federico García Lorca s obzirom na to da se 2006. obiljeæava 70. godiπnjica njegove

smrti. To je okvirna tema koja Êe se obraditi s viπe aspekata 1. Druπtveno povijesna stvarnost πpanjolske

u doba Lorcine smrti (España en los tiempos de la muerte de Lorca- situación sociopolítica); 2. Lorca i

njegovi suvremenici ∑ umjetnici ( Lorca y su generación de artistas); 3. Andaluzija u Lorcinim djelima (

Andalucía en las obras de Lorca); 4. Lorca, svestrani umjetnik ( Lorca, un artista polifacético); 5. Lorca,

kozmopolitki i avangardni umjetnik (Lorca, un artista cosmopolita y vanguardista). UËenici se uz pomoÊ

mentora do dræavnog natjecanja trebaju pripremiti za usmeno izlaganje (naÊi πto viπe podataka, upoznati

se s materijalom…), a na natjecanju, prije poËetka drugog dijela usmenog ispita, izvlaËenjem kartica,

izabrat Êe jedan od navedenih aspekata glavne teme i nakon pripreme od otprilike 30-45 minuta usmeno

Êe izlagati o tome pred publikom koju Êe Ëiniti svi sudionici natjecanja (uËenici i njihovi mentori) i

prosudbeno povjerenstvo. Svoja izlaganja uËenici mogu popratiti slikovnim, audio ili nekim drugim

materijalom kojega mogu unaprijed pripremiti. Za usmeno izlaganje predviena je i posebna nagrada za

pobjednika, a njega Êe izabrati uËenici i mentori glasovanjem na kraju svih izlaganja.

Kriteriji za ocjenjivanje usmenog dijela ispita:

I. dio ( razgovor)

1. Izgovor (0-5)

2. Vokabular ( bogatstvo, raznolikost) (0-5)

3. MorfosintaktiËke strukture (0-5)

4. TeËnost i koherentnost razgovora (0-5)

Maksimalan broj bodova: 20

Page 102: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

101

II. dio (izlaganje na zadanu temu)

1. Koherentnost i kreativnost izlaganja (0-5)

2. Priprema i prezentacija teme (0-5)

Maksimalan broj bodova: 10

Kriteriji za ocjenjivanje sastavka:

1. Pravopis (0-5)

2. MorfosintaktiËke strukture (0-5)

3. Vokabular (0-5)

4. Koherentnost, cjelovitost (0-5)

Maksimalan broj bodova: 20

Radi promicanja uËenja romanskih jezika ove godine Êe na Dræavnom natjecanju biti pozvani i svi

pobjednici æupanijskih natjecanja iz πpanjolskog jezika ukoliko postignu odgovarajuÊi broj bodova (75 /

100).

Prijedlog Ëlanova dræavnog povjerenstva u natjecanju iz πpanjolskoga jezika1. mr. sc. Alica KnezoviÊ, Filozofski fakultet, Ivana LuËiÊa 3, Zagreb, predsjednica

2. Cvjetanka BoæaniÊ, prof. savjetnik X. gimnazija, KlaiÊeva 7, Zagreb, tajnica

3. Silvana LuetiÊ, Ivana LuËiÊa 3, Filozofski fakultet, Zagreb

4. Melita KovaËev, XVI gimnazija, KriæaniÊeva , Zagreb

5. Consuelo Elías, izvorni govornik

Na dræavno natjecanje bit Êe pozvano ukupno 15-20 natjecatelja.

Predsjednica Dræavnog povjerenstva za πpanjolski jezik: mr. sc. Alica KnezoviÊ, Odsjek za romanistiku,

Filozofski fakultet, Ivana LuËiÊa 3, Zagreb

Dodatne informacije na telefon: 01 60 02 341 srijedom i petkom od 11.00 do 12.00

Tajnica Dræavnog povjerenstva za πpanjolski jezik: Cvjetanka BoæaniÊ, prof., X. gimnazija,

KlaiÊeva 7, Zagreb

Dodatne informacije na telefon: 01 60 43 823 ponedjeljkom i srijedom od 20.00 do 21.00

Page 103: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

102

Ime i prezime uËenice / uËenika Razred O© / S©

Kategorija natjecanja Lista: A / B / C

Adresa uËenika

Broj postignutih bodova na πkolskom / æupanijskom natjecanju /100

Ime i prezime uËenikova mentora

Naziv i adresa uËenikove πkole

(nadnevak) (potpis odgovorne osobe)

Prijava za æupanijsko / dræavno natjecanje iz romanskih jezika

Page 104: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

103

Natjecanje iz latinskog i grËkog jezika te rimske i grËke civilizacije uËenika/ica osnovnih i srednjih πkola

OrganizatoriRadi popularizacije uËenja klasiËnih jezika i njihovih udjela u hrvatskoj kulturnoj baπtini, poticanja i

isticanja rada uËenika i njihovih nastavnika, njihova meusobnoga zbliæavanja i druæenja, Ministarstvo

znanosti, obrazovanja i πporta Republike Hrvatske i Hrvatsko druπtvo klasiËnih fi lologa organiziraju

natjecanje iz latinskog i grËkog jezika te rimske i grËke civilizacije za uËenike osnovnih i srednjih πkola

Republike Hrvatske.

Sjediπte i adresa Dræavnog povjerenstvaHrvatsko druπtvo klasiËnih fi lologa

10000 Zagreb, Ivana LuËiÊa 3

Predsjednik povjerenstva: Zdravka MartiniÊ-JerËiÊ, prof.

Nadbiskupska klasiËna gimnazija,

10000 Zagreb, VoÊarska 106

telefon: 01/4680516, telefon/faks: 01/4680425

VremenikÆupanijsko natjecanje: 14. oæujka 2006., utorak, 15,00 sati

Dræavno natjecanje: od 27. do 29. travnja 2006.

Kategorije natjecanjaNatjecanje se organizira u pet kategorija:

1. iz latinskog i grËkog jezika (jedinstveni test za uËenike VIII. razreda klasiËnih odjela) u osnovnim

πkolama

2. iz latinskog jezika za uËenike III. i IV. razreda u klasiËnim gimnazijama

3. iz grËkog jezika za uËenike III. i IV. razreda u klasiËnim gimnazijama

4. iz latinskog jezika za uËenike druge godine uËenja u gimnazijama i πkolama s gimnazijskim odjelima

5. iz latinskog jezika za uËenike druge godine uËenja u medicinskim i veterinarskim πkolama

Ispitno gradivo i upute po kategorijamaTestovi za natjecanje sastavljeni su po kategorijama natjecatelja, a prema propisanome nastavnome

programu. Testovi za sve kategorije sastavljeni su po jednakim naËelima i sastoje se od dva osnovna dijela.

Prvi dio sadræi latinski ili grËki tekst primjerene teæine i duæine (u prozi ili stihu), koji treba prevesti na

hrvatski jezik uz pomoÊ rjeËnika. Drugi dio sadræi odreeni broj pitanja iz gramatike latinskog ili grËkog

Page 105: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

104

jezika, te u manjem dijelu pitanja iz civilizacije, povijesti, mitologije i sl.

1. OSNOVNA ©KOLA ∑ poznavanje latinskog i grËkog jezika te rimske i grËke kulture i

civilizacije.

Latinski jezik

UËenici moraju vladati svim morfoloπkim i sintaktiËkim sadræajima propisanima u programu za latinski

jezik u osnovnim πkolama, a s podruËja civilizacije i povijesti trebali bi vladati znanjima o rimskoj

civilizaciji na naπem tlu, æivotu u Rimu (obitelji, obiËajima i obrazovanju) te poznavati povijest rimske

dræave od osnutka do Oktavijana, rimsku mitologiju i vezu s grËkom civilizacijom, prema propisanom

udæbeniku.

Odobreni, propisani udæbenik

Orbis Romanus I i II, Salopek, ©eπelj, ©kiljan, Profi l, Zagreb

GrËki jezik

UËenici moraju vladati vjeπtinama Ëitanja i naglaπavanja grËkih rijeËi te morfoloπkim i sintaktiËkim

sadræajima prema programu propisanom za osnovne πkole: deklinacijom imenica i pridjeva, osobitostima

u deklinaciji istih, komparacijom pridjeva, tvorbom i komparacijom priloga, zamjenicama i brojevima. U

glagolskom sustavu trebaju do æupanijskog natjecanja vladati oblicima prezentske osnove obje konjugacije

te oblicima futurske osnove, dok do Dræavnog natjecanja trebaju vladati oblicima slabe i jake aoristne

osnove. UËenici bi trebali usvojiti znanja o grËkoj civilizaciji na naπem tlu, o grËkim plemenima i njihovu

doseljavanju, o obiteljskom æivotu, obiËajima i obrazovanju, trebali bi usvojiti priËe iz grËke mitologije,

podatke iz povijesti od kretsko-mikenske civilizacije, kolonizacije, Homerova svijeta do Aleksandrova

carstva te osnovna znanja o grËkoj umjetnosti i nastanku kazaliπta.

Odobreni, propisani udæbenik

Prometej, udæbenik i radna biljeænica, MartiniÊ-JerËiÊ, MatkoviÊ, ©K, Zagreb

Manthano, vjeæbenica, radna biljeænica, gramatika, Dukat, Alfa, Zagreb

2./3. KLASI»NE GIMNAZIJE

Latinski jezik

Autori koji ulaze u popis obveznih za natjecanje na obje razine su: Ciceron, Cezar, Livije, Tacit, Katul,

Horacije, Ovidije, Vergilije.

Odobreni, propisani udæbenik:

Salopek, ©eπelj, ©kiljan, Orbis Romanus II, Profi l, Zagreb

Dukat A. i Z., Litterae Latinae I i II, ©K, Zagreb

SmiËiklas, Æganjer, Chrestomatia Latina (za 3. i 4. razred klasiËnih. gimnazija), ©K, Zagreb

Page 106: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

105

GrËki jezik

Autori koji ulaze u popis obveznih za natjecanje na obje razine su: Homer, Ksenofont, Herodot, Eshil,

Sofoklo, Euripid, Platon, Demosten.

Odobreni, propisani udæbenik:

Sabadoπ, SironiÊ, ZmajloviÊ, Chrestomatia Graeca, ©K, Zagreb

Sabadoπ, SironiÊ, ZmajloviÊ, Anthologia Graeca, ©K, Zagreb

KNJIÆEVNOST (obuhvaÊa oba jezika i kategorije):

∑ æivot i djela gore navedenih pisaca

∑ knjiæevna razdoblja, knjiæevne vrste

∑ stilske fi gure, osnovna metrika (heksametar, elegijski distih)

4. GIMNAZIJE I ©KOLE S GIMNAZIJSKIM ODJELJENJIMA ∑ poznavanje latinskog jezika i rimske kulture

UËenici moraju vladati na obje razine natjecanja svim morfoloπkim sadræajima predvienim i obraenim

u udæbenicima odobrenim od Ministarstva znanosti, obrazovanja i πporta za nastavu latinskog jezika

u opÊim gimnazijama. U testove Êe biti ukljuËene samo uËestale i u standardnom programu nastave

obraene iznimke.

Od sintaktiËkih sadræaja do æupanijskog natjecanja uËenici trebaju ovladati strukturom aktivne i

pasivne reËenice, konstrukcijom ACI (akuzativ s inf.) i NCI (nominativ s inf.), apsolutnim ablativom s ptc.

i bez ptc. i perifrastiËnom konjugacijom aktivnom. Do dræavnog natjecanja trebaju ovladati tvorbom i

upotrebom gerunda i gerundiva (bez zamjene gerunda gerundivom), zatim perifrastiËnom konjugacijom

pasivnom te osnovnim odnosima prema pravilu consecutio temporum u zavisno-upitnim, vremenskim

i namjernim reËenicama (ostale vrste zavisnih reËenica samo na razini prepoznavanja strukture iz teksta

koji uËenici prevode!).

Od uËenika se na obje razine natjecanja oËekuje poznavanje temeljnog vokabulara obraenog u

svim udæbenicima odobrenim od Ministarstva te sposobnost osvjeπtavanja prisutnosti latinskih rijeËi u

hrvatskom jeziku (na primjer: dirigent ∑ od glagola dirigo 3 direxi directum).

UËenici bi trebali usvojiti znanja o latinskom jeziku i knjiæevnosti, posebno o podrijetlu i razvitku

jezika i pisma te o temeljnim razdobljima rimske knjiæevnosti. UËenici bi takoer trebali usvojiti i znanja

o rimskoj civilizaciji (mitovi i legende, temeljna znanja o rimskoj povijesti, obiËaji Rimljana, rimsko

graditeljstvo, najvaæniji spomenici), a posebnu paænju treba pridati poznavanju osnova o hrvatskoj

latinistiËkoj knjiæevnoj baπtini i antiËkoj spomeniËkoj baπtini u Hrvatskoj. Svi sadræaji koji se na natjecanju

ispituju bit Êe prilagoeni opsegu obraenom u odobrenim udæbenicima.

Odobreni udæbenici

Elementa Latina, Gortan, Gorski, Pauπ, ©K, Zagreb

Hereditas Linguae Latinae, Z. MilanoviÊ, VBZ, Zagreb

Linguae Latinae Elementa, J. BagariÊ, ©K, Zagreb

Orbis Romanus I, Salopek, ©eπelj, ©kiljan, Profi l, Zagreb

Page 107: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

106

5. MEDICINSKE I VETERINARSKE ©KOLE ∑ poznavanje latinskog jezika i rimske kulture

UËenici moraju vladati na obje razine natjecanja svim morfoloπkim sadræajima predvienim i obraenim

u udæbeniku odobrenom od Ministarstva znanosti, obrazovanja i πporta za nastavu latinskog jezika u

medicinskim i veterinarskim πkolama. U testove Êe biti ukljuËene samo pojedine iznimke iz struËnog

vokabulara.

Od sintaktiËkih sadræaja do æupanijskog natjecanja uËenici trebaju ovladati strukturom aktivne i

pasivne reËenice, konstrukcijom ablativa apsolutnog, perifrastiËne konjugacije akt. i pas. i ovladati

prepoznavanjem sintakse padeæa u izrazima struke. Do dræavnog natjecanja trebaju ovladati joπ i

konstrukcijama akuzativa i nominativa s infi nitivom te osnovama pravila o slaganju vremena (consecutio

temporum) u zavisno upitnim, vremenskim i namjernim reËenicama.

Od uËenika se oËekuje temeljno poznavanje opÊih pojmova struke (poj. nazivi dijelova tijela, postupaka,

procesa, i sl.) usvojenih radom na satovima anatomije, patologije, zdravstvene njege i latinskog jezika

(prema odabranim tekstovima u udæbeniku do str. 93.) zatim sve vrste brojeva do desetice, prijedlozi,

zamjenice te osnovna verba anomala i znaËajnije sloæenice te izrazi preuzeti iz grËkog jezika (prema

udæbeniku) za æupanijsko natjecanje, a uz to i vokabular prema odabranim tekstovima do str. 107.

udæbenika za dræavno natjecanje.

Od civilizacijskih sadræaja uËenici moraju ovladati pojmovima i imenima vezanim za osnutak Rima, rimski

panteon, razvoj latinskog jezika i njegov utjecaj na europsku kulturu, jezike, znanost kroz stoljeÊa i sada u

suvremenom druπtvu i tehnologijama, zatim najpoznatijim mitoloπkim priËama i likovima, te osobama i

srediπtima vaænim za razvoj medicine u antici i srednjem vijeku (prema sadræajima u udæbeniku).

Odobreni udæbenik

Elementa linguae Latinae medicae, Bekavac BasiÊ, Meeral, ©K, Zagreb

PreporuËeni rjeËnici (za sve kategorije):

ÆepiÊ, Latinsko-hrvatski rjeËnik, ©K, Zagreb

MajnariÊ-Gorski, GrËko-hrvatski rjeËnik, ©K, Zagreb

UËenici se u tijeku natjecanja ne smiju sluæiti rjeËnicima koji imaju gramatiËki dodatak.

Dodatna literatura (za sve kategorije, prema izboru i potrebi):

G. Schwab, Najljepπe priËe klasiËne starine;

W. Zamarovsky, Junaci antiËkih mitova

Sanader M, AntiËki gradovi u Hrvatskoj, ©K, Zagreb

VratoviÊ V. Rimska knjiæevnost u: Povijest svjetske knjiæevnosti 2, Mladost, Zagreb

Salopek, SironiÊ, GrËka knjiæevnost u Povijest svjetske knjiæevnosti 2, Mladost, Zagreb

Lesky A., Povijest grËke knjiæevnosti, Golden marketing, Zagreb

Anatomski atlas (za uËenike medicinskih struka)

MusiÊ-MajnariÊ, Gramatika grËkog jezika, ©K, Zagreb

Dukat Z., Gramatika grËkog jezika, ©K, Zagreb

Gortan-Gorski-Pauπ, Gramatika latinskog jezika, ©K, Zagreb

Page 108: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

107

Senc S., GrËko ∑ hrvatski rjeËnik, Naprijed, Zagreb

DivkoviÊ M., Latinsko ∑ hrvatski rjeËnik, Naprijed, Zagreb

NagradeSvi natjecatelji na dræavnom natjecanju dobivaju pohvalnice, a pet najuspjeπnijih uËenika u svim

kategorijama diplome i knjige. Nastavnici, Ëiji su uËenici sudjelovali na dræavnom natjecanju, dobivaju

zahvalnice.

Provoenje natjecanjaNatjecanje se provodi na dvije razine, æupanijskoj i dræavnoj.

Svaka ©kola nakon provedenog izluËnog natjecanja ili na preporuku predmetnog profesora ©alje na

æupanijsko natjecanje

∑ do pet uËenika u kategoriji osnovnih ©kola, opÊih i jeziËnih gimnazija te medicinskih ©kola

∑ do 10 uËenika za latinski i do 10 za grËki jezik u kategoriji klasiËnih gimnazija

UËenici osnovnih ©kola piπu 120 minuta zajedniËki test iz latinskog i grËkog jezika, a u ostalim

kategorijama natjecanje traje 90 minuta.

UËenici klasiËnih gimnazija III. i IV. razreda (poËetnici i nastavljaËi) sudjeluju na natjecanju pod

jednakim uvjetima.

Natjecanje se provodi anonimno samo u pisanom obliku. UËenicima nije dopuπteno napustiti dvoranu

u kojoj se odvija natjecanje. UËenicima je dopuπteno koristiti rjeËnik (ali bez gramatiËkog dodatka) za

prevoenje latinskog ili grËkog teksta. PreporuËa se da uËenici dou sa svojim vlastitim rjeËnikom (vidi

preporuËenu literaturu).

Testovi se predaju pod zaporkom u zatvorenoj omotnici. U nju se osim rijeπenog testa (na kojem

takoer piπe zaporka), ulaæe druga zatvorena omotnica u kojoj su, na posebnom listiÊu (Prilog 3) navedeni

ime i prezime, razred i ©kola natjecatelja te ime i prezime voditelja-mentora, a na njezinoj se vanjskoj

strani nalazi ista zaporka kao i na testu i evidencijskom listiÊu. Nadleæno povjerenstvo ocjenjuje testove

i slaæe ih prema zaporkama, a potom otvara omotnice s podacima o natjecateljima i objavljuje konaËne

poimeniËne rezultate. Ljestvicu poretka na æupanijskom natjecanju nadleæno je povjerenstvo duæno

objaviti najkasnije 48 sati od vremena odreenog za poËetak natjecanja, a na dræavnom natjecanju do kraja

dana u kojem je natjecanje odræano.

Svaki natjecatelj ima pravo uvida samo u svoj test. Na odluku povjerenstva moæe se uloæiti pisana

æalba u roku od 24 sata nakon objavljivanja rezultata na æupanijskim natjecanjima, a u roku od jednog

sata nakon objavljivanja rezultata na dræavnom natjecanju. Na æupanijskim natjecanjima povjerenstva su

duæna odmah rijeπiti æalbu i u pisanome obliku je dostaviti natjecatelju. Na dræavnome natjecanju æalba

se mora rijeπiti najkasnije pola sata prije sluæbenoga proglaπenja najuspjeπnijih. Odluka povjerenstva je

konaËna.

Dræavno povjerenstvo duæno je primjerke testova s rjeπenjima, obavijesti i upute za organiziranje

æupanijskoga natjecanja poslati svim æupanijskim povjerenstvima istodobno i na vrijeme nakon prijava za

natjecanje koje na adresu Dræavnog povjerenstva pristignu iz æupanija.

Page 109: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

108

Svi æupanijski rezultati ©alju se Dræavnom povjerenstvu zajedno s testovima koje Êe prema ostvarenim

bodovima utvrditi zajedniËku ljestvicu poretka za svaku kategoriju. Prema odluci Dræavnoga povjerenstva

ovisno o pokazanom znanju, na dræavno natjecanje pozvat Êe se:

∑ do 10 uËenika u kategoriji osnovnih i medicinskih ©kola

∑ do 15 uËenika za latinski i do 15 uËenika za grËki jezik u kategoriji klasiËnih gimnazija

∑ do 20 uËenika u kategoriji opÊih i jeziËnih gimnazija

Po primitku poziva na Dræavno natjecanje ©kola je duæna potvrditi primitak obavijesti i prijaviti i potvrditi

ili odbiti dolazak uËenika i mentora (vidi predloæeni obrazac prijave) u najkraÊem moguÊem roku radi

lakπe organizacije natjecanja.

Prijedlog Ëlanova dræavnog povjerenstva za provedbu natjecanja u poznavanju

klasiËnih jezika1. Zdravka MartiniÊ-JerËiÊ, prof., Nadbiskupska klasiËna gimnazija s pravom javnosti, VoÊarska 106,

Zagreb, predsjednica

2. Anelka Dukat, prof., savjetnik pri Zavodu za ©kolstvo za klasiËne jezike; KlasiËna gimnazija,

KriæaniÊeva 4a, Zagreb, tajnica

3. Jadranka BagariÊ, prof., savjetnik, Gimnazija Dubrovnik, Frana Supila 3, Dubrovnik

4. Tanja Bakran Lesar, prof., O© Tina UjeviÊa, Koturaπka 75, Zagreb

5. Ira Beck, prof., Medicinska πkola VrapËe, BolniËka 32 a, Zagreb

6. Ivan Bekavac BasiÊ, prof., Zdravstveno uËiliπte, Medvedgradska 55, Zagreb

7. Koraljka CrnkoviÊ, prof., Privatna klasiËna gimnazija, HarambaπiÊeva 19, Zagreb

8. Dinarka Lokmer, prof., Nadbiskupska klasiËna gimnazija, VoÊarska 106, Zagreb

9. Vesna Lopina, prof. u miru, Slovenska 19, Zagreb

10. TonÊi Maleπ, prof., Privatna klasiËna gimnazija, HarambaπiÊeva 19, Zagreb

11. Jadranka Peπut Buntak, prof., KlasiËna gimnazija, KriæaniÊeva 4a, Zagreb

12. Vida Pust ©krgulja, prof., Srednja πkola Ivan ©vear, ©kolska 12, IvaniÊ Grad

13. Arijana Stepinac, prof., KlasiËna gimnazija, KriæaniÊeva 4a, Zagreb

14. Andrea Vidmar, prof., Gornjogradska gimnazija, Trg Katarine Zrinske 5, Zagreb

15. Voljena VukoviÊ, prof., Filozofski fakultet SveuËiliπta u Zagrebu, Ivana LuËiÊa 3, Zagreb

16. Nino ZuboviÊ, prof., Filozofski fakultet SveuËiliπta u Zagrebu, Ivana LuËiÊa 3, Zagreb

Page 110: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

109

P R I J AVA Z A D R Æ AV N O N ATJ E C A N J E I Z L AT I N S K O G I G R » K O G J E Z I K A(ispunjava mentor i uËenik)

Prijava za dræavno natjecanje iz u kategoriji

Ime i prezime uËenice / uËenika Razred

Adresa uËenika

Ime i prezime mentora

Naziv, adresa πkole i telefon

Molimo da odgovorite na sljedeÊe tvrdnje:Ovime potvrujemo da na dræavno natjecanje dolazi uËenik na poziv Dræavnog povjerenstva. DA NEIspriËavamo se uËenik / ca ne moæe sudjelovati na Dræavnom natjecanju. DA NEU pratnji uËenika dolazi i mentor. DA NERadi lakπe i bolje organizacije molimo da nam potvrdite svoj dolazak i naËin na koji Êete doÊi na mjesto natjecanja.Na natjecanje dolazimo (napisati prijevozno sredstvo)

(nadnevak) (potpis odgovorne osobe)

Æig πkole

Page 111: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

110

Natjecanje iz matematike uËenika/ica osnovnih i srednjih πkola

OrganizatoriNatjecanja u matematici uËenika osnovnih i srednjih πkola organiziraju i provode Ministarstvo znanosti,

obrazovanja i πporta Republike Hrvatske, Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske i Hrvatsko matematiËko

druπtvo.

UËenici IV., V. i VI. razreda osnovne πkole sudjeluju na πkolskim, opÊinskim (gradskim), æupanijskim

i regionalnim natjecanjima, dok uËenici VII. i VIII. razreda osnovne te od I. do IV. razreda srednje πkole

sudjeluju na πkolskim, opÊinskim (gradskim), æupanijskim i dræavnom natjecanju.

Sjediπte i adresa Dræavnog povjerenstvaHrvatsko matematiËko druπtvo

10000 Zagreb, BijeniËka cesta 30

telefon: 01/460-5708, faks: 01-468-0335.

Tajnik Dræavnog povjerenstva: Boπko JagodiÊ, prof.

Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske

10 000 Zagreb, BadaliÊeva 24

Vremenik∑ πkolska natjecanja: do 20. sijeËnja 2006.

∑ opÊinska (gradska) natjecanja: 13. veljaËe 2006. u 9 sati

∑ æupanijska natjecanja: 14. oæujka 2006. u 9 sati

∑ dræavno natjecanje: od 26. do 29. travnja 2006.

∑ regionalna natjecanja: 12. svibnja 2006.

©kolska natjecanja©kolska su natjecanja temelj iz kojega se kasnije izdvajaju nadareni mladi matematiËari. Organiziraju se

i provode u πkolama koje predlaæu uËenike na daljnja natjecanja, najkasnije do 20. sijeËnja 2006. ©kolska

natjecanja provode πkolska povjerenstva, koja pripremaju zadatke i najbolje natjecatelje prijavljuju

æupanijskim odborima.

OpÊinska natjecanja Najbolji uËenici na πkolskim natjecanjima pozivaju se na opÊinska (gradska) natjecanja. OpÊinska

natjecanja organizira æupanijski odbor u suradnji s matematiËkim udrugama i æupanijskim struËnim

vijeÊima uËitelja matematike koji djeluju na podruËju te æupanije. U Gradu Zagrebu natjecanja na

ovoj razini organiziraju se po podruËnim uredima gradske uprave (bivπe opÊine). Temelj za izdvajanje

Page 112: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

111

nadarenih mladih matematiËara na tim natjecanjima je vrlo πirok: na tim natjecanjima sudjeluje izmeu

8000 i 10000 uËenika osnovnih te izmeu 2000 i 4000 uËenika srednjih πkola.

Zadatke za opÊinska natjecanja priprema Dræavno povjerenstvo za matematiËka natjecanja, koje

svim æupanijskim odborima dostavlja po jedan primjerak zadataka s rjeπenjima, obavijesti i upute za

organiziranje natjecanja.

UËenici istog razreda osnovne πkole na natjecanju rjeπavaju iste zadatke.

Za uËenike srednjih πkola Dræavno povjerenstvo za matematiËka natjecanja sastavlja dvije varijante

zadataka (A i B) za sve razine natjecanja izuzev πkolskih natjecanja.

Zadaci A varijante su sloæeniji i namijenjeni su uËenicima prirodoslovno-matematiËkih gimnazija,

a za njih se mogu opredijeliti i svaki drugi uËenik srednje πkole. Oni uËenici koji se na opÊinskim

natjecanjima opredijele za zadatke A varijante ne mogu se u viπim razinama natjecanja odluËiti za B

varijantu zadataka.

Zadaci B varijante namijenjeni su uËenicima svih srednjih πkola osim uËenika iz prirodoslovno-

matematiËkih gimnazija.

Æupanijski odbor treba umnoæiti zaprimljene materijale i dostaviti ih opÊinskim odborima ili na mjesta

gdje se odræavaju natjecanja:

∑ upute u 3 primjerka

∑ rjeπenja zadataka u 3 primjerka

∑ zadatke, po 3 primjerka viπe od broja prijavljenih uËenika za svaki pojedini razred.

Zadaci i rjeπenja trebaju biti u posebnoj zatvorenoj omotnici, koju otvara predsjednik opÊinskog

povjerenstva neposredno prije poËetka natjecanja.

Osim toga, æupanijski odbor treba opÊinskim odborima poslati dodatne upute i obavijesti (sjediπte

æupanijskog odbora, brojevi telefona, o æupanijskom natjecanju i dr.). Posebnu pozornost treba obratiti na

UPUTE za pripremu i provoenje opÊinskog (gradskog) natjecanja.

OpÊinska (gradska) natjecanja se odræavaju istovremeno u cijeloj dræavi i traju 2 sata (120 minuta) za

uËenike osnovnih odnosno 3 sata (180 minuta) za uËenike srednjih πkola.

Nakon odræanih opÊinskih (gradskih) natjecanja, opÊinska povjerenstva duæna su æupanijskim

odborima dostaviti izvjeπÊa, potpune ljestvice poretka, radove i listiÊe uËenika koje predlaæu za æupanijska

natjecanja i sve listiÊe uËenika koji su sudjelovali na opÊinskim (gradskim) natjecanjima.

Æupanijska natjecanjaÆupanijsko natjecanje organizira æupanijski odbor u suradnji s matematiËkim udrugama i æupanijskim

struËnim vijeÊima uËitelja matematike koji djeluju na podruËju te æupanije. Na æupanijsko natjecanje

pozivaju se uËenici koji su ostvarili najbolje rezultate na opÊinskim (gradskim) natjecanjima. Broj uËenika

osnovnih πkola na æupanijskim natjecanjima je izmeu 2000 i 2500, a broj uËenika srednjih πkola je izmeu

900 i 1000.

Zadatke za æupanijska natjecanja priprema Dræavno povjerenstvo za matematiËka natjecanja, koje

svakom æupanijskom odboru dostavlja jedan primjerak zadataka s rjeπenjima, obavijesti i upute za

Page 113: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

112

organiziranje natjecanja.

Æupanijsko povjerenstvo za matematiku treba umnoæiti zadatke u potrebnom broju te ih zapeËatiti

nekoliko dana prije natjecanja. Priprema i samo natjecanje provode se prema uputama Dræavnog

povjerenstva.

Natjecanja se odræavaju istovremeno u cijeloj dræavi i traju 2 sata (120 minuta) za uËenike osnovnih,

odnosno 3 sata (180 minuta) za uËenike srednjih πkola.

Dok uËenici rjeπavaju zadatke, odræava se struËno predavanje za nastavnike mentore, koje organizira

povjerenstvo.

Nakon odræanih æupanijskih natjecanja, æupanijski odbori duæni su Dræavnom povjerenstvu dostaviti

izvjeπÊa, potpune ljestvice poretka te radove i listiÊe uËenika koji se predlaæu za dræavno natjecanje.

Ljestvice poretka, radovi i listiÊi uËenika IV., V. i VI. razreda koji se predlaæu za regionalna natjecanja

πalju se savjetnicima Zavoda za πkolstvo pojedinih regija (Osijek, Rijeka, Split, Zagreb).

Regionalna natjecanjaNajuspjeπniji uËenici Ëetvrtih, petih i πestih razreda osnovnih πkola na æupanijskim natjecanjima pozivaju

se na regionalna natjecanja koja se odræavaju u Ëetiri regije: osjeËkoj, rijeËkoj, splitskoj i zagrebaËkoj.

Regionalna natjecanja traju jedan ili viπe dana ovisno o novËanim moguÊnostima æupanija u tim regijama

osiguranim za ta natjecanja, ali se samo rjeπavanje zadataka odvija istovremeno u cijeloj dræavi. Zadatke

za regionalna natjecanja sastavlja Dræavno povjerenstvo za matematiËka natjecanja. U okviru susreta

organiziraju se struËna predavanja za uËitelje-mentore.

Dræavno natjecanje Na Dræavni susret mladih matematiËara pozivaju se najbolji uËenici sedmih i osmih razreda osnovnih

πkola (40 uËenika svakog razreda) i sva Ëetiri razreda srednjih πkola: po 20 uËenika svakog razreda koji

su rjeπavali zadatke po A varijanti te po 21 uËenik (æupanijski prvaci) koji su rjeπavali zadatke po B

varijanti. Ako na natjecanju viπe uËenika dijele prvo mjesto u æupaniji, tada æupanijsko povjerenstvo

treba organizirati dodatno natjecanje tih uËenika za izbor jednog uËenika kojeg Êe prijaviti za dræavno

natjecanje.

Dræavni susret obuhvaÊa sljedeÊe aktivnosti: natjecanje mladih matematiËara u rjeπavanju problemskih

zadataka, izbor πesteroËlane ekipe koja Êe predstavljati Republiku Hrvatsku na Meunarodnoj

matematiËkoj olimpijadi, dvodnevni seminar za nastavnike-mentore i savjetovanje za nastavnike.

Za potrebe odræavanja dræavnog susreta izrauje se pozivni Bilten 1, za sve uËenike i mentore, Bilten

2, s rezultatima natjecanja te Bilten seminara za nastavnike-mentore. Po zavrπetku natjecanja izrauje

se i knjiæica u kojoj su sabrani svi zadaci s rjeπenjima i prikaz rezultata svih razina natjecanja u Republici

Hrvatskoj u tekuÊoj πkolskoj godini.

Na dræavnom natjecanju takoer se odreuju uËenici osnovnih i srednjih πkola koji Êe sudjelovati na

Ljetnoj πkoli mladih matematiËara “Ruer BoπkoviÊ”.

Program gradiva matematike za pojedine razrede

UËenici se za matematiËka natjecanja pripremaju prema ovim programima:

Page 114: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

113

Osnovne πkole

4. razred

OpÊinsko natjecanje ∑ gradivo prethodnih razreda, raËunske radnje u skupu prirodnih brojeva do

1000000, trokut.

Æupanijsko natjecanje ∑ prethodno navedeno gradivo, pravokutnik, kvadrat.

Regionalno natjecanje ∑ prethodno navedeno gradivo.

5. razred

OpÊinsko natjecanje∑ gradivo prethodnih razreda, prirodni brojevi, djeljivost

prirodnih brojeva, skupovi toËaka u ravnini.

Æupanijsko natjecanje ∑ prethodno navedeno gradivo

Regionalno natjecanje ∑ prethodno navedeno gradivo, razlomci.

6. razred

OpÊinsko natjecanje ∑ gradivo prethodnih razreda, operacije s razlomcima, trokuti.

Æupanijsko natjecanje ∑ prethodno navedeno gradivo, cijeli brojevi.

Regionalno natjecanje ∑ prethodno navedeno gradivo.

7. razred

OpÊinsko natjecanje ∑ gradivo prethodnih razreda, koordinatni sustav, proporcionalnost i obrnuta

proporcionalnost, mnogokuti.

Æupanijsko natjecanje ∑ prethodno navedeno gradivo.

Dræavno natjecanje ∑ prethodno navedeno gradivo, sustavi linearnih jednadæbi s dvjema

nepoznanicama.

8. razred

OpÊinsko natjecanje ∑ gradivo prethodnih razreda, kvadriranje i korjenovanje, Pitagorin pouËak, realni

brojevi.

Æupanijsko natjecanje ∑ prethodno navedeno gradivo, preslikavanja ravnine

Dræavno natjecanje ∑ prethodno navedeno gradivo, toËke, pravci i ravnine u prostoru.

Srednje πkole

1. razred ∑ gradivo osnovne πkole, skup realnih brojeva, ureaj u skupu realnih brojeva, koordinatni

sustav u ravnini, polinomi i racionalne funkcije.

2. razred ∑ gradivo prethodnih razreda, skup kompleksnih brojeva, kvadratna jednadæba, polinom

drugog stupnja i njegov graf, polinomi i algebarske jednadæbe.

3. razred ∑ gradivo prethodnih razreda, trigonometrijske funkcije, neke primjene trigonometrije, vektori

u ravnini.

4. razred ∑ gradivo prethodnih razreda, brojevi, kombinatorika, vjerojatnost, nizovi.

UËenici koji sudjeluju na æupanijskim, regionalnim i dræavnom natjecanju mogu oËekivati zadatke i iz

ovih podruËja:

osnovne πkole: logiËki zadaci, kombinatorni zadaci, diofantske jednadæbe, Dirichletov princip

srednje πkole: matematiËka indukcija, elementarna teorija brojeva, osnovne nejednakosti o sredinama.

Page 115: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

114

Prijedlog Ëlanova dræavnog povjerenstva za provedbu natjecanja iz matematike1. prof. dr. sc. Kurnik Zdravko, PMF ∑ MatematiËki odjel, BijeniËka cesta 30, Zagreb, predsjednik

2. JagodiÊ Boπko, prof., Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske, BadaliÊeva 24, Zagreb, tajnik

3. mr. sc. Ivan MrkonjiÊ, UËiteljska akademija, Savska cesta 77, Zagrebv

4. dr. sc. Andrea AgliÊ AljinoviÊ, Fakultet elektrotehnike i raËunarstva, Unska 3, Zagreb

5. Nevenka AntonËiÊ, XV. gimnazija, Jordanovac 8, Zagreb

6. mr. sc. Mea Bombardelli, PMF ∑ MatematiËki odjel, BijeniËka cesta 30, Zagreb

7. prof. dr. sc. Ilko BrnetiÊ, Fakultet elektrotehnike i raËunarstva, Unska 3, Zagreb

8. Æeljko Buranji, Osnovna πkola Ivana Gorana KovaËiÊa, MesiÊeva 35, Zagreb

9. Branka CopiÊ, O© Augusta ©enoe, Selska cesta 95, Zagreb

10. Luka »elikoviÊ, Zavod za πkolstvo, Podruænica Osijek, Strossmayerova 6/1, Osijek

11. Branimir DakiÊ, I. gimnazija, Avenija Dubrovnik 36, Zagreb

12. prof. dr. sc. Andrej Dujella, PMF ∑ MatematiËki odjel, BijeniËka cesta 30, Zagreb

13. prof. dr. sc. Neven ElezoviÊ, Fakultet elektrotehnike i raËunarstva, Unska 30, Zagreb

14. Marija Golac, O© VeÊeslava Holjevca, Siget 23, Zagreb

15. Neven Grbac, Fakultet elektrotehnike i raËunarstva, Unska 3, Zagreb

16. doc. dr. sc. Ivica GusiÊ, Fakultet kemijskog inæenjerstva i tehnologije, Trg Marka MaruliÊa 20, Zagreb

17. Jelena GusiÊ, XV. gimnazija, Jordanovac 8, Zagreb

18. mr. sc. Æeljko Hanjπ, PMF ∑ MatematiËki odjel, BijeniËka cesta 30, Zagreb

19. Miroslav KlaiÊ, Zavod za πkolstvo, Podruænica Osijek, Strossmayerova 6/1, Osijek

20. Anica KovaË, Zavod za πkolstvo, Ispostava Varaædin, Vrazova 4, Varaædin

21. dr. sc. Mario KrniÊ, PMF ∑ MatematiËki odjeli, BijeniËka cesta 30, Zagreb

22. Mirela Kurnik, V. gimnazija, KlaiÊeva 1, Zagreb

23. doc. dr. sc. Dijana IliπeviÊ, PMF ∑ MatematiËki odjel, BijeniËka cesta 30, Zagreb

24. Neda LukaË, II. gimnazija, KriæaniÊeva 4, Zagreb

25. Anelko Ante MariÊ, Gimnazija Dinka ©imunoviÊa, Luka 17, Sinj

26. doc. dr. sc Æeljka Milin ©ipuπ, PMF ∑ MatematiËki odjel, BijeniËka cesta 30, Zagreb

27. Petar MladiniÊ, V. gimnazija, KlaiÊeva 1, Zagreb

28. Zlatko NovaËiÊ, O© Kustoπija, Sokolska 7, Zagreb

29. mr. sc. Nikol RadoviÊ, Geodetski fakultet, KaËiÊeva 26, Zagreb

30. Mira SokoliÊ, O© Kraljevica, J. J. Strossmayera 35, Kraljevica

31. Renata Svedrec, O© Otok, Stjepana GradiÊa 4, Zagreb

32. Milan ©ariÊ, O© Popovac, Vladimira Nazora 26, Popovac

33. Melita ©ulc, IX. gimnazija, Dobojska 12, Zagreb

34. Alenka ©prljan, Zavod za πkolstvo, Podruænica Rijeka, Trpimirova 6, Rijeka

35. prof. dr. sc. Vladimir Volenec, PMF ∑ MatematiËki odjel, BijeniËka cesta 30, Zagreb

Page 116: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

115

36. dr. sc. Vladimir Kadum, Fiozofski fakultet, I. MatetiÊa Ronjgova 1, Pula

37. Vjekoslav KovaË, PMF, matematiËki Odjel, BijeniËka cesta 30, Zagreb

38. Ela Rac, V. gimnazija, KlaiÊeva 1, Zagreb

Sve obavijesti o natjecanjima mogu se dobiti od savjetnika iz Zavoda za πkolstvo Republike Hrvatske i

æupanijskih odbora. Dodatne obavijesti mogu se dobiti od predsjednika Dræavnog povjerenstva prof. dr. sc.

Zdravka Kurnika (telefon: 01/6112-898) i tajnika Dræavnog povjerenstva Boπka JagodiÊa, prof. (telefon: 01/

36 52 861).

Page 117: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

116

Natjecanje i smotra iz fi zike uËenika/ica osnovnih i srednjih πkola

OrganizatoriNatjecanje i smotra iz fi zike uËenika osnovnih i srednjih πkola organiziraju i provode Ministarstvo

znanosti, obrazovanja i πporta Republike Hrvatske, Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske i Hrvatsko

fi zikalno druπtvo.

Sjediπte i adresa Dræavnoga povjerenstvaHrvatsko fi zikalno druπtvo

Dræavno povjerenstvo za fi ziku

BijeniËka cesta 32, 10000 Zagreb

telefon: 01/4605-555, faks: 01/4680-336

e-mail: natjecanja@fi zika.hfd.hr

web: www.hfd.hr/natjecanja/

Tajnica Dræavnog povjerenstva: Nataπa ©imiÊ, prof.

Zavod za πkolstvo RH, Podruænica Osijek

31 000 Osijek, Strossmayerova 6/1

telefon: 031/283 422, faks: 031/283 799

e-mail: [email protected]

Vremenik©kolska natjecanja: do 31. sijeËnja 2006.

OpÊinska (gradska) natjecanja: 15. veljaËe 2006.

Æupanijska natjecanja i smotre: 16. oæujka 2006.

Dræavno natjecanje i smotra: od 11. do 14. svibnja 2006.

CiljeviIzvannastavnim aktivnostima iz fi zike u osnovnoj i srednjim ©kolama nastoji se obuhvatiti πto veÊi broj

uËenika koje se æeli zainteresirati za bavljenje fi zikom, bez obzira hoÊe li ili ne fi zika biti njihov æivotni

poziv. Osim toga tim se aktivnostima nastoji uoËiti i pridobiti darovite uËenike koji bi za nastavak

πkolovanja mogli izabrati fi ziku, prirodne, tehniËke ili druge fi zici srodne znanosti. Rad s uËenicima

tijekom πkolske godine valja organizirati tako da se ostvare moguÊnosti za produbljivanje i proπirivanje

znanja iz programa fi zike u redovnoj nastavi i iz programa predvienoga za uËenike koji æele znati viπe.

Posebnu pozornost valja usmjeriti na uËeniËka istraæivanja, izvoenje pokusa i rjeπavanje problema.

Page 118: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

117

Natjecanja u znanjuNatjecanje u znanju uËenika osnovnih (7. i 8. razred) i srednjih πkola imaju tri odnosno Ëetiri razine:

πkolska, opÊinska/gradska, æupanijska i dræavna.

©kolska natjecanja mogu se provoditi s ciljem izbora uËenika za sljedeÊu razinu natjecanja.

OpÊinska/gradska natjecanja su obvezna; na temelju rezultata postignutih na njima pozivaju se

uËenici na æupanijsko natjecanje. Organiziraju ih æupanijska povjerenstva, a zadatke sastavlja Dræavno

povjerenstvo.

Æupanijska natjecanja organiziraju æupanijska povjerenstva za fi ziku prema jedinstvenome programu

i pravilima koja vrijede za cijelu Republiku Hrvatsku. Za provedbu æupanijskih susreta Dræavno

povjerenstvo za fi ziku sastavit Êe zadatke i pravodobno ih dostaviti æupanijskim povjerenstvima.

OpÊinska/gradska i æupanijska natjecanja poËinju u 9 sati ujutro u cijeloj dræavi. Dræavno povjerenstvo

Êe poslati zadatke elektroniËkom poπtom u πkole domaÊine na sam dan natjecanja u 8.30. sati. Zadatke

Êe povjerenstva za provedbu natjecanja umnoæiti u dovoljan broj primjeraka. Detaljne upute o postupku

slanja odnosno primanja i umnoæavanja zadataka te ostalim postupcima vezanim za provedbu ovih

natjecanja, bit Êe objavljene na Internet stranicama.

Dræavno natjecanje mladih fi ziËara organizira Dræavno povjerenstvo za fi ziku. Na dræavnome

natjecanju mogu sudjelovati samo uËenici koje na temelju jedinstvene ocjene rjeπenja sa æupanijskih

natjecanja, pozove Dræavno povjerenstvo. Popis pozvanih uËenika Dræavno povjerenstvo Êe objaviti na

sluæbenim Internet stranicama natjecanja, najkasnije 10 dana nakon æupanijskih natjecanja.

Osnovne πkoleProgram rada fi zikalnih skupina treba sastaviti na osnovi nastavnih programa fi zike za osnovnu πkolu

(redovnoga i izbornoga), ali u skladu s interesima i sposobnostima uËenika za istraæivanje sadræaja koji

nisu u redovitim programima. U fi zikalnim skupinama i na natjecanjima sudjeluju ponajprije uËenici

sedmog i osmog razreda, a mogu se pridruæiti i iznadprosjeËni uËenici niæih razreda, koji pokazuju

posebne sklonosti za prirodne znanosti. Zadaci na natjecanju jedinstveni su za sve uËenike, bez obzira koji

razred pohaaju.

Na πkolskim i opÊinskim/gradskim natjecanjima uËenici rjeπavaju teorijske zadatke. Na æupanijskoj i

dræavnoj razini uËenici rjeπavaju teorijske i praktiËne zadatke.

Srednje πkoleRjeπavanje zadataka podijeljeno je u Ëetiri skupine prema razredu koji uËenici pohaaju. UËenici 1., 2., 3. i

4. razreda redom rjeπavaju zadatke iz prve, druge, treÊe i Ëetvrte skupine. UËenici srednjih πkola tehniËkoga

smjera mogu rjeπavati zadatke iz niæe skupine ako program te skupine viπe odgovara nastavnome

programu razreda koji pohaaju. Natjecanje na svim razinama obuhvaÊa rjeπavanje teorijskih zadataka.

Na dræavnome natjecanju rjeπavat Êe se i eksperimentalni zadaci.

Zadaci za pojedine skupine obuhvatit Êe sljedeÊe sadræaje:

1. skupina

Kinematika, Newtonovi zakoni gibanja, slobodni pad, slaganje i rastavljanje sila, koliËina gibanja, zakon

Page 119: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

118

oËuvanja koliËine gibanja, jednoliko gibanje po kruænici, inercijalni i neinercijalni sustavi, energija

i rad, zakon o oËuvanju energije, sloæena gibanja (horizontalni hitac, vertikalni hitac, kosi hitac)* ,

gravitacijska sila.*

2. skupina

Mehanika fl uida (tlak, uzgon, Bernoullijeva jednadæba), molekulska struktura tvari i agregatna stanja,

plinski zakoni, kinetiËka teorija plinova, termodinamika, elektrostatika, gibanje nabijene Ëestice u

elektriËnome polju, istosmjerna struja*, strujni krugovi.*

3. skupina

Magnetsko polje, elektriËna struja i magnetsko polje, Lorentzova sila, elektromagnetska indukcija,

titranje u mehanici, izmjeniËne struje, elektriËni titraji, valovi (elastiËni, zvuk), superpozicija valova

(stojni val), statika (srediπte mase, zakretni moment), gibanje krutoga tijela (translacija, rotacija)*,

sudari.*

4. skupina

Specijalna teorija relativnosti, elektromagnetski valovi (geometrijska i fi zikalna optika), fotoelektriËni

efekt, struktura atoma (modeli atoma), valovi i Ëestice (elektromagnetski valovi, de Broglieva relacija,

relacija neodreenosti, difrakcija Ëestica), atomska jezgra, nuklearne reakcije*, radioaktivnost*,

elementarne Ëestice*, poluvodiËi.*

Napomena: sadræaji oznaËeni zvjezdicom (*) mogu se pojaviti samo na dræavnome natjecanju.

Smotra samostalnih eksperimentalnih radovaNa smotri mladih fi ziËara uËenici predstavljaju svoje samostalne eksperimentalne radove. Smotra iz fi zike

uËenika osnovnih πkola ima dvije razine: æupanijsku i dræavnu dok smotra uËenika srednjih πkola ima

samo dræavnu razinu

Osnovne πkoleUËenici osnovnih πkola svoje samostalne eksperimentalne radove prijavljuju æupanijskim povjerenstvima.

Æupanijska povjerenstva najbolje radove na æupanijskoj smotri predlaæu za predstavljanje na dræavnoj

smotri. Prijedloge (ukljuËujuÊi i radove) æupanijska povjerenstva πalju Dræavnom povjerenstvu odmah

nakon æupanijske smotre (na gore navedenu adresu uz naznaku “Oπ ∑ eksperimentalni radovi”). Dræavno

povjerenstvo Êe od predloæenih izabrati najbolje i pozvati njihove autore na dræavnu smotru. Popis

pozvanih uËenika i naslovi njihovih radova biti Êe objavljeni na Internet stranicama najkasnije 10 dana

nakon æupanijskih smotri.

Srednje πkoleUËenici srednjih πkola svoje samostalne eksperimentalne radove prijavljuju izravno Dræavnome

povjerenstvu za fi ziku na gore navedenu adresu s naznakom “Sπ ∑ eksperimentalni radovi”.

Rok za prijavu je 31. prosinca 2005. U prijavi treba navest ime i prezime uËenika, ime i prezime

nastavnika mentora, naslov rada i kratki opis ideje rada. Takoer treba navesti adresu πkole, broj telefona

i telefaksa te kontakt e-mail adresu (uËenika, nastavnika ili πkole). Broj uËenika na prijavljenome radu

Page 120: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

119

ograniËen je na dva. Prijavljeni radovi trebaju ispunjavati ove osnovne uvjete:

a) Ako je tema rada iz πkolskoga programa, ne oËekuju se uobiËajeni pokusi nego izbor rjee

zastupljenih pokusa i originalnost u njihovoj prezentaciji. KonaËna odluka o prihvaÊanju rada ovisi i o

moguÊnosti demonstracije eksperimenta.

b) Ako je tema izvorni istraæivaËki rad koji je prema izboru teme i opsegu izvan redovnoga programa,

savjetujemo da se izbjegavaju teme koje su predmet profesionalnoga znanstvenoga istraæivanja na

fakultetima ili znanstvenim institutima i stoga na znatno viπoj razini od srednjoπkolske. KonaËna odluka

o prihvaÊanju rada i u ovome sluËaju ovisi o (ne)moguÊnosti demonstracije cijeloga eksperimenta ili

dijela eksperimenta.

c) Ako se ista ili sliËna tema pojavljuje nekoliko puta, povjerenstvo Êe odabrati najbolje prezentiranu.

d) Treba izbjegavati ponavljanje tema, posebno onih koje su bile nagraene u posljednjih nekoliko

godina (arhiva natjecanja nalazi se na adresi www.hfd.hr/natjecanja/ ).

e) Za teme u kojima se rabi neki standardni mjerni instrument (npr. Geiger Muellerov brojaË, mjeraËi

buke, ultrazvuk, itd.) povjerenstvo Êe na temelju predloæene obrade teme odluËiti o prihvaÊanju rada.

U takvome sluËaju prednost imaju teme koje povezuju fi ziku i druge znanosti (npr. ekologiju, medicinu

i sl.), teme koje dolaze iz πkola koje joπ nisu sudjelovale na natjecanju, teme koje nikada nisu bile

prezentirane, i tako dalje.

Do 23. sijeËnja 2006. povjerenstvo Êe izmeu prijavljenih tema izabrati najzanimljivije i o tome

obavijestiti natjecatelje uz daljnje upute.

Do 11. oæujka 2006. povjerenstvo oËekuje prvu inaËicu radova, a do 15. travnja 2006. radove u

konaËnome obliku.

Do 20. travnja 2006. povjerenstvo Êe objaviti popis uËenika/autora pozvanih na dræavnu smotru.

Prijedlog Ëlanova dræavnog povjerenstva za provedbu natjecanja iz fi zike1. prof. dr. sc. Kreπo Zadro, FiziËki odsjek PMF-a, BijeniËka cesta 32, 10000 Zagreb, predsjednik

2. Nataπa ©imiÊ, prof., Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske, Podruænica Osijek, Strossmayerova 6/1,

31000 Osijek, tajnica

3. Marko ©uπak, prof., FiziËki odsjek PMF-a, BijeniËka cesta 32, 10000 Zagreb

4. dr. sc. Maja PlaniniÊ, FiziËki odsjek PMF-a, BijeniËka cesta 32, 10000 Zagreb

5. dr. sc. Mario BasletiÊ, FiziËki odsjek PMF-a, BijeniËka cesta 32, 10000 Zagreb

6. Ozren Husnjak, dipl. ing., FiziËki odsjek PMF-a, BijeniËka cesta 32, 10000 Zagreb

7. Æeljko Skoko, prof., FiziËki odsjek PMF-a, BijeniËka cesta 32, 10000 Zagreb

8. Damir PajiÊ, dipl. ing., FiziËki odsjek PMF-a, BijeniËka cesta 32, 10000 Zagreb

9. Planinka PeÊina, dipl. ing., FiziËki odsjek PMF-a, BijeniËka cesta 32, 10000 Zagreb

10. –ura Vlaho, prof., Gimnazija A. G. Matoπa, Andrije Hebranga 26, 10430 Samobor

11. Stjepan Sabolek, prof., Gimnazija L. Vranjanina, Trg hrvatskih pavlina 1, 10000 Zagreb

12. Marijan BakaË, prof., S© Izidora Krπnjavoga, Augusta Cesarca 20, 31500 Naπice

13. Vesna ©pac, prof., S© Izidora Krπnjavoga, Augusta Cesarca 20, 31500 Naπice

Page 121: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

120

14. Ana Suπac, prof., FiziËki odsjek PMF-a, BijeniËka cesta 32, 10000 Zagreb

15. dr. sc. Vlasta HorvatiÊ, Institut za fi ziku, BijeniËka cesta 46, 10000 Zagreb

16. dr. sc. Æeljko MarohniÊ, Institut za fi ziku, BijeniËka cesta 46, 10000 Zagreb

17. Dario MiËiÊ, dipl. ing., V. gimnazija, KlaiÊeva 1, 10000 Zagreb

18. Zumbulka Beπtak KadiÊ, prof., O© E. KumiËiÊa, Josipa PucekoviÊa 4, 10410 V.Gorica

19. Mladen BuljubaπiÊ, prof., Zavod za πkolstvo RH, Podruænica Split, Tolstojeva 32, 21000 Split

20. Dragica GaguliÊ, nastavnica, O© Retfala, Kapelska 51a, 31000 Osijek

21. Branka GrgiÊ, prof. O© Rapska, Rapska 3, 10000 Zagreb

22. Æeljko JakopoviÊ, prof., Zavod za πkolstvo RH, BadaliËeva 24, 10000 Zagreb

23. ©tefanija JurËiÊ, prof., O© PeruπiÊ, Hrvatske mladeæi 2, 53202 PeruπiÊ

24. Josip Leljak, prof., O© M. Gupca, Davorina Bazjanca 2, 10000 Zagreb

25. mr. sc. Tatjana PranjiÊ ∑ PetroviÊ, Graevinska tehniËka πkola, Pothumskih ærtava 4, 51000 Rijeka

26. Luca SpetiÊ, prof., O© grofa J. DraπkoviÊa, VrapËanska 7, 10090 Zagreb

27. dr. sc. Anelko TeËiÊ, Zavod za πkolstvo RH, Podruænica Rijeka, Trpimirova 6, 51000 Rijeka

Detaljnije upute za uËenike, mentore i πkole te æupanijska povjerenstva mogu se naÊi na adresi

www.hfd.hr/natjecanja/. Dodatne obavijesti mogu se dobiti tajnika Dræavnog povjerenstva, savjetnika u

Zavodu za πkolstvo Republike Hrvatske (Nataπa ©imiÊ, prof ∑ [email protected], telefon: 031 283 422,

283-465) i dopredsjednika Dræavnog povjerenstva (Marko ©uπak, prof. ∑ [email protected], telefon: 01 460

5555)

Page 122: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

121

Natjecanje iz kemije uËenika/ica osnovnih i srednjih škola

OrganizatoriNatjecanje iz kemije za uËenike/-ce osnovnih i srednjih škola organiziraju i provode: Ministarstvo

znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske, Zavod za školstvo Republike Hrvatske i Hrvatsko

kemijsko društvo.

Sjedište i adresa Državnoga povjerenstvaHrvatsko kemijsko društvo (HKD)

10 000 Zagreb, Horvatovac 102a

telefon: (01) 4606-163, telefaks: (01) 4606-131

e-mail : [email protected]

web: http://www.hkd.hr

Tajnica Državnog povjerenstva iz kemije: Marina LuetiÊ, prof.,

Zavod za školstvo RH,

Podružnica Split,

e-pošta: [email protected]

telefon: 021/ 340 948

Vremenik©kolska natjecanja ∑ do 1. veljaËe 2006.

OpÊinska natjecanja ∑ 17. veljaËe 2006.

Æupanijska natjecanja ∑ 16. ožujka 2006.

Državno natjecanje ∑ od 14. do 17.svibnja 2006.

Županijska povjerenstva obvezna su, prema obrascima 1, 2 i 3, poslati izvješÊa o broju uËenika/-ca

na županijskom natjecanju i prijave uËenika/-ca za državno natjecanje do 22. ožujka 2006. na adresu

Državnoga povjerenstva.

Program susreta i natjecanjaProgram natjecanja iz kemije provodi se na školskoj, gradskoj, opÊinskoj, županijskoj i državnoj razini.

UËenici/-ce se mogu prijaviti u kategorije:

1. Zadani pokus

2. Odabrani pokus

3. Samostalni rad

Page 123: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

122

Prijave za natjecanjaU kategoriji Zadani pokus za natjecanje se mogu prijaviti uËenici/-ce VII. i VIII. razreda osnovne škole.

U kategoriji Odabrani pokus za natjecanje se mogu prijaviti uËenici/-ce svih razreda srednjih škola. U

kategoriji Samostalni rad mogu sudjelovati uËenici/-ce svih razreda srednjih škola. Svaki uËenik/-ca može

sudjelovati samo u jednoj od kategorija na opÊinskoj, županijskoj i državnoj razini, samo jedanput i to za

razred koji pohaa.

Prijave uËenika/-ca za opÊinsku razinu natjecanja škole šalju školama domaÊinima u kojima Êe se

održati opÊinska razina natjecanja. OpÊinsku razinu natjecanja organiziraju Županijska povjerenstva koja

imenuju Županijski uredi na prijedlog Županijskih struËnih vijeÊa. Županijska povjerenstva zatim, na

temelju rezultata postignutih na opÊinskoj razini natjecanja, odabiru uËenike/-ce za županijsku razinu

natjecanja. Državno povjerenstvo, prema objedinjenim rezultatima postignutima u svim županijama,

odabire uËenike/-ce koji Êe sudjelovati na državnoj razini natjecanja. Svako Županijsko povjerenstvo

obvezno je Državnome povjerenstvu poslati izvješÊe s popisom Ëlanova/-ica Županijskoga povjerenstva

i popis svih uËenika/-ca koji su sudjelovali na županijskoj razini natjecanja (obrazac 3), kao i privremene

liste poredaka uËenika/-ca u svim kategorijama i razredima.

Županijsko povjerenstvo takoer je Državnome povjerenstvu obvezno poslati i popis i zadaÊe

onih uËenika/-ca u kategoriji natjecanja koji su u pisanoj zadaÊi postigli 33 i više bodova (Obrazac 1).

PojedinaËni podaci o svakome uËeniku/-ci i njegovome mentoru/-ci Ëiju zadaÊu Županijsko povjerenstvo

šalje Državnome povjerenstvu, moraju biti ispunjeni na prijavi dobivenoj od Državnoga povjerenstva, koju

treba poslati priËvršÊenu o pisanu zadaÊu. Pisana zadaÊa bez originalne prijave neÊe biti razmatrana u

daljnjem postupku.

Županijsko povjerenstvo takoer je Državnome povjerenstvu obvezno poslati i popis i zadaÊe i

uvezane radnje onih uËenika/-ca u kategoriji Samostalni rad koji su u pisanoj zadaÊi postigli 25 ili više

bodova (Obrazac 2). PojedinaËni podaci o svakome uËeniku/-ci Ëiju zadaÊu i uvezanu radnju Županijsko

povjerenstvo šalje Državnome povjerenstvu, kao i o njegovom mentoru/-ici moraju biti ispunjeni na

prijavi dobivenoj od Državnoga povjerenstva, koju treba poslati priËvršÊenu uz pisanu zadaÊu. Pisana

zadaÊa i radnja bez originalne prijave neÊe biti razmatrane u daljnjem postupku.

Æupanijska natjecanjaUËenici/-ce pozvani na županijsku razinu natjecanja u svakoj kategoriji rješavaju jednu pisanu zadaÊu u

trajanju do 90 minuta. Pisanu zadaÊu za svaku kategoriju Županijskome povjerenstvu dostavlja Državno

povjerenstvo. Svi uËenici/-ce Republike Hrvatske koji na županijskoj razini natjecanja sudjeluju u

pojedinoj kategoriji rješavaju istu pisanu zadaÊu. ZadaÊa mora biti ispunjavana kemijskom olovkom

ili tintom plave boje. UËenici/-ce koji su prijavljeni za kategoriju Samostalni rad moraju na županijsku

razinu natjecanja donesti i opis svojeg samostalnog rada (radnju) i predati ga Županijskom prosudbenom

povjerenstvu. Na županijskoj razini uËenici/-ce ne brane svoj predoËeni samostalni rad. Redoslijed

uspješnosti (poredak uËenika/-ca) na županijskoj razini odreuje se na temelju bodova postignutih u

pisanoj zadaÊi.

Page 124: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

123

Samostalni rad na slobodnu temu može se izraditi u školi, institutu, fakultetu ili u nekoj drugoj ustanovi.

Temu odabire uËenik/-ca u dogovoru s mentorom/-icom. Tema mora biti prilagoena ukupnome

uËenikovome/-Ëinome znanju.

Bodovanje na županijskoj razini

Broj zadataka u pisanoj zadaÊi nije odreen. Pisana zadaÊa boduje se s 50 bodova. Broj bodova po zadatku

dostavlja Državno povjerenstvo zajedno s rješenjima. Poredak uËenika/-ca koji su sudjelovali u svim

kategorijama obznanjuje se posebnim popisom prema broju postignutih bodova u pisanoj zadaÊi. Lista

poretka uËenika/-ca u pojedinoj kategoriji natjecanja na županijskoj razini privremena je sve dok ju ne

potvrdi Državno povjerenstvo.

Odabir uËenika/-ca za državno natjecanjeNa temelju prijava Županijskih povjerenstava, Državno povjerenstvo objedinjuje popise uspješnosti

natjecatelja/-ca iz svih županija po kategorijama. Državno povjerenstvo pregledava sve pisane zadaÊe i

radnje samostalnih radova kako bi svi prijavljeni uËenici/-ce bili ocjenjeni prema istome kriteriju. Utvrdi

li Državno povjerenstvo da je pri bodovanju pisanih zadaÊa pojedinih uËenika/-ca došlo do pogrešaka,

zadaÊe Êe biti ponovo bodovane.

Ukupan broj uËenika/-ca koji Êe biti pozvani na državno natjecanje odreuje Ministarstvo znanosti,

obrazovanja i športa RH. Broj uËenika/-ca unutar svake kategorije na državnoj razini natjecanja, a u skladu

s ukupnim brojem uËenika/-ca na županijskoj razini natjecanja prema razredima i kategorijama te u

skladu s ukupno odobrenim brojem uËenika/-ca, odreuje Državno povjerenstvo. Broj bodova s kojima Êe

uËenici/-ce biti pozvani na državnu razinu natjecanja može biti razliËit za svaki razred i kategoriju, jer ovisi

o rezultatima ostvarenim u svim županijama. Županijska povjerenstva moraju Ëuvati neposlane pisane

zadaÊe do završetka državne razine natjecanja.

Državno natjecanjeUËenici/-ce osnovnih škola na državnoj razini natjecanja izvode do 3 zadana pokusa i uz njih pismeno

odgovaraju na pitanja. Pokuse i pitanja priprema Državno povjerenstvo.

UËenici/-ce prvih razreda srednjih škola rješavaju pisanu zadaÊu u trajanju od 90 minuta te izvode

jedan zadani pokus i uz njega pisameno odgovaraju na pitanja. Zadani pokus i odgovarajuÊa pitanja

priprema Državno povjerenstvo.

UËenici/-ce drugih, treÊih i Ëetvrtih razreda srednjih škola u kategoriji Odabrani pokus rješavaju pisanu

zadaÊu u trajanju od 90 minuta, izvode odabrani pokus do 10 minuta te odgovaraju na pitanja Ëlanova/-ica

Državnoga prosudbenoga povjerenstva u trajanju do 10 minuta. Pokus mora biti planiran tako da se može

izvesti u razredu pred veÊim brojem uËenika/-ca, ne smije ugrožavati izvoaËa/-Ëicu ni promatraËe/-Ëice.

UËenici/-ce u kategoriji Samostalni rad na državnoj razini natjecanja ne pišu pisanu zadaÊu veÊ izlažu

svoj samostalni rad uz prikladan pokus i plakat u trajanju do 15 minuta te odgovaraju na pitanja Ëlanova/-

ica Državnoga prosudbenoga povjerenstva do 15 minuta.

Page 125: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

124

Upute za pisanje radnje samostalnoga rada, izradu plakata i opis pokusaRadnja samostalnog rada valja tiskati na bijelom papiru formata A4. Bijeli rub na stranici: lijevo 3 cm,

desno 2 cm, a gore i dolje 2,5 cm. Tekst treba pisan u dvostrukom proredu i treba imati obje strane

poravnane. Stranice moraju biti numerirane (osim prve). Radnju je dovoljno uvezati u plastiËni spiralni

omot. Radnju pisati prema niže navedenim uputama.

OpÊe upute za pisanje radnjeNa prvoj se stranici ispisuje:

na vrhu stranice: Samostalni rad na Natjecanju mladih kemiËara/-ki Hrvatske 2006.

Ime i prezime autora/-ice rada, razred, naziv škole

na sredini stranice: Naslov rada

na dnu stranice: Mjesto i godina

Na drugoj se stranici ispisuje:

na vrhu stranice: Naziv i sjedište ustanove u kojoj je rad izraen

na dnu stranice: Ime i prezime mentora/-ice, akademski stupanj

Ime i prezime predmetnoga nastavnika/-ce, akademski stupanj

Na treÊoj se stranici ispisuje:

Sadržaj:

1. Sažetak..................str.

2. Uvod......................str.

3. Cilj rada.................str.

4. Materijal i metode.....str.

5. Rezultati.................str.

6. Rasprava.................str.

7. ZakljuËak................str.

8. Literatura................str.

9. Životopis uËenika/-ce...str.

Naslov rada ∑ treba biti kratak, ali i informativan.

Sažetak ∑ treba ukratko navesti najvažnije rezultate rada i njihovo znaËenje.

Uvod ∑ treba dati kratak osvrt na problematiku rada i pregled poznatih Ëinjenica povezanih s

tematikom rada.

Cilj rada ∑ treba dati obrazloženje izbora teme i defi nirati problem koji bi trebao biti riješen.

Materijal i metode ∑ ovo poglavlje daje popis kemikalija, pribora i ureaja uporabljenih pri izradi rada,

opise izvedenih pokusa (napisane u pasivu treÊega lica) i opise metoda kojima su prikupljeni podaci.

Rezultati ∑ u ovom poglavlju treba prikladno prikazati dobivene rezultate (tablice, dijagrami, crteži,

slike).

ZakljuËak ∑ u zakljuËku treba komentirati rezultate rada, usporediti ih s dosad poznatim Ëinjenicama

povezanima s tematikom te dati konaËni zakljuËak.

Page 126: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

125

Literatura ∑ navesti samo proËitanu literaturu korištenu pri planiranju i izvedbi rada.

Primjeri citiranja:

Knjiga: P. W. Atkins i J. Clugston, NaËela fi zikalne kemije, Zagreb, Školska knjiga, 1992.

Rad u Ëasopisu: R. Good, J. Chem. Educ. 55 (1978) 688-690.

Životopis ∑ životopis uËenika/-ce

Zahvale i posvete dati na kraju radnje.

Kratice (uobiËajene ili po potrebi stvorene) uporabljene u tekstu radnje treba objasniti na posebnoj

stranici i ta stranica treba prethoditi uvodu radnje. Autorima/-cama se preporuËa dati radnju na

lektoriranje.

OpÊe upute za izradu plakata:

VeliËina plakata: A1 (80 x 100 cm). Plakat treba sadržavati gotovo sve elemente sadržaja rada. Svaki rad

može biti izložen na samo jednom plakatu.

OpÊe upute za opis pokusa za natjecanje

Na prvoj se stranici ispisuje:

na vrhu stanice: Odabrani pokus za Natjecanje mladih kemiËara/-ki Hrvatske 2006.

Ime i prezime uËenika/-ce, razred, naziv škole

na sredini stranice: Naslov pokusa

na dnu stranice: Ime i prezime mentora/-ice, akademski stupanj

Mjesto i godina

Na sljedeÊim stranicama treba opisati pokus i to na sljedeÊi naËin: uvod (u nekoliko reËenica navesti

razloge odabira pokusa i njegov cilj), pribor, kemikalije, opis pokusa (napisan u pasivu treÊega lica). Po

potrebi se mogu koristiti crteži i slike.

Bodovanje na državnom natjecanjuMaksimalni broj bodova u svim kategorijama iznosi 80 bodova. Poredak sudionika/-ca po razredima i

kategorijama sastavlja se prema broju postignutih bodova i objavljuje na oglasnoj ploËi.

Ukupna suma bodova zadanih pokusa za uËenike/-ce osnovnih škola iznosi najviše 80 bodova.

Pisana zadaÊa uËenika/-ca prvih razreda srednjih škola boduje se s 40 bodova, zadani pokus s 40

bodova.

Pisana zadaÊa uËenika/-ca drugih, treÊih i Ëetvrtih razreda srednjih škola boduje se s najviše 50 bodova,

izvoenje pokusa s najviše 10 bodova, a usmeni odgovori s najviše 20 bodova.

UËenici/-ce srednjih škola u kategoriji Samostalni rad za izlaganje samostalnog rada mogu osvojiti

najviše 30 bodova, za izvoenje pokusa najviše 10 bodova, za plakat najviše 10 bodova i za usmeni odgovor

najviše 30 bodova.

Nagrade, diplome, pohvalnice i zahvalniceSudionici/-ce u svim kategorijama koji su osvojili prvih pet mjesta dobivaju diplomu. Za prvo, drugo i treÊe

mjesto natjecatelji/-ce dobivaju i nagradu. Svi ostali sudionici/-ce dobivaju pohvalnice o sudjelovanju na

natjecanju. Svi mentori/-ice dobivaju zahvalnice.

Page 127: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

126

GRADIVO

Gradivo predvieno za natjecanje svrstano je u cjeline koje moraju biti obraene do opÊinske, županijske,

odnosno državne razine natjecanja. Svaka razina natjecanja obuhvaÊa i gradivo obraeno u prethodnim

godinama školovanja. Pri pripremanju uËenika za natjecanje valja posebnu pažnju obratiti na integraciju i

korelaciju sa sadržajima (gradivima) prirode, fi zike i biologije. Gradivo obuhvaÊa sve obvezne i neobvezne

sadržaje prema nastavnome planu i programu. Osnovnoškolski sadržaji navedeni su pojedinaËno radi

kompenzacije eventualnih razlika sa školama u eksperimentalnom programu HNOS-a.

Osnovna školaVII. razred

OpÊinsko natjecanje - mjere opreza pri izvoenju pokusa, znakovi opasnosti i upozorenja, tvari,

agregacijska stanja, promjene agregacijskih stanja, fi zikalna svojstva uzoraka tvari, elementarne tvari,

kemijski spojevi, smjese tvari, postupci razdvajanja smjesa, otopine (zasiÊene, nezasiÊene, prezasiÊene),

zrak, glavni sastojci zraka, kisik, dušik, voda, anomalija vode, kemijski sastav vode, vrste voda u prirodi,

oneËišÊenja vode, vodik, iskazivanje sastava smjesa (maseni i volumni udio), graa tvari, graa atoma,

subatomske Ëestice, atomski broj, elektriËka neutralnost i nabijenost atoma (atomski ioni), kemijski

simboli

Županijsko natjecanje - molekule, kemijske formule elementarnih tvari i kemijskih spojeva, molekulski

ioni, kemijska imena spojeva, valencija, kemijska promjena, kemijska reakcija, reaktant, produkt

Državno natjecanje - brzine kemijskih reakcija, utjecaj temperature na brzine kemijskih reakcija, utjecaj

površine reaktanata na brzinu kemijskih reakcija, katalizatori, nemetali, oksidi nemetala, kiseline,

metali, oksidi metala, hidroksidi, lužine, soli (kemijski nazivi i dobivanje)

VIII. razred

OpÊinsko natjecanje - atomske mase, relativne mase atoma, jedinica atomske mase, mase molekula,

relativne mase molekula, maseni udjeli atomskih vrsta u spojevima, kruženje ugljika u prirodi, ugljen,

kvalitativni sastav organskih spojeva, ugljikovodici, sustavno nazivlje ugljikovodika i njihovih derivata

Županijsko natjecanje - pisanje kemijskih formula organskih spojeva, funkcijska skupina, alkoholi

(fi zikalna i kemijska svojstva, dobivanje), karboksilne kiseline (formule, fi zikalna i kemijska svojstva,

dobivanje), esteri (dobivanje, fi zikalna i kemijska svojstva), vrste kemijskih reakcija (supstitucija,

adicija, eliminacija), sustavno nazivlje alkohola, karboksilnih kiselina i estera

Državno natjecanje ∑ zasiÊene i nezasiÊene masne kiseline, glicerol, katalitiËko hidrogeniranje,

masti i ulja, ugljikohidrati, monosaharidi, disaharidi, polisaharidi, dokazivanje šeÊera, Trommerov

reagens, Fehlingov reagens, hidroliza disaharida i polisaharida, amino skupina i aminokiseline,

peptidna veza, dipeptid, polipeptid, bjelanËevine, koagulacija bjelanËevina, dokazivanje bjelanËevina,

ksantoproteinska reakcija, biuret reakcija, denaturacija i renaturacija proteina, enzimi, sapuni,

detergenti, hidrofi lnost, hidrofobnost, saponifi kacija, mehanizam pranja, prirodni i umjetni polimeri

Page 128: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

127

Srednje školeI. razred

OpÊinsko natjecanje - tvari, smjese, agregacijska stanja, rastavljanje smjesa, graa atoma, izotopi,

izobari, spektar, elektronska struktura atoma, periodni sustav elemenata, atomski polumjer, energija

ionizacije

Županijsko natjecanje - kemijska veza, kovalentna veza, ionska veza, metalna veza, Lewisova simbolika,

Lewisova strukturna formula, graa molekula, vrste atomskih polumjera, sile izmeu molekula i iona,

vodikova veza, kristal, simetrija, amorfna tvar, polimorfi ja

Državno natjecanje - temelji stehiometrije, brojnost, množina, mol, molarna masa, kemijske promjene i

energija, empirijska i molekulska formula, kemijska analiza i kemijska formula

II. razred

OpÊinsko natjecanje - stehiometrija kemijske reakcije, energija i toplina, entalpija, entropija, osnovna

svojstva tekuÊina (gustoÊa, viskoznost, napetost površine, fazni prijelazi), otopine (iskazivanje sastava,

svojstva), koloidi

Županijsko natjecanje - kemijska kinetika, kemijska ravnoteža

Državno natjecanje - cjelokupno gradivo osnovne škole te I. i II. razreda srednje škole

III. razred

OpÊinsko natjecanje - periodiËnost fi ziËkih i kemijskih svojstava elemenata, metali (alkalijski,

zemnoalkalijski, željezo, bakar, aluminij)

Županijsko natjecanje - prethodno i vodik

Državno natjecanje - cjelokupno gradivo osnovne škole te I., II. i III. razreda srednje škole

IV. razred

OpÊinsko natjecanje - ugljikovodici (alkani, alkeni, alkini, areni), alkoholi, fenoli, eteri

Županijsko natjecanje - aldehidi i ketoni

Državno natjecanje - cjelokupno gradivo kemije osnovne i srednje škole

LiteraturaOsnovna škola

Svi udžbenici i priruËnici odobreni od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa te ostala pogodna

literatura.

Srednje škole

Svi udžbenici i priruËnici odobreni od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa te ostala pogodna

literatura.

Mjesto održavanja natjecanjaNatjecanje iz kemije na županijskoj razini održat Êe se prema naznaËenom vremeniku natjecanja u

mjestima koja odrede županije. Državno natjecanje održat Êe se u Rabu na otoku Rabu.

Posebne napomene

Opise pokusa uËenici/-ce srednjih škola trebaju predati Državnome prosudbenome povjerenstvu do

Page 129: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

128

poËetka rješavanja pisane zadaÊe u Rabu. Pribor i kemikalije potrebne za izvoenje pokusa u kategoriji

Odabrani pokus uËenik/-ca je dužan donijeti sa sobom. Agresivne, koncentrirane i zapaljive kemikalije ne

treba nositi. Njih Êe uËenici/-ce moÊi dobiti na mjestu natjecanja. Za vrijeme izvoenja pokusa potrebno

je pridržavati se mjera zaštite pri radu (kuta, rukavice, naoËale i drugo u skladu s opasnosti pokusa). Za

uËenike/-ce osnovnih škola i uËenike/-ce prvih razreda srednjih škola pribor i kemikalije za izvoenje

pokusa osigurati Êe Državno povjerenstvo.

Dodatne informacije možete dobiti od predsjednika Državnoga povjerenstva dipl. ing. Marijana Varge,

telefon (posao): 01/2853-888, mobitel: 091/5853-596; e-mail: [email protected]

PomoÊ pri izradi samostalnoga rada ili pokusa može se dobiti na web-stranicama E-škole kemije i putem

elektroniËke pošte: http://eskola.chem.pmf.hr ili [email protected]

Odabir kandidata/-tkinja za Meunarodnu olimpijadu iz kemijeUËenike/-ce koji Êe sudjelovati na pripremama za Meunarodnu olimpijadu iz kemije 2006. godine

odabire Državno povjerenstvo izmeu uËenika/-ca gimnazije drugog, treÊega i Ëetvrtoga razreda koji

su postigli zapažen uspjeh na natjecanju prethodne godine. Da bi uËenik/-ca koji/-a je sudjelovao/-

la u pripremama za Meunarodnu olimpijadu mogao biti razmatran/-a i u konaËnom odabiru mora,

sudjelovanjem na opÊinskoj i županijskoj razini, izboriti pravo natjecanja i na državnoj razini 2006.

godine. KonaËni odabir Ëetiri najbolja/-e kandidata/-tkinje koji Êe predstavljati Republiku Hrvatsku na

Meunarodnoj olimpijadi obaviti Êe se za vrijeme Državne smotre i natjecanja iz kemije na Rabu. SljedeÊa,

38. Meunarodna olimpijada iz kemije, održati Êe se u Gyeousanu, Južna Koreja, u srpnju 2006. godine.

Prijedlog Ëlanova državnog povjerenstva za provedbu natjecanja iz kemije1. Marijan Varga, prof. savjetnik, OŠ Retkovec, Aleja javora bb, Zagreb, predsjednik

2. Marina LuetiÊ, prof. viša savjetnica, Zavod za školstvo RH, Podružnica Split, Tolstojeva 32, Split, tajnica

3. Borjanka Smojver, dipl. ing., Zavod za školstvo RH, Podružnica Rijeka, Trpimirova 6, Rijeka

4. dr. sc. Vlasta Allegretti-ŽivËiÊ, Prirodoslovno-matematiËki fakultet, Zavod za analitiËku kemiju,

Strossmayerov trg 14/I, Zagreb

5. prof. dr. sc. Tomislav Cvitaš, Prirodoslovno-matematiËki fakultet, FiziËko-kemijski zavod, Horvatovac

102a, Zagreb

6. doc. dr. sc. Neven Strukan, Prirodoslovno-matematiËki fakultet, Zavod za opÊu i anorgansku kemiju,

Horvatovac 102a, Zagreb

7. prof. dr. sc. SreÊko ValiÊ, Medicinski fakultet, BraÊe Branchetta 20, Rijeka

8. prof. dr. sc. Branka Zorc, Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Ante KovaËiÊa 1, Zagreb

9. doc. dr. sc. Valerije VrËek, Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Zavod za organsku kemiju, Ante KovaËiÊa

1, Zagreb

10. doc. dr. sc. Draginja Mrvoš Sermek, Prirodoslovno-matematiËki fakultet, Zavod za opÊu i anorgansku

kemiju, Horvatovac 102a, Zagreb

11. dr. sc. Nenad Judaš, Prirodoslovno-matematiËki fakultet, Zavod za opÊu i anorgansku kemiju,

Horvatovac 102a, Zagreb

Page 130: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

129

12. mr. sc. Danijela Ašperger, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Zavod za analitiËku kemiju,

MaruliÊev trg 20, Zagreb

13. Ruža Brnas, prof. viša savjetnica, Zavod za školstvo Republike Hrvatske, BadaliÊeva 24, Zagreb

14. Aleksandra Habuš, prof. savjetnik, Gimnazija Lucijana Vranjanina, Trg hrvatskih pavlina 1, Zagreb-

Stenjevec

15. Dubravka TurËinoviÊ, prof. savjetnik, V. gimnazija, KlaiÊeva 1, Zagreb

16. dr. sc. Zoran Weihnacht, Prirodoslovna škola Vladimira Preloga, Ulica grada Vukovara 269, Zagreb

17. Narcisa Semialjac, prof. savjetnik, Rudarska i kemijska škola, Halerova aleja 3, Varaždin

18. Žana MatiÊ, prof., III. Gimnazija, Matice hrvatske 11, Split

19. Zdravka CindriÊ, dipl. ing., Šumarska i drvodjeljska škola, Vatrogasna cesta 5, Karlovac

20. Mira Hrvatin, prof. savjetnik, Srednja škola Mate Blažine, Rudarska 4, 52220 Labin

21. Gordana PintariÊ-KovaË, prof. mentor, Gimnazija Ivana Zakmardija DijankoveËkoga, Milislava

Demerca 8, Križevci

22. Ivanka LesiÊ, prof. mentor, Gimnazija Bernardina Frankopana, Struga 3, 47300 Ogulin

23. Ðura Kocijan, nast. savjetnik, OŠ Petra Zrinskog, Krajiška 9, Zagreb

24. Ðurica Šestan, nast., OŠ Zaprue, Trg Ivana MeštroviÊa 8A, Zagreb

25. Ivana Buljan, prof., OŠ J. J. Strossmayer, Varšavska 18 , Zagreb

26. Istranka RstiÊ, prof., Srednja škola Markantuna de Dominisa, Banjol 11, Rab ∑ škola domaÊin

Page 131: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

130

Republika Hrvatska∑ Ministarstvo znanosti, obrazovanja i πporta Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske ∑ Hrvatsko kemijsko druπtvo

Æ U PA N I J S K O N ATJ E C A N J E I Z K E M I J E uËenika/-ca osnovnih i srednjih πkola 2006.

P I S A N A Z A D A ∆ A

NAPOMENA: 1. Zadaci se rjeπavaju 90 minuta.2. Dopuπteno je upotrebljavati samo onu tablicu periodnoga sustava elemenata koja je dobivena od æupanijskoga povjerenstva.3. Zadaci se moraju rjeπavati na mjestu predvienom za taj zadatak (ne na dodatnome papiru). Ako nema dovoljno mjesta, moæe se koristiti poleina prethodne stranice.4. ZadaÊa mora biti pisana kemijskom olovkom ili tintom plave boje, jer se u protivnom ne Êe uzimati u obzir pri bodovanju. Od-govori ne smiju sadræavati naknadne ispravke tintom ili korektorom. Ispravljani odgovori se ne vrednuju.Prijavu ispuniti tiskanim slovima!

Prijava za: A. natjecanje B. samostalni rad (Zaokruæiti A ili B) Zaporka (pet brojeva i do sedam velikih slova) POSTIGNUTI BODOVI

Vrsta πkole: 1. osnovna 5. srednja (Zaokruæi 1. ili 5.)

Razred (Napisati arapskim brojem) Nadnevak

OTKINUTI OVAJ DIO PRIJAVE TE GA STAVITI U OMOTNICU S NAPISANOM ZAPORKOMPrijavu ispuniti tiskanim slovima!

Prijava za: A. natjecanje B. samostalni rad (Zaokruæiti A ili B) Zaporka (pet brojeva i do sedam velikih slova) POSTIGNUTI BODOVI

Prezime i ime uËenika/-ce

Godina roenja Spol: 1. muπko 2. æensko (Zaokruæiti 1 ili 2)

Puni naziv πkole uËenika/-ce

Adresa πkole (ulica i broj)

Grad u kojem je πkola Æupanija

Page 132: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

131

OBRAZAC 1

Prijava uËenika/-ca koji su ostvarili dovoljan broj bodova na æupanijskome natjecanju na temelju kojih bi mogli biti pozvani na Dræavno natjecanje 2006. u kategoriji natjecanja

Æupanija Razred

Vrsta πkole: 1. osnovna 5. srednja (Zaokruæi 1. ili 5.)

Razred (Napisati arapskim brojem)

Prezime i ime mentora/-ice koji/-a je pripremao/-la uËenika/-cu

Naslov samostalnoga rada:

Naputak æupanijskim prosudbenim povjerenstvima:Ovaj dio PRIJAVE treba spojiti s pisanom zadaÊom svakog uËenika/-ca nakon bodovanja. Podaci su vaæni za kompjutorsku obradu podataka o uËeniku/-ci koji Êe biti pozvani na dræavno natjecanje.

Ime Prezime Puni naziv πkole uËenika/-ce

Adresa πkole uËenika/-ce (poπtanski broj, grad, ulica, broj)

Ime i prezime mentora/-ice

Bodovi pisane zadaÊe (50)

R.B.

Page 133: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

132

OBRAZAC 1

Prijava uËenika/-ca koji su ostvarili dovoljan broj bodova na æupanijskome natjecanju na temelju kojih bi mogli biti pozvani na Dræavno natjecanje 2006. u kategoriji Samostalni rad

Æupanija Razred

Ime Prezime Puni naziv πkole uËenika/-ce

Adresa πkole uËenika/-ce (poπtanski broj, grad, ulica, broj)

Ime i prezime mentora/-ice

Bodovi pisane zadaÊe (50b)

R.B.

Page 134: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

133

OBRAZAC 3

IzvjeπÊe æupanijskoga povjerenstva o odræanom æupanijskom natjecanju iz kemije 2006.

Æupanija Razred

Adresa æupanijskoga povjerenstva za kemiju

Tablica 1. »lanovi/-ice æupanijskoga povjerenstva i prosudbenih povjerenstava.

R. B. Ime Prezime Zvanje Ustanova Zaduæenje

Tablica 2. IzvjeπÊe o broju uËenika/-ca koji su sudjelovali na æupanijskom natjecanju iz kemije 2006.

Ukupni broj sudionika/-ca na Æupanijskom susretu i natjecanju

7. 8. Ukupno O© Ukupno S© Razred

Broj uËenika/-ica po razredu na natjecanju

Broj uËenika/-ica po razredu u kategoriji samostalnog rada

1. 2. 3. 4. Ukupno uËenika /-ca

Page 135: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

134

Natjecanje i smotra mladih biologa 2006. uËenika/ica osnovnih i srednjih πkola

OrganizatoriOrganizatori smotre i natjecanja su Ministarstvo znanosti, obrazovanja i πporta RH, Zavod za πkolstvo RH i

Hrvatsko bioloπko druπtvo 1885.

Sjediπte i adresa Dræavnog povjerenstvaTajnica Dræavnog povjerenstva

Marina Niπt, prof.

Zavod za πkolstvo RH, Podruænica Osijek

Strossmayerova 6, Osijek

telefon: 031 283 422, faks: 031 283 799

e-mail: [email protected]

Predsjednica Dræavnog povjerenstva

Prof. dr. sc. Mirjana Pavlica

SveuËiliπte u Zagrebu, Prirodoslovno-matematiËki fakultet

Bioloπki odsjek, Zavod za molekularnu biologiju

Horvatovac 102a, Zagreb

telefon: 01/46 06 260, faks: 01/46 06 286

Vremenik©kolska smotra i natjecanje: 21. veljaËe 2006. u 13,00 sati

Æupanijska smotra i natjecanje: 20. oæujka 2006. u 9,00 sati

Dræavna smotra i natjecanje: od 7. do 9. svibnja 2006. u O© “Fran Krsto Frankopan” u Krku

Na smotri i natjecanju mladih biologa mogu sudjelovati uËenici VII. i VIII. razreda osnovne πkole

te uËenici sva Ëetiri razreda gimnazije ili srednjih strukovnih πkola. S obzirom na to da se smotra i

natjecanje organizira u sklopu programa izvannastavnih aktivnosti, na smotri mogu sudjelovati uËenici

koji su izradili samostalni istraæivaËki rad. UËenici se mogu natjecati i u znanju gradiva iz biologije

razreda koji pohaaju.

1. Samostalni istraæivaËki rad ukljuËuje∑ Prijavljivanje teme, samostalno istraæivanje odnosno praktiËni dio (prikupljanje i obradu podataka),

pisanje rada, izradu plakata, javno izlaganje i odgovore na pitanja Ëlanova Povjerenstva.

∑ PraktiËni rad moæe se izvesti u πkoli ili u nekoj drugoj ustanovi. Mentor rada mora biti predmetni

nastavnik πto podrazumijeva njegovu prisutnost i ukoliko se praktiËni dio izrauje izvan πkole.

Page 136: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

135

∑ U izradi jednog rada mogu sudjelovati najviπe dva uËenika i jedan mentor (predmetni nastavnik).

Uvjeti kojima mora udovoljavati prijavljeni rad

∑ Teme se mogu birati iz sljedeÊih podruËja: Botanika, Ekologija, Zoologija, Biologija Ëovjeka, Biologija

stanice i genetika, Mikrobiologija te Fiziologija bilja.

∑ Teme trebaju biti prilagoene uËeniËkoj dobi, moguÊnostima i predznanju, odnosno treba izbjegavati

teme koje su predmet profesionalnog znanstvenog istraæivanja na fakultetima ili znanstvenim

institutima.

∑ U izboru tema istraæivanja, posebno u svezi sa æivim bioloπkim materijalom potrebno je rukovoditi se

temeljnim etiËkim naËelima. Nije dopuπteno koristiti materijal ili tehnike koje mogu na bilo koji naËin

ugroziti zdravlje uËenika. Takoer nije dopuπteno u istraæivanjima koristiti zakonom zaπtiÊene biljne i

æivotinjske vrste.

∑ PreporuËuje se izbjegavati ponavljanje tema posebno onih koje su nagraivane u posljednjih nekoliko

godina.

∑ UËenici jedne πkole mogu najviπe dva puta prijaviti isti rad pod uvjetom da s tim radom nisu bili na

Dræavnoj smotri te da su ga izmijenili u skladu s primjedbama recenzenata.

∑ Isti uËenici mogu doÊi na Dræavnu smotru dva ili viπe puta ali s razliËitim radovima.

∑ Ukoliko se na dræavnoj razini pojavljuje viπe sliËnih tema, Povjerenstvo Êe odabrati najbolje

prezentiranu ili moæe s ciljem poticanja odabrati rad iz πkole koja do sada nije sudjelovala na

natjecanjima.

∑ Radovi koji ne udovoljavaju navedenim kriterijima ili ne slijede upute za pisanje i oblikovanje rada

neÊe biti prihvaÊeni!

Upute za pisanje radaRad se tiska na bijelom papiru formata A4. Sa svake strane treba biti rub od 3 cm. Tekst treba pisati

dvostrukim proredom. Stranice, osim naslovne, treba oznaËiti brojkama. Rad se ulaæe u plastiËnu mapu s

metalnim dræaËem listova (ne uvezivati spiralno!). Rad treba sadræavati tri naslovnice od kojih na dvije

trebaju biti svi dolje navedeni podaci, a jedna treba sadræavati samo naslov rada i razred koji uËenici

pohaaju (ova stranica ne smije sadræavati ime i prezime uËenika, mentora i naziv πkole!). Na taj naËin

omoguÊit Êe se objektivnije recenziranje radova. Gornja stranica plastiËne mape mora biti prozirna.

Naslovna stranica treba sadræavati:

∑ na vrhu oznaku: Samostalni istraæivaËki rad za Dræavnu smotru i natjecanje mladih biologa 2006.

∑ ispod toga: ime i prezime uËenika, autora rada te u zagradi razred koji pohaaju.

∑ ispod imena uËenika: ime i prezime nastavnika ∑ mentora rada.

∑ na sredini stranice: velikim slovima naslov rada (naslov treba biti πto kraÊi, po moguÊnosti bez

upotrebe sinonima)

∑ na dnu stranice: naziv, adresa, telefonski broj πkole i naziv æupanije

Page 137: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

136

Pisani rad treba sadræavati sljedeÊa poglavlja: Uvod, Obrazloæenje teme, Materijal i metode, Rezultati,

Rasprava, ZakljuËci, Saæetak, Popis literature i æivotopis autora.

Sadræaj poglavlja

Uvod

∑ Kratak opis znanstvenog podruËja iz kojeg je tema istraæivaËkog rada. Navode se rezultati drugih autora

koji su do sada objavljeni (u zagradi treba citirati autora i godinu: npr. BabiÊ i sur. 2002., ili BabiÊ, 2002.).

Objaπnjavaju se pojmovi vaæni za razumijevanje problema.

Obrazloæenje teme

∑ Opisuje se problem i daje prijedlog za njegovo rjeπenje.

Materijal i metode

∑ Detaljan opis materijala i postupaka koji se koriste u radu.

Rezultati

∑ Detaljan opis prikupljenih podataka. Tekst se poziva na ilustracije i priloge (slike, tablice, grafi kone i sl.).

Sve ilustracije i prilozi trebaju biti oznaËeni brojem i opisani (obavezan tekst iznad tablice, odnosno ispod

slike i grafi kona).

Rasprava

∑ Usporedba dobivenih rezultata s onima iz literature. Obrazlaæu se podudarnosti i razlike te istiËu

posebnosti dobivenih rezultata.

ZakljuËci

∑ Na temelju dobivenih rezultata donose se odgovarajuÊi zakljuËci.

Saæetak

∑ Potpun sadræaj rada izraæen u samo nekoliko reËenica, bez navoenja literature, ilustracija i priloga.

Literatura∑ Popis radova autora koji su navedeni (citirani) u radu. Pri tome treba napisati odgovarajuÊe podatke:

Ako je rad objavljen u Ëasopisu, podaci sadræe: Ime i prezime autora (obiËno se piπe prezime i prvo slovo

imena), godinu izdavanja Ëasopisa, naslov rada, naslov Ëasopisa, volumen Ëasopisa i stranice na kojima je

rad objavljen.

Sedmak B., Kosi G. 1991. Alge i njihovi toksini u naπim vodama. Vodoprivreda 23: 265∑270.

Ako se citira knjiga, podatak sadræi: Ime i prezime autora, godinu izdavanja knjige, naslov poglavlja (ako se

citira samo jedan dio knjige), ime i prezime urednika knjige, naslov knjige, naziv izdavaËa, mjesto gdje je

knjiga izdana i stranice poglavlja u knjizi (ako se citira samo jedan dio knjige).

Knjiga

Springer O. P., Pevalek-Kozlina B. 1997. Biologija 3: Fiziologija Ëovjeka i fi ziologija bilja, Springer O. P. (ur.),

Profi l International, Zagreb.

Dio knjige:

Springer O. P., Pevalek-Kozlina B. 1997. Fotosinteza, Springer O. P. (ur.), Biologija 3: Fiziologija Ëovjeka i

fi ziologija bilja, Profi l International, Zagreb, str. 218-223.

Page 138: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

137

Æivotopis

∑ Osnovni podaci o uËenicima autorima rada (njihovu πkolovanju, uspjesima, sklonostima i sl.)

Rad moæe sadræavati i poglavlje Zahvala u kojem uËenici i mentor zahvaljuju ustanovi i osobi koja im je

pomogla u radu.

Rad mora biti napisan u skladu s pravopisnim i gramatiËkim pravilima hrvatskoga jezika. Radovi

koji nisu napisani u skladu s navedenim uputama i nemaju sve propisane dijelove, kao i oni koji nisu

dostavljeni do predvienoga roka, neÊe se razmatrati!

Upute za izradu plakataPlakat se izrauje na papiru pribliæne visine 100 cm i πirine 70 cm. Na vrhu se ispisuje naslov rada, ime

i prezime autora, ime i prezime mentora te naziv πkole. Plakat treba sadræavati saæeti prikaz sljedeÊih

poglavlja pisanog rada:

∑ uvod i obrazloæenje teme

∑ materijal i metode

∑ rezultati

∑ zakljuËci

∑ odabir najvaænijih ilustracija i priloga (tablice, slike, grafi koni). VeliËina slova na plakatu treba biti

takva da se tekst vidi Ëitati s udaljenosti od 1 metra.

Na Dræavnoj smotri mogu sudjelovati samo uËenici kojima je prethodno odobrena tema. UËenici na

æupanijskoj smotri izlaæu plakat te obrazlaæu svoj rad pred æupanijskim povjerenstvom. Od radova

predstavljenih na æupanijskoj smotri, a kojima je temu odobrilo Dræavno povjerenstvo, æupanijsko

povjerenstvo odabire najuspjeπnije (bez rangiranja!) i predlaæe ih za Smotru na dræavnoj razini.

KonaËni odabir radova koji Êe sudjelovati na Dræavnoj smotri, napravit Êe Dræavno povjerenstvo na

temelju miπljenja dva recenzenta, a u okviru predvienog broja uËenika kojeg odreuje Ministarstvo

znanosti, obrazovanja i πporta RH.

Ovisno o znanstvenom podruËju kojem pripada pojedini rad, uËenici Êe na Dræavnoj smotri biti

rasporeeni u radne skupine. UËenici javno prikazuju plakat te raspravljaju o njemu s Ëlanovima

Povjerenstva. Nakon toga uËenici izlaæu rad (deset minuta) te odgovaraju na pitanja Ëlanova Povjerenstva.

Pitanja se oblikuju na naËin da povezuju uËeniËki istraæivaËki rad i gradivo biologije do razine razreda

kojeg uËenici pohaaju.

U svakoj radnoj skupini mogu se nagraditi po tri najuspjeπnija rada u kategoriji osnovnih i kategoriji

srednjih πkola. Svi uËenici, sudionici Dræavne smotre dobivaju pohvalnice, a mentori zahvalnice. Najbolji

uËenici dobivaju diplome i nagrade.

Do 27. sijeËnja 2006. uËenici trebaju poslati Dræavnom povjerenstvu zahtjev za odobrenje teme. Zahtjev

treba sadræavati:

∑ dvije kopije naslovne stranice rada te poglavlja: “Obrazloæenje teme” i “Materijal i metode”, pisana

prema gore navedenim uputama. Zahtjevi koji ne budu sadræavali dvije kopije naslovne stranice te

traæena poglavlja neÊe se razmatrati!

Page 139: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

138

Popis uËenika kojima je tema odobrena, Dræavno Êe povjerenstvo dostaviti æupanijskim povjerenstvima do

14. veljaËe 2006., a oni πkolama najkasnije do 20. veljaËe 2006.

Na æupanijskoj smotri koja Êe se odræati 20. oæujka 2006. uËenici izlaæu rad pred æupanijskim

povjerenstvom. Æupanijsko povjerenstvo odabire najuspjeπnije uËeniËke radove bez izraivanja ljestvica

poretka u æupaniji. Ukoliko æupanijsko povjerenstvo to procjenjuje utemeljenim i potrebnim, moæe

izraditi æupanijsku ljestvicu poretka, no ona ne obvezuje Ëlanove Dræavnog povjerenstva u pozivanju

sudionika na Dræavnu smotru.

Æupanijsko povjerenstvo preuzima jedan primjerak dovrπenog pisanog rada. Uz rad uËenici trebaju

priloæiti i tri kopije naslovne stranice rada (pogledaj gore navedene upute!). Æupanijsko povjerenstvo

moæe odobriti manje tehniËke ispravke pisanog rada.

Nakon æupanijske smotre, æupanijsko Êe povjerenstvo odabrane radove dostaviti Dræavnome povjerenstvu

do 27. oæujka 2006.

Dræavna smotra i natjecanje odræat Êe se od 7. do 9. svibnja 2006.

Sve dodatne informacije vezane uz samostalne istraæivaËke radove mogu se dobiti kod predsjednice

Dræavnog povjerenstva prof. dr. sc. Mirjane Pavlica na telefon: 01/ 46 06 260 ili na web stranici Hrvatskog

bioloπkog druπtva 1885: www.hbd1885.hr.

2. Upute za provedbu natjecanja u znanjuNatjecanje u znanju organizirat Êe se na πkolskoj, æupanijskoj i dræavnoj razini.

©kolsko natjecanje odræava se 21. veljaËe 2006. u 13,00 sati, a provest Êe ga nastavnici biologije testovima

pripremljenim na temelju udæbenika koji se koriste u nastavi, a koje je odobrilo Ministarstvo znanosti,

obrazovanja i πporta RH za πkolsku godinu 2005./2006. Vrijeme rjeπavanja pisanoga ispita (testa) je 60

minuta.

Æupanijsko Êe povjerenstvo najkasnije do 1. oæujka 2006. odrediti broj uËenika za æupanijsko natjecanje.

Natjecanja na æupanijskoj i dræavnoj razini organiziraju se u πest skupina

1. skupina: uËenici 7. razreda osnovne πkole

2. skupina: uËenici 8. razreda osnovne πkole

3. skupina: uËenici 1. razreda gimnazije

4. skupina: uËenici 2. razreda gimnazije

5. skupina: uËenici 3. razreda gimnazije

6. skupina: uËenici 4. razreda gimnazije

Na æupanijskom i dræavnom natjecanju uËenici se natjeËu u poznavanju nastavnog gradiva razreda koji

pohaaju.

UËenici osnovnih πkola natjeËu se u poznavanju sljedeÊih sadræaja:

VII. razred

Æupanijsko natjecanje: Gradivo 7. razreda zakljuËno s kraljeænjacima (ukljuËujuÊi i alge i gljive).

Dræavno natjecanje: UËenici izvode praktiËan rad i pismeno rjeπavaju zadatke iz gradiva povezanog

Page 140: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

139

s praktiËnim radom. PraktiËan rad i s njim povezani zadaci odnose se na CJELOKUPNO gradivo 7.

razreda.

VIII. razred

Æupanijsko natjecanje: Promjenjivost i nasljeivanje, Graa i funkcije ljudskog organizma,

Razmnoæavanje u Ëovjeka, Sustav organa za kretanje, Primanje i prenoπenje podraæaja (æivËani sustav,

osjetila), Hormonska regulacija, Izmjena tvari i protok energije.

Dræavno natjecanje: UËenici izvode praktiËan rad i pismeno rjeπavaju zadatke iz gradiva povezanog

s praktiËnim radom. PraktiËan rad i s njim povezani zadaci odnose se na CJELOKUPNO gradivo 8.

razreda.

UËenici srednjih πkola natjeËu se u poznavanju sljedeÊih sadræaja:

I. razred

Æupanijsko natjecanje: Biologija ∑ znanost o æivotu. Osobine i organizacijske razine æivih biÊa.

Kemijska osnova æivog svijeta. Podrijetlo æivota na Zemlji. Metode istraæivanja stanice. Bioloπki subjekti

bez staniËne organizacije. Prokariotska stanica i organizmi. Organizacija eukariotske stanice biljne i

æivotinjske (bez staniËnih dioba i bez staniËnog metabolizma).

Dræavno natjecanje: UËenici izvode praktiËan rad i pismeno rjeπavaju zadatke iz gradiva povezanog

s praktiËnim radom. PraktiËan rad i s njim povezani zadaci odnose se na CJELOKUPNO gradivo 1.

razreda.

II. razred

A varijanta: Botanika

Æupanijsko natjecanje: Sistematika æivog svijeta. Virusi i subviralni patogeni. Prokarioti. Protisti

(heterotrofni i autotrofni). Gljive. Stablaπice (podrijetlo, organi). Mahovine. PapratnjaËe.

GolosjemenjaËe. KritosjemenjaËe.

B varijanta: Zoologija

Æupanijsko natjecanje: Sistematika æivog svijeta. Virusi i subviralni patogeni. Prokarioti. Protisti

(heterotrofni i autotrofni ). Gljive. Postanak mnogostaniËnih æivotinja. Spuæve. BeskolutiÊavci.

KolutiÊavci. MalokolutiÊavici. Kraljeπnjaci .

Dræavno natjecanje: UËenici izvode praktiËan rad i pismeno rjeπavaju zadatke iz gradiva povezanog

s praktiËnim radom. PraktiËan rad i s njim povezani zadaci odnose se na CJELOKUPNO gradivo 2.

razreda.

Napomena: πkole OBAVEZNO trebaju dostaviti æupanijskim povjerenstvima TOËAN podatak o broju

potrebnih testova A (Botanika) i testova B (Zoologija) za æupanijsko natjecanje!

Zadaci na dræavnom natjecanju su za sve uËenike isti!

III. razred

A varijanta: Fiziologija bilja + dio fi ziologije Ëovjeka

Æupanijsko natjecanje: Fiziologija bilja. Kemijski sastav tijela Ëovjeka. Krv i krvne stanice, srce i

Page 141: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

140

krvoæilni sustav. Diπni sustav. Imunoloπki sustav.

B varijanta: Fiziologija Ëovjeka

Æupanijsko natjecanje: Kemijski sastav tijela Ëovjeka. Krv i krvne stanice, srce i krvoæilni sustav.

Diπni sustav. Imunoloπki sustav. Probavni sustav. MetaboliËni sustav. Sustav za izluËivanje. Sustav za

kretanje. Endokrini sustav.

Dræavno natjecanje: UËenici izvode praktiËan rad i pismeno rjeπavaju zadatke iz gradiva povezanog

s praktiËnim radom. PraktiËan rad i s njim povezani zadaci odnose se na CJELOKUPNO gradivo 3.

razreda.

Napomena: πkole OBAVEZNO trebaju dostaviti æupanijskim povjerenstvima TOËAN podatak o broju

potrebnih testova A (Fiziologija bilja + dio fi ziologije Ëovjeka) i testova B (Fiziologija Ëovjeka) za

æupanijsko natjecanje!

Zadaci na dræavnom natjecanju su za sve uËenike isti!

IV. razred:

Æupanijsko natjecanje: Genetika + Evolucija + Ekologija ( zakljuËno s Odnosima unutar populacija)

Dræavno natjecanje: UËenici izvode praktiËan rad i pisanim putem rjeπavaju zadatke iz gradiva

povezanog s praktiËnim radom. PraktiËan rad i s njim povezani zadaci odnose se na CJELOKUPNO

gradivo 4. razreda.

SREDNJA ©KOLA ∑ STRUKOVNE ©KOLE

UËenici strukovnih πkola koji u 1. razredu obrauju nastavni program “Od molekule do organizma”,

prijavljuju se za ispit znanja namijenjen 1. razredu gimnazije. UËenici strukovnih πkola koji u 1.

razredu obrauju druge nastavne programe biologije, odnosno uËenici viπih razreda strukovnih πkola,

prijavljuju se za ispite znanja birajuÊi najsrodniji gimnazijski program (primjerice: oni koji sluπaju

“Ëovjek i zdravlje”, biraju ispit znanja za 3. razred gimnazije, odnosno druge gimnazijske programe,

ovisno o vrsti strukovne πkole).

Æupanijsko natjecanje odræat Êe se 20. oæujka 2006. Provedbu æupanijskih natjecanja organiziraju

æupanijska povjerenstva. Pitanja za ispite znanja (testove) na æupanijskoj razini izrauje Dræavno

povjerenstvo i dostavlja ih na ruke osobe zaduæene za natjecanja u æupanijskom uredu za prosvjetu i

kulturu. Pitanja su izraena na temelju udæbenika koje je odobrilo Ministarstvo znanosti, obrazovanja

i πporta RH za πkolsku godinu 2005./2006. Testovi se dostavljaju πkolama ∑ domaÊinima æupanijskih

natjecanja u zapeËaÊenim omotnicama neposredno prije poËetka natjecanja i otvaraju u nazoËnosti

Ëlanova æupanijskog povjerenstva.

Vrijeme rjeπavanja pisanog ispita (testa) je 60 minuta. Æupanijsko povjerenstvo ispravlja testove i

sastavlja jedinstvenu ljestvicu poretka po skupinama, te proglaπava pobjednike natjecanja na æupanijskoj

razini. Jedinstvena ljestvica poretka po skupinama radi se prema predloπku objavljenom na stranicama

E-πkole biologija (http://hpd.botanic.hr/bio). Detaljne upute stiÊi Êe povjerenstvu zajedno sa zadacima.

UËenici mogu vidjeti svoje testove i eventualne æalbe u pisanom obliku predati æupanijskom

povjerenstvu unutar æalbenog postupka od 30 minuta nakon objave privremenih rezultata.

Page 142: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

141

Do 27. oæujka 2006. Æupanijska povjerenstva trebaju poslati Dræavnom povjerenstvu ljestvice poretka,

izdvojenih 10 najbolje rijeπenih testova iz svake kategorije ili testove rijeπene 75% i viπe. Uredno popunjene

ljestvice poretka napravljene prema predloπku na stranicama E-πkole biologija trebaju sadræavati naziv

æupanije i razred (npr. Grad Zagreb; 7. razred), a treba ih poslati elektroniËkom poπtom na adresu

[email protected].

Na temelju rezultata æupanijskih natjecanja Dræavno povjerenstvo sastavlja jedinstvenu bodovnu

ljestvicu za cijelu Hrvatsku i dostavlja æupanijskim uredima (osobi zaduæenoj za natjecanja i smotre)

redoslijed najbolje plasiranih uËenika unutar svake skupine te pozive na dræavno natjecanje. Rezultati Êe

biti dostavljeni do 12. travnja 2006. i trebaju odmah biti proslijeeni pozvanim uËenicima, a istovremeno

Êe biti dostupni i na web stranici Hrvatskog bioloπkog druπtva 1885: www.hbd1885.hr, kao i na stranicama

E-πkole biologije: http://hpd.botanic.hr/bio/.

Dræavno natjecanje odræat Êe se od 7. do 9. svibnja 2006. Provedbu dræavnoga natjecanja organizira

Dræavno povjerenstvo.

Na dræavno natjecanje Dræavno povjerenstvo poziva najbolje uËenike iz svake skupine prema

jedinstvenoj bodovnoj ljestvici sastavljenoj na temelju rezultata æupanijskih natjecanja.

PraktiËan rad uËenici u jednoj skupini izvode pred Ëlanovima povjerenstva istovremeno, te pismeno

rjeπavaju zadatke iz gradiva povezanog s praktiËnim radom. Za pripremu, izvoenje praktiËnog rada i

rjeπavanje zadataka uËenik ima na raspolaganju 60 minuta. Nakon toga Ëlanovi povjerenstva boduju sve

etape rada.

U svakoj skupini nagrauju se tri uËenika s najviπe osvojenih bodova (test i praktiËni rad). Svi uËenici

dobivaju priznanja, a nastavnici zahvalnice. Najbolji uËenici dobivaju diplome i nagrade.

Prijedlog Ëlanova dræavnoga povjerenstva za provedbu natjecanja i smotre iz biologije1. prof. dr. sc. Mirjana Pavlica, Bioloπki odsjek PMF-a, Horvatovac 102 a, Zagreb, predsjednik

2. Marina Niπt, viπa savjetnica za biologiju, Zavod za πkolstvo RH, Podruænica Osijek, Strossmayerova 6,

Osijek, tajnica

3. prof. dr. sc. Branka Pevalek-Kozlina, Bioloπki odsjek PMF-a, Roosveltov trg 6, Zagreb

4. prof. dr. sc. Anelka PlenkoviÊ-Moraj, Bioloπki odsjek PMF-a, Roosveltov trg 6, Zagreb

5. prof. dr. sc. Nikola LjubeπiÊ, IRB, BijeniËka cesta 54, Zagreb

6. doc. dr. sc. Boæena MitiÊ, Bioloπki odsjek PMF-a, BotaniËki zavod s botaniËkim vrtom, MaruliÊev trg

9a, Zagreb

7. doc. dr. sc. Dijana ©koriÊ, Bioloπki odsjek PMF-a, Pierottieva 6, Zagreb

8. prof. dr. sc. Jasna FranekiÊ-»oliÊ, PBF, Zagreb

9. mr. sc. Mirta Tkalec, Bioloπki odsjek PMF-a, Roosveltov trg 6, Zagreb

10. doc. dr. sc. Mladen KuËiniÊ, Bioloπki odsjek PMF-a, Roosveltov trg 6, Zagreb

11. doc. dr. sc. Goran KlobuËar, Bioloπki odsjek PMF-a, Roosveltov trg 6, Zagreb

12. doc. dr. sc. Ines RadanoviÊ, Bioloπki odsjek PMF- Roosveltov trg 6, Zagreb

13. dr. sc. SreÊko Leiner, Hrvatski prirodoslovni muzej, Demetrova 1, Zagreb

Page 143: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

142

14. mr. sc. Eduard KleteËki, Hrvatski prirodoslovni muzej, Demetrova 1, Zagreb

15. doc. dr. sc. Gordana Rusak, Bioloπki odsjek PMF-a, BotaniËki zavod s botaniËkim vrtom, MaruliÊev

trg 9a, Zagreb

16. dr. sc. Biljana Balen, Bioloπki odsjek PMF-a, Horvatovac 102 a, Zagreb

17. mr. sc. Goran KovaËeviÊ, Bioloπki odsjek PMF-a, Roosveltov trg 6, Zagreb

18. mr. sc. Domagoj ikiÊ, Bioloπki odsjek PMF-a, Roosveltov trg 6, Zagreb

19. mr. sc. Jasna Lajtner, Bioloπki odsjek PMF-a, Roosveltov trg 6, Zagreb

20. dr. sc. Davor æeljeæiÊ, IMI, Ksaverska cesta 2, Zagreb

21. prof. dr. sc. Vera Garaj-Vrhovac, IMI, Ksaverska cesta 2, Zagreb

22. dr. sc. Siniπa Ozimec, viπi asistent, Odjel za biologiju, SveuËiliπte u Osijeku, Trg Ljudevita Gaja 6,

Osijek

23. Romana Halapir ∑ FrankoviÊ, prof., V. gimnazija, KlaiÊeva 1, Zagreb

24. Miπo Raπan, prof., Srednja πkola, ËakoveËka 1, Prelog

25. Jadranka »op ∑ Bajraktaraj, prof., S© Delnice, Lujzinska cesta 42, Delnice

26. Ksenija LukaËeviÊ, prof., I. gimnazija Osijek, æupanijska 4, Osijek

27. Damir Sirovina, prof., Prirodoslovna πkola V. Preloga, Ulica grada Vukovara 269, Zagreb

28. Zvonimir MaliÊ, prof., I. O© Ëakovec, Ulica kralja Tomislava 43, Ëakovec

29. mr. sc.Milenko MiloviÊ, Medicinska i kemijska πkola, Ante ©upuka bb, ©ibenik

30. mr. sc. Mirko RuπËiÊ, Visoka uËiteljska πkola u Splitu, Teslina 12, Split

31. Zvonko Ternjej, prof. Gimnazija P. PreradoviÊa, Trg bana JelaËiÊa 16, Virovitica

32. mr. sc. Ljiljana Matulec, prof., O© V. Nazora, Masarykova 21, Virovitica

33. Lela Zadraæil, prof., O© Ivana GunduliÊa, GunduliÊeva 23 a, Zagreb

34. Ksenija Cvija, prof., O© Kotoriba, Kralja Tomislava 1, Kotoriba

35. mr. sc. Marina Rudenjak ∑ Lukenda, prof., Medicinska πkola, Baltazara BogiπiÊa 10, Dubrovnik

36. Biserka ∆urÊija, prof., O© Josipdol, KarlovaËka 17, Josipdol

37. mr. sc. Diana GaraπiÊ, viπa savjetnica za biologiju, Zavod za πkolstvo RH, Zagreb

38. Biserka Virag, prof., Gimnazija Daruvar, Ivana GunduliÊa 14, Daruvar

39. Melba BlaæiÊ ∑ GrubeliÊ, prof., Prva suπaËka gimnazija u Rijeci, Gajeva 1, Rijeka

Sve dodatne informacije za natjecanje u znanju mogu se dobiti kod Ëlanice Dræavnog povjerenstva doc. dr.

sc. Ines RadanoviÊ na telefon: 01/ 48 77 734 (e mail: [email protected]) ili tajnice povjerenstva Marine

Niπt na tel. 031 283 422 (e mail: [email protected])

Page 144: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

143

Natjecanje iz geografi je uËenika/-ica osnovnih i srednjih πkola

OrganizatoriNatjecanje iz geografi je uËenika/ica osnovnih i srednjih πkola Republike Hrvatske organiziraju, ovisno o

razini natjecanja, πkola, opÊina, grad, u Gradu Zagrebu gradska Ëetvrt, æupanija odnosno Grad Zagreb,

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i πporta, Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske i Hrvatsko geografsko

druπtvo.

Sjediπte i adresa Dræavnoga povjerenstvaHrvatsko geografsko druπtvo

10 000 Zagreb, MaruliÊev trg 19

telefon: 01/ 48 95 402, faks: 01/ 48 95 451

e-poπta: [email protected]

Tajnica Dræavnog povjerenstva: Vesna MiliÊ, prof.

Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske

10 000 Zagreb, BadaliÊeva 24

telefon 01/ 36 52 862, faks 01/ 36 52 831

e-poπta: [email protected]

Vremenik∑ ©kolska: do 27. sijeËnja 2006.

∑ OpÊinska: 15. veljaËe 2006. u 15.00 sati

∑ Æupanijska: 16. oæujka 2006. u 15.00 sati

∑ Dræavno natjecanje: od 9. do 12. svibnja 2006.

CiljeviSvrha natjecanja je pobuivanje, usmjeravanje i zadovoljavanje znatiæelje mladeæi za geografi ju i za

geografski naËin razmiπljanja, poticanje πirenja geografskih znanstvenih dostignuÊa, stvaranje uvjeta za

ukljuËivanje mladeæi u rad znanstvenih ustanova, njihovo uvoenje u metode znanstvenoga istraæivanja te

otkrivanje darovitih uËenika/ca i unapreivanje rada s darovitima.

Razine natjecanjaNatjecanja se odræavaju na πkolskoj, opÊinskoj/meuopÊinskoj ili gradskoj, æupanijskoj i dræavnoj razini. U

gradskim naseljima s veÊim brojem πkola natjecanja se mogu odræati po gradskim Ëetvrtima ili sektorima.

Pravo sudjelovanja

Page 145: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

144

Sudjelovati mogu uËenici od V. do VIII. razreda osnovne πkole te uËenici od I. do IV. razreda srednjih

πkola Republike Hrvatske bez obzira na vrstu πkole. Natjecanje uËenika srednjih πkola provodi se iskljuËivo

po Okvirnome nastavnom programu za gimnazije. UËenici strukovnih πkola mogu se natjecati prema

nastavnom programu: npr. uËenici drugih razreda u kojem je nastavni program Geografi ja Republike

Hrvatske, mogu se natjecati s uËenicima Ëetvrtih razreda gimnazije.

Pravo sudjelovanja na πkolskim natjecanjima imaju svi uËenici. Na opÊinskim/meuopÊinskim ili

gradskim te na æupanijskima sudjeluju uËenici koji su ostvarili najbolje rezultate i koje poziva æupanijsko

povjerenstvo. Na dræavnome natjecanju sudjeluju oni uËenici koje je prijavilo æupanijsko povjerenstvo,

koji su ostvarili najbolje rezultate i koje poziva Dræavno povjerenstvo.

Program natjecanjaProgram obuhvaÊa natjecateljski i posebni dio. Natjecateljski se dio sastoji od pisane provjere znanja

nizom zadataka objektivnoga tipa i razrade slobodno odabrane teme. Pisana provjera znanja temelji se na

Okvirnome nastavnom programu koje je propisalo Ministarstvo znanosti obrazovanja i πporta i provodi

se na svim razinama natjecanja. Razrada teme provodi se samo na dræavnome natjecanju. Posebni dio

sastoji se od struËnog terenskog izlaska u mjesto odræavanja natjecanja i u njihovu okolicu, demonstriranja

vjeπtina (orijentacija, kretanje po terenu…), sluπanja struËnih predavanja, razgledavanja izloæbi (slika,

uËeniËkih plakata…), druæenja te struËnih razgovora i okruglih stolova za mentore/ice uËenika/ca.

Test znanjaTest se sastoji od zadataka objektivnoga tipa. Izrauju se za svaki razred posebno i na svim razinama sadræi

40 pitanja koja se, ovisno o teæini vrednuju s jednim, dva ili tri boda. Ukupan broj bodova u testu je 80.

Za sve razine natjecanja zadatke sastavlja Dræavno povjerenstvo. Poslovi sastavljanja, umnoæavanja i

distribucije testova ne smiju biti dostupni javnosti.

Na πkolskome, opÊinskom/meuopÊinskom ili gradskom i æupanijskom natjecanju zadaci se odnose

na nastavno gradivo odgovarajuÊega razreda, koje se po optimalnoj dinamici realizacije moæe obraditi

do nadnevka odræavanja natjecanja. Zadaci na dræavnome natjecanju obuhvaÊaju cjelokupno nastavno

gradivo odreenoga razreda.

Na svim razinama natjecanja testovi se oznaËavaju zaporkama. Zaporku Ëini jedna rijeË i

peteroznamenkasti broj. Zaporka upisana na prvoj stranici testa upisuje se i na posebni papiriÊ zajedno

s imenom, prezimenom, razredom, πkolom, mjestom, opÊinom ili gradom, æupanijom te imenom i

prezimenom uËitelja/ice ili profesora/ice geografi je ∑ mentora/ice. Taj se papiriÊ stavlja u omotnicu, koja

se zalijepi i na njoj se niπta ne piπe.

Za rjeπavanje zadataka predvieno je 90 minuta. Test se rjeπava kemijskom olovkom ili naliv-perom s

plavom tintom. Za vrijeme testiranja na klupama ne smije biti niπta osim navedenoga pribora za pisanje i

testa. UËenici se ne smiju sluæiti atlasom, zidnom kartom ni raËunalom. Kartografski i grafi Ëki prilozi nuæni

za rjeπavanje zadataka sastavni su dio testa.

Ispravno rijeπeni zadaci vrednuju se s jednim, dva ili tri boda. NetoËno ili nepotpuno rijeπeni zadaci i

naknadno ispravljeni odgovori ne vrednuju se. Test se ispravlja crvenom olovkom. »lan povjerenstva koji

Page 146: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

145

pregledava zadatke ispisuje broj ostvarenih bodova uz odgovore, upisuje ukupan broj bodova u gornji

desni kut prve stranice testa te svojim potpisom potvruje toËnost broja bodova, πto supotpisuje joπ jedan

Ëlan povjerenstva. Ako se pri upisivanju broja bodova ili pri konaËnom zbroju bodova pogrijeπi, pogreπku

valja precrtati dvjema kosim crtama te dopisati ispravak s potpisom svih Ëlanova povjerenstva (3 Ëlana).

TumaËenje odabrane teme

Sudionici dræavnoga natjecanja prema osobnim sklonostima, a u dogovoru s uËiteljem/icom ili

profesorom/icom geografi je-mentorom/icom, biraju odgovarajuÊu temu za razradu i tumaËenje pred

Dræavnim povjerenstvom. Tema mora biti geografska i problemski postavljena, ali ne mora biti vezana uz

nastavni program razreda u kojem se uËenik/ica natjeËe. Naziv teme mentor/ica dostavlja elektroniËkom

poπtom tajnici Dræavnoga povjerenstva najkasnije do 2. svibnja 2006.

Razrada teme temelji se na osobnom istraæivanju primjerenom dobi uËenika, promatranju, praÊenju

procesa, prikupljanju i analizi podataka te koriπtenju odgovarajuÊe literature. Tema mora imati uæe

obraeno podruËje i ne predaje se u pisanom obliku.

Razrada i tumaËenje teme vrednuje se s najviπe 20 bodova. Pri ocjenjivanju se vrednuje:

IstraæivaËki pristup ∑ do 6 bodova

Odgovori na pitanja Ëlanova povjerenstva ∑ do 7 bodova

Izlaganje teme ∑ do 3 boda

Preglednost plakata ∑ do 4 boda

Pri ocjenjivanju pojedinih toËaka vrednuju se odreeni elementi.

1. IstraæivaËki pristup ∑ kako je uËenik proveo istraæivanje (koje je metode i materijale koristio), do kojih

je zakljuËaka doπao te kakva rjeπenja predlaæe. Svaki od ta tri elementa vrednuje se s 2 boda.

2. Odgovor na pitanja Ëlanova povjerenstva ∑ poznavanje struËnih sadræaja i primijenjenih metoda

istraæivanja. (Povjerenstvo postavlja najviπe 5 pitanja).

3. Izlaganje teme ∑ kvaliteta izlaganja (2 boda) i koriπtenje plakata prilikom izlaganja (1 bod).

4. Preglednost plakata ∑ izbor i kvaliteta grafi Ëkih priloga te struktura i tehniËka izvedba plakata s po 1

bodom.

Svaki od navedenih elemenata Dræavno povjerenstvo vrednuje s nulom ili s maksimalnim predvienim

brojem bodova.

Prilikom tumaËenja teme uËenik/ica se sluæi iskljuËivo plakatom veliËine A1. Plakat se izrauje

lijepljenjem priloga na podlogu. Sadræaj plakata mora omoguÊiti nesmetano praÊenje izlaganja s

udaljenosti od 5 metara. TumaËenje teme smije trajati do 10 minuta. Pitanja Ëlanova povjerenstva moraju

biti u okviru teme koju odabere uËenik.

Objava rezultata Na svakoj razini natjecanja nakon pregleda svih zadataka sastavljaju se privremene ljestvice poretka

pod zaporkama (za svaki razred) koje se obznanjuju na oglasnoj ploËi. U sluËaju da dva ili viπe uËenika/

ice na æupanijskome natjecanju osvoje prvo mjesto, æupanijsko povjerenstvo mora odræati dodatno

Page 147: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

146

testiranje (jedno ili viπe) 30 minuta nakon objave konaËnih rezultata. Ako na dræavnome natjecanju dva

ili viπe uËenika/ice osvoje neko od prva tri mjesta, dræavno povjerenstvo mora odræati jedno (1) dodatno

testiranje. Ukoliko niti nakon odræanog dodatnog testiranja nema kandidata s veÊim brojem bodova, svi

kandidati dijele mjesto za koje se odræalo dodatno testiranje.

Natjecateljima je dopuπten uvid u zadatke u nazoËnosti Ëlana povjerenstva. Ako uËenik/ca smatra da

njegovi zadaci nisu ispravno vrednovani, moæe podnijeti æalbu u roku od 30 minuta od objave privremene

ljestvice poretka. ©kolsko, opÊinsko ili gradsko i æupanijsko povjerenstvo duæno je odmah rijeπiti sve æalbe,

a svoje odgovore napisati i dati ih uËenicima. Æalbe koje se odnose na dræavno natjecanje dostavljaju se

Dræavnome povjerenstvu. Nakon rjeπavanja svih æalba obznanjuje se ljestvica konaËnoga poretka, nakon

Ëije objave æalbe viπe nisu moguÊe.

Povjerenstva i podpovjerenstva UËitelj/ica ili profesor/ica, koji/a je Ëlan povjerenstva ili izrauje zadatke za natjecanje, ne smije biti

mentor/ica uËenika/ice u kategoriji za koje izrauje zadatke, bez obzira na razinu natjecanja. UËitelj/ica

ili profesor/ica ne moæe biti Ëlan povjerenstva natjecanja u kategoriji u kojoj sudjeluje kao mentor/ica

uËenika/ice.

Dræavno povjerenstvo za geografi ju ima predsjednika, tajnika i sedamnaest Ëlanova, koje imenuje

ravnatelj Zavoda za πkolstvo Republike Hrvatske.

Æupanijsko povjerenstvo za geografi ju ima predsjednika, tajnika i tri Ëlana. Po potrebi moæe imati i

viπe Ëlanova, kao i podpovjerenstava po razredima. Svi Ëlanovi su uËitelji/ce ili profesori/ice geografi je.

Predsjednika, tajnika i Ëlanove æupanijskoga povjerenstva imenuje organizator susreta i natjecanja u

æupaniji.

Æupanijsko povjerenstvo imenuje podpovjerenstva za provedbu natjecanja na niæim razinama. Ono

donosi odluku o broju sudionika na opÊinskom ili gradskom i na æupanijskome natjecanju u skladu s

organizacijskim moguÊnostima, o Ëemu obavjeπtava πkole na svojem podruËju.

Nadleæna podpovjerenstva dostavljaju æupanijskome povjerenstvu izvjeπÊa o opÊinskim/

meuopÊinskim ili gradskim natjecanjima te predlaæu uËenike za sudjelovanje na viπoj razini natjecanja.

Za predloæene uËenike dostavlja se cjelokupna dokumentacija.

Æupanijsko povjerenstvo predlaæe one uËenike za dræavno natjecanje koji su osvojili prvo mjesto na

æupanijskom natjecanju za pojedini razred. Kada dva ili viπe uËenika imaju isti broj bodova, æupanijsko

povjerenstvo provodi dodatno(a) testiranje(a) i odabire samo jednoga natjecatelja. Splitsko-dalmatinska,

Primorsko-goranska i OsjeËko-baranjska æupanija predlaæu dva najbolja uËenika/ice za svaki razred, a

Grad Zagreb tri najbolja/e za svaki razred. Æupanijska povjerenstva dostavljaju podatke o predloæenim

uËenicima za dræavno natjecanje na posebnim obrascima ispisanim strojem ili osobnim raËunalom.

Obrasci se dostavljaju tajnici Dræavnoga povjerenstva za geografi ju telefaksom ili elektroniËkom poπtom

u roku od 24 sata nakon zavrπetka æupanijskih natjecanja, a u roku od pet dana potrebno je dostaviti

natjecateljsku dokumentaciju predloæenih uËenika. Dræavno Êe povjerenstvo na temelju prispjelih

prijedloga objediniti ljestvice poretka (po razredima), odrediti i dopisom pozvati uËenike na dræavno

Page 148: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

147

natjecanje. Objedinjene ljestvice poretka predloæenih uËenika za dræavno natjecanje i popis pozvanih

uËenika, Dræavno povjerenstvo Êe objaviti na web stranici (www.geografi ja.hr). Broj uËenika iz osnovnih i

srednjih πkola koji se pozivaju na dræavno natjecanje odreuje Ministarstvo znanosti obrazovanja i πporta.

Dræavno povjerenstvo ima pravo uvida u natjecateljsku dokumentaciju na svim razinama natjecanja.

Natjecateljska dokumentacija Ëuva se 90 dana od dana zavrπetka dræavnoga natjecanja.

Pohvale i nagrade UËenici koji na æupanijskom i dræavnom natjecanju osvoje prva tri mjesta dobivaju diplome, ostali

sudionici pohvalnice, a mentori/ice i organizatori zahvalnice.

Diplome, pohvalnice i zahvalnice na dræavnom natjecanju potpisuje ministar znanosti, obrazovanja

i πporta i predsjednik Dræavnoga povjerenstva, na æupanijskom natjecanju ∑ æupan, odnosno u Gradu

Zagrebu gradonaËelnik Grada Zagreba i predsjednik æupanijskog povjerenstva odnosno povjerenstva

Grada Zagreba, a na opÊinskim i gradskim natjecanjima potpisuje naËelnik opÊine i predsjednik opÊinskog

odnosno gradskog povjerenstva.

Zajedno s diplomama, nagraenim uËenicima javno se dodjeljuju prikladne nagrade, koje osiguravaju

organizatori natjecanja.

UËenici srednjih πkola koji na dræavnome natjecanju postignu tri najbolja rezultata stjeËu pravo na

dodatne bodove pri upisu na studij geografi je na PMF-u SveuËiliπta u Zagrebu ili na Odjel za geografi ju

SveuËiliπta u Zadru i to: 8% ukupnih bodova za prvo mjesto, 6% bodova za drugo i 4% bodova za treÊe

mjesto.

FinanciranjeProvedbu πkolskih natjecanja fi nanciraju πkole, opÊinska ili gradska ∑ njihova poglavarstva, æupanijska

natjecanja æupanije, a dræavno natjecanje Ministarstvo znanosti obrazovanja i πporta. U fi nanciranju svih

razina natjecanja mogu sudjelovati i sponzori.

Prijedlog Ëlanova dræavnog povjerenstva za provedbu natjecanja iz geografi je1. Ruæica Vuk, prof., XI. gimnazija, Savska cesta 77, Zagreb, predsjednica

2. Vesna MiliÊ, dipl. geograf, Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske, BadaliÊeva 24, Zagreb, tajnica

3. Dubravka Spevec, prof., Geografski odsjek PMF-a, MaruliÊev trg 19, Zagreb

4. Jelena LonËar, prof., Geografski odsjek PMF-a, MaruliÊev trg 19, Zagreb

5. Mladen Maradin, prof., Geografski odsjek PMF-a, MaruliÊev trg 19, Zagreb

6. Ivan Zagoda, ing., Geografski odsjek PMF-a, MaruliÊev trg 19, Zagreb

7. Romana Duæanec, prof., IV. gimnazija, Avenija Dubrovnik 36, Zagreb

8. Goranka MarkoviÊ, prof., I. gimnazija, Avenija Dubrovnik 36, Zagreb

9. Franjo KresojeviÊ, prof., VII. gimnazija, KriæaniÊeva 4, Zagreb

10. Margareta Kulaπ BoËiÊ, prof., Gimnazija Karlovac, Rakovac 4, Karlovac

11. Predrag Kralj, prof., Osnovna πkola Frana GaloviÊa, ©kolski prilaz bb, Zagreb

12. Boæidar Nevæala, prof., Osnovna πkola Ante KovaËiÊa, Kotarnica bb, Zagreb

Page 149: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

148

13. Boæica CuriÊ, prof., Osnovna πkola Mladost, Karamanov prilaz 3, Zagreb

14. Zdravko Dominik, prof., Osnovna πkola dr. Ante StarËeviÊa, Sv. Leopolda MandiÊa 55, Zagreb

15. Jasenka KovaËeviÊ, prof., Osnovna πkola Vladimir Nazor, F. MariniÊa 9, Slavonski Brod

16. Jela Moguπ, prof., Osnovna πkola Antuna MihanoviÊa, GunduliÊeva 5a, Osijek

17. Marijana ©arlija, prof., Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske podruænica Rijeka, Trpimirova 6,

Rijeka

18. Mario Mimica, dipl. ing., Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske podruænica Split, Tolstojeva 32, Split

19. Efka Heder, prof., Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske, BadaliÊeva 24, Zagreb

Raspored gradiva na natjecanjima iz geografi je

Razred

V.

VI.

VII.

VIII.

I.

II.

III.

IV.

©kolska

Orijentacija

Japan

Ostale dræave Sjeverne Europe

Jadransko more

PredoËavanje Zemljine povrπine

Sela

SAD

Jadransko more

OpÊinska ili gradska

Vanjski procesi oblikovanja reljefa

Egipat

IstoËni dio Srednje Europe

Naselja i naseljenost Primorske Hrvatske

Globalna tektonika ploËa

Gradovi

Japan

Prirodno kretanje stanovniπtva

Æupanijska

Vode na kopnu

JuænoafriËka Republika

Dræave Juæne Europe

Klimatsko-vegetacijske znaËajke Gorske Hrvatske

Fluvijalni, marinski i glacijalni reljef

StoËarstvo

Australija

Seoska naselja u Hrvatskoj

Page 150: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

149

(zakljuËno s navedenim nastavnim jedinicama/nastavnim cjelinama)

Æupanija

©kola - organizator natjecanja

Tab. 1. Broj uËenika / ica koji su sudjelovali na æupanijskom natjecanju iz geografi je 2006.

Razred Broj uËenika / ca Razred Broj uËenika / ca

Ukupno O© Ukupno S©

Problemi u radu:

Predsjednik æupanijskog povjerenstva

5. 1.6. 2.7. 3.8. 4.

Page 151: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

150

IzvjeπÊe æupanijskog povjerenstva o odræanom natjecanju iz geografi je 2006. godine

Prijava predloæenika za dræavno natjecanje iz geografi je 2006Æupanija

Razred

5.

6.

7.

8.

1.

2.

3.

4.

Predsjednik æupanijskog povjerenstva

Ime i prezime uËenika / ice

Naziv πkole uËenika / ice Adresa πkole uËenika / ice (mjesto, ulica, broj, poπtanski broj)

Ime i prezime mentora / ice

Broj bodova

Page 152: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

151

Natjecanje iz astronomije uËenika/ica osnovnih i srednjih πkola

OrganizatoriNatjecanje iz astronomije uËenika/ica osnovnih i srednjih πkola na dræavnoj razini organiziraju

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i πporta, Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske i Hrvatsko astronomsko

druπtvo.

Sjediπte i adresa Dræavnoga povjerenstvaZvjezdarnica Zagreb ZagrebaËki astronomski savez

(Dræavno povjerenstvo za astronomiju)

10001 Zagreb, OpatiËka 22, p.p. 943

telefon / faks: 01/4851355

Tajnik Dræavnog povjerenstva: Æeljko JakopoviÊ, prof.

Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske

10000 Zagreb, BadaliÊeva 24

telefon: 01/3652999

Natjecanja iz astronomije provest Êe se za uËenike IV. razreda osnovne πkole do æupanijske razine, a

za uËenike od V. do VIII. razreda osnovne πkole te od 1. do 4. razreda srednje πkole i na dræavnoj razini.

Natjecanje se sastoji od provjere znanja iz astronomije i prikazivanja praktiËnih radova. UËenici se

natjeËu u ukupno devet kategorija ∑ pet natjecateljskih kategorija u osnovnim πkolama (svaki razred je

zasebna kategorija) i Ëetiri kategorije za uËenike srednjih πkola. Natjecanja se provode u tri razine: πkolska,

æupanijska i dræavni susret i natjecanje.

Vremenik∑ do 7. veljaËe 2006. ∑ πkolska natjecanja

∑ 14. oæujka 2006. ∑ æupanijsko natjecanje

∑ 17. ∑ 20. svibnja 2006. ∑ dræavno natjecanje

Program natjecanja ©kolska natjecanja organiziraju πkolska povjerenstva. ObiËno se sastoje samo od pisane provjere znanja.

Æupanijske natjecanja organiziraju æupanijska povjerenstva za astronomiju prema jedinstvenom

programu i pravilima za Republiku Hrvatsku. Na æupanijskim natjecanjima uËenici rjeπavaju testove i

izlaæu svoje radove. Za provedbu æupanijskih natjecanja Dræavno povjerenstvo za astronomiju priredit

Êe testove, upute i obrasce i na vrijeme ih dostaviti æupanijskim povjerenstvima. Æupanijska povjerenstva

trebaju Dræavnome povjerenstvu pravodobno (najkasnije 15 dana prije provoenja æupanijskih susreta i

Page 153: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

152

natjecanja) dostaviti popis prijavljenih uËenika po natjecateljskim kategorijama.

Temu za praktiËni rad odabire uËenik uz pomoÊ voditelja. UËenici rad izrauju u paru (najviπe dva

uËenika u istoj kategoriji) ili samostalno. Naslovnica uËeniËkog rada obvezatno mora sadræavati: puni

naslov rada, ime i prezime uËenika, razred i naziv πkole; ime, prezime i akademski stupanj voditelja te

mjesto i πkolsku godinu izrade rada.

Rad obiËno sadræava ova poglavlja: Uvod, Cilj rada, Mjerenja i metode obrade, Rezultati, Rasprava,

ZakljuËak. Na zadnjoj stranici ispisuje se æivotopis uËenika. Pri izlaganju rada uËenici trebaju imati plakat.

Najbolje je da bude na tvrdom papiru formata A1 (80x100cm).

Pri ocjeni uËeniËkih radova æupanijska povjerenstva trebaju osobitu pozornost posvetiti radovima

s originalnim pristupom, idejom i ostvarenjima, uzimajuÊi u obzir tehniËku opremu rada i uspjeπnost

njegova prikaza. Nakon uvida u rezultate æupanijskog susreta, vodeÊi raËuna o prijedlozima æupanijskih

povjerenstava o najuspjeπnijim uËenicima, Dræavno Êe povjerenstvo odabrati uËenike za Dræavni susret i

natjecanje.

Na Dræavnom natjecanju mogu sudjelovati uËenici samo na temelju pisanog poziva Dræavnoga

povjerenstva (popis pozvanih uËenika objavljuje se u Biltenu 1, kojeg Dræavno povjerenstvo dostavlja

æupanijskim povjerenstvima).

U pripremi uËenika za pisanu provjeru znanja iz astronomije moæe posluæiti okvirni katalog gradiva koji

donosimo za odreenu dobnu skupinu:

IV. razred osnovne πkole ∑ oblik i veliËina Zemlje; izmjena dana i noÊi; izmjena godiπnjih doba; osnove

astrognozije (orijentacija na nebu ∑ Veliki i Mali medvjed, SjevernjaËa, cirkumpolarna zvije Êa, zvije Êa

zodijaka); gnomon; Sunce i planetni sustav.

V. razred osnovne πkole ∑ astrognozija (osnovni pojmovi, sjajnije zvijezde i zvije Êa); Zemljina rotacija

i revolucija; osnovni pojmovi poloæajne astronomije (koordinate na Zemlji, osnovne toËke i kruænice

nebeske sfere, zvjezdane karte); vrste dalekozora; sustav Zemlja-Mjesec (opÊi pojmovi); planetni sustav

(opÊi pojmovi).

VI. razred osnovne πkole ∑ koordinatni sustavi na nebeskoj sferi; instrumenti za poloæajna mjerenja

(kvadrant, gnomon, zvjezdana ura); Zemlja u SunËevom sustavu (pomrËine, planetne konfi guracije);

astrognozija (zvije Êa, sjajnije zvijezde); osnovni podaci o svemirskim tijelima (Sunce, planeti, mala

tijela SunËeva sustava, zvijezde i galaktike); znaËajni dogaaji u astronautici.

VII. razred osnovne πkole ∑ osnovna Zemljina gibanja i njihove posljedice; mjerenje vremena (zonsko

i mjesno vrijeme, datumska granica); gibanja u sustavu Zemlja-Mjesec (mijene, plime i oseke,

pomrËine); povijest astronomije i astronautike; daleki svemir (udaljenosti, vrste i veliËine svemirskih

objekata, πirenje svemira).

VIII. razred osnovne πkole ∑ horizontski i ekvatorski koordinatni sustav; gibanje Zemlje i planeta

(ravnina ekliptike, priklon Zemljine osi rotacije); kinematika planetnog sustava (Keplerovi zakoni,

sinodiËki i sideriËki period); kozmiËke brzine; optiËka svojstva i izvedbe teleskopa (svjetlosna moÊ,

poveÊanje, vidno polje, razluËivanje, vrste refraktora i refl ektora); udaljenosti zvijezda (metoda

paralakse); prividni i apsolutni sjaj; objekti dalekog svemira i πirenje svemira.

Page 154: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

153

I. razred srednjih πkola ∑ Zemljina gibanja ∑ prividne i fi ziËke posljedice (koordinatni sustavi u

astronomiji, orijentacija na nebeskoj sferi, gibanje Mjeseca (sinodiËki i sideriËki mjesec, pomrËine);

mehanika planetnoga sustava (sinodiËka i sideriËka godina, Keplerovi zakoni, Newtonov zakon),

optiËka svojstva i izvedbe teleskopa, udaljenost zvijezda (metoda paralakse, zvjezdane veliËine), daleki

svemirski objekti.

II. razred srednjih πkola ∑ koordinatni sustavi u astronomiji, mjerenje vremena i kalendari, fi ziËko

stanje te nastanak i razvoj tijela SunËeva sustava, astronomski instrumenti i njihova svojstva, vrste

zvijezda i njihove udaljenosti, povijest astronomije i astronautike, daleki svemir i kozmoloπke teorije.

III. razred srednjih πkola ∑ Gibanje i graa svemirskih tijela; fi ziËka svojstva planeta; fi ziËka svojstva

zvijezda, metode odreivanja udaljenosti zvijezda, skupova zvijezda i galaktika; suvremeni astronomski

instrumenti i svemirske letjelice.

IV. razred srednjih πkola ∑ Gibanje i raspored svemirskih tijela; metode astrofi zike (zakoni zraËenja

crnog tijela, spektroskopija); mjerenja udaljenosti (promjenljive zvijezde, Hubbleov zakon); nastanak

zvijezda i planeta; vrste galaktika, daleki svemir i modeli svemira.

Testovi Êe biti prireeni prema natjecateljskim kategorijama: za svaki razred osnovne i srednje πkole

posebno.

Za pripremu kandidata mentorima se preporuËuje sljedeÊa literatura:

D. Varat i Æ. AndreiÊ: Astronomska poËetnica (Profi l International, Zagreb)

æ. AndreiÊ: Mala opaæaËka astronomija (Lumin, Zagreb)

B. Vrπnak: Astronomska mjerenja 1 (πkolska knjiga, Zagreb)

V. VujnoviÊ: Astronomija za uËenike osnovne πkole (Element, Zagreb)

V. VujnoviÊ: Astronomija 1 i Astronomija 2 (πkolska knjiga, Zagreb)

V. VujnoviÊ: RjeËnik astronomije i fi zike svemirskog prostora (πkolska knjiga, Zagreb)

M. BeriÊ i drugi: Astronomija-metode promatranja i prouËavanja (Narodna Tehnika, Zagreb)

D. Roπa: OpÊa astronomija I. dio i OpÊa astronomija II. dio (Zvjezdarnica Zagreb)

D. Hræina: VrteÊa karta (Zvjezdarnica Zagreb)

»asopis Ëovjek i svemir i Bolid (Zvjezdarnica Zagreb)

»asopis MatematiËko fi ziËki list (Hrvatsko matematiËko druπtvo i Hrvatsko fi zikalno druπtvo)

©kolski udæbenici fi zike i geografi je i druga popularno-znanstvena i struËna izdanja

Web stranica e-πkole za podruËje astronomije. Adresa : http://hpd.botanic.hr/ast/

Obavijesti i upute za natjecanje mogu se dobiti od savjetnika u Zavodu za πkolstvo Republike Hrvatske ili

od predsjednika Dræavnog povjerenstva.

Prijedlog Ëlanova dræavnoga povjerenstva za provedbu natjecanja iz astronomije1. prof. dr. sc. Vladis VujnoviÊ, Prirodoslovno-matematiËki fakultet, Geofi ziËki odsjek, Horvatovac bb,

Zagreb; predsjednik

2. Æeljko JakopoviÊ, prof., Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske, BadaliÊeva 24, Zagreb; tajnik

Page 155: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

154

3. dr. sc. Dragan Roπa, Zvjezdarnica Zagreb - ZagrebaËki astronomski savez, OpatiËka 22, Zagreb

4. Marija ©uveljak, O© Ivana MeπtroviÊa, M. Puπteka 1, Zagreb

5. Ana KovaËiÊek, prof., O© Dragutina Kuπlana, Kuπlanova 52, Zagreb

6. dr. sc. Æeljko AndreiÊ, RGN fakultet, Pierottijeva 6, Zagreb

7. dr. sc. Roman Brajπa, Geodetski fakultet SveuËiliπta u Zagrebu, KaËiÊeva 26, Zagreb

8. Marina GojkoviÊ, prof., Gimnazija Matija MesiÊ, Naselje Slavonija br. 1, Slavonski Brod

9. Damir Hræina, dipl. ing., Zvjezdarnica Zagreb-ZagrebaËki astronomski savez, OpatiËka 22, Zagreb

10. Snjeæana HorvatiÊ, prof., O© Bogumila Tonija, I. Perkovca 90, Samobor

11. Vladimira MilakoviÊ, prof., O© K. ©. Gjalskoga, Mlinarska c. 35, Zagreb

12. Viπnja TadiÊ, prof., O© Viktorovac, Aleja narodnih heroja 2, Sisak

13. Korado KorleviÊ, prof., Zvjezdarnica Viπnjan, Istarska 5, Viπnjan

14. Lidia ©ariÊ, prof., Gimnazija Bjelovar, Matice Hrvatske 17, Bjelovar

15. Gustav Kren, Zvjezdarnica Zagreb - ZagrebaËki astronomski savez, OpatiËka 22, Zagreb

16. dr. sc. Mile Ivanda, Institut Ruer BoπkoviÊ, BijeniËka c. 54, Zagreb

17. Nevenka Jakuπ, prof., I. O© Vrbovec, Trg P. Zrinskog 2, Vrbovec

18. Ljiljana Nemet, prof., XV. gimnazija, Jordanovac 8, Zagreb

19. Mirjana PeriπiÊ, O© Dragutina Kuπlana, Kuπlanova 52, Zagreb

20. Ivana MatiÊ, prof., O© Bogumila Tonija, I. Perkovca 90, Samobor

21. Tamara Ivanda, O© A. G. Matoπ, Aleja A. AugustinËiÊa 12, Zagreb

22. Viπnja SrdeliÊ, prof., Poπtanska i telekomunikacijska πkola, Trg J. F. Kennedija 9, Zagreb

23. Dragica Varat, prof., O© Vladimira VidriÊa, ©kolska bb, Kutina

24. Miroslav Varat, prof., O© Mate Lovraka, Crkvena 59, Kutina

25. Ljerka GvozdiÊ, Gimnazija L. Vranjanina, Trg hrvatskih pavlina 1, Zagreb

26. –urica VuËiËeviÊ, prof., V. gimnazija, KlaiÊeva 1, Zagreb

27. Darije MariËiÊ, dipl. ing., Zvjezdarnica Zagreb - ZagrebaËki astronomski savez, OpatiËka 22, Zagreb

Page 156: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

155

Natjecanje i smotra softverskih radova uËenika/-ica osnovnih i srednjih πkola iz informatike ∑ raËunalstva

OrganizatoriNatjecanja i smotre softverskih radova uËenika osnovnih i srednjih πkola iz informatike ∑ raËunalstva

organiziraju i provode Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske i Hrvatski savez informatiËara.

Sjediπte i adresa Dræavnoga povjerenstvaDalmatinska 12, 10000 Zagreb

telefon: 01 4848 768, faks: 01 4848 770

http://www.hsin.hr

e-mail: [email protected]

Adresa Zavoda za πkolstvo Republike Hrvatske:

BadaliÊeva 24, 10000 Zagreb

telefon: 01 3820 245, faks: 01 3820 239

http://www.zavod.skolstvo.t-com.hr

e-mail: [email protected]

Vremenik©kolska razina: do 28. sijeËnja 2006.

opÊinska i gradska razina: 18. veljaËe 2006.

Æupanijska razina natjecanja: 7. oæujka 2006.

Æupanijska razina smotri: 7. oæujka 2006.

dræavna razina: od 8. do 13. svibnja 2006.

Vremenik meunarodnih natjecanjaXIII. srednjoeuropska informatiËka olimpijada ∑ CEOI 2006, srpanj 2006., Hrvatska

XVIII. meunarodna informatiËka olimpijada ∑ IOI 2006, kolovoz 2006., Meksiko

Na natjecanju i smotri mogu sudjelovati uËenici osnovnih i srednjih πkola Republike Hrvatske te uËenici

∑ Ëlanovi druπtava, klubova i udruga Hrvatskoga saveza informatiËara.

Kategorije natjecanja∑ programski jezik LOGO za osnovnoπkolce

∑ programski jezik BASIC/PASCAL za osnovnoπkolce

∑ programski jezik PASCAL/C/C++ za srednjoπkolce (na πkolskim, opÊinskim i gradskim razinama

natjecanja takoer i BASIC)

Page 157: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

156

Skupine natjecatelja∑ osnovnoπkolci u podskupinama: uËenici do VI. razreda (I. PODSKUPINA) uËenici VII. i VIII. razreda (II.

PODSKUPINA)

∑ srednjoπkolci u podskupinama: uËenici I. i II. razreda (I. PODSKUPINA) uËenici III. i IV. razreda (II.

PODSKUPINA)

UËenici srednjih πkola sudjeluju na svim razinama natjecanja, dok je za uËenike osnovnih πkola zavrπna

razina Dræavno natjecanje.

Uz natjecanje provode se i smotre softverskih radova uËenika na 3 razine: opÊinskoj (gradskoj),

æupanijskoj i dræavnoj razini; te u dvije skupine: osnovnoπkolskoj i srednjoπkolskoj.

©kolska, opÊinska i gradska natjecanja

©kolska, opÊinska i gradska natjecanja i smotre softverskih radova uËenika provode se prema potrebi

objedinjeno ili odvojeno. Provode ih povjerenstva Ëiji rad koordinira æupanijsko povjerenstvo za

organizaciju i provoenje natjecanja i smotri softverskih radova uËenika osnovnih i srednjih πkola, a u

iznimnim sluËajevima Dræavno povjerenstvo. Podatke sa πkolskih, opÊinskih i gradskih natjecanja i smotri

treba dostaviti æupanijskim povjerenstvima najmanje 20 dana prije odræavanja æupanijskog natjecanja i

smotre.

Æupanijska natjecanja i smotreÆupanijska natjecanja i smotre softverskih radova pripremaju i provode æupanijska povjerenstva

prema jedinstvenom programu i pravilima, koje donosi Dræavno povjerenstvo. Organizator natjecanja u

æupaniji imenuje æupanijsko povjerenstvo i odreuje mu sjediπte te pisanim putem obavjeπtava Dræavno

povjerenstvo o sastavu æupanijskog povjerenstva i njegovu sjediπtu najkasnije do 18. veljaËe 2006. godine.

Æupanijska povjerenstva Ëine istaknuti profesori i uËitelji informatike/raËunalstva, ravnatelj

ustanove domaÊina i predstavnik organizatora natjecanja, a Ëlanovi æupanijskog povjerenstva mogu biti

i predstavnici informatiËkih udruga iz æupanije te priznati struËnjaci. Æupanijsko povjerenstvo Êe izabrati

predsjednika i tajnika, struËna povjerenstva za osnovnu i srednju πkolu, odredit Êe mjesto odræavanja i

mjerila sudjelovanja na πkolskim, opÊinskim i gradskim smotrama i natjecanjima. Predsjednik æupanijskog

povjerenstva mora biti osoba s viπegodiπnjim iskustvom u informatici.

Æupanijska povjerenstva duæna su najkasnije dva tjedna prije odræavanja natjecanja i smotri dostaviti

programe i pravila πkolskim, opÊinskim i gradskim povjerenstvima te objasniti naËin pozivanja uËenika na

æupanijsko natjecanje i smotru.

Æupanijska natjecanja i smotre odræavaju se prema zadacima i mjerilima koje odreuje Dræavno

povjerenstvo, u isto vrijeme i uz iste uvjete u svim æupanijama Republike Hrvatske. Æupanijska

povjerenstva duæna su u pisanom obliku, najkasnije do 18. veljaËe 2006. izvijestiti sjediπte Dræavnog

povjerenstva o mjestu odræavanja æupanijskih natjecanja, o broju sudionika u svakoj podskupini i posebno

za svaku kategoriju, odnosno programski jezik.

O postignutim rezultatima na æupanijskom natjecanju i smotri, æupanijska povjerenstva pisanom

obliku sve πkole koje su sudjelovale s podruËja æupanije te Dræavno povjerenstvo najkasnije do 15. oæujka

2006.

Page 158: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

157

Najkasnije do 22. oæujka 2006. treba Dræavnom povjerenstvu dostaviti i potpunu dokumentaciju o

najboljim odabranim softverskim radovima uËenika (prema ovom programu i pravilima) sa æupanijskih

smotri za svaku skupinu. Uz svaki rad potrebno je priloæiti ispunjeni propisani formular, koji Êe æupanijska

povjerenstva na vrijeme dobiti od Dræavnog povjerenstva. Æupanijsko povjerenstvo duæno je Ëuvati

natjecateljsku dokumentaciju do Dræavnog natjecanja. Dræavno povjerenstvo moæe po potrebi provesti

reviziju pojedinih æupanijskih natjecanja i smotri. Dræavno povjerenstvo donosi odluku o pozvanim

uËenicima i mentorima na Dræavno natjecanje i smotru. Svi pozvani bit Êe obavijeπteni najkasnije do 22.

travnja 2006.

Dræavno natjecanje i smotraDræavno natjecanje i smotra softverskih radova odræat Êe se prema naznaËenom datumu i u mjestu

koje odredi Dræavno povjerenstvo. Izbor uËenika za Dræavno natjecanje, odnosno smotru njihovih

radova izvrπit Êe struËna povjerenstva Dræavnog povjerenstva na temelju prispjelih izvjeπÊa i rezultata sa

æupanijskih natjecanja i smotri.

Svim zainteresiranim πkolama za pripremanje uËenika, trebaju biti dostupni primjeri zadataka s

prethodnih dræavnih natjecanja, koje su im duæna dostaviti æupanijska povjerenstva.

Na kraju Dræavnoga natjecanja i smotre bit Êe podijeljena priznanja, pohvale, diplome i nagrade, te

Êe se odræati Okrugli stol na kojem sudjeluju natjecatelji, sudionici smotre, mentori i organizatori. Za

vrijeme trajanja Dræavnoga natjecanja i smotre uËenici i mentori duæni su poπtivati kuÊni red koji propiπe

organizator.

Prijava za natjecanje ∑ smotruPrijava mora sadræavati sljedeÊe podatke:

∑ ime i prezime uËenika, adresa i telefon

∑ naziv πkole, razred, e-mail adresu / naziv kluba, udruge

∑ æupaniju ∑ grad

∑ ime i prezime mentora (æupanijsko povjerenstvo smije prijaviti Dræavnom povjerenstvu jednog

mentora za jednog uËenika na natjecanju odnosno jednog mentora za softverski rad, koji je usuglaπen

sa πkolom i klubom) ∑ uËenik ne moæe biti mentor

∑ kategoriju natjecanja i dodatne podatke i dokumentaciju za sudionike smotre:

∑ naziv rada

∑ kazalo

∑ kratki opis rada

∑ defi niciju problema koji Êe se rjeπavati i prikaz teorijskih znanja upotrijebljenih pri izradi rada

∑ algoritamsku prezentaciju i opis strukture programa (pseudokod)

∑ popis svega πto je koriπteno pri izradi rada i izvor

∑ prikaz testiranja i moguÊih ograniËenja (ukoliko je moguÊe)

∑ naputak korisniku programa

∑ zakljuËak

Page 159: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

158

Provoenje natjecanja

1. Æupanijska natjecanjaZa svakog natjecatelja na æupanijskom natjecanju bit Êe pripremljeno po jedno PC raËunalo s instaliranim

operativnim sustavom i programskim alatima, a ispravan rad cijelog sustava (i hardverski i softverski

aspekt) prije poËetka natjecanja provjerit Êe Ëlanovi æupanijskog povjerenstva.

Natjecateljsko raËunalo ni na kakav naËin ne smije biti u moguÊnosti komunicirati s nekim drugim

elektroniËkim ureajima, a raspored raËunala u prostoriji u kojoj se natjecanje odvija mora biti takav da

prepisivanje i razgovor izmeu natjecatelja ili ostalih prisutnih osoba bude onemoguÊen. Natjecatelji ne

smiju sa sobom donijeti nikakve elektroniËke ureaje, medije za pohranu podataka ni pisane materijale.

Takoer, æupanijsko povjerenstvo je duæno svim natjecateljima osigurati nesmetane uvjete za natjecanje.

U sluËaju bilo kakvog tehniËkog problema koji bi se pojavio za vrijeme natjecanja, Ëlanovi povjerenstva

duæni su rijeπiti problem πto bræe i na πto bolji moguÊi naËin, sami ili u konzultaciji s Ëlanovima Dræavnog

povjerenstva, a potom o tome sastaviti zapisnik.

U obje kategorije u osnovnoπkolskoj skupini te u srednjoπkolskoj skupini, zadaci Êe biti sastavljeni

posebno za I. podskupinu (do VI. razreda, odnosno I. i II. razred), a posebno za II. podskupinu (VII. i VIII.,

odnosno III. i IV. razred).

1.1. Osnovnoπkolska skupina

Natjecanje u osnovnoπkolskoj skupini traje 2 sata (120 minuta). U kategoriji LOGO rjeπavaju se 4 zadatka,

a u kategoriji BASIC/PASCAL rjeπavaju se 3 zadatka. Na svakom raËunalu mora biti instaliran operativni

sustav Microsoft Windows i programski alati PC LOGO 4.0, MSW LOGO, QBASIC (DOS 6.0 ili viπe) i TURBO

PASCAL 6.0 ili viπe.

Za preuzimanje zadataka i za slanje natjecateljskih rjeπenja i izvjeπÊa o rezultatima koristi se online

Sustav za evaluaciju, a detaljne upute za njegovo koriπtenje bit Êe na vrijeme dostavljene æupanijskim

povjerenstvima.

Natjecanje u programskom jeziku LOGO poËinje u 9.00 sati, a natjecanje u programskim jezicima

BASIC/PASCAL u 13.30 sati. Sat vremena prije poËetka natjecanja æupanijsko povjerenstvo se mora

prijaviti na Sustav i preuzeti zadatke te ih isprintati i umnoæiti u potrebnom broju primjeraka.

Rjeπenja zadataka natjecatelj mora pohraniti na hard disk raËunala i na dobivenu disketu.

Za vrijeme natjecanja æupanijsko povjerenstvo mora preko Sustava unijeti podatke o svim

natjecateljima, a odmah nakon zavrπetka rjeπavanja zadataka æupanijsko povjerenstvo rjeπenja svih

natjecatelja πalje na Sustav, a nakon toga sa Sustava preuzima test primjere pomoÊu kojih ocjenjuje svakog

uËenika.

Tada poËinje pregled i bodovanje. Za svaki zadatak natjecatelj dobiva bodove prema zadanim

mjerilima. Bodovanje zadataka obavljaju æupanijska povjerenstva u prisustvu natjecatelja i mentora.

Pisani æalbeni rok poËinje od trenutka objavljivanja privremenih rezultata i traje 1 sat. KonaËni rezultati

objavljuju se odmah nakon isteka æalbenoga roka.

Odmah nakon objave, izvjeπÊe o rezultatima æupanijska su povjerenstva duæna poslati na Sustav za

Page 160: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

159

evaluaciju.

Nakon πto Sustav zaprimi rezultate svih natjecatelja iz svih æupanija, objavit Êe se ukupni poredak po

podskupinama. Predsjednici æupanijskih povjerenstva moraju Ëuvati diskete s rjeπenjima svih natjecatelja

sve do Dræavnog natjecanja, te ih po potrebi dostaviti Dræavnom povjerenstvu.

1.2. Srednjoπkolska skupina

Natjecanje u srednjoπkolskoj skupini traje 3 sata (180 minuta) i rjeπavaju se 4 zadatka. Na svakom raËunalu

mora obavezno biti instaliran operativni sustav Microsoft Windows, a po æelji natjecatelja i Linux, i

programski alati Free Pascal v1.0.4 ili viπe, DJGPP v2.0 ili viπe i DEV-C++ v4 ili viπe.

Za preuzimanje zadataka kao i za slanje natjecateljskih rjeπenja koristi se online Sustav za evaluaciju, a

detaljne upute za njegovo koriπtenje biti Êe na vrijeme dostavljene æupanijskim povjerenstvima.

Natjecanje poËinje u 9.00 sati. Sat vremena prije poËetka natjecanja æupanijsko povjerenstvo se mora

prijaviti na Sustav i preuzeti zadatke te ih isprintati i umnoæiti u potrebnom broju primjeraka.

Rjeπenja zadataka natjecatelj mora pohraniti na hard disk raËunala i na dobivenu disketu

Za vrijeme natjecanja æupanijsko povjerenstvo mora preko Sustava unijeti podatke o svim

natjecateljima, a odmah nakon zavrπetka rjeπavanja zadataka æupanijsko povjerenstvo u prisustvu

svakog pojedinog natjecatelja i njegovog mentora πalje rjeπenja na Sustav koji ga evaluira i daje izvjeπtaj

o osvojenim bodovima za svaki pojedini zadatak. Eventualne æalbe natjecatelj tada iznosi æupanijskom

povjerenstvu koje ju samostalno ili nakon konzultacije s autorima zadataka ili Sustava rjeπava.

Cijeli gore navedeni postupak mora se obaviti u roku od 2 sata od isteka vremena predvienog za

rjeπavanja zadataka tj. do 14.00 sati.

Nakon πto Sustav zaprimi rjeπenja svih natjecatelja iz svih æupanija, objavit Êe se ukupni poredak po

podskupinama. Predsjednici æupanijskih povjerenstva moraju Ëuvati diskete s rjeπenjima svih natjecatelja

sve do Dræavnog natjecanja, te ih po potrebi dostaviti Dræavnom povjerenstvu.

2. Dræavno natjecanje

2.1. NaËin odabira uËenika za Dræavno natjecanje

Svi se sudionici æupanijskih natjecanja svrstavaju u popise po kategorijama natjecanja i podskupinama,

ovisno o broju bodova koje su postigli na natjecanju.

A. Osnovnoπkolska skupina

Popisi za osnovnoπkolce formiraju se za natjecatelje u LOGO-u i za natjecatelje u BASIC/PASCAL-u.

Na Dræavno natjecanje poziva se 60 uËenika:

I. Podskupina uËenika do VI. razreda osnovne πkole sastoji se od naËelno petnaest (15) uËenika koji su

ostvarili najveÊi broj bodova na æupanijskim natjecanjima za natjecanje iz LOGO-a i deset (10) uËenika

za natjecanje iz BASIC/PASCAL-a.

II. Podskupina uËenika VII. i VIII. razreda osnovne πkole sastoji se od naËelno petnaest (15) uËenika

koji su ostvarili najveÊi broj bodova na æupanijskim natjecanjima za natjecanje iz LOGO-a i dvadeset

(20) uËenika za natjecanje iz BASIC/PASCAL-a.

Page 161: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

160

B. Srednjoπkolska skupina

Na Dræavno natjecanje poziva se 45 srednjoπkolaca:

I. Podskupina uËenika I. i II. razreda srednjih πkola sastoji se od naËelno dvadeset (20) uËenika koji su

ostvarili najveÊi broj bodova na æupanijskim natjecanjima.

II. Podskupina uËenika III. i IV. razreda srednjih πkola sastoji se od naËelno dvadeset pet (25) uËenika

koji su ostvarili najveÊi broj bodova na æupanijskim natjecanjima.

KonaËnu odluku o broju pozvanih uËenika na Dræavno natjecanje po kategorijama i podskupinama

donosi Dræavno povjerenstvo na temelju postignutih bodova, koji naËelno ne smiju biti manji od 50%

bodova od natjecatelja s najveÊim ostvarenim brojem bodova.

2.2. Provoenje Dræavnog natjecanja

Pri dolasku na Dræavno natjecanje uËenici moraju imati uËeniËku knjiæicu ili potvrdu πkole, radi provjere

identiteta.

Natjecanje se provodi na PC raËunalima. Zadatke za Dræavno natjecanje i Hrvatsku informatiËku

olimpijadu pripremit Êe struËna povjerenstva Dræavnog povjerenstva.

Rjeπenja zadataka natjecatelj mora pohraniti na hard disk raËunala i na dobivenu disketu. Za svaki

zadatak natjecatelju Êe se dati bodovi prema unaprijed zadanim mjerilima. Po zavrπetku ocjenjivanja

zapisnik svojim potpisom ovjeravaju mentor i predsjednik povjerenstva za natjecanje.

Pisani æalbeni rok traje 1 sat od objave rezultata. Æalbe mogu uloæiti samo mentori na pojedinaËne

rezultate svojih uËenika. Poslije isteka æalbenoga roka pisano se objavljuju konaËni rezultati. Mentori

nezadovoljni odlukama struËnih povjerenstava mogu pisano uloæiti æalbu Dræavnom povjerenstvu.

A. Osnovnoπkolske skupine

Prvoga dana natjecanja rjeπavat Êe se Ëetiri (4) zadatka u programskom jeziku PC LOGO 4.0 /MSW

LOGO u trajanju od 2 sata (120 minuta).

Drugoga dana natjecanja rjeπavat Êe se tri (3) zadatka u programskim alatima QBASIC /DOS 6.0 ili viπe/

ili TURBO PASCAL 6.0 ili viπe u trajanju od 2 sata (120 minuta).

U obje kategorije natjecanja za osnovnoπkolce posebni Êe zadaci biti sastavljeni za 1. podskupinu (do

VI. razreda), a posebno za drugu podskupinu (VII. i VIII. razredi).

Objavit Êe se poredak po razredima, posebno za programski jezik LOGO, posebno za programski jezik

BASIC ili PASCAL.

Ukoliko viπe uËenika ima isti konaËni broj bodova, njihov je poredak isti, a poredak uËenika koji iza njih

slijedi po bodovima uveÊan je za 1.

B. Srednjoπkolska skupina

Natjecanje se provodi dva dana i svaki dan Êe se rjeπavati tri zadatka, a uËenici moraju kodirati rjeπenja

u jednom od programskih alata: Free Pascal v1.0.4 ili viπi, DJGPP v2.0 ili viπi i DEV-C++ v4 ili viπe.

Prvoga dana natjecanja I. i II. podskupina rjeπavat Êe po tri zadatka u vremenu od 3 sata (180 minuta).

Drugoga dana natjecanja I. i II. podskupina rjeπavat Êe po tri sloæenija zadatka u vremenu od 4 sata (240

Page 162: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

161

minuta).

Za oba dana natjecanja srednjoπkolaca bit Êe sastavljeni posebni zadaci za I. podskupinu (I. i II. razredi)

odnosno posebni za II. podskupinu (III. i IV. razredi).

Objavit Êe se zasebna ljestvica poretka za prvi i za drugi dan te zajedniËka ljestvica poretka prvoga i

drugoga dana (po razredima i podskupinama) te Êe se proglasiti najuspjeπniji.

NaËelno pet do sedam najboljih srednjoπkolaca iz I. podskupine i deset do dvanaest najboljih iz

II. podskupine nakon prvoga i drugoga dana natjecanja sudjelovat Êe na XII. Hrvatskoj informatiËkoj

olimpijadi 2006. (po posebnim pravilima koja Êe uËenicima biti na vrijeme dostavljena, a rjeπavat Êe se isti

zadaci za obje podskupine) i tako se dodatno natjecati za ulazak u reprezentaciju Republike Hrvatske za

nastupe na meunarodnim natjecanjima u 2006.

KonaËnu odluku o broju pozvanika na XII. hrvatsku informatiËku olimpijadu donosi Dræavno

povjerenstvo na osnovu rezultata Dræavnog natjecanja, s tim da u iznimnim situacijama Dræavno

povjerenstvo na HIO moæe pozvati i uËenike iz osnovnoπkolske skupine.

Ukoliko viπe uËenika ima isti konaËan broj bodova, njihov je poredak isti, a poredak uËenika koji iza

njih slijedi po bodovima uveÊan je za 1.

U iznimnim sluËajevima i iz opravdanih razloga (npr. teæa bolest, smrtni sluËaj, neodgodiva

sprijeËenost...) Dræavno povjerenstvo na prijedlog struËnog povjerenstva, moæe nekog natjecatelja direktno

pozvati na sljedeÊu razinu natjecanja (na Dræavno natjecanje ili na Hrvatsku informatiËku olimpijadu ili

na Izborne pripreme). U jednoj natjecateljskoj sezoni jedan natjecatelj to pravo moæe iskoristiti najviπe

jednom.

3. Meunarodna natjecanjaPrema ostvarenim bodovima na XII. hrvatskoj informatiËkoj olimpijadi prvih 6 do 8 natjecatelja

(ovisno o postignutim rezultatima) bit Êe pozvano na Izborne pripreme za konaËni odabir onih koji Êe

predstavljati Republiku Hrvatsku na XIII. srednjoeuropskoj informatiËkoj olimpijadi u Hrvatskoj i na XVIII.

meunarodnoj informatiËkoj olimpijadi u Meksiku. U reprezentaciju Êe biti izabrana Ëetiri uËenika koja su

ostvarila najveÊi ukupni broj bodova kada se zbroje ostvareni bodovi na Hrvatskoj informatiËkoj olimpijadi

i Izbornim pripremama.

Hrvatski savez informatiËara ∑ struËno povjerenstvo za izbor uËenika, obavjeπtava Dræavno

povjerenstvo e-mailom o rezultatima nakon Izbornih priprema i predlaæe uËenike za meunarodna

natjecanja. Dræavno povjerenstvo (natpoloviËna veÊina) potvruje predloæene uËenike takoer e-mailom.

Na ostala informatiËka natjecanja i CEOI, ako se odræavaju prije Meunarodne informatiËke

olimpijade, pozvat Êe se Ëetiri (4) uËenika koja su ostvarila najveÊi ukupni broj bodova, a na natjecanja

koja se odræavaju nakon Meunarodne informatiËke olimpijade pozvat Êe se Ëetiri (4) uËenika, koja su

ostvarila najveÊi broj bodova, ne uzimajuÊi u obzir uËenike Ëetvrtih razreda srednjih πkola. Sudionici

XVIII. meunarodne informatiËke olimpijade bit Êe upoznati s posebnim propozicijama dobivenim od

organizatora.

Page 163: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

162

Provoenje smotri softverskih radova uËenikaUËenici svoje programske pakete mogu izraditi u bilo kojem programskom jeziku po æelji, mogu se koristiti

gotovim programskim paketima, ali tada rad mora sadræavati barem dio vlastitog programskog koda.

Ukoliko se na bilo kojoj razini smotre softverskih radova utvrdi da je uËenik u cijelosti uzeo tui rad bit Êe

diskvalifi ciran i kaænjen zabranom nastupanja na minimalno 1 (jednu) godinu.

Za izradu rada uËenici mogu koristiti bilo koju njima dostupnu raËunalnu platformu. Povjerenstvo

(dræavno i æupanijsko) imenuje struËna povjerenstva koja Êe pratiti predstavljanje i vrednovati radove.

StruËna povjerenstva koja Êe pregledavati radove na smotri vrednovat Êe radove prema sljedeÊim

elementima:

∑ izvornosti izbora teme i razine inventivnosti, te stvaralaËkom umijeÊu

∑ sloæenosti izraenoga rada

∑ udjelu vlastitog koda

∑ uËinkovitosti korisniËkog suËelja

∑ nastupu uËenika pri predstavljanju rada

∑ tehniËkoj izvedbi i cjelovitosti priloæene dokumentacije

∑ doprinosu tehniËkom razvoju

∑ moguÊnosti primjene rada

∑ stupnju doraenosti rada

∑ ocjeni sudionika u pojedinoj kategoriji smotre (po moguÊnosti)

(Svi uËenici na smotri u svojoj kategoriji ocjenjuju svaki rad /osim svoj/, na temelju Ëega se dobije

prosjeËna ocjena svakoga rada koja vrijedi kao ocjena jednoga dodatnog Ëlana povjerenstva. Za provoenje

ocjenjivanja odgovoran je predsjednik toga povjerenstva.)

Predstavljanje rada treba trajati oko petnaest (15) minuta za osnovnoπkolsku i oko dvadeset (20) minuta

za srednjoπkolsku skupinu. NazoËan moæe biti i mentor pod Ëijim je nadzorom rad izraen, ali se ne smije

ukljuËivati u predstavljanje rada.

Æupanijska povjerenstva mogu iz svake æupanije predloæiti Dræavnom povjerenstvu najbolje odabrane

radove sa æupanijskih smotri iz svake skupine (osnovnoπkolske i srednjoπkolske), koji imaju potpunu

dokumentaciju i zadovoljavaju ostale zahtjeve ovoga programa i pravila smotre.

Æupanijska povjerenstva predloæene radove ne svrstavaju u ljestvice poretka.

Predloæene radove sa æupanijskih smotri æupanijska povjerenstva su duæna u roku 2 dana po zavrπetku

smotri preporuËenom poπtom poslati Dræavnom povjerenstvu, a predloæene liste radova odmah po

zavrπetku smotre e-mailom.

Æupanijska povjerenstva duæna su izvijestiti uËenike da radovi predloæeni za Dræavnu smotru ne moraju

nuæno biti i pozvani na Dræavnu smotru.

Ako povjerenstva za izbor radova za Dræavnu smotru ne mogu instalirati neki softverski rad, hitno

javljaju uËeniku ∑ autoru, koji u roku od 2 /dva/ dana mora osigurati instalaciju ranije poslanog softverskog

rada ili ispada iz konkurencije.

Page 164: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

163

Æupanijsko povjerenstvo ne smije predloæiti rad koji je veÊ predstavljen na nekom tehniËkom ili

inovatorskom sajmu ili drugoj æupanijskoj ili Dræavnoj smotri. Ukoliko se to dogoditi, takav rad Êe biti

diskvalifi ciran.

Od predloæenih radova struËna povjerenstva Dræavnog povjerenstva za smotru Êe odabrati 15 najboljih

radova iz svake skupine (osnovnoπkolske i srednjoπkolske) i pozvati ih na Dræavnu smotru.

UËenici natjecatelji u programiranju koji sudjeluju na Dræavnom natjecanju i istovremeno imaju rad

koji je predloæilo æupanijsko povjerenstvo, a nije meu pozvanima na Dræavnu smotru, mogu se pridruæiti i

Dræavnoj smotri softverskih radova izvan konkurencije.

Autori softverskih radova koji nisu dostavili instalacijske verzije na disketi ili CD-u s potpunim vlastitim

izvornim kodom softverskoga rada te s nepotpunom i neispravnom potrebnom dokumentacijom neÊe uÊi

u izbor za Dræavnu smotru softverskih radova.

Organizator mora upozoriti uËenike da Êe za predstavljanje radova na smotri biti dostupna samo PC

kompatibilna raËunala, a uËenik se mora pobrinuti da sam osigura svako drugo raËunalo i svu dodatnu

opremu. U izradi rada koji je prijavljen za Dræavnu smotru smiju sudjelovati do tri uËenika, ali Êe na

Dræavnu smotru biti pozvana najviπe dva uËenika.

Doraeni radovi, koji su se pojavljivali ranijih godina, ne mogu sudjelovati u sluæbenoj konkurenciji,

ali mogu biti predstavljeni izvan konkurencije, s tim da troπkove puta i boravka na smotri ne snosi

organizator.

Radovi na Dræavnoj smotri se ne svrstavaju u ljestvice poretka, veÊ struËna povjerenstva meu

predstavljenim radovima u svakoj kategoriji izdvajaju, nagrauju i pohvaljuju one radove koji se prema

navedenim kriterijima posebno istiËu. Najbolji radovi bit Êe nagraeni i predstavljeni, ovisno o tehniËkim

moguÊnostima, na zavrπnoj sveËanosti smotre, koja Êe se odræati zajedno sa zavrπnom sveËanosti

natjecanja.

Nagrade i priznanjaSvi uËenici, sudionici Dræavnoga natjecanja i smotre i njihovi mentori dobit Êe priznanja odnosno

zahvalnice Zavoda za πkolstvo Republike Hrvatske i Hrvatskoga saveza informatiËara.

Na kraju natjecanja proglasit Êe se i nagraditi po razredima ukupno najuspjeπniji osnovnoπkolci,

posebno za programski jezik LOGO, a posebno za BASIC/PASCAL i na kraju i natjecanja srednjoπkolaca

proglasit Êe se i nagraditi po razredima ukupno najbolji iz prvoga i drugoga dana natjecanja zajedno. Radi

potreba pozivanja na HIO objaviti Êe se i ukupne rang liste za I. i II. podskupinu srednjoπkolaca.

Takoer Êe se proglasiti najbolji softverski radovi. »etiri softverska rada bit Êe nagraena, te Êe njihovi

autori dobiti diplome i nagrade, a Ëetiri rada Êe biti pohvaljena, te Êe njihovi autori dobiti pohvale.

Diplome/pohvale Êe dobiti i autori nagraenih/pohvaljenih radova, koji nisu prisustvovali predstavljanju

na Dræavnoj smotri.

Po zavrπetku natjecanja na Hrvatskoj informatiËkoj olimpijadi proglasit Êe se i nagraditi tri najuspjeπnija

srednjoπkolca, koja Êe dobiti i medalje.

Na kraju svih natjecanja srednjoπkolaca proglasit Êe se 6 do 8 najboljih srednjoπkolaca, koji Êe biti

Page 165: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

164

pozvani na izborne pripreme, radi konaËnog izbora reprezentacije za odlazak na meunarodna natjecanja.

Hrvatski savez informatiËara najbolje Êe sudionike u obje kategorije, ali samo s natjecanja, nagraditi

osmodnevnim besplatnim boravkom u Kampu mladih informatiËara Hrvatske 2006. (u skladu s

moguÊnostima).

Prijedlog Ëlanova dræavnog povjerenstva za provedbu natjecanja i smotre softverskih

radova iz informatike-raËunalstva1. dr. sc. Igor Urbiha, prof., TehniËko VeleuËiliπte u Zagrebu, Konavoska 2, Zagreb, predsjednik

2. mr. sc. Ivana TurËiÊ PrstaËiÊ, Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske, BadaliÊeva 24, Zagreb, tajnica

3. Snjeæana Barabaπ SerπiÊ, prof., III. gimnazija, K. Firingera 14, Osijek; Ëlan

4. Predrag Broanac, dipl. ing., V. gimnazija, KlaiÊeva 1, Zagrab; Ëlan

5. Gojko BukviÊ, prof., Gimnazija Franje PetriÊa, Obala Kneza Trpimira 26, Zadar; Ëlan

6. Milan KoraÊ, dipl. ing., TehniËka πkola R. BoπkoviÊa, GetaldiÊeva 4, Zagreb; Ëlan

7. Elena Krelja-KureloviÊ, Gimnazija i strukovna πkola Jurja Dobrile, Pazin, ©etaliπte

pazinske gimnazije 11

8. Kreπimir Malnar, apsolvent - diplomant PMF-a, BijeniËka 30, Zagreb; Ëlan

9. Zlatka MarkuËiË, prof., XV. gimnazija, Jordanovac 8, Zagreb; Ëlan

10. mr. sc Mladen Pregrad, dipl. ing., XV. gimnazija, Jordanovac 8, Zagreb; Ëlan

11. Alen Spiegl, dipl. ing., Ured dræavne uprave Krapinsko-zagorske æup., Magistratska 1, Krapina; Ëlan

12. Ivo ©eparoviÊ, dipl. ing., Hrvatski savez informatiËara, Dalmatinska 12, Zagreb

13. Davor ©okac, Osnovna πkola Valpovo, Valpovo

14. Æana Æanko, Osnovna πkola Mejaπi, Split, Mejaπi bb

15. Fredi Glavan, prof., Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske, Podruænica Rijeka, Trpimirova 6, Rijeka

16. Renata IvankoviÊ, prof., Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske, Podruænica Osijek, Strossmayerova

6/1, Osijek

17. Sani DuæeviÊ, prof., III. gimnazija, Matice Hrvatske 11, Split

18. Mate »aluπiÊ, prof., O© Milke Trnine, ©kolska 10, Kriæ

19. Goran JanËov, prof., O© Nova RaËa, Trg Stjepana RadiÊa 54, Nova RaËa

Literatura

LOGO

I. Kniewald, Logo, Multigraf, Zagreb, 1995.

I. Kniewald, Logo 4.0, Alfej, Zagreb, 1999.

M. Grinfeld-Gradiπki, Logo programiranje I., vlastito izdanje, Zagreb, 1998.

M. Grinfeld-Gradiπki, Logo programiranje II., vlastito izdanje, Zagreb, 1998.

B. Hrpka, Logo 4.0 ∑ PriruËnik za uËenike, Pentium, Vinkovci, 1997.

F. Glavan, MSW Logo poËetnica naprednog programiranja, Alfej, Zagreb, 2000.

http://logo.dir.hr/logo

Page 166: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

165

http://www.softronix.com/logo.html

http://www.ringsurf.com/netring?ring=logoring;action=list

http://www.hsin.hr ∑ zbirka rijeπenih zadataka s opisima algoritama

BASIC

Z. BagariÊ, BASIC ∑ uvod u programiranje, Pentium, Vinkovci, 1997.

S. SerπiÊ, Zbirka rijeπenih zadataka za BASIC, Pentium, Vinkovci, 1996.

I. Kniewald, Programski jezik QBASIC, Alfej, Zagreb, 1998.

http://www.hsin.hr ∑ zbirka rijeπenih zadataka s opisima algoritama

PASCAL

V. Mesar, Slobodno programirajte u Pascalu, HSIN, Zagreb, 2002.

V. Mesar, P. Broanac, Slobodno programirajte u Pascalu ∑ zbirka rijeπenih zadataka, HSIN, Zagreb,

2002.

N. Wirth, Pascal ∑ User Manual and Report, Springer-Verlag, 1974.

G. BukviÊ, Turbo Pascal, ©kolska knjiga, Zagreb, 1995.

R. Sedgewick, Algorithms, Addison-Wesley, 1988.

http://www.hsin.hr ∑ zbirka rijeπenih zadataka s opisima algoritama

C

B. W. Kernighan, D. M. Ritchie, The C Programming Language, Prentice Hall, Inc., 1988.

R. Vulin, Zbirka rijeπenih zadataka u C-u, ©kolska knjiga, Zagreb, 1995.

Lj. MiletiÊ, S. Grabusin, Zbirka rijeπenih zadataka u C-u, Pentium, Vinkovci, 1996.

D. ObradoviÊ, K. Malnar, Rijeπeni zadaci s algoritmima u C-u, HSIN, Zagreb, 1996.

R. Sedgewick, Algorithms in C, Addison-Wesley, 1990.

B. W. Kernighan, R. Pike, The Practice of Programming, Addison-Wesley, 1999.

http://www.hsin.hr ∑ zbirka rijeπenih zadataka s opisima algoritama

C++

Bjarne Stroustrup, The C++ Programming Language (Special 3rd Edition)

Julijan ©ribar i Boris Motik, Demistifi cirani C++ (2. izdanje), Element, Zagreb, 2001.

Nicolai M. Josuttis, The C++ Standard Library: A Tutorial and Reference

Robert Sedgewick, Algorithms in C++, Parts 1-5: Fundamentals, Data Structures, Sorting, Searching, and

Graph Algorithms (3rd Edition)

http://www.hsin.hr ∑ zbirka rijeπenih zadataka s opisima algoritama

ALGORITMI

T. H. Cormen, C. E. Leiserson, R. L. Rivest, S. Stein, Introduction to Algorithms, The MIT Press, 2001.

Steven S. Skiena, The Algorithm Design Manual, Springer-Verlag New York, Ins., 1998.

Steven S. Skiena, Miguel A. Revilla, Programming challenges, Springer-Verlag New York, Inc., 2003.

Page 167: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

166

A. Shen, Algorithms and Programming ∑ Problems and Solutions, Birkhäuser Boston, 1997.

N. Wirth, Algorithms + Data Structures = Programs, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, 1975.

N. Wirth, Systematic Programming An Introduction, Prentice Hall, 1973.

D. E. Knuth, The Art of Computer Programming, 2nd Edition, Addison-Wesley, Volume 1: Fundamental

Algorithms, 1997.; Volume 2: Seminumerical Algorithms, 1997.; Volume 3: Sorting and Searching, 1998.

H. Papadimitriou, K. Steigltz, Combinatorial optimization ∑ Algorithms and complexity, Dover, PUBNS,

1998.

Z. Michalewicz, D. B. Fogel, How to Solve It: Modern Heuristics, Springer-Verlag Berlin, 1999.

A. Engel, Exploring mathematics with your computer, The Mathematical Association of America, 1993.

http://www.hsin.hr ∑ zbirka rijeπenih zadataka s opisima algoritama

Alati za natjecanje srednjoπkolaca

Free Pascal http://www.freepascal.org/

DJGPP http://www.delorie.com/djgpp/

DEV-C++ http://www.bloodshed.net/devcpp.html

Page 168: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

167

Natjecanje iz povijesti uËenika/ica osnovnih i srednjih πkola

OrganizatoriNatjecanje iz povijesti organizira i provodi Ministarstvo znanosti, obrazovanja i πporta Republike Hrvatske

i Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske u suradnji s organizatorima natjecanja u æupanijama i æupanijskim

struËnim vijeÊima za povijest.

Sjediπte i adresa Dræavnog povjerenstvaZavod za πkolstvo Republike Hrvatske ∑ podruænica Osijek

31 000 Osijek, Strossmayerova 6/1

tajnik Dræavnog povjerenstva: Franjo ËiËak, prof.,viπi savjetnik

telefon: 031/283-422, faks: 031/283-799

e-mail: [email protected]

Vremenik©kolska natjecanja: 21. veljaËe 2006.

Æupanijska natjecanja: 20.oæujka 2006. u 9sati (ponedjeljak)

Dræavno natjecanje: 12. i 13. svibnja 2006. u Bizovcu

Ciljevi∑ motivacija uËenika

∑ popularizacija i unapreivanje nastave povijesti

∑ njegovanje hrvatske povijesne tradicije

∑ druæenje i upoznavanje najboljih uËenika i njihovih mentora

∑ izmjena iskustava nastavnika povijesti

Na natjecanju iz povijesti mogu sudjelovati uËenici/ice VII. i VIII. Razreda osnovne πkole te svi uËenici/ice

srednjih πkola u Republici Hrvatskoj.

Natjecanja se odræavaju na πkolskoj, æupanijskoj i dræavnoj razini.

Kategorije Natjecanje se provodi u dvije kategorije:

a) Pisanom provjerom znanja razliËitim vrstama (tipovima) zadataka na svim razinama natjecanja.

b) Samostalnim istraæivaËkim radom uËenika/ica ili grupe uËenika/ica u VII. i VIII. razredu do

æupanijske razine i uËenika/ica ili grupe uËenika/ica srednjih πkola do dræavne razine.

UËenici/ice mogu sudjelovati u kategoriji a), kategoriji b) ili u obje kategorije.

Page 169: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

168

Kategorija a) ∑ pisana provjera znanja ∑ organizira se u sedam skupina:

1. skupina ∑ VII. razred

2. skupina ∑ VIII. razred

3. skupina ∑ I. razred gimnazije

4. skupina - II. razred gimnazije

5. skupina ∑ III. razred gimnazije

6. skupina ∑ IV. razred gimnazije

7. skupina ∑ uËenici strukovnih πkola

Pisana provjera znanjaTestove za πkolsko natjecanje iz povijesti izrauju πkolski aktivi povijesti ili pojedini nastavnici povijesti,

ako su jedini nastavnici povijesti u πkoli.

Testove za æupanijsko i dræavno natjecanje iz povijesti izrauje dræavno povjerenstvo. Broj bodova

odreuje sastavljaË testa brojem traæenih podataka. Poslovi izrade, umnoæavanje i distribucije ispitnih

materijala ne smiju biti dostupni javnosti.

Æupanijska povjerenstva duæna su u roku od 48 sati po objavljivanju konaËnih rezultata dostaviti

Dræavnom povjerenstvu ljestvicu poretka i testove prvih 5 natjecatelja za svaku skupinu.

Testovi za æupanijsko i dræavno natjecanje izrauju se za svaku skupinu posebno a sadræe po 40 pitanja

od Ëega se 60% pitanja odnosi na nacionalnu povijest a 40% pitanja na svjetsku povijest. U treÊoj skupini

(I. razred gimnazije) sva pitanja se odnose na svjetsku povijest, a u 7. skupini (uËenici strukovnih πkola) sva

pitanja se odnose na nacionalnu povijest. Pitanja za pojedine kategorije natjecanja odnose se na nastavno

gradivo razreda.

Za æupanijsko natjecanje pitanja Êe se, po kategorijama, odnositi na gradivo:

1. skupina ∑ zakljuËno s nastavnom jedinicom: Austro-Ugarska nagodba

2. skupina - zakljuËno s nastavnom jedinicom: Kraj II. svjetskog rata

3. skupina - zakljuËno s nastavnom jedinicom: Rim i njegov uspon u doba republike

4. skupina ∑ zakljuËno s nastavnom jedinicom: Kultura u Hrvata od 12. do 16. stoljeÊa

5. skupina ∑ zakljuËno s nastavnom jedinicom: Zapadna Europa, Engleska i Francuska

6. skupina ∑ zakljuËno s nastavnom jedinicom: Banovina Hrvatska

7. skupina ∑ zakljuËno s nastavnom jedinicom: Razvoj moderne Hrvatske ∑ Ban Ivan MaæuraniÊ.

Za dræavno natjecanje pitanja Êe obuhvatiti Ëitavo gradivo.

Pravo sudjelovanje u πkolskom natjecanju imaju svi uËenici/ice. Na æupanijsko natjecanje prijavljuju

se uËenici/ice koji su ostvarili najbolje rezultate na πkolskom natjecanju. O broju sudionika i provoenju

æupanijskog natjecanja odluku donose æupanijska povjerenstva, odnosno povjerenstva grada Zagreba, o

Ëemu izvjeπÊuju πkole na svom podruËju.

Page 170: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

169

Tijek natjecanjaRjeπavanje testa traje 60 minuta od znaka zvona.

Test se rjeπava iskljuËivo kemijskom olovkom.

NetoËno ili nepotpuno rijeπeni zadaci, kao i naknadno ispravljani odgovori, ne vrednuju se.

Test se ispravlja crvenom kemijskom olovkom, a broj postignutih bodova upisuje se u za to predvieno

mjesto u testu. Test ispravljaju i svojim potpisom toËnost bodovanja potvruju 3 Ëlana æupanijskog

povjerenstva, a na dræavnom natjecanju 2 Ëlana Dræavnog povjerenstva i 1 Ëlan æupanijskog povjerenstva ∑

æupanije domaÊina natjecanja. Sudionici natjecanja, po zavrπenom testiranju, biti Êe upoznati s ispravnim

rjeπenjima.

Samostalni istraæivaËki radovi Kategorija samostalnih istraæivaËkih radova namijenjena je svim uËenicima/icama VII. i VIII. razreda do

æupanijske razine i svim uËenicima srednjih πkola do dræavne razine.

UËenici VII. i VIII. razreda izrauju samostalne istraæivaËke radove s temom iz zaviËajne povijesti.

Radove uËenika πkole u 5 primjeraka trebaju dostaviti æupanijskom povjerenstvu do 20.veljaËe 2006.

godine. »lanovi povjerenstva izabrat Êe 10 najboljih radova koji Êe biti prezentirani tijekom æupanijskog

natjecanja. Najbolji radovi Êe biti nagraeni.

UËenici srednjih πkola izrauju samostalne istraæivaËke radove s temom iz zaviËajne povijesti. Na

razini πkole radove odabiru πkolski aktivi povijesti ili pojedini nastavnici povijesti, ako su jedini nastavnici

povijesti u πkoli i dostavljaju ih æupanijskom povjerenstvu. ©kole su duæne æupanijskom povjerenstvu

dostaviti 5 primjeraka eseja do 20. veljaËe 2006. godine. Æupanijsko povjerenstvo, sukladno uputama,

odabire najbolji rad te esej u 5 primjeraka dostavlja Dræavnom povjerenstvu u roku od 48 sati nakon

objavljivanja rezultata sa æupanijskog natjecanja. Dræavno povjerenstvo organizira natjecanje na dræavnoj

razini ocjenjujuÊi radove prema navedenim kriterijima. Dræavno povjerenstvo ne vraÊa radove pristigle sa

æupanijskih natjecanja. PreporuËamo interdisciplinarni pristup i povezivanje povijesnog istraæivanja sa

zemljopisom, etnologijom, povijesti umjetnosti, knjiæevnosti itd.

Vrednovanje radovaVrednuju se tri segmenta rada: esej, prezentacija i obrana rada. Prezentacija, obrana i vrednovanje rada

moraju biti javni. Povjerenstvo mora osigurati javni prostor i osigurat nazoËnost obrani zainteresiranim

uËenicima i nastavnicima.

Na æupanijskom i dræavnom natjecanju imenovat Êe se povjerenstvo od 5 Ëlanova za vrednovanje

samostalnih istraæivaËkih radova.

Svaki Ëlan povjerenstva neovisno ocjenjuje sva tri navedena segmenta ocjenama od 1 do 5 tijekom

prezentacije i obrane. Kad su prezentirani svi radovi, ocjene se zbrajaju i tako se dobiva konaËna ocjena.

Esej

Esej mora imati 8 do 10 paginiranih stranica pisanih fontom Times New Roman, veliËini 12 i proreda

1,5. Na prvoj stranici mora biti istaknut naslov teme, imena uËenika i mentora, πkola, grad i æupanija. Na

Page 171: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

170

posljednjoj stranici mora biti navedena literatura i izvori. Esej mora imati uvod, razradu teme i zakljuËak u

kojem Êe biti saæeti temeljni rezultati istraæivanja. Naslovi pojedinih poglavlja moraju biti jasno istaknuti.

U sluËaju potrebe, treba koristiti biljeπke na dnu stranice a ne na kraju eseja.

Uz temu je moguÊe priloæiti slikovni materijal, nakon teksta, na najviπe 5 paginiranih stranica. Svaka

ilustracija mora biti opisana. Zbrojeno, esej moæe imati najviπe 15 stranica .

Prezentacija

Prezentacija teme traje najviπe 15 minuta, tijekom kojih treba saæeto izloæiti temeljne rezultate istraæivanja.

Na kraju prezentacije moraju biti jasne slijedeÊe poruke: zaπto je tema vaæna, koliko je bila prisutna u

dosadaπnjem istraæivanjima, kako tom temom moæemo pridonijeti prezentaciji i oËuvanju hrvatskog

kulturnog blaga.

PreporuËamo uËenicima da tijekom prezentacije maksimalno koriste suvremene medije i prezentaciju

putem raËunala.

Obrana rada

»lanovi povjerenstva mogu postaviti ukupno pet pitanja. Ocjenjuje se opÊe znanje uËenika, tj. sposobnost

kontekstualizacije prezentirane teme u πiri povijesni sklop. Ukoliko je neki vaæan segment same teme ostao

nedovoljno istraæen ili prezentiran, povjerenstvo moæe traæiti dodatna pojaπnjenja.

Ustroj povjerenstvaÆupanijska povjerenstva za povijest imaju predsjednika, tajnika i Ëlanove (najmanje tri). Svi se imenuju iz

redova uËitelja i nastavnika povijesti, a na prijedlog voditelja æupanijskih struËnih vijeÊa za povijest.

»lanovi prosudbenih povjerenstava ne mogu biti mentori/ice uËenika/ica natjecatelja, ni Ëlanovi

povjerenstva za odabir zadataka.

Dræavno povjerenstvo ima predsjednika, tajnika i Ëlanove. Imenuje ga ministar prosvjete i πporta na

prijedlog Zavoda za πkolstvo.

NatjecateljiNa dræavnom natjecanju sudjelovat Êe uËenici koji su ostvarili najveÊi broj bodova na æupanijskim

natjecanjima po skupinama, po jedan uËenik za svaku skupinu iz svake æupanije. Iznimno za Grad Zagreb

sudjeluju tri prvoplasirana u svakoj kategoriji kao i dva prvoplasirana samostalna istraæivaËka rada. Za

OsjeËko-baranjsku, Splitsko-dalmatinsku i Primorsko-goransku æupaniju po dva prvoplasirana u svakoj

kategoriji.

Ukoliko dva ili viπe uËenika imaju isti broj bodova, æupanijsko povjerenstvo dodatnim Êe testiranjem

odabrati pobjednika u pojedinoj skupini.

Æupanijska povjerenstva dostavljaju podatke o uËenicima koji su osvojili prvo mjesto po skupinama

Dræavnom povjerenstvu (ime i prezime, razred, naziv πkole, adresa πkole, ime i prezime mentora) u roku

od 48 sati po zavrπetku æupanijskog natjecanja.

æalbe na postupak provedbe πkolskih natjecanja rjeπavaju æupanijska povjerenstva. Æalbe na postupak

Page 172: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

171

provedbe æupanijskog natjecanja rjeπavaju æupanijska povjerenstava u roku od 2 sata nakon objavljivanja

ispravnih odgovora i rezultata natjecanja. Æalbe se rjeπavaju odmah. Nezadovoljni natjecatelji mogu se u

drugom stupnju æaliti Dræavnom povjerenstvu u roku od 48 sati nakon dobivanja odgovora na æalbu od

æupanijskog povjerenstva.

NagradeUËenici koji na dræavnom natjecanju osvoje prvo, drugo i treÊe mjesto dobit Êe nagrade a ostali uËenici

pohvalnice. Svi mentori dobit Êe zahvalnice.

FinanciranjeProvedbu πkolskih natjecanja fi nanciraju πkole.

Provedbu æupanijskih natjecanja fi nanciraju æupanije.

Provedbu dræavnog natjecanja fi nancira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i πporta Republike Hrvatske.

Prijedlog dræavnoga povjerenstva za provedbu natjecanja u znanju povijesti1. Margita MaduniÊ, prof., O© „æitnjak“, Petruπevec 1, Zagreb, predsjednica

2. Franjo »iËak, prof., viπi savjetnik, Zavod za πkolstvo RH, Podruænica Osijek, Strossmayerova 6/I.,

tajnik

3. dr. sc. Josip JurËeviÊ, Instut Ivo Pilar, Trg Marka MaruliÊa 19, Zagreb

4. dr. sc. Stjepan MatkoviÊ, Hrvatski institut za povijest, OpatiËka 10, Zagreb

5. dr. sc. Damir MatanoviÊ, Hrvatski institut za povijest, OpatiËka 10, Zagreb

6. dr. sc. Jasna Turkalj, Hrvatski institut za povijest, OpatiËka 10, Zagreb

7. Zoran VelagiÊ, Filozofski fakultet, L. Jägera 9, Osijek

8. Ljiljana Jambor, prof., O© Augusta Cesarca , II FerenËica 9.a, Zagreb

9. Ivan DukiÊ, prof., Profi l ∑ izvrπni urednik, Kaptol 25, Zagreb

10. Sanjica Samac, prof., O© Vladimira Nazora, Masarykova 21, Virovitica

11. Ratko DuπeviÊ, prof., I. suπaËka hrvatska gimnazija, Gajeva 1, Rijeka

12. Neda KriæanoviÊ, prof., III. gimnazija Split, Matice Hrvatske 11, Split

13. Mara KrznariÊ, prof., Srednja πkola OtoËac, ∆irila i Metoda 2, OtoËac

14. Marija IliπeviÊ, prof., O© „Dr. Franjo Tuman“, Sv. Martina 16, Beli Manastir

15. Miroslav ©aπiÊ, prof., Prirodoslovana πkola Vladimira Preloga, Ulica grada Vukovara 269, Zagreb

16. Dunja Sokolar, prof., XI. O© Slavonski Brod, Naselje A. Hebranga bb, Slavonski Brod

17. Darko BenËiÊ, prof., O© Jabukovac, Jabukovac 30, Zagreb

18. Marijana MarinoviÊ, prof., viπa savjetnica, Zavod za πkolstvo RH, Podruænica Rijeka, Trpimirova 6,

Rijeka

19. Loranda MiletiÊ, prof., viπa savjetnica, Zavod za πkolstvo RH, Brne KrnarutiÊa 13, Zadar

LiteraturaLiteratura za uËenike/ice su svi udæbenici odobreni od Ministarstva znanosti, obrazovanja i πporta.

Page 173: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

172

Natjecanje iz logike i fi lozofi je uËenika/ica srednjih πkola

OrganizatoriNatjecanje iz logike i fi lozofi je organiziraju: Ministarstvo znanosti, prosvjete i πporta Republike Hrvatske,

Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske i Hrvatskog fi lozofsko druπtvo.

Sjediπte i adresa Dræavnoga povjerenstvaZavod za πkolstvo Republike Hrvatske

10 000 Zagreb, BadaliÊeva 24

telefon: 01/36 52 859; faks: 01/36 52 831

Vremenik©kolska natjecanja: do 10. veljaËe 2006.

Meuæupanijska natjecanja: 20. oæujka 2006. u Osijeku, Rijeci, Varaædinu, Kutini, Splitu, Zadru i

Zagrebu

Dræavno natjecanje: 2. i 13. svibnja 2006. Crikvenici

Natjecanje iz logike

CiljeviSvrha je natjecanja iz podruËja logike:

∑ unaprijediti poznavanje logike

∑ zainteresirati uËenike za svladavanje nauka logike kao umijeÊa

∑ motivirati nastavnike za intenzivniji rad s uËenicima

∑ pripremiti uËenike za uspjeπno svladavanje razredbenoga postupka na fakultetima koji zahtijevaju

poznavanje gradiva iz nastavnoga predmeta logike.

Za natjecanje se mogu prijaviti uËenici III. i IV. razreda srednjih πkola koji uËe logiku u redovitom,

izbornom i fakultativnom programu.

NaËin organiziranja1. Nastavnici s podruËja æupanija XVII. i XIX. prijavljuju uËenike do 20. travnja 2006. organizatoru

natjecanja u Splitsko-dalmatinskoj æupaniji.

2. Nastavnici s podruËja æupanija X., XI., XII., XIV. i XVI. prijavljuju uËenike do 20. travnja 2006.

profesoru æeljku Rogini, III. gimnazija, Osijek.

3. Nastavnici s podruËja æupanija VIII., IX. i XVIII. prijavljuju uËenike do 20. travnja 2006. profesoru

Æeljku Bonetiju, Gimnazija Andrije MohoroviËiÊa, Rijeka.

Page 174: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

173

4. Nastavnici s podruËja æupanija II., V. i XX. prijavljuju uËenike do 20. travnja 2006. profesoru ∆irilu

»ohu, Gimnazija Varaædin, Varaædin.

5. Nastavnici s podruËja æupanija III., VI. i VII. prijavljuju uËenike do 20. travnja 2006. profesorici Slavici

RupËiÊ-Duk u Srednjoj πkoli Tina UjeviÊa, Kutina.

6. Nastavnici s podruËja Grada Zagreba prijavljuju svoje uËenike do 20. travnja 2006. u IV. gimnaziju,

Zagreb, Avenija Dubrovnik 36

7. Nastavnici s podruËja æupanija XIII. i XV. prijavljuju uËenike do 20. travnja 2006. u Zadarsku privatnu

gimnaziju s pravom javnosti, Zadar, Kralja Dalmatina 4

8. Nastavnici s podruËja æupanija I. i IV. prijavljuju uËenike do 20. travnja 2006. Upravnom odjelu

ZagrebaËke æupanije, ulica Grada Vukovara 72/IV. i IV. gimnaziji, Zagreb, Avenija Dubrovnik 36

Meuæupanijska natjecanja odræat Êe se prema programu koji Êe sastaviti povjerenstvo za natjecanje iz

logike i fi lozofi je, koje imenuje organizator natjecanja u navedenim æupanijama.

Program natjecanjaZadaci iz programa nastave logike za gimnazije.

LiteraturaSreÊko KovaË, Logika, HSN, Zagreb, drugo i kasnija izdanja

Gajo PetroviÊ, Logika, Element, Zagreb

NagradeSvaki uËenik na dræavnome natjecanju dobiva pohvalnicu, a troje najuspjeπnijih diplome i vrijedne knjige

sponzora.

Natjecanje iz fi lozofi je

Ciljevi∑ unapreivanje poznavanja povijesti fi lozofske misli

∑ poticanje mladih na fi lozofski naËin miπljenja

∑ omoguÊavanje mladima da svoje stavove i uvjerenja izloæe i suoËe sa svojim vrπnjacima i nastavnicima

∑ mentorima i Ëlanovima natjecateljskog povjerenstva

∑ usvajanje za opÊu kulturu kljuËnih fi lozofskih pojmova (nominalno odreenje, povijesno odreenje i

suvremeno odreenje)

∑ motiviranje nastavnika za intenzivniji rad s nadarenim uËenicima

∑ formiranje fi lozofskih krugova pri gimnazijama i srednjim tehniËkim πkolama

∑ uvjeæbavanje kritiËkoga Ëitanja teksta, analize teksta (hermeneutika), pisanje prikaza, osvrta i ocjena

teksta

∑ pripremanje uËenika za uspjeπno svladavanje razredbenog postupka na fakultetima koji zahtijevaju

poznavanje gradiva iz nastavnoga predmeta fi lozofi ja /povijest fi lozofi je.

Page 175: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

174

Za natjecanje se mogu prijaviti uËenici IV. razreda srednjih πkola koji uËe fi lozofi ju u redovitom, izbornom

i fakultativnom programu.

Sadræaj natjecanja

Prijedlog Ëlanova dræavnog povjerenstva za provedbu natjecanja iz logike i fi lozofi je

1. Ivan Bekavac BasiÊ, prof., Zdravstveno uËiliπte, Zagreb, predsjednik

2. Nataπa VuliÊ, prof., Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske, tajnica

3. dr. sc. Ivica MartinoviÊ, Institut za fi lozofi ju, Zagreb

4. dr. sc. Davor Lauc, Filozofski fakultet sveuËiliπta u Zagrebu

5. dr. sc. SreÊko KovaË, Institut za fi lozofi ju, Zagreb

6. Ksenija Matuπ, prof., Gimnazija Bjelovar, Bjelovar

7. mr. sc. ∆iril »oh, Gimnazija Varaædin, Varaædin

8. dr. sc. Berislav ÆarniÊ, Visoka uËiteljska πkola SveuËiliπta u Splitu

9. dr. sc. Iris TiÊac, Filozofski fakultet, Zadar

10. Æeljko Rogina, prof. III. gimnazija Osijek

11 mr. sc. Luciano LukπiÊ, XV. gimnazija, Zagreb

12. mr. sc. Raul RauniÊ, Filozofski fakultet sveuËiliπta u Zagrebu, Zagreb

13. mr. sc. Æeljko Boneta, Gimnazija Andrije MohoroviËiÊa, Rijeka

14. Igor MioπiÊ, prof. Gimnazija Dubrovnik, Dubrovnik

15. Milana Funduk, prof. KlasiËna gimnazija, Zagreb

16. Predsjednik Hrvatskog fi lozofskog druπtva, po funkciji

Natjecanje iz fi lozofi je 2006.

©kolsko

Meuæupanijsko

Dræavno

Filozofi jska antropologija

Aristotel: Politika, Nikomhova etika (odabrana poglavlja)

Filozofi ja njemaËkog idealizma, πkolska knjiga, Zagreb, 1998, str. 113-129I. Kant: Antropologija u pragmatiËkom pogledu,K. Marx: Rani radovi, str. 272-287.Privatno vlasniπtvo i komunizamF. Nietzsce: Ecce homo, Visovac, Zagreb, 1994.

Filozofi ja modernog doba, V. Masleπa, Sarajevo, 1986.Max Scheler: Ëovjek i povijestKarl Loewith: O pitanju fi lozofske antropologijeErnst Kassier: Ogled o Ëovjeku. I. Kriza Ëovjekove samospoznaje; Naprijed, Zagreb, 1978.

Page 176: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

175

Natjecanje iz vjeronauka ∑ vjeronauËna olimpijada Maloga koncila ∑ Maka

OrganizatoriVjeronauËnu olimpijadu provode: Glas koncila ∑ Mali koncil, Kaptol 8, 10 000 Zagreb, telefon: 01/4874-

300, faks: 01/4874-303; e-mail: [email protected]; Nacionalni katehetski ured Hrvatske biskupske

konferencije, Kaptol 18, 10 000 Zagreb, telefon: 01/4873-701, faks: 01/4873-702; e-mail: [email protected];

u suradnji sa Zavodom za πkolstvo Republike Hrvatske i Ministarstvom znanosti, obrazovanja i πporta

Republike Hrvatske.

Sjediπte i adresa Dræavnog povjerenstvaGlas koncila (Mali koncil)

10 000 Zagreb, Kaptol 8, telefon: 01/4874-300

Nacionalni katehetski ured Hrvatske biskupske konferencije

10 000 Zagreb, Kaptol 18, telefon: 01/4873-701

Tajnik dræavnog povjerenstva: Dalibor AdæiÊ, prof.

Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske

10 000 Zagreb, BadaliÊeva 24

telefon: 01/3652-826

Vremenik©kolska natjecanja

OpÊinska, regionalna natjecanja: 8. veljaËe 2006. u 15,00 sati

Æupanijska/meuæupanijska (nadbiskupijska natjecanja): 14. oæujka 2006. u 15,00 sati

Dræavno natjecanje: 8. i 9. svibnja 2006.

Mjesto odræavanja dræavnog natjecanja: Dubrovnik

Tema: S VELIKIM IVANOM PAVLOM II. KROZ XX. STOLJE∆E

Graa za vjeronauËnu olimpijadu izlazit Êe u Malom koncilu u pet nastavaka (od rujna do sijeËnja 2006.) i

biti objavljena na web stranici www.glas-koncila.hr/mak

Zadnji nastavak, koji Êe biti objavljen u sijeËanjskom broju Maloga koncila, bit Êe objavljen u prosincu

2005. na web stranici Maloga koncila.

1. PoËetak: samo 33 dana nakon smrti zapoËeo proces za njegovo proglaπenje blaæenim; datum kada je

umro; æivot, reenje, izbor za papu.

2. Papa i njegovo uËenje: enciklike; neki naglasci njegova uËenja: Marija, obitelj, dijalog s drugim

religijama.

Page 177: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

176

3. Papa i mir u svijetu: inozemna putovanja i poruke za mir, UN, komunizam, Svjetski dan mira.

4. Papa i mladi: utemeljitelj svjetskog dana mladih; Papa i mediji ∑ poruke.

5. Papa i Hrvatska ∑ tri prijateljska pohoda: njegove poruke, hrvatski sveci, priznanje Hrvatske i Bosne i

Hercegovine.

Dræavno povjerenstvo izraivat Êe testove za tri razine natjecanja (opÊinska/regionalna, æupanijska/

meuæupanijska (nad/biskupijska) i dræavno natjecanje.

Sva pitanja koja se budu izraivala za natjecanje trebaju proÊi recenziju.

OpÊe uputeDo 15. prosinca 2005. ©kole trebaju prijaviti broj ekipa za vjeronauËnu olimpijadu Maloga koncila u

Katehetski ured nad/biskupije kojem pripadaju.

Razine natjecanja

a. ©kolska natjecanja©kolsko natjecanje moæe biti pojedinaËno πto znaËi da od svih uËenika koji se prijave nakon provedenog

πkolskog natjecanja sloæi 1 ekipa od Ëetiri uËenika ili ekipno tj. da se veÊ unaprijed mogu sloæiti ekipe koje

Êe se meusobno natjecati.

Nakon provedenog πkolskog natjecanja πkola ima pravo na jednu ekipu koja dalje ide na opÊinsko/

regionalno natjecanje.

©kolska natjecanja treba provesti petnaest dana prije poËetka predvienog termina za opÊinska/

regionalna i druga natjecanja.

©kolska natjecanja provode πkolska povjerenstva koja pripremaju zadatke

Nakon provedenog πkolskog natjecanja Katehetski uredi trebaju do 15. sijeËnja 2006. u Nacionalni

katehetski ured prijaviti broj ekipa tj. ©kola da bi se dobio broj koji je potreban za tisak priznanja koja Êe

biti poslana na Katehetske urede.

Nacionalni katehetski ured prijavljuje broj ekipa po nad/biskupijama u Glas koncila koji izrauje i tiska

priznanja.

b. OpÊinska, regionalna natjecanjaNajbolji uËenici na πkolskim natjecanjima (ekipa) pozivaju se na opÊinska tj. regionalna natjecanja koja se

odræavaju u dane za to predviene Pravilnikom o natjecanju Zavoda za πkolstvo RH.

Zadatke za natjecanje priprema Dræavno povjerenstvo koje svakom Katehetskom uredu dostavlja jedan

primjerak zadataka s rjeπenjima, obavijesti i upute za organiziranje natjecanja. Katehetski ured pojedine

nad/biskupije duæan je dostaviti opÊinskom odboru nekoliko dana prije natjecanja jedan primjerak

zadataka s rjeπenjima, obavijesti i upute za organiziranje natjecanja. OpÊinski odbor treba umnoæiti

zadatke u potrebnom broju te ih zapeËatiti prije natjecanja. Priprema i samo natjecanje provode se prema

uputama Dræavnoga povjerenstva. Natjecanja se odræavaju istovremeno u svim nad/biskupijama.

Page 178: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

177

c. Æupanijska/meuæupanijska, nad/biskupijska natjecanjaOvo natjecanje organizira æupanijski odbor u suradnji s Katehetskim uredom pojedine nad/biskupije.

Na njega dolaze ekipe koje su ostvarile najbolje rezultate na opÊinskim tj. regionalnim natjecanjima.

Zadatke za natjecanje priprema Dræavno povjerenstvo koje svakom Katehetskom uredu dostavlja jedan

primjerak zadataka s rjeπenjima, obavijesti i upute za organiziranje natjecanja. Katehetski ured pojedine

nadbiskupije duæan je dostaviti æupanijskom odboru nekoliko dana prije natjecanja jedan primjerak

zadataka s rjeπenjima, obavijesti i upute za organiziranje natjecanja. Æupanijski odbor treba umnoæiti

zadatke u potrebnom broju te ih zapeËatiti prije natjecanja. Priprema i samo natjecanje provode se prema

uputama Dræavnoga povjerenstva. Natjecanja se odræavaju istovremeno u svim nad/biskupijama.

Nakon odræanog natjecanja , æupanijski odbori duæni su dræavnom povjerenstvu dostaviti izvjeπÊa,

potpune ljestvice poretka.

d. Dræavno natjecanjeDræavno povjerenstvo sastavlja zadatke za dræavno natjecanje, organizira ga i provodi. Na dræavnom

natjecanju sudjeluje najuspjeπnija ekipa iz svake nad/biskupije.

Svaka biskupija i nadbiskupija ostvaruje pravo prijaviti na dræavno natjecanje samo 1 ekipu zajedno s

voditeljem.

Svaka ekipa koja dolazi na dræavno natjecanje treba se predstaviti tj. prirediti kratko izlaganje o svojoj

πkoli, nad/biskupiji…

Dræavno povjerenstvo uputit Êe pozive uËenicama/uËenicima koji su stekli pravo sudjelovanja na

adrese njihovih πkola, a ravnatelj je duæan, ispunjavanjem prijave za dræavno natjecanje, prijaviti dolazak

ekipe zajedno s mentorom na Dræavno natjecanje na adresu koja Êe biti naznaËena u pozivu.

Za osvojeno prvo, drugo i treÊe mjesto uËenici dobivaju diplome, a ostali sudionici pohvalnice. Svi

mentori dobivaju zahvalnice.

Æalbeni postupakÆupanijsko i dræavno povjerenstvo obznanjuje privremeni poredak prema postignutim bodovima.

Natjecateljima/icama i njihovim mentorima/icama dopuπten je uvid u zadatke u nazoËnosti Ëlana

povjerenstva. Ako uËenik/ica smatra da njegovi/njezini zadaci nisu korektno vrednovani, moæe podnijeti

æalbu u pisanom obliku povjerenstvu u roku od 30 minuta od objave privremene ljestvice poretka. Nakon

æalbenoga postupka povjerenstvo razmatra prigovor, pisanim putem odgovara na njega i nakon toga æalbe

viπe nisu moguÊe. Na πkolskom i æupanijskom natjecanju prigovor se rjeπava odmah, a na dræavnome

natjecanju Dræavno je povjerenstvo duæno rijeπiti prigovor prije poËetka usmenoga dijela natjecanja i

njegova je odluka konaËna.

NatjecateljiNatjecati se mogu uËenici petih, πestih, sedmih i osmih razreda.

Page 179: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

178

Prijedlog Ëlanova dræavnog povjerenstva vjeronauËne olimpijade malog koncila

2005/2006. (osnovna πkola)1. don mr. Josip Periπ, predstojnik katehetskog ureda Splitsko-makarske nadbiskupije, Poljana kneza

Trpimira 7, 21000 Split, predsjednik

2. Dalibor AdæiÊ, prof., Zavod za πkolstvo RH, BadaliÊeva 24, 10000 Zagreb, tajnik

3. Anita MatkoviÊ, prof. vjerouËitelj, Nacionalni katehetski ured Hrvatske biskupske konferencije,

Kaptol 18, 10000 Zagreb

4. vlË. Nedjeljko PintariÊ, ravnatelj Glasa koncila, Kaptol 8, 10000 Zagreb

5. mr. s. Valerija KovaË, Mali Koncil ∑ Mak, Kaptol 8, 10000 Zagreb

6. Katica RadaËiÊ, prof. vjerouËitelj, O© BijaÊi, Polinovac 8, 21216 Kaπtel Novi

7. don Franjo GlasnoviÊ, prof. vjerouËitelj, O© Skradin, Put kriæa 1, 22222 Skradin

8. Manda s. Karolina MiÊanoviÊ, prof. vjerouËitelj, O© Ivana GunduliÊa, GunduliÊeva 23a 10000 Zagreb

9. Ilija OreπkoviÊ, prof. vjerouËitelj, O© PlitviËka jezera, Mukinje 19, 53231 PlitviËka jezera

10. Marica SarajliÊ, prof. vjerouËitelj, O© OkuËani, Blaæenog kardinala Alojzija Stepinca 5, 35430

OkuËani

11. Vladimir Cesar, prof. vjerouËitelj Katehetski ured Varaædinske biskupije, ZagrebaËka 3,

42000 Varaædin

12. Ana s. Marta ©koriÊ, prof. vjerouËitelj, O© Marina DræiÊa, Volantina 6, 20000 Dubrovnik

13. Loreta Rabar, prof. vjerouËitelj, Gimnazija i strukovna πkola Jurja Dobrile, ©etaliπte Pazinske

gimnazije 11, 52000 Pazin

14. s. Katarina SaganiÊ, prof. vjerouËitelj, O© ∑ SE Dolac, Dolac 12, 51000 Rijeka

15. Marija BilokapiÊ, prof. vjerouËitelj, Katehetski ured Zadarske nadbiskupije, Jurija Biankinija 2, 23000

Zadar

16. Ivna »evra, prof. vjerouËitelj, O© Petra HektoroviÊa, Obala Zrinskih i Frankopana, 21460 Stari Grad

17. Elizabeta CrviÊ, prof. vjerouËitelj-mentor, O© Krsto Frankopan, Frankopanska 40, p.p. 26, 51500 Krk

18. Ana Volf, prof. vjerouËitelj, O© Ivana MaæuraniÊa, Vatrogasna 5, 32000 Vinkovci

Page 180: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

179

Natjecanje iz vjeronauka ∑ vjeronauËna olimpijada uËenika/ica srednje πkole

OrganizatoriVjeronauËnu olimpijadu provode: Glas Koncila ∑ Mali koncil, Kaptol 8, 10 000 Zagreb, telefon: 01/4874-

300, faks: 01/4874-303; e-mail: [email protected]; Nacionalni katehetski ured Hrvatske biskupske

konferencije, Kaptol 18, 10 000 Zagreb, telefon: 01/4873-701, faks: 01/4873-702; e-mail: [email protected];

u suradnji sa Zavodom za πkolstvo Republike Hrvatske i Ministarstvom znanosti, obrazovanja i πporta

Republike Hrvatske.

Sjediπte i adresa Dræavnog povjerenstvaGlas Koncila (Mali koncil)

10 000 Zagreb, Kaptol 8, telefon: 01/4874-300

Nacionalni katehetski ured Hrvatske biskupske konferencije

10 000 Zagreb, Kaptol 18, telefon: 01/4873-701

Tajnik dræavnog povjerenstva: Dalibor AdæiÊ, prof.

Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske

10 000 Zagreb, BadaliÊeva 24

telefon: 01/3652-826

Vremenik∑ πkolska natjecanja: 10. veljaËe 2006. u 15,00 sati

∑ æupanijska/meuæupanijska (nadbiskupijska natjecanja): 16. oæujka 2006. u 15,00 sati

∑ dræavno natjecanje: 15. i 16. svibnja 2006.

Mjesto odræavanja dræavnoga natjecanja: Vukovar

Tema: CRKVA DIJALOGA I OPROSTA

Graa za srednjoπkolsku vjeronauËnu olimpijadu:

Udæbenik za prvi razred srednje πkole Traæitelji smisla

Druga nastavna cjelina: Ëovjek: religiozno biÊe (str. 44-107.)

TreÊa nastavna cjelina: Tajna stvaranja: Govor znanosti i govor vjere (str. 108-142.)

Udæbenik za drugi razred srednje πkole Odvaæni svjedoci

Prva nastavna cjelina: Crkva nastavlja Kristovo djelo (str. 10-56.)

Druga nastavna cjelina: Crkva u povijesti (str. 58-112.)

Page 181: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

180

Prilog Glasa Koncila: Hvala, Ivane Pavle

(dolje navedena tri Ëlanka bit Êe i na web stranici Glasa Koncila: www.glas-koncila.hr)

1. Danijel Labaπ, Tri koraka golorukog hodoËasnika. Ivan Pavao II. u tri pastoralna pohoda Hrvatskoj,

str. 10-18.

2. Darko Grden, Nikada se neÊu umoriti u traæenju zajedniπtva. Ivan Pavao II. i ekumenski i

meureligijski dijalog, str. 32-33.

3. Darko Grden, Prorok novoga tisuÊljeÊa. Ivan Pavao II. i problemi suvremenog ËovjeËanstva,

str. 34-37.

Simpozij: Ivan Pavao II. ∑ poslanje i djelovanje

(dolje navedeni Ëlanci Êe se objavljivati u tiskanom Glasu koncila u brojevima: od 45. do 48. 2005.), a

nakon objavljivanja i na web stranici Glasa Koncila: www.glas-koncila.hr )

4. Æeljko TanjiÊ, Vizija Europe Ivana Pavla II. (Glas Koncila, 45/2005)

5. Danijel Labaπ ∑ Vine MihaljeviÊ, Ivan Pavao II. i mediji druπtvene komunikacije (Glas Koncila,

46/2005)

6. Tomislav Zdenko Tenπek, Ivan Pavao II. i civilizacija ljubavi (Glas Koncila, 47/2005)

7. Valentina MandariÊ, Ivan Pavao II. i mladi (Glas Koncila, 48/2005)

Dræavno povjerenstvo izraivat Êe testove za sve tri razine natjecanja.

OpÊe uputeDo 15. prosinca 2005. ©kole trebaju prijaviti broj ekipa za srednjoπkolsku vjeronauËnu olimpijadu u

Katehetski ured nad/biskupije kojem pripadaju.

Razine natjecanja

a. ©kolska natjecanjaDo 15. sijeËnja 2006. Katehetski uredi trebaju prijaviti broj ekipa po πkolama u Nacionalni katehetski ured

da bi se dobio broj koji je potreban za tisak priznanja koja Êe biti poslana na Katehetske urede.

Nacionalni katehetski ured prijavljuje broj ekipa po nad/biskupijama u Glas koncila koji izrauje i tiska

priznanja.

Zadatke za natjecanje priprema Dræavno povjerenstvo koje svakom Katehetskom uredu dostavlja jedan

primjerak zadataka s rjeπenjima, obavijesti i upute za organiziranje natjecanja. Katehetski ured pojedine

nad/biskupije duæan je dostaviti πkolskom odboru nekoliko dana prije natjecanja jedan primjerak zadataka

s rjeπenjima, obavijesti i upute za organiziranje natjecanja. ©kolski odbor treba umnoæiti zadatke u

potrebnom broju te ih zapeËatiti prije natjecanja. Priprema i samo natjecanje provode se prema uputama

Dræavnoga povjerenstva. Natjecanja se odræavaju istovremeno u svim nad/biskupijama.

Nakon provedenog πkolskog natjecanja πkola ima pravo na jednu ekipu koja dalje ide na æupanijsko/

meuæupanijsko (nad/biskupijsko) natjecanje.

Page 182: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

181

b. Æupanijska/meuæupanijska, nad/biskupijska natjecanjaOvo natjecanje organizira æupanijski odbor u suradnji s Katehetskim uredom pojedine nad/biskupije. Na

njega dolaze ekipe koje su ostvarile najbolje rezultate na πkolskim natjecanjima. Zadatke za natjecanje

priprema Dræavno povjerenstvo koje svakom Katehetskom uredu dostavlja jedan primjerak zadataka s

rjeπenjima, obavijesti i upute za organiziranje natjecanja. Katehetski ured pojedine nad/biskupije duæan

je dostaviti æupanijskom odboru nekoliko dana prije natjecanja jedan primjerak zadataka s rjeπenjima,

obavijesti i upute za organiziranje natjecanja. Æupanijski odbor treba umnoæiti zadatke u potrebnom

broju te ih zapeËatiti prije natjecanja. Priprema i samo natjecanje provode se prema uputama Dræavnoga

povjerenstva. Natjecanja se odræavaju istovremeno u svim nad/biskupijama.

Nakon odræanog natjecanja , æupanijski odbori duæni su dræavnom povjerenstvu dostaviti izvjeπÊa,

potpune ljestvice poretka.

c. Dræavno natjecanjeDræavno povjerenstvo sastavlja zadatke za dræavno natjecanje, organizira ga i provodi. Na dræavnom

natjecanju sudjeluje najuspjeπnija ekipa iz svake nad/biskupije.

Svaka biskupija i nadbiskupija ostvaruje pravo prijaviti na dræavno natjecanje samo 1 ekipu zajedno s

voditeljem.

Svaka ekipa koja dolazi na dræavno natjecanje treba se predstaviti tj. prirediti kratko izlaganje o svojoj

πkoli, nad/biskupiji…

Dræavno povjerenstvo uputit Êe pozive uËenicama/uËenicima koji su stekli pravo sudjelovanja na

adrese njihovih πkola, a ravnatelj je duæan, ispunjavanjem prijave za dræavno natjecanje, prijaviti dolazak

ekipe zajedno s mentorom na Dræavno natjecanje na adresu koja Êe biti naznaËena u pozivu.

Za osvojeno prvo, drugo i treÊe mjesto uËenici dobivaju diplome, a ostali sudionici pohvalnice. Svi

mentori dobivaju zahvalnice.

Æalbeni postupakÆupanijsko i dræavno povjerenstvo obznanjuje privremeni poredak prema postignutim bodovima.

Natjecateljima/icama i njihovim mentorima/icama dopuπten je uvid u zadatke u nazoËnosti Ëlana

povjerenstva. Ako uËenik/ica smatra da njegovi/njezini zadaci nisu korektno vrednovani, moæe podnijeti

æalbu u pisanom obliku povjerenstvu u roku od 30 minuta od objave privremene ljestvice poretka. Nakon

æalbenoga postupka povjerenstvo razmatra prigovor, pismeno odgovara na njega i nakon toga æalbe

viπe nisu moguÊe. Na πkolskom i æupanijskom natjecanju prigovor se rjeπava odmah, a na dræavnome

natjecanju Dræavno je povjerenstvo duæno rijeπiti prigovor prije poËetka usmenoga dijela natjecanja i

njegova je odluka konaËna.

NatjecateljiNatjecati se mogu uËenici prvih, drugih, treÊih i Ëetvrtih razreda srednje πkole.

Page 183: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

182

Prijedlog Ëlanova dræavnog povjerenstva vjeronauËne olimpijade za srednje πkole 1. Dalibor AdæiÊ, prof., , Zavod za πkolstvo RH, BadaliÊeva 24, 10000 Zagreb, tajnik

2. Anita MatkoviÊ, prof. vjerouËitelj, Nacionalni katehetski ured Hrvatske biskupske konferencije,

Kaptol 18, 10000 Zagreb

3. VlË. Nedjeljko PintariÊ, ravnatelj Glasa Koncila, Kaptol 8, 10000 Zagreb

4. Stipo »eko, prof. vjerouËitelj, Instruijska πkola Split, Zrinsko-frankopanska 40, 21000 Split

5. Zvonimir LonËar, prof. vjerouËitelj, Rudarska i kemijska πkola Varaædin, Hallerova aleja 3, 42000

Varaædin

6. Arsen Badurina, prof. vjerouËitelj, Srednja πkola dr. Antuna Barca, Zidarska 4, 51260 Crikvenica

7. Ana StipetiÊ, prof. vjerouËitelj, Gimnazija Bernardina Frankopana, Struga 3, 47300 Ogulin

8. Marija Klanac-JoziÊ, prof. vjerouËitelj, Gimnazija Frnaje PetriÊa, Obala kneza Trpimira 26, 23000

Zadar

9. Jozo Glibo, prof. vjerouËitelj, ObrtniËka πkola, RatarniËka 1, 34000 Poæega

10. Loreta Rabar, prof. vjerouËitelj, Gimnazija i strukovna πkola Jurja Dobrile, ©etaliπte Pazinske

gimnazije 11, 52000 Pazin

11. Slava LucetiÊ, prof. vjerouËitelj, Srednja πkola Hrvatski kralj Zvonimir, Vinogradska 3, 51500 Krk

12. Leon Arsovski, prof. vjerouËitelj-mentor, TrgovaËka πkola, Trg J.F. Kennedya 4, 10000 Zagreb

13. Dejan »aplar, prof. vjerouËitelj, I. Srednja πkola, ©kolska 3, 31300 Beli Manastir

14. Angelina TadiÊ, prof. vjerouËitelj, Ekonomska πkola, Srednji Kono 18, 20000 Dubrovnik

15. fra. Miroslav StojiÊ, prof. vjerouËitelj, predsjednik dræavnog povjerenstva, Gimnazija Antuna

VranËiÊa, 29. listopada 1918. br. 64, 22000 ©ibenik

16. Jadran BaπiÊ, prof. vjerouËitelj, Srednja πkola Bol, Rudina 1, 21420 Bol

17. don mr. Josip Periπ, predstojnik katehetskog ured Splitsko-makarske nadbiskupije, Poljana kneza

Trpimira 7, 21000 Split

Page 184: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

183

Smotra projekata iz podruËja nacionalnog programa odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko graanstvo

OrganizatoriOrganizatori Smotre projekata iz podruËja Nacionalnog programa odgoja i obrazovanja za ljudska prava

i demkratsko graanstvo su Ministrastvo znanosti, obrazovanja i πporta i Zavod za πkolstvo Republike

Hrvatske.

Sjediπte i adresa Dræavnog povjerenstvaZavod za πkolstvo Republike Hrvatske

10 000 Zagreb, BadaliÊeva 24

telefon: 01/3652 999; faks: 01/3652 831

e-poπta: [email protected]

CiljeviZnanja, vrline i vjeπtine koje se stjeËu uËenjem za demokratsko graanstvo i ljudska prava su temelj

cjeloæivotnog uËenja. Neophodni su za ukljuËenost i uspjeπan æivot u suvremenim druπtvima. Oni su

takoer europska i meunarodna obrazovna norma.

Svrha smotre je potaknuti sve sudionike odgojno-obrazovnog procesa na zajedniËko uËenje,

obogaÊivanje znanja, razvijanje vrlina i sposobnosti za stvaranje okruæja u kojem se æive ljudska prava i

odgovornosti i razvija demokratsko druπtvo.

Kontakt osobe

Predπkolski odgoj i obrazovanje

Andreja SiliÊ (e-poπta: [email protected])

Osnovna πkola ( I - IV. razred)

–ura KuluπiÊ (e-poπta:[email protected])

Osnovna πkola (V ∑ VIII. razred)

Sanja Urek, prof. ([email protected])

Srednja πkola

Nataπa VuliÊ, prof. ([email protected])

OpÊe upute

Nevenka LonËariÊ JelaËiÊ, prof., ([email protected])

Page 185: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

184

VremenikSavjetujemo djeËjim vrtiÊima i πkolama da, sukladno Uputama za sudjelovanje u Smotri, do 15. lipnja

2006. izaberu ponajbolji projekt na æupanijskoj/meuæupanijskoj razini. Projekte treba prijaviti Zavodu za

πkolstvo Republike Hrvatske (s naznakom: za Smotru projekata iz podruËja Nacionalnog programa odgoja

i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko graanstvo) najkasnije do 30. lipnja 2006. na zadanom

obrascu (vidi: Prilog 1 ∑ Obrazac 1, Prilog 2 ∑ Obrazac 2). Projekti koji ne pristignu do navedenog datuma

neÊe se uzeti u obzir. Smotra Êe se odræati 4. listopada 2006.

Upute za sudjelovanje u smotri/natjecanju

Sudionici∑ djeca petih i πestih godiπta predπkolskog odgoja;

∑ uËenici razredne nastave osnovnih πkola;

∑ uËenici predmetne nastave osnovnih πkola;

∑ uËenici srednjih πkola.

Projekti iz sljedeÊih tematskih podruËja∑ ljudska prava i demokratsko graanstvo;

∑ europske integracije;

∑ projekt graanin;

∑ kulturoloπko podruËje.

Programske teme1. Predπkolski odgoj

∑ osobna prava i prava drugih;

∑ pravo na zdravu okolinu;

∑ pravo na jezik te Ëuvanje vlastite kulture, ponos i Ëuvanje

baπtine.

2. Razredna nastava

∑ Pravo na zdrav okoliπ ∑ zaπtita voda, zraka, tla, ugroæenih biljnih i æivotinjski vrsta;

∑ Pravo na jezik te njegovanje vlastite kulture ∑ povijesno/kulturna baπtina zaviËaja;

∑ Pravo na igru i slobodno vrijeme ∑ kultura æivljenja;

∑ Pravo djece na zaπtitu od zlostavljanja i zapostavljanja.

3. Osnovna πkola (predmetna nastava) i srednje πkole

∑ ljudska prava i demokratsko graanstvo;

∑ europske integracije;

∑ projekt graanin;

∑ kulturoloπko podruËje.

Svaki projekt djece u djeËjim vrtiÊima, uËenica/uËenika osnovne πkole te uËenica/uËenika srednjih πkola

mora imati sljedeÊe sastavnice:

Page 186: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

185

I. OpÊi podaci:

∑ ime i prezime voditelja projekta;

∑ naziv djeËjeg vrtiÊa/πkole, adresa, telefon, faks, e-poπta;

∑ podaci o djeci u djeËjim vrtiÊima te uËenicama/uËenicima.

II: Opis projekta:

∑ naziv projekta;

∑ tematsko podruËje projekta;

∑ temeljni cilj projekta, naziv i opis pojedinih dionica projekta (prema metodiËkim odrednicama za

provedbu projekata te prema osobitostima za svaku dob);

∑ saæetak postignuÊa projekta.

Opis provedbe projekata

Predπkolski odgoj i obrazovanjeProces odgoja i obrazovanja za ljudska prava u sustavu predπkolskog odgoja ostvaruje se na tri razine:

∑ Cjelokupno ozraËje u kojem dijete æivi u obitelji i vrtiÊu (prostor, ritam æivota, materijalno okruæje

odnosi i interakcije s drugima)

∑ Svakodnevne æivotne situacije (zadovoljavanje osnovnih potreba i dr.)

∑ Planirani poticaji za raznovrsne igre i planirana zbivanja u odgojnoj skupini i vrtiÊu te druπtvenom

okruæju.

U izboru tematike projekta valja polaziti od potreba i moguÊnosti djece i uvaæavati naËela i metode

integriranog razvojnog kurikuluma. Projekt treba imati elemente akcijskog istraæivanja.

1. Izbor teme relevantne za æivot djeteta

Izbor teme se mora temeljiti na intrinziËnoj motivaciji djeteta. Polaziπte je u nekom za djecu vaænom

æivotnom problemu i interesu svojstvenom njihovim razvojnim osobinama. Teme iz podruËja

predπkolskog odgoja i obrazovanja integriraju Ëetiri grupe prava: pravo na preæivljavanje, pravo na

razvojne poticaje, pravo na sudjelovanje i zaπtitna prava;

2. Razvoj projekta

a) Stvaranje materijalnog i interakcijskog okruæja

Osiguranje poticajne materijalne sredine i πto raznovrsnijih izvora znanja. Osigurati timski pristup i

partnersku suradnju svih sudionika projekta: u odgojnoj skupini, unutar vrtiÊa, s roditeljima djece i s

lokalnom zajednicom.

b) Aktivna ukljuËenost djeteta ∑ uËenje Ëinjenjem, informacije iz prve ruke

Rad na projektu odvija se u kontekstu koji potiËe djecu na pregovaranje, suradnju, preuzimanje

odgovornosti za traæenje odgovora, provjeravanje vlastitih otkriÊa i traæenje vlastitih pristupa rjeπavanju

problema.

Iskustva koja djeca stjeËu tijekom projekta moraju biti relevantna za njegov æivot.

c) Kreativno izraæavanje i konstruktivno ponaπanje

Page 187: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

186

NaËin ponaπanja djece u igri i produkti djeËjeg stvaranja (govornog, likovnog, glazbenog i praktiËnog)

sredstvo su motiviranja za dalja istraæivanja, ali i mjerilo rasta i razvoja djeteta te postignuÊa vezanih za

temu projekta.

3. Evaluacija procesa i postignuÊa

Procjenjuje se praktiËna primjena novih znanja i vjeπtina djece. Procjenu obavlja odgojitelj, odnosno

tim koji radi na projektu, na temelju promatranja djeËje igre i stvaranja.

Tijek rada na provedbi projekta uËenika osnovnih i srednjih πkola

Projektna nastava ostvaruje se u najmanje sedam koraka zbog toga da se oËuva demokratska procedura

rjeπavanja problema. Takvo uËenje namijenjeno je uËenicima razredne nastave i predmetne nastave

osnovnih πkola i uËenicima srednjih πkola. Za ostvarenje projekta potrebno je najmanje 15 πkolskih sati.

Svaki sat planira se interdisciplinarno tako da ukljuËuje: Ëitanje, diskusiju, pisanje, analizu podataka,

rjeπavanje problema u malim skupinama, socijalno uËenje, tehnike suradniËkog uËenja, igru uloga,

prouËavanje zakona i Ustava RH, pisanje dopisa, molbi itd.

Procedura se sastoji u tome da uËenici izabiru problem, sustavno ga istraæuju, dokumentiraju i oblikuju

plan rjeπavanja problema. U ostvarivanje projekta ukljuËuju se roditelji i ljudi iz lokalne zajednice koji

mogu pomoÊi u rjeπavanju problema.

1. Izbor problema

Prepoznavanje problema u svojoj sredini kroz osobno iskustvo, razgovor s roditeljima, roacima,

prijateljima, uËiteljima. Raspravljanje i selekcioniranje problema kojim Êe se razred ili skupina baviti

veÊinskim brojem glasova razreda.

2. Istraæivanje problema

ProuËavanje zakona i propisa koji se odnose na problem. Upoznavanje ustavnih odredbi iz podruËja

rjeπavanja problema. PraÊenje tiska i ostalih medija. Koriπtenje biblioteka i Ëitaonica, udæbeniËke

literature, prikupljanje informacija elektronskom poπtom, slaganje dokumentacijskih mapa.

3. Oblikovanje moguÊih rjeπenja problema

Dijeljenje projektne skupine u Ëetiri manje skupine. Svaka skupina raspravlja i oblikuje najbolji naËin

rjeπavanja problema. Utvruju se naËini, pristupi, postupci, identifi ciraju se lokalni nositelji vlasti u Ëije

podruËje rada spada problem i koji mogu pomoÊi u rjeπavanju problema.

4. Izbor najboljeg pristupa rjeπenju problema

Glasnogovornik svake skupine pred cijelim razredom/skupinom obrazlaæe pristup skupine rjeπavanju

problema. Cijeli razred/skupina raspravlja o jakim i slabim stranama ponuenog rjeπenja. Na kraju

razred izabire najuspjeπnije rjeπenje meu ponuenima.

5. Razvoj plana akcije

Projektna skupina razvija plan akcije, odnosno planiranje aktivnosti koje Êe se poduzeti da bi se proveo

plan i doπlo do rjeπenja problema. Projektna skupina izrauje dokumentacijsku mapu rjeπavanja

problema.

6. Predstavljanje plana akcije πiroj zajednici

S planom akcije upoznaju se ostali uËenici, roditelji, razrednici, predstavnici lokalne zajednice. Tako

Page 188: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

187

se stvara pozitivno ozraËje za prihvaÊanje ponuenog rjeπenja problema. Moæe se provesti interna

prezentacija rjeπavanja problema u πkoli pred nastavnicima, uËenicima, na roditeljskom sastanku i

sl. Bit je u tome da uËenici uËvrπÊuju svoje vjeπtine argumentacije, javnog nastupanja, razvijaju svoje

stavove, upoznaju u oËima drugih svoju osobnost.

7. Javno predstavljanje ponuenog rjeπenja problema.

Ponueno rjeπenje problema moæe se prezentirati πiroj skupini uËenika u πkoli, na razini sedmih ili

osmih razreda odreene πkole, na razini cijele πkole itd.

Za prezentiranje izvan πkole potrebno je pomoÊi uËenicima tako da voditelj projekta unaprijed

dogovori odlazak predstavnicima lokalnih vlasti koji su nadleæni za rjeπavanje problema. Moæe se uputiti

obavijesti medijima o mjestu i vremenu susreta s predstavnicima lokalnih vlasti.

Za javnu prezentaciju potreno je pripremiti usmeno obrazlaganje rjeπenja problema te pisano

dokumentiranje ponuenog rjeπenja izradom razrednog portfelja (portfolia), mapama, plakatima i drugim

prikladnim oblicima. Na portfelj (portfolio) se stavljaju samo najreprezentativniji dokumenti (fotografi je,

isjeËci iz novina, Ëlanci zakona, tekstualni zapisi uËenika itd.) prikupljeni i nastali u pojedinim koracima

rjeπavanja problema.

Ukoliko se projektna nastava dobro planira i vodi uËenike k rjeπenju problema, ukoliko im se omoguÊi

kvalitetna procedura u kojoj mogu doÊi do izraæaja sve njihove sposobnosti, stjeËu moguÊnost da u

rjeπavanju problema koriste znanja koja su stekli iz drugih predmeta ∑ povijesti, hrvatskog, stranog jezika,

zemljopisa, matematike…. U pravilu doæive uspjeh u javnosti sa svojim rjeπenjem problema jer nadleæna

tijela najËeπÊe ostanu bez argumenata odbijanja i neprihvaÊanja buduÊi da su uËenici unaprijed sve dobro

osmislili i pripremili odgovore na moguÊa odbijanja i odlaganja i to ne samo verbalno veÊ i dokumentarno

u obliku dokumentacijske mape a takoer su dobro izuËili sve odgovarajuÊe propise. To mogu biti

prijedlozi da se postavi semafor na prometnici kojom prelaze do πkole radi njihove sigurnosti i zaπtite,

da se uskladi red voænje javnog prijevoza ako su aci putnici, postavljanje kontejnera da se ne zagauje

okoliπ πkole, ureenje igraliπta i td. Vaæno je istaknuti da oni ne iniciraju rjeπavanje problema veÊ dolaze

s gotovim prijedlogom izvedbe. Doæivljaj uspjeha u ovom podruËju prenosi se na bolje uËenje u drugim

predmetima (doæivljeni uspjeh je izvor motivacije), smanjuje se destruktivan odnos prema sebi i prema

πkoli, iπËezava osjeÊaj bespomoÊnosti, destruktivnu, buntovniËku i kaotiËnu energiji mladih kroz ovakvo

smisleno i svrhovito praktiËno uËenje pretvaramo u pozitivnu, konstruktivnu snagu. A to je ono πto æelimo

pruæiti mladima i preko sudjelovanja u ovoj smotri.

Sadræaj smotre i vrednovanje postignuÊa:I. Pokazna mapa koja se sastoji od Ëetiri spojena hamera (portofolio) i dokumentacijske

mape projekta ∑ format A4 ili A5, a moæe biti zabiljeæen i video zapisom i/ili audio zapisom /

hipermediji.

II. Obrazloæenje i obrana projektnog cilja (do 16 minuta ) ∑ skupina od Ëetiri uËenika pred prosudbenim

povjerenstvom.

Page 189: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

188

Voditelji projektaProjekt vodi/e samo oni voditelji koji su proπli struËnu edukaciju za primjenu Nacionalnog programa

odgoja i obrazovanja za ljudska prava, za aktivne metode uËenja i pouËavanja i projektnu nastavu.

Selekcija projekataIzbor najkvalitetnijih projekata obavit Êe Dræavno povjerenstvo te o rezultatima izbora obavijestiti

voditelje projekata. Izbor Êe se izvrπiti prema sljedeÊim okvirnim kriterijima:

∑ izbor teme i postupak provedbe treba biti u skladu s uputama;

∑ projekt treba imati obiljeæja integriranog razvojnog kurikuluma i uvaæavati zadaÊe i naËela odgoja i

obrazovanja za demokratsko graanstvo i ljudska prava;

∑ u prikazu se daje proces provedbe projekta i postignuÊa vidljivih u promjenama okruæja i ponaπanju

djece i odraslih;

∑ u provedbi i prikazu postignuÊa treba koristiti kreativne naËine izraæavanja djece i odraslih.

Dræavno povjerenstvo za organizaciju i provedbu smotre projekata iz nacionalnog

programa odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko graanstvo1. Nevenka LonËariÊ JelaËiÊ, voditeljica Centra za obrazovanje odraslih, Zavod za πkolstvo RH,

BadaliÊeva 24, Zagreb, predsjednica

1. Renata OzorliÊ DominiÊ, suradnica za CARDS, Zavod za πkolstvo RH, BadaliÊeva 24, Zagreb, tajnica

2. Ante Akmadæa, prof. savjetnik, æeljezniËka tehniËka πkola, PalmotiÊeva 84, Zagreb

3. mr. sc. Jasmina BoæiÊ, IstraæivaËko-obrazovni centar za ljudska prava i demokratsko graanstvo,

Filozofski fakultet SveuËiliπta, Ivana LuËiÊa 3, Zagreb

2. Viπnja Biti, HRT, Hrvatski radio, Prisavlja 3, Zagreb

3. Mira BoæiÊ, predsjednica Udruge ravnatelja predπkolskih ustanova, DjeËji vrtiÊ Ivana BrliÊ MaæuraniÊ,

Cerska 22, Zagreb

4. Vesna Budinski , dipl. uË., Osnovna πkola Ivana Gorana KovaËiÊa, MesiÊeva 35, Zagreb

5. Jelena Gaal, DjeËji vrtiÊ Ciciban, V. VidriÊa 2, Velika Gorica

6. Zdravka Giacometti, HRT, Redakcija Dobro jutro Hrvatska, Prisavlje 3, Zagreb

7. Branimir Katalenac, S© Dugo Selo, FerenËakova bb, Dugo Selo

8. –ura KuluπiÊ, viπa savjetnica, Zavod za πkolstvo RH, BadaliÊeva 24, Zagreb

9. Toni RajkoviÊ, O© ©estine, Podrebernica 13, Zagreb

10. Ksenija Matuπ, prof., Gimnazija Bjelovar, Matice Hrvatske 17, Bjelovar

11. Natalija PalËiÊ, IV. gimnazija Marko MaruliÊ, ZagrebaËka 2, Split

12. Nataπa VuliÊ, Zavod za πkolstvo RH, BadaliÊeva 24, Zagreb

13. Snjeæana RomiÊ, Osnovna πkola Lijepa Naπa, Tuhelj 54, Tuhelj

14. Elvira Skender MiliËeviÊ, Upravna i birotehniËka πkola, Varπavska 17, Zagreb

15. Sanja Urek, dipl. uË., viπa savjetnica, Zavod za πkolstvo RH, BadaliÊeva 24, Zagreb

16. Andreja SiliÊ, prof., viπa savjetnica, Zavod za πkolstvo RH, BadaliÊeva 24, Zagreb

Page 190: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

189

Literatura1. Nacionalni program odgoja i obrazovanja za ljudska prava, Vlada Republike Hrvatske, Nacionalni

odbor za obrazovanje o ljudskim pravima, Zagreb, 1999.

2. Temeljni meunarodni dokumenti iz podruËja odgoja i obrazovanja za ljudska prava, Vlada

Republike Hrvatske, Nacionalni odbor za obrazovanje o ljudskim pravima, Zagreb, 1999.

3. Maleπ, Dubravka i suradnici: Æivjeti i uËiti prava, Zagreb 2003., Filozofski fakultet SveuËiliπta u

Zagrebu, IstraæivaËko-obrazovni centar za ljudska prava i demokratsko graanstvo

4. MarkoËiÊ, Matilda: Igrom do πkole, Udruæenje „Djeca prva“, Zagreb, 2003.

5. Projekt graanin, PriruËnik za nastavnike: http://zavod.skolstvo.htnet.hr

6. Projekt graanin, Udæbenik za uËenike: http://zavod.skolstvo.htnet.hr

7. SpajiÊ-Vrkaπ, V., StriËeviÊ I., Maleπ D., MatijeviÊ M.: PouËavati prava i slobode ∑ priruËnik za uËitelje

osnovne πkole s vjeæbama za razrednu nastavu, Filozofski fakultet SveuËiliπta u Zagrebu, IstraæivaËko ∑

obrazovni centar za ljudska prava i demokratsko graanstvo, Zagreb 2004.

8. LonËariÊ JelaËiÊ, Nevenka: Integracija obrazovanja za ljudska prava i demokratsko graanstvo u

proces uËenja i pouËavanja. Ekspertni seminar, Graz, 18. ∑ 20. studeni 2004.

http://zavod.skolstvo.htnet.hr

9. Kompas: PriruËnik o odgoju i obrazovanju mlaldih za ljudska prava, Europski dom Slavonski Brod,

2004.

10. Slunjski, Edita: Mali profesor, Integrirani razvojni kurikulum, Zagreb 2001.

11. Programsko usmjerenje odgoja i obrazovanja predπkolske djece, 1991.

12. Zbornici regionalnih savjetovanja o predπkolskom odgoju i struËna periodika s tematikom

predπkolskog odgoja

Page 191: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

190

Naziv πkole Adresa πkole

Telefon Faks E-poπta

Ime i prezime voditeljice / voditelja projekta

Broj uËenika u projektnoj skupini

Podaci o uËenicima (ime i prezime, razred)

Naziv projekta

Tematsko podruËje projekta

Cilj projekta

Naziv i opis dijelova projekta

Saæetak projekta (postignuÊa)

Projekt je bio predstavljen

Mjesto Datum

Prilog 1. Obrazac 1.

Obrazac za prijavu projekta

Page 192: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

Naziv djeËjeg vrtiÊa Adresa

Telefon Faks E-poπta

Ime i prezime odgojiteljice / odgojitelja ∑ voditeljice / voditelja projekta

Broj djece u projektu

Podaci o djeci (ime i prezime, godiπte, odgojna / e skupina / e)

Naziv projekta

Tematsko podruËje projekta

Cilj projekta

Naziv i opis dijelova projekta

Saæetak projekta (postignuÊa)

Projekt je bio predstavljen

Mjesto Datum

Prilog 2. Obrazac 2.

Obrazac za prijavu projekta

Page 193: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

192

Natjecanje mladih tehniËara uËenika/ica osnovnih i srednjih πkola

OrganizatoriNatjecanja mladih tehniËara organiziraju i provode: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i πporta Republike

Hrvatske, Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske, Hrvatska zajednica tehniËke kulture, Hrvatski savez

pedagoga tehniËke kulture, nacionalni savezi tehniËke kulture, æupanijski i gradski uredi za prosvjetu,

kulturu, informiranje, πport i tehniËku kulturu, æupanijske i gradske zajednice tehniËke kulture te druπtva i

udruge pedagoga tehniËke kulture.

TehniËke aktivnosti znatno pridonose razvoju stvaralaËkih sposobnosti uËenika, a natjecanja mladih

tehniËara omoguÊuju afi rmaciju darovitih i talentiranih uËenika i time pridonose njihovu ranom

otkrivanju.

Sjediπte Dræavnog povjerenstvaHrvatska zajednica tehniËke kulture

Hrvatski savez pedagoga tehniËke kulture

10 000 Zagreb, Dalmatinska 12

telefon: 01/4848 760, 4848 769

adresa elektroniËke poπte: [email protected]

adresa internetske stranice Hrvatske zajednice tehniËke kulture: www.hztk.hr

Tajnik Dræavnog povjerenstva: Æarko Boπnjak, prof.

Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske

10 000 Zagreb, BadaliÊeva 24

telefon: 01/3652-860, faks: 01/3820-239

1. Razine i vremenik natjecanja1.1. ©kolska ∑ 10. oæujka 2006. godine

1.2. opÊinska odnosno gradska ∑ 7. travnja 2006.

1.3. Æupanijska ∑ 28. i iznimno 29. travnja 2006.

1.4. dræavno ∑ 23. do 27. svibnja 2006. u Kraljevici

Natjecanja i manifestacije, koje iz opravdanih razloga nije moguÊe odræati u isto vrijeme kad i redoviti dio

natjecanja, prema gornjem vremeniku, moraju se odræati prije natjecanja odreenih vremenikom. IzvjeπÊa

o takvim natjecanjima i manifestacijama moraju se dostaviti æupanijskim povjerenstvima najkasnije jedan

dan prije odræavanja natjecanja po redovitom vremeniku

Page 194: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

193

2. Natjecatelji2.1. uËenici osnovnih i srednjih πkola.

2.2. natjecatelji se natjeËu u dvije dobne kategorije: osnovnoπkolci i srednjoπkolci. Iznimno do najviπe

æupanijske razine mogu se natjecati i uËenici niæih razreda osnovne πkole u njima primjerenim

disciplinama, kao cvrËci i krijesnice.

Jedan natjecatelj moæe se natjecati u samo jednom od podruËja natjecanja, odnosno samo u jednoj od

natjecateljskih disciplina.

3. Sadræaj natjecanja

3.1. OpÊa tehniËka podruËja3.1.1. prikaz i obrana izratka ∑ rada (Natjecatelj donosi, prikazuje i obrazlaæe rad i djelovanje modela ∑

izratka iz podruËja natjecanja koje je sam odabrao. S jednim izratkom ∑ radom moæe sudjelovati samo

jedan natjecatelj.)

3.1.2. tehniËko znanje (Rjeπavanje pisanih zadataka ovisno o odabranom podruËju natjecanja.

Natjecatelji rjeπavaju zadatke iz Zbirke zadataka za natjecanja mladih tehniËara, Hrvatska zajednica

tehniËke kulture)

3.1.3. tehniËke vjeπtine (Rjeπavanje praktiËnih zadataka ovisno o odabranom podruËju natjecanja).

3.2. Posebna tehniËka podruËja Natjecatelji se natjeËu s modelima vlastite izrade u skladu s pravilima natjecanja nacionalnih saveza

tehniËke kulture, odnosno odgovarajuÊim meunarodnim pravilima ili izlaæu radove po svojem

slobodnom izboru.

4. PodruËja natjecanja

4.1. OpÊa tehniËka podruËja4.1.1. robotika (Posebna tehniËka znanja iz programa robotike, Prosvjetni vjesnik broj 2, lipanj 1999.,

stranica 231. do 234, program robotike, Glasnik Ministarstva prosvjete i πporta broj 15 od 19. prosinca

1995., stranica 31., priruËnik RobotiÊi ABC-tehnike, autora B. BoraniÊa u nakladi IzdavaËkog odjela

Hrvatske zajednice tehniËke kulture, izradak ∑ model iz podruËja robotike.)

4.1.2. strojarstvo (Posebna tehniËka znanja iz programa obrade kovina, Prosvjetni vjesnik broj 2,

stranica 228., obrada kovina, Prosvjetni vjesnik broj 2, stranica 230., tehniËko crtanje u strojarstvu,

Prosvjetni vjesnik broj 2, stranica 234., izradak ∑ model iz podruËja opÊeg konstruktorstva i strojarstva.)

4.1.3. graditeljstvo (Posebna tehniËka znanja iz programa obrade drva, Prosvjetni vjesnik broj 2.

stranica 229, tehniËko crtanje u graditeljstvu Prosvjetni vjesnik broj 2, stranica 235; udæbenik Obrada

drva i tehniËko crtanje, autori B. Æezlina i F. Kraπ, u nakladi IzdavaËkog odjela Hrvatske zajednice

tehniËke kulture; izradak ∑ model iz podruËja graditeljstva, graditeljskog modelarstva i maketarstva.)

4.1.4. elektrotehnika (Posebna tehniËka znanja iz podruËja elektrotehnike, elektronike, radiotehnike

odnosno telekomunikacija na osnovi programa Hrvatskoga radioamaterskog saveza, Glasnik

Page 195: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

194

Ministarstva prosvjete i πporta broj 15 od 19. prosinca 1995.; TeËaj za radioamatere konstruktore,

stranica 12. i 13., ElektroniËke konstrukcije za amatere, autor Franjo KiËiÊ i Radiotehnika, autor Boæidar

PasariÊ, u nakladi IzdavaËkog odjela Hrvatske zajednice tehniËke kulture; izradak ∑ model ili ureaj iz

podruËja elektrotehnike ili elektronike ili telekomunikacija.)

4.1.5. prometna tehnika (Posebna tehniËka znanja iz podruËja vezanih uz prijevoz i transport ljudi i

tereta, na osnovni vaæeÊeg programa tehniËke kulture za osnovnu πkolu. izradak ∑ model iz podruËja

prijevoza ili transporta ljudi ili tereta.)

Zadaci za sva podruËja natjecanja sastavljaju se na temelju Zbirke zadataka za natjecanja mladih

tehniËara, viπe autora, u nakladi IzdavaËkog odjela Hrvatske zajednice tehniËke kulture te udæbenika

tehniËke kulture za osnovnu πkolu.

4.2. Posebna tehniËka podruËja4.2.1. Natjecanje mladih robotiËara odræava se prema posebnim pravilima Hrvatskog druπtva za

robotiku, a u skladu s ovim pravilima. (Prilog 1)

4.2.2. Natjecanje mladih fotoamatera (Dræavno natjecanje u fototehnici) odræava se prema posebnim

pravilima Hrvatskog fotosaveza (Prilog 2)

4.2.3. Natjecanje zrakoplovnih modelara odræava se po posebnim pravilima Hrvatskog zrakoplovnog

saveza, odnosno prema pravilima FAI. (Prilog 3)

4.2.4. Natjecanje mladih raketnih modelara odræava se prema posebnim pravilima Hrvatskog

astronautiËkog i raketnog saveza, odnosno odgovarajuÊim meunarodnim pravilima. (Prilog 4)

4.2.5. Natjecanje u amaterskoj radiogoniometriji odraæava se prema posebnim Pravilima Hrvatskog

radioamaterskog saveza. (Prilog 5)

5. Provedba natjecanja

5. 1. OpÊa tehniËka podruËjaNatjecanja na svim razinama (πkolska, opÊinska odnosno gradska, æupanijska i dræavno) provode se po

jednakim pravilima i na jednak naËin.

Natjecanja za oba dijela natjecanja provode se u πkolskim uËionicama koje imaju do 15 radnih mjesta.

Za svako podruËje natjecanja treba osigurati posebnu prostoriju. Iznimno se posebni dio moæe izvesti

izvan uËionica na prostoru koji odgovara sadræajima natjecanja. Svaki natjecatelj mora imati svoje radno

mjesto.

Prvi dio natjecanja (2.1.) Natjecatelji prikazuju svoj izradak koji su izradili u πkoli, klubu ili kod kuÊe

i obrazlaæu naËin njegova rada. Izlaganje jednog natjecatelja u pravilu traje do 5 minuta. Redoslijed

izlaganja: po abecedi ili dogovorno.

Sastavni dio izratka je i tehniËka dokumentacija koja sadræi: 1. opis, svrhu i namjenu izratka; 2. crteæe i

sheme; 3. popis i specifi kaciju materijala; 4. funkcionalni opis izratka i 5. upute za rukovanje.

Dimenzije izratka u svim podruËjima su do najviπe 60 x 60 x 60 cm. Iznimno se moæe dopustiti i

poveÊanje jedne od dimenzija ako je to nuæno za funkcioniranje izratka. Za sudjelovanje s takvim izratkom

potrebno je prethodno odobrenje organizatora.

Page 196: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

195

Natjecatelji ne mogu upotrebljavati pribor drugih natjecatelja za vrijeme natjecanja.

Drugi dio natjecanja (2.2.) sastoji se od pisanih zadataka sastavljenih za svako opÊe tehniËko podruËje.

Rjeπavanje pisanih zadataka traje u pravilu jedan πkolski sat.

TreÊi dio natjecanja (2.3) sastoji se od praktiËnih zadataka iz posebnog podruËja koje su natjecatelji

sami izabrali. Trajanje ovog dijela natjecanja odreuje ovisno o sloæenosti praktiËnih zadataka i vremena

potrebnog za njihovo rjeπavanje.

Natjecatelji za jedno podruËje natjecanja istovremeno rjeπavaju zadatke. Jedan natjecatelj moæe se

natjecati samo u jednom podruËju natjecanja.

Za vrijeme natjecanja voditelji se ne smiju nalaziti u prostoru za natjecatelje ni na bilo koji naËin

ometati odvijanje natjecanja.

5.2. Posebna tehniËka podruËjaNatjecanja na svim razinama (πkolska, opÊinska odnosno gradska, æupanijska i dræavno) provode se

po jednakim pravilima i na jednak naËin u prostorijama ili na prostorima koja odgovaraju zahtjevima

odgovarajuÊeg posebnog tehniËkog podruËja.

6. Ocjenjivanje

6.1. OpÊa tehniËka podruËja6.1.1. Ocjenjivanje natjecatelja obavljaju struËna povjerenstva.

6.1.2. Omjer bodova za sva tri dijela natjecanja, orijentacijski su navedeni u tablici:

StruËna Êe povjerenstva na vrijeme izraditi sliËne tablice i pravila ocjenjivanja za svako pojedino

podruËje natjecanja i bit Êe objavljene na internetskim stranicama Hrvatske zajednice tehniËke kulture.

6.1.3. Pri ocjenjivanju rada ∑ izratka ne procjenjuje se sudjelovanje drugih osoba.

Teæiπte ocjenjivanja mora biti nastup natjecatelja i njegovo izlaganje. Posebno se vrednuje: sigurnost

izlaganja, ispravnost tehniËkog izraæavanja, smisao i razumljivost izlaganja.

Pri ocjeni izratka posebno se vrednuje: tehniËka dokumentacija, originalnost rada i uvoenje novoga,

funkcionalnost, svrhovitost rada, primjena tehniËkih pravila i zakonitosti, primjereni materijal i

tehniËko rjeπenje, primjenjivost.

6.1.4. KonaËnu ocjenu izratka i izlaganja za svakog natjecatelja donosi povjerenstvo zajedniËkim

dogovorom svih Ëlanova struËnog povjerenstva. Ocijene li to potrebnim svi Ëlanovi struËnog

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.1.

Izradak (model, maketa, ureaj, sklop, stroj...) i izlaganje o izraenom zadatku

TehniËko znanje (rjeπavanje pisanih zadataka i problema)

TehniËko znanje (rjeπavanje praktiËnih zadataka i problema)

Ukupno

90 bodova

60 bodova

60 bodova

210 bodova

Page 197: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

196

povjerenstva zajedniËki Êe ponovno usporediti izratke i tada odluËiti o konaËnim ocjenama. KonaËne

ocjene iskazuju se na posebnom listu ocjenjivanja.

6.1.5. Ako dva ili viπe natjecatelja ostvare jednaki broj bodova oni zajedniËki dijele odgovarajuÊe mjesto

na rang listi, osim pri izboru sudionika za viπi rang natjecanja. Tada Êe struËno povjerenstvo ponovno

usporediti radove tih natjecatelja i ocjeni za izradak koji ocijene boljim dodati po jedan bod, dva ili viπe

bodova ovisno o broju natjecatelja s jednakim brojem bodova.

6.1.6. Svi natjecatelji moraju biti uz svoje radove za vrijeme izlaganja.

6.1.7. Prigovor na ocjenjivanje podnosi se u pisanom struËnom povjerenstvu najkasnije 30 minuta

nakon πto su objavljeni prvi nesluæbeni rezultati. Ako utvrdi opravdanost prigovora, struËno

povjerenstvo Êe dogovorom svih Ëlanova promijeniti ocjene na koje se prigovor odnosi i objaviti

konaËne rezultate. Odluka struËnog povjerenstva je konaËna.

6.1.8. Svi sudionici natjecanja duæni su pridræavati se pravila natjecanja, uputa organizatora i

primjereno se ponaπati. Osobama koje ne poπtuju pravila, upute organizatora ili se neprimjereno

ponaπaju otkazat Êe se daljnja moguÊnost sudjelovanja.

6.2. Posebna tehniËka podruËjaNatjecatelji se ocjenjuju na osnovi pravila odgovarajuÊeg nacionalnog saveza, odnosno odgovarajuÊih

meunarodnih pravila, koja su priloæena uz ova Pravila.

7. Priznanja, nagrade i diplomeSvi sudionici dobivaju priznanja za sudjelovanje.

Na æupanijskom po tri prvoplasirana, a na dræavnom po pet prvoplasiranih dobivaju diplome s

naznakom podruËja natjecanja i osvojenim mjestom.

Organizator moæe dodijeliti posebna priznanja i nagrade za primjerice najmlaeg sudionika, najbrojniji

klub mladih tehniËara, najvredniju ideju i inovaciju itd.

Najuspjeπniji mladi tehniËari stjeËu pravo sudjelovanja na sliËnim meudræavnim i meunarodnim

natjecanjima. Mladi tehniËari odabrani za sudjelovanje na meudræavnim i meunarodnim natjecanjima

sudjeluju u dodatnim pripremama u organizaciji Hrvatskog saveza pedagoga tehniËke kulture, Hrvatske

zajednice tehniËke kulture i odgovarajuÊeg nacionalnog saveza tehniËke kulture, koji Êe izvrπiti i konaËni

izbor Ëlanova dræavne reprezentacije.

8. ZadaÊe organizatora8.1. ©kolska natjecanja organiziraju i provode povjerenstva koja imenuju uËiteljska vijeÊa iz redova

uËitelja i roditelja uËenika πkole. ©kolska Êe povjerenstva samostalno pripremiti pitanja, zadatke te

odrediti naËin vrednovanja i rangiranja natjecatelja. Nakon odræanih πkolskih natjecanja povjerenstva u

pisanom obliku izvjeπÊuju opÊinska odnosno gradska povjerenstva o sudionicima i rezultatima.

8.2. OpÊinska, gradska i æupanijska natjecanja organiziraju i provode opÊinska, gradska odnosno

æupanijska povjerenstva, koja imenuju nadleæni uredi za prosvjetu, kulturu, informiranje, πport i

tehniËku kulturu na prijedlog zajednica tehniËke kulture opÊine, grada ili æupanije i druπtava pedagoga

Page 198: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

197

tehniËke kulture.

Æupanijska povjerenstva Ëine Ëlanovi druπtava i udruga pedagoga tehniËke kulture, udruga i zajednica

tehniËke kulture te ostale struËne osobe koje mogu pridonijeti uspjeπnijem provoenju natjecanja.

Æupanijska povjerenstva obavijestit Êe na vrijeme, najkasnije do 1. oæujka sva svoja opÊinska odnosno

gradska povjerenstva i dræavno povjerenstvo o svom sjediπtu, mjestu i toËnom vremenu odræavanja

æupanijskog natjecanja i adresu elektroniËke poπte potrebnu za komuniciranje internetom.

Æupanijska povjerenstva pripremaju zadatke za opÊinska, odnosno gradska natjecanja te osiguravaju

prostorne i druge uvjete za odræavanje æupanijskog natjecanja uz svekoliku potporu æupanijskih

zajednica tehniËke kulture i nadleænih ureda za prosvjetu, kulturu, informiranje, πport i tehniËku

kulturu. Zadaci za sva æupanijska natjecanja su jedinstveni i pripremit Êe ih i razaslati dræavno

povjerenstvo natjecanja.

8.3. Organizatori, opÊinska i æupanijska povjerenstva organizirat Êe i prateÊe aktivnosti, kao na primjer

razliËite izloæbe, natjecanja koja nisu predviena ovim pravilima i sliËno, u skladu s potrebama i

aktivnostima mladih tehniËara opÊine odnosno æupanije.

Dræavno povjerenstvo organizirat Êe prateÊe aktivnosti u skladu s potrebama i aktivnostima mladih

tehniËara na podruËju Republike Hrvatske.

8.4. Odmah nakon odræanog æupanijskog natjecanja, a najkasnije do 24.00 sata dana kada je odræano

natjecanje, æupanijska Êe povjerenstva dostaviti dræavnom povjerenstvu elektroniËkom poπtom

izvjeπÊe iskljuËivo u tablicama i u skladu s uputama koje Êe dobiti od dræavnog povjerenstva.

Pisano izvjeπÊe s istim tablicama i rezultatima povjerenstvo Êe dostaviti dræavnom povjerenstvu

redovitom poπtom odmah iduÊeg dana po odræanom natjecanju.

Popis mentora, odnosno pratitelja koje s natjecateljima upuÊuje æupanija, πkola ili zajednica

tehniËke kulture, æupanijska Êe povjerenstva dostaviti zajedno s rezultatima natjecanja, po kljuËu

(broj pratitelja u odnosu na broj natjecatelja) u prethodnom dogovoru s organizatorom dræavnog

natjecanja, Hrvatskom zajednicom tehniËke kulture i Hrvatskim savezom pedagoga tehniËke kulture.

Mentori odnosno pratitelji natjecatelja ponajprije su uËitelji odnosno osobe koje su pripremale uËenike za

natjecanje.

Natjecatelji koji su stekli pravo sudjelovanja na dræavnom natjecanju na temelju osvojenih bodova

na dræavno natjecanje obvezno donose tehniËku dokumentaciju koja sadræi: 1. fotografi ju, opis, svrhu i

namjenu izratka; 2. crteæe i sheme; 3. popis i specifi kaciju materijala; 4. funkcionalni opis izratka i 5. upute

za rukovanje. Opis dokumentacije objavljen je u Ëasopisu ABC tehnike, broj 483, oæujak 2005. godine.

Uz ime svakog natjecatelja ∑ uËenika obvezno treba napisati ime i prezime njegova mentora, odnosno

uËitelja tehniËke kulture, odnosno osobe koja je pripremala uËenika za natjecanje.

IzvjeπÊe se dostavlja elektroniËkom poπtom na adresu:[email protected]

Æupanijskim Êe povjerenstvima na vrijeme biti dostavljeni obrasci i diskete s tablicama za izradu

izvjeπÊa.

Page 199: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

198

9. Odabir natjecatelja za dræavno natjecanje mladih tehniËara

OpÊa i posebna tehniËka podruËja. Pravo sudjelovanja na dræavnom natjecanju stjeËu natjecatelji koji su u pojedinom podruËju (disciplini) i

kategoriji osvojili prvo mjesto na æupanijskom natjecanju.

BonusiBonus apsolutni

Pravo sudjelovanja na dræavnom natjecanju stjeËu natjecatelji koji su u pojedinom podruËju (disciplini)

i kategoriji osvojili drugo mjesto na æupanijskom natjecanju, ako je ta æupanija u tom podruËju

(disciplini) i kategoriji na æupanijskom natjecanju prethodne godine imala apsolutno najveÊi broj

natjecatelja u odnosu na ostale æupanije.

Bonus relativni

Pravo sudjelovanja na dræavnom natjecanju stjeËu natjecatelji koji su u pojedinom podruËju (disciplini)

i kategoriji osvojili drugo mjesto na æupanijskom natjecanju, ako je ta æupanija u tom podruËju

(disciplini) i kategoriji na æupanijskom natjecanju prethodne godine imala relativno najveÊi broj

natjecatelja u odnosu na ostale æupanije. Pod relativnim brojem natjecatelja raËuna se broj natjecatelja

u odgovarajuÊem podruËju (disciplini) i kategoriji podijeljen s brojem πkola u toj æupaniji.

Bonus pobjednika

Pravo sudjelovanja na dræavnom natjecanju stjeËu natjecatelji koji su u pojedinom podruËju (disciplini)

i kategoriji osvojili drugo mjesto na æupanijskom natjecanju, ako je ta æupanija, u tom podruËju

(disciplini) i kategoriji, na dræavnom natjecanju prethodne godine imala pobjednika.

Pravo natjecanja na dræavnom natjecanju stjeËu i treÊe, odnosno Ëetvrto, plasirani natjecatelji, ako su

drugi natjecatelji te æupanije stekli pravo sudjelovanja na dræavnom natjecanju po jednom od bonusa.

10. Dræavno povjerenstvo Dræavno povjerenstvo za provoenje natjecanja imenuje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i πporta na

temelju prijedloga Hrvatske zajednice tehniËke kulture i Hrvatskog saveza pedagoga tehniËke kulture.

Sjediπte Dræavnog povjerenstvaHrvatska zajednica tehniËke kulture

Hrvatski savez pedagoga tehniËke kulture

10 000 Zagreb, Dalmatinska 12

telefon: 01/4848760, 4848769

adresa elektroniËke poπte: [email protected]

Adresa internetske stranice Hrvatske zajednice tehniËke kulture: www.hztk.hr

Osobe za kontakt:

Marija DujmoviÊ, glavna tajnica Hrvatske zajednice tehniËke kulture

telefon: 01/48-48-760 ili 48-48-769

Page 200: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

199

Franjo PavloviÊ, tajnik Hrvatskog saveza pedagoga tehniËke kulture

telefon: 01/20-00-126 ili 098/161-1262

adresa elektroniËke poπte: [email protected]

Drago Labaπ, prof., predsjednik Hrvatskog saveza pedagoga tehniËke kulture

telefon: 042/261-176 ili 091/540-2794

adresa elektroniËke poπte: [email protected]

Prilog 1

PRAVILA ZA Natjecanje mladih robotiËaraHrvatsko druπtvo za robotiku, Zagreb, Dalmatinska 12

Natjecanje mladih robotiËara odvija se prema posebnim pravilima Hrvatskog druπtva za robotiku.

Dodjeljuju se posebne nagrade i diplome za prvo, drugo i treÊe mjesto, po kategorijama i disciplinama.

Pravo na sudjelovanje na dræavnom natjecanju stjeËu pobjednici po dobnim kategorijama, odnosno

drugoplasirani i treÊeplasirani na æupanijskom natjecanju u skladu s bonusima navedenim u 7.1.

Natjecanje mladih robotiËara odræava se u dvije dobne kategorije i iznimno cvrËci i krijesnice do

æupanijske razine.

Dobne kategorije su: osnovnoπkolci i srednjoπkolci.

CvrËci i krijesnice su uËenici od prvog do Ëetvrtog razreda osnovne πkole. CvrËci i krijesnice sudjeluju

u natjecanju robota do najviπe æupanijske razine.

Osnovnoπkolci su uËenici/e petog, πestog, sedmog i osmog razreda osnovne πkole, srednjoπkolci su

uËenici/e srednjih πkola.

Jedan natjecatelj moæe se natjecati u samo jednoj od dobnih kategorija.

Ako natjecatelj ne zapoËne voænju u vremenu koje odredi povjerenstvo za natjecanje tu voænju

natjecatelj ne moæe odvoziti naknadno.

Za vrijeme natjecanja u prostoru za natjecanje smiju se nalaziti samo natjecatelji i Ëlanovi

povjerenstva.

Svaki natjecatelj natjeËe se u sve tri discipline: utrka ruËno voenih robota, utrka robota voenih

osobnim raËunalom i utrka autonomnih robota.

Utrka ruËno voenih robota

Natjecatelji se natjeËu u ruËnom voenju robota labirintom bez primjene raËunala ili uz primjenu

raËunala, s pomoÊu palice za igru (ili s pomoÊu posebnih tipki) ili s pomoÊu ureaja za daljinsko

upravljanje ili primjenom tipkovnice raËunala. Pri tome robot i palica za igru (odnosno posebne tipke)

mogu biti povezani kabelom proizvoljne duljine.

Duljina puta kroz labirint ne moæe biti manja od 10 metara pa Êe natjecatelji voziti svoje robote

odgovarajuÊi broj puta istom stazom, ako nije moguÊe osigurati labirint dovoljne veliËine.

Svaki natjecatelj ima pravo na dva puta po dvije voænje labirintom. Izmeu voænji dopuπteno je

podeπavanje robota. Nakon prve dvije voænje mijenja se izgled labirinta i natjecatelji voze drugu seriju od

Page 201: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

200

po dvije voænje. Vrednuje se bolja voænja u prvoj seriji i bolja voænja u drugoj seriji, a rezultat se dobije tako

da se vremena boljih voænji zbroje.

Utrka robota voenih osobnim raËunalom

Natjecatelji se natjeËu u voenju robota labirintom ili zadanom stazom ili traæe upaljenu æarulju u

odreenom polju ili traæe najtamnije mjesto u odreenom polju i obavljaju sliËne jednostavne zadaÊe u

jednoj ravnini s pomoÊu raËunalnog programa u memoriji raËunala. Pri tome robot i raËunalo mogu biti

povezani kabelom proizvoljne duljine, radio vezom, infracrvenom ili nekom drugom beæiËnom vezom.

ZadaÊa koju Êe roboti obavljati na natjecanjima svih razina bit Êe objavljena mjesec dana prije πkolskih

natjecanja na internet stranicama Hrvatske zajednice tehniËke kulture i Hrvatskog druπtva za robotiku

Svaki natjecatelj ima pravo na dva puta po dvije voænje labirintom. Izmeu voænji odnosno prije

natjecanja dopuπteno je podeπavanje robota na natjecateljskoj stazi. Nakon prve dvije voænje mijenja se

izgled labirinta i natjecatelji voze drugu seriju od po dvije voænje. Vrednuje se bolja voænja u prvoj seriji i

bolja voænja u drugoj seriji, a rezultat se dobije tako da se vremena boljih voænji zbroje.

Ako za vrijeme natjecateljske voænje robot napusti zadanu stazu, vrijeme te utrke raËuna se kao da je

voænja trajala tri minute (180 sekundi), a natjecatelj ne moæe ponoviti tu voænju.

Utrka autonomnih robota

Autonomni roboti kreÊu se labirintom ili zadanom stazom ili traæe upaljenu æarulju u odreenom polju ili

traæe najtamnije mjesto u odreenom polju i obavljaju sliËne zadaÊe u jednoj ravnini. Pri tome roboti ne

smiju biti povezani s raËunalom kabelom, niti se za njihovo voenje moæe koristiti ureaj za daljinsko

upravljanje, niti se moæe koristiti izvorom energije izvan samoga robota.

ZadaÊe koje Êe roboti obavljati na natjecanjima svih razina bit Êe objavljeni mjesec dana prije πkolskih

natjecanja na internet stranicama Hrvatske zajednice tehniËke kulture i Hrvatskog druπtva za robotiku.

Svaki natjecatelj ima pravo na dva puta po dvije voænje labirintom. Izmeu voænji kao i prije natjecanja

dopuπteno je podeπavanje robota na natjecateljskoj stazi. Nakon prve dvije voænje mijenja se izgled

labirinta i natjecatelji voze drugu seriju od po dvije voænje. Vrednuje se bolja voænja u prvoj seriji i bolja

voænja u drugoj seriji, a rezultat se dobije tako da se vremena boljih voænji zbroje.

Ako za vrijeme natjecateljske voænje robot napusti zadanu stazu, vrijeme te utrke raËuna se kao da je

voænja trajala tri minute (180 sekundi), a natjecatelj ne moæe ponoviti tu voænju.

Jedna voænja ne moæe trajati dulje od tri minute. Natjecatelju Ëiji robot zavrπi utrku u vremenu

duljem od tri minute voænja se raËuna kao da je postignuto vrijeme tri minute (180 sekundi).

Natjecatelju Ëiji robot na zavrπi utrku ta voænja raËuna se s vremenom od tri minute (180 sekundi).

Natjecatelju koji ne nastupi u jednoj od tri discipline, ta izostavljena disciplina vrednuje se kao da

robot nije zavrπio utrku u obje voænje, tj. vrednuje se sa dva puta 3 minute (360 sekundi).

Ukupni rezultat natjecanja robota dobije se tako da se vremena sve tri discipline zbroje i bolji je onaj

Ëiji je zbroj vremena u sve tri discipline manji.

Roboti za sve discipline mogu biti izraeni od razliËitih dijelova, dijelova konstrukcijskih kutija

Fischertechnik, Lego, Mehano i drugih.

Natjecatelji (osim cvrËaka i krijesnica) mogu se natjecati iskljuËivo robotima vlastite izrade.

Page 202: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

201

Prilog 2

Pravila natjecanja u fototehniciHrvatski fotosavez, Dalmatinska 12, 10000 zagreb

Natjecanje u fototehnici organizira i provodi Hrvatski fotosavez u sklopu 48. natjecanja mladih tehniËara

2006. godine.

1. NATJECATELJI

Natjecatelji su uËenici osnovnih i srednjih πkola.

Pravo sudjelovanja na Natjecanju mogu ostvariti natjecatelji (po 1 iz osnovne πkole i 1 iz srednje πkole

iz svake æupanije i Grada Zagreba) odlukom struËnog povjerenstva Hrvatskog fotosaveza temeljem ocjene

prijavljenih fotografi ja na natjeËaj na zadanu temu. Eventualno, pravo sudjelovanja na Natjecanju mogu

ostvariti i drugi natjecatelji sukladno toËki 9. OpÊih pravila.

2. SADRÆAJ NATJECANJA

2.1. Izloæba odabranih fotografi ja na zadanu temu

2.1.1. Izloæba

2.1.2. Obrazloæenje rada

2.2. Provjera znanja

2.2.1. Pisana provjera znanja iz fototehnike i povijesti fotografi je (literatura: Hrvatska likovna

enciklopedija, Likovna enciklopedija, OpÊa enciklopedija, priruËnici o fotografi ji, digitalna fotografi ja

2.2.2. Provjera praktiËnih znanja u izradi crno-bijele fotografi je)

2.3. PraktiËni rad ∑ fotoradionica

2.3.1. Snimanje ili izrada fotografskog rada

2.3.2. Obrazloæenje rada

3. PROVEDBA NATJECANJA

3.1. PRVI DIO NATJECANJA sastoji se od obrazloæenja prihvaÊenog rada na izloæbi.

Svaki natjecatelj ima pravo obrazlaganja rada do 5 minuta.

3.2. DRUGI DIO NATJECANJA sastoji se od rjeπavanja pisanih zadataka i provjere praktiËnih znanja u

izradi crno-bijele fotografi je.

Pisani zadaci jednaki su za sve natjecatelje. Rjeπavanje pisanih zadataka traje 45 minuta. Natjecatelji

istovremeno rjeπavaju pisane zadatke.

Provjera praktiËnih znanja u izradi crno-bijele fotografi je organizira se u pripremljenom

fotolaboratoriju. Provjera praktiËnih znanja jednaka je za sve natjecatelje i provodi se po abecedi ili

dogovorno. Svaki natjecatelj ima pravo rjeπavanja zadatka do 6 minuta.

3.3. TRE∆I DIO NATJECANJA ∑ FOTORADIONICA, sastoji se od praktiËnog rada ∑ snimanja

fotoaparatom ili izrade rada nekom od fotografskih tehnika prema zadanoj temi i obrazloæenja (obrane)

rada.

Page 203: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

202

Rad na izloæbi

Obrazloæenje rada na izloæbi

Pisana provjera znanja

Provjera praktiËnih znanja

PraktiËan rad ∑ fotoradionica

Obrazloæenje rada u fotoradionici

35 bodova

15 bodova

25 bodova

25 bodova

35 bodova

15 bodova

Za praktiËni dio zadatak za sve natjecatelje je isti. Za obrazloæenje rada svaki natjecatelj ima na

raspolaganju do 5 minuta.

4. OCJENJIVANJE

4.1. Ocjenjivanje natjecatelja obavlja struËna komisija od tri Ëlana.

4.2. Pri ocjenjivanju rada ∑ izratka ne procjenjuje se sudjelovanje drugih osoba.

4.3. Omjer bodova za natjecanje naveden je u tablici

4.4. Svaki Ëlan komisije vrednuje izradak i izlaganje za sebe i na svom listu ocjenjivanja.

4.5. KonaËnu ocjenu za svakog natjecatelja donosi komisija tako da se ocjene svih Ëlanova komisije

zbroje.

Ukupna ocjena natjecatelja moæe se korigirati dogovorom svih Ëlanova struËne komisije.

KonaËne ocjene iskazuju se na posebnom listu ocjenjivanja.

4.6. Prigovor na ocjenjivanje podnosi se u pisanom obliku struËnoj komisiji najkasnije 30 minuta nakon

πto su objavljeni prvi nesluæbeni rezultati.

Ako utvrdi opravdanost prigovora, struËna komisija Êe dogovorom svih Ëlanova promijeniti ocjene na

koje se prigovor odnosi i objaviti konaËnu odluku.

4.7. Svi sudionici natjecanja duæni su pridræavati se pravila natjecanja, uputa organizatora i primjereno

se ponaπati.

Osobama koje ne poπtuju pravila, upute organizatora ili se neprimjereno ponaπaju otkazat Êe se dalja

moguÊnost sudjelovanja.

5. PRAVILA ZA PRIJAVU FOTOGRAFIJA ZA IZLOÆBU

5.1. Tema izloæbe je: Naslijee.

5.2. Prijave

Fotografi je za izloæbu mogu prijaviti uËenici osnovnih i srednjih πkola te mladi Ëlanovi fotografskih

udruga od navrπenih 19 godina æivota. UËenici πalju fotografi je na natjeËaj putem svojih πkola, udruga

ili samostalno. Prijavom fotografi ja na natjeËaj svaki autor prihvaÊa obvezu da primjerak istovjetne

Page 204: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

203

fotografi je istovremeno dostavi æupanijskom povjerenstvu za provoenje natjecanja mladih tehniËara,

odnosno Grada Zagreba, da bi se izloæbe fotografi ja mogle prirediti u svakoj od æupanija i u gradu

Zagrebu.

5.3. Broj fotografi ja, vrste, formati, oprema

Svaki uËenik ima pravo prijave najviπe 4 rada na zadanu temu (jedan rad moæe biti jedna fotografi ja ili

niz fotografi ja prema osobnoj ideji autora).

Dopuπtene su sve vrste fotografi ja, izraene u bilo kojoj tehnici, bez obzira na format.

Fotografi ja na poleini mora imati podatke sukladno prijavnici.

5.4. Prosudba

StruËno prosudbeno povjerenstvo vrednovat Êe cjelovitost fotografskog rada na zadanu temu:

originalnost pristupa temi, vizualno-likovnu vrijednost, tehniËku umjeπnost.

5.5. Rok za prijavu radova

Rok za prijam fotografi ja je 12. travnja 2006. godine.

5.6. Adresa za slanje radova

Radovi se πalju na adresu: Hrvatski fotosavez, Dalmatinska 12, 10000 Zagreb

6. PRIZNANJA, NAGRADE

Sudionici Natjecanja dobit Êe priznanja i nagrade sukladno OpÊim pravilima.

Dio natjecatelja ostvarit Êe pravo besplatnog sudjelovanja u Ljetnoj fotoradionici Hrvatskog fotosaveza

za mlade 2006.

Organizator moæe dodijeliti i druga posebna priznanja ili nagrade natjecateljima i njihovim uËiteljima

ili mentorima.

7. OSTALO

7.1. Natjecanja na razini πkole, udruge, odnosno gradska ili æupanijska, nisu izluËna za Dræavno

natjecanje u fototehnici na 48. natjecanju mladih tehniËara.

7.2. Hrvatski fotosavez Êe do 24. travnja 2006. obavijestiti æupanijska povjerenstva o odluci o odabiru

sudionika natjecanja u fototehnici.

7.3. Na sva pitanja koja nisu ureena ovim Pravilima primjenjuju se odredbe

Pravila o organiziranju i provoenju 48. natjecanja mladih tehniËara.

7.4. Informacije

Hrvatski fotosavez, telefon/faks: 01/ 48 48 793

Tajnik Hrvatskog fotosaveza Predrag Bosnar

e-mail: [email protected]

Page 205: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

204

Prilog 3

Pravila natjecanja zrakoplovnih modelaraHrvatski zrakoplovni savez, Komisija za zrakoplovno modelarstvo, Dalmatinska 12, Zagreb

4.1. Natjecanje zrakoplovnih modelara odvija se prema pravilima FAI u kategoriji slobodno leteÊih

modela kategorije F1H . Najbolje plasiranim natjecateljima dodjeljuju se nagrade i diplome za prvo, drugo

i treÊe mjesto. Pravo na sudjelovanje na dræavnom natjecanju stjeËu pobjednici, odnosno drugoplasirani

i treÊeplasirani na æupanijskom natjecanju u skladu s tablicom o broju natjecatelja po æupanijama u toËki

7.1.

Dobne kategorije

Svi uËenici do 18 godina starosti, ukljuËujuÊi i one koji u godini odræavanja natjecanja navrπavaju 18

godina. PreporuËaju se dvije dobne skupine, uËenici osnovnih kao prva te uËenici srednjih πkola kao druga

dobna skupina.

Defi nicija modela kategorije F1H

Model jedrilice bez pogona

Karakteristike modela F1H

Maksimalna povrπina krila i horizontalnog stabilizatora: 18 dm2

Minimalna teæina: 220 grama

Maksimalna duæina startnog uæeta pod optereÊenjem od 2 kg 50 metara

Broj modela po natjecatelju: 3

Broj letova

Svaki natjecatelj ima pravo na pet letova (po preporuci Modelarske komisije Hrvatskog zrakoplovnog

saveza predlaæe se sedam letova).

Svaki natjecatelj ima pravo na jedan sluæbeni let u svakom turnusu. Trajanje turnusa ne smije biti kraÊe od

30 minuta ni duæe od 90 minuta.

Defi nicija sluæbenog leta

Natjecatelj ima pravo na maksimalno dva pokuπaja u svakom turnusu

1) vrijeme leta postignuto u prvom pokuπaju osim ako pokuπaj nije uspio ili natjecatelj ima pravo na

ponovljeni let (u tom sluËaju u karton se upisuje 0 (nula) ili vrijeme kraÊe od 20 sekunda)

2) bilo koje vrijeme leta postignuto u drugom pokuπaju ili 0 (nula) ako je pokuπaj ponovno neuspjeπan

Defi nicija neuspjeπnog pokuπaja

1) jedrilica je sletjela sa startnim uæetom

2) trenutak otkvaËivanja se ne moæe toËno uoËiti

3) ako s jedrilice u fazi starta ili leta otpadne bilo koji dio

4) natjecatelj je izgubio kontakt sa startnim uæetom

Page 206: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

205

5) natjecatelj je izgubio kontakt sa startnim uæetom ili je startno uæe preuzeo netko drugi

6) trajanje leta je kraÊe od 20 sekunda

Pokuπaj se moæe ponoviti i u slijedeÊim sluËajevima

1) ako se za vrijeme startanja jedrilica sudari s nekom drugom osobom (ne sa samim natjecateljem)

2) ako se za vrijeme startanja model sudari s drugim modelom koji slobodno leti (ne sa modelom koji se

takoer vuËe)

3) ako se za vrijeme leta model sudari s drugim modelom ili s neËijom sajlom za vuËu (ne sa svojom)

Ukoliko jedrilica nastavi normalno letjeti, natjecatelj ima pravo traæiti da se let zapiπe kao sluæbeni Ëak i

ako to traæi tek na kraju leta.

Trajanje leta

Maksimalno trajanje leta za svaki turnus je 120 sekundi. U sluËaju nepovoljnih meteoroloπkih uvjeta ili

neodgovarajuÊeg poligona, æiri moæe donijeti odluku o skraÊenju trajanja leta. U sluËaju takve odluke,

mora je obznaniti prije poËetka turnusa. Zbog istih razloga æiri moæe smanjiti broj turnusa.

Plasman

Ukupan zbroj svih letova daje poredak natjecatelja.

Ukoliko dva ili viπe natjecatelja ima maksimalni broj bodova, plasman se odreuje dodatnim letovima

(fl y off). Svaki dodatni let (fl y off) se produæuje za 60 sekundi (180; 240...). Vrijeme turnusa dodatnog leta

je 10 minuta. Unutar tog vremena svi natjecatelji dodatnog leta moraju poletjeti i otkvaËiti modele sa

startnog uæeta)

Startanje

Jedrilica se mora ispustiti iz ruku unutar udaljenosti od 5 m od oznake startnog mjesta

Natjecatelj ima pravo na jednog pomoÊnika.

Mjerenje vremena leta

Vrijeme leta se mjeri od trenutka kada se model otkvaËi sa startnog uæeta do dodira sa zemljom ili tvrdim

predmetom.

Startni ureaj

Model mora biti startan startnim uæetom maksimalne duæine 50 metara pod optereÊenjem od 2 kilograma.

U sluËaju da startni ureaj posjeduje napravu za namotavanje natjecatelj ga ne smiju odbaciti. U

sluËaju bacanja rezultat je 0.

Ako je startni ureaj bez ureaja za namotavanje, a ima samo zastavicu ili malu gumenu lopticu, kao

marker, odbacivanje startnog ureaja je dopuπteno.

Za oznaËavanje vremena otkaËivanja, startno uæe mora biti obiljeæeno zastavicom minimalne povrπine

2,5 dm 2.

Page 207: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

206

Mjerenje vremena leta (naputak za mjeritelje vremena)

model se ne smije startati prije signala za poËetak turnusa, niti nakon signala za njegov zavrπetak

∑ mjeritelj vremena treba prije poËetka leta dobro prouËiti izgled modela (boje i oblik) da bi ga sigurno

prepoznao za vrijeme leta

∑ kraj mjerenja vremena leta je:

1. kad model dodirne tlo

2. udari u zapreku zbog koje se let defi nitivno prekida

3. kada ga mjeritelj vremena defi nitivno izgubi iz vida

∑ ukoliko model nestane iza neke zapreke (oblak, drvo, grm, kuÊa…) mjeritelj vremena treba Ëekati

10 sekundi i ako i dalje ne vidi model, prekida sa mjerenjem vremena i oduzima tih 10 sekundi od

izmjerenog vremena

∑ mjeritelj vremena mora cijelo vrijeme ostati unutar kruga od 10 m od oznake startnog mjesta

∑ Ukoliko viπe sluæbenih mjeritelja vremena istovremeno mjeri vrijeme kao sluæbeno vrijeme uzima se

srednja vrijednost izmjerenih rezultata. Vrijeme leta se biljeæi u minutama i sekundama, s time da nema

zaokruæivanja nego se zapisuje zadnja puna sekunda

npr. 1 min 21 s i 9 desetinki se zapisuje kao 1:21

∑ Kod zapisivanja rezultata ne preraËunavati vrijeme u sekunde nego zapisati toËno onako kako je

prikazano na πtoperici ∑ minute i sekunde

npr. 1 min 21 s se zapisuje kao 1:21, a ne kao 81

∑ Iako je let bio pokuπaj, treba ga upisati na startni listiÊ natjecatelja (upisuje se ili 0 ili vrijeme leta ako

je bilo manje od 20 sekunda)

Prilog 4

Pravila natjecanja u raketnom modelarstvuHrvatski astronautiËki i raketni savez, Dalmatinska 12, Zagreb

Natjecanje u raketnom modelarstvu provodi Hrvatski astronautiËki i raketni savez.

Natjecanje u raketnom modelarstvu je pojedinaËno, a pravo sudjelovanja ostvaruju pojedinci prema

pravilniku za organiziranje i provoenje natjecanja mladih tehniËara u Republici Hrvatskoj. Natjecanje se

provodi pojedinaËno za natjecatelje osnovnih i srednjih πkola u kategorijama nacionalne klase u raketnom

modelarstvu S-3-A (rakete s padobranom) i S-6-A (rakete s trakom). Svaki natjecatelj natjeËe se u obje

kategorije, a ukupni plasman se odreuje prema ukupnim rezultatima u obje kategorije.

Svi raketni modeli moraju biti izraeni od nemetalnih dijelova osim metalizirane folije za trake. Model

mora letjeti stabilno i sigurno se prizemljiti s padobranom ili trakom ovisno o kategoriji.

Natjecanje vodi glavni sudac natjecanja i odreuje ispravnost svakog leta. Svaki natjecatelj se natjeËe sa

dva (2) modela u svakoj kategoriji, a lansiraju se tri (3) puta.

Za eventualne dopunske letove u sluËaju istog broja bodova tri prvo plasirana natjecatelja moæe se

koristiti dopunski model.

Page 208: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

207

Modeli koji se koriste na natjecanju su najmanjeg stalnog promjera Ø18 mm. Na natjecanju se koriste

iskljuËivo atestirani modelarski raketni motori totalnog impulsa 2,5 Ns (A) s dozvolom MUP-a Republike

Hrvatske za uporabu.

Svaki raketni model mora se prizemljiti cijeli, tj. tijekom leta ne smije otpasti niti jedan dio (osim Ëepa

za izbacivanje sustava za prizemljenje).

Kategorija S-3-A (raketa s padobranom)

Padobran mora imati najmanje tri niti (konca).

Tijekom prizemljenja modela cijeli pobran mora biti izvan modela i raπirena najmanje tri konca.

Maksimum trajanja svakog od tri leta iznosi 300 sekundi.

Kategorija S-6-A (raketa s trakom)

Traka mora biti minimalne dimenzije 1 : 10 (πirina : duæina), a moæe biti i duæa. Traka mora biti izraena od

elastiËnog materijala i to iz jednog dijela.

Tijekom prizemljenja modela traka mora biti rastvorena cijelom duæinom. Maksimum trajanja svakog

od tri leta iznosi 180 sekundi.

Primjeri izraËuna ukupnog plasmana natjecatelja

Prvoplasirani natjecatelj u pojedinoj kategoriji, buduÊi da je ostvario najviπe sekundi leta, dobiva 100%,

odnosno 1000 bodova, dok ostali natjecatelji dobivaju postotak svojih ostvarenih bodova.

Npr.

Prvoplasirani natjecatelj ostvario je 630 sekundi (u kategoriji S-3-A) tj. osvojio je 100%, a to iznosi 1000

bodova.

Drugoplasirani natjecatelj ostvario je 580 sekundi (u istoj kategoriji) tj. osvojio je 580s /630s x 100 =

92,06 x 10 = 920,60 bodova

Na isti naËin se raËunaju i bodovi u kategoriji S-6-A.

Na kraju natjecanja pobjednik se odreuje zbrojem bodova iz obje kategorije.

Zbog eventualnih nejasnoÊa u Pravilima, molimo Vas da se obratite tajniku HARS-a g. Kreπimiru

Pavleπu, mobitel: 091/ 266 29 44.

Prilog 5

Pravila natjecanja u amaterskoj radiogoniometriji

1. OpÊe odredbe

1.1. Ova pravila vrijede i primjenjuju se na dræavnim, regionalnim, æupanijskim i πkolskim natjecanjima

mladih tehniËara u mladoj radiogoniometriji ( u daljnjem tekstu: ARG ), koje provode Ministarstvo

znanosti, obrazovanja i πporta, Hrvatska zajednica tehniËke kulture, Hrvatski savez pedagoga tehniËke

kulture, Hrvatski radioamaterski savez, æupanijski i gradski uredi za prosvjetu, kulturu, informiranje,

πport i tehniËku kulturu, æupanijske i gradske zajednice tehniËke kulture te druπtva i udruge pedagoga

tehniËke kulture.

Page 209: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

208

1.2. Natjecatelji su uËenici osnovnih i srednjih πkola.

Natjecatelji se natjeËu u dvije dobne kategorije: osnovnoπkolci i srednjoπkolci.

1.3. Prijave natjecatelja dostavljaju se organizatoru u skladu s Pravilima za organiziranje i provoenje

natjecanja mladih tehniËara u Republici Hrvatskoj.

2. Organizacija natjecanja

2.1. Natjecanje se odvija na frekvencijskom podruËju 3.5MHz uz poπtivanje raspodjele koju je odredio 1.

Region IARU-a.

Koriste se odaπiljaËi snage do 50mW s vrstom emisije A1A.

Antena je vertikalno polarizirana i duæine 2 do 5 metara.

Brzina kojom se odaπilje pozivna oznaka je izmeu 30 i 50 znakova u minuti.

2.2. Natjecanje se odvija pod nadzorom sudaËkog æirija, koji Ëine: glavni sudac, koji je i njegov

predsjednik, dva suca na stazi i suci kod pojedinog odaπiljaËa.

Organizator prije poËetka natjecanja odreuje i objavljuje imena Ëlanova sudaËkog æirija.

2.3. Glavni sudac odreuje mjesto na kojem Êe se organizirati natjecanje.

Natjecanje se u pravilu organizira na πkolskom igraliπtu koje moæe biti asfaltirano ili prekriveno travom,

odnosno na nekom drugom prikladnom terenu veliËine 20 x 50 m ili veÊem.

2.4. Pola sata prije samog natjecanja ædrijebom se izvlaËe startni brojevi natjecatelja (redoslijed

startanja).

2.5. Prije poËetka natjecanja, svi natjecatelji odlaæu svoje radiogoniometre na mjesto koje odredi

organizator.

2.6. Na terenu bez prepreka postavlja se tri do pet odaπiljaËa male snage.

2.7. Svi odaπiljaËi emitiraju na istoj frekvenciji jedan po jedan.

2.8. Razmak izmeu pojedinih odaπiljaËa je od 20 do 100 metara.

2.9. Prvi odaπiljaË odaπilje neprekidno Morseovim kodom seriju slova E (jedna toËkica); drugi odaπiljaË

odaπilje neprekidno Morseovim kodom seriju slova I (dvije toËkice); treÊi odaπiljaË odaπilje neprekidno

Morseovim kodom seriju slova S (tri toËkice); Ëetvrti odaπiljaË odaπilje neprekidno Morseovim kodom

seriju slova A (jedna toËkica i jedna crtica); peti odaπiljaË odaπilje neprekidno Morseovim kodom seriju

slova R (jedna toËkica, jedna crtica i jedna toËkica).

2.10. Oko svakog odaπiljaËa postavlja se na tlu plastiËna traka ili trag kredom u prahu (gipsom), tako da

se formira krug polumjera 1,5 metara (promjer 3m) sa antenom u srediπtu).

2.11. Standardno mjesto ima oblik kruga promjera 1 metar i oznaËeno je plastiËnom trakom ili kredom

u prahu (gipsom).

2.12. Na znak suca na stazi, sudac kod odaπiljaËa ukljuËuje i iskljuËuje odaπiljaË.

2.13. Svakom natjecatelju vrijeme traæenja odaπiljaËa ograniËeno je na 10 minuta, ukoliko je staza

dugaËka 200 do 300 metara. U drugim sluËajevima organizator s glavnim sucem odreuje vremensko

ograniËenje prema duæini staze.

2.14. Kada je natjecatelj na startnom mjestu, na oËi stavlja posebne neprozirne naoËale (moæe i povez

za oËi) koje osigurava organizator i na znak suca na stazi okreÊe se nekoliko puta oko vlastite osi

Page 210: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

209

kako bi izgubio osjeÊaj za svoj poloæaj u prostoru. Nakon toga stavlja sluπalice na uπi i ukljuËuje radio

goniometar. Istovremeno se ukljuËuje startni sat i prvi odaπiljaË. Natjecatelj od tog trenutka ima 30

sekundi vremena za ugaanje frekvencije i pripremu za start te on na uzvik suca: SAD kreÊe, a time i

mjerenje vremena.

Sudac na stazi dovodi sljedeÊeg natjecatelja na startno mjesto odmah poslije starta prethodnog

natjecatelja.

2.15. Sudac na stazi mora pratiti natjecatelja kreÊuÊi se paralelno s njim na razmaku do 1 metar rame do

ramena.

Sudac se ne smije kretati ispred natjecatelja.

2.16. Vrijeme se mjeri neprekidno od trenutka starta do (znak startnog sata) do ulaska u krug oko

zadnjeg (ciljnog) odaπiljaËa. Glavni sudac mora mjeriti i prolazna vremena natjecatelja kod svakog

odaπiljaËa u svrhu odreivanja rezultata.

2.17. Kada natjecatelj stupi u oznaËeni krug, ili stopalom stane na crtu, iskljuËuje se prvi odaπiljaË, a na

znak suca na stazi ukljuËuje sljedeÊi odaπiljaË.

2.18. Natjecatelj nastavlja kretanje u smjeru ukljuËenog odaπiljaËa i kada stupi u oznaËeni krug ili

stopalom stane na crtu oko odaπiljaËa, on se iskljuËuje, a na znak suca ukljuËuje se sljedeÊi odaπiljaË, i

tako redom do posljednjeg odaπiljaËa.

2.19. U sluËaju kvara radio goniometra, natjecatelj zavrπava natjecanje. Plasman se u tom sluËaju

odreuje prema broju do tada pronaenih odaπiljaËa. Ukoliko natjecatelj nije stigao do prvog odaπiljaËa

glavni sudac mu moæe omoguÊiti novo start s drugim ureajem, ako se utvrdi da je radiogoniometar

neispravan.

2.20. Kada natjecatelj stupi u oznaËeni krug zadnjeg (ciljnog) odaπiljaËa, zaustavlja se zaporni sat i

oËitava postignuto vrijeme.

2.21. Sudac na stazi koji prati natjecatelja, ne smije mi ni koji naËin pomagati. Prilikom ulaska

natjecatelja u krug oko odaπiljaËa zaustavlja ga uzvikom: STOP ili rukom. Ukoliko natjecatelju prijeti

opasnost da naleti na prepreku sudac na stazi ga zaustavlja rukom i uzvikom: STOP KOREKCIJA.

3. Plasman

3.1. Postignute nesluæbene rezultate objavljuje predsjednik sudaËkog æirija nakon πto svi sudionici

obave natjecanje.

3.2. Rang lista natjecatelja radi se prema postignutom vremenu tako da je najbolji onaj natjecatelj koji je

za obilazak odaπiljaËa trebao najmanje vremena.

Natjecatelju koji je prekoraËio vremensko ograniËenje, plasman se odreuje prema broju pronaenih

odaπiljaËa i postignutom vremenu kod zadnjeg pronaenog odaπiljaËa.

4. Ostale odredbe

4.1. Broj natjecatelja odreuje se sukladno s Pravilima za organiziranje i provoenje natjecanja mladih

tehniËara u Republici Hrvatskoj.

4.2. Eventualna æalba mora se u pisanom obliku izraziti predsjedniku sudaËkog æirija u roku od pola

Page 211: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

210

sata nakon objavljivanja nesluæbenih rezultata, a æalbu rjeπava sudaËki æiri. Odluka sudaËkog æirija je

konaËna.

4.3. Nakon isteka vremena od 30 minuta od objave nesluæbenih rezultata i rjeπavanja eventualnih æalbi,

rezultati postaju sluæbeni.

4.4. Svaki natjecatelj se natjeËe na vlastitu odgovornost. U sluËaju ozljede natjecatelj ne moæe traæiti

odπtetu od organizatora natjecanja.

Informacije: Hrvatski radioamaterski savez, tajnik: Vladimir Severinac, 01/48 48 759

Napomena: Hrvatski radioamaterski savez moæe promijeniti ili dopuniti ova pravila bude li potrebno

usklaivanje s odgovarajuÊim meunarodnim ili domaÊim pravilima.

Prijedlog Ëlanova dræavnog povjerenstva za provedbu 48. natjecanja mladih tehniËara1. Drago Labaπ, prof., Srednja strukovna πkola Varaædin, predsjednik Hrvatskog saveza pedagoga

tehniËke kulture, Zagreb, predsjednik

2. Æarko Boπnjak, prof., viπi savjetnik Zavoda za πkolstvo RH, BadaliÊeva 24, tajnik

3. Borko BoraniÊ, prof., predsjednik Srediπnjeg odbora klubova mladih tehniËara, Zagreb

4. Marija DujmoviÊ, dipl. iur., glavna tajnica HZTK, predsjednica Povjerenstva za struËno tehniËke

poslove, Dalmatinska 12, Zagreb

5. Stjepan AndroliÊ, II. O© Varaædin, predsjednik OcjenjivaËkog povjerenstva za strojarstvo

6. Predrag Bosnar, tajnik Hrvatski fotosavez, predsjednik OcjenjivaËkog povjerenstva za fotografi ju,

Dalmatinska 12, Zagreb

7. Andrija GreguriÊ, prof., O© Otona IvekoviÊa, tajnik Hrvatskog druπtva za robotiku, predsjednik

OcjenjivaËkog povjerenstva za robotiku

8. Branko Hrpka, prof., tajnik Zajednice tehniËke kulture æupanije OsjeËko-baranjske, Osijek,

predsjednik OcjenjivaËkog povjerenstva za graditeljstvo

9. MarËelo MariÊ, prof., O© Kanfanar, predsjednik OcjenjivaËkog povjerenstva za elektrotehniku

10. Æeljko Medved, prof., O© Ivanovec, tajnik Druπtva pedagoga tehniËke kulture Meimurske

zajednice, predsjednik OcjenjivaËkog povjerenstva za prometnu tehniku

11. Davorin Novosel, prof., Srednja ekonomska πkola Katarina Zrinski, predsjednik OcjenjivaËkog

povjerenstva za voænju robotskih kolica

12. Franjo PavloviÊ, tajnik Hrvatskog saveza pedagoga tehniËke kulture, Zagreb

13. Hrvoje Vrhovski, prof., voditelj i organizator informatiËkog obrazovanja u HZTK, Dalmatinska 12,

predsjednik Povjerenstva za obradu rezultata

14. Vesna LendiÊ Kasalo, dipl. iur., viπa upravna savjetnica za tehniËku kulturu, Ministarstvo znanosti,

obrazovanja i πporta RH, Zagreb

15. Ivan Marcijan, predsjednik Povjerenstva za amatersku radiogoniometriju, Zagreb

16. Kreπo Pavleπ, predsjednik Povjerenstva za raketno modelarstvo, Zagreb

17. Damir Kosir, predsjednik Povjerenstva za zrakoplovno modelarstvo, Zagreb

18. Fredi Glavan, viπi savjetnik, Zavod za πkolstvo RH, Podruænica Rijeka

Page 212: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

211

Natjecanje uËenika/ica osnovnih πkola u poznavanju prometnih i sigurnosnih pravila i upravljanja biciklom - Sigurno u prometu

OrganizatoriOrganizatori natjecanja su Ministarstvo znanosti, obrazovanja i πporta Republike Hrvatske, Zavod za

πkolstvo Republike Hrvatske i Hrvatski autoklub.

Sjediπte i adresa Dræavnog povjerenstvaHrvatski autoklub

10 010 Zagreb, Avenija Dubrovnik 44

telefon: 01/ 6611 915

tajnik Dræavnog povjerenstva: æarko Boπnjak, prof

Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske

10 000 Zagreb, BadaliÊeva 24

telefon: 01/38652860, faks: 01/3820-239

Natjecanje “Sigurno u prometu” provodi se za uËenike osnovnih πkola u znanju prometnih i sigurnosnih

pravila (teoretski dio) i upravljanja biciklom na vjeæbaliπtu s toËno utvrenim sadræajem (praktiËni dio

natjecanja).

Natjecanje uËenika dobi od 9 do 12 godina odreeno je Pravilnikom o provedbi natjecanja “Sigurno

u prometu” donesenim na sjednici Upravnog odbora Hrvatskog autokluba i usklaenim s europskim

pravilima natjecanja AIT FIA klubova. Natjecati se mogu samo uËenici dræavljani Republike Hrvatske sa

stalnim prebivaliπtem u Hrvatskoj.

Vremenik1. Natjecanje u osnovnim πkolama i izbor ekipe lokalnog autokluba: do 15. travnja 2006.

2. Natjecanje na razini æupanija i izbor ekipe temeljnog autokluba: do 15. svibnja 2006.

3. Dræavno natjecanje u Biogradu: od 9. do 12. lipnja 2006.

©kolska i æupanijska natjecanjaLokalni autoklubovi HAK-a organizatori su natjecanja na razini osnovnih πkola, a temeljni autoklubovi

organizatori su natjecanja na razini æupanija. Duænost autoklubova je da pravodobno obavijeste ravnatelje

πkola o pripremama za natjecanje “Sigurno u prometu”, koji Êe obavijestiti sve uËenike roene 1994., 1995.

i 1996. godine da bi se mogli ukljuËiti u natjecanje.

Na temelju postignutih rezultata svih sudionika natjecanja, autoklub odreuje ekipu koja Êe ga

zastupati na æupanijskom odnosno dræavnom natjecanju.

Sudjelovanje na natjecanju nije obvezatno, veÊ je to slobodan izbor uËenika.

Ekipu autokluba Ëine dvije djevojËice i dva djeËaka.

Page 213: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

212

Dræavno natjecanjeNa dræavnom natjecanju sudjeluje ekipa od Ëetvero djece (dvije djevojËice i dva djeËaka). Svaka ekipa mora

imati voditelja, punoljetnu osobu, koja predstavlja autoklub i brine se o ekipi na dræavnom natjecanju.

Autoklub organizator æupanijskog natjecanja prijavljuje ekipu na dræavno natjecanje. Prijava za dræavno

natjecanje mora sadræavati sljedeÊe podatke:

1. natjecateljevo ime i prezime,

2. datum roenja svakog natjecatelja,

3. toËnu naznaku osnovne πkole u koju je natjecatelj redovito upisan s adresom sjediπta,

4. ime i prezime nastavnika koji je pripremio uËenika za natjecanje, te osnovnu πkolu u kojoj je

zaposlen.

Autoklub dostavlja popunjenu prijavu s dopunskom dokumentacijom, na adresu: HRVATSKI

AUTOKLUB, 10010 ZAGREB, Avenija Dubrovnik 44 (s naznakom: za natjecanje “Sigurno u prometu”), u

roku koji Êe odrediti Hrvatski autoklub.

Provedba i sadræaj natjecanjaNatjecanje se provodi na temelju Pravilnika o provedbi natjecanja “Sigurno u prometu” u dva dijela:

1. teorijski dio natjecanja ∑ u poznavanju prometnih i sigurnosnih pravila te ureaja i opreme bicikla;

2. praktiËni dio natjecanja ∑ izvrπavanje odreenih zadataka vozeÊi bicikl.

Teorijski dio natjecanja provodi se testovima koje Êe za æupanijska natjecanja i dræavno natjecanje

izraditi Hrvatski autoklub.

Vrednovanje rezultata propisano je odredbama istog Pravilnika.

Natjecanje organizira i provodi Dræavno povjerenstvo koje imenuje Ministar znanosti, obrazovanja i

πporta.

Odluka Dræavnog povjerenstva je konaËna i na nju nema prava æalbe.

Rezultati natjecanjaNakon natjecanja rezultati se objavljuju na mjestu koje odredi Povjerenstvo, a dostupno je i vidljivo

svakom natjecatelju.

»etiri najbolja pojedinca (dvije djevojËice i dva djeËaka), predstavljat Êe ekipu Hrvatskog autokluba na

meunarodnom natjecanju, u rujnu 2006. godine u Beogradu.

NagradeOrganizator dræavnog natjecanja dodjeljuje sljedeÊe nagrade:

Pehar ∑ ekipama za osvojeno1., 2. i 3. mjesto

Zlatnu medalju ∑ za osvojeno pojedinaËno 1. mjesto i to posebno za djevojËice i posebno za djeËake

Srebrnu medalju ∑ za osvojeno pojedinaËno 2. mjesto i to posebno za djevojËice i posebno za djeËake

BronËanu medalju ∑ svakom natjecatelju

Page 214: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

213

Priznanje

∑ svakom natjecatelju koji je sudjelovao na dræavnom natjecanju

∑ svakom voditelju ekipe koji je sudjelovao na dræavnom natjecanju

∑ svakoj osnovnoj πkoli Ëiji je natjecatelj sudjelovao na dræavnom natjecanju

∑ svakom nastavniku Ëiji je uËenik sudjelovao na dræavnom natjecanju

∑ svakom autoklubu Ëija je ekipa sudjelovala na dræavnom natjecanju

Plaketu ∑ organizacijama koje su sufi nancirale, javno promicale ili na drugi naËin pomogle u

organizaciji dræavnog natjecanja.

FinanciranjeOsnovne πkole i autoklubovi snose troπkove natjecanja na razini osnovnih πkola.

Troπkove æupanijskog natjecanja i putne troπkove za ekipu koja odlazi na dræavno natjecanje snose

tijela lokalne uprave i samouprave te lokalni i temeljni autoklubovi.

Troπkove dræavnog natjecanja, te troπkove smjeπtaja i prehrane ekipa snose Hrvatski autoklub, autoklub

suorganizator i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i πporta.

Hrvatski autoklub snosi troπkove priprema, opremanja i sudjelovanja ekipe HAK-a na europskom

natjecanju.

Nadleæna tijela dræavne i lokalne uprave i samouprave mogu sufi nancirati natjecanje na svim razinama.

Prijedlog Ëlanova dræavnog povjerenstva za provedbu natjecanja sigurno u prometu1. Zvonko ©muk, dipl. ing., Hrvatski autoklub, Avenija Dubrovnik, Zagreb; predsjednik

2. Æarko Boπnjak, prof., viπi savjetnik Zavoda za πkolstvo RH, tajnik

3. Zlatko BoËkal, dipl. psiholog, Hrvatski autoklub, Avenija dubrovnik, Zagreb

4. Nenad Zuber, dipl. ing., Hrvatski autoklub, Avenija Dubrovnik, Zagreb

5. Æeljko Medved, prof., O© Ivanovec kod Ëakovca

6. Anton PtiËar, prof., O© F. K. Frankopana, Frankopanska 34, Osijek

7. Mato ©imunoviÊ, uËitelj tehniËke kulture, O© I. G. KovaËiÊa, Staro Petrovo Selo

Page 215: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

214

LIK ∑ natjecanje-izloæba iz likovne kulture uËenika osnovnih πkola

OrganizatoriOrganizatori su natjecanja Ministarstvo znanosti, obrazovanja i πporta Republike Hrvatske i Zavod za

πkolstvo Republike Hrvatske.

Sjediπte i adresa Dræavnog povjerenstvaTajnica Dræavnog povjerenstva: Mirjana TomaπeviÊ DanËeviÊ

Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske

BadaliÊeva 24, 10000 Zagreb

telefon: (01) 3652 866, faks: (01) 3652 801

©kola domaÊin πkolske godine 2005/06: O© Veruda, BanovËeva 27, 52000 Pula, telefon: (052) 223 895,

fakas: (052) 223 731, e-mail: [email protected]

Vremenik©kolsko natjecanje-izloæba: od 16. sijeËnja do 28. veljaËe 2006.

Æupanijsko natjecanje-izloæba: 15. oæujka 2006.

Dræavno natjecanje-izloæba: dolazak 18. svibnja, natjecanje-izloæba 19. i 20. svibnja 2006.

Ciljevi∑ poticanje, struËno praÊenje i vrednovanje likovnog govora uËenika kojim oni izraæavaju svoje osobne

doæivljaje, spoznaje i ideje o svome okruæenju, neposrednom, πirem i globalnom

∑ motiviranje uËenika na uporabu i daljnje istraæivanje svoga likovnog govora

∑ poticanje interesa javnosti za suvremenu ulogu vizualnog jezika

∑ za uËitelje likovne kulture natjecanje-izloæba koristan je susret s kolegama koji im pruæa moguÊnost

razmjene nastavnih iskustava i usavrπavanja u struci.

Natjecanje-izloæba organizira se na πkolskoj, æupanijskoj i dræavnoj razini.

Na natjecanju-izloæbi mogu sudjelovati svi uËenici od I. do VIII. razreda u Republici Hrvatskoj.

ZadaÊa∑ izraziti likovni problem crtaËkim tehnikama: doæivljajno, promatrano, nakon promatranja, po

sjeÊanju, zamiπljanju i izmiπljanju

TEMA-POTICAJ

»ovjek u vremenu

∑ Proporcije ljudskog tijela u pokretu

Page 216: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

215

CrtaËke tehnike: olovka, ugljen, tuπ i pero/drvce/kist; crtanje na raËunalu

Format: format odgovarajuÊe likovne mape od 1. do 4. razred, odnosno od 5. do 8. razred osnovne πkole

Dodatna pojaπnjenja i uputeMoguÊnost korelacije s drugim nastavnim predmetima

»ovjek u dnevnim aktivnostima, radu, sportu, zabavi...

Poticaji: zanimanja, umjetniËka djela, fotografi je, TV, videozapisi, dogaaji, doæivljaji

©kolsko natjecanje-izloæba©kolsku izloæbu provodi πkolsko povjerenstvo od tri Ëlana, koje imenuje ravnatelj πkole (predsjednik

povjerenstva: ravnatelj/ica πkole, drugi Ëlan: uËitelj/ica likovne kulture, treÊi Ëlan: moæe biti i uËitelj/ica

nekoga drugog nastavnog predmeta u πkoli).

Odabrane likovne uratke ∑ 25 do 30 uradaka po πkoli ∑ treba poslati do 6. oæujka 2006. Æupanijskim

uredima za prosvjetu, kulturu, informiranje, πport i tehniËku kulturu; πkole Grada Zagreba likovne uratke

πalju Gradskom uredu za obrazovanje i πport.

Æupanijsko natjecanje-izloæba Æupanijski uredi za prosvjetu, kulturu, informiranje, πport i tehniËku kulturu, odnosno Gradski ured za

obrazovanje i πport u Zagrebu ima sljedeÊu ulogu:

a) imenuje povjerenstvo kojeg Ëine istaknuti uËitelji likovne kulture u πkolama æupanije i voditelji

æupanijskih struËnih vijeÊa

b) odreuje mjesto i πkolu u kojoj Êe se organizirati odabir najboljih likovnih uradaka za natjecanje-

izloæbu

c) izloæba bi se po moguÊnosti trebala postaviti u muzeju ili galeriji, Ëime se djeËjem likovnom

stvaralaπtvu daje veÊi znaËaj, a ujedno se izbjegavaju problemi nedostatka primjerenog prostor za

izloæbu u odreenim πkolama

d) izloæbu bi po moguÊnosti trebao pratiti jednostavni katalog izloæbe

e) imenovano povjerenstvo vrπi odabir likovnih radova za æupanijsku izloæbu, a od toga 50

najuspjeπnijih radova πalje dræavnom povjerenstvu, koje Êe odabrati najuspjeπnije radove za dræavno

natjecanje-izloæbu

Odabrane likovne uratke sa æupanijskog natjecanje-izloæbe ∑ 50 likovnih uradaka po æupaniji ∑ treba

do 27. oæujka 2006. poslati na adresu Zavoda za πkolstvo i viπe savjetnice za likovnu kulturu i umjetnost

Mirjanu TomaπeviÊ DanËeviÊ.

Dræavno povjerenstvoDræavno povjerenstvo Ëine sveuËiliπni profesor metodike likovne kulture, istaknuti uËitelji likovne kulture,

uËitelji mentori i savjetnici, voditelji struËnih æupanijskih vijeÊa i predstavnik struke Zavoda za πkolstvo

Republike Hrvatske.

Page 217: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

216

Dræavno povjerenstvo

∑ provodi sve pripreme do odabira likovnih radova uËenika

∑ provodi odabir radova za izloæbu, odabir najboljih radova uËenika za natjecanje

∑ provodi pripreme oko postavljanja izloæbe

∑ postavlja izloæbu

∑ provodi natjecanje u radionici

∑ provodi vrednovanje radova s natjecanja-izloæbe i radionice

∑ radi na plakatu i katalogu likovnih radova uËenika

∑ priprema okrugli stol

∑ priprema predavanje za uËitelje

∑ provodi sve tehniËke zadatke oko natjecanja-izloæbe i radionice (smjeπtaj sudionika, pribor,

podloge...)

Vrednovanje uradakaa) Podaci na poleini uratka

∑ nadnevak

∑ grad, æupanija

∑ naziv πkole, adresa

∑ ime i prezime uËenika, razred

∑ likovni problem

∑ tehnika

∑ uËitelj/ica

∑ veliËina uratka

∑ motiv/tema-poticaj

∑ likovna tehnika

b) Vrednovanje

∑ razumijevanje i uspjeπnost rjeπavanja zadanoga likovnog problema

∑ perceptivnost i izraæajnost osobnog likovnog govora uËenika/uËenice

∑ originalnost u rjeπavanju likovnog problema

∑ likovnotehniËka izvedba

∑ samostalnost i urednost u radu

Treba razlikovati likovne razvojne faze djece od 1. do 4. razreda i od 5. do 8. razreda i psihofi ziËke

moguÊnosti djece odreene dobi!

Na Dræavno natjecanje-izloæbu LIK bit Êe pozvano do 30 uËenika i njihovih mentora. UËenici Êe se

natjecati i rjeπavati zadani likovni problem (radioniËki tip rada).

Dræavno povjerenstvo za najuspjeπnije uratke dodjeljuje diplome; ostalim uËenicima dodjeljuje

pohvalnice za sudjelovanje, a mentorima zahvalnice.

Page 218: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

217

Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske skrbi za organizaciju i provedbu natjecanja-izloæbe na dræavnoj

razini.

Radovi uËenika se ne vraÊaju. Svi radovi postavljeni na izloæbi i s natjecanja bit Êe pohranjeni u Zavodu

za πkolstvo Republike Hrvatske ili u πkolskom muzeju.

Prijedlog Ëlanova dræavnog povjerenstva za LIK ∑ natjecanje ∑ izloæbu iz likovne kulture

osnovnih πkola 1. Vera Kos-Paliska, redoviti profesor, Visoka uËiteljska πkola ∑ Pula, Filozofski fakultet SveuËiliπta u

Rijeci, predsjednica

2. Mirjana TomaπeviÊ DanËeviÊ, prof., viπa savjetnica, Zavod za πkolstvo RH, tajnica

3. Jasminko TomiÊ, uËitelj savjetnik, O© Veruda, Pula

4. Ana Novoselac, uËiteljica savjetnica, O© Antuna Gustava Matoπa, Zagreb

5. Dubravko Lepej, uËitelj savjetnik, O© Matko Laginja,Zagreb

6. Tatjana KovaËiÊ, uËiteljica savjetnica,Oπ S. S. KranjËeviÊ, Zagreb,

7. Zinka Brekalo, uËitelj likovne kulture, O© Davorina Trstenjaka i O© PreËko, Zagreb

8. Lajla Hirπl, uËiteljica likovne kulture, O© Jabukovac, Zagreb

9. Vladimira Boπnjak, uËiteljica likovne kulture, O© Stenjevec, Zagreb

Page 219: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

218

Natjecanje-izloæba uËenika srednjih πkola koji se obrazuju u podruËju likovnih i primijenjenih umjetnosti i dizajna

OrganizatoriOrganizatori su natjecanja Ministarstvo znanosti, obrazovanja i πporta Republike Hrvatske i Zavod za

πkolstvo Republike Hrvatske.

Sjediπte i adresa Dræavnog povjerenstvaTajnica Dræavnog povjerenstva: Mirjana TomaπeviÊ DanËeviÊ

Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske

10000 Zagreb, BadaliÊeva 24

telefon: (01) 3652 866, faks. (01) 3652 801

©kola domaÊin πkolske godine 2005/06: πkola likovnih umjetnosti Split, telefon: (021) 467 179, faks:

(021) 467 177

Vremenik1. ©kolsko natjecanje-izloæba (od 1. veljaËe do 10. oæujka 2006.): Tema-poticaj: Bauhaus ∑ umjetnost i

suvremeno okruæenje. Tehnike / znaËajke odreenog odjela likovnoga umjetniËkog programa.

2. ©kolsko natjecanje u crtanju i izloæba (od 1. veljaËe do 10. oæujka 2006.): Tema-poticaj: Ljudska

fi gura u suvremenom okruæenju ∑ u radnom prostoru. Tehnika: olovka

I. Dræavno natjecanje-izloæba: dolazak 26. 4. 2006., natjecanje-izloæba 27. i 28. 4. 2006.

Ciljevi∑ praÊenje kreativne i kulturoloπke vrijednosti izraæene likovnim izrazom

∑ praÊenje i vrednovanje uËeniËkih znanja i vjeπtina

∑ poticanje i oslobaanje kreativne energije u podruËju likovne umjetnosti i dizajna

∑ motiviranje darovitih uËenika u smislu integriranja u vlastitu kulturnu i umjetniËku baπtinu te njihovo

promicanje i usmjeravanje prema svjetskim kulturoloπkim spoznajama

∑ primjereno vrednovanje uËeniËkog izraæavanja u tradicionalnim i suvremenim tehnikama

∑ za nastavnike je natjecanje-izloæba koristan susret s kolegama, koji im pruæa moguÊnost razmjene

iskustava i stjecanje novih saznanja te usavrπavanja u struci.

OpÊe odredbeNatjecanje-izloæbu organizira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i πporta Republike Hrvatske i Zavod za

πkolstvo Republike Hrvatske.

Likovno natjecanje-izloæbu uËenika srednjih πkola koje se obrazuju u podruËju likovne i primijenjene

umjetnosti i dizajna organizira se na πkolskoj i dræavnoj razini.

Page 220: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

219

Na izloæbi-natjecanju mogu sudjelovati svi uËenici II. , III. i IV. razreda podruËja likovnih i primijenjenih

umjetnosti i dizajna Republike Hrvatske.

Plan, program, pravila natjecanjaPravo provedbe natjecanja imaju samo one srednje πkole koje obrazuju u podruËju likovnih i primijenjenih

umjetnosti i dizajna i koji rade po verifi ciranim programima Ministarstva znanosti, obrazovanja i πporta

(Nastavni planovi i okvirni programi za srednje umjetniËke πkole likovne i primijenjene umjetnosti i

dizajna godine 2001).

I. 1. Prvo πkolsko natjecanje-izloæbaTema-poticaj: Bauhaus ∑ umjetnost i suvremeno okruæenje

Zadana tema u sebi sadræi poruku sjedinjenja pojmova umjetnost i dizajn.

Ideja se ovogodiπnje teme za natjecanje umjetniËkih πkola oslanja na fi lozofi ju i estetske postulate

Bauhausa.

UËeniËki bi radovi trebali u sebi sadræavati elemente umjetnosti i dizajna, odnosno primijenjene

umjetnosti, ili elemente projektiranja dizajnerskih/ arhitektonskih/ urbanistiËkih/ utopijskih proizvoda ili

prostora.

©kola Bauhausa u sebi sublimira pojmove Ëiste umjetnosti i dizajna/arhitekture, eksperimente

unutar teorije vizualnih medija, ergonomije, komunikacije... U tom smislu Bauhaus postavlja strukturu

suvremenog obrazovanja umjetnika i dizajnera, a ujedno daje primjer konkretnog prakticiranja/æivljenja

umjetnosti (kreativan suodnos Ëovjeka i okruæenja).

©kolsko natjecanje-izloæbu na zadanu temu provodi πkolsko povjerenstvo od tri Ëlana, koje imenuje

ravnatelj πkole (predsjednik povjerenstva: ravnatelj, drugi Ëlan povjerenstva: nastavnik struke, treÊi Ëlan:

nastavnik struke). Ravnatelj se brine o regularnosti provoenja πkolskog natjecanja-izloæbe i jamËi njegovu

vjerodostojnost.

»lanovi povjerenstva odabiru uratke na zadanu temu/poticaj ∑ 2 rada po odjelu umjetniËkog programa,

odnosno 4 rada po odjelima ako odjel ima dvije grupe uËenika po umjetniËkom programu.

Radovi moraju imati karakteristike odreenog odjela umjetniËkog programa.

Radove treba dostaviti πkoli domaÊinu u propisanom roku ∑ do 20. oæujka 2006.

U sluËajevima da u radovima nisu izraæene karakteristike odreenog odjela, da rad s uËenicima nije

proveden po verifi ciranim programima iz 2001. i ako radovi uËenika ne pristignu na vrijeme, dræavno ih

povjerenstvo neÊe uzeti u obzir za vrednovanje.

Uz likovne radove obvezatno je poslati izvjeπÊe provedenog πkolskog natjecanja od samog poËetka

do zadnjeg vrednovanja. IzvjeπÊe treba sadræavati popis Ëlanova povjerenstva, uËenika i nastavnika te

rezultate rada samog povjerenstva.

U sluËaju da odreena πkola ne podnese izvjeπÊe, radovi njenih uËenika neÊe se vrednovati.

πkola treba s radovima uËenika poslati i popis uËenika i njihovih mentora (jedan mentor po uËeniku).

Dræavno Êe povjerenstvo odabrati najbolje generacijske radove iz II., III., i IV. godine (za svaku

Page 221: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

220

generaciju 1., 2. i 3. nagradu) i pozvati te uËenike na radionicu koja Êe se odræati u sklopu dræavnog

natjecanja-izloæbe.

Ukoliko Dræavno povjerenstvo procijeni da je to potrebno, posebno Êe nagraditi najbolji rad u kategoriji

multimedije, a uËenika autora toga rada takoer Êe pozvati na radionicu.

2. Drugo πkolsko natjecanjeIzloæbu πkole provode za uËenike najbolje crtaËe (crtaËka tehnika: olovka)

Tema-poticaj: Ljudska fi gura u radnom prostoru

©kolsko povjerenstvo odabire odreeni broj najuspjeπnijih uËeniËkih radova po navedenim πkolama:

©kola primijenjene umjetnosti i dizajna Zagreb, do 5 uËeniËkih radova

©kola likovnih umjetnosti Split, do 4 uËeniËka rada

©kola za primijenjenu umjetnost Rijeka, do 3 uËeniËka rada

©kola primijenjenih umjetnosti i dizajna Pula, do 3 uËeniËka rada

©kola za tekstil, dizajn i primijenjene umjetnosti Osijek, do 3 uËeniËka rada

Graditeljska πkola »akovec, do 1 uËeniËki rad

UmjetniËka πkola “Luka SorkoËeviÊ” Dubrovnik, do 1 uËeniËki rad

©kola za dizajn, tekstil i odjeÊu Varaædin, do 1 uËeniËki rad

Strukovno umjetniËko uËiliπte Zabok, do 1 uËeniËki rad

Srednja πkola Duga Resa, do 1 uËeniËki rad

Graditeljska, obrtniËka i grafi Ëka πkola Split, do 1 uËeniËki rad

©kola za tekstil, dizajn i primijenjenu umjetnost Zadar, do 1 uËeniËki rad

©kola za tekstil, koæu i dizajn Zagreb, do 1 uËeniËki rad

©kola je duæna poslati izvjeπÊe o provedbi natjecanja iz crtanja: popis uËenika i njihovih mentora (jedan

mentor po uËeniku).

Na natjecanju sudjeluje do 25 pozvanih uËenika. Dræavno Êe povjerenstvo nagraditi tri najbolja uratka. Svi

Êe radovi biti postavljeni na izloæbi.

II. RadionicaBAUHAUS ∑ UMJETNOST I SUVREMENO OKRUÆENJE

Prijedlog projekta uËeniËke radionice na temu Bauhaus: πkola ∑ nasljee i suvremena naslanjanja na

problematiku dizajna i umjetnosti.

Cilj radionice

∑ senzibilizirati uËenike prema tekovinama suvremene umjetnosti i dizajna

∑ uspostaviti kontakt meu uËenicima iz razliËitih umjetniËkih πkola u Hrvatskoj omoguÊiti njihovu

interakciju unutar radionice (timski rad)

∑ razviti analitiËko-kreativni pristup problematici primijenjene umjetnosti, dizajna umjetnosti uopÊe

∑ prouËavati i reinterpretirati suodnos umjetnost ∑ dizajn, u situaciji pojedinaËnog i timskog rada

Page 222: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

221

Metode

∑ odabiranje karakteristiËnih primjera iz tradicije πkole Bauhaus povezujuÊi ih u projekt-cjelinu

∑ cjelina se dijeli na nekoliko fragmenata koji se ponude odabranim uËenicima

∑ uËenici u suradnji sa mentorima odabiru segment projekta

∑ uËenici izrauju svoj dio projekta u matiËnim πkolama

∑ tijekom izrade svog dijela projekta uËenici kontinuirano meusobno komuniciraju u svrhu

usklaivanja elemenata projekta (komunikacija putem elektronske poπte, fotografi je, CD-roma)

∑ po dolasku na natjecanjenje uËenici unutar radionice dovrπavaju projekt spajajuÊi ga u jednu cjelinu

Tehnike

∑ uËenicima se pruæa moguÊnost koriπtenja kolaæa, grafi Ëkih i foto tehnika, video projekcije, crteæa, 3-d

objekata (kartonske makete, æiËane konstrukcije...)

∑ u posljednjoj fazi izrade (radionica) uËenici donose svoje radove i montiraju ih u svojevrsni

ambijentalni mozaik

∑ cijeli se proces ostvarivanja projekta dokumentira u formi foto-video- i webmaterijala

Zadaci πkole domaÊina1. Organizirati prijem, smjeπtaj i prehranu sudionika.

2. Zaprimiti radove uËenika.

3. Svi pristigli radovi moraju se numerirati; broj rada mora biti vidljiv i tiskan te postavljen do rada

u prostoru gdje Êe se Dræavno povjerenstvo vrπiti vrednovanje; broj rada takoer mora biti olovkom

ispisan na poleini rada.

4. Pripremiti odreen broj tablica za Dræavno povjerenstvo radi vrednovanja: tabliËno prikazani

broj rada, naziv πkole, ime i prezime uËenika, ime i prezime jednog profesora mentora, razred, odjel,

tehnika, veliËina rada.

5. Tiskati katalog za izloæbu i dodatak s natjecanja (u dogovoru s Dræavnim povjerenstvom).

6. Tiskati plakat za izloæbu natjecanja (u dogovoru s Dræavnim povjerenstvom).

7. Tiskati diplome za 1., 2. i 3. osvojeno mjesto, zahvalnice za sudjelovanje na 7. natjecanju-izloæbi svim

uËenicima, mentorima i πkolama Ëiji su radovi na izloæbi, zahvalnice Ëlanovima Dræavnog povjerenstva,

πkoli domaÊinu, sponzorima, pohvalnice za najbolje generacijske radove(1., 2., i 3. mjesto) za II. III. i

IV. godinu, priznanje svim uËenicima i njihovim mentorima profesorima i πkolama koji su pozvani za

sudjelovanje na 7. izloæbi-natjecanju.

8. Tiskane diplome, zahvalnice, pohvalnice i priznanja na vrijeme poslati tajnici Dræavnog povjerenstva

u Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske.

9. Poslati obavijest πkolama i poziv uËenicima i njihovim mentorima na dræavno natjecanje-izloæbu

odmah nakon njihova odabira (naznaËiti smjeπtaj).

10. Organizirati primjereni prostor za izloæbu i sveËano otvaranje izloæbe-natjecanja (uz prigodni

program).

Page 223: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

222

11. Organizirati i osposobiti prostore u πkoli za natjecanje uËenika (osigurati sva pomagala koja su

potrebna za rad)

12. Voditelj natjecanja u crtanju kao Ëlan Dræavnog povjerenstva πkole domaÊina mora na vrijeme

(mjesec dana prije natjecanja) razraditi zadanu temu, tehniku, prostore, zadatak, cilj i svrhu ∑ uz

dogovor s tajnicom Dræavnog povjerenstva, viπom savjetnicom za likovnu kulturu i umjetnost Zavoda

za πkolstvo Republike Hrvatske ∑ te izvijestiti pozvane uËenike i mentore profesore o potrebi donoπenja

vlastitih podloga za rad i svih tehniËkih sredstava.

13. Svim Ëlanovima Dræavnog povjerenstva na vrijeme poslati pozive za odabir radova poπtujuÊi sve

zadane rokove.

14. Uzvanicima i πkolama poslati pozive za sveËano otvaranje izloæbe-natjecanja.

15. Za uËenike i mentore organizirati posjet povijesno-kulturnim znamenitostima grada.

16. Organizirati prostor za struËno usavrπavanje profesora i ravnatelja πkola vezano uz natjecanje

(struËno predavanje i okrugli stol).

17. Sve navedeno treba ostvariti u dogovoru s predstavnikom struke Zavoda za πkolstvo Republike

Hrvatske.

18. S ciljem unapreenja likovnog stvaralaπtva uËenika srednjih likovnih umjetniËkih πkola potrebno je

da uËenici, mentori nastavnici, πkola domaÊin i imenovano Dræavno povjerenstvo na izloæbi-natjecanju

oËuvaju dosadaπnju profesionalnu razinu rada i postignuÊa te na taj naËin svojim postignuÊima

osiguraju obrazovno-odgojno i likovno-povijesno znaËenje srednjih likovnih umjetniËkih πkola za

buduÊnost.

Pravila za odabir i sudjelovanja na natjecanju-izloæbi1. Pravo sudjelovanja na radionici stjeËu po tri uËenika za II., III. i IV. godinu koji su pri odabiru radova

osvojili “generacijske nagrade” i uËenik koji je osvojio nagradu za multimediju.

2. Pravo sudjelovanja na izloæbi imaju uËeniËki radovi na zadanu temu-poticaj koju je verifi ciralo

Dræavno povjerenstvo.

3. Pravo natjecanja i sudjelovanja na izloæbi imaju najbolji uËenici iz svojih πkola (broj uËenika prema

gore navedenom rasporedu) odnosno njihovi radovi sa dræavnog natjecanja.

Ukupan broj pozvanih uËenika na Dræavnoj izloæbi-natjecanju je do 35 uËenika.

Natjecanje vodi voditelj radionice, imenovani Ëlan Dræavnog povjerenstva πkole domaÊina.

UËenici donose vlastite podloge za rad i sva potrebna tehniËka sredstva.

Zadaci povjerenstva∑ Imenovani predsjednik Dræavnog povjerenstva saziva sve sastanke Ëlanova povjerenstva vezano uz

dogovor za izloæbu-natjecanje i druge aktualne pojedinosti.

∑ Dræavno povjerenstvo vrπi odabir radova za izloæbu-natjecanje po elementima vrednovanja koje daje

struËni predstavnik i tajnik povjerenstva struke Zavoda za πkolstvo RH.

∑ Dræavno povjerenstvo odabire uËenike za “generacijske nagrade” za pristigle radove na zadanu temu

(za 2. godinu: 1., 2. i 3. nagrada, za 3. godinu: 1., 2. i 3. nagrada, za 4. godinu: 1., 2. i 3. nagrada) i nagrada

Page 224: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

223

za multimediju.

∑ Dræavno povjerenstvo odabire najbolje uratke u natjecanju iz crtanja za dodjelu diploma: 1., 2. i 3.

nagradu uËenicima

∑ Svim uËenicima koji su pozvani na dræavno natjecanje-izloæbu Dræavno povjerenstvo dodjeljuje

pohvalnice, a nastavnicima mentorima zahvalnice.

∑ Najboljim mentorima uËenika Dræavno povjerenstvo predlaæe i dodjeljuje zahvalnice.

∑ Predstavnik Zavoda u svojstvu tajnika Povjerenstva brine o regularnosti provoenja natjecanja i

prema potrebi pomaæe πkoli domaÊinu vezano uz izloæbu-natjecanje.

∑ Dræavno povjerenstvo vodi brigu o pravilnostima postupka provedbe pripreme πkole domaÊina za

natjecanje-izloæbu, a prema potrebi pomaæe pri organiziranju same provedbe.

Dræavno povjerenstvo od 7 Ëlanova imenuje ravnatelj Zavoda za πkolstvo Republike Hrvatske uz

suglasnost Ministarstvo znanosti, obrazovanja i πporta Republike Hrvatske.

Mentori uËenika koji se natjeËu ne mogu biti Ëlanovi prosudbenih povjerenstava i povjerenstva za

odabir zadataka.

Podaci na poleini radova uËenika∑ nadnevak

∑ grad, æupanija

∑ naziv πkole, adresa

∑ ime i prezime uËenika, razred

∑ odjel (slikarski, kiparski, grafi Ëki, fotografski, industrijski, odjeÊa-tekstil, aranæersko-scenografski,

metal, unutraπnja arhitektura i keramika)

∑ tema/motiv/poticaj (naziv)

∑ tehnika

∑ veliËina rada: dvodimenzionalni radovi do 100 x 100 cm; trodimenzionalni radovi do 100 x 100 x 100

cm

∑ multimedija ∑ projiciranje i postav ovise o dogovoru izmeu autora i domaÊina

∑ nastavnik, mentor

Radovi uËenika za natjecanje-izloæbu moraju pristiÊi u πkolu domaÊina najkasnije do 20. oæujka 2006.

Vrednovanje1. VeliËina uratka ovisna o problemu koji se rjeπava (dvodimenzionalni do 100 x 100 cm,

trodimenzionalni do 100 x 100 x 100 cm)

2. Tema-poticaj

3. Vjeπtina rada u materijalu

4. Perceptivnost i izraæajnost

5. Likovni elementi i njihov odnos unutar strukture kompozicije

6. Kreativnost i izraæajnost u rjeπavanju problema

7. Artikuliranost izraza i likovna konzistentnost

Page 225: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

224

8. Generacijsko vrednovanje (2., 3. i 4. razred)

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i πporta RH, Zavod za πkolstvo RH skrbi za organizaciju i provedbu

dræavne razine.

Prijedlog Ëlanova dræavnog povjerenstva za natjecanja∑izloæbu uËenika srednjih πkola

koji se obrazuju u podruËju likovnih i primijenjenih umjetnosti i dizajna1. Mladen Bilankov, ravnatelj, ©kola likovnih umjetnosti, Split, predsjednik

2. Mirjana TomaπeviÊ DanËeviÊ, prof., Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske, tajnica

3. Julijana Voloder, akademska kiparica, ©kola likovnih umjetnosti, Split,

4. Nevenka Arbanas, sveuËiliπni profesor, Akademija likovnih umjetnosti, Zagreb

5. Dejan DurakoviÊ, akademski kipar, ©kola za tekstil, dizajn i primijenjene umjetnosti Osijek

6. Marija KrstiÊ LukaË, akademska kiparica, ©kola primijenjene umjetnosti i dizajna, Zagreb

7. Damir ©egota, ravnatelj, ©kola za primijenjenu umjetnost, Rijeka

8. Suzana ©estan, dipl. dizajnerica, Graditeljska πkola, »akovec

Page 226: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

225

44. dræavno natjecanje uËenika/ica i studenata osnovnih i srednjih glazbenih i plesnih πkola

OrganizatoriOrganizatori natjecanja su Ministarstvo znanosti, obrazovanja i πporta Republike Hrvatske, Zavod za

πkolstvo Republike Hrvatske i Hrvatsko druπtvo glazbenih i plesnih pedagoga.

Sjediπte i adresa Dræavnog povjerenstvaTajnik Dræavnog povjerenstva: Goran SuËiÊ, prof.

Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske

10 000 Zagreb, BadaliÊeva 24

Podruænica Split, Tolstojeva 32

Telefon: 021 340 991, faks: 021 340 999

Hrvatsko druπtvo glazbenih i plesnih pedagoga

Osoba za kontakt: Josip Burjan, tajnik HDGPP-a

Vremenik44. Hrvatsko natjecanje uËenika i studenata glazbe i plesa

u disciplinama fl auta, klarinet, saksofon, truba, rog, tuba, oboa, fagot, violina, viola, violonËelo,

kontrabas, harmonika, harfa, udaraljke, zbor, klasiËni balet, suvremeni ples.

44. Hrvatsko natjecanje uËenika i studenata glazbe- komorni sastavi

odræat Êe se od 7. do 9. prosinca 2006. godine u Rijeci i Delnicama u disciplinama glasovirska dua, dua,

tria, kvarteti, sastavi 5-12 Ëlanova.

Dræavno natjecanje - instrumenti

24. - 29. travnja 2006. godine u Varaædinu.

Komorni sastavi

u disciplinama: glasovirska dua, ostala dua, trija, kvarteti, sastavi 5 ∑ 12 Ëlanova,

8. - 10. prosinca 2006. godine Rijeci i Delnicama.

Ciljevi∑ otkrivanje posebno nadarenih uËenika te njihovo usavrπavanje u glazbenoj i plesnoj izvedbi,

∑ poticanje kreativnosti uËenika u glazbenoj i plesnoj izvedbi,

∑ motiviranje uËenika za integriranje u hrvatsku kulturnu i umjetniËku baπtinu radi njihove promidæbe

te usmjeravanje prema svjetskim kulturoloπkim spoznajama,

∑ struËno usavrπavanje nastavnika putem razmjene pedagoπkih spoznaja u odgoju i obrazovanju

buduÊih glazbenika i plesaËa.

Page 227: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

226

Izvadak iz Pravilnika hrvatskog natjecanja uËenika i studenata glazbe i plesa

Pri ocjenjivanju natjecatelja glazbenika ocjenjivaËki sud svoju ocjenu temelji na vrednovanju sljedeÊih

elemenata:

1. tehniËke vjeπtine

2. kvalitete zvuka

3. fraziranja, poπtivanja stilskih obiljeæja i muzikalnosti

4. toËnosti izvedbe

5. umjetniËkog dojma izvedbe (ocjene osobnog pristupa izvedbi)

Pri ocjenjivanju natjecatelja u disciplinama klasiËni balet i suvremeni ples ocjenjuju se:

1. plesna tehnika i teæina elemenata

2. plesnost i izraæajnost

Natjecatelji se ocjenjuju bodovima od 1 do 100.

Uspjeh svakog natjecatelja odreuje se zbrajanjem bodova s tiskanice za ocjenjivanje svakog Ëlana

ocjenjivaËkog suda i dijeljenjem zbroja s onim brojem Ëlanova ocjenjivaËkog suda koliko ih je ocjenjivalo

toga natjecatelja. Srednja (konaËna) ocjena sastoji se od cijelog broja s moguÊa prva dva decimalna broja

iza zareza, bez zaokruæivanja.

Prije zbrajanja, najviπa i najniæa ocjena pribliæavaju se kako slijedi:

∑ Kod bodovanja 70, 80, 90 bodova najviπa i najniæa ocjena pribliæavaju se na tri boda sljedeÊoj najviπoj

odnosno najniæoj ocjeni

∑ Kod bodovanja 90, 95, 98 najviπa i najniæa ocjena pribliæavaju se na jedan bod sljedeÊoj najviπoj

odnosno najniæoj ocjeni.

Na æupanijskim natjecanjima natjecateljima se dodjeljuju nagrade (osim u disciplini klasiËni balet) i to:

I. nagrada: od 90,00 do 100 bodova ; II. nagrada: od 80,00 do 89,99 bodova; III. nagrada: od 70,00 do

79,99 bodova.

U disciplini klasiËni balet na æupanijskom natjecanju dodjeljuju se sljedeÊe nagrade:

I. nagrada: od 98,00 do 100 bodova; II. nagrada; od 95,00 od 97,99 bodova; III. nagrada: od 90,00 do

94,99 bodova.

Natjecatelji koji na æupanijskim natjecanjima osvoje I. nagradu mogu se natjecati na dræavnom natjecanju.

Na dræavnom natjecanju natjecateljima se dodjeljuju nagrade i to:

I. nagrada: od 98,00 do 100 bodova; II. nagrada; od 95,00 od 97,99 bodova; III. nagrada: od 90,00 do

94,99 bodova.

Natjecatelji koji osvoje jednu od nagrada na natjecanju dobivaju diplomu u koju se upisuje nagrada i broj

osvojenih bodova.

Natjecatelji koji ne osvoje nagradu dobivaju diplomu za sudjelovanje na natjecanju u koju se upisuje broj

osvojenih bodova.

Priznanja za sudjelovanje uËenika na natjecanju dobivaju profesori, korepetitori i koreografi .

Page 228: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

227

Prijedlog Ëlanova dræavnog povjerenstva za provedbu 44. hrvatskog dræavnog

natjecanje uËenika i studenata glazbe i plesa

1. Frano MatuπiÊ ∑ predsjednik Hrvatskog druπtva glazbenih i plesnih pedagoga, Ilica 219a Zagreb,

predsjednik

2. Goran SuËiÊ ∑ Zavod za πkolstvo RH, Podruænica Split, Tolstojeva 32, tajnik

3. Josip Burjan- tajnik Hrvatskog druπtva glazbenih i plesnih pedagoga, Ilica 219a Zagreb

4. Marko Bolfek- ravnatelj G© Blagoja Berse, Britanski trg 5, Zagreb

5. Tomislav Horvat ∑ predsjednik Upravnog vijeÊa Zavoda za πkolstvo RH, BadaliÊeva 24, Zagreb

6. Ruæica Ambruπ-Kiπ ∑ viπa savjetnica, Zavod za πkolstvo RH, BadaliÊeva 24, Zagreb

7. Zvonimir Kotarac, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i πporta RH, Trg hrvatskih velikana, Zagreb

8. Frano Krasovac ∑ ravnatelj U© Luke SorkoËeviÊa, Strossmayerova 3, Dubrovnik

9. Sonja PeËar KarabaiÊ ∑ ravnateljica G© Ivana M. Ronjgova, Laginjina1, Rijeka

10. Antonijeta ©egeta Gleic ∑ ravnateljica Osnovne πkole za balet i ritmiku, Zagorska 16, Zagreb

11. Branka DomaÊinoviÊ ∑ OG© Josipa Runjanina, Istarska 3, Vinkovci

12. Drago KadoiÊ ∑ ravnatelj OG© Rudolfa Matza, Selska cesta 114, Zagreb

13. Morano VincekoviÊ ∑ ravnatelj G© u Varaædinu, Kapucinski trg 8, Varaædin

14. Adalbert MarkoviÊ ∑ Hrvatsko druπtvo skladatelja i MuziËka akademija Zagreb

Page 229: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

228

49. glazbene sveËanosti hrvatske mladeæi

OrganizatoriGlazbene sveËanosti hrvatske mladeæi (u daljnjem tekstu: SveËanosti) po svom znaËenju su dræavno

natjecanje pjevaËkih zborova djece i mladeæi Republike Hrvatske i sastavni su dio Natjecanja i smotri

uËenika i uËenica osnovnih i srednjih πkola Republike Hrvatske.

SveËanosti organiziraju:

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i πporta Republike Hrvatske

Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske

Varaædinska æupanija i

Grad Varaædin

u Varaædinu od 10. do 12. svibnja 2006. godine.

Ciljevi ∑ razvijanje glazbene kulture mladih

∑ poticanje aktivnog bavljenja glazbom

∑ afi rmiranje reproduktivnog glazbenog stvaralaπtva mladih

∑ prikazivanje najvrednijih ostvarenja rada pjevaËkih zborova unutar pojedinih πkola i druπtava

∑ poticanje domaÊeg glazbenog stvaralaπtva

∑ vrednovanje i isticanje primjerenih rezultata zborova i njihovih voditelja ∑ dirigenata

Sudionici SveËanosti∑ zborovi osnovnih i srednjih πkola Republike Hrvatske,

∑ zborovi osnovnih i srednjih glazbenih πkola Republike Hrvatske,

∑ ostali zborovi djece i mladeæi Republike Hrvatske.

Pravo sudjelovanja na SveËanostima ima zbor koji se prijavio za sudjelovanje na SveËanostima do 19.

travnja 2006. godine i pri tome ispunio slijedeÊe uvjete:

1. Zbor πkole ili KUD-a koji je do 12. travnja 2006. nastupio na natjecateljskom dijelu gradske smotre,

æupanijske smotre, festivala ili sliËnog natjecanja i udovoljio propozicijama 49. sveËanosti prema

ocjeni prosudbenog, selekcijskog ili sliËnog povjerenstva.

Navedeno povjerenstvo je najmanje troËlano, sastavljeno iskljuËivo od struËnjaka i jednog Ëlana

prosudbenog povjerenstva izabranog od Dræavnog povjerenstva 49. sveËanosti u Varaædinu.

Page 230: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

229

ZadaÊa je æupanijskog prosudbenog ili selekcijskog povjerenstva:

∑ u pisanom obliku vrednovati nastup svakog zbora;

∑ predloæiti zborove koji su udovoljili propozicijama 49. sveËanosti za nastup. Takav prijedlog priopÊen

pisanim putem odmah uputiti Dræavnom povjerenstvu 49. sveËanosti u Varaædinu.

Putne i ostale troπkove æupanijskog povjerenstva snosi domaÊin.

2. Ukoliko se na podruËju na kojem djeluje zbor neÊe odræati smotra ∑ natjecanje zborova (stav 1. ovog

Ëlanka), zbor koji æeli sudjelovati na 49. sveËanostima, organizira audiciju najkasnije do 12. travnja

2006. i o tome obavjeπtava Prosudbeno povjerenstvo 49. sveËanosti u Varaædinu deset dana prije

odræavanja audicije, o mjestu, nadnevku i satu odræavanja audicije, radi dolaska selektora.

Ovlaπteni Ëlan Prosudbenog povjerenstva 49. sveËanosti na temelju osobnog presluπavanja cijelog

prijavljenog programa zbora koji udovoljava vaæeÊim propozicijama 49. sveËanosti i razini izvedbe, daje

svoju ocjenu, koju je odmah duæan priopÊiti dirigentu zbora. Isto tako, duæan je ocjenu presluπanog

zbora priopÊiti pisanim putem ili faksom Dræavnom povjerenstvu 49. sveËanosti u roku od tri dana.

Organizaciju i troπkove audicije snosi zbor.

3. Svi javni nastupi zborova u natjecateljskom dijelu takvih manifestacija, ukljuËujuÊi i dogovorene

audicije zbora, moraju u potpunosti biti izvedeni “u æivo”, pjevanjem i sviranjem tj. glazbalima bez

tehniËkih pomagala ili koriπtenja bilo kojeg oblika mehaniËke reprodukcije.

Prijave za sudjelovanje na SveËanostima podnose se putem prijavnice, poπtom ili telefaksom, zakljuËno

do 19. travnja 2006. godine (vaæeÊi je nadnevak na æigu poπte ili na telefaksu).

Prijave pristigle iza naznaËenog roka neÊe se uzeti u obzir.

Prijava mora sadræavati:

a) naziv, toËnu adresu i telefon zbora,

b) kategoriju zbora,

c) puno ime i prezime dirigenta, adresu i telefon,

d) ime i prezime, adresu i telefon osobe za kontaktiranje,

e) ovjereni popis pjevaËa/ica zbora, s upisanom godinom roenja, za svakoga pojedinaËno, te popis

pratitelja,

f) popis skladbi koje zbor izvodi sa svim podacima ∑ puno ime i prezime skladatelja ∑ obraivaËa,

g) ime i prezime solista, odnosno instrumentalnog pratitelja i vrstu instrumenta

h) uz prijavu treba priloæiti 5 (pet) Ëitljivih partitura svih prijavljenih skladbi (osim obavezne skladbe).

Ukoliko ista πkola ili druπtvo ima na natjecanju viπe od jednog ansambla, za svaki ansambl πalje posebnu

prijavnicu sa svim podacima.

Prijedlog Ëlanova dræavnog povjerenstva 49. glazbenih sveËanosti hrvatske mladeæi u

Varaædinu1. mr. sc. Miljenko ErnoiÊ, zamjenik æupana Varaædinske æupanije, Varaædin, predsjednik

2. Ruæica Ambruπ-Kiπ, viπa savjetnica Zavoda za πkolstvo Republike Hrvatske, Zagreb, tajnica

Page 231: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

230

3. Vladimir KranjËeviÊ, prof. MuziËke akademije SveuËiliπta u Zagrebu

4. Marin VuËiÊ, prof., proËelnik za kulturu æupanijskog ureda Varaædinske æupanije, Varaædin

5. mr. sc. Miroslav Huek, Varaædinska æupanija, Varaædin

6. Dada Ruæa, prof. Glazbene πkole u Varaædinu, Varaædin

7. Branko Oreπki, prof. Glazbene πkole u Varaædinu, Varaædin

8. Jasenka OstojiÊ-RadikoviÊ, prof. MuziËke akademije SveuËiliπta u Zagrebu

9. Æelimir SuπiÊ, prof., uËitelj glazbene kulture u Osnovnoj πkoli Ivana KukuljeviÊa u BeliπÊu

10. Ruæica Kapitan, uËiteljica savjetnica glazbene kulture u VI. osnovnoj πkoli u Varaædinu

11. Snjeæana Ponoπ, prof. glazbene umjetnosti XVI. Gimnazije u Zagrebu

12. Stjepan LevaniÊ, prof., ravnatelj Osnovne πkole SraËinec

13. Goran SuËiÊ, prof. viπi savjetnik Zavoda za πkolstvo Republike Hrvatske, Split

14. Vladimir ©Ëedrov, prof. u mirovini, Varaædin

15. Prijave sudionika poslati na adresu

GLAZBENA ©KOLA U VARAÆDINU

(za 49. glazbene sveËanosti hrvatske mladeæi)

42000 Varaædin, Kapucinski trg 8

telefon: 042 213-123, faks. 042 213-715

Prosudbeno povjerenstvo 49. sveËanosti Êe do 20. travnja 2006. godine odluËiti o nastupu svakog

prijavljenog zbora.

Bez odluke navedenog povjerenstva zbor ne moæe nastupiti na 49. sveËanostima.

Prijavljene zborove, njihov program i red nastupa po kategorijama na SveËanostima predlaæe

Prosudbeno povjerenstvo, a odreuje Dræavno povjerenstvo 49. sveËanosti.

Obvezne skladbe i propozicije za 49. sveËanosti mogu se naruËiti na adresi:

GLAZBENA ©KOLA U VARAÆDINU

(za 49. glazbene sveËanosti hrvatske mladeæi)

42000 Varaædin, Kapucinski trg 8

telefon: 042 213-123, faks: 042 213-715

49. GLAZBENE SVE»ANOSTI HRVATSKE MLADEÆI

VARAÆDIN, 10 ∑ 12. SVIBNJA 2006. GODINE

Page 232: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

231

Naziv zbora πkole ili druπtva

Puna adresa zbora

Kategorija zbora: A, B, B1, C ∑ a) djevojaËki, b) muπki, C1 ∑ a) djevojaËki, b) muπki, D, D1, E, E1 (zaokruæiti potrebnu kategoriju)

Puno ime i prezime dirigenta ∑ voditelja, adresa i telefon

Ime i prezime, adresa i telefon osobe za kontaktiranje

Broj Ëlanova zbora Æenski Muπki

Ovjereni popis pjevaËa-ica zbora, s upisanom godinom roenja, za svakog Ëlana pojedinaËno

Broj Ëlanova pratnje

Prema propozicijama SveËanosti prijavljujemo sljedeÊi program

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Skladateljpuno ime i prezime

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

10. Obavezno uz prijavu priloæiti pet Ëitljivih primjeraka (kopija) svih skladbi programa (osim obvezne skladbe).

(Mjesto i datum) M.P. (potpis odgovorne osobe)

Redaktor-obraivaË

Naslov skladbe istavci (ako ih ima)

Pisac teksta Ime i prezime solista,instrumentalnogpratitelja i instrument

Trajanje u minutama

PrijavnicaRok: 19. travnja 2006. (Molimo popuniti pisaÊim strojem). Uz skladbu obvezno navesti ime i prezime

solista, instrumentalnog pratitelja ukoliko postoji.

Page 233: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

232

44. revija hrvatskoga fi lmskog i video stvaralaπtva djece»akovec, 8. ∑ 11. lipnja 2006.

OrganizatoriOrganizatori natjecanja su Ministarstvo znanosti, obrazovanja i πporta Republike Hrvatske, Zavod za

πkolstvo Republike Hrvatske, Hrvatski fi lmski savez i πkola animiranog fi lma iz »akovca.

Sjediπte i adresa Dræavnoga povjerenstvaHrvatski fi lmski savez, Zagreb, Tuπkanac 1

Tajnik Dræavnoga povjerenstva: SreÊko Listeπ,

Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske,

Podruænica Split, Tolstojeva 32,

telefon: 021/340-995,

e-poπta: [email protected].

Revija je mjesto za prezentaciju i ocjenu jednogodiπnje fi lmske i videoprodukcije djece Hrvatske i

fi lmsko-pedagoπkog rada na podruËju izvanπkolskih i izvannastavnih aktivnosti u razvijanju fi lmske

kulture. Uz fi lmske i videoprojekcije revijski sadræaji obogaÊeni su odræavanjem tematskih rasprava za

voditelje fi lmskih/videodruæina te razgovorom djece sa Ëlanovima OcjenjivaËkog suda.

Revija je mjesto za izbor najboljih ostvarenja djece, koja Êe nas predstavljati na meunarodnim

fi lmskim/videomanifestacijama.

Revija traje Ëetiri dana, a uz domaÊine na Reviji sudjeluje tristo djece, Ëiji se radovi prikazuju u revijskim

programima uz sudjelovanje stotinjak voditelja fi lmskih/videodruæina.

Pravila 4. revije hrvatskoga fi lmskog i videostvaralaπtva djeceRevija hrvatskoga fi lmskog i videostvaralaπtva djece jedino je mjesto na kojem se javnosti predstavljaju

fi lmska i videoostvarenja djece ostvarena u fi lmskim i videodruæinama, klubovima i grupama u okviru

slobodnih aktivnosti kao izvannastavna ili izvanπkolska djelatnost u osnovnoj πkoli.

Pravila za sudjelovanje na 44. reviji hrvatskoga fi lmskog i videostvaralaπtva djece 1. 44. reviju fi lmskog i videostvaralaπtva djece operativno organiziraju: Hrvatski fi lmski savez, Zagreb i

πkola animiranog fi lma, Ëakovec.

2. Revija Êe se odræati u Ëakovcu, od 8. do 11. lipnja 2006.

3. Na Reviji mogu sudjelovati fi lmske i videodruæine, klubovi, grupe djece i pojedinci.

4. Svaka druæina, klub, grupa ili pojedinac moæe na Reviju prijaviti neograniËen broj ostvarenja.

5. PreporuËa se da ostvarenja ne traju dulje od 10 min.

6. Filmska ostvarenja mogu biti prijavljena na formatima S8 i 16 mm, crno-bijeli ili u boji, ozvuËeni ili

neozvuËeni.

Page 234: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

233

7. OzvuËenje fi lmova moæe biti na magnetofonskoj vrpci, kaseti ili izravno na fi lmu. Na jednoj

audiovrpci moæe biti ozvuËenje samo za jedan (1) fi lm.

8. PoËetak fi lma mora biti oznaËen bijelim blankom dugim najmanje 1,5 metar.

9. Svako ostvarenje na fi lmu mora biti na posebnom kolutu i treba imati ove podatke: naziv ostvarenja,

naziv druæine, kluba (grupe), sustav ozvuËenja i startnu toËku.

10. Videoostvarenja mogu biti prijavljena na formatima: VHS, SVHS, Hi8, DIG 8, Mini DV, DVCAM i

BETACAM (u SP-standardu i PAL-sustavu) i DVD-R.

11. Videoostvarenja se mogu slati:

a) svaki rad na posebnoj vrpci ili DVD-u

∑ prije poËetka videorada treba snimiti najmanje 10 sekunda zacrnjenja, a bilo bi iznimno korisno

ako bi se prije zacrnjenja usnimilo barem nekoliko sekundi bara

b) viπe radova na jednoj ili viπe vrpci ili DVD-u

∑ prije poËetka videorada treba snimiti najmanje 10 sekunda zacrnjenja

∑ uz kasetu ili DVD mora biti priloæen popis s redoslijedom naslova

∑ po moguÊnosti ostvariti kontinuirano snimanje neprekinutim TC

12. Radove ocjenjuje OcjenjivaËki sud, koji imenuje Izvrπni odbor Hrvatskoga fi lmskog saveza na

prijedlog PrireivaËkog odbora Revije, i OcjenjivaËki sud djece, koji predlaæe domaÊin Revije.

Organizacija rada OcjenjivaËkih sudova:

a) OcjenjivaËki sud, koji imenuje Izvrπni odbor Hrvatskog fi lmskog saveza, nakon pregleda prispjelih

radova donosi odluku o radovima koji Êe biti prikazani na Reviji. Prispjeli radovi pregledat Êe se u

Zagrebu do 15. svibnja 2006.

b) U vrijeme odræavanja revijskih projekcija oba ocjenjivaËka suda odvojeno ocjenjuju prikazana

ostvarenja i donose svoj popis nagraenih. Za nagraena ostvarenja dodjeljuje se diploma klubu i

pojedincu.

13. Za radove koji Êe biti prikazani na Reviji druæine, klubovi (grupe) dobivaju diplomu za sudjelovanje

na Reviji, a voditelji druæina i klubova (grupa) dobivaju zahvalnicu.

Hrvatski fi lmski savez sve Êe radove nagraene na Reviji pripremiti za sudjelovanje na meunarodnim

festivalima, ukljuËujuÊi i njihovo prijavljivanje.

14. Uz svako ostvarenje potrebno je priloæiti Ëitko i potpuno ispunjenu prijavnicu. ZakljuËni rok za

slanje prijavnica i ostvarenja je 2. svibnja 2006. (prema poπtanskom æigu). Radovi poslani nakon toga

roka neÊe biti razmatrani za selekciju Revije.

15. Prijavljena ostvarenja πalju se na adresu:

HRVATSKI FILMSKI SAVEZ

Za 44. reviju

10000 ZAGREB

Tuπkanac 1

Faks/telefon: (01) 48 48 764; telefon: (01) 48 48 771

Page 235: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

234

16. Radi popularizacije djeËjeg stvaralaπtva poæeljno je da druæina, kinoklub (grupa) uz prijavnice i

radove poπalje i radne fotografi je sa snimanja, odnosno iz rada druæine ili kluba (grupe).

17. Hrvatski fi lmski savez u svrhu popularizacije fi lmskog i videostvaralaπtva djece pridræava ova prava:

∑ pravo pohrane radova u fi lmskom i videoarhivu Hrvatskog fi lmskog saveza radi Ëuvanja i zaπtite;

∑ pravo prebacivanja radova na odgovarajuÊe video i elektronske medije radi prikazivanja na

fi lmskim projekcijama i uporabe u edukacijske svrhe.

18. Troπkove smjeπtaja i prehrane za troje djece iz fi lmske druæine, kinokluba (grupe) Ëiji fi lm ue u

sluæbeni program prikazivanja snose organizatori Revije. Voditelji i ostala prijavljena djeca snose sami

troπkove smjeπtaja i prehrane ukoliko im ih ne plaÊaju πkola ili kinoklub.

19. Prijavnice za boravak voditelja i djece treba poslati najkasnije do 22. svibnja 2006. na adresu:

©kola animiranog fi lma

za 44. reviju

Trg Republike bb

40000 »akovec

Prijedlog Ëlanova dræavnoga povjerenstva 44. revije hrvatskoga fi lmskog i video

stvaralaπtva djece

PrireivaËki odbor 44. revije

1. dr. sc. Mira Kermek, UËiteljska akademija, »akovec, predsjednica

2. SreÊko Listeπ, Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske; tajnik

3. Vanja AndrijeviÊ, Hrvatski fi lmski savez

4. Mladen BabiÊ, πkola animiranog fi lma, »akovec

5. Jasminka BijeliÊ, πkola animiranog fi lma, »akovec

6. Edo Lukman, πkola animiranog fi lma, »akovec; organizacijski tajnik Odbora

7. Æeljko Radivoj, Hrvatski fi lmski savez

8. Vera RobiÊ-©karica. Hrvatski fi lmski savez

9. dr. sc. Hrvoje TurkoviÊ, Akademija dramskih umjetnosti, Zagreb

10. Slobodan VeinoviÊ, proËelnik za kulturu Poglavarstva grada »akovca

»lanovi OcjenjivaËkog suda 44. revije

1. Maja Flego, novinarka

2. Joπko MaruπiÊ, autor animiranih fi lmova

3. dr. sc. Kreπimir MikiÊ, profesor na Pedagoπkoj akademiji u Zagrebu

4. Snjeæana Tribuson, fi lmska redateljica

5. Slaven ZeËeviÊ, fi lmski montaæer

Page 236: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

235

©kola Adresa, telefon

Prijavnica fi lma / videa za 44. reviju Hrvatskoga fi lmskog i video stvaralaπtva djece

Filmska / videodruæina

Naziv fi lma / videa

Godina proizvodnje Trajanje Voditelj

Tema (sadræaj) fi lma / videa

A) Godiπnja produkcija druæina i pojedinaca

Vrsta igrani dokumentarni animirani reportaæa ostale vrsteB

U realizaciji ostvarenja sudjelovali su (ime i prezime i dob djece)

1.

2.

3.

4.

Izvorni format fi lma / videa

B) Godiπnja radioniËka produkcija (jednokratno djelovanje grupe uz struËno voenje projekta)

Vrsta igrani dokumentarni animirani reportaæa ostale vrsteB

U realizaciji ostvarenja sudjelovali su (ime i prezime i dob djece)

1.

2.

3.

4.

Izvorni format fi lma / videa

1 Eksperimentalni, glazbeni spot i sl.

5.

6.

7.

8.

5.

6.

7.

8.

Page 237: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

236

TehniËki podaci fi lma / videa prijavljena na Reviju

Posebna napomena

Kinoklub prvi put sudjeluje na Reviji: DA / NE

(Mjesto i datum) M.P. (potpis odgovorne osobe)

Napomena: Prijavnice s radovima poslati najkasnije do 2. svibnja 2006. na adresu:

HRVATSKI FILMSKI SAVEZ | ZA 44. REVIJU

Tuπkanac 1, 10000 ZAGREB

Format

Brzina projekcije

Ton

Film

S8 mm

18 sl/sek

kztf

16 mm

24 sl/sek

svjetloton mgt.ton

Video

VHS

Mini DV SP

mono

SVHS

DV Cam SP

Hi ∑ Fi

BETACAM SP

CHb CHc

Page 238: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

237

Prijavnica za boravak za troje djece i voditelja44. revije hrvatskoga fi lmskog i videostvaralaπtva djece

»akovec, 8 -11. lipnja 2006.

KINOKLUB (FILMSKA DRUæINA):

Kinoklub (fi lmska druæina)

Molimo da osigurate smjeπtaj u »akovcu za vrijeme odræavanja 44. revije hrvatskoga fi lmskog i video stvaralaπtva djece.

Adresa Mjesto

Telefon E-mail

Voditelj GSM (kontakt tel. )

1.2.3.

(ime i prezime, dob i spol djeteta)

U »akovec stiæemo: a) vlakom, b) autobusom u sati (zaokruæiti jednu od ponuenih moguÊnosti)

(Mjesto i datum) M.P. (potpis)

Troπkove smjeπtaja i prehrane za 3 (troje) djece iz fi lmske druæine, kinokluba (grupe) Ëiji fi lm ue u sluæbeni program prikazivan-ja, osiguravaju i snose organizatori Revije. Prijavnice za voditelje i djecu treba poslati najkasnije do 22. svibnja 2006. na adresu:©kola animiranog fi lma | za 44. revijuTrg Republike bb, 40000 »akovec, Telefon/Faks: 040 / 310 458e-mail: [email protected]

Page 239: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

238

Prijavnica za boravak za troje djece i voditelja koji sami plaÊaju smjeπtaj44. revije hrvatskoga fi lmskog i videostvaralaπtva djece

»akovec, 8 -11. lipnja 2006.

KINOKLUB (FILMSKA DRUæINA):

Molimo da osigurate smjeπtaj u »akovcu za vrijeme odræavanja 44. revije hrvatskoga fi lmskog i video stvaralaπtva djece.

Kinoklub (Filmska druæina

Adresa Mjesto

Telefon E-mail

Voditelj GSM (kontakt tel. )

1.2.3.

(ime i prezime, dob i spol djeteta)

U »akovec stiæemo: a) vlakom, b) autobusom u sati (zaokruæiti jednu od ponuenih moguÊnosti)

(Mjesto i datum) M.P. (potpis)

Prijavnice za voditelje i djecu treba poslati najkasnije do 22. svibnja 2006. na adresu:©kola animiranog fi lma | za 44. revijuTrg Republike bb, 40000 »akovec, Telefon/Faks: 040 / 310 458e-mail: [email protected]

Page 240: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

239

Natjecanje mladeæi Hrvatskog Crvenog kriæa za osnovne i srednje πkole

OrganizatoriOrganizator natjecanja je Hrvatski Crveni kriæ u suradnji s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i πporta i

Zavodom za πkolstvo Republike Hrvatske.

Sjediπte i adresa Dræavnog povjerenstvaHrvatski Crveni kriæ

10000 Zagreb, Ulica Crvenog kriæa 14

Predsjednica Dræavnog povjerenstva: Ljerka ËaËiÊ

telefon: 01/ 46 55 814, faks: 46 55 365

[email protected]

Tajnica Dræavnog povjerenstva: mr. sc. Majda FajdetiÊ

Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske

BadaliÊeva 24, 10000 Zagreb

telefon: 01/ 36 82 527, faks: 01/ 36 52 801

[email protected]

CiljeviMotiviranje djece i mladeæi za humanitarno djelovanje u zajednici, obiljeæavanje Svjetskog dana Crvenog

kriæa i Tjedan Crvenog kriæa te popularizacija Crvenog kriæa meu mladima.

Vremenik©kolska: 10. veljaËe

OpÊinska/gradska: 11. oæujka (subota)

Æupanijska/meuæupanijska: 8. travnja (subota)

Dræavno: 13. svibnja (subota)

Mjesto odræavanja Dræavnog natjecanja: Umag

Trajanje natjecanja: jedan dan (subota). Dolazak sudionika predvia se u petak poslije podne, a

odlazak u nedjelju u jutro.

Razine i kategorije natjecanja:Natjecanje se odvija istovremeno u dvije kategorije: ekipe pomlatka i ekipe mladeæi:

∑ ekipe podmlatka od 11 do 14 godina, odnosno do zavrπetka osnovne πkole i

∑ ekipe mladeæi od 15 do 18 godina odnosno do zavrπetka srednje πkole.

Natjecanja se provode na πkolskoj, opÊinskoj, gradskoj, æupanijskoj/meuæupanijskoj i dræavnoj razini.

Page 241: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

240

Na æupanijskom natjecanju sudjeluju ekipe pobjednici sa πkolskih, opÊinskih i gradskih natjecanja,

odnosno u Gradskom druπtvu Crvenog kriæa Zagreb pobjednici sa natjecanja u podruËnim druπtvima

Crvenog kriæa.

Ukoliko na podruËju djelovanja opÊinskog odnosno gradskog druπtva Crvenog kriæa postoji samo jedna

osnovna ili srednja πkola, πkolska natjecanja vrednovat Êe se kao opÊinska odnosno gradska, ako su se na

njemu natjecale najmanje dvije ekipe iz pojedine kategorije.

Æupanijsko natjecanje je pravovaljano ako na njemu sudjeluju najmanje dvije ekipe iz svake kategorije.

Osvajanjem prvog mjesta na æupanijskom natjecanju ekipe stjeËu pravo na natjecanje na dræavnoj

razini.

Æupanijska natjecanja trebaju se okonËati i prijave Dræavnom povjerenstvu dostaviti najkasnije do 30.

travnja. Sva natjecanja odræavaju se istoga dana u cijeloj Hrvatskoj.

Dræavno natjecanje se odræava u svibnju u Tjednu Crvenog kriæa.

Sastav ekipaNatjecateljska ekipa ima 5 Ëlanova, koji izmeu sebe biraju vou ekipe i zamjenika voe ekipe. Ekipa moæe

imati jednog rezervnog natjecatelja.

U natjecateljskoj ekipi moæe biti samo jedna osoba koja se prethodnih godina natjecala u istoj

kategoriji.

Ekipe se natjeËu pod zaporkom (πifrom).

Sadræaj natjecanjaSadræaj natjecanja obuhvaÊa:

1. provjeru znanja o pokretu Crvenog kriæa, meunarodnom humanitarnom pravu i ljudskim pravima

2. provjeru znanja i vjeπtina iz pruæanja prve pomoÊi

Literatura

PriruËnik Humane vrednote ∑ odgoj za humanost, izdanje Crvenog kriæa, za provjeru

znanja o pokretu Crvenog kriæa, meunarodnom humanitarnom pravu i ljudskim pravima;

PriruËnik Prva pomoÊ, izdanje Hrvatskog Crvenog kriæa, za provjeru znanja i vjeπtina iz pruæanja prve

pomoÊi.

Tijek natjecanjaNatjecanja na svim razinama provode se na naËin da prema utvrenom planu i satnici ekipe rotiranjem

prolaze sve pozicije. Vrijeme rjeπavanja zadataka na svakoj radnoj poziciji je 10 minuta. Iza svake radne

pozicije nalazi se odmoriπte.

Na pozicijama iz provjere znanja o pokretu Crvenog kriæa, meunarodnom humanitarnom pravu i

ljudskim pravima je pisana provjera znanja, a na pozicijama iz provjere znanja i vjeπtina u pruæanju prve

pomoÊi je pisana i praktiËna provjera.

Za πkolska, opÊinska, gradska i æupanijska natjecanja za svaku kategoriju natjecatelja utvruje se

ukupno 6 radnih pozicija od kojih se na tri (3) pozicije provjerava znanje o pokretu Crvenog kriæa,

Page 242: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

241

meunarodnom humanitarnom pravu i ljudskim pravima i na tri (3) radne pozicije provjeravaju se znanja

i vjeπtine u pruæanju prve pomoÊi.

Za Dræavno natjecanje sa svaku kategoriju natjecatelja utvruje se ukupno 10 radnih pozicija, od kojih

se na pet (5) pozicija provjerava znanje o Pokretu Crvenog kriæa, meunarodnom humanitarnom pravu i

ljudskim pravima a na preostalih pet (5) provjeravaju se znanja i vjeπtine pruæanja prve pomoÊi.

BodoviNa πkolskim, opÊinskim, gradskim i æupanijskima / meuæupanijskim natjecanjima pojedina ekipa moæe

osvojiti najviπe 120 bodova:

∑ 30 na provjeri znanja o pokretu Crvenog kriæa, meunarodnom humanitarnom pravu i ljudskim

pravima (najviπe 10 bodova po poziciji);

∑ 90 na provjeru znanja i vjeπtina pruæanja prve pomoÊi, od Ëega 30 iz pismene provjere a 60 bodova iz

praktiËne provjere (maksimum 30 bodova po poziciji)

Na Dræavnom natjecanju pojedina ekipa moæe osvojiti najviπe 200 bodova:

50 bodova na pisanoj provjeri znanja i 150 bodova na provjeri znanja i vjeπtina pruæanja prve pomoÊi

(30 na pisanoj provjeri i 120 na praktiËnoj provjeri, maksimalno 30 bodova po poziciji).

U sluËaju da dvije ili viπe ekipa ima isti broj bodova, bolja je ona koja ima veÊi broj bodova iz praktiËnog

dijela pruæanja prve pomoÊi.

U sluËaju da i dalje dvije ili viπe ekipa imaju isti broj bodova, ekipe dijele osvojeno mjesto.

U sluËaju da dvije ili viπe ekipa imaju isti broj bodova ekipe dijele isto osvojeno mjesto.

Postignu li dvije ili viπe ekipa prvo mjesto na æupanijskoj/meuæupanijskoj razini obje ekipe stjeËu

pravo nastavka natjecanja na viπoj razini.

OpÊa pravilaPisane zadatke rjeπavaju svi Ëlanovi ekipa pojedinaËno.

Za vrijeme rjeπavanja zadatka Ëlanovi ekipa ne smiju meusobno komunicirati.

U sluËaju nepoπtivanja ovog pravila, ekipi Êe se dodijeliti 0 bodova.

Natjecateljsku ekipu predstavlja i o njenim Ëlanovima tijekom natjecanja brine voa ekipe.

Tijekom natjecanja Ëlanovi ekipe ne smiju kontaktirati s osobama u pratnji, promatraËima i ostalim

sudionicima natjecanja. Nepoπtivanje ovog pravila ima za posljedicu udaljavanja ekipe s radne pozicije i

dodjelu 0 bodova.

Svaku ekipu tijekom natjecanja prati jedan ili viπe neovisnih promatraËa koji nadgledaju poπtivanje

pravila.

Neovisne promatraËe rasporeuje Povjerenstvo za provedbu natjecanja iz redova mentora ekipa ili

volontera HCK. Mentor ne moæe biti promatraË vlastite ekipe.

Neovisni promatraËi izvjeπÊuju suca o nepoπtivanju pravila.

Tijekom dræavnog natjecanja, ekipu smije pratiti fotograf-snimatelj, kojeg druπtvo Crvenog kriæa

prijavljuje organizatoru. Fotograf-snimatelj duæan je ostati uz ekipu tijekom odræavanja cijelog natjecanja i

ne smije komunicirati ni s Ëlanovima ekipe ni s ostalim sudionicima natjecanja.

Page 243: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

242

Ponovi li natjecateljska ekipa prekrπaj pravila, moæe biti iskljuËena iz natjecanja.

Natjecateljska tijelaNatjecanje mladeæi Hrvatskog Crvenog kriæa provode sljedeÊa natjecateljska tijela:

∑ Povjerenstvo za provedbu natjecanja

∑ Komisija za utvrivanje identiteta natjecatelja

∑ Komisija za utvrivanje i zbrajanje rezultata natjecanja

∑ Suci na radnim pozicijama

Povjerenstva za provedbu natjecanja imenuje se svake godine, a obavlja poslove pripreme natjecanja,

nadzora tijeka natjecanja, proglaπava rezultate, imenuje provedbena natjecateljska tijela i odluËuje u

æalbenom postupku.

©kolska povjerenstva imenuje ravnatelj πkole.

OpÊinska, gradska povjerenstva imenuju upravna tijela nadleæna za poslove obrazovanja u opÊini,

gradu u kojem je sjediπte Crvenog kriæa, ili æupanijska povjerenstva za provedbu natjecanja, ako su za to

ovlaπtena od nadleænog æupanijskog tijela za poslove obrazovanja.

Diplome, pohvalnice i zahvalnice dodjeljuju se sukladno Uputama za provedbu

natjecanja i smotri uËenika/ca osnovnih i srednjih πkola Republike Hrvatske u 2006.

godini.

Odlukom Glavnog odbora Hrvatskog Crvenog kriæa sudjelovanjem na “Bakljadi” u Solferinu, Italija,

nagradit Êe se prvoplasirana ekipa podmlatka i prvoplasirana ekipa mladeæi.

Prijedlog Ëlanova dræavnog povjerenstva za provedbu natjecanja mladeæi Hrvatskog

Crvenog kriæa1. Ljerka »aËiÊ, Hrvatski Crveni kriæ, Ulica Crvenog kriæa 14, 10000 Zagreb, predsjednica

2. mr. sc. Majda FajdetiÊ, prof., Zavod za πkolstvo RH, tajnica

3. dr. Jadranko CrniÊ, Hrvatski Crveni kriæ, Ulica Crvenog kriæa 14, 10000 Zagreb

4. dr. Nenad Javornik, Hrvatski Crveni kriæ, Ulica Crvenog kriæa 14, 10000 Zagreb

5. dr. Vera Pleπa-GoluboviÊ, Hrvatski Crveni kriæ, Ulica Crvenog kriæa 14, 10000 Zagreb

6. Dubravka Horvat, Hrvatski Crveni kriæ, Ulica Crvenog kriæa 14, 10000 Zagreb

7. Gordana LaziÊ-Tafra, Hrvatski Crveni kriæ, Ulica Crvenog kriæa 14, 10000 Zagreb

8. Morena Zadravec, O© ©ijana, 43. istarske divizije 5, 52100 Pula

9. Nada Gregorek, S© Ivan ©vear, ©kolska 12, 10310 IvaniÊ grad

10. Natalija StarËeviÊ, O© TurniÊ, Franje »andeka 20, 51000 Rijeka

11. Nada GrujiÊ-Tomas, Medicinska πkola Osijek, Vukovarska 209, 31000 Osijek

12. Sanja ©estan-NaËinoviÊ, O© Marije i Line, 52470 Umag

13. Josipa Krtanjek, O© Ivana Sakcinskog, Ul. Akademika L. ©abana 17, 42240 Ivanec

14. Blaæenka JuriÊ-Mrπa, O© Fran GaloviÊ, ©kolski prilaz bb, 10000 Zagreb

15. Elza DamjaniÊ, Druπtvo Crvenog kriæa Istarske æupanije, Narodnog doma 2, 52000 Pazin

Page 244: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

243

Ekoloπki kviz Lijepa naπa uËenika/-ica osnovnih

i srednjih πkola

OrganizatoriOrganizatori natjecanja su Ministarstvo znanosti, obrazovanja i πporta Republike Hrvatske, Zavod za

πkolstvo Republike Hrvatske, Pokret prijatelja prirode „Lijepa naπa“.

Sjediπte i adresa Dræavnoga povjerenstvaZavod za πkolstvo Republike Hrvatske

10000 Zagreb, BadaliÊeva 24

Tajnica Dræavnoga povjerenstva: dr. sc. Kata LuËiÊ

10000 Zagreb, BadaliÊeva 24

telefon: 01/3652 824, faks: 01/3652 859

e-mail: [email protected]

Pokret prijatelja prirode „Lijepa naπa“

1000 Zagreb, PalmotiÊeva 17a

telefoni: 01/4923-904, 4923-905, faks: 01/4810-232

e-mail: [email protected]

web: www.lijepa-nasa.hr

Vremenik©kolski kviz: do 31. sijeËnja 2006.

Æupanijski kviz: 10. veljaËe 2006. s poËetkom u 11,00 sati u πkoli i mjestu koje odredi Upravni odjel

æupanije u Ëijoj nadleænosti su poslovi obrazovanja

Dræavni kviz: 17. ∑ 18. oæujka 2006. - u Tuheljskim toplicama

CiljeviCilj kviza je omoguÊiti odgoj i obrazovanje o okoliπu i razvijati svijest o zaπtiti okoliπa i odræivom razvoju na

razini osnovnih i srednjih πkola.

ZadaÊa kviza je obogaÊivanje emocionalnog æivota uËenika, poticanje plemenitih ljudskih osobina,

ljubavi za prirodne ljepote i bogatstva domovine, razvijanje estetske i zdravstvene kulture i svijesti o

potrebi sudjelovanja svakog pojedinca u zaπtiti okoliπa.

Metodologija provedbeEkoloπki kviz „Lijepa naπa“ natjecanje je uËenika hrvatskih osnovnih i srednjih πkola, kojega koordiniraju

i provode Pokret prijatelja prirode „Lijepa naπa“ i Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske, uz suglasnost

Page 245: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

244

Ministarstva znanosti, obrazovanja i πporta.

Intelektualni vlasnik projekta Ekoloπki kviz „Lijepa naπa“ je Pokret prijatelja prirode „Lijepa naπa“.

Razine natjecanja©kolska, æupanijska i dræavna. Svaku ekipu (πkolu) predstavljaju 4 uËenika: po jedan uËenik od 5. do 8.

razreda za osnovne πkole te po jedan uËenik od 1. do 4. razreda za srednjih πkola (za trogodiπnje strukovne

πkole po jedan uËenik 1. i 2. razreda te po dva uËenika 3. razreda). ©kolsko se natjecanje sastoji samo od

usmenog dijela, a programi su æupanijskoga i dræavnoga natjecanja podudarni i sastoje se od:

∑ pisanoga dijela (test)

∑ plakata sekcije (prikaz ostvarenoga praktiËnog rada uËenika pod motom: Istraæili smo-uradili smo-

predlaæemo

∑ usmenog dijela natjecanja.

Zbrajanjem bodova ostvarenih na testu s bodovima praktiËnoga rada (plakat sekcije) dobiva se pet

prvoplasiranih ekipa (πkola) koje se pozivaju na usmeno-zavrπno natjecanje.

Ekoloπki kviz „Lijepa naπa“ u pisanom i usmenom dijelu natjecanja obuhvaÊa 5 zadanih (tematskih)

podruËja. Zadana su podruËja dio nastavnih sadræaja predmeta obuhvaÊenih natjecanjem:

∑ priroda

∑ biologija

∑ kemija

∑ zemljopis

∑ vremenik.

Zadana podruËjaa) I. PROSTORNO∑DEMOGRAFSKA OBILJEÆJA HRVATSKE (zemljopis)

∑ zemljopisni poloæaj, osobito vrijedna i ekoloπki osjetljiva podruËja, graditeljska baπtina

∑ demografska obiljeæja Republike Hrvatske, populacijska politika.

II. RELIGIJSKI SADRÆAJI (vjeronauk)

III. PRIRODNI SUSTAVI (priroda, biologija, kemija, zemljopis)

vode, more, tlo, πume, zrak

IV. GOSPODARSKA OBILJEÆJA (priroda, biologija, zemljopis)

poljodjelstvo, ribarstvo, πumarstvo, rudarstvo i energetika, industrija, promet, turizam

V. ZDRAVSTVENA I EKOLO©KA KULTURA (priroda, biologija, kemija, zemljopis, tehnologija te znanja

iz opÊe kulture i globalne ekologije)

b) “ISTRAÆILI SMO∑URADILI SMO∑PREDLAÆEMO” (plakat s prikazom rada na izabranoj temi)

©KOLSKI KVIZ „LIJEPA NA©A“

©kolski kviz priprema i provodi svaka πkola. Osnovne i srednje πkole koje su ukljuËene u meunarodni

program Eko-πkole, obvezno i svake godine sudjeluju u ovom natjecanju. Pitanja sastavljaju nastavnici

(πkolsko povjerenstvo) koje imenuje ravnateljica/ravnatelj πkole, prema πkolskom programu za

Page 246: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

245

osnovne/srednje πkole iz nastavnih predmeta: priroda, biologija, kemija, zemljopis, vjeronauk. U

strukovnim/tehniËkim πkolama u kojima biologija i kemija nisu dio redovitoga nastavnog plana i

programa, uzimaju se srodni nastavni predmeti/podruËja (tehnologija, tehnologija s ekologijom i

sliËno).

Natjecanje se sastoji samo od usmenog dijela.

Na πkolskom natjecanju sudjeluje viπe ekipa, a pobjedniËka ekipa se prijavljuje za sudjelovanje na

æupanijskom kvizu.

Svaka se ekipa sastoji od Ëetiri uËenika. Broj ekipa ovisi o broju zainteresiranih uËenika u svakoj πkoli:

∑ u svakoj ekipi moraju biti Ëetiri uËenika i to: po jedan uËenik iz 5., 6., 7. i 8. razreda za osnovne πkole te

po jedan uËenik iz 1., 2., 3. i 4. razreda za srednje πkole (za trogodiπnje strukovne πkole po jedan uËenik

1. i 2. razreda te po dva uËenika 3. razreda)

∑ kviz je javna priredba kojoj nazoËe ostali uËenici, uËitelji, nastavnici i gosti

∑ pitanja sastavlja πkolsko povjerenstvo (svaki Ëlan pokriva jedno ili viπe tematskih podruËja) koje brine

o ravnomjernoj zastupljenosti pitanja po podruËjima, dovoljnom broju skupina pitanja, regularnosti

natjecanja i mjerilima ocjenjivanja

∑ ekipe odgovaraju na pitanja koja izvlaËe od voditelja kviza

∑ pitanja su u omotnicama na kojima je napisano podruËje na koje se pitanja odnose

∑ ekipa odgovara na jedno pitanje iz svakoga podruËja (ukupno na pet pitanja)

∑ kada ekipa izvuËe pitanje, voditelj ga Ëita na glas, a natjecatelji se dogovaraju o odgovoru (minuta po

pitanju)

∑ odgovore ocjenjuje povjerenstvo bodovima 0-5 za svako podruËje posebno

∑ ekipa moæe skupiti najviπe 25 bodova

∑ pobjednik je ekipa s najviπe osvojenih bodova

∑ ako u prvom krugu nema pobjednika, natjecanje se nastavlja dodatnim pitanjima, a ako je i nakon tri

dodatna pitanja rezultat i dalje izjednaËen, prema istom se naËelu ide u sljedeÊi krug

∑ pobjedniËka ekipa na πkolskom natjecanju sudjeluje na æupanijskom natjecanju. ©kola prijavljuje

ekipu æupanijskome povjerenstvu najkasnije do 08. veljaËe 2006. godine.

ÆUPANIJSKI KVIZ „LIJEPA NA©A“

Æupanijski kviz provodi æupanijsko povjerenstvo. »lanove æupanijskoga povjerenstva imenuje Upravni

odjel za druπtvene djelatnosti pri æupaniji. U æupanijsko povjerenstvo mora biti ukljuËen dovoljan broj

uËitelja/nastavnika/profesora (12 ∑ 16) iz nastavnih predmeta: priroda, biologija, kemija, zemljopis i

vjeronauk, ravnomjerno zastupljeni po predmetima i po vrstama πkole: osnovne srednje (gimnazije i

strukovne πkole) za potrebe prosudbe i ocjenjivanja pisanoga, praktiËnoga i usmenoga dijela natjecanja

te tri-pet Ëlanova organizacionoga (provedbenoga) dijela povjerenstva (ravnatelj πkole domaÊina,

predstavnik Upravnoga odjela za druπtvene djelatnosti æupanije, predstavnik opÊine/grada u kojem se

odræava æupanijsko natjecanje i dr.).

U povjerenstvo se imenuju istaknuti prosvjetni djelatnici odreenih nastavnih predmeta/podruËja.

UËitelj)-ica ili nastavnik/-ica, koji-a je Ëlan povjerenstva ili izrauje zadatke za natjecanje, ne smije

Page 247: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

246

biti mentor/-ica uËenika/-ice u kategoriji ili podruËju za koje izrauje zadatke, bez obzira na razinu

natjecanja. UËitelj/-ica ili nastavnik/-ica ne moæe biti Ëlan prosudbenoga povjerenstva natjecanja u

kategoriji u kojoj sudjeluje kao mentor/-ica uËenika-ice ili skupine.

Na æupanijskom natjecanju sudjeluju pobjedniËke ekipe osnovnih i srednjih πkola s podruËja æupanije.

Æupanijsko povjerenstvo duæno je osigurati sve uvjete za normalan tijek natjecanja.

Testovi i pitanja za usmeni dio natjecanja moraju biti u zatvorenim omotnicama, koje se otvaraju

neposredno pred poËetak natjecanja.

Upravni odjeli za druπtvene djelatnosti duæni su dostaviti rjeπenje (odluku) o imenovanju æupanijskog

povjerenstva, najkasnije do 23. prosinca 2005. godine, Dræavnom povjerenstvu na adresu Pokreta

prijatelja prirode „Lijepa naπa“ ∑ 10000 Zagreb, PalmotiÊeva 17a.

Predsjednik æupanijskog povjerenstva duæan je do 17. veljaËe 2006. godine dostaviti Dræavnom

povjerenstvu izvjeπÊe o provedbi æupanijskoga natjecanja koje mora minimalno sadræavati sljedeÊe

podatke: popis osnovnih i srednjih πkola koje su sudjelovale na æupanijskom natjecanju, popis πkola

koje su zauzele od 1. do 3. mjesta za osnovne i srednje πkole, æalbe, ako ih je bilo, i kako su rijeπene, je li

bilo drugih nepravilnosti i problema te ostala zapaæanja, primjedbe i prijedloge.

Æupanijsko natjecanje sastoji se od:

1. pisanoga dijela (test)

2. prikaza teme pod motom: Istraæili smo-uradili smo-predlaæemo

3. usmenog dijela.

∑ Pisani dio pojedinaËno piπu svi Ëlanovi ekipe.

∑ Pitanja za æupanijski eko kviz sastavlja Dræavno povjerenstvo.

∑ Najmanje 75% pitanja iz pisanoga i usmenoga dijela natjecanja mora biti dio sadræaja obvezne

literature koju je propisalo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i πporta republike Hrvatske za πk.

godinu 2005./06. iz predmeta koji obuhvaÊaju spomenuta podruËja. Preostalih 25% pitanja moæe biti iz

globalne ekologije i opÊe kulture.

∑ Pisani dio natjecanja sadræi pet pitanja (po jedno iz navedenih podruËja). Pitanja koja se odnose na

ekoloπku i zdravstvenu kulturu obuhvaÊaju sadræaje prirode, biologije, kemije i zemljopisa/geografi je

i/ili srodnih nastavnih predmeta u strukovnim/tehniËkim πkolama.

∑ Svaki uËenik moæe osvojiti maksimalno 5 bodova u pisanom dijelu natjecanja. Rezultati svih uËenika

u ekipi zbrajaju se te za jednu ekipu (πkolu) maksimalan broj bodova moæe iznositi 20.

∑ Zbrajanjem bodova pisanoga dijela natjecanja s bodovima praktiËnoga rada Istraæili smo-uradili smo-

predlaæemo dobije se ukupan redoslijed ekipa za usmeni dio natjecanja.

∑ Na usmenom natjecanju sudjeluje 10 ekipa: 5 osnovnih i 5 srednjih πkola, ukoliko je na æupanijsko

natjecanje pristupilo pet ili viπe osnovnih, odnosno srednjih πkola.

∑ Ukoliko je æupanijskom natjecanju pristupilo manje od pet ekipa osnovnih i/ili srednjih πkola, sve

pristupaju na usmenom natjecanju, ukljuËujuÊi i sluËaj da je na æupanijsko natjecanje pristupila samo

jedna osnovna ili srednja πkola.

Page 248: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

247

∑ Svakoj se ekipi na usmenome dijelu natjecanja postavi pet pitanja (po jedno iz svakoga podruËja) te se

svaki odgovor vrednuje bodovima od 0 do 5. Na usmenome dijelu ekipa moæe osvojiti najviπe 25 bodova.

∑ Maksimalni broj bodova, koji moæe osvojiti jedna ekipa na æupanijskome natjecanju, jest 75 (20 bodova

∑ pisani dio, 30 bodova-praktiËan rad i 25 bodova-usmeni dio). Pobjednici æupanijskog natjecanja stjeËu

pravo sudjelovanja na Dræavnome kvizu.

Istraæili smo-uradili smo-predlaæemo

Svaka πkola odabire samostalno ili u dogovoru sa struËnjacima sadræaj rada iz nekoga od sljedeÊih (ili

sliËnih) podruËja:

a) Ureivanje okoliπa: πkole i πkolska dvoriπta, igraliπta, parkovi, vrtovi, voÊnjaci, maslinici, vinogradi,

izvoriπta pitke vode, vodocrpiliπta, vodotokovi, πume i πumarci, πpilje, groblja, „divlja“ odlagaliπta

otpada, luke, plaæe i dr.

b) Bioloπka raznolikost: zaπtita æivotnih zajednica i/ili pojedinih vrsta (metode, postupci, prijedlozi),

napori za oËuvanje bioloπke raznolikosti, zaustavljanje procesa odumiranja biljnih i æivotinjskih

vrsta, autohtone biljne i æivotinjske vrste odreenoga podruËja, praÊenje populacije pojedinih vrsta,

ispitivanje javnoga miπljenja o ugroæenim i zaπtiÊenim vrstama i dr.

c) SpomeniËka baπtina: ureivanje spomenika kulture nacionalnoga i mjesnog znaËenja, sakralnih

spomenika, muzejskih i galerijskih zbirki, zaviËajnih zbirki, knjiænica i Ëitaonica, razliËitih klubova i dr.

d) Gospodarstvo, stanovniπtvo i okoliπ: udio pojedinih gospodarskih grana na odreenome podruËju

i njihov utjecaj na okoliπ (tlo, zrak, voda, fi to i zoocenoze); ispitivanje kakvoÊe voda, tla i zraka;

poljodjelstvo i sredstva za zaπtitu biljaka; ekoloπka poljoprivreda-moguÊnosti primjene u Republici

Hrvatskoj-prednosti; abiotiËki i biotiËki Ëimbenici u biocenozi; izvori energije i njihov utjecaj na okoliπ;

alternativni izvori energije-moguÊnosti primjene u Republici Hrvatskoj; primjena novih tehnologija;

utjecaj prometa na okoliπ; ekoloπke katastrofe-uzroci i posljedice; postupanje s otpadom u πkoli, mjestu,

opÊini, æupaniji i dr.

Rad na izabranome podruËju treba prikazati samo plakatom (opisom i fotografi jom)-nije potreban

prikaz u pisanom obliku niti videozapis. Prezentacija u PowerPointu moguÊa je samo ako je rad

pohvaljen i odabran za javno prikazivanje.

Upute za izradu plakata

∑ Plakat je hamer ili sliËan papir veliËine A-1 (oko 1 x 0.8 m).

∑ Plakat je kreativni prikaz uËenikova rada i sastavljen je od triju dijelova: istraæili smo-uradili smo-

predlaæemo.

∑ Na vrhu plakata velikim slovima oznaËava se naslov rada. Naslov treba biti πto kraÊi, bez uporabe

sinonima. Ispod naslova, manjim se slovima upisuju: imena uËenika i razred, πkola, nadnevak, razina,

mjesto odræavanja natjecanja te ime mentora. Osim opisanoga naslova i podnaslova, cijeli plakat treba

sadræavati tri jasno uoËljive cjeline istaknute velikim slovima:

∑ Istraæili smo...

Page 249: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

248

∑ Uradili smo...

∑ Predlaæemo...

Svaka cjelina mora sadræavati tekst, jasno i pregledno napisan i na cijelom plakatu raπËlanjen na logiËki

povezana poglavlja. Osim teksta treba priloæiti ilustrativni materijal koji mora biti racionalno izabran.

Ukoliko se radu prilaæe foto-dokumentacija, fotografi je moraju dokumentirati samo bitne rezultate

istraæivanja. Crteæi moraju biti uredni te sadræavati legendu u kojoj se oznaËuje πto predstavlja pojedini

dio crteæa. Sve tablice i grafi koni moraju biti jasni, pregledni i odgovarajuÊe obiljeæeni (obrazloæenje i

numeriËki redoslijed).

Istraæili smo... tekstom ukratko predstaviti podruËje iz kojega je napravljen rad; opisuje se uoËeni

problem i postavlja cilj rada; priprema uËenika (materijal koji se rabio u praktiËnom radu kao i postupci

rada-metode.)

Uradili smo... u tekstu se opisuju dobiveni rezultati; tekst se poziva na priloæene ilustracije; u prvom je

planu ilustrativni materijal kao dokaz konkretnoga uËeniËkoga rada na uoËenom problemu (istraæivanju,

akciji, projektu i dr.).

Predlaæemo... ukratko iznijeti glavne zakljuËke rada, moguÊa je i samostalna analiza, objaπnjenje

postignutih rezultata te prijedlozi za buduÊu akciju.

Prilikom razgledavanja plakata jedan uËenik iz ekipe predstavlja rad povjerenstvu i odgovara na pitanja

(razgovor s uËenikom ne smije biti dulji od 5 minuta).

Prilikom ocjenjivanja naglasak treba biti na konkretnom i kreativnom uËeniËkom radu kroz akciju ili

projekt u πkoli ili izvan nje, kao i na iznesenom prijedlogu rjeπavanja uoËenoga problema. Takoer treba

procijeniti doprinos rada u oblikovanju svijesti o vaænosti upoznavanja i zaπtite naπe prirodne i kulturne

baπtine te podizanju opÊe razine ekoloπke svijesti.

Æupanijsko povjerenstvo ocjenjuje radove prema njihovoj kvaliteti i vaænosti, samostalnosti uËeniËkoga

rada te kakvoÊi prikaza. Prema navedenim podacima, maksimalan broj bodova je 30.

Prema odluci æupanijskoga povjerenstva jedan ili viπe radova Istraæili smo-uradili smo-predlaæemo,

koji se izdvajaju po izvornosti ili kvaliteti, mogu biti javno predstavljeni i pohvaljeni prije usmenoga dijela

natjecanja svaki u trajanju od 5 minuta.

Ocjena kvalitete plakata (do 10 bodova)

Urednost i oprema plakata Kreativnost uËenika u izradi plakata

Ocjena obraene radnje (do 15 bodova)

Istraæili smo... (izbor teme, spoznaja problema)Uradili smo... (konkretan rad uËenika na obraenoj temi)Predlaæemo... (zakljuËak, miπljenje, prijedlozi za buduÊu akciju, projekti)

Doprinos podizanju razine ekoloπke svijesti kroz predstavljenu aktivnost uËenika (do 5 bodova)

(5)(5)

(5)(5)(5)

(5)

Page 250: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

249

DRÆAVNI I SVEHRVATSKI KVIZ “LIJEPA NA©A”

Dræavni Ekoloπki kviz “Lijepa naπa” provodi se po istoj metodologiji kao i æupanijski Ekoloπki kviz “Lijepa

naπa”.

Na dræavnome i svehrvatskome natjecanju sudjeluju pobjedniËke ekipe sa æupanijskih natjecanja,

najmanje po jedna osnovna i jedna srednja πkola iz æupanija Republike Hrvatske i æupanija Federacije BiH,

koje su ukljuËene u projekt:

∑ iz Grada Zagreba na dræavni se kviz pozivaju prema ljestvici redoslijeda prve tri osnovne i prve tri

srednje πkole

∑ iz OsjeËko-baranjske, Primorsko-goranske i Splitsko-dalmatinske æupanije na dræavni se kviz pozivaju

prema ljestvici redoslijeda prve dvije osnovne i prve dvije srednje πkole

∑ iz ostalih æupanija u Republici Hrvatskoj i onih æupanija u Federaciji BiH koje su ukljuËene u projekt

na dræavnu se sveËanost poziva jedna osnovna i jedna srednja πkola koje su osvojile prvo mjesto.

∑ Na dræavnom natjecanju, na poziv Dræavnoga povjerenstva za provedbu ekoloπkoga kviza, mogu

sudjelovati uËenici hrvatskih πkola iz susjednih i bliæih dræava u kojima Hrvati predstavljaju autohtonu

nacionalnu manjinu. Na njih se konzekventno i u mjeri u kojoj je to moguÊe primjenjuju pravila ovoga

natjecanja.

∑ Dræavno povjerenstvo zadræava pravo, mimo naprijed navedenog broja ekipa, pozvati joπ nekoliko

ekipa na dræavno natjecanje (ne viπe od pet ekipa) iz onih æupanija u kojima su na æupanijskome

natjecanju sudjelovale viπe od 3 srednje, odnosno viπe od 6 osnovnih πkola te one ekipe koje su

se plasirale neposredno iza pobjedniËkih ekipa iz svoje æupanije ostvarujuÊi visok broj bodova na

æupanijskome natjecanju.

∑ Svaka ekipa iz æupanije donosi svoj plakat na dræavno natjecanje. Plakat moæe biti novi, a moæe biti

i onaj prezentiran na æupanijskom natjecanju. U tom se sluËaju umjesto æupanijsko natjecanje treba

napisati dræavno natjecanje. NaËin prikazivanja i bodovanja isti je kao i na æupanijskom natjecanju.

∑ Pitanja za dræavni kviz sastavlja Dræavno povjerenstvo za usmeni i pisani dio.

∑ Troπkove prijevoza na dræavno natjecanje podmiruje svaka æupanija za svoje ekipe.

∑ Troπkove hotelskoga smjeπtaja i boravka uËenika i nastavnika (ukljuËujuÊi i vozaËe) i Ëlanova

Dræavnoga povjerenstva, za vrijeme trajanja dræavnoga natjecanja, snosi Ministarstvo znanosti,

obrazovanja i πporta Republike Hrvatske. Troπkove izrade diploma, pohvalnica, zahvalnica te troπkove

rada Dræavnoga povjerenstva snosi, takoer, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i πporta Republike

Hrvatske.

∑ Pokret prijatelja prirode „Lijepa naπa“ snosi troπkove izrade biltena, troπkove izrade pitanja za

æupanijsku i dræavnu razinu natjecanja, troπkove nagrada, poπtarine i ostale srodne troπkove.

∑ ©kole domaÊini natjecanja pripremaju prostorije u kojima Êe se odvijati dræavno natjecanje, πto

ukljuËuje razglas, kraÊi kulturno-zabavni program i izvedbu dræavne himne prije poËetka sveËanoga

dijela natjecanja, troπkove izrade natpisa i troπkove informatiËke podrπke za vrijeme natjecanja.

∑ Svi uËenici, sudionici Dræavnoga i svehrvatskoga natjecanja Ekoloπki kviz „Lijepa naπa“ dobivaju

pohvalnice, uËenici koji osvoje prva tri mjesta u kategoriji osnovnih i srednjih πkola dobivaju diplome, a

mentori ekipa i Ëlanovi Dræavnoga povjerenstva zahvalnice.

Page 251: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

250

Prijedlog Ëlanova dræavnoga povjerenstva za provedbu natjecanja ekoloπki kviz “Lijepa

naπa” 1. dr. sc. Ante Kutle, predsjednik Pokreta prijatelja prirode “Lijepa naπa”, Zagreb, predsjednik

2. dr. sc. Kata LuËiÊ, viπa savjetnica za razrednu nastavu, Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske, Zagreb,

tajnica

3. Vesna MiliÊ, prof., viπa savjetnica za zemljopis, Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske, Zagreb

4. Leopoldina Beljan, prof., Pokret prijatelja prirode „Lijepa naπa“

5. Natalija Medvedec, prof., ravnateljica O© Lijepa naπa, Tuhelj

6. Milivoj ©kvorc, naËelnik OpÊine Tuhelj

7. Martina Horvat, Terme d.o.o. Tuhelj

8. Snjeæana Æigman, dipl. ing., Krapinsko-zagorska æupanija

9. Branko BariÊ, prof. biologije, O© „Matija Gubec“, Gornja Stubica

10. Mirjana ©tih, prof. biologije, O© Antuna MihanoviÊa, Klanjec

11. Tanja Dunaj, prof. kemije, O© Lijepa naπa, Tuhelj

12. Ljiljana BoroveËki-Voska, prof. kemije, O© urmanec

13. Josipa Miljan, prof. geografi je, O© Side KoπutiÊ, Radoboj

14. Augustin KneæiÊ, prof. geografi je, O© Lijepa naπa, Tuhelj

15. Mirjana MiπkoviÊ, prof. vjeronauka, O© Lijepa naπa, Tuhelj

16. Ljiljana Leskovar, prof. vjeronauka, O© Krapina

17. Nada Falatec, prof. biologije, S© Oroslavje

18. Anita ©kof, prof. biologije, S© Zlatar

19. Bojana BarloviÊ-Tuπek, prof. kemije, S© Pregrada

20. Anela Vancaπ, prof. kemije, S© Krapina

21. Gordana TkalËeviÊ, prof. geografi je, Gimnazija, Zabok

22. Ksenija Grozaj, prof. geografi je, Strukovna πkola, Pregrada

23. Slavko MilakoviÊ, prof. vjeronauka, S© Krapina

24. Sandra SpiπiÊ, prof. vjeronauka, S© Zabok

Za sve dodatne informacije, molimo, obratite se na adresu:

Pokret prijatelja prirode „Lijepa naπa“, PalmotiÊeva 17a, 10000 Zagreb

telefon: 01/4923-904, 4923-905, faks: 01/4810-232

e-mail: [email protected]

web: www.lijepa-nasa.hr

Page 252: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

251

Dani kruha ∑ dani zahvalnosti za plodove zemlje

OrganizatoriMinistarstvo znanosti, obrazovanja i πporta Republike Hrvatske, Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske i

Pokret prijatelja prirode “Lijepa naπa” uz potporu KatoliËke crkve, Hrvatske televizije i Zavoda za πkolstvo

Mostar.

Sjediπte i adresa Dræavnog povjerenstvaZavod za πkolstvo Republike Hrvatske

Tajnica Dræavnog povjerenstva: –ura KuluπiÊ, dipl. uË.

10 000 Zagreb, BadaliÊeva 24

telefon: 01/ 3652 852, faks: 01/ 3652 831

e-mail: [email protected]

Pokret prijatelja prirode „Lijepa naπa“

10 000 Zagreb, PalmotiÊeva 17 a

telefoni: 01/4923 904, 4923 905, faks: 01/ 4810 232

e-mail: [email protected]

web: www.lijepa-nasa.hr

VremenikObiljeæavanje traje od 1. do 31. listopada 2006. godine

©kole i vrtiÊi samostalno odabiru dan odræavanja sveËanosti.

Dræavna smotra odræat Êe se u Slatini 8. listopada 2006. godine.

Metodologija provedbeDani kruha ∑ dani zahvalnosti za plodove zemlje ∑ obiljeæavaju se svake godine tijekom listopada u djeËjim

vrtiÊima, osnovnim i srednjim πkolama, aËkim domovima, ustanovama za odgoj i obrazovanje djece s

teπkoÊama u razvoju te ograncima i granama Pokreta prijatelja prirode “Lijepa naπa”. SveËanostima Dana

kruha, uz molitvu, blagoslov i simboliËno blagovanje kruha zahvaljujemo Bogu na svim plodovima, rado-

stima, uspjesima i darovima kojima smo tijekom godine kao narod i kao pojedinci bili podareni. Intelekt-

ualni vlasnik projekta Dani kruha ∑ dani zahvalnosti za plodove zemlje je Pokret prijatelja prirode “Lijepa

naπa”.

SveËanosti u vrtiÊima i πkolamaObiljeæavanje Dana kruha u vrtiÊima, osnovnim i srednjim πkolama, aËkim domovima te ustanovama

za odgoj i obrazovanje djece s teπkoÊama u razvoju, pridonosi potpunijem odgoju i obrazovanju u zaπtiti

okoliπa, upoznavanju i oËuvanju bioloπke raznolikosti Hrvatske, podizanju svijesti o ekoloπkoj poljoprivr-

Page 253: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

252

edi i zdravoj prehrani, a temelji se na izgraivanju pozitivnih stavova i stvaranju pravilnoga emocionalnog

odnosa djeteta-uËenika i prirode.

U πkolskim prostorima postavljaju se izloæbe plodova zemlje uæeg zaviËaja, kruha i kruπnih proizvo-

da, razliËitog sjemenja te starih alata koji su se koristili ili se joπ koriste u obradi zemlje i pripremi kruha.

Postavljaju se izloæbe uËeniËkih radova (likovne, literarne i dr.), rezultati istraæivanja; npr. zastupljenost

razliËitih vrsta æitarica u prehrani stanovniπtva odreenog kraja, autohtone biljne vrste odreenog podru-

Ëja, prehrana stanovniπtva i prehrambene navike kroz povijest, poljodjelske kulture naπih æupanija i njihov

uzgoj, odnos prema kruhu i plodovima zemlje, te mnogobrojne druge aktivnosti. Izloæbene prostore obila-

ze roditelji uËenika i njihovi gosti.

Ciljevi∑ upoznati djecu i uËenike s nastajanjem kruha (od zrna do kruha)

∑ pribliæiti im blagovanje kruha i narodne obiËaje

∑ pouËiti mlade o kruhu kao izrazu æivotne i duhovne snage

∑ upoznati uËenike sa æetvenim i ostalim obiËajima

∑ upoznati uËenike s autohtonim i/ili starim vrstama voÊa i drugim plodovima zemlje (povrÊe, æitarice,

gljive, ljekovito i zaËinsko bilje)

∑ upoznati uËenike sa zastupljenoπÊu i naËinima oËuvanja pojedinih vrsta (izgled sjemena, naËin i vrije-

me sadnje, vegetacijski ciklus)

∑ upoznati uËenike s razlikama izmeu ekoloπki zdrave hrane i genetski modifi ciranih organizama

∑ ukazati na vaænost zdrave prehrane i prednosti ekoloπke poljoprivrede.

SadræajOvisno o dobi djece i uËenika predlaæu se ove djelatnosti:

1. Izvan vrtiÊa i πkola∑ posjet pekarnici, mlinu, sjemenari, seoskom gospodarstvu, tvornici za preradu voÊa i povrÊa

∑ upoznavanje s naËinima skladiπtenja i priprave raznovrsnih plodova zemlje prikupljanje æitarica i

ostalih plodova

∑ posjet etnografskom i/ili tehniËkom muzeju

2. U vrtiÊu i/ili πkoli∑ razgovor s djecom i uËenicima na temu “Od zrna do pogaËe” i “Plodovi naπeg zaviËaja”

∑ upoznati djecu i uËenike s kulturom ophoenja prema kruhu i zbrinjavanjem njegovih ostataka

∑ upoznati ih sa æivotnim ciklusom poljoprivrednih kultura (æitarice, voÊe, povrÊe, ostale kulture)

∑ organizirati izloæbe (sjemenke æitarica, ljekovito bilje, gljive, izloæba starih vrsta jabuka) i predavanja

∑ istraæiti etnografsku baπtinu svog zaviËaja u svezi s obradom zemlje i pripravom kruha

∑ prirediti izloæbe radova djece i uËenika na temu Dani kruha ∑ dani zahvalnosti za plodove zemlje:

literarni radovi, likovni radovi, fotografi je, plakati, izrada kruha i peciva, ureivanje izloæbenih prosto-

Page 254: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

253

ra, scenski izraz (prikaz obiËaja, igrokaz na odreenu temu ∑ moæe biti poznato djelo iz knjiæevnosti ili

uËeniËki uradak)

∑ posjet bolnicama, staraËkim domovima, domovima ratnih stradalnika i darivanje kruhom.

Sve gore navedene aktivnosti mogu se prikazati djeci, uËenicima, roditeljima i uzvanicima na

sveËanostima u djeËjim vrtiÊima/πkolama, uz veÊ tradicionalne aktivnosti:

∑ pripremanje i peËenje razliËitih vrsta kruha i kruπnih proizvoda

∑ izloæba plodova uæeg zaviËaja

∑ predstavljanje zaviËajne kuhinje

∑ zajedniËko blagovanje kruha i plodova zemlje

∑ postavljanje sveËanog stola

∑ doËek roditelja i uzvanika

∑ blagoslov kruha i plodova zemlje

∑ darivanje kruha-simbola obnove i blagostanja

∑ prikaz svih aktivnosti djece/uËenika roditeljima i ostalim uzvanicima

Dræavna sveËanostDræavna i svehrvatska smotra Dana kruha ∑ dana zahvalnosti za plodove zemlje 2006. odræat Êe se u Slatini

8. listopada 2006. DomaÊin je grad Slatina i VirovitiËko-podravska æupanija. Program odvijanja Dræavne

smotre utvruje se naknadno:

∑ svaka πkola predstavit Êe se na jednom izloæbenom prostoru (πtandu) povrπine 2-3 m2

∑ iz Grada Zagreba na dræavnu sveËanost upuÊuju se tri osnovne i tri srednje πkole iz OsjeËko-baranjske,

Primorsko-goranske i Splitsko-dalmatinske æupanije upuÊuju se dvije osnovne i dvije srednje πkole

∑ iz ostalih æupanija Republike Hrvatske na dræavnu sveËanost upuÊuju se po jedna osnovna i jedna

srednja πkola

∑ iz Grada Zagreba i ostalih æupanija πkole na dræavnu sveËanost (smotru) upuÊuju Upravni odjeli za

druπtvene djelatnosti pri æupanijama, vodeÊi raËuna o tome da na dræavnu smotru svaki put idu druge

πkole

∑ iz svake æupanije u Federaciji BiH, koja sudjeluje u ovoj sveËanosti (smotri), nadleæni ministar uputit

Êe po jednu osnovnu i jednu srednju πkolu

∑ hrvatske πkole iz iseljeniπtva, koje dolaze kao gosti, predstavit Êe se svaka na jednom izloæbenom pros-

toru (πtandu)

∑ svaku πkolu zastupa ukupno pet osoba (Ëetiri uËenika i nastavnik) u narodnim noπnjama uæeg zaviËa-

ja. Oni Êe predstaviti kruπne proizvode i plodove zemlje svoje æupanije. Osim kruha i kruπnih proizvoda,

to mogu biti i stara zaboravljena jela, recepti, ljekovito bilje i pripravci. UËenici mogu (fotografi jama

i/ili posterom) prikazati javnosti rezultate svojih istraæivanja vezanih uz jestivo bilje, kruπarice, plodove

zemlje, zastupljenost odreenih æitarica ili drugih biljnih vrsta u prehrani, zastupljenost tradicionalnih i

ostalih poljoprivrednih kultura, stare alate.

∑ sve πkole duæne su sa sobom ponijeti pripremljen transparent, na kojem Êe biti uoËljivo napisan naziv

Page 255: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

254

æupanije i puni naziv πkole (najbolje na drvenom stalku, da bi se mogao nositi i prikladno postaviti na

izloæbenom πtandu)

∑ troπkove prijevoza na dræavnu sveËanost podmiruje svaka æupanija za svoje ekipe

∑ troπkove hotelskog smjeπtaja i boravka uËenika i nastavnika snosi Ministarstvo znanosti, obrazovanja

i πporta.

∑ pokret prijatelja prirode “Lijepa naπa” snosi troπkove izrade biltena, zahvalnica, rada povjerenstva,

nagrada i ostale srodne troπkove

∑ troπkove ruËka za sudionike dræavne smotre, ukljuËujuÊi goste i uzvanike, po svrπetku dræavne smotre

te troπkove pripreme i ureenja πtandova, ukljuËujuÊi razglas, cvjetne i druge aranæmane snose grad

(opÊina) domaÊin i æupanija domaÊin

∑ svim πkolama, vrtiÊima, aËkim domovima i drugim sudionicima sveËanosti dodijelit Êe se zahvalnice.

Prijedlog Ëlanova dræavnog povjerenstva za provedbu dræavne smotre dani kruha ∑

dani zahvalnosti za plodove zemlje1. dr. sc. Ante Kutle, Pokret prijatelja prirode “Lijepa naπa”, PalmotiÊeva 17 a, 10 000 Zagreb,

predsjednik

2. –ura KuluπiÊ, dipl. uË., Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske, BadaliÊeva 24, 10 000 Zagreb, tajnica

3. msgr. Matija Stepinac, æupnik rkt. Æupe Svetog Petra u Zagrebu, Vlaπka ulica, 10 000 Zagreb

4. Ruæica ©imunoviÊ, prof., Hrvatski sabor, Trg svetog Marka 7, Zagreb

5. Æeljko JakopoviÊ, prof., Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske, BadaliÊeva 24, 10 000 Zagreb

6. predstavnik πkole domaÊina, O© Eugena KumiËiÊa, Dobriπe CesariÊa 24, 33520 Slatina

7. predstavnik Slatine ∑ grada domaÊina

8. predstavnik æupanije domaÊina

9. predstavnik TuristiËke zajednice grada Slatine

Page 256: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

255

Program Globe

GLOBE (Global Learning and Observations for Benefi t the Environment = Cjelovito uËenje i opaæanje za

dobrobit okoliπa) znanstveno je obrazovni program, namijenjen uËenicima osnovnih i srednjih πkola,

koji u svom neposrednom okoliπu obavljaju razliËita mjerenja, primjerena svojoj dobi i interesima te

moguÊnostima πkole. Prikupljeni se podaci, putem Interneta unose u jedinstvenu svjetsku bazu podataka.

MjereÊi i opaæajuÊi znaËajke okoliπa u istraæivaËkom podruËju πkole, uËenici upoznaju i na neposredan

naËin doæivljavaju svoje okruæenje, upoznaju znanstvene metode mjerenja, prikazivanja i tumaËenja

podataka, povezuju πkolska znanja s praktiËnim i terenskim radom te razvijaju osjetljivost i pozitivan

odnos spram okoliπa.

Rezultati uËeniËkih mjerenja i praÊenja niza parametara iz okoliπa viπe od 13 000 ukljuËenih πkola iz

stotinjak zemalja cijelog svijeta, slijevaju se u jedinstvenu GLOBE bazu podataka. Toj otvorenoj datoteci

moæe pristupiti svaki posjetitelj GLOBE web stranica (http://www.globe.gov). Ona je na raspolaganju

sudionicima programa GLOBE, ali i svim posjetiteljima Interneta.

Znanstvenici, koji surauju s programom GLOBE prireuju protokole za mjerenja i prikaze dobivenih

rezultata, a uËeniËki Êe im podaci koristiti za bolje razumijevanje i tumaËenje stanja te predvianje

promjena globalnog okoliπa. UËenici i svi posjetitelji GLOBE web stranica imaju uvid u cjelokupnu bazu

podataka, prikazanih u obliku numeriËkih tablica, konturnih mapa (zemljovida) i grafi kona. MoguÊe je

usporeivanje uËeniËkih podataka s podacima satelitskih snimanja, a istodobno su dostupne aktualne

vizualizacije ili slikovni prikazi za sve prikupljane parametre. KoristeÊi Internet, uËenici mogu komunicirati

izravno sa znanstvenicima i s drugim πkolama iz cijelog svijeta ukljuËenim u GLOBE program, razvijajuÊi

umjeπnost primjene najsuvremenijih tehnologija.

Izrastao nakon Skupa o Zemlji i Agende 21, u posljednjem desetljeÊu drugog milenija, u kojem je

ËovjeËanstvo suoËeno sa spoznajom o nedvojbenim promjenama globalnog okoliπa, GLOBE ostvaruje

zamisao: “Misli globalno, djeluj lokalno”.

Ciljevi programa GLOBE∑ podizanje ekoloπke svijesti na globalnoj razini

∑ osposobljavanje uËenika za mjerenja i opaæanja koja Êe pridonijeti boljem znanstvenom

razumijevanju naπeg planeta

∑ omoguÊavanje uËeniËke suradnje s uvaæenim znanstvenicima i stvaranje mreæe koja povezuje cijeli

svijet u jedinstvenu zajednicu s opredjeljenjem djelovanja za dobrobit okoliπa

∑ obogaÊivanje i nadopunjavanje postojeÊih nastavnih programa prirodoslovlja, geografi je, matematike

i informatike te primjenom suvremenih tehnologija, ostvarivanje veÊih uËeniËkih postignuÊa na tim

podruËjima.

Page 257: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

256

Uvoenje programa GLOBE regulirano je meunarodnim sporazumomProgram GLOBE je na svjetskoj razini predstavljen na Dan planeta Zemlje 1994. godine. Tijekom te

godine program se eksperimentalno uvodi u niz ameriËkih πkola, a u 1995. godini poËinje se provoditi na

meunarodnoj razini. GLOBE ima potporu Kongresa SAD, a uz struËno-tehniËku podrπku Dræavne uprave

za atmosferska i svemirska pitanja SAD (NASA ), za njegovu je neposrednu provedbu zaduæena SveuËiliπna

korporacija za atmosferska istraæivanja (UCAR).

Republika Hrvatska pristupa programu GLOBE Ëinom potpisivanja sporazuma izmeu predstavnika

ameriËkih i hrvatskih nositelja programa, u povodu Dana planeta Zemlje, travnja 1995. Potpisnici

Sporazuma s hrvatske strane bili su Ministarstvo prosvjete i πporta i Dræavna uprava za zaπtitu okoliπa.

Sporazum je potpisan na rok od pet godina i automatski se produæuje, ukoliko jedna od strana izriËito ne

zatraæi njegov raskid.

Sporazumom se ameriËka strana obvezuje na znanstvenu potporu i razvijanje programa, izradu

obrazovnih materijala, oblikovanje i posluæivanje baze podataka, izradu i ureivanje GLOBE web stranica

te potrebnih tehnika i alata, izobrazbu instruktora za voenje nastavniËkih teËajeva, organiziranje

meunarodnih konferencija i sastanaka. Zemlja-partner obvezuje se provoditi program u svojim

πkolama, na naËin koji sama odabere, ali poπtujuÊi strogo propisane protokole mjerenja πto je nuæno zbog

vjerodostojnosti i usporedivosti mjerenja. UkljuËene πkole pojedine zemlje komuniciraju s nositeljima

programa posredstvom imenovanog dræavnog koordinatora. TeËajeve za uvoenje i osposobljavanje

nastavnika ∑ voditelja programa GLOBE, mogu voditi samo instruktori s certifi katom ovjerenim od glavnog

direktora Meunarodnog programa GLOBE.

UkljuËivanje πkola u program GLOBEDa bi se πkola mogla ukljuËiti u program GLOBE mora zadovoljiti sljedeÊe uvjete:

1. najmanje jedan nastavnik mora zavrπiti teËaj za GLOBE voditelja, dok πiroki raspon aktivnosti u πkoli

provodi viπe nastavnika. Jedino timski rad, uz jasnu potporu ravnatelja, osigurava uspjeπno ostvarivanje

programa;

2. temeljem uspjeπno savladane obuke voditelja, πkola postaje GLOBE πkola, njezino se ime i “osobna

iskaznica” pojavljuju na popisu ukljuËenih πkola na GLOBE www stranici, dobiva identifi kacijsku

oznaku (Username) koja joj omoguÊuje pristup u bazu podataka te slanje i primanje poruka preko

GLOBE posluæitelja (GLOBE Mail);

3. ©kola mora imati pristup Internetu;

4. ©kola postupno nabavlja mjernu opremu i pribor za obavljanje mjerenja i opaæanja u svom okoliπu.

Sadræaj programa GLOBEGLOBE obuhvaÊa nekoliko podruËja uËeniËkih mjerenja i opaæanja ∑ atmosfersko klimatoloπka, bioloπka i

geoloπko ∑ geografska mjerenja te fi zikalno-kemijske analize voda.

Atmosferska se mjerenja obavljaju svakodnevno, mjerenja voda tjedno ili mjeseËno, ostala jedanput

u godini ili godiπnjem dobu. Koriπtenje Interneta za potrebe provoenja programa GLOBE, predvia se

svakodnevno, u trajanju od tridesetak minuta, ovisno o broju podataka koji se unose. Koriπtenje baze

Page 258: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

257

podataka i poπte, izrada vizualizacija i pregledavanje GLOBE stranica iziskuje viπe vremena.

Mjerna se oprema moæe nabavljati postupno s uvoenjem pojedine vrste mjerenja. ©kola moæe poËeti

ostvarivanje programa s jednom vrstom mjerenja ∑ onom za koju postoji interes i tehniËke moguÊnosti.

Iako se oËekuje da Êe prikupljeni podaci biti korisni i upotrebljivi znanstvenicima, ipak je temeljna

svrha programa GLOBE obrazovna. Osim πto Êe uËenici prikupljajuÊi podatke uËiti o okoliπu, vaæno je

probuditi njihovo zanimanje za razumijevanje rezultata mjerenja i praÊenja u πirem kontekstu, poticati

koriπtenje baze podataka za vlastita istraæivanja te suraivati s drugim GLOBE πkolama u zemlji i

inozemstvu, razvijajuÊi meunarodne veze, bolje meusobno razumijevanje, zbliæavanje i prijateljstva.

Ostvarivanje programa GLOBE u hrvatskim πkolamaTeËajeve za nastavnike koji Êe biti voditelji programa u svojim πkolama organizira Zavod za πkolstvo na

temelju pisanih zahtjeva πkola koje se æele ukljuËiti u program.

BuduÊi da je program GLOBE vrlo opseæan i multidisciplinaran te da se razvija i mijenja slijedom

rezultata provedenih evaluacija, postoji potreba redovitog usavrπavanja nastavnika voditelja, i potreba

njihova okupljanja radi razmjene iskustava i spoznaja te uspjeπnije meusobne suradnje.

U hrvatskim se πkolama program GLOBE ostvaruje poglavito kao izvannastavna aktivnost najmanje

jedne grupe uËenika, koja obavlja redovita mjerenja i unos prikupljenih podataka. Nastavnici ∑ voditelji

trebaju osposobiti uËenike za samostalno obavljanje πto veÊeg dijela svakodnevnog posla. Dio periodiËkih

mjerenja i opaæanja, a posebno njihova tumaËenja i teoretska podloga, mogu se vezati uz redovite ili

izborne programe pojedinih predmeta.

UËeniËki, odnosno πkolski projekti izrasli iz programa GLOBE, najviπa su razina njegove obrazovne

komponente. Oni potiËu dublje razumijevanje i analizu dobivenih rezultata, povezivanje i primjenu

temeljnih πkolskih znanja u rjeπavanju konkretnih problema u svojoj sredini, kroz njih se razvija

prosuivanje i ostvaruje istraæivaËki, djelatni i multidisciplinarni pristup uËenju, unapreuje se vjeπtina

komuniciranja i vjeæba timski rad.

Hrvatski program GLOBE ima svoju web stranicu na adresi:

http://jagor.srce.hr/globe na kojoj se mogu naÊi dopunske obavijesti i novosti u ostvarivanju programa,

struËni tekstovi i dokumentacija o dosadaπnjim aktivnostima.

Smotra i natjecanje hrvatskih GLOBE πkolaMeusobnom povezivanju i zbliæavanju te stvaranju operativne mreæe ukljuËenih πkola pridonosi

okupljanje predstavnika uËenika i nastavnika GLOBE πkola. Smotra i natjecanje GLOBE πkola ima cilj

razmjene i obogaÊivanja iskustava sudionika te meusobno poticanje u razvijanju uspjeπnih modela, koji

Êe unaprijediti nastavu i pridonijeti suradnji hrvatskih πkola.

Smotra i natjecanje hrvatskih GLOBE πkola okuplja sudionike koji aktivno ostvaruju program. Vaæna

sastavnica sudjelovanja u programu je kontinuitet izvjeπtavanja o obavljenim mjerenjima, πto je moguÊe

pratiti na GLOBE web stranicama.

Page 259: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

258

Smotra i natjecanje GLOBE πkola ostvaruje se na 3 razine:

∑ πkolska,

∑ meuæupanijska ili regionalna i

∑ dræavna.

©kolska razinaU svakoj πkoli koja aktivno ostvaruje program, GLOBE voditelji meu ukljuËenim uËenicima obavljaju

ispitivanje znanja i vjeπtina, koje su potrebne za uspjeπno obavljanje zadataka u sklopu regionalne

i dræavne smotre i natjecanja. Odabrana uËeniËka ekipa, koja Êe predstavljati πkolu na regionalnoj i

dræavnoj razini, broji tri Ëlana. Ti Êe uËenici imati zadatak predstavljanja rada πkole na regionalnoj/

meuæupanijskoj razini smotre. Na dræavnoj razini oni Êe predstaviti πkolski GLOBE projekt i sudjelovati

na ekipnom orijentacijskom natjecanju, πto ukljuËuje sljedeÊa znanja i vjeπtine:

∑ orijentacija u prostoru uz pomoÊ zemljovida i kompasa (ili GPS-a)

∑ Ëitanje (interpretacija) satelitskih snimaka i zemljovida

∑ poznavanje i pravilna primjena GLOBE protokola

∑ objaπnjenja postupaka pri elementarnim GLOBE mjerenjima i tumaËenje dobivenih rezultata

©kolsko ispitivanje znanja i vjeπtina potrebno je obaviti do 31. oæujka 2006. godine.

Meuæupanijska / regionalna razinaMeuæupanijsku/ regionalnu razinu Smotre organiziraju regionalni GLOBE centri, odnosno GLOBE

πkole koje su sjediπta meuæupanijskih struËnih vijeÊa za program GLOBE: Hotelijersko-turistiËka i

ugostiteljska πkola u Zadru, Srednja πkola Mate Blaæine u Labinu, Tehnoloπko-kemijska πkola u Karlovcu,

O© KonjπËina u KonjπËini i O© Hugo BadaliÊ u Slavonskom Brodu. Imenovani meuæupanijski voditelji

struËnih vijeÊa u sklopu programa GLOBE, na regionalnu Êe smotru pozvati predstavnike aktivnih πkola sa

svojeg podruËja. GLOBE πkole koje zbog objektivnih (tehniËkih) razloga nisu ostvarile kontinuitet mjerenja

mogu sudjelovati na regionalnoj Smotri predstavljajuÊi svoj rad u okviru programa GLOBE. ©kole koje joπ

nisu poËele aktivno ostvarivati program ili one koje se tek æele ukljuËiti, mogu sudjelovati na smotri kao

gosti/ promatraËi.

Rad πkole predstavljaju uËenici uz pomoÊ kompjutorske (Power Point) ili posterske prezentacije u

trajanju od 10 minuta, nakon Ëega se ostavlja moguÊnost odgovaranja na pitanja komisije i auditorija

u trajanju od dodatnih 5 minuta. O prikazanoj uspjeπnosti rada πkole odluËuje struËno povjerenstvo u

Ëijem su sastavu GLOBE voditelji iz razliËitih πkola (najmanje 3 Ëlana, svaki iz druge GLOBE πkole), a mogu

se ukljuËiti i vanjski suradnici iz razliËitih struËnih institucija i nevladinih udruga te uËenici. Prosudba

uspjeπnosti prezentacija donosi se prema sljedeÊim pokazateljima:

∑ Broj, raspon i kontinuitet GLOBE mjerenja πkole tijekom protekle godine;

∑ Koriπtenje, primjena, analiza GLOBE podataka;

∑ Organizacija provedbe programa na πkoli te broj ukljuËenih nastavnika i uËenika;

∑ Suradnja s institucijama i partnerima izvan πkole/ doprinos lokalnoj zajednici.

Page 260: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

259

©kole koje na dræavnoj smotri æele prikazati istraæivaËki projekt, na meuæupanijsku smotru donose ili

unaprijed dostavljaju kratki opis projekta i to u digitalnoj formi. Meuæupanijsko povjerenstvo te uratke

dostavlja dræavnom povjerenstvu. Naputak za pisanje prikaza projekta bit Êe objavljen na hrvatskoj

GLOBE web stranici, odnosno bit Êe dostavljen πkolama putem meuæupanijskih povjerenstava. U

razdoblju izmeu meuæupanijske i dræavne GLOBE smotre, nastavnici mentori trebaju stupiti u vezu sa

znanstvenim voditeljem odgovarajuÊeg istraæivaËkog podruËja, Ëlanom dræavnog povjerenstva, radi πto

kvalitetnijeg dovrπenja prezentacije. U svezi s tim uz opis projekta obavezo treba navesti telefon i e-mail

adresu mentora. Ureene prezentacije bit Êe objavljene na hrvatskim GLOBE web stranicama.

Meuæupanijsko povjerenstvo sastavlja popis GLOBE πkola koje na temelju prikazanih postignuÊa

predlaæe za sudjelovanje na dræavnoj razini smotre i natjecanja.

Na temelju dostavljenih popisa iz svih 5 regionalnih centara o konaËnom broju πkola koje Êe sudjelovati

na dræavnoj smotri i natjecanju odluËit Êe Dræavno povjerenstvo.

Meuæupanijska smotra odræava se 28. travnja 2006. godine, a πkole koje æele sudjelovati trebaju poslati

prijavu meuæupanijskom voditelju najkasnije do 1. travnja 2006. godine.

Dræavna razinaNa temelju izvjeπÊa s odræanih meuæupanijskih smotri, Dræavno povjerenstvo upuÊuje poziv odabranim

πkolama na dræavnu Smotru i natjecanje GLOBE πkola do 8. svibnja 2006.

Svaku πkolu predstavljaju po tri uËenika i jedan nastavnik-voditelj. Sve πkole na dræavnoj smotri

predstavljaju svoj rad u protekloj godini putem plakata/postera (dimenzije 70 x 100 cm) i sudjeluju

u orijentacijskom GLOBE natjecanju. ©kole koje su pripremile istraæivaËki projekt predstavit Êe ga u

odgovarajuÊem dijelu programa dræavne GLOBE smotre.

Smotra GLOBE projekata∑ ukljuËuje predstavljanje GLOBE projekata u kojima se koriste vlastiti rezultati mjerenja, ali i bogatstvo

GLOBE baze podataka. Projekti mogu biti istraæivaËki, πto ukljuËuje interpretaciju vlastitih prikupljenih

podataka te njihovu usporedbu s podacima drugih GLOBE πkola ili s dostupnim podacima profesionalnih

institucija koje obavljaju praÊenje stanja okoliπa. Osnovni program GLOBE protokola moæe se pri izradi

projekta proπiriti i dopuniti dodatnim mjerenjima, odnosno drugim prikupljenim podacima.

©kolski GLOBE projekti mogu obuhvatiti i πire podruËje odgoja i obrazovanja za okoliπ, ukljuËujuÊi

provedbu razliËitih aktivnosti, usmjerenih na podizanje ekoloπke svijesti, informiranje i ukljuËivanje

πireg kruga sudionika, partnera i suradnika u zajedniËkim naporima glede unapreivanja stanja okoliπa i

njegovog podizanja na visoku razinu druπtveno prihvaÊenih vrednota.

Prijavljene Êe projekte predstaviti uËenici usmenim izlaganjima u trajanju do 10 minuta, nakon Ëega

odgovaraju na pitanja struËnog povjerenstva. Prijavu projekta uz njegov kratak opis, πkola dostavlja

meuæupanijskom povjerenstvu najkasnije do 28. travnja 2005. Kratak opis projekta obuhvaÊa najviπe

jednu karticu teksta (cca 400 rijeËi) i ne sadræi slikovne priloge, niti grafi kone. Tu se objaπnjava cilj i svrha

projekta (ukljuËujuÊi istraæivaËko pitanje i hipotezu), opisuje se naËin, mjesto i vrijeme istraæivanja,

odnosno provedbe te saæeto navodi dobivene rezultate. U sluËaju da rad joπ nije dovrπen, mogu se samo

Page 261: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

260

naznaËiti oËekivani rezultati. Nakon struËnih recenzija i komuniciranja projektnih timova s dodijeljenim

recenzentima, ureeni opisi projekata bit Êe objavljeni na hrvatskim GLOBE web stranicama.

Orijentacijsko GLOBE natjecanje∑ ukljuËuje natjecanje troËlanih uËeniËkih ekipa na orijentacijskoj stazi, uz rjeπavanje zadataka iz

sadræaja programa GLOBE. Uspjeh ekipe na natjecanju ovisit Êe o snalaæenju u prostoru uz pomoÊ plana

(zemljovida) orijentacijskog podruËja te o poznavanju i razumijevanju protokola osnovnih mjerenja i

opaæanja u programu GLOBE. Rezultat svake ekipe izraËunava se zbrajanjem osvojenih bodova za toËne

odgovore i za brzinu prolaska staze.

Svi sudionici Dræavnog susreta hrvatskih GLOBE πkola dobivaju pohvalnice za sudjelovanje. Posebne

pohvalnice, dodjeljuju se πkolama koje su ostvarile iznimne rezultate u provedbi programa GLOBE tijekom

protekle godine dana.

Diplome se dodjeljuju πkolama Ëiji su projekti ocijenjeni kao iznimno uspjeπni. O tome odluku donose

ocjenjivaËka povjerenstva, u koja se imenuju Ëlanovi Dræavnog povjerenstva te nastavnici-voditelji s

iskustvom u izradi projekata. OcjenjivaËka povjerenstva imenuje Dræavno povjerenstvo, koje po potrebi

moæe ukljuËiti i dodatne Ëlanove ∑ struËnjake odgovarajuÊih profi la.

Diplome se dodjeljuju uËenicima koji osvoje prva tri mjesta na orijentacijskom natjecanju u kategoriji

osnovnih i u kategoriji srednjih πkola te πkolama koje oni predstavljaju.

Zahvalnice se dodjeljuju mentorima/icama, Ëlanovima dræavnog i ocjenjivaËkih povjerenstava te

zasluænim suradnicima, partnerima i sponzorima.

Organizatori i vrijemeSmotra i natjecanje hrvatskih GLOBE πkola odræat Êe se u Crikvenici od 29. do 31. svibnja 2006.

DomaÊin je Kemijsko-grafi Ëka πkola, Rijeka

Dræavni koordinator za program GLOBE i tajnik Dræavnog povjerenstva za Smotru i natjecanje

hrvatskih GLOBE πkola: mr. sc. Diana GaraπiÊ

Zavod za πkolstvo, Zagreb, BadaliÊeva 24

telefon: 01 3652 820, faks: 01 3652 831

e-mail: [email protected]

Predsjednik Dræavnog povjerenstva: Vinko VuËiÊ, zamjenik dræavnog koordinatora za program GLOBE

telefon: 01 6197169; 098/ 236 904, e-mail: [email protected]

Popis Ëlanova dræavnog povjerenstva za smotru i natjecanje hrvatskih Globe πkola1. Vinko VuËiÊ, oec., »istoÊa d.o.o., RadniËka cesta 82, Zagreb, predsjednik

2. mr. sc. Diana GaraπiÊ, Zavod za πkolstvo RH, tajnik

3. Marko Buljan, prof., Hotelijersko-turistiËka i ugostiteljska πkola, A. G. Matoπa 40, Zadar

4. mr. sc. Marina GrËiÊ, Karlovac, Gradsko poglavarstvo grada Karlovca, Karlovac

5. Zoran Ikica, dipl. ing., Pomorska πkola, Zrinsko-frankopanska 36, Split

Page 262: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

6. Dubravka JanekoviÊ, prof., Tehnoloπko-kemijska πkola Karlovac, S. MihaliÊa 43, Karlovac

7. Kristina KrtaliÊ, prof., O© Huga BadaliÊa, Borovska 3, Slavonski Brod

8. dr. sc. Vladimir Kuπan, Oikon, d.o.o., Zagreb

9. mr. sc. Renata MatoniËkin KepËija, PMF ∑ Bioloπki odsjek, Rooseveltov trg 6, Zagreb

10. Vesna MiliÊ, prof., Zavod za πkolstvo RH, BadaliÊeva 24, Zagreb

11. mr. sc. Janja MilkoviÊ, Dræavni hidrometeoroloπki zavod, GriË 3, Zagreb

12. »edo Perko, dipl. ing., Srednja πkola Mate Blaæine, Rudarska 4, Labin

13. Lidija Preglej, prof., Privatna klasiËna gimnazija s pravom javnosti, HarambaπiÊeva 19, Zagreb

14. Milena ProdanoviÊ, dipl. uËiteljica, Osnovna πkola KonjπËina, Matije Gupca 6, KonjπËina

15. Biserka ZdjelareviÊ, dipl. ing., Prirodoslovna πkola Vladimira Preloga, Ulica grada Vukovara 269,

Zagreb

16. Jadranka LeπiÊ, prof., Kemijsko-grafi Ëka πkola, Vukovarska 58, Rijeka

17. Senija ZeliÊ-PaveliÊ, prof., Kemijsko-grafi Ëka πkola, Vukovarska 58, Rijeka

18. Draæenka MariËiÊ, prof., Prometna πkola, Joæe VlahoviÊa 10, Rijeka

19. Marija PopoviÊ, prof., Osnovna πkola R. K. Jeretova, Nova cesta 53, Opatija

Page 263: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

262

Program smotre i natjecanja uËeniËkih domova ∑ DOMIJADA

OrganizatoriSmotru i natjecanja uËeniËkih domova Republike Hrvatske ∑ DOMIJADU ∑ organiziraju Ministarstvo

znanosti obrazovanja i πporta Republike Hrvatske, Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske u suradnji s

Dræavnim povjerenstvom za Domijadu, Povjerenstvom za πport i Povjerenstvom za kulturu uËeniËkih

domova Republike Hrvatske, s temeljnom zadaÊom promicanja odgojno-obrazovnog rada te postignuÊa

uËenika i voditelja tijekom πkolske godine ili nekoliko godina u programima izbornih aktivnosti u

uËeniËkom domu.

Sve obavijesti o ustrojstvu smotre i natjecanja, o naËelima ukljuËivanja, mogu se dobiti na adresi:

UËeniËki dom Virovitica

ZA DOMIJADU ∑ Stjepan Brlas, dipl. soc. ped., ravnatelj

T. Masaryka 25. 33000 Virovitica

telefon/faks: 033 722771

Vremenik∑ regionalna natjecanja: do 30. travnja 2006.

∑ dræavno natjecanje: od 11. do 14. svibnja 2006.

CiljeviTemeljni cilj Domijade je javno predstavljanje postignuÊa odgojno-obrazovnog rada u podruËju izbornih

programa te vrednovanje postignuÊa uËenika i odgojno-obrazovnih djelatnika uËeniËkih domova

Republike Hrvatske. Time se potiËe stvaralaπtvo uËenika i odgojitelja, kao preduvjeta za podizanje kvalitete

æivljenja u uËeniËkim domovima te zadovoljavanja posebnih interesa i potreba.

Nadalje, djelujuÊi u prostoru strukturiranog slobodnog vremena, potrebno je naglasiti i preventivni

karakter navedenog oblika rada s uËenicima, i to u pogledu preveniranja i razgradnje potencijalno riziËnih

oblika ponaπanja ove populacije (poremeÊaji u ponaπanju, ovisnosti i sl.).

Odgojno-obrazovne zadaÊe Domijade Odgojno-obrazovne zadaÊe Domijade sastavni su dio zadaÊa plana i programa odgojno-obrazovnog rada

u uËeniËkim domovima. One podrazumijevaju zadovoljavanje osnovnih potreba uËenika te posebnih

interesa i moguÊnosti kroz:

∑ otkrivanje, poticanje i praÊenje uËenika posebnih sklonosti, sposobnosti i darovitosti

∑ promicanje zdravih stilova æivljenja

Page 264: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

263

∑ razvoj pozitivne slike o sebi

∑ razvijanje pozitivnih vrijednosti

∑ razvijanje i poticanje stvaralaπtva

∑ jaËanje samopouzdanja predstavljanjem postignuÊa

∑ razvoj suradnje i partnerskih odnosa, tolerancije, prihvaÊanja razliËitosti

∑ poticanje na kreativan pristup u realizaciji zadaÊa Programa

∑ razvijanje i poticanje komunikacije na svim razinama

∑ informiranje i razmjenu znanja i ideja te stjecanje novih iskustava

∑ struËno usavrπavanje odgojitelja

∑ predstavljanje javnosti stvaralaπtva Domijade (uËeniËki dom, opÊina, grad, regija i dr.).

NaËela smotre i natjecanja∑ naËelo slobodnog stvaralaπtva

∑ naËelo zajedniπtva i suradnje

∑ naËelo aktivnog djelovanja

∑ naËelo osobnog stvaralaËkog izraæavanja

∑ naËelo dobrovoljnosti sudjelovanja

Povjerenstvo za provedbu DomijadeDræavno povjerenstvo za Domijadu Ëini tajnik/ica, 8 stalnih i 3 pridruæena Ëlana/ica regije domaÊina

dræavne Domijade. »lanovi Dræavnog povjerenstva biraju predsjednika /icu..

Dræavno povjerenstvo i Organizacijski odbor, koji Ëine predstavnici/ice Povjerenstva za πport i

Povjerenstva za kulturu, koordinatori/ce po podruËjima te tehniËko-razvojna sluæba, duæni su osigurati

potrebne Ëimbenike kao πto su prostor, πportski tereni, raspored natjecanja, suce strukovnih saveza,

zapisnike, zapisniËare, prosudbena povjerenstva te medicinsku pomoÊ za sve sudionike Domijade.

Ustrojstvo Domijade

Regionalna natjecanjaRegionalna natjecanja odræavaju se u pravilu u regionalnom srediπtu. Pripremu regionalnih natjecanja

i njihovu provedbu vodi organizator i povjerenstvo koje Ëine struËnjaci (priznati umjetnici, πportaπi),

predstavnici struËnih udruga te istaknuti voditelji izbornih aktivnosti u uËeniËkim domovima (pod

uvjetom da ne prosuuju radove svojih uËenika).

Regionalno povjerenstvo Domijade bira predsjednika, odreuje sjediπte Povjerenstva, imenuje

prosudbena povjerenstva i brine o poπtivanju pravila sudjelovanja, o Ëemu pravodobno izvjeπÊuje sve

uËeniËke domove na podruËju regije gdje se smotra i natjecanje odræava. Nadalje, prikuplja, obrauje

i analizira izvjeπÊa prosudbenih povjerenstava, ocjenjuje organizaciju i druπtveno-kulturni uËinak

natjecanja, dostavlja dræavnom povjerenstvu Domijade izvjeπÊa regionalnih prosudbenih povjerenstava s

popisom sudionika za dræavni susret i natjecanje te izvjeπÊuje sve uËeniËke domove s podruËja na kojem je

smotra i natjecanje odræano.

Page 265: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

264

Pravo sudjelovanja na regionalnim natjecanjima imaju svi uËenici i odgojitelji koji su tijekom godine

sustavno i kvalitetno radili u izbornim programima u uËeniËkim domovima i realizirali zadane programe

u podruËjima kulturnog i πportskog stvaralaπtva te su se na vrijeme prijavili i udovoljili kriterijima

sudjelovanja.

Regionalna natjecanja odræat Êe se do 30. travnja 2006.

Dræavni smotra i natjecanjeDræavna DOMIJADA je srediπnja manifestacija postignuÊa rada uËenika i odgojno-obrazovnih djelatnika

uËeniËkih domova Republike Hrvatske.

Dræavno povjerenstvo za Domijadu odreuje mjesto odræavanja dræavnog natjecanja. Sudionicima

dræavne Domijade bit Êe dodijeljene diplome, pohvalnice i zahvalnice prema Uputama za provedbu

natjecanja i smotri uËenika/ca osnovnih, srednjih πkola i uËeniËkih domova Sva dogaanja bit Êe praÊena

listom Domijade.

Dræavna Domijada odræat Êe se od 11. do 14. svibnja 2006.

Pravo sudjelovanja na dræavnoj Domijadi imaju uËenici i odgojitelji koji su ostvarili najzapaæenije

rezultate na regionalnim natjecanjima.

Pravo sudjelovanja na Domijadi imaju svi uËenici i njihovi voditelji uËeniËkih domova koji se prijave

Dræavnom povjerenstvu za provedbu Domijade na za to odreenim prijavnicama, 3 dana po zavrπetku

regionalnih natjecanja a najkasnije do 30. travnja 2006.

Sudionici iz pet utvrenih regija na dræavnoj Domijadi imaju pravo sudjelovanja iz bilo kojeg od

utvrenih izraza kulturnog stvaralaπtva u okviru zadanog maksimuma dopuπtenog broja sudionika (40 po

regiji) te s prvoplasiranom ekipom za svaku πportsku disciplinu.

Sudionici Domijade su uËenici (pojedinci i skupine) te njihovi voditelji (odgojitelji, struËni suradnici i

vanjski suradnici uËeniËkih domova).

Page 266: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

265

Vremenske i brojËane odrednice

©port

uËenice

©portska disciplina

OdbojkaRukometStolni tenisStreljaπtvo©ahUkupno

Broj sudionika

81023225

uËenici

©portska disciplina

NogometKoπarkaStolni tenisStreljaπtvo©ahUkupno

Broj sudionika

9833427

Kulturno stvaralaπtvo

PodruËje

Glazbeno ∑ plesno

Scensko

Multimedijalno

PodruËje

folklorplesnoglazbeno

scenske igre recitacija

slikaskulpturainstalacijaprimijenjena umjetnostfotografi jacrteæskulptura. keramikadizajnvideo-zapis

Min

do 8do 4do 4

do 15do 3

Broj sudionika

40

Broj voditelja

6

Dopuπta se odstupanje od 1 min. u glazbenom i plesnom izrazu.

Na Domijadi se postavlja izloæba uËeniËkih radova s podruËja slikarstva, fotografi je, keramike, grafi Ëkog

dizajna, izdavaπtva, video zapisa i sl. Unutar ukupnog broj sudionika (40) regija moæe i drugaËije

rasporediti broj sudionika po pojedinoj kategoriji odnosno izrazu, ne prelazeÊi ukupan broj.

©portNatjecateljske ekipe obvezne su doÊi na πportski teren u vrijeme zakazano rasporedom natjecanja.

Page 267: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

266

Natjecateljsku ekipu Ëine prijavljeni natjecatelji ∑ uËenici i voditelji ∑ odgojitelji. Svaka natjecateljska

ekipa, osim discipline πaha i streljaπtva, obvezna je nastupiti u jednoobraznoj πportskoj opremi. Voditelj

prijavljuje natjecateljsku ekipu prije poËetka utakmice.

Prijavljeni uËenici mogu nastupiti u viπe razliËitih πportskih disciplina, poπtujuÊi utvreni rasporedu

natjecanja. UËeniËki dom donosi odluku o prijavi uËenika odgovorno, poπtujuÊi pravilo da na Domijadi

mogu sudjelovati samo uËenici sa statusom redovnog uËenika (u suprotnom Êe se pristupiti diskvalifi kaciji

ekipe i doma iz natjecanja tekuÊe i sljedeÊe πkolske godine). Otvorena je moguÊnost uvoenja novih

podruËja i disciplina.

Nagraivanje Za postignuÊa na regionalnim natjecanjima, uËenici se nagrauju u svim navedenim podruËjima kulturnih

i πportskih aktivnosti prema Uputama za provedbu natjecanja i smotri uËenika/ca osnovnih i srednjih

πkola i uËeniËkih domova Republike Hrvatske u 2006. godini

Za postignuÊa na dræavnoj Domijadu, uËenici i voditelji nagrauju se u svim navedenim podruËjima

kulturnih i πportskih aktivnosti prema Uputama za provedbu natjecanja i smotri uËenika/ca osnovnih i

srednjih πkola i uËeniËkih domova Republike Hrvatske u 2006. godini

Dræavno povjerenstvo, tijekom odræavanja Domijade, organizira aktivnosti s uËenicima i voditeljima na

kojima se izmjenjuju iskustva o struËnoj razini postignuÊa u pojedinim podruËjima πporta i stvaralaπtva

prikazanih na DOMIJADI te daju sugestije za unapreivanje odgojno-obrazovnog rada. Dræavno

povjerenstvo obvezno je naËiniti zavrπno izvjeπÊe o postignuÊima te odrediti smjernice za rad u sljedeÊoj

godini.

Evaluacija, prezentacija i promidæba domijadeEvaluacija rezultata i postignuÊa dræavne Domijade objedinjuje Dræavno povjerenstvo za Domijadu u

formi izvjeπÊa koje dostavlja Zavodu za unapreivanje πkolstva pri Ministarstvu prosvjete i πporta te ga

distribuira uËeniËkim domovima.

Prezentacija i promidæba Domijade odvija se na regionalnoj i dræavnoj razini na otvorenim i zatvorenim

prostorima (muzejski i galerijski prostori, πportski tereni i dr.).

Dogaanja na smotri i natjecanjima praÊena su listom Domijade, koji ima intenciju prerastanja u list

svih uËeniËkih domova RH, kojim bi se prezentiralo stvaralaπtvo i postignuÊa odgojno-obrazovnog rada

uËeniËkih domova Republike Hrvatske tijekom cijele πkolske godine.

Promidæba Domijade ostvaruje se putem mas-medija (sredstava javnog priopÊavanja, Internet…) te

struËnih Ëasopisa koji se bave odgojno-obrazovnom tematikom. Takoer, rad Domijade prezentira se na

struËnim aktivima uËeniËkih domova i na struËnim skupovima.

Preporuke i upute organizatorima i povjerenstvima na regionalnoj i dræavnoj razini

1. Utvrditi program smotre i natjecanja

2. Odrediti vrijeme i mjesto odræavanja

3. Ustrojiti prosudbena povjerenstva u kojima Êe biti struËne osobe, s obzirom na vrstu stvaralaπtva,

koja Êe pratiti i evaluirati postignuÊa

Page 268: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

267

4. Sazvati povjerenstva, osigurati vrijeme i prostor za njihov rad te osigurati povoljne radne uvjete

5. Obavijestiti sredstva priopÊavanja (radio, TV, tisak) o vremenu, mjestu i programu odræavanja smotre

i natjecanja

6. Tiskati pozivnice, plakate, kataloge smotra, natpise, diplome, pohvale, zahvalnice, odrediti

pokrovitelja, sponzora i dr.

7. Voditi brigu o potpunosti i toËnosti traæenih podataka, dræati se svih rokova

8. Osigurati dostatna fi nancijska sredstva

9. Koordinirati protokol sveËanog otvaranja i zatvaranja Domijade

10. Obraditi izvjeπÊa povjerenstava, objediniti ih te ih distribuirati sudionicima

11. Pravodobno informirati sudionike Domijade

Prijedlog Ëlanova dræavnog povjerenstva za domijadu 1. Stjepan Brlas, prof., UËeniËki dom Virovitica,Virovitica, predsjednik

2. Mario RogaË, prof., Zavod za πkolstvo RH, tajnik

3. dr. sc. Grgo LuburiÊ, UËeniËki dom Maksimir, Zagreb, Ëlan

4. mr. sc. Edita Stilin, Dom uËenika Suπak, Rijeka

5. mr. sc. Ilija KrstanoviÊ, UËeniËki dom Tina UjeviÊa, Zagreb

6. Ljibica BanoviÊ, prof., UËeniËki dom M. Jambriπak, Zagreb

7. Ante MarπiÊ, prof., UËeniËki dom Split, Split

8. Njavro Boris, prof., Muπki uË. dom Dubrovnik, Dubrovnik

9. Ivana TomiÊ, prof., Dom uËenika sred. ©kola Bjelovar

10. Zdenko Godec, prof., UËeniËki dom Varaædin,Varaædin

11. Draæen PiskaÊ, prof., tajnik UËeniËkog doma Varaædin

Page 269: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

268

Smotra uËeniËkih zadruga

OrganizatoriHrvatsku smotru uËeniËkih zadruga organiziraju i provode Ministarstvo znanosti, obrazovanja i πporta

Republike Hrvatske, Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske i Srediπnji odbor uËeniËkog zadrugarstva

Republike Hrvatske pri Hrvatskoj zajednici tehniËke kulture.

Sjediπte Dræavnoga povjerenstvaSrediπnji odbor uËeniËkog zadrugarstva Republike Hrvatske

Hrvatska zajednica tehniËke kulture

10002 Zagreb, Dalmatinska 12, p.p. 149

telefoni: 01/4813-254, 4848-760, 4848-769, faks: 01 48 46 252

[email protected]

i

Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske

10000 Zagreb, BadaliÊeva 24

telefon: 01/3652 885, faks: 01/3652 881; elektronska adresa: [email protected]

tajnica Dræavnoga povjerenstva: Vladimira Brezak, prof.

VremenikÆupanijske i meuæupanijske smotre: do 30. lipnja 2006.

Dræavna smotra: ©ibenik, od 10 - 14. listopada 2006.

Dræavna smotra je srediπnja manifestacija hrvatskoga uËeniËkoga zadrugarstva na kojoj se prikazuju i

vrjednuju postignuÊa uËeniËkih zadruga te njihov napredak od godine do godine Ëime se posvjedoËuju

pedagoπke i druπtveno-gospodarske svrhe uËeniËkog zadrugarstva. Prethode joj æupanijske smotre, izluËne

za dræavnu smotru, koje se organiziraju u æupanijama s najmanje devet zadruga. Mogu se organizirati i

meuæupanijske i regionalne smotre.

CiljeviCilj je smotre prikazati rad i postignuÊa uËenika i voditelja u razliËitim podruËjima uËeniËkoga

zadrugarstva (zadruænim sekcijama ili sadræajima i naËinima rada), vrjednovati proizvode, uËeniËke

istraæivaËke radove, steËeno znanje i korist toga znanja te promicati uËeniËko zadrugarstvo i rad voditelja.

Smotrom se zadovoljava i potreba uËenika za usporeivanjem rezultata, znanja i vjeπtina, a time i potreba

za samopotvrivanjem, jer iznoπenjem i vrjednovanjem rezultata uËenici potvruju svoje moguÊnosti i

doæivljavaju priznanje i zadovoljstvo.

UËeniËka je zadruga dragovoljno ustrojena skupina uËenika u πkoli koji uz pomoÊ voditelja i

suodgojitelja primjerenim edukacijskim pristupom sudjeluju u organizaciji i izvedbi proizvodnoga i javno

Page 270: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

269

i privatno korisnoga rada kao obrazovnoga procesa. Oni tako stjeËu, proπiruju i primjenjuju znanje, stjeËu

radne navike i razvijaju sposobnosti, posebice razvijaju svijest i stjeËu znanje o naËinu odræavanja prirodne

ravnoteæe, inovativnost, poduzetnost i odgovornost. Sudjelovanjem u pokusima stjeËu znanstveni

pristup stvarnosti, a πto utjeËe na izbor zanimanja i uËinkovit je naËin preveniranja djelovanja Ëimbenika

asocijalnog i antisocijalnog ponaπanja. UËeniËka je zadruga metodiËki oblik gospodarsko-poduzetniËkog

odgoja i obrazovanja. Program obuhvaÊa razliËite sekcije: od onih vezanih za poljoprivredu (agrobioloπka,

agrotehniËka i agroekonomska znanja), πumarstvo, biotehnologiju, skupljanje i preradu ljekovitoga i

mirisnoga bilja, jestivih plodova, gljiva i drugih prehrambenih proizvoda, preko πkolskih vrtova, cvjetnjaka

i uzgoja malih æivotinja (pËelarstvo, kuniÊarstvo itd.), proizvodnih i usluænih obrta (stari zanati, kuÊne

radinosti, izrada uporabnih i ukrasnih predmeta od kamena, gline, drveta, komuπine, slame, rogoza, koæe,

krzna, tkanina, metala, sitotiskarstvo, knjigoveπtvo, stolno izdavaπtvo, uËeniËka πtednja, πkolska trgovina

itd.) pa do kreativnih sekcija koje njeguju puËko graditeljsko, Ëipkarsko, keramiËarsko i drugo stvaralaπtvo

s izradom hrvatskog suvenira, te sudjelovanja uËenika u pokusima i istraæivanjima i izradi istraæivaËkih

radova iz programa uËeniËke zadruge.

UËeniËkom zadrugom smatra se ona dragovoljno ustrojena skupina koja obnaπa djelatnost iz

prethodnog stavka za koju Êe Srediπnjem odboru uËeniËkog zadrugarstva Republike Hrvatske do 15.

oæujka 2006. godine biti dostavljeni odluka o osnutku, pravila i program rada uËeniËke zadruge, odnosno

koja Êe biti upisana u Registar uËeniËkih zadruga Republike Hrvatske, ako primjenjuje naËela uËeniËkog

zadrugarstva i svoje proizvode i usluge stavlja u promet.

Oblici predstavljanja postignuÊa i rezultata stvaralaπtva na smotri jesu:

1. prikaz rada zadruge, izlaganje izloæaka i postignuÊa na izloæbi

2. praktiËan uËeniËki rad

3. izlaganje i predstavljanje rezultata uËeniËkih istraæivaËkih radova izvedenih u programu uËeniËke

zadruge.

UËeniËka zadruga obvezno sudjeluje s prikazom rada zadruge i izlaganjem izloæaka i postignuÊa

na izloæbi, tj. priprema tekstualni prikaz programa i rezultata, izlaæe eksponate i postignuÊa i usmeno

predstavlja rad i uspjehe te praktiËno demonstrira uËeniËki rad, a po izboru moæe prikazati i uËeniËki

istraæivaËki rad.

Pravo nastupa na smotri imaju uËeniËke zadruge u osnovnim i srednjim uËiliπtima i posebnim

odgojno-obrazovnim ustanovama Republike Hrvatske Ëiju pravodobno podastrtu prijavnicu prihvati

Srediπnji odbor uËeniËkoga zadrugarstva. Na dræavnoj smotri sudjelovat Êe najviπe 65 uËeniËkih

zadruga, od kojih 60 temeljem rezultata na (meu)æupanijskim smotrama, a 5 ih moæe odabrati Srediπnji

odbor uËeniËkog zadrugarstva samo ako bi time omoguÊio cjelovitiji prikaz vrijednosti uËeniËkog

zadrugarstva. Odabir se provodi temeljem izvjeπtaja o radu i postignuÊima zadruge, obavijesti odbora

æupanijskih i meuæupanijskih smotri i uvida u druge izvore. Broj zadruga koje Êe temeljem postignuÊa

na (meu)æupanijskoj smotri sudjelovati na dræavnoj smotri proporcionalan je broju uËeniËkih zadruga u

dræavi, tj. ako je ukupan broj zadruga u dræavi 240 a u odreenoj æupaniji ih djeluje 12 (5,0%) onda Êe se iz

Page 271: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

270

te æupanije temeljem uspjeha na æupanijskoj smotri kvalifi cirati 3 uËeniËke zadruge (60 x 0,05 = 3).

Srodni oblici mogu sudjelovati pod istim uvjetima kao gosti ako to dopuπtaju moguÊnosti, s tim πto

sami ili sponzorstvom snose cjelokupne troπkove svoga nastupa. UËeniËkoj su zadruzi srodni oblici: πkolski

vrt i voÊnjak, Ëipkarska, veziljska, keramiËarska i druge skupine koje izrauju i prodaju ukrasne i uporabne

predmete, knjigovezaËka sekcija, hortikulturna sekcija i drugi oblici bavljenja proizvodnjom i preradom

hrane i obrtima te samostalne udruge djece i mladih koje se bave nekom reËenom djelatnoπÊu pod

uvjetom da njihovu djelatnost nadzire odreena πkola. Broj srodnih oblika koji mogu nastupiti na smotri

odreuje Srediπnji odbor.

UËeniËka zadruga duæna je na smotru poslati uËenike - zadrugare koji se najviπe istiËu radom i Ëije su

sekcije postigle najveÊe uspjehe u zadruzi te nastavnika-savjetnika.

Broj mladih zadrugara i voditelja koji sudjeluju na Smotri kao sluæbeni predstavnici ovisi o broju

sekcija, postignuÊima i posebnostima zadruge i odreuje se primjenom ovih kriterija:

a) uËeniËka zadruga s dvije sekcije i uËeniËkoj zadruzi srodan jednovrstan oblik: dva mlada zadrugara i

jedan voditelj

b) uËeniËka zadruga s tri i viπe sekcija, dugom tradicijom, iznimnim postignuÊima i koja na smotri

sudjeluje s praktiËnim radom: tri ili Ëetiri mlada zadrugara i jedan voditelj

c) uËeniËka zadruga u odgojno-obrazovnoj ustanovi za djecu i mladeæ s posebnim potrebama: broj

mladih zadrugara istovjetan je onome u toËkama a) i b) a broj voditelja poveÊava se za 1;

d) uËeniËka zadruga Ëiju prijavu uËeniËkoga istraæivaËkog rada prihvati Srediπnji odbor uËeniËkog

zadrugarstva: broj mladih zadrugara iz toËaka a) i b) poveÊava se za 1.

Mladi zadrugari javno prikazuju rad svoje zadruge, izrauju predmete iz njezina proizvodnoga

programa, a ako to prijave i prijava bude prihvaÊena, izlaæu i brane svoje istraæivaËke radove.

Program smotre obaseæe i ogledne radionice za struËno osposobljavanje i usavrπavanje voditelja i

suradnika, tematsko savjetovanje odnosno okrugli stol o znaËajnom pitanju poticanja razvitka uËeniËkog

zadrugarstva i struËnu ekskurziju.

DomaÊin dræavne smotre uËeniËkih zadruga moæe biti uËeniËka zadruga samo one osnovne ili srednje

πkole u Ëijem sjediπtu postoje uvjeti za smjeπtaj i prehranu sudionika te koja moæe osigurati prostorne i

tehniËke uvjete za pripremu i provedbu smotre, a poglavito prikladnu dvoranu za izloæbu radova najmanje

800 m2 povrπine.

Srediπnji odbor uËeniËkog zadrugarstva organizira obvezan seminar za voditelje uËeniËkih zadruga

pozvane na dræavnu smotru te seminar za mlade zadrugara koji su prijavili istraæivaËki rad i njihove

mentore.

1. Prikaz rada, izlaganje izloæaka i postignuÊa zadruge i mladih zadrugaraTaj je dio programa obvezan za sve uËeniËke zadruge sudionice smotre.

Program, djelatnost i rezultati rada zadruge te rezultati stvaralaπtva mladih zadrugara prikazuju se

izloæbom na kojoj se zadruga predstavlja izloπcima i postignuÊima, tekstualnim pregledom (izvjeπtajem),

Page 272: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

271

usmenim i drugim naËinima prikaza svojega rada (izlaganje fotografi ja, plakati, dijafi lmski, fi lmski i

videozapisi te elektroniËki prikazi na web stranici).

1.1. Izloæba

Izloæba je srediπnje mjesto na kojem se prikazuju program i postignuÊa uËeniËke zadruge i rezultati

stvaralaπtva mladih. Izloæba se postavlja prema posebno prireenom projektu.

UËeniËka zadruga donosi na smotru i na svom izloæbenom mjestu predstavlja samostalno odabrane

izloπke, proizvode i rezultate stvaralaπtva. Zadruga odabire izloπke kojima Êe pokazati raznovrsnost,

bogatstvo i kakvoÊu svoga rada. IzlagaËi moraju izloπke odabrati i postaviti prema kriterijima estetskoga

izgleda i racionalne organizacije i uporabe prostora, tj. obvezni su prije dolaska na smotru razmotriti i

utvrditi naËin postavljanja izloæaka na izloæbenom prostoru. Povjerenstvo za pripremu i ureenje izloæbe

duæno je s izloæbe iskljuËiti uËeniËku zadrugu, koja ne poπtuje spomenute naputke.

Svakoj zadruzi osigurava se izloæbeni prostor od 2 m2 vodoravne povrπine i (jedan do) dva panoa visine

2,36 m (od poda) i πirine 1 m. Zadruzi se samo iznimno moæe osigurati veÊi prostor i veÊi broj panoa,

ako to izriËito zatraæi u prijavnici za smotru i obrazloæi do roka koji odredi Srediπnji odbor uËeniËkog

zadrugarstva. Mladi sami postavljaju svoj dio izloæbe na za to odreenom prostoru. U tome im pomaæu

njihovi voditelji i osoblje πkole-domaÊina. Za postavljanje i aranæiranje izloæbe domaÊin osigurava pomoÊ

tehniËkog osoblja i uËitelja likovne kulture.

Na izloæbi se mogu prikazati æivi izloπci (male æivotinje), ali samo ako je to u moguÊnosti domaÊina i

ako to nije nasilje nad æivotinjama. Zainteresirana se uËeniËka zadruga o tome mora dogovoriti sa πkolom-

domaÊinom najkasnije do 20. rujna.

Materijal, pribor i pomagala donose sa sobom uËeniËke zadruge. DomaÊin smotre osigurava samo onaj

dio materijala, pribora i pomagala koji nikako nije moguÊe donijeti i pod uvjetom da to uËeniËka zadruga

pravodobno zatraæi. ©kola-domaÊin ne osigurava nastambe za male æivotinje (kaveze, koπnice, terarije i

ostalo) i specifi Ënu opremu potrebnu za njihovo izlaganje, keramiËarsku peÊ, grijalicu, lap-top i sliËno

nego iskljuËivo pomoÊne potrepπtine.

Povjerenstvo za pripremu i ureenje izloæbe skrbi o estetskom ureenju izloæbe i ima pravo zajedno

s izlagaËem ukloniti izloπke koje nisu proizveli mladi zadrugari u uËeniËkoj zadruzi ili koji remete opÊi

dojam izloæbe.

Osim uËeniËkih zadruga, na izloæbi eksponata, i to izvan konkurencije i na posebno oznaËenom dijelu

izloæbenoga prostora, mogu nastupiti inozemni gosti, privatni poduzetnici i druge tvrtke s kojima uËeniËke

zadruge surauju te sponzori smotre.

DomaÊin organizira deæurstvo za Ëuvanje izloæaka i odræavanje reda tijekom postavljanja i odræavanja

izloæbe.

Izloæba je i prodajno mjesto, a zavrπava aukcijskom prodajom izloæaka. Aukcijska se prodaja odræava

zadnji dan izloæbe Ëetiri sata prije zatvaranja. Izloπci prodani prije ne smiju se do poËetka aukcijske

prodaje predati kupcu i udaljiti s izloæbenoga prostora. UËeniËka zadruga i srodan oblik prodani su izloæak

prije poËetka aukcijske prodaje duæni oznaËiti naljepnicom “Prodano”. Ovo se ograniËenje odnosi samo na

izloæene proizvode.

Page 273: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

272

Sudionici smotre duæni su striktno poπtivati uvjete postavljanja i odræavanja izloæbe. U sluËaju

nepoπtivanja odreenih uvjeta i normi primjenjuju se ove mjere:

1. UËeniËka zadruga ili pojedinac koji prisvoji stol ili pano drugog izlagaËa iskljuËuje se sa smotre i gubi

pravo na pokriÊe troπkova potporom Zavoda za πkolstvo Republike Hrvatske.

2. UËeniËka zadruga i srodan oblik koji prije obznanjenog poËetka aukcijske prodaje izloæaka kupcu

preda prodane eksponate, gubi pravo nastupa na jednoj dræavnoj smotri.

3. UËeniËka zadruga i srodan oblik koji bez posebnog odobrenja predsjednika Srediπnjeg odbora

uËeniËkog zadrugarstva raspremi izloæbeni prostor prije programom utvrenog vremena zatvaranja

izloæbe gubi pravo nastupa na sljedeÊe tri dræavne smotre.

1.2. Prikaz uËeniËke zadruge tekstualnim izvjeπtajem i drugim medijima

Tekstualni izvjeπtaj o uËeniËkoj zadruzi obvezno se izlaæe na izloæbi. Pripremaju ga mladi zadrugari uz

pomoÊ voditelja temeljem posebnog obrasca, a obvezno mora sadræavati:

1. osnivanje i razvoj zadruge (tradicija gospodarskog i kuÊanskog pouka u ustanovi, datum osnutka i

utemeljitelji zadruge, moæebitni prekid u radu, promjene imena, najvaæniji dogaaji itd.)

2. imovina kojom se zadruga koristi: popis (zemljiπne povrπine, objekti, oprema i strojevi, alat i pribor,

ostalo) i vrijednost imovine (u kunama) koju koristi po poslovnim godinama s naznakom vlasnika

3. program rada (djelatnosti, odnosno vrsta: proizvodnje i usluga) zadruge (razvitak i aktualno stanje

djelatnosti sekcija)

4. ustroj zadruge, kretanje i spolna struktura stalnih i povremenih Ëlanova sekcija i cijele zadruge, s

pregledom voditelja i vanjskih suradnika po sekcijama (i u zadruzi) i njihovim tjednim i godiπnjim

zaduæenjem izraæenim brojem sati rada za sve vrijeme djelovanja zadruge, a najmanje u zadnjih 10

godina te pokazatelji razvijenosti zadruge (obuhvat uËenika πkole, prosjeËan broj Ëlanova sekcije, broj

mladih zadrugara na jednog voditelja)

5. struktura Zadruænog odbora i sudjelovanje mladih zadrugara u radu i upravljanju zadrugom: jesu li i

kako mladi zadrugari ukljuËeni u planiranje i vrjednovanje rada, nagraivanje i uopÊe odluËivanje

6. suradnja s mjesnim okruæjem, tijelima lokalne samouprave, ustanovama i gospodarskim tvrtkama,

udrugama i roditeljima: prikaz oblika suradnje s iznosima potpore (u novcu ili u naturi a izraæeno u

novËanoj protuvrijednosti) po fi skalnim godinama

7. osposobljavanje uËenika ∑ mladih zadrugara za rad u uËeniËkoj zadruzi

8. suradnja s prosvjetnim vlastima, znanstvenim i struËnim ustanovama te udrugama

9. meunarodna suradnja i pomoÊ uËeniËkoj zadruzi

10. rezultati rada zadruge i postignuÊa mladih zadrugara (ovisno o vrsti djelatnosti i poklanjajuÊi

osobitu pozornost ostvarivanju odgojno-obrazovnih svrha, profesionalnome informiranju i orijentaciji

mladih) tijekom zadnjih 10 godina

a) odgojno-obrazovni probici (prinos postizanju pedagoπkih svrha πkole) ∑ povezanost programa

zadruge s izvedbom nastave iz odreenih predmeta, edukacijski pristup, osuvremenjivanje i

individualizacija nastave, steËeno znanje, πkolski uspjeh itd.,

Page 274: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

273

b) uloga zadruge u profesionalnom informiranju i orijentaciji: broj mladih zadrugara po πkolskim

godinama koji su upisali poljoprivredne, πumarske i drvno-preraivaËke, veterinarske, biotehniËke,

prehrambeno-tehnoloπke, tekstilne, koæarske i dizajnerske, keramiËarske i graevinske, ekonomske,

hotelijerske i ugostiteljsko-turistiËke, grafi Ëke i πkole primijenjenih umjetnosti, usluæne obrte i fakultete

te odabrali zanimanja sukladna predmetu bavljenja sekcije Ëiji su bili Ëlanovi,

c) proizvodni rezultati i pruæene usluge odnosno poslovni uspjeh: izraeno (proizvedeno) ∑ prodano

te pruæene usluge (izraæeno) u primjerenim jedinicama mjere (komad, kilogram, metar, litra itd.) s

prihodima i rashodima po godinama,

d) uporaba (koriπtenje) prihoda i raspodjela dobitka,

e) marketing, naËin plasmana i prodaja proizvoda i usluga (πkolska kuhinja, prodajne izloæbe, prodajni

kiosk ili mjesto, ugovori s tvrtkama i dr.),

f) uËinci gospodarskoga odgoja i probici ∑ sadnice i druge kulture, znanje, tehnike, inovacije i druge

vrijednosti prenijete u obiteljski obrt, na obiteljsko gospodarstvo, u domaÊinstvo i mjesno okruæje iz

zadruge s procjenom opsega i utjecaja na proizvodnju-rad i æivot,

g) odgoj i obrazovanje za zadrugarstvo,

h) humanitarno djelovanje zadruge i mladih zadrugara te javni probici,

i) manifestacije na kojim je zadruga nastupila i dobivena priznanja (osvojene nagrade).

U prikazu rada zadruge, ovisno o vrsti njezine djelatnosti, za svaki proizvod moraju biti jasno

naznaËeni:

a) struËni i gospodarski elementi planiranja proizvodnje

b) proizvodnja (organizacija, podjela i tijek rada)

c) plasman proizvoda i

d) prihod i njegova raspodjela.

Opseg izvjeπtaja odreuje sama zadruga. U njega moæe uvrstiti grafi Ëke prikaze, tablice, kartograme,

fotografi je, preslike isprava (dokumenata) te priloæiti programe rada i drugo.

Na vrhu naslovnice (ovitka) izvjeπÊa stoji naziv πkole, u sredini naslovnice ime zadruge ili srodnoga

oblika, ispod toga imena i prezimena uËenika te voditelja koji su izvjeπÊe izradili, a na dnu te stranice

mjesto i nadnevak izrade izvjeπÊa.

Na prvu stranicu ispisuje se sadræaj (kazalo), a zatim slijedi izvjeπÊe. Na kraju izvjeπÊa (i priloga) na

slobodnoj stranici navode se osnovni podaci (saæeti æivotopisi u pet do sedam redaka) uËenika i voditelja

koji su izvjeπÊe priredili.

UËeniËke zadruge osnovane 16. oæujka 2005. godine i kasnije izrauju tekstualni izvjeπtaj o programu

i postignuÊima u πkolskoj godini 2005./2006., koji obaseæe saæetak (do 45 redaka) i ispunjeni obrazac. U

naslovu izvjeπÊa mora biti jasno i nedvosmisleno napisano ime uËeniËke zadruge i πkole, a zatim pruæeni

odgovori o radu i poslovanju zadruge u prethodnoj πkolskoj godini temeljem Naputaka za pripremu

nastupa na smotri koje utvruje Srediπnji odbor uËeniËkog zadrugarstva. Naputci za pripremu nastupa

na smotri zajedno s obrascima za izvjeπtaj o programu i postignuÊima u desetogodiπnjem razdoblju i u

prethodnoj πkolskoj godini obznanjuju se na web stranici Srediπnjeg odbora uËeniËkog zadrugarstva i

Page 275: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

274

uËeniËkim se zadrugama dostavljaju do 31. oæujka 2006. godine.

IzvjeπÊa trebaju biti napisana standardnim hrvatskim jezikom (lektorirana), otipkana na pisaÊem stroju

ili pak izlistana na osobnom raËunalu s dvostrukim proredom (30 redaka x 60 slovnih mjesta na jednoj

stranici). IzvjeπÊa se izrauju u formatu A-4 u tri primjerka i dostavljaju Srediπnjem odboru uËeniËkog

zadrugarstva najkasnije 25 dana prije poËetka smotre, a jedan se izlaæe zajedno s najboljim eksponatima iz

proizvodnog programa i uËeniËkim istraæivaËkim radovima proiziπlim iz programa zadruge na izloæbenom

mjestu.

UËeniËke zadruge koje su sudjelovale na prethodnim smotrama i izradile pisano izvjeπÊe sukladno ovim

naputcima .

Osim tekstualno, djelatnost se zadruge moæe prikazati i izlaganjem fotografi ja, plakata odnosno postera

formata A-1, prikazivanjem dijafi lmskih, fi lmskih i videozapisa te omoguÊivanjem uvida u elektroniËke

baze i banke podataka. Fotografi je i dijafi lmski zapisi moraju biti skladne kompozicije i jasni, fi lmski i

videozapisi cjeloviti pregledi i tehniËki besprijekorni, a elektroniËke baze i banke podataka umreæene

putem Interneta ili CARNet-a, odnosno dostupne za pretraæivanje.

Fotografi je i plakati izlaæu se na panoima. Panoe i opremu za prikazivanje dijafi lmskih, fi lmskih i

videozapisa, te za pretraæivanje kompjutorizirane baze ili banke podataka odnosno za uporabu web-

stranice putem Interneta ili CARNet-a osigurava πkola-domaÊin smotre.

1.3. Usmeni prikaz rada zadruge

Mladi zadrugari obvezno usmeno predstavljaju sudionicima Smotre i posjetiteljima izloæbe rad zadruge.

Voditelji su duæni prije dolaska na smotru pripremiti mlade zadrugare za slobodno, pregledno i saæeto

izlaganje.

Usmeno predstavljanje rada zadruge moæe trajati najviπe 10 minuta, a mora obuhvatiti bitne sastavnice

programa rada zadruge, struËno i gospodarsko planiranje proizvodnje, organizaciju proizvodnje kao

proizvodno-gospodarskog i odgojno-obrazovnog procesa, plasman proizvoda i raspodjelu dohotka

(prihoda).

Mladi se zadrugari u usmenom prikazu mogu sluæiti plakatima, slikama, slajdovima, fi lmskim ili

videozapisima i sl. te biljeπkama (konceptom).

UËenici su prvo duæni predstaviti sebe i svoje suradnike, svoju πkolu, zadrugu i sekciju te voditelja i

mentora.

Srediπnji odbor uËeniËkoga zadrugarstva preporuËuje i moli πkole da uËenici, ako je to moguÊe i u

skladu s programom koji prikazuju, tijekom predstavljanja rada budu obuËeni u narodnu noπnju svojega

kraja.

2. PraktiËan rad mladih zadrugaraPraktiËan rad mladih zadrugara, kojim oni demonstriraju (prikazuju) proizvodne aktivnosti svoje

zadruge, obvezan je, a izvodi se tijekom ili nakon prikazivanja rada uËeniËke zadruge. PraktiËnim radom,

za koji uËeniËka zadruga mora osigurati i Srediπnjem odboru uËeniËkog zadrugarstva zajedno s izvjeπÊem

o radu zadruge dostaviti tekstualni predloæak, mladi zadrugari posvjedoËuju da su stekli odreeno znanje,

Page 276: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

275

usvojili radne navike, vjeπtine i umijeÊe te da su sposobni izraditi prikazane izloπke odnosno proizvode i

usluge.

PraktiËni se rad izvodi u sklopu izloæbe ili u posebnoj radionici (kabinetu i sl.) i podrazumijeva izradu

proizvoda iz programa svoje zadruge kao πto su uËila, suveniri, ukrasi, keramiËki, tkalaËki, prehrambeni i

drugi proizvodi, makete, modeli, cvjetni aranæmani te obrada i pakiranje ljekovitog, zaËinskog i mirisnog

bilja. Srediπnji odbor uËeniËkog zadrugarstva utvruje standarde za izvedbu praktiËnoga rada i objavljuje

ih do 31. oæujka 2006.

ZadaÊa je predstavnika zadruge ili sekcije prikazati cijeli proizvodni proces, neke njegove dijelove

ili zavrπnu fazu proizvodnje jednoga, a najviπe pet raznih proizvoda. Zadruga sama odreuje sadræaj

prikazivanja svoje proizvodnje i koji Êe uËenik sudjelovati u nekoj fazi radnoga procesa.

©kola-domaÊin prilagoava prostor za praktiËan rad javnome izvoenju i prikazivanju razliËitih

proizvodnih aktivnosti (radni stolovi, stolci, elektriËne i druge instalacije i ostalo).

Svaka uËeniËka zadruga i srodan oblik koji odaberu praktiËan rad duæni su za svoje potrebe samostalno

osigurati i na smotru donijeti: sitan alat, pribor za rad, materijal za obradu, produæni kabl, pribor za zaπtitu

na radu, popratnu pisanu dokumentaciju.

Ako demonstraciju proizvodne aktivnosti nije moguÊe izvesti na izloæbenome prostoru, zadruga je

duæna Srediπnji odbor uËeniËkoga zadrugarstva i πkolu-domaÊina obavijestiti najkasnije do 20. rujna o

tome koji Êe to biti proizvodi te o prostoru, instalacijama i opremi potrebnim za praktiËan rad. Zadruga,

meutim, ne moæe zahtijevati osiguranje strojeva ili ikakvih posebnih alata, pribora, materijala i

potrepπtina koje inaËe koristi u radu.

Tijekom izvedbe i prikazivanja proizvodnoga procesa, uËenici se mogu sluæiti istim pomagalima i

biljeπkama kao i u prikazu rada zadruge. Jednako su tako duæni predstaviti sebe i svoje suradnike, svoju

πkolu, zadrugu i sekciju te voditelja-mentora.

3. Izlaganje i predstavljanje rezultata uËeniËkih istraæivaËkih radova izvedenih u

programu uËeniËke zadrugeNa Smotri se mogu izloæiti i predstaviti istraæivaËki radovi uËenika proiziπli iz pokusa i istraæivanja

izvedenih u programu uËeniËke zadruge koje prihvati Srediπnji odbor uËeniËkog zadrugarstva i pod

uvjetom da prethodno nisu prijavljeni ili prikazani na dræavnim susretima i natjecanjima iz drugih

podruËja. IstraæivaËki radovi koji nisu izvedeni u programu uËeniËke zadruge, istraæivaËki radovi nastali

temeljem rezultata projekata znanstvenih ustanova i istraæivaËki radovi srodnih oblika mogu se izloæiti i

predstaviti ako postoje uvjeti i moguÊnosti izvan konkurencije, o Ëemu odluËuje Srediπnji odbor uËeniËkog

zadrugarstva.

Izradu istraæivaËkog rada mogu prijaviti uËenici V.-VIII. razreda osnovne i uËenici srednjih πkola koje

djeluju prema redovitom programu. Prijave se podnose Srediπnjem odboru uËeniËkog zadrugarstva do 1.

veljaËe 2006. godine, a obvezno sadræe: naslov i obrazloæenje teme; objaπnjenje vaænosti teme i oËekivanih

rezultata za unapreenje programa i poslovanja uËeniËke zadruge; kratku eksplikaciju metode, pribora i

instrumenata istraæivanja; popis suradnika; ime i prezime, te zanimanje mentora iz πkole i mentora izvan

πkole, kao i punu adresu znanstvene i/ili struËne ustanove Ëija se pomoÊ u izvedbi istraæivanja oËekuje.

Page 277: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

276

Prijave vrjednuju struËnjaci, a kandidati Êe o ishodu vrjednovanja biti obavijeπteni do 1. oæujka 2006. kada

Êe biti i obavijeπteni o znanstveniku ili struËnjaku koji Êe pratiti izvedbu rada. Prijava rada moæe se povuÊi,

obvezno pisanim podneskom Srediπnjem odboru uËeniËkog zadrugarstva. Prijavi li se ista tema drugi put,

nije ju moguÊe povuÊi.

IstraæivaËki radovi mogu biti pojedinaËni ili skupni. Pripremaju se i predstavljaju na isti naËin kao i

za natjecanja uËenica i uËenika Republike Hrvatske iz prirodoslovlja, informatike ili mladih tehniËara.

Izlaæu se istodobno kada se postavlja izloæba, a brane kada se prikazuje rad uËeniËkih zadruga. Taj oblik

predstavljanja nije obvezan, ali ako ga neka uËeniËka zadruga odabere, obvezna je izraditi i tekstualni

prikaz rada zadruge, izloæiti eksponate, usmeno prikazati postignuÊa zadruge i mladih zadrugara te

praktiËan rad mladih zadrugara.

IstraæivaËki rad uËenika proiziπao iz pokusa i istraæivanja oblikuje se kao pisani rad uz koji se izrauje i

plakat.

PISANI RAD je rasprava u kojoj se prikazuju rezultati istraæivanja koji se izlaæu na smotri. Pisani se rad

izrauje u Ëetiri primjerka. Tri se podnose Srediπnjem odboru uËeniËkoga zadrugarstva koji dva stavlja na

uvid i prosudbu Prosudbenom povjerenstvu a treÊi pohranjuje. »etvrti se primjerak javno izlaæe i brani na

smotri.

Format pisanoga rada je A-4 i mehaniËki se uËvrπÊuje u plastiËni omot.

Naslovnica se ureuje na ovaj naËin: na njezinom vrhu (u sredini) ispisuje se ime i prezime autora rada,

razred i naziv πkole koju polazi i naziv zadruge, u sredini stranice istiËe se naslov rada, a na dnu u sredini

mjesto i godina pisanja rada. Na sljedeÊem listu ispisuje se naziv i sjediπte ustanove u kojoj je rad naËinjen,

ime i prezime (i akademski stupanj) mentora i voditelja zadruge.

Sadræaj rada piπe se ovim redoslijedom:

1. Uvod (kratko iznoπenje predmeta rada)

2. Cilj i problemi

3. Obrazloæenje teme

4. Materijal i metode

5. Rezultati (opisani grafi koni, tablice, crteæi, slike i sl.)

6. Diskusija

7. ZakljuËak.

Na kraju autor obvezno navodi literaturu (abecednim redom prema prezimenima autora) kojom se

sluæio u izradi rada po uzoru na ove primjere:

Furlan, Ivan: Psiho-fi ziËke osobine uËenika i njihov rad u uËeniËkim zadrugama. - Obrazovanje i rad,

Zagreb, 8 (1985) 6-7: 61-66.

Colombain, Maurice: La valeur educative des coopératives scolaires. ∑ Paris : OCCE, 1979.

Prema potrebi, na samom se kraju na posebnom listu ispisuje znaËenje upotrijebljenih oznaka i kratica,

a na posebnoj stranici obvezno kratki æivotopis autora i zahvala mentoru.

Pisani rad mora biti napisan standardnim hrvatskim jezikom (lektoriran).

Osim pisanog rada uËenici su duæni pripremiti PLAKAT (poster). Na plakatu se prikazuju sheme

Page 278: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

277

aparatura, reakcija, tablice s rezultatima i drugo. UËenik plakat donosi sa sobom i izlaæe ga na izloæbi

radova. Format plakata je A-1. Za svaki rad izlaæe se jedan plakat.

IstraæivaËki uËeniËki radovi prikazuju se u prostoriji i u vrijeme koje odredi Srediπnji odbor uËeniËkog

zadrugarstva. Prikaz i obrana moraju biti javni. Za prikaz rada autor ima 15 minuta.

Prosudbena tijela i naËin vrjednovanja na smotriPrikaz rada i postignuÊa zadruge i mladih zadrugara na izloæbi te praktiËan rad uËenika vrjednuju se

po skupinama srodnih djelatnosti, a izlaganje i predstavljanje rezultata pokusa i istraæivanja (istraæivaËki

radovi) uËenika izvedenih u sklopu programa uËeniËkih zadruga odvojeno, posebno za osnovnoπkolsku i

srednjoπkolsku razinu (pod uvjetom da u svakoj skupini na smotri nastupa najmanje devet zadruga).

Prikaz rada zadruge, naËin izlaganja izloæaka i postignuÊa zadruge i mladih zadrugara, te praktiËan rad

uËenika vrjednuje Prosudbeno povjerenstvo za vrjednovanje programa i postignuÊa uËeniËkih zadruga

i mladih zadrugara, a izlaganje i predstavljanje uËeniËkih istraæivaËkih radova Prosudbeno povjerenstvo

za vrjednovanje uËeniËkih istraæivaËkih radova. Prosudbeno povjerenstvo za vrjednovanje programa

i postignuÊa uËeniËkih zadruga i mladih zadrugara ustrojeno je u podpovjerenstva koja vrjednuju

postignuÊa u Ëetiri skupine djelatnosti uËeniËkih zadruga: poljoprivredna proizvodnja, proizvodnja

uporabnih i ukrasnih predmeta, njegovanje narodne baπtine te prinosi odgoju i obrazovanju odjela s

posebnim programima.

Na dræavnoj smotri vrjednuju se i nagrauju i to bez rangiranja odnosno poretka uËeniËke zadruge u

programskim skupinama: poljoprivredna proizvodnja, izrada uporabnih i ukrasnih predmeta, njegovanje

narodnog umijeÊa, rukotvorstva i starih zanata, usluge, te prinosi odgoju i obrazovanju odjela s posebnim

programima, kao i istraæivaËki radovi (autori, mentori i zadruge), a iznimno se mogu nagraditi zadruge za

posebna postignuÊa (izvornost i dr.).

Na (meu)æupanijskoj smotri vrjednuju se uËeniËke zadruge po programskim skupinama i u pravilu,

podjeljuje jedna prva, jedna druga i jedna treÊa nagrada.

Prosudbena povjerenstva Ëine kompetentni i nezavisni struËnjaci, dobri znalci uËeniËkog zadrugarstva

i koji surauju s uËeniËkim zadrugama ili se struËno i znanstveno bave uËeniËkim zadrugarstvom. VeÊina

Ëlanova prosudbenog povjerenstva (meu)æupanijske smotre imenuje se iz reda Ëlanova Dræavnog

povjerenstva i struËnjaka koje predloæi Srediπnji odbor uËeniËkog zadrugarstva.

Mladi zadrugari i voditelji duæni su biti na izloæbenom mjestu u vrijeme rada Prosudbenog povjerenstva

radi usmene prezentacije i izvedbe praktiËnoga rada. U protivnom njihova postignuÊa neÊe biti

vrjednovana.

Program i postignuÊa zadruge vrjednuje Prosudbeno povjerenstvo za vrjednovanje programa i

postignuÊa uËeniËkih zadruga i mladih zadrugara temeljem uvida u postavljanje izloæbe, raπËlambe

izloæaka, pisanoga izvjeπÊa (prikaza) i usmenih uËeniËkih izlaganja, te praktiËnoga rada uËenika. Osnovom

uvida u cjelokupan rad, prosudbeno povjerenstvo iznosi osvrt i prijedloge za poboljπanje rada uËeniËkih

zadruga

Vrednuju se:

1. program rada, ustroj i razvijenost zadruge

Page 279: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

278

2. odabir izloæaka (reprezentativnost za program i naËin rada i postignuÊa mladih; tehniËka ispravnost i

urednost dokumentacije i izloæaka), te estetski izgled izloæaka i izloæbenog prostora

3. poπtivanje zakona odræivog razvitka u radu zadruge i prinosi oplemenjivanju i ureenju okoliπa

4. njegovanje narodne baπtine, odnosno baπtine svoga kraja

5. sadræajna potpunost, korektnost i preglednost tekstualnog izvjeπtaja (pregleda-prikaza), te

moæebitnih prikaza u drugim medijima

6. kakvoÊa izlaganja (usmenog prikaza)

7. praktiËan rad i vladanje radnim procesom.

Kod praktiËnoga se rada uËenika vrjednuju:

1. primjerenost odabranih dijelova procesa proizvodnje za prikaz proizvodnje

2. primjerenost, potpunost i urednost tehniËke dokumentacije

3. opremljenost pomagalima (opremom, alatom i priborom)

4. organizacija i naËin rada

5. kakvoÊa i estetski izgled izratka

6. kakvoÊa usmenog izlaganja

7. funkcionalnost izratka.

Prigodom ocjenjivanja Prosudbeno povjerenstvo za vrjednovanje uËeniËkih istraæivaËkih radova

pozornost obraÊa na ove sastavnice istraæivaËkih radova:

1. izvornost problema istraæivanja

2. primjerenost izabrane metode

3. korektnost obrade i interpretacije rezultata

4. praktiËna svrsishodnost i primjenjivost rezultata za unapreivanje rada zadruga

5. naËin oblikovanja rada

6. naËin predstavljanja rada (jezgrovitost i korektnost izlaganja)

7. vladanje podruËjem iz kojega je rad.

Provoenje æupanijskih, meuæupanijskih i regionalnih smotriÆupanijske i meuæupanijske smotre te smotra uËeniËkih zadruga Grada Zagreba obvezna su

sastavnica pripreme dræavne smotre: izluËne su za dræavnu smotru, a javna potreba æupanija, gradova i

opÊina. Njihov program i pravila moraju biti usklaeni s pravilima za pripremu i provedbu dræavne smotre:

pripremaju se i odræavaju temeljem posebnih naputaka Srediπnjeg odbora uËeniËkoga zadrugarstva, s tim

πto se πkole-domaÊini tih smotrâ odabiru na isti naËin kao domaÊini æupanijskih natjecanja i susreta u

drugim izvannastavnim aktivnostima.. Naputci se dostavljaju nadleænim tijelima æupanija i Grada Zagreba

najkasnije do 1. oæujka.

Pravo nastupa na tim smotrama imaju uËeniËke zadruge i srodni oblici Ëijom preobrazbom zadruge

Ëesto i nastaju. Osim voditelja i Ëlanova zadruga i srodnih oblika, ravnatelja i struËnjaka - suodgojitelja,

na ovim smotrama sudjeluju i predstavnici ustanova umreæavanjem Ëije aktivnosti se ostvaruje program

uËeniËkog zadrugarstva. Na izloæbi izvan konkurencije, i to na posebno oznaËenom dijelu izloæbenog

Page 280: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

279

prostora, mogu nastupiti poduzetnici i tvrtke s kojima uËeniËke zadruge surauju, Ëiji su vlasnici bili

Ëlanovi uËeniËkih zadruga i/li koje imaju uzoran proizvodni program (poljoprivredna zadruga, pËelarska

zadruga, pekara, obrtniËki pogon, turistiËka organizacija i dr.), te sponzori smotre.

(Meu)æupanijske su smotre programski prvenstveno izloæbe s prikazom rada i postignuÊa uËeniËkih

zadruga i mladih zadrugara pa je zadruga (i srodan oblik) duæna omoguÊiti uvid u napredak u proteklom

razdoblju i posvjedoËiti odgojno-obrazovne i druπtveno-gospodarske svrhe uËeniËkog zadrugarstva, a πto

znaËi da obvezno sudjeluje:

∑ s izloæbom eksponata - postignuÊa koji reprezentiraju njezin rad i namijenjenih prodaji;

∑ s tekstualnim prikazom svojega programa i postignuÊa

∑ s javnim usmenim prikazom svojega rada putem izlaganja mladih zadrugara pred sudionicima i

posjetiteljima izloæbe;

∑ s praktiËnim radom mladih zadrugara (iz proizvodnog programa).

Pravila izlaganja eksponata na izloæbi, prikaza rada i postignuÊa, te praktiËnog rada istovjetna su

onima na dræavnoj smotri. UËeniËke su zadruge za ove smotre obvezne izraditi izvjeπÊa o radu tijekom

deset godina i u proπloj πkolskoj godini propisana za dræavnu smotru i ta izvjeπÊa Ëine jednu od podloga

za vrjednovanje na (meu)æupanijskoj smotri. Zadruga koja je za dræavnu smotru prijavila uËeniËki

istraæivaËki rad duæna je izloæiti i prezentirati rezultate tog pokusa i istraæivanja iako se oni ne ocjenjuju

(tzv. generalna proba za dræavnu smotru). S istraæivaËkim radom moæe nastupiti samo zadruga koja

sudjeluje sa sva Ëetiri navedena prikaza svoga rada.

Ove smotre, u pravilu, traju jedan dan (zbog javne izloæbe najmanje osam sati), a u sluËaju zahtjevnijeg

programa dva dana. Pod zahtjevnijim programom razumijevaju se posebni sastanci ravnatelja, predavanja,

savjetovanje voditelja i suradnika, odnosno okrugli stol o nekom pitanju, ogledne radionice i drugi oblici.

Ogledne radionice za struËno usavrπavanje voditelja i suradnika uËeniËkih zadruga obvezno se pripremaju

i izvode u suradnji sa Srediπnjim odborom uËeniËkog zadrugarstva Republike Hrvatske. Jednako tako,

ukoliko se provodi natjecanje uËenika u znanju, zadatke osigurava Srediπnji odbor uËeniËkog zadrugarstva.

Æupanijska je smotra obvezna u æupaniji u kojoj djeluje najmanje devet uËeniËkih zadruga. Æupanijsku

smotru organizira i provodi æupanijsko povjerenstvo koje na prijedlog æupanijskog odbora uËeniËkog

zadrugarstva imenuje æupanijski upravni odjel za druπtvene djelatnosti u suglasnosti sa sluæbom za

druπtvene djelatnosti ureda dræavne uprave u æupaniji i æupanijskom zajednicom tehniËke kulture.

Povjerenstvo za pripremu i provedbu smotre Grada Zagreba imenuje Gradski ured za obrazovanje i πport

u suglasnosti sa ZagrebaËkom zajednicom tehniËke kulture. Æupanijsko je povjerenstvo duæno obavijestiti

πkole u kojima djeluju uËeniËke zadruge i Srediπnji odbor uËeniËkog zadrugarstva o svom sjediπtu, mjestu

i datumu odræavanja æupanijske smotre, izraditi pravila sudjelovanja na smotri i osigurati uvjete za izloæbu

i prikazivanje rada i postignuÊa. Prosudbeno povjerenstvo koje vrjednuje program i postignuÊa uËeniËkih

zadruga i mladih zadrugara mora biti sastavljeno od kompetentnih i nezavisnih osoba, poznavatelja

uËeniËkog zadrugarstva, i za dræavnu smotru moæe izluËiti samo uËeniËke zadruge.

Osam dana nakon æupanijske smotre, a najkasnije do 15. srpnja, æupanijsko je povjerenstvo duæno

Srediπnjem odboru uËeniËkoga zadrugarstva dostaviti izvjeπÊe o odræanoj smotri s iscrpnim pregledom

Page 281: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

280

sudionika i naznakom programskim skupinama u kojima su nastupili (poljoprivredna proizvodnja;

izrada uporabnih i ukrasnih predmeta; njegovanje narodne baπtine; postignuÊa u odjelima s posebnim

programom), popisom sekcija Ëiji su predstavnici sudjelovali i popisom prikazanih uËeniËkih istraæivaËkih

radova iz programa zadruga te prosudbom nastupa svakoga od njih, tj. s ranglistom sudionika prema

ocjeni povjerenstva.

Ako æupanijsko ili meuæupanijsko povjerenstvo ne dostavi izvjeπtaj u roku Srediπnji odbor uËeniËkog

zadrugarstva samostalno odabire uËeniËke zadruge iz konkretne æupanije(a) koje Êe nastupiti na dræavnoj

smotri.

Meuæupanijske smotre pripremaju se (mutatis mutandis) na isti naËin, s tim πto se odræavaju kada

u susjednoj ili susjednim æupanijama ne djeluje najmanje devet uËeniËkih zadruga. DomaÊin

meuæupanijske smotre jest æupanija s devet ili veÊim brojem uËeniËkih zadruga, ali se postignuÊa

prezentiraju zasebno i prosudbeno povjerenstvo odvojeno ocjenjuje uËeniËke zadruge svake æupanije.

U 2006. godini ∑ osim ako do 31. oæujka 2006. ispune uvjet za prireivanje vlastite æupanijske smotre

∑ uËeniËke zadruge iz pojedinih æupanija koje sada nemaju devet zadruga nastupit Êe na smotrama

uËeniËkih zadruga sljedeÊih æupanija:

a) uËeniËke zadruge KoprivniËko-kriæevaËke æupanije na smotri Varaædinske æupanije;

b) uËeniËke zadruge VirovitiËko-podravske æupanije na smotri Bjelovarsko-bilogorske æupanije;

c) uËeniËke zadruge LiËko-senjske æupanije na smotri KarlovaËke æupanije;

d) uËeniËke zadruge Poæeπko-slavonske æupanije na smotri Brodsko-posavske æupanije;

e) uËeniËke zadruge Zadarske æupanije na smotri ©ibensko-kninske æupanije;

f) uËeniËke zadruge DubrovaËko-neretvanske æupanije na smotri Splitsko-dalmatinske æupanije.

Te Êe smotre zbog toga imati status meuæupanijskih smotri.

Regionalna je smotra uËeniËkih zadruga fakultativna, provodi se prema pravilima dræavne smotre, a

njezina tijela imenuje Srediπnji odbor uËeniËkog zadrugarstva Republike Hrvatske.

Naputci

1. Srediπnji odbor uËeniËkog zadrugarstva Republike Hrvatske priprema razraene naputke za nastup

na dræavnoj smotri, program oglednih radionica s vodiËem i didaktiËko-metodiËkim naputcima

te ostale upute i materijale. Naputci za pripremu nastupa na smotri, program smotre s oglednim

radionicama i obrasci izvjeπtaja uËeniËkim se zadrugama (πkolama) dostavljaju ili objavljuju na web-

stranici najkasnije do 31. oæujka 2006.

2. Srediπnji odbor preporuËuje i moli πkole da uËenici, ako je to moguÊe i u skladu s programom koji

prikazuju, tijekom predstavljanja rada budu obuËeni u narodnu noπnju svog kraja.

3. O nastupu privatnih poduzetnika na dræavnoj smotri dogovorno sa Srediπnjim odborom uËeniËkog

zadrugarstva, odluËuje æupanijsko povjerenstvo za provedbu dræavne smotre.

4. Izloæba postignuÊa s prikazom rada uËeniËkih zadruga javne su i otvorene graanima, a posebice

uËenicima. Æupanijsko povjerenstvo za provedbu dræavne smotre skrbi o organiziranom razgledanju

izloæbe.

Page 282: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

281

5. Iscrpne obavijesti se mogu dobiti na adresi Srediπnjeg odbora uËeniËkog zadrugarstva Republike

Hrvatske pri Hrvatskoj zajednici tehniËke kulture te na web stranici: www.hrvatske-skolske-

[email protected]

Prijedlog Ëlanova dræavnog povjerenstva za provedbu XVIII. smotre uËeniËkih zadruga

Republike Hrvatske 1. Antun Petak, Institut za druπtvena istraæivanja u Zagrebu, Zagreb, predsjednik

2. Vladimira Brezak, Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske, Zagreb, tajnica

3. Matija BuËar, Visoka uËiteljska πkola Petrinja, Petrinja

4. Jasminka AlinËiÊ, Osnovna πkola ReËica, ReËica

5. Jadranka BartiËeviÊ, Centar za odgoj i obrazovanje Juraj BonaËi, Split

6. Vesna MaroviÊ, Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske ∑ Podruænica Split

7. mr. sc. Marica Berdik, Poljoprivredna πkola, Zagreb

8. Mato Doπen, PodruËna πkola πkariÊevo Osnovne πkole Augusta Cesarca, Krapina

9. dr. sc. Boris Duralija, Agronomski fakultet SveuËiliπta u Zagreb, Zagreb

10. Maja ErcegoviÊ, Osnovna πkola Primoπten, Primoπten

11. Jelka GrËan, Poljoprivredna i veterinarska πkola »Arboretum Opeka” Vinica

12. Ankica Hajsok, Osnovna πkola Tuæno, Tuæno

13. Damir JakπiÊ, Tehnoloπko-kemijska πkola, Karlovac

14. Gizela KovaËiÊ-Ulle, DjeËji vrtiÊ “Izvor”, Samobor

15. Vesna LendiÊ Kasalo, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i πporta, Zagreb

16. Marija LevaniÊ, Osnovna πkola VoÊinci, VoÊinci

17. Ana LuiÊ, Osnovna πkola Ivana MaæuraniÊa, Sibinj

18. Dunja MaËkiÊ-VanËina, Osnovna πkola Ivana Gorana KovaËiÊa, Delnice

19. Anita Malek, Osnovna πkola Nova RaËa, Nova RaËa

20. Sanda Matas, Osnovna πkola prof. Filipa Lukasa, Kaπtel Stari

21. Milan Munjiza, Osnovna πkola Milana ©orge, Oprtalj

22. Boæica PanduriÊ, Srednja πkola Matije Antuna ReljkoviÊa, Slavonski Brod

23. Orlanda ProtiÊ, Osnovna πkola Vjenceslava Novaka, Zagreb

24. Sanja SertiÊ, Osnovna πkola Ljube BabiÊa, Jastrebarsko

25. Vesna StipiÊ, Osnovna πkola Nikole Hribara, Velika Gorica

26. Marija TepaloviÊ, Osnovna πkola Kurπanec, Kurπanec

27. Lajla VolareviÊ, Osnovna πkola Stjepana RadiÊa, MetkoviÊ

28. Brankica Zbanatski, Osnovna πkola Josipa Broza, Kumrovec

29. Dragutin Funda, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i πporta, Zagreb

Page 283: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

282

Debata u osnovnoj i srednjoj πkoli

©to je debata?Debata je vjeπtina argumentiranoga raspravljanja. Odvija se prema odreenim pravilima i u zadanom

vremenskom okviru. Debatirati se moæe o razliËitim moralnim, druπtvenim, politiËkim, fi lozofskim i

umjetniËkim pitanjima.

U Republici Hrvatskoj debatni klubovi postoje veÊ devet godina u mnogim srednjim πkolama, a od

πkolske godine 2001./2002. debata je ukljuËena u neke osnovne πkole. InaËe, Hrvatska je jedna od prvih

zemalja u svijetu koja je ukljuËila debatu u osnovnu πkolu.

Debata je korisna edukacijska metoda, jer razvija kritiËko miπljenje, uËi kako prevladati predrasude i

biti tolerantan prema razliËitim idejama i stavovima. Na taj naËin debata priprema uËenike za aktivno i

odgovorno sudjelovanje u demokratskom druπtvu. PripremajuÊi debate, debatanti ujedno uËe o razliËitim

temama, buduÊi da tijekom pripreme debate podatke prikupljaju iz literature, novina s Mreæe itd.

Dræavno povjerenstvo za provedbu natjecanja godine 2006.Tajnika Dræavnoga povjerenstva imenuje ravnatelj Zavoda za πkolstvo RH; tajnik predlaæe Ëlanove

Dræavnoga povjerenstva koje uz suglasnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i πporta imenuje ravnatelj

Zavoda. »lanovi tajnim glasovanjem biraju predsjednika.

Sjediπta i adrese Dræavnoga povjerenstvaZavod za πkolstvo Republike Hrvatske

PodruËna jedinica Rijeka

Trpimirova 6, 51000 rijeka

telefon: 051 320 389

[email protected]

Hrvatsko debatno druπtvo

Svetice 48, 10000 zagreb

telefon: 2314111, faks: 2314111

e-mail: [email protected]

VremenikSrednjoπkolski debatni turniri

Meuæupanijska natjecanja: 8. i 9. travnja 2006. u Zagrebu, Rijeci i Splitu

Dræavno natjecanje: 6. i 7. svibnja 2006. u Zagrebu

Osnovnoπkolski debatni turniri

Meuæupanijska natjecanja: 1. i 2. travnja 2006. u Rijeci i Zagrebu

dræavno natjecanje: 6. i 7. svibnja u Zagrebu

Page 284: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

283

Ciljevi∑ razvijati kritiËko miπljenje o razliËitim druπtvenim i moralnim problemima

∑ aktivno i odgovorno sudjelovati u æivotu zajednice

∑ razvijati toleranciju prema razliËitim idejama, stavovima, kulturama, te prema etniËkoj, rasnoj,

vjerskoj i spolnoj pripadnosti

∑ stvarati vlastiti stav o razliËitim problemima u druπtvu

∑ poticati interaktivno uËenje te stavljati uËenika u poziciju subjekta i aktivnoga sudionika u stjecanju

znanja

Ostvarivanje programa u hrvatskim πkolamaUËenici u svojim debatnim klubovima rade pod vodstvom voditelja, koji meusobno surauju u sklopu

Hrvatskoga debatnoga druπtva. Voditelji klubova su profesori koji su zaposleni u πkolama ili studenti ∑

nekadaπnji debatanti, koji klubove vode volonterski.

Da bi netko postao voditelj debatnoga kluba, treba zavrπiti debatni seminar koji se odræava svake

godine u sijeËnju ili u kolovozu, na Ljetnoj πkoli demokracije Hrvatskoga debatnoga druπtva. Voditelj tada

u svojoj πkoli osniva debatni klub i svoja znanja, steËena na debatnom seminaru, prenosi uËenicima-

debatantima. Debatanti tijekom πkolske godine uz svladavanje teorije debatiranja, pripremaju i debate

na odreene teme, koje su formulirane u teze ∑ iπËitavaju literaturu, prikupljaju podatke, pripremaju

argumentaciju, vjeæbaju retoriku.

Teze za osnovnoπkolske i srednjoπkolske klubove odreuje, na poËetku πkolske godine, Programsko

vijeÊe Hrvatskoga debatnoga druπtva. Teze su aktualne i omoguÊavaju razmiπljanje o razliËitim

druπtvenim, fi lozofskim i moralnim vrijednostima (npr. Puπenje na javnim mjestima treba zabraniti, Treba

zabraniti proizvodnju genetski modifi cirane hrane, Treba uvesti πkolske uniforme u hrvatske πkole, Treba

promijeniti opseg izbornoga zakona, itd.).

U debati sudjeluje πest debatanata. Tri debatanta pripadaju afi rmacijskoj ekipi, a tri negacijskoj.

Osnovna je zadaÊa afi rmacijske ekipe dokazati tezu o kojoj se debatira, dok negacijska ekipa mora osporiti

istu tezu. Debata se odvija po odreenom formatu, a svaki Ëlan tima ima svoju ulogu i zadatak u debati te

toËno odreeno vrijeme govora. Format osnovnoπkolske i srednjoπkolske debate je razliËit.

Odluku o tome koji je tim pobijedio u debati donosi jedan ili viπe sudaca. Suenje se temelji na

prosudbi argumentacije obje strane (afi rmacijske i negacijske) ∑ prosuuje se jaËina i vaænost argumenta,

kako su argumenti prezentirani i Ëime su potkrijepljeni, je li protivniËka ekipa uspjela osporiti argument

ili ga samo oslabiti, te retorika debatanta. Uloga suca, osim πto prosuuje pobjednika, ima i obrazovni

karakter. On komentira debatu, savjetuje debatante, ukazuje na pogreπke (logiËke i retoriËke) da bi se

unaprijedila kakvoÊa debate.

Svake godine Hrvatsko debatno druπtvo organizira seminare za osnovnoπkolske i srednjoπkolske

debatante. Seminari pouËavaju debatnim vjeπtinama i tehnikama, te pripremaju debate na zadanu tezu.

Na seminarima sudjeluju svi debatanti iz pojedinih klubova i njihovi voditelji.

Seminari su vaæan dio programa Hrvatskoga debatnoga druπtva, jer ujednaËavaju i poboljπavaju

Page 285: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

284

kvalitetu debatiranja i rad debatnih klubova. Tijekom seminara voditelji, osim πto sudjeluju u radu

samog seminara, meusobno izmjenjuju iskustva, upoznaju nove metode rada i pouËavanja, πto takoer

doprinosi kvaliteti rada u debatnom klubu.

Debata je, uza svoju obrazovnu ulogu, ipak oblik intelektualnoga natjecanja. Stoga svake godine

Hrvatsko debatno druπtvo organizira regionalne i dræavne turnire (za osnovne i srednje πkole), gdje se

natjeËu ekipe iz pojedinih klubova. Potraj kolovoza i poËetkom rujna HDD organizira i Ljetnu πkolu

demokracije na kojoj takoer postoji turnir, ali ekipe mogu biti mijeπane (Ëlanovi iz razliËitih klubova,

s voditeljem iz Ëetvrtoga kluba). Ljetna πkola demokracije kruna je godiπnjeg rada debatnih klubova, te

mjesto susreta, uËenja i natjecanja.

Natjecanje (turniri) u debati Turniri imaju kompetitivni karakter. Sastoje se od kvalifi kacijskih i eliminacijskih kola ∑ Ëetiri su

kvalifi kacijska kola prvi dan turnira i dva eliminacijska kola ∑ polufi nale i fi nale ∑ drugi dan turnira.

Ekipe se sa svojim protivnicima susreÊu po odreenom sustavu (power pairing), koji osigurava da se

svaka ekipa sastane s jaËom i slabijom ekipom te s ekipom jednake snage. Najbolje Ëetiri ekipe plasiraju se

u polufi nale, pobjednici kojih se natjeËu u fi nalu turnira.

Debate sude debatni suci; u kvalifi kacijskim kolima po jedan, a u eliminacijskim viπe njih ∑ od tri do

sedam. Debata je specifi Ëan oblik natjecanja koje traje puna dva dana upravo zbog velikoga broja kola

tijekom kojih se odræava do dvadeset debata u isto vrijeme, a na svakoj debati je potreban najmanje jedan

sudac.

BuduÊi da svaki sudac svoju odluku donosi samostalno, bitno je da ih ima neparan broj ∑ kako ne

bi doπlo do situacije da obje ekipe imaju jednaki broj glasova sudaca. Suci obrazlaæu svoju odluku, πto

debatantima pruæa povratnu informaciju o kvaliteti njihove argumentacije i nastupa uopÊe, i ukazuje na

pogrjeπke, odnosno elemente koje treba popraviti za debate koje slijede.

Osim πto odreuju pobjednika debate, suci boduju debatante. Bodovi se dobivaju za argumentaciju

(maksimalno 15 bodova), za prezentaciju (maksimalno 10 bodova) i za organizaciju (maksimalno

5 bodova). Na osnovi bodova odreuje se poredak govornika u debati, a isto tako i ukupni poredak

govornika na turniru.

Ciljevi debatnih turnira∑ razmjena i uËenje debatnih metoda i vjeπtina

Svaki klub radi na razliËit naËin, koji naravno najviπe ovisi o preferencijama i metodologiji rada

voditelja. Turniri pruæaju moguÊnost da se metode rada u klubu, a tako i debatne vjeπtine koje iz njih

proizlaze, provjere, dopune i unaprijede; debatanti uËe jedni od drugih, kao i iz vlastitih uspjeha i

pogreπaka na koje im u komentarima ukazuju suci na turnirima.

∑ motivacija debatanata i voditelja klubova

Zbog svoga natjecateljskoga karaktera, turniri sluæe kao sredstvo motiviranja u prvom redu debatanata,

Page 286: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

285

ali i njihovih voditelja. Ni u ovom natjecanju nije vaæno samo sudjelovati nego je vaæno i pobijediti, Ëega

su uËenici itekako svjesni i zbog Ëega su im turniri veliki izazov.

∑ odabir debatanata za sudjelovanje u meunarodnim aktivnostima

Kao Ëlan meunarodne debatne asocijacije International Debate Education Association, registrirane u

Nizozemskoj, HDD sudjeluje na nekoliko meunarodnih debatnih dogaaja ∑ turnira, foruma i seminara.

Sudionici tih dogaaja odabiru se, na temelju postignutih rezultata, upravo na debatnim turnirima.

Prijave za natjecanje Na meuæupanijsko natjecanje mogu se prijaviti svi debatni klubovi iz pojedine regije, odnosno pojedinih

æupanija. Prijave za natjecanje Dræavno povjerenstvo πalje svim πkolama u kojima postoje debatni klubovi.

Isto naËelo vrijedi i za dræavna natjecanja (turnire), osim πto u njihovu sluËaju broj ekipa iz pojedine

πkole moæe ∑ iz organizacijsko-fi nancijskih razloga ∑ biti ograniËen.

Na Ljetnoj πkoli sudjeluju svi klubovi koji djeluju u sastavu HDD-a, s brojem debatanata i na naËin kako

to odredi Dræavno povjerenstvo.

Nagrade i priznanjaSvi sudionici meuæupanijskoga i dræavnoga debatnog turnira te sudionici Ljetne πkole demokracije,

dobivaju svjedodæbe o sudjelovanju, dok Ëlanovi ekipa koji su sudjelovali u fi nalu dræavnog turnira i u

fi nalu Ljetne πkole demokracije dobivaju nagrade (knjige). Knjigom se nagrauju i najbolji govornici

dræavnoga turnira i Ljetne πkole demokracije.

Prijedlog Ëlanova dræavnog povjerenstva u debati 1. Alica MladiÊ, prof., Gimnazija Velika Gorica, Kralja Stjepana TomaπeviÊa 21, 10410 Velika Gorica,

predsjednica

2. dr. sc. Dean SlaviÊ, Zavod za πkolstvo RH, tajnik

3. Teodora DubroviÊ, prof. O© Milana BrozoviÊa Kastav 177, 51215 Kastav

4. Vesna Ban, prof., O© J.J.Strossmayera 35, 51 262 Kraljevica

5. Igor MioπiÊ, prof., Gimnazija Dubrovnik, Frana Supila 3, 20000 Dubrovnik

6. Miroslav JoπiÊ, student, HDD, Rijeka

7. Ivana SuËiÊ, student, HDD, Zagreb

Page 287: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

286

EUQUIZ

OrganizatoriMinistarstvo vanjskih poslova i europskih integracija

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i πporta

Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske

Delegacija Europske komisije u Republici Hrvatskoj

Britansko veleposlanstvo u Zagrebu

Sjediπte i adresa dræavnog povjerenstvaMinistarstvo vanjskih poslova i europskih integracija

(za EUQUIZ)

mr. Nina ©oljan

10000 Zagreb, PetretiÊev trg 2

telefon: 01/4599-418, faks: 01/4599-440

Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske

(za EUQUIZ)

Maja ZrnËiÊ, prof.

10000 Zagreb, BadaliÊeva 24

telefon: 01/3652-888, faks: 01/3652-801

CiljeviEUQUIZ je projekt natjecanja uËenika srednjih πkola iz znanja vezanih uz Europsku uniju (EU). Kviz znanja

obuhvaÊa provjeru poznavanja povijesti europskih integracija, institucija EU-a, i poznavanje osnovnih

zemljopisnih i povijesnih Ëinjenica vezanih uz dræave Ëlanice Europske unije te odnosa Republike Hrvatske

i EU-a.

Cilj je kviza potaknuti mlade na istraæivanje Ëinjenica vezanih uz proces europskih integracija

i povezanosti Republike Hrvatske s Europskom unijom, odnosno na bolje razumijevanje potrebe

ukljuËivanja Hrvatske u Europsku uniju.

Osim usvajanja znanja kompatibilnog nastavnom programu zemljopisa, povijesti te politike i

gospodarstva, uËenike se potiËe na koriπtenje Interneta kao dodatnog izvora informacija.

VremenikÆupanijska natjecanja: 24. oæujka 2006.

Dræavno natjecanje: 5. svibnja 2006.

Dræavno natjecanje odræat Êe se u Zagrebu.

Page 288: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

287

Osnovni uvjeti natjecanja∑ Natjecati se mogu sve srednje πkole na podruËju RH.

∑ Svaka πkola predlaæe jedan tim koji ima Ëetiri Ëlana ∑ tri natjecatelja i nastavnik. Nastavnik je mentor

koji ne sudjeluje u samom kvizu veÊ pomaæe uËenicima u pripremi za natjecanje. Ukoliko, iz bilo kojeg

razloga, neki od prijavljenih natjecatelja nije u moguÊnosti sudjelovati u natjecanju, πkola ima pravo

prijaviti odgovarajuÊu zamjenu. Bilo koju promjenu πkola je duæna prijaviti Ministarstvu vanjskih

poslova i europskih integracija.

∑ U Republici Hrvatskoj postoje 382 srednje πkole, πto je ujedno i maksimalan broj timova koji se mogu

prijaviti na natjecanje.

∑ U sluËaju neprijavljivanja tima iz neke πkole, tim moæe prijaviti druga zainteresirana πkola. Svaka

πkola ima jednake moguÊnosti prijavljivanja vlastitog tima u razdoblju od 13. veljaËe do 24. veljaËe

2006. Nakon toga, izmeu 27. veljaËe i 3. oæujka 2006., svaka πkola koja æeli prijaviti joπ jedan tim moæe

kontaktirati Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija te provjeriti ima li slobodnih mjesta,

odnosno je li popunjena kvota za æupaniju iz koje πkola dolazi. Ako ostane jedno ili viπe slobodnih

mjesta u æupaniji, svaka zainteresirana πkola moæe prijaviti joπ najviπe jedan tim.

∑ Napomena: Ako u πkoli ima veÊi broj zainteresiranih timova, πkoli se putem e-maila dostavlja set od

deset pitanja i odgovora kako bi se moglo provesti interno πkolsko natjecanje. ©kole same organiziraju

interno πkolsko natjecanje u obliku, primjerice, pismenog ispita i tako odreuju pobjedniËke timove

koji imaju pravo prijave na natjecanje EUQUIZ.

∑ Prema popisu srednjih πkola Ministarstva znanosti, obrazovanja i πporta, svaka æupanija ima defi niran

broj πkola, πto je ujedno i maksimalan broj timova koji se moæe prijaviti na natjecanje u pojedinoj

æupaniji:

Redni broj

I.II.III.IV.V.VI.VII.VIII.IX.X.XI.

Æupanija

ZagrebaËkaKrapinsko-zagorskaSisaËko-moslavaËkaKarlovaËkaVaraædinskaKoprivniËko-kriæevaËkaBjelovarsko-bilogorskaPrimorsko-goranskaLiËko-senjskaVirovitiËko-podravskaPoæeπko-slavonska

Broj πkola / maks. broj timova koji mogu sudjelovati u æupaniji

14913121381330577

Redni broj

XII.XIII.XIV.XV.XVI.XVII.XVIII.XIX.XX.XXI.Ukupno

Æupanija

Brodsko-posavskaZadarskaOsjeËko-baranjska©ibensko-kninskaVukovarsko-srijemskaSplitsko-dalmatinskaIstarskaDubrovaËko-neretvanska

MeimurskaGrad Zagreb

Broj πkola / maks. broj timova koji mogu sudjelovati u æupaniji

1120281015462415676382 πkole / tima

Page 289: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

288

Pravila natjecanja∑ Natjecanje se provodi na dvije razine:

1. na razini æupanija,

2. na razini RH ∑ ukljuËuje polufi nalna natjecanja i fi nalno natjecanje te zavrπava proglaπenjem

pobjednika i dodjelom nagrada.

∑ Svi ispiti polaæu se na hrvatskom jeziku.

∑ Osnovna je literatura veÊinom na hrvatskom jeziku, uz izuzetak web stranica koje su preteæno na

engleskom.

1. Natjecanja na æupanijskoj razini ∑ Æupanijska natjecanja provode se isti dan u isto vrijeme u svim æupanijama Republike Hrvatske i u

Gradu Zagrebu.

∑ Odabir πkole domaÊina natjecanja u svakoj æupaniji obavlja se u suradnji s Ministarstvom znanosti,

obrazovanja i πporta.

∑ Æupanijska natjecanja odræavaju se u jednom gradu na podruËju æupanije.

∑ Troπkove puta na æupanijsko natjecanje πkole snose same.

∑ Sve πkole u kojima se odræavaju natjecanja pitanja dobivaju istodobno, a dostavljaju ih u zatvorenoj

omotnici predstavnici Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija ili Delegacije Europske

komisije.

∑ Æupanijska natjecanja nadgleda povjerenstvo koje Ëine:

∑ ravnatelj πkole u kojoj se odræava natjecanje,

∑ nastavnik povijesti, zemljopisa ili politike i gospodarstva (mogu i drugi nastavnici, ali nastavnik koji je

u povjerenstvu ne moæe istodobno biti i mentor nekom timu uËenika koji se natjeËe),

∑ predstavnik æupanijskog Savjeta za europske integracije, te

∑ osoba iz Ministarstva europskih integracija ili Delegacije Europske komisije.

∑ UËenici se natjeËu kao tim, a ne kao pojedinci.

Natjecanja na æupanijskoj razini sastoje se od dva kruga:

∑ Prvi krug: natjeËu se svi timovi koji su prijavljeni na EUQUIZ u pojedinoj æupaniji. Cilj ovog kruga

je izluËivanje jednog, dva (za æupanije s 15 ili viπe prijavljenih timova) ili tri (za æupanije s 25 ili viπe

prijavljenih timova) tima koji Êe sudjelovati u drugom krugu.

∑ Drugi krug ∑ kvalifi kacijska natjecanja za dræavno natjecanje. Cilj ovih natjecanja je odrediti devet

timova koji Êe sudjelovati na dræavnom natjecanju.

Prvi krug

∑ Ispitivanje znanja sastoji se od pismenog ispita.

∑ Bodovanje pisanog ispita: toËan odgovor na pitanje donosi jedan bod.

∑ Pisani ispit se sastoji od ukupno 50 pitanja.

∑ Vrijeme za rjeπavanje pisanog ispita ograniËeno je na 75 minuta.

∑ Donja granica za plasman u drugi krug æupanijskih natjecanja je 25 bodova (50% toËnih odgovora).

Page 290: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

289

Ako ni jedan tim ne osvoji minimalnih 25 bodova, nema daljnjeg plasmana, odnosno drugog kruga

æupanijskog natjecanja.

∑ Tim s najveÊim brojem bodova na pisanom ispitu sudjeluje u drugom krugu natjecanja ∑

kvalifi kacijskim natjecanjima za dræavno natjecanje. U æupanijama u kojima je na EUQUIZ prijavljeno

15 ili viπe timova, dva tima s najveÊim brojem bodova sudjeluju u drugom krugu natjecanja. Isto vrijedi

i za æupanije s 25 ili viπe prijavljenih timova, u kojima tri tima sudjeluju u drugom krugu.

∑ Napomena: Doe li na pisanom dijelu ispita do izjednaËenog rezultata dvaju ili viπe timova pa nije

moguÊe odrediti koji se tim ili timovi plasiraju u drugi krug, koriste se dodatna eliminacijska pitanja

(rezervna pitanja). Eliminacijsko pitanje postavlja se usmeno svim timovima s izjednaËenim brojem

bodova. Timovi odgovor pruæaju u pisanom obliku ispitivaËu. Tim koji ne zna toËan odgovor na

postavljeno pitanje otpada i postupak se ponavlja dok se ne dobije æeljeni broj timova za drugi krug

æupanijskih natjecanja (jedan, dva ili tri tima, ovisno o broju prijavljenih timova u pojedinoj æupaniji).

Drugi krug

∑ Tim ili timovi (za æupanije s 15 ili viπe odnosno 25 ili viπe prijavljenih timova) s najveÊim brojem

bodova iz prvog kruga sudjeluju u drugom krugu æupanijskih natjecanja koja su ujedno i kvalifi kacijska

natjecanja za dræavno natjecanje.

∑ Dodatno natjecanje se sastoji od pisanog testa.

∑ Pitanja u testu koncipirana su kao pitanja tipa ‘navedi toËan odgovor’ (15 pitanja) i pitanja viπestrukog

izbora (15 pitanja).

∑ ToËan odgovor donosi bod, netoËan oduzima bod. Neodgovaranje na postavljeno pitanje takoer

oduzima jedan bod.

∑ Vrijeme za rjeπavanje dodatnog pisanog ispita ograniËeno je na 20 minuta.

∑ Po provedenom pisanom ispitu zbrajaju se bodovi dobiveni u prvom i drugom krugu æupanijskih

natjecanja, a rezultati πalju u Ministarstvo vanjskih poslova europskih integracija, koje sastavlja ljestvicu

poretka timova na razini cijele dræave.

∑ Devet timova s najveÊim brojem bodova sudjeluje na dræavnom natjecanju.

∑ Prvi nesluæbeni rezultati bit Êe objavljeni na web stranici Ministarstva u veËernjim satima na dan

provedbe æupanijskih natjecanja. KonaËni, sluæbeni rezultati bit Êe poznati u roku od nekoliko dana po

provedbi æupanijskih natjecanja. Ministarstvo ne odgovara za moguÊe podatke o rezultatima natjecanja

objavljene na web stranicama πkola ili drugih institucija.

∑ Ako zbog izjednaËenog broja bodova nije moguÊe odrediti kojih Êe se devet timova plasirati na

dræavno natjecanje, svi timovi s izjednaËenim brojem bodova sudjeluju na dræavnom natjecanju te Êe

se, sukladno tome, modifi cirati koncepcija dræavnog natjecanja.

2. Natjecanje na dræavnoj razini ∑ Natjecanje na dræavnoj razini odræat Êe se u Zagrebu 5. svibnja 2006., tijekom Europskog tjedna.

Pobjednici Êe biti poznati isti dan i tada Êe im biti uruËene nagrade.

∑ Na dræavnom natjecanju sudjeluje devet timova koji su osvojili najveÊi broj bodova u dva kruga

Page 291: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

290

æupanijskih natjecanja. U sluËaju da, iz bilo kojeg razloga, jedan ili viπe timova nisu u moguÊnosti

sudjelovati na dræavnom natjecanju, pravo sudjelovanja stjeËe tim ili timovi koji su bili 10., 11. itd. po

broju bodova na æupanijskim natjecanjima.

∑ Kviz znanja u ovom krugu zamiπljen je kao usmeni ispit, po naËelu “najbræi prst”. Timovi se prijavljuju

uz pomoÊ kompjutora. Na postavljeno pitanje usmeno odgovara tim koji se najbræe prijavio. Tim koji

toËno odgovori na pitanje osvaja dva boda; ako tim ne odgovori toËno (ili u predvienom vremenu

ne odgovori na pitanje), oduzima mu se bod. U tom sluËaju drugi timovi nemaju pravo odgovaranja i

prelazi se na novo pitanje. Prijavljeni tim ima od 10 do 30 sekundi za odgovor, ovisno o vrsti pitanja.

∑ Tim se moæe prijaviti dok voditelj/ica Ëita pitanje, koje se istovremeno pojavljuje i na ekranu. Kad

je pitanje proËitano, voditelj/ica utvruje koji se tim prvi prijavio i daje znak da poËne teÊi vrijeme u

kojem prijavljeni tim ima pravo dati odgovor.

∑ Pobjednik je tim s najveÊim brojem bodova. U sluËaju jednakog rezultata, pobjednika odluËuje

dopunsko pitanje ili dopunska pitanja.

∑ Predvieno vrijeme trajanja natjecanja: 60 ∑ 90 minuta.

∑ Dræavno natjecanje provodit Êe se u dva kruga:

∑ Sa æupanijske razine dolazi devet timova, koji se dijele u tri grupe po tri tima (polufi nalna natjecanja).

Svakoj grupi postavlja se 15 pitanja, a tim koji osvoji najviπe bodova plasira se u sljedeÊi, zavrπni krug.

∑ Zavrπni krug ∑ natjeËu se tri fi nalista, od kojih dobivamo fi nalnog pobjednika. Finalistima se postavlja

21 pitanje.

Vrste pitanja∑ DA ili NE (toËno/netoËno);

∑ Navedi toËan odgovor (pitanja se mogu odnositi i na prikazanu fotografi ju);

∑ Viπestruki izbor.

Prijedlog Ëlanova dræavnog povjerenstva za provedbu Euquiza u πkolskoj godini

2005./2006. za srednje πkole1. Mario HorvatiÊ, pomoÊnik ministrice vanjskih poslova i europskih integracija, Uprava za

informiranje i obrazovanje, Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija, PetretiÊev trg 2,

Zagreb ∑ predsjednik Povjerenstva

2. Maja ZrnËiÊ, viša savjetnica, Odjel za informacijsko-dokumentacijsku djelatnost i nakladništvo,

Zavod za školstvo Republike Hrvatske, BadaliÊeva 24, Zagreb ∑ tajnik Povjerenstva

3. mr. Katja Šare, naËelnica, Odjel za informiranje, Uprava za informiranje i obrazovanje, Ministarstvo

npr. 1 6 8 fi nalno natjecanje

1 2 3 4 5 6 7 8 9 polufi nalna natjecanja

Shematski prikaz

} } }

Page 292: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

291

vanjskih poslova i europskih integracija, PetretiÊev trg 2, Zagreb

4. mr. Nina Šoljan, struËni suradnik, Odjel za informiranje, Uprava za informiranje i obrazovanje,

Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija, PetretiÊev trg 2, Zagreb

5. Hrvoje DebaË, struËni suradnik, Odjel za informiranje, Uprava za informiranje i obrazovanje,

Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija, PetretiÊev trg 2, Zagreb

6. prof. Ðurica Silvija ŠËrbak, prof. hrvatskog jezika, Ekonomska, trgovaËka i ugostiteljska škola

Samobor, Andrije Hebranga 26, Samobor

7. mr. sc. Maja FerËek, prof. povijesti i povijesti umjetnosti, XVI. Gimnazija, KrižaniÊeva 4a, Zagreb

8. mr. sc. Galjina Venturin, prof. francuskog jezika, KlasiËna gimnazija, KrižaniÊeva 4a, Zagreb

9. prof. mentor Marijana VlahoviÊ, prof. engleskog jezika, KlasiËna gimnazija, KrižaniÊeva 4a, Zagreb

10. prof. Snježana KrajinoviÊ, prof. politike i gospodarstva i sociologije, KlasiËna gimnazija, KrižaniÊeva

4a, Zagreb

LiteraturaOsnovna literatura:

∑ Hrvatska na putu u EU: Od kandidature do Ëlanstva, 2. izdanje, MVPEI, 2004.

∑ Peto proπirenje Europske unije: 2004., MVPEI, 2004.

∑ Mali leksikon europskih integracija, MVPEI, 2005.

∑ ©to Hrvatskoj donosi Sporazum o stabilizaciji i pridruæivanju?, MEI, 2001.

∑ Dan Europe, MEI, 2002.

∑ Pascal Fontaine, Europa u 12 lekcija, Europska komisija, 2004.

∑ Kako radi Europska unija: VodiË za graane kroz institucije Europske unije, Europska komisija, 2003. /

How the European Union works: Your guide to the EU institutions, Europska komisija (rukopis dovrπen

u lipnju 2005.)

∑ Key facts and fi gures about Europe and the Europeans, Europska komisija (rukopis dovrπen u svibnju

2005.)

Uz navedene publikacije kao literaturu za pripremu treba koristiti i udæbenike koje je odobrilo Ministarstvo

znanosti, obrazovanja i πporta iz Kataloga udæbenika za srednje strukovne πkole i gimnazije, koji se odnose

na podruËja povijesti, geografi je te politike i gospodarstva.

Dodatna literatura temelji se na sljedeÊim web stranicama:

∑ http://www.mei.hr

∑ http://www.delhrv.cec.eu.int

∑ http://europa.eu.int

∑ http://europa.eu.int/comm/index_en.htm

∑ http://www.europarl.eu.int/

∑ http://ue.eu.int/en/summ.htm

∑ http://curia.eu.int/en/index.htm

Page 293: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja

292

∑ http://www.europa.eu.int/comm/enlargement/index_en.html

∑ http://www.europa.eu.int/comm/education/index_en.html

∑ http://www.euro-ombudsman.eu.int/home/en/default.htm

∑ http://www.eca.eu.int/EN/menu.htm

∑ http://www.ces.eu.int/pages/en/home.asp

∑ http://www.cor.eu.int/en/index.html

∑ http://www.ecb.int/

∑ http://www.ebrd.com/

∑ http://www.eu2005.gov.uk

Pri pregledavanju web stranica, podruËja na koja treba usmjeriti paænju su:

∑ proπirenje EU

∑ odnosi RH ∑ EU

∑ podruËje obrazovanja, kulture i programa za mlade

Prijavljivanje na natjecanje- ©kole se na natjecanje prijavljuju putem e-maila na adresu [email protected] ili faksom na broj (01) 4599

440 na temelju ispunjenog obrasca za prijavu.

∑ Svaka πkola ima pravo prijaviti najviπe dva natjecateljska tima.

∑ Svaki prijavljeni tim dobit Êe CD s literaturom za pripremu (publikacije i popis web adresa na kojima

je moguÊe pronaÊi gradivo obraeno u pitanjima).

objava natjeËaja

πkole imaju pravo prijaviti jedan tim

πkole mogu prijaviti drugi tim ako nisu popunjena sva mjesta u æupaniji

odræavanje æupanijskih natjecanja

odræavanje dræavnog natjecanja

13. 2. 2006.

13. ∑ 24. 2. 2006.

27. 2. ∑ 3. 3. 2006.

24. 3. 2006.

5. 5. 2006.

Page 294: Zavod za πkolstvo Republike Hrvatske Institute of ...eskola.chem.pmf.hr/susreti/z150/2006_pravila.pdf · 19. Smotra i natjecanje u projektima iz podruËja Nacionalnih programa odgoja