zaštita vitalnih funkcija-obrazovanje i zdravstvo

Click here to load reader

Post on 13-Jul-2016

213 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

otporni gradovi, preporuke za zastitu vitalnih funkcija u Obrenovcu (obrazovanje i zdravstvo)

TRANSCRIPT

PowerPoint Presentation

Otporne vitalne funkcije/ resilient vital facilitiesOtporni Obrenovac: upravljanje rizikom od katastrofa/ Resilient Obrenovac : disaster risk managementBoko Drobnjak, Filip Trgovevi, Mohd Farhan, Qi Yahya, Roni Susman, Sheryta Arsallia

1Izazovi i potencijali/ Challenges and potentials

IZAZOVIPOTENCIJALIUstanove locirane u ranjivom podrujuZastarela tehnologija i oprema (upozoravanje)Nedostatak koordinacije izmeu akteraNedostatak procene rizikaNedostatak koncepta otpornosti u planovimaNedostatak znanja u oblasti otpornostiNepostojanje mapa rizikaNeilustrovanost privremenog plana evakuacijeNepostojanje sistema zatite imovine Volja za unapreenjem graevinske regulativeSigurna Srbija izrauje procenu rizika i bavi se edukacijom kroz treningeSistematizacija prioriteta (obrazovne i zdravstvene ustanove)Edukacija o katastrofama i klimatskim promenamaInenjerska komora podrava izradu procene rizikaNedostatak sklonitaCentralizovan nivo reagovanja u vanrednim situacijama u sistemu obrazovanjaNedostatak prostora/objekataPostojanje privremenog plana evakuacijePREZA VREMEZdravstvene i obrazovne ustanove privlane donatorimaPostojanje svesti javnostiDobra koordinacija zdravstvenih ustanovaOformljena lokalna jedinica za vanredne situacijeMogunost primene znanja iz starog sistema civilne zatitePRE/ZA VREME/POSLE

Otporni gradovi: upravljanje rizikom od katastrofa/ Resilient Obrenovac : disaster risk managementBoko Drobnjak, Filip Trgovevi, Mohd Farhan, Qi Yahya, Roni Susman, Sheryta Arsallia

2Ciljevi i pristupi/ Objectives and approaches

Otporne vitalne funkcije/ resilient vital facilitiesRAZVIJANJE ADEKVATNOG PRISTUPA OTPORNOSTI VITALNIH FUNKCIJA U OBRENOVCUProcena rizikaUrbano planiranje u kontekstu otpornostiIdentifikacija rizika koji prete zdravstvenim i obrazovnim ustanovamaUiniti postojee vitalne funkcije otpornim i planirati budue u bezbednim zonamaOtporna graevinska regulativaUnapreenje plana evakuacijeRazvijanje kapacitetaRazviti standarde otpornosti u kontekstu vitalnih funkcijaRazviti efektni plan evakuacije i obezbediti kontinuitet funkcionisanja vitalnih funkcijaObezbediti dovoljno znanja o upravljanju rizicima i katastrofama optini, osoblju i uenicimaSaradnja institucijaKoordinacija izmeu razliitih nivoa upravljanja kako bi se stvorio efektan sistem odbrane

Otporni gradovi: upravljanje rizikom od katastrofa/ Resilient Obrenovac : disaster risk managementBoko Drobnjak, Filip Trgovevi, Mohd Farhan, Qi Yahya, Roni Susman, Sheryta Arsallia

3Koncepti i predlozi/ Concepts and specific proposalsOtporne vitalne funkcije/ resilient vital facilitiesRAZVIJANJE OTPORNE GRAEVINSKE REGULATIVE

Nacionalni akteri: Ministarstvo graevinarstva,saobraaja i infrastrukture, IK, Resorna ministarstva Lokalni akteri: Optinsko odeljenje za urbanizam, komunalne i graevinske poslove, JP za izgradnju ObrenovacNain saradnje: Transfer znanja i iskustava

Otporna graevinska regulativaUnapreenje plana evakuacijeRazvijanje kapacitetaInstitucionalna saradnja

Nove mere otpornostiUstanove spremne da obezbede kontinuitet funkcionisanjaSistemi odbrane od poplavaRedovno odravanje i inspekcijaInformacije iz procene rizikaIntegrisani sistem upozoravanjaIdentifikacija potencijalnih sklonita

Otporni gradovi: upravljanje rizikom od katastrofa/ Resilient Obrenovac : disaster risk managementBoko Drobnjak, Filip Trgovevi, Mohd Farhan, Qi Yahya, Roni Susman, Sheryta Arsallia

4Koncepti i predlozi/ Concepts and specific proposalsOtporne vitalne funkcije/ resilient vital facilities

Nacionalni akteri: Sektor za vanredne situacije, Sigurna Srbija, Inenjerska komoraLokalni akteri: Uprave zdravstvenih i obrazovnih ustanovaNain saradnje: Transfer znanja i iskustava

Otporna graevinska regulativaUnapreenje plana evakuacijeRazvijanje kapacitetaInstitucionalna saradnjaUNAPREENJE PLANA EVAKUACIJERazumljiv plan evakuacijeUpravljanje resursima i scenariji transfera (Pacijenti, osobljeoprema...)

Otporni gradovi: upravljanje rizikom od katastrofa/ Resilient Obrenovac : disaster risk managementBoko Drobnjak, Filip Trgovevi, Mohd Farhan, Qi Yahya, Roni Susman, Sheryta Arsallia

5Koncepti i predlozi/ Concepts and specific proposalsOtporne vitalne funkcije/ resilient vital facilitiesOtporna graevinska regulativaUnapreenje plana evakuacijeRazvijanje kapaciteta

Nacionalni akteri: Sektor za vanredne situacije, Sigurna Srbija, Resorna ministarstvaLokalni akteri: Uprave zdravstvenih i obrazovnih ustanovaNain saradnje: Transfer znanja i iskustava

Institucionalna saradnjaRAZVIJANJE KAPACITETATrening i simulacijeAdaptacija starog sistema civilne zatite i uvoenje u nastavni program

Otporna graevinska regulativaUnapreenje plana evakuacijeRazvijanje kapacitetaInstitucionalna saradnjaINSTITUCIONALNA SARADNJAOtporni gradovi: upravljanje rizikom od katastrofa/ Resilient Obrenovac : disaster risk managementBoko Drobnjak, Filip Trgovevi, Mohd Farhan, Qi Yahya, Roni Susman, Sheryta Arsallia

6Koncepti i predlozi/ Concepts and specific proposalsOtporne vitalne funkcije/ resilient vital facilities

Nacionalni akteri: MUP, Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo prosveteLokalni akteri: GO Obrenovac, optinski krizni tabNain saradnje: Transfer znanja i iskustavaDefinisana hijerarhija odluivanjaJasne finansije privlae donacije

Saradnja izmeu aktera i nivoa upravljanja