zastosowanie programu qgis w analizie...

of 44 /44
POLITECHNIKA KRAKOWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ INSTYTUT INŻYNIERII DROGOWEJ I KOLEJOWEJ ZAKŁAD SYSTEMÓW KOMUNIKACYJNYCH PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA ZASTOSOWANIE PROGRAMU QGIS W ANALIZIE DOSTĘPNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ OSIEDLA FI W KRAKOWIE APPLICATION OF QGIS PROGRAM FOR TRANSPORTATION ACCESSIBILITY ANALYSIS FOR FI ESTATE IN CRACOW AUTOR: Magdalena Dej PROMOTOR: dr inż. Robert Szczepanek Kraków, 2016

Author: others

Post on 17-Jul-2020

3 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • POLITECHNIKA KRAKOWSKA

  WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ

  INSTYTUT INŻYNIERII DROGOWEJ I KOLEJOWEJ

  ZAKŁAD SYSTEMÓW KOMUNIKACYJNYCH

  PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA

  ZASTOSOWANIE PROGRAMU QGIS W ANALIZIE DOSTĘPNOŚCI

  KOMUNIKACYJNEJ OSIEDLA FI W KRAKOWIE

  APPLICATION OF QGIS PROGRAM FOR TRANSPORTATION ACCESSIBILITY ANALYSIS

  FOR FI ESTATE IN CRACOW

  AUTOR: Magdalena Dej

  PROMOTOR: dr inż. Robert Szczepanek

  Kraków, 2016

 • Zastosowanie programu QGIS w analizie dostępności komunikacyjnej Osiedla Fi w Krakowie

  Magdalena Dej

  Praca dyplomowa inżynierska

  Politechnika Krakowska, Zakład Systemów Komunikacyjnych, 2016 2

  Spis treści

  1 Wstęp .................................................................................................................. 3

  2 Zrównoważony transport jako element zrównoważonego rozwoju ...................... 3

  3 Opis obszaru analizy ........................................................................................... 5

  4 Wykorzystane dane ............................................................................................. 9

  5 Metody badawcze ............................................................................................. 14

  6 Analiza dostępności do przystanków komunikacji zbiorowej ............................ 15

  6.1 Metoda buforowa .......................................................................................... 15

  6.2 Metoda sieciowa ........................................................................................... 17

  7 Analiza dostępności do ważnych miejsc w skali miasta .................................... 22

  7.1 Usługi gastronomiczne ................................................................................. 24

  7.2 Szkoły i przedszkola ..................................................................................... 27

  7.3 Usługi medyczne .......................................................................................... 29

  7.4 Miejsca kultu ................................................................................................. 32

  8 Wnioski oraz propozycje zmian ......................................................................... 33

  9 Czy koncepcja osiedla jest zgodna z zasadami zrównoważonego rozwoju

  i transportu? .............................................................................................................. 38

 • Zastosowanie programu QGIS w analizie dostępności komunikacyjnej Osiedla Fi w Krakowie

  Magdalena Dej

  Praca dyplomowa inżynierska

  Politechnika Krakowska, Zakład Systemów Komunikacyjnych, 2016 3

  1 Wstęp

  Celem pracy jest analiza Osiedla Fi, zlokalizowanego w Krakowie, pod kątem

  zgodności z zasadami zrównoważonego transportu. Przy analizie wykorzystano

  oprogramowanie GIS.

  Zakres pracy podzielono na dwie części. Jedna z nich obejmuje analizę dostępności

  do najbliższych przystanków komunikacji miejskiej: tramwajowej i autobusowej,

  a także jakość ciągów gwarantujących ten dostęp. W drugiej części analizowana jest

  dostępność do założonych miejsc, w skali całego miasta. Zbadano połączenia do

  centrów koncentracji usług gastronomicznych, medycznych, miejsc kultu oraz szkół

  i przedszkoli. Opisano także cechy osiedla, zarówno pozytywne, jak i te negatywne.

  Wnioski wynikające z dwóch analiz i zebranych materiałów pozwolą na

  zweryfikowanie tezy — czy koncepcja osiedla jest zgodna z zasadami

  zrównoważonego rozwoju i transportu?

  2 Zrównoważony transport jako element zrównoważonego

  rozwoju

  Pojęcie rozwoju zrównoważonego przewija się w wielu projektach. Przy jego analizie

  należy wziąć pod uwagę wiele czynników. Główna idea to zaspokojenie potrzeb

  współczesnej generacji tak, aby nie tworzyć bariery dla zaspokojenia wymagań

  kolejnych pokoleń [1]. Myślenie przyszłościowe jest podstawą rozwoju

  zrównoważonego. Zakłada on szacunek i ochronę środowiska naturalnego,

  a zwłaszcza jego nieodnawialnych zasobów. Rozwój zrównoważony kładzie nacisk

  na tworzenie przestrzeni, gdzie ludzie mogą swobodnie zawierać nowe znajomości,

  zrzeszać się w lokalnych grupach oraz wyzbyć poczucia wykluczenia. To właśnie

  społeczeństwo, żyjące w zrównoważonym środowisku, jest w stanie wykorzystać

  swój dorobek, czyli nowe technologie. Stosowanie technologii oszczędnych

  i przyjaznych środowisku warunkuje rozwój zrównoważony. Dostęp do zasobów

  naturalnych gwarantował w przeszłości rozwój gospodarczy. Ich nagły brak prowadził

  do kryzysów ekonomicznych. Nowe technologię nie tylko zmniejszają zużycie

  nieodnawialnych źródeł, ale też minimalizują emisje wytwarzane przez człowieka tak,

  by nie przekraczały one przyjętych progów.

 • Zastosowanie programu QGIS w analizie dostępności komunikacyjnej Osiedla Fi w Krakowie

  Magdalena Dej

  Praca dyplomowa inżynierska

  Politechnika Krakowska, Zakład Systemów Komunikacyjnych, 2016 4

  Wyzwaniem jest odnalezienie równowagi pomiędzy trzema aspektami, czyli

  szczęśliwym społeczeństwem, przyrodą i efektywnością ekonomiczną [1].

  Kryzys naftowy [14], którego największe nasilenie datuje się na 1973 rok, był

  motorem dla sposobu projektowania w sposób zrównoważony, ekologiczny. Dzisiaj

  na świecie coraz większy odsetek wznoszonych budynków stanowią te zielone,

  ekologiczne bądź pasywne. Kompleksy takie cechuje redukcja emisji CO2,

  wprowadzanie recyklingu, korzystanie z zasobów naturalnych, ograniczenie hałasu,

  dostęp do odpowiedniego nasłonecznienia, optymalny transport, odczuwalny komfort

  psychiczny, czyli bezpieczeństwo, nawiązywanie relacji sąsiedzkich, ochrona

  przeciwpowodziowa. Problem konsumpcji energii sprawił, że projektanci zaczęli

  zwracać uwagę na usytuowanie oraz kształt budynków [1]. Zorientowanie elewacji

  o dużej liczbie otworów okiennych na stronę południową ma na celu pozyskanie jak

  największej ilości energii słonecznej [2]. Ważne też jest optymalne wykorzystanie

  terenu przez mieszkańców bądź deweloperów, gdyż wolna przestrzeń również staje

  się towarem deficytowym. Całość założeń projektowych musi uwzględniać rozwój

  zrównoważony. Stosując rozwiązanie ekologiczne, należy zapewnić możliwość

  swobodnego poruszania się użytkowników, a także poszanowanie względów

  wizualnych i kompozycji.

  Rozwój zrównoważony charakteryzuje zintegrowane działanie we wszystkich fazach

  powstawania osiedli mieszkalnych. Skutkiem tych działań są korzyści ekonomiczne

  (m.in. niższe opłaty eksploatacyjne) oraz wizerunkowe (osiedla ekologiczne

  kwalifikują się do miejsc prestiżowych w skali miasta).

  Uwzględnienie zasad rozwoju zrównoważonego tworzy zrównoważony transport.

  Ma on być efektywny, spełniający oczekiwania obecnych i przyszłych pokoleń,

  wydajny ekonomicznie oraz ingerujący w środowisko naturalne w niewielkim stopniu

  [9]. Jednym z filarów zrównoważonego transportu jest minimalizowanie potrzeb

  transportowych. Potrzeby te są generowane przez układ przestrzenny. Ważne jest,

  aby najważniejsze potrzeby mieszkańców znajdowały się w najbliższym sąsiedztwie.

  Odległość do miejsc, zaspokających podstawowe potrzeby człowieka, powinna być

  możliwa do pokonania pieszo, rowerem bądź komunikacją miejską. Zmniejszanie

  liczby podróży samochodem osobowym jest ważniejsze niż wprowadzanie

 • Zastosowanie programu QGIS w analizie dostępności komunikacyjnej Osiedla Fi w Krakowie

  Magdalena Dej

  Praca dyplomowa inżynierska

  Politechnika Krakowska, Zakład Systemów Komunikacyjnych, 2016 5

  technicznych rozwiązań, rozpoczyna to proces tworzenia zrównoważonego

  transportu. Jednocześnie należy pamiętać o zachęcaniu do korzystania

  z komunikacji zbiorowej i rowerowej. Całość działań powinna gwarantować

  zmniejszenie szkodliwych emisji oraz poszanowanie środowiska naturalnego [9].

  Dostęp do komunikacji zbiorowej powinien być równy dla każdego. Stan techniczny

  musi być odpowiedni również dla osób niepełnosprawnych i starszych. Planiści

  powinni tak tworzyć układ zabudowy, aby nie przecinać nowymi obiektami ważnych

  ciągów pieszych, prowadzących do przystanków. Należy unikać wykluczenia oraz

  zapewnić odpowiednią częstotliwość kursowania środków komunikacji miejskiej.

  Nie mniej ważna jest infrastruktura. Ciągi piesze, przystanki czy drogi rowerowe

  mogą mieć wpływ na ogólną ocenę systemu i częstotliwość korzystania z niej.

  3 Opis obszaru analizy

  Obszar poddany analizie znajduje się na terenie Polski, w województwie

  małopolskim, w krakowskiej dzielnicy Podgórze. Stanowi go powstałe niedawno

  Osiedle Fi. Od strony północnej ogranicza go ulica Tadeusza Szafrana, od południa

  natomiast ulica Rzemieślnicza.

  Rys. 3.1. Położenie osiedla w skali miasta Krakowa Źródło: Dej M..

 • Zastosowanie programu QGIS w analizie dostępności komunikacyjnej Osiedla Fi w Krakowie

  Magdalena Dej

  Praca dyplomowa inżynierska

  Politechnika Krakowska, Zakład Systemów Komunikacyjnych, 2016 6

  W niedalekim sąsiedztwie znajduje się ważny węzeł komunikacyjny (Rondo

  Matecznego), zajezdnia MPK Podgórze, supermarket Tesco.

  Rys. 3.2. Najbliższe otoczenie Osiedla Fi

  Źródło: Open Street Map [11]

  Osiedle usytuowane jest niedaleko terenów zielonych rzeki Wilgi. Niedawno

  rozpoczęto działania w ramach projektu "PoBUDKA dla Wilgi". Efektem

  zaangażowania mieszkańców jest projekt Park Rzeczny Wilga (Wilga-Rydlówka) [7],

  o powierzchni 25,9 ha, który zajmuje jedno z najwyższych miejsc na liście

  rankingowej inwestycji miejskich w zakresie zieleni [6]. Obszar ten oddalony jest od

  Osiedla Fi o 1 kilometr. Oznacza to, że wkrótce mieszkańcy będą mieć dostęp do

  uporządkowanych terenów zielonych, umożliwiających wypoczynek.

  Osiedle Fi jest pierwszym w Krakowie kompleksem, które kandyduje do miana

  zrównoważonego [15]. Charakteryzuje się on zastosowaniem rozwiązań, które są

  przyjazne środowisku naturalnemu. Jest to przede wszystkim system instalacji

  fotowoltaicznej, którego głównym zadaniem jest oświetlenie terenu między blokami.

  Kolejny system gromadzi wodę deszczową i wykorzystuje ją do nawadniania licznych

  terenów zieleni urządzonej wewnątrz osiedla.

 • Zastosowanie programu QGIS w analizie dostępności komunikacyjnej Osiedla Fi w Krakowie

  Magdalena Dej

  Praca dyplomowa inżynierska

  Politechnika Krakowska, Zakład Systemów Komunikacyjnych, 2016 7

  Fot. 3.1. Dziedziniec pomiędzy blokami

  Źródło: Dej M.

  Cały kompleks to 5 budynków IV kondygnacyjnych, a każdy z nich posiada wysokie

  parametry termoizolacyjne. Dzięki temu rozwiązaniu mieszkańcy ponoszą mniejsze

  koszty, wynikające z eksploatacji pomieszczeń.

  Rys. 3.3. Model wektorowy Osiedla Fi

  Źródło: opracowanie własne

  Osiedle jest objęte całodobowym monitoringiem oraz ogrodzone w całości. Drugi

  aspekt nie jest zgodny ze zrównoważonym środowiskiem mieszkaniowym. Wejście

  kontrolowane jest przez ochronę.

 • Zastosowanie programu QGIS w analizie dostępności komunikacyjnej Osiedla Fi w Krakowie

  Magdalena Dej

  Praca dyplomowa inżynierska

  Politechnika Krakowska, Zakład Systemów Komunikacyjnych, 2016 8

  Teren wewnątrz osiedla został zarezerwowany wyłącznie dla pieszych, ruch

  samochodowy odbywa się w podziemiach. Hale garażowe znajdują się pod

  powierzchnią ziemi, a wjazd do nich następuje od ulicy Rzemieślniczej. Projekt

  osiedla zakłada całkowite oddanie terenu naziemnego użytkownikom

  niezmechanizowanym, o czym świadczy też brak miejsc parkingowych na

  powierzchni pomiędzy blokami. Czyni to osiedle bezpiecznym. Poza granicami

  osiedla, usytuowane są jedynie miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych

  i kilka miejsc dla gości. Mieszkańcy zyskują w ten sposób miejsce pozbawione

  hałasu, umożliwiające odpoczynek oraz rekreację.

  Fot. 3.2. Wjazd do parkingu podziemnego od ulicy Rzemieślniczej

  Źródło: Dej M.

  Przy wejściu do każdej klatki schodowej znajdują się pomieszczenia na rowery.

  Ponadto wewnątrz osiedla znajdują się dwa stojaki z wiatami. Są one intensywnie

  eksploatowane, o czym świadczy Fot. 3.3.

  Fot. 3.3. Stojaki na rowery na Osiedlu Fi

  Źródło: Dej M.

 • Zastosowanie programu QGIS w analizie dostępności komunikacyjnej Osiedla Fi w Krakowie

  Magdalena Dej

  Praca dyplomowa inżynierska

  Politechnika Krakowska, Zakład Systemów Komunikacyjnych, 2016 9

  Projektanci zadbali również o rekreację. Wewnątrz osiedla znajdują się boiska, place

  zabaw, restauracja oraz klub fitness. Kolory ich nawierzchni tworzą kontrast do

  grafitowo-białej barwy elewacji.

  Fot. 3.4. Tereny rekreacyjne na Osiedlu Fi

  Źródło: Dej M.

  Walory estetyczne nadaje zgrupowanie zieleni wysokiej, pasmowe układy zieleni

  niskiej, a także krzewy ozdobne. W parterach bloków przewidziano lokale handlowe

  oraz usługowe.

  4 Wykorzystane dane

  Projekt został wykonany w programie QGIS (wersja 2.12.1), który należy do wolnego

  otwartego oprogramowania. Działa w środowiskach Linux, Unix, Mac OS X

  i MS-Windows. Użytkownicy mają możliwość pracy na danych rastrowych

  i wektorowych. Atrakcyjność i powszechność programu wynika z jego prostej obsługi

  i możliwości poszerzenia narzędzi o dodatkowe wtyczki. Oprogramowanie umożliwia

  dokonywanie różnego rodzaju analiz przestrzennych. Może to być np. wyszukiwanie

  optymalnej trasy.

  W projekcie wykorzystano zarówno dane wektorowe, jak i rastrowe [3].

  Format wektorowy jest sposobem zapisu obiektów, które są reprezentowane za

  pomocą obiektów geometrycznych, umieszczonych w układzie współrzędnych. Dane

  mogą być pokazane przez punkt, linię bądź poligon. Punkt stosuje się wówczas, gdy

  rozmiar nie odgrywa ważnej roli. Może być użyty np. do prezentacji przystanku. W

  celu ukazania przebiegu obiektu stosuje się linię. Można jej przypisać np. długość.

 • Zastosowanie programu QGIS w analizie dostępności komunikacyjnej Osiedla Fi w Krakowie

  Magdalena Dej

  Praca dyplomowa inżynierska

  Politechnika Krakowska, Zakład Systemów Komunikacyjnych, 2016 10

  Linię budują węzły oraz segmenty, opcjonalnie wierzchołki, czyli punkty pośrednie.

  Poligon służy do przedstawiania obiektów, posiadających powierzchnię.

  Drugim sposobem zapisu danych przestrzennych jest format rastrowy.

  Charakteryzuje się on prezentacją cechy za pomocą komórek rastra, które tworzą

  siatkę.

  W celu pozyskania danych o analizowanym osiedlu wykonano wizję lokalną.

  Podczas inwentaryzacji terenu wykonano zdjęcia, sprawdzono jakość funkcjonalną

  ciągów pieszych, określono najbliższe przystanki komunikacji zbiorowej oraz

  zaznaczono bramy wejściowe na teren osiedla. Odnaleziono także przejścia dla

  pieszych z sygnalizacją świetlną oraz zmierzono czas oczekiwania na zielone

  światło.

  Dane wektorowe zostały pobrane z serwisu OpenStreetMap [11]. Jest to najbardziej

  znane źródło danych przestrzennych. Portal tworzony jest przez zarejestrowanych

  użytkowników. Wraz z pobraniem graficznej części mapy otrzymujemy szeroki zakres

  atrybutów, które można wykorzystać w dalszych analizach. Wyodrębniono punkty,

  linie oraz poligony, które zostały zapisane w formacie Shapefile.

  Poszczególne budynki osiedla przedstawione są jako poligony. Dodano do nich

  numery bloków. Następnie wczytano warstwę WMS , która prezentowała

  ortofotomapę. Na jej bazie dodano bramy wejściowe na osiedle w postaci punktów,

  od których będzie mierzona odległość do przystanków.

  Przystanki tramwajowe i autobusowe przedstawiono w postaci punktów. Są to

  przystanki: Kobierzyńska, Borsucza, Brożka, Rzemieślnicza oraz Rondo

  Matecznego. Każdy z nich posiada atrybuty takie jak nazwa, rodzaj oraz numery linii

  autobusowych bądź tramwajowych (Tab.4.1.). Dodano także kolumnę z cyframi

  rzymskimi, aby nadać im unikatowe wartości na poziomie bazy danych.

 • Zastosowanie programu QGIS w analizie dostępności komunikacyjnej Osiedla Fi w Krakowie

  Magdalena Dej

  Praca dyplomowa inżynierska

  Politechnika Krakowska, Zakład Systemów Komunikacyjnych, 2016 11

  Tab.4.1.Tabela atrybutów przystanków

  Źródło: opracowanie własne

  Rys. 4.1. Modele wektorowe przystanków komunikacji zbiorowej Źródło: opracowane własne.

  Chodniki, umożliwiające dojście do przystanków są zaprezentowano za pomocą linii.

  Uzyskano je również jako warstwy wektorowe z serwisu OpenStreetMap. Są to 94

  obiekty, którym nadano atrybuty takie jak stan techniczny, długość oraz czas

  przejścia przy założonej prędkości. Stan techniczny oznacza jakość wizualną

  i użytkową ścieżek (Rys.4.2.). Odcinków w bardzo dobrym stanie technicznym jest

  50, średnim 37, a w bardzo złym stanie jest 7 ścieżek.

 • Zastosowanie programu QGIS w analizie dostępności komunikacyjnej Osiedla Fi w Krakowie

  Magdalena Dej

  Praca dyplomowa inżynierska

  Politechnika Krakowska, Zakład Systemów Komunikacyjnych, 2016 12

  Podsumowując, na podkładzie znajdują się 94 odcinki dróg pieszych, po których

  mieszkańcy osiedla mogą się poruszać, aby dojść do najbliższych przystanków.

  Ich łączna długość to 4045 m.

  Rys. 4.2. Podział ciągów pieszych ze względu na ich stan techniczny

  Źródło: opracowane własne

  Kolejnym elementem liniowym są przejścia dla pieszych. Oprócz długości, ich

  ważnym atrybutem jest czas oczekiwania na zielone światło, który został zmierzony

  podczas inwentaryzacji w terenie. Uwzględniono także stan techniczny przejścia.

  Tab. 4.1. Tabela atrybutów przejść dla pieszych z sygnalizacją świetlną

  Źródło: opracowane własne

 • Zastosowanie programu QGIS w analizie dostępności komunikacyjnej Osiedla Fi w Krakowie

  Magdalena Dej

  Praca dyplomowa inżynierska

  Politechnika Krakowska, Zakład Systemów Komunikacyjnych, 2016 13

  Rys. 4.3. Model wektorowy obszaru analizy na tle ortofotomapy

  Źródło: opracowane własne

  W projekcie korzystano także WMS, czyli Web Map Service. Jest to usługa

  przeglądania map, do której dostęp uzyskuje się za pomocą sieci komputerowych.

  Z takiej usługi sieciowej pozyskano ortofotomapy, czyli mapy przetworzone ze zdjęć

  lotniczych lub satelitarnych. Służą one w projekcie jako podkłady, wizualizujące

  teren.

  Poszczególne obiekty interfejsu zostały podzielone na warstwy tematyczne. Zarówno

  obiekty wektorowe, jak i rastrowe zostały przedstawione w układzie współrzędnych

  prostokątnych płaskich 1992 (Kod EPSG=2180). Oparty jest on na odwzorowaniu

  Gaussa-Krügera dla elipsoidy GRS80, w której 10 stopni stanowi jedną strefę.

 • Zastosowanie programu QGIS w analizie dostępności komunikacyjnej Osiedla Fi w Krakowie

  Magdalena Dej

  Praca dyplomowa inżynierska

  Politechnika Krakowska, Zakład Systemów Komunikacyjnych, 2016 14

  5 Metody badawcze

  W projekcie skorzystano z narzędzi analitycznych udostępnianych przez program

  QGIS, takich jak:

  Bufor(y) — jest to jedna z metod geoprocesingu. Po zadaniu odpowiednich

  wielkości, tworzy się strefa wokół obiektu. Wynikiem jest poligon bądź linia

  o odpowiedniej szerokości.

  Optymalna droga — metoda wyznaczania trasy na podstawie zadanych

  parametrów (np. najkrótsza droga, najkrótszy czas pokonywania) pomiędzy

  dwoma obiektami. Wynik można zapisać jako odrębną warstwę wektorową.

  Mapa termiczna — rodzaj wtyczki, za pomocą której można stworzyć obraz,

  pokazujący natężenie zjawiska. Warstwę wynikową stanowią dane rastrowe,

  w projekcie jest nią mapa skupień.

  Pomiar długości — rzeczywista odległość pomiędzy punktami.

  Iloczyn — końcowa warstwa stanowi część wspólną dwóch warstw

  wejściowych. Część wspólna obejmuje zarówno obiekty, jak i ich atrybuty.

  W wykonanych analizach wynikiem jest zazwyczaj odległość. Nie zawsze jest ona

  badana tak samo. Definicja odległości zależna jest od przyjętej metryki. Jako

  przykłady, można wymienić następujące metryki: Euklidesowa, Manhattan, kolejowa

  [10].

  Jednym z jej rodzajów jest metryka Euklidesowa. W przestrzeni jednowymiarowej,

  odległość oznacza długość odcinka pomiędzy dwoma punktami. Długość ta jest

  wartością bezwzględną. Taki rodzaj metryki wykorzystuje się m.in. do badania

  odległości za pomocą warstw buforowych. Jest ona najbardziej powszechną

  i najprostszą metodą badania odległości.

  Kolejnym rodzajem jest metryka Manhattan. Inne jej nazwy to miejska, taksówkowa,

  wielkomiejska. Odległość jest wynikiem sumy długości (wartości bezwzględnych)

  odcinków, których przebieg jest już zadany. Przykładem może być analiza sieciowa,

  gdzie trasa, której długość mierzymy, musi być zgodna z siecią istniejących ścieżek.

  Metryka kolejowa (zwana też metryką centrum, węzła, metra paryskiego) nakazuje

  badanie odległości jako sumy długości euklidesowych między punktami

  początkowym i końcowym, a danym punktem pośrednim. Ma ona zastosowanie

  np. podczas pomiaru trasy z budynku do przystanku, pomiędzy którymi znajduje się

  przejście dla pieszych, z którego należy skorzystać.

 • Zastosowanie programu QGIS w analizie dostępności komunikacyjnej Osiedla Fi w Krakowie

  Magdalena Dej

  Praca dyplomowa inżynierska

  Politechnika Krakowska, Zakład Systemów Komunikacyjnych, 2016 15

  6 Analiza dostępności do przystanków komunikacji zbiorowej

  Aby komunikacja zbiorowa była atrakcyjnym środkiem transportu, przystanki powinny

  znajdować się w optymalnej odległości [5]. Również stan techniczny ma znaczenie

  w ogólnej ocenie dostępności.

  Dla celów projektowych przyjęto następujące odległości:

  Max. 400 m do przystanku autobusowego [4]

  Max. 800 m do przystanku tramwajowego [12]

  Wartości te określają odległości optymalne, wyznaczone na podstawie strefy

  funkcjonalnej części miasta tj. zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Są one

  orientacyjne, podawane w wymienionych i wielu innych publikacjach.

  6.1 Metoda buforowa

  Pierwszą metodą badania dostępności jest tworzenie buforów przy wykorzystaniu

  narzędzi geoprocesingu. Od każdego wejścia na teren osiedla utworzono dwa

  poligony, których promienie to odpowiednio 400 i 800 metrów (Rys.6.1.1). Następnie

  zagregowano bufory każdego z wejść, aby utworzyć jednolity obszar.

 • Zastosowanie programu QGIS w analizie dostępności komunikacyjnej Osiedla Fi w Krakowie

  Magdalena Dej

  Praca dyplomowa inżynierska

  Politechnika Krakowska, Zakład Systemów Komunikacyjnych, 2016 16

  Rys. 6.1.1. Strefy buforowe od bram wejściowych na osiedle

  Źródło: opracowanie własne

  Kolejny etap to sprawdzenie odległości do przystanku autobusowego, która nie

  powinna przekraczać 400 m. Przy użyciu narzędzia ,,Iloczyn” okazało się, że tylko

  jeden przystanek autobusowy leży w zasięgu pierwszego z buforów. Jest to

  przystanek Rzemieślnicza (Rys.6.1.2.)

  Taką samą analizę wykonano dla przystanków tramwajowych. Założenie

  o maksymalnej odległości (800 m) zostało spełnione dla wszystkich dziesięciu

  przystanków.

 • Zastosowanie programu QGIS w analizie dostępności komunikacyjnej Osiedla Fi w Krakowie

  Magdalena Dej

  Praca dyplomowa inżynierska

  Politechnika Krakowska, Zakład Systemów Komunikacyjnych, 2016 17

  Rys. 6.1.2. Wynik analizy buforowej w zakresie odległości do przystanków

  Źródło: opracowanie własne

  Metoda buforów pokazała duży problem z dostępnością przystanków autobusowych.

  W odległości poniżej 400 metrów znajduje się tylko jeden przystanek, przez który

  przebiega jedna nocna linia. Pozostałe przystanki przekraczają próg jedynie

  o kilkadziesiąt metrów. Piesza odległości z osiedla do wszystkich przystanków

  tramwajowych nie przekracza 800 metrów.

  6.2 Metoda sieciowa

  Powyższa metoda nie uwzględnia przeszkód, zakłada jednorodność obszaru.

  O wiele bardziej wartościową metodą badania dostępności jest analiza sieciowa.

  Dane wejściowe stanowi tu sieć ciągów pieszych. Ma ona określoną długość, na

  podstawie której można obliczyć czas przejścia, zakładając średnią prędkość

  poruszania się człowieka (6 km/h) [13].

 • Zastosowanie programu QGIS w analizie dostępności komunikacyjnej Osiedla Fi w Krakowie

  Magdalena Dej

  Praca dyplomowa inżynierska

  Politechnika Krakowska, Zakład Systemów Komunikacyjnych, 2016 18

  Operując na warstwie z bramami wejściowymi wyznaczono środek osiedla, za

  pomocą narzędzia ,,Środek ciężkości” (Rys.6.2.1). Od punktu, będącego środkiem

  ciężkości całej warstwy punktowej z bramami, analizowane będą odległości do

  każdego przystanku.

  Rys. 6. 2.1. Model wektorowy osiedla wraz ze środkiem ciężkości

  Źródło: opracowanie własne

  Następnie za pomocą narzędzia ,,Optymalna trasa” wyznaczono najkrótszą drogę ze

  wspomnianego środka ciężkości do każdego z dwudziestu przystanków.

  Danymi wejściowymi była utworzona wcześniej sieć ciągów pieszych, a kosztem była

  odległość. Wprowadzając średnią prędkość pieszą równą 6 km/h, wyznaczono czas

  jaki trzeba poświęcić na dojście do przystanków.

 • Zastosowanie programu QGIS w analizie dostępności komunikacyjnej Osiedla Fi w Krakowie

  Magdalena Dej

  Praca dyplomowa inżynierska

  Politechnika Krakowska, Zakład Systemów Komunikacyjnych, 2016 19

  Rys. 6.2.2. Model wektorowy z najkrótszą trasą z osiedla do przystanków na tle ortofotomapy

  Źródło: opracowanie własne

  Wyniki analizy sieciowej znacznie się różnią od tych, uzyskanych za pomocą metody

  buforowej.

  Rys. 6.2.3. Wynik analizy sieciowej w zakresie odległości do przystanków

  Źródło: opracowanie własne

 • Zastosowanie programu QGIS w analizie dostępności komunikacyjnej Osiedla Fi w Krakowie

  Magdalena Dej

  Praca dyplomowa inżynierska

  Politechnika Krakowska, Zakład Systemów Komunikacyjnych, 2016 20

  Tab. 6.2.1. Tabela atrybutów z wynikami analizy sieciowej dla przystanków autobusowych

  Źródło: opracowanie własne

  Oznaczenia kolumn:

  ,,typ” — przystanek autobusowy (A) lub tramwajowy (T)

  ,,nazwa” — nazwa przystanku

  ,,DLUGOSC[m]” — długość najkrótszej trasy, prowadzącej do przystanku, podana w metrach

  ,,A

 • Zastosowanie programu QGIS w analizie dostępności komunikacyjnej Osiedla Fi w Krakowie

  Magdalena Dej

  Praca dyplomowa inżynierska

  Politechnika Krakowska, Zakład Systemów Komunikacyjnych, 2016 21

  Tab. 6.2.2. Tabela atrybutów z wynikami analizy sieciowej dla przystanków tramwajowych

  Źródło: opracowanie własne

  Oznaczenia kolumn:

  ,,typ” — przystanek autobusowy (A) lub tramwajowy (T)

  ,,nazwa” — nazwa przystanku

  ,,DLUGOSC[m]” — długość najkrótszej trasy, prowadzącej do przystanku,

  podana w metrach

  ,,T

 • Zastosowanie programu QGIS w analizie dostępności komunikacyjnej Osiedla Fi w Krakowie

  Magdalena Dej

  Praca dyplomowa inżynierska

  Politechnika Krakowska, Zakład Systemów Komunikacyjnych, 2016 22

  betonowe płyty. Przeszkody w postaci powalonych drzew są nie do pokonania dla

  ludzi starszych, matek z dziećmi, niepełnosprawnych.

  7 Analiza dostępności do ważnych miejsc w skali miasta

  Drugą część analizy stanowi badanie dostępności do ważnych obiektów w skali

  całego miasta Krakowa.

  Rozważono odległość w linii prostej, a także możliwość dojazdu do nich za pomocą

  komunikacji zbiorowej.

  Na postawie warstwy WMS z granicami administracyjnymi Polski, utworzono nowy

  poligon ukazujący granice miasta.

  Rys. 7.1. Strefy buforowe od środka ciężkości osiedla, obejmujące całą powierzchnię Krakowa

  Źródło: opracowanie własne

  Od tego środka ciężkości osiedla, utworzono warstwę buforową, o promieniach,

  będących wielokrotnościami 2 kilometrów.

 • Zastosowanie programu QGIS w analizie dostępności komunikacyjnej Osiedla Fi w Krakowie

  Magdalena Dej

  Praca dyplomowa inżynierska

  Politechnika Krakowska, Zakład Systemów Komunikacyjnych, 2016 23

  Rys. 7.2. Sieć linii autobusowych na terenie miasta Krakowa

  Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OSM

  Rys. 7.3. Sieć linii tramwajowych na terenie miasta Krakowa

  Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OSM

 • Zastosowanie programu QGIS w analizie dostępności komunikacyjnej Osiedla Fi w Krakowie

  Magdalena Dej

  Praca dyplomowa inżynierska

  Politechnika Krakowska, Zakład Systemów Komunikacyjnych, 2016 24

  Badaniem dostępności objęto 4 rodzaje miejsc:

  Usługi gastronomiczne

  Szkoły (podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne) oraz przedszkola

  Punkty medyczne

  Miejsca kultu

  7.1 Usługi gastronomiczne

  Coraz częściej miejsca spędzania wolnego czasu warunkują wybór miejsca do

  zamieszkania. Za pomocą wtyczki QuickOSM programu QGIS, dla klucza amenity

  pobrano punkty i poligony o następujących wartościach: bar, cafe, fast_food, pub

  oraz restaurant.

  Rys. 7.1.1. Punkty prezentujące usługi gastronomiczne, uzyskane jako wartości bar, cafe,

  fast_food, pub oraz restaurant dla klucza amenity z Open Street Map

  Źródło: opracowanie własne

  Następnie na ich podstawie wygenerowano mapę skupień (Rys.7.1.2), prezentującą

  miejsca, gdzie koncentracja usług jest największa. Mapa ta pokazuje natężenie

  zjawiska (największe w kolorze zielonym).

 • Zastosowanie programu QGIS w analizie dostępności komunikacyjnej Osiedla Fi w Krakowie

  Magdalena Dej

  Praca dyplomowa inżynierska

  Politechnika Krakowska, Zakład Systemów Komunikacyjnych, 2016 25

  Rys. 7.1.2. Mapa skupień prezentująca koncentrację usług gastronomicznych.

  Sposób wyświetlania: jednokanałowy pseudokolor, interpolacja kolorów: liniowa

  Źródło: opracowanie własne

  Rys. 7.1.3. Punkty koncentracji usług gastronomicznych na tle warstwy buforowej

  Źródło: opracowanie własne

 • Zastosowanie programu QGIS w analizie dostępności komunikacyjnej Osiedla Fi w Krakowie

  Magdalena Dej

  Praca dyplomowa inżynierska

  Politechnika Krakowska, Zakład Systemów Komunikacyjnych, 2016 26

  Dodając warstwę z buforami można stwierdzić, że największa koncentracja punktów

  gastronomicznych znajduje się w odległości 2-4 kilometrów. Nie jest to dystans

  zachęcający do podróży pieszych.

  Rys. 7.1.4. Sieć linii tramwajowych wraz z punktami koncentracji usług gastronomicznych

  Źródło: opracowanie własne

  Rys. 7.1.5. Sieć linii autobusowych wraz z punktami koncentracji usług gastronomicznych

  Źródło: opracowanie własne

 • Zastosowanie programu QGIS w analizie dostępności komunikacyjnej Osiedla Fi w Krakowie

  Magdalena Dej

  Praca dyplomowa inżynierska

  Politechnika Krakowska, Zakład Systemów Komunikacyjnych, 2016 27

  Zarówno gęsta sieć linii autobusowych, jak i tramwajowych zapewnia łatwy dostęp to

  wygenerowanych punktów koncentracji. Oznacza to, że mieszkańcy osiedla mogą

  w łatwy i przyjazny środowisku sposób dostać się do miejsc, gdzie wybór lokali jest

  największy.

  7.2 Szkoły i przedszkola

  Kolejnym rodzajem obiektów są szkoły i przedszkola. Uczelnie wyższe pominięto

  w analizie, ponieważ ich lokalizacja w skali miasta nie jest decydującym warunkiem

  do ich wyboru.

  Rys. 7.2.1. Punkty prezentujące szkoły i przedszkola, uzyskane jako wartości school i

  kindergarten dla klucza amenity z Open Street Map

  Źródło: opracowanie własne

 • Zastosowanie programu QGIS w analizie dostępności komunikacyjnej Osiedla Fi w Krakowie

  Magdalena Dej

  Praca dyplomowa inżynierska

  Politechnika Krakowska, Zakład Systemów Komunikacyjnych, 2016 28

  Rys. 7.2.2. Punkty prezentujące szkoły i przedszkola na tle warstwy buforowej

  Źródło: opracowanie własne

  Korzystając z utworzonych buforów sprawdzono odległości do najbliższych szkół

  i przedszkoli. W przedziale 0-2 kilometrów znajdują się 22 przedszkola oraz 35 szkół.

  Tak niewielka odległość od Osiedla Fi umożliwia piesze dotarcie do nich. Pokonując

  dystans 2-4 kilometrów, mamy 21 przedszkoli i 66 szkół.

  Rys. 7.2.3. Sieć linii tramwajowych zapewniających dostęp do najbliższych szkół i przedszkoli

  Źródło: opracowanie własne

 • Zastosowanie programu QGIS w analizie dostępności komunikacyjnej Osiedla Fi w Krakowie

  Magdalena Dej

  Praca dyplomowa inżynierska

  Politechnika Krakowska, Zakład Systemów Komunikacyjnych, 2016 29

  Gęsta sieć torów tramwajowych (Rys. 7.2.3.) zapewnia szybki i łatwy dostęp

  z osiedla do szkół i przedszkoli, znajdujących się najbliżej analizowanego obszaru.

  7.3 Usługi medyczne

  Trzeci rodzaj to punkty i poligony medyczne, obejmujące szpitale, ośrodki, gabinety

  stomatologiczne, apteki.

  Rys. 7.3.1. Punkty prezentujące usługi medyczne, uzyskane jako wartości doctors, clinic, pharmacy, hospital oraz dentist dla klucza amenity z Open Street Map

  Źródło: opracowanie własne

  Mnogość miejsc o dużym współczynniku koncentracji jest wynikiem uwzględnienia

  aptek. Są one ogólnie dostępne w każdej części miasta. Jako punkty koncentracji

  potraktowano tylko miejsca, gdzie znajdują się skupienia szpitali, klinik i przychodni.

  Jak w przypadku usług gastronomicznych, utworzono z nich mapy skupień

  (Rys.7.3.2.).

 • Zastosowanie programu QGIS w analizie dostępności komunikacyjnej Osiedla Fi w Krakowie

  Magdalena Dej

  Praca dyplomowa inżynierska

  Politechnika Krakowska, Zakład Systemów Komunikacyjnych, 2016 30

  Rys. 7.3.2. Mapa skupień prezentująca koncentrację usług medycznych. Sposób wyświetlania:

  jednokanałowy pseudokolor, interpolacja kolorów: liniowa

  Źródło: opracowanie własne

  Rys. 7.3.3. Punkty koncentracji usług medycznych na tle warstwy buforowej Źródło: opracowanie własne

  W zasięgu 2 kilometrów znajdują się aż dwa punkty koncentracji. Umożliwia to

  piesze przemieszczenie się. Największe skupisko usług medycznych oddalone jest

  od osiedla o niecałe 4 kilometry. Jak wspomniano, dostęp do aptek jest podobny jak

  w całym mieście. Możliwe jest dojście piesze.

 • Zastosowanie programu QGIS w analizie dostępności komunikacyjnej Osiedla Fi w Krakowie

  Magdalena Dej

  Praca dyplomowa inżynierska

  Politechnika Krakowska, Zakład Systemów Komunikacyjnych, 2016 31

  Rys. 7.3.4. Sieć linii tramwajowych wraz z punktami koncentracji usług medycznych

  Źródło: opracowanie własne

  Rys. 7.3.5. Sieć linii tramwajowych wraz z punktami koncentracji usług medycznych

  Źródło: opracowanie własne

  Zarówno komunikacja tramwajowa, jak i autobusowa jest dobrym środkiem

  transportu przy podróży do analizowanych miejsc, przy czym ta pierwsza jest

  atrakcyjniejsza — zapewnia łatwiejsze i szybsze przemieszczenie się. Linie

  tramwajowe zapewniają bezpośredni dostęp do wszystkich miejsc koncentracji usług

  medycznych (Rys.7.3.5).

 • Zastosowanie programu QGIS w analizie dostępności komunikacyjnej Osiedla Fi w Krakowie

  Magdalena Dej

  Praca dyplomowa inżynierska

  Politechnika Krakowska, Zakład Systemów Komunikacyjnych, 2016 32

  7.4 Miejsca kultu

  W ostatniej części analizie poddano również miejsca kultu. Należą do ich m.in.

  kościoły (Mariacki) czy Sala Królestwa Świadków Jehowy. Przy badaniu dostępności

  do ośrodków kultu ważne jest jedynie porównanie średniej odległości. Odległość ma

  charakter orientacyjny, jednak bliskość analizowanych miejsc może warunkować

  uczęszczanie do nich przez osoby starsze.

  Rys. 7.4.1. Punkty prezentujące miejsca kultu, uzyskane jako wartości place of_worship dla

  klucza amenity, pobrane z Open Street Map

  Źródło: opracowanie własne

  Rys. 7.4.2. Punkty prezentujące miejsca kultu na tle warstwy buforowej Źródło: opracowanie własne

 • Zastosowanie programu QGIS w analizie dostępności komunikacyjnej Osiedla Fi w Krakowie

  Magdalena Dej

  Praca dyplomowa inżynierska

  Politechnika Krakowska, Zakład Systemów Komunikacyjnych, 2016 33

  W najbliższym sąsiedztwie osiedla znajduje się Sanktuarium Bożego Miłosierdzia,

  które uznawane jest za jedno z najważniejszych ośrodków kultu w regionie.

  Odległość w linii prostej do Kościoła Mariackiego wynosi niecałe 4 kilometry.

  8 Wnioski oraz propozycje zmian

  Wnioskiem, jaki nasuwa się po analizie dostępności do komunikacji zbiorowej jest

  to, że przystanki znajdują się w dużej odległości od Osiedla Fi. Może to potencjalnie

  zachęcać do korzystania z samochodów osobowych. Skutkiem tego są zatory na

  ulicy Szafrana i Rzemieślniczej, na które już skarżą się mieszkańcy.

  W takich sytuacjach częstą propozycją mieszkańców jest nowy przystanek blisko ich

  miejsca zamieszkania. Przystanek nie jest zazwyczaj pożądanym rozwiązaniem,

  ponieważ wpływa on na prędkość pojazdów poruszających się na linii, wydłuża czas

  całkowitego przejazdu.

  Przystanek Rondo Matecznego

  Jest to ważny węzeł komunikacyjny, przez który przebiega 12 linii

  autobusowych i 6 tramwajowych. Średnia odległość do nich to 884 metry,

  a średni czas jaki trzeba poświęcić na dojście to ponad 11 minut. Wartości te

  nie odbiegają znacznie od założonych progów.

  Niestety nie można zaproponować rozwiązania, które skróci odległość do

  przystanku. Opcją jest pokonanie części trasy, korzystając z przystanku

  Rzemieślnicza. Wpłynie to na czas przemieszczania się.

  Przystanek Rzemieślnicza

  Zarówno przystanki autobusowe, jak i tramwajowe przy ulicy Rzemieślniczej,

  znajdują się najbliżej osiedla (średnio 553 metry i niecałe 7 minut).

  Korzystając z nich, można dostać się do wszystkich pozostałych

  analizowanych przystanków. Jakość ciągów pieszych, które stanowią

  najkrótszą trasę jest średnia. Na ulicy Rzemieślniczej chodniki wymagają

  uzupełnienia i remontu.

 • Zastosowanie programu QGIS w analizie dostępności komunikacyjnej Osiedla Fi w Krakowie

  Magdalena Dej

  Praca dyplomowa inżynierska

  Politechnika Krakowska, Zakład Systemów Komunikacyjnych, 2016 34

  Przystanek Brożka

  Przez przystanek Brożka przebiegają te same linie, jak przez Borsuczą.

  Pomimo niewielkiej odległości w linii prostej, nie stanowi on ważnego punktu

  dla mieszkańców osiedla.

  Przystanek Borsucza

  Najważniejsze działanie jakie należy podjąć w celu poprawy dostępności to

  zmiana stanu technicznego ciągu pieszego. Na chwilę obecną jest on fatalny.

  Ciąg przebiega wzdłuż terenów zielonych dorzecza Wilgi, przez co jest

  nieuporządkowany. Korzystający z niego piesi, muszą pokonać bariery

  przyrodnicze w postaci powalonych drzew i niedostatecznie utwardzonej

  nawierzchni. Uzyskane w wyniku analiz wielkości (tj. 609 metrów i 7 minut)

  będą możliwe tylko w przypadku poprawy stanu technicznego ciągów

  pieszych.

  Przystanek Kobierzyńska

  Najdalej położony przystanek wśród wszystkich analizowanych.

  Wygenerowana najkrótsza trasa pokazuje, że osiedle od strony zachodniej

  i północnej jest zamknięte. Barierę stanowi rzeka Wilga, a w szczególności

  brak kładek dla pieszych. W związku z tym zaproponowano wytyczenie

  nowych ścieżek (Rys.8.1.).

 • Zastosowanie programu QGIS w analizie dostępności komunikacyjnej Osiedla Fi w Krakowie

  Magdalena Dej

  Praca dyplomowa inżynierska

  Politechnika Krakowska, Zakład Systemów Komunikacyjnych, 2016 35

  Rys. 8.1. Model wektorowy istniejących i proponowanych ciągów pieszych na tle

  ortofotomapy

  Źródło: opracowanie własne

  Pierwsza z nich przebiega przez rzekę Wilgę i wymaga wybudowania kładki.

  Omija ona teren budowy oraz ogródki działkowe. Kolejna to ścieżka

  przeprowadzona przez granicę między terenami przemysłowymi, a osiedlem

  wielorodzinnym. Ostatnia propozycja to otworzenie bram osiedla ,,Rydlówka”

  i utworzenie ciągu, przebiegającego przez to osiedle. Jest ono grodzone, tak

  jak Fi, ale brama północna jest otwarta w godzinach dziennych. Otworzenie

  także bramy południowej, skutkowałoby łatwiejszych dojściem do przystanku

  Kobierzyńska dla mieszkańców Osiedla Fi. Wymagałoby to jednak współpracy

  dwóch zarządców.

  Ponownie zastosowano narzędzie „Optymalna droga” (Rys.8.2.). Okazało się,

  że najkrótsza trasa to ta przez tereny zielone, otaczające Wilgę.

 • Zastosowanie programu QGIS w analizie dostępności komunikacyjnej Osiedla Fi w Krakowie

  Magdalena Dej

  Praca dyplomowa inżynierska

  Politechnika Krakowska, Zakład Systemów Komunikacyjnych, 2016 36

  Rys. 8.2. Model wektorowy z najkrótszą trasą z osiedla do przystanków, uwzględniający

  nowe ścieżki, na tle ortofotomapy

  Źródło: opracowanie własne

  Tab.8.1. Wyniki analiz dla stanu istniejącego oraz proponowanego

  Źródło: opracowanie własne

  W przypadku utworzenia nowego ciągu średnia odległość do przystanku

  autobusowego zmniejszyłaby się o 38% (z 1169 metrów na 728 metrów). Zyskano

  by ponad 4 minuty oraz trasę oddaloną od ruchu ulicznego. Nowa ścieżka

  polepszyłaby również dostępność do ważnego punktu usługowego, jakim jest Tesco,

  a także zachęcałaby do spacerów.

  Podsumowując, dostępność do najbliższych przystanków komunikacji zbiorowej jest

  przeciętna. Wynika to z złego stanu technicznego chodników oraz tras

 • Zastosowanie programu QGIS w analizie dostępności komunikacyjnej Osiedla Fi w Krakowie

  Magdalena Dej

  Praca dyplomowa inżynierska

  Politechnika Krakowska, Zakład Systemów Komunikacyjnych, 2016 37

  prowadzonych w sposób nieoptymalny. Działania jakie należy podjąć to remont

  chodników oraz wytyczenie nowych ciągów pieszych.

  Osiedle Fi znajduje się w dzielnicy Podgórze, które bezpośrednio sąsiaduje ze

  Śródmieściem. Powinno to gwarantować łatwy dostęp do wszystkich części miasta.

  W drugiej części analizowano dostępność do punktów gastronomicznych,

  medycznych, szkół i przedszkoli oraz miejsc kultu.

  Niestety piesza podróż do punktów koncentracji lokali usługowych nie jest łatwa.

  Oddalone są one od 4 do 6 kilometrów. Mieszkańcy mogę jednak z łatwością dostać

  się do nich za pomocą komunikacji zbiorowej. Podróż z najbliższych przystanków

  tramwajowych zajmuje ok. 15 minut, a linie prowadzą bezpośrednio do wskazanych

  miejsc. Połączenia autobusowe wymagają przesiadek, więc optymalnym środkiem

  jest tramwaj. Wzdłuż ulicy Rzemieślniczej znajduje się kilka restauracji oraz sklepów,

  jednak to miejsca zapewniające większy wybór są atrakcyjniejsze dla mieszkańców

  Osiedla Fi.

  Analizą zostały objęte także szkoły i przedszkola. Zgodnie z zasadą

  zrównoważonego rozwoju, odległość do takich podstawowych miejsc powinna

  umożliwiać piesze dojście do nich. Osiedle Fi wypada pod tym względem bardzo

  dobrze, ponieważ w zasięgu 2 kilometrów zlokalizowane są aż 23 szkoły i 12

  przedszkoli. W zasięgu 2-4 kilometrów jest 31 szkół oraz 8 przedszkoli. Pokazano

  również, że dostęp do nich gwarantuje sieć linii tramwajowych.

  Trzecią analizę wykonano dla punktów medycznych: szpitali, ośrodków, gabinetów

  stomatologicznych oraz aptek. W całym mieście rozmieszczenie aptek jest podobne,

  możliwa jest podróż piesza. Skupiono się na pozostałych miejscach. Wyznaczono

  3 punkty koncentracji usług medycznych, a następnie wykazano, że odległość do

  nich nie przekracza 4 kilometrów. Warto dodać, że obszary te reprezentują

  koncentrację największą w skali całego miasta, a nie najbliższą osiedlu. Do obiektów

  medycznych można dostać się za pomocą autobusów i tramwajów, przy czym te

  drugie są atrakcyjniejsze — gwarantują częstsze połączenia i bezpośrednie

  przemieszczenie.

  Analiza miejsc kultu ma charakter orientacyjny. Pokazuje jaką odległość trzeba

  pokonać, aby dotrzeć do nich. Nie można utworzyć tu miejsc koncentracji, ponieważ

 • Zastosowanie programu QGIS w analizie dostępności komunikacyjnej Osiedla Fi w Krakowie

  Magdalena Dej

  Praca dyplomowa inżynierska

  Politechnika Krakowska, Zakład Systemów Komunikacyjnych, 2016 38

  o tym, które obiekty są najważniejsze, decydują indywidualne osoby według

  własnych preferencji. Można jednak wyróżnić miejsca słynne w skali całego regionu

  bądź kraju. Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach oddalone jest niecałe

  2 kilometry, a Kościół Mariacki — 4 kilometry. W promieniu 4 kilometrów znajduje się

  najwięcej punktów, co potwierdza bardzo dobre ulokowanie osiedla w skali miasta.

  Lokalizacja miejsc kultu świadczy poniekąd o prestiżu miejsca.

  Podsumowując drugą część analiz można stwierdzić, że dostępność do badanych

  miejsc jest dobra. Zgodnie z transportem zrównoważonym powinno się zapewnić

  możliwość pieszego dojścia do podstawowych usług. Zasada ta została spełniona

  dla szkół oraz ośrodków medycznych. W przypadku usług gastronomicznych,

  mieszkańcy muszą skorzystać z komunikacji zbiorowej.

  Osiedle Fi zlokalizowane jest w tej części miasta, gdzie za pomocą linii

  tramwajowych można dostać się niemal wszędzie. Częstotliwość kursowania oraz

  krótki czas podróży umożliwia transport, który jest optymalny dla użytkowników, jak

  i środowiska.

  Ta część dzielnicy Podgórze ma nieco gorszą dostępność do linii autobusowych. Nie

  jest to jednak wadą, a dowodem dobrego rozplanowania linii komunikacji

  zbiorowej — linie autobusowe nie powinny się pokrywać z liniami tramwajowymi.

  Zasada optymalnego i zrównoważonego transportu została spełniona.

  9 Czy koncepcja osiedla jest zgodna z zasadami zrównoważonego

  rozwoju i transportu?

  W Krakowie brakuje osiedla, z którym można byłoby porównać analizowany

  kompleks. Osiedle Fi jest pierwszym, które kandyduje do miana zrównoważonego.

  Niestety w całej Polsce nadal jest mało rozwiązań, które czyniłyby środowisko

  mieszkaniowe przyjazne naturze.

  Zastosowanie nowoczesnych systemów fotowoltaicznych bądź wykorzystywania

  wody opadowej świadczy o próbie poszanowania zasobów środowiska, a więc

  i spełnieniu założeń zrównoważonego osiedla.

  Aspektem poruszanym w pracy jest transport zrównoważony. Dostępność warunkuje

  motywację do korzystania z komunikacji zbiorowej. Odległość do przystanku mierzy

 • Zastosowanie programu QGIS w analizie dostępności komunikacyjnej Osiedla Fi w Krakowie

  Magdalena Dej

  Praca dyplomowa inżynierska

  Politechnika Krakowska, Zakład Systemów Komunikacyjnych, 2016 39

  się już od opuszczenia budynku mieszkalnego, więc należy zapewnić możliwość

  swobodnego i optymalnego wyjścia z osiedla. Ogrodzenie zaburza założenia rozwoju

  zrównoważonego. Nie ma potrzeby ograniczania całego osiedla. Wspólnotę

  budynków można podkreślić tym samym kolorem elewacji, podobną specyfikacją

  zieleni. Monitoring i ochrona są wystarczające. Specyfika układu przestrzennego

  Osiedla Fi i najbliższej okolicy pokazuje jednak, że ogrodzenie nie wpływa na

  dostępność do komunikacji zbiorowej. Kompleks jest niewielki, a bramy wejściowe

  usytuowane w optymalnych miejscach.

  Cała powierzchnia osiedla została oddana użytkownikom rowerów i pieszym. To

  właśnie piesi są głównymi beneficjentami rozwoju zrównoważonego. Przeniesienie

  ruchu samochodowego do podziemi stwarza warunki idealne do nawiązywania

  kontaktów międzyludzkich, a także do odpoczynku w bezpiecznym miejscu,

  pozbawionym hałasu i spalin. Osoby niepełnosprawne mogę liczyć na podjazdy przy

  bramach wejściowych, równą powierzchnię chodników oraz specjalne miejsca

  parkingowe.

  Lokalizacja najważniejszych obiektów w odległości możliwej do pokonania pieszo

  jest głównym założeniem planowania zrównoważonego. Przemieszczanie się

  powinno odbywać się w sposób bezpieczny, nieingerujący w wysokim stopniu w

  środowisko. Ciągi powinny być prowadzone w optymalny sposób, możliwie

  najkrótszą trasą ze źródła do celu.

  Możliwość korzystania ze ścieżek powinna być także równa dla obecnych i

  przyszłych pokoleń. Niestety na analizowanym terenie zasada ta została zaburzona.

  Mieszkańcy Osiedla Fi ograniczeni są od strony północnej przez inne nowopowstałe

  osiedle oraz teren produkcyjny. Aby dostać się do skrzyżowania ulicy Kobierzyńskiej

  z Kapelanką, muszą oni pokonać o wiele dłuższą trasę.

  Stan techniczny chodników powinien zachęcać do pieszego sposobu poruszania się.

  Jakość ciągów wzdłuż osiedla tworzy kontrast z pozostałymi chodnikami. Przy

  osiedlu są one nowe, posiadają wysokie parametry, natomiast dalej zamieniają się w

  odcinki zniechęcające do spacerów, a nawet utrudniające je. Szczególnie w okresie

  opadów. Podobna sytuacja jest przy sąsiadującym osiedlu Rydlówka. Skutkiem tego

  jest duże zróżnicowanie stanu ciągów wzdłuż ulicy Szafrana.

 • Zastosowanie programu QGIS w analizie dostępności komunikacyjnej Osiedla Fi w Krakowie

  Magdalena Dej

  Praca dyplomowa inżynierska

  Politechnika Krakowska, Zakład Systemów Komunikacyjnych, 2016 40

  Projektanci osiedla założyli dostępność pieszą do usług, co jest bardzo ważną

  zasadą rozwoju zrównoważonego. Minimalizuje to potrzeby transportowe. Lokale

  usługowe przewidziano w parterach budynków. Na chwilę obecną wykorzystywany

  jest tylko jeden z nich. Brak zainteresowania ze strony przedsiębiorców może

  wynikać właśnie z zamknięcia osiedla. Potencjalnych klientów stanowią jedynie

  mieszkańcy Osiedla Fi, a nie wszystkie lokale są jeszcze zamieszkałe. Trasa do

  Bonarka City Center jest długa, a do supermarketu Tesco – utrudniona. W drugiej

  analizie udowodniono, że szkoły i przedszkola znajdują się w pieszej odległości od

  osiedla, co jest bardzo pozytywnym wynikiem.

  Transport zrównoważony zakłada jak najczęstsze korzystanie z roweru.

  Infrastruktura wewnątrz osiedla, bez wątpienia, do tego zachęca. Stojaki na rowery

  są wykorzystywane przez mieszkańców, a wiata nad nimi, chroni przed opadami

  atmosferycznymi. Pomieszczenia wewnątrz budynków umożliwiają schronienie

  sprzętu na okres zimowy. Ilość tych pomieszczeń jest proporcjonalna do 483

  mieszkań na osiedlu.

  Niestety gorzej jest z infrastrukturą rowerową poza osiedlem. Nie jest ono

  bezpośrednio połączone z żadną ścieżką. Krótki odcinek drogi rowerowej znajduje

  się jedynie wzdłuż ulicy Wadowickiej, pomiędzy przystankami Rondo Matecznego i

  Łagiewniki. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Miasta Krakowa

  (Systemy Transportu, Kierunki i Zasady Rozwoju) zakłada utworzenie ścieżek wzdłuż

  rzeki Wilgi, ulicy Kobierzyńskiej oraz Jana Brożka. Skutkiem realizacji tych planów

  będzie dostępność rowerowa na wysokim poziomie do każdej części miasta.

  Najważniejszym pytaniem, podsumowującym analizę jest: czy osiedle jest

  zrównoważone pod względem transportu? Projektanci zapewniają o spełnieniu

  wszystkich założeń rozwoju zrównoważonego. Osiedla nie można traktować jedynie

  w granicach ogrodzenia. Środowisko zrównoważone traktowane być musi jako

  większa całość. Uwzględnić należy oddziaływanie otaczających terenów.

  Argumenty, przemawiające za przynależnością Osiedla Fi do miejsc

  zrównoważonych:

  1. Teren naziemny osiedla oddany wyłącznie pieszym i rowerzystom, parkingi

  zlokalizowane w podziemiach.

  2. Minimalizacja generowania spalin i hałasu na terenie osiedla.

 • Zastosowanie programu QGIS w analizie dostępności komunikacyjnej Osiedla Fi w Krakowie

  Magdalena Dej

  Praca dyplomowa inżynierska

  Politechnika Krakowska, Zakład Systemów Komunikacyjnych, 2016 41

  3. Lokale usługowe w parterach budynków mieszkalnych — minimalizowanie

  potrzeb transportowych.

  4. Tereny rekreacyjne wewnątrz osiedla: boiska, place zabaw, obiekty małej

  architektury.

  5. Korzystny klimat dla rowerów wewnątrz osiedla (stojaki, pomieszczenia na

  rowery).

  6. Dostępność za pomocą komunikacji zbiorowej do punktów usług

  gastronomicznych (rozrywkowych).

  7. Możliwa do pokonania pieszo odległość do szkół i przedszkoli.

  8. Możliwa do pokonania pieszo i za pomocą tramwajów odległość do obiektów

  usług medycznych: szpitali, przychodni, aptek, klinik, gabinetów

  stomatologicznych.

  9. Wysoka częstotliwość kursowania pojazdów komunikacji zbiorowej.

  10. Bliskość miejsc kultu, świadcząca o prestiżowej lokalizacji osiedla.

  Działania, jakie należy podjąć, aby środowisko wokół Osiedla Fi było zrównoważone:

  1. Usunięcie barier przestrzennych w postaci obiektów przemysłowych,

  produkcyjnych, transportowych (przy dojściu do przystanku Brożka i węzła

  Łagiewniki).

  2. Zlokalizowanie nowych obiektów usługowych i zapewnienie łatwego dojścia

  do nich.

  3. Pełne wykorzystanie lokali usługowych, zapewnionych wewnątrz osiedla.

  4. Ochrona przebiegu ciągów pieszych (piesi obecnie muszą omijać

  nowopowstającą zabudowę, przez co odległość do przystanków znacznie się

  zwiększa).

  5. Poprawa stanu technicznego ciągów pieszych.

  6. Zachowanie konsekwencji w utrzymaniu stanu technicznego ciągów, który jest

  obecnie zróżnicowany.

  7. Połączenie z siecią dróg rowerowych, które są planowane.

  8. Zmiana mentalności mieszkańców, którzy preferują samochód osobowy (korki

  na ulicach Rzemieślniczej, Szafrana i Rydlówka generowane m.in. przez

  mieszkańców)

  Jak widać elementy do poprawy odnoszą się w większości do terenów otaczających

  osiedle. W swoich granicach posiada ono cechy kompleksu zrównoważonego,

  niemal pozbawionego wad. Jednak jak wspomniano, osiedle trzeba traktować jako

  miejsce współgrające z najbliższym otoczeniem. W takim kontekście, należy podjąć

  jeszcze wiele działań, aby Osiedle Fi można było nazwać zrównoważonym pod

  względem transportu.

 • Zastosowanie programu QGIS w analizie dostępności komunikacyjnej Osiedla Fi w Krakowie

  Magdalena Dej

  Praca dyplomowa inżynierska

  Politechnika Krakowska, Zakład Systemów Komunikacyjnych, 2016 42

  Bibliografia

  [1] Belniak S., Głuszak M., Zięba M., Budownictwo ekologiczne, Wydawnictwo

  naukowe PWN, 2013

  [2] Wehle-Strzelecka S., Architektura słoneczna w zrównoważonym środowisku

  mieszkaniowym, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Kraków, 2004

  [3] Szczepanek R., Systemy informacji przestrzennej z Quantum GIS, Politechnika

  Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Kraków, 2013

  [4] Florczak M., GIS jako narzędzie badania dostępności przestrzennej transportu

  zbiorowego, Transport miejski i regionalny, 2013

  [5] Bauer M., Zasady projektowania przystanków w układach drogowych, Biuletyn

  Komunikacji Miejskiej , 2010

  Źródła internetowe

  [6] www.bip.krakow.pl

  [7] www.dzielnica9.krakow.pl

  [8] https://pl.wikipedia.org/wiki/Zrównoważony_transport

  [9] http://miastowruchu.pl/zrownowazony-transport/

  [10] https://pl.wikipedia.org/wiki/Przestrzeń_metryczna

  [11] https://www.openstreetmap.org/

  [12] http://transportwkrakowie.pl/pl/metro-czy-tramwaj

  [13] https://pl.wikipedia.org/wiki/Chód

  [14] https://pl.wikipedia.org/wiki/Kryzys_naftowy

  [15] http://osiedlefi.pl/

  http://www.bip.krakow.pl/http://www.dzielnica9.krakow.pl/https://pl.wikipedia.org/wiki/Zrównoważony_transporthttp://miastowruchu.pl/zrownowazony-transport/https://pl.wikipedia.org/wiki/Przestrzeń_metrycznahttps://www.openstreetmap.org/https://pl.wikipedia.org/wiki/Chódhttps://pl.wikipedia.org/wiki/Kryzys_naftowyhttp://osiedlefi.pl/

 • Zastosowanie programu QGIS w analizie dostępności komunikacyjnej Osiedla Fi w Krakowie

  Magdalena Dej

  Praca dyplomowa inżynierska

  Politechnika Krakowska, Zakład Systemów Komunikacyjnych, 2016 43

  Spis rysunków

  Rys. 3.1. Położenie osiedla w skali miasta Krakowa

  Rys. 3.2. Najbliższe otoczenie Osiedla Fi

  Rys. 3.3. Model wektorowy Osiedla Fi

  Rys. 4.1. Modele wektorowe przystanków komunikacji zbiorowej

  Rys. 4.2. Podział ciągów pieszych ze względu na ich stan techniczny

  Rys. 4.3. Model wektorowy obszaru analizy na tle ortofotomapy

  Rys. 6.1.1. Strefy buforowe od bram wejściowych na osiedle

  Rys. 6.1.2. Wynik analizy buforowej w zakresie odległości do przystanków

  Rys. 6. 2.1. Model wektorowy osiedla wraz ze środkiem ciężkości

  Rys. 6.2.2. Model wektorowy z najkrótszą trasą z osiedla do przystanków na tle ortofotomapy

  Rys. 6.2.3. Wynik analizy sieciowej w zakresie odległości do przystanków

  Rys. 7.1. Strefy buforowe od środka ciężkości osiedla, obejmujące całą powierzchnię Krakowa

  Rys. 7.2. Sieć linii autobusowych na terenie miasta Krakowa

  Rys. 7.3. Sieć linii tramwajowych na terenie miasta Krakowa

  Rys. 7.1.1. Punkty prezentujące usługi gastronomiczne, uzyskane jako wartości bar, cafe, fast_food,

  pub oraz restaurant. dla klucza amenity z Open Street Map

  Rys. 7.1.2. Mapa skupień prezentująca koncentrację usług gastronomicznych.

  Sposób wyświetlania: jednokanałowy pseudokolor, interpolacja kolorów: liniowa

  Rys. 7.1.3. Punkty koncentracji usług gastronomicznych na tle warstwy buforowej

  Rys. 7.1.4. Sieć linii tramwajowych wraz z punktami koncentracji usług gastronomicznych

  Rys. 7.1.5. Sieć linii autobusowych wraz z punktami koncentracji usług gastronomicznych

  Rys. 7.2.1. Punkty prezentujące szkoły i przedszkola, uzyskane jako wartości school i kindergarten

  dla klucza amenity z Open Street Map

  Rys. 7.2.2. Punkty prezentujące szkoły i przedszkola na tle warstwy buforowej

  Rys. 7.2.3. Sieć linii tramwajowych zapewniających dostęp do najbliższych szkół i przedszkoli

  Rys. 7.3.1. Punkty prezentujące usługi medyczne, uzyskane jako wartości doctors, clinic, pharmacy,

  hospital oraz dentist dla klucza amenity z Open Street Map

  Rys. 7.3.2. Mapa skupień prezentująca koncentrację usług medycznych. Sposób wyświetlania:

  jednokanałowy pseudokolor, interpolacja kolorów: liniowa

  Rys. 7.3.3. Punkty koncentracji usług medycznych na tle warstwy buforowej

  Rys. 7.3.4. Sieć linii tramwajowych wraz z punktami koncentracji usług medycznych

  Rys. 7.3.5. Sieć linii tramwajowych wraz z punktami koncentracji usług medycznych

  Rys. 8.1. Model wektorowy istniejących i proponowanych ciągów pieszych na tle ortofotomapy

  Rys. 8.2. Model wektorowy z najkrótszą trasą z osiedla do przystanków, uwzględniający nowe ścieżki,

  na tle ortofotomapy

 • Zastosowanie programu QGIS w analizie dostępności komunikacyjnej Osiedla Fi w Krakowie

  Magdalena Dej

  Praca dyplomowa inżynierska

  Politechnika Krakowska, Zakład Systemów Komunikacyjnych, 2016 44

  Spis fotografii

  Fot. 3.1. Dziedziniec pomiędzy blokami

  Fot. 3.2. Wjazd do parkingu podziemnego od ulicy Rzemieślniczej

  Fot. 3.3. Stojaki na rowery na Osiedlu Fi

  Fot. 3.4. Tereny rekreacyjne na Osiedlu Fi

  Spis tabel

  Tab.4.1.Tabela atrybutów przystanków

  Tab. 4.1. Tabela atrybutów przejść dla pieszych z sygnalizacją świetlną

  Tab. 6.2.1. Tabela atrybutów z wynikami analizy sieciowej dla przystanków autobusowych

  Tab. 6.2.2. Tabela atrybutów z wynikami analizy sieciowej dla przystanków tramwajowych

  Tab.8.1. Wyniki analiz dla stanu istniejącego oraz proponowanego