zahtjev za izdavanje urbanisticko tehnickih i zahtjev za bungalovertc developmenzahtjev za izdavanje...

Download Zahtjev za izdavanje urbanisticko tehnickih i zahtjev za bungaloveRTC DEvelopmenZahtjev za izdavanje urbanisticko tehnickih uslova ... 47/11, 35/13 i 39/13), Prostorno urbanistickog

Post on 06-Feb-2018

218 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • U P H A r O f A o n u i T M H A n n y > K M H E

  n n v x< n H E r ipMMrbeHo: ) 2L O J~. 7 r ir . Opr.

  J f l M H M M S K n a c . 3 H 3 K Hpanara BpHJeflHOCT

  36e 57 Sekretarijat za urbanizam

  Zahtjev za izdavanje urbanisticko tehnickih uslova

  (clan 62a Zakona o uredjenju prostora I izgradnji objekata(Sl.list CG 51/08,34/11,35/13))

  Kao zainteresovano lice,"RTC Development'^.O.O.Bar

  Vlasnici smo zemljista koje se nalazi u K.O.Brijeg,katastarska parcela br.149/1 u sklopu koje je

  data urbanisticka parcela za izgradnju hotela,a zelimo da na dijelu iste katastarske parcele

  izgradimo bungalove,pa Vam se ovom prilikom obracamo zahtjevom za dobijanje urbanistickih

  uslova u skladu sa zakonom i postojecim prostornim planom.U prilogu Vam dostavljamo

  geodetsku situaciju sa predlogom pozicije objekata I njihovim karakteristikama.

  Podnosilac zahtjeva:

  "RTC DEVELOPMENTS.0.0. Bar

 • Crna Gora OPSTINA PLUZINE Sekretarijat lokalne uprave Broj: 362/15-04-UPI-51/1 Pluzine, 20.08.2015. godine

  Na osnovu clana 62a stav 1 Zakona o uredenju prostora i izgradnji objekata ("SI. List CG" br. 51/08, 34/11, 47/11, 35/13 i 39/13), Prostorno urbanistickog plana Opstine Pluzine do 2028.godine ("SI. List CG"-opstinski propisi br. 32/12) i podnijetog zahtjeva (362/15-04-UPI-51) "RTC DEVELOPMENT" D.O.O. Bar, Sekretarijat lokalne uprave izdaje

  Urbanisticko tehnicke uslove za izradu tehmcke dokumentacije za

  izgradnju bungalova

  Postojece stanje

  Sekretarijatu lokalne uprave Opstine Pluzine obratio se 'RTC DEVELOPMENT" D.O.O. Bar sa zahtjevom za izdavanje urbanisticko tehnickih uslova za izgradnju bungalova na katastarskoj parceli 149/1 upisane u list nepokretnosti broj 196 KO Brijeg, vlasnistvo podnosioca zahtjeva.

  Prema katastarskoj evidenciji katastarska parcela broj 149/1 KO Brijeg je povrsine 81107m 2, po nacnu koriscenja spada u livadu 2 klase.

  Planska dokumentacija

  Predmetna parcela se nalazi u obuhvatu Prostorno urbanistickog plana Opstine Pluzine, na podrucju za koje nije izraden dokument sa detaljnom razradom, a predvidena je njegova izrada. Shodno tome neophodno je uraditi plan postavljanja objekata planiranih za izgradnju na navedenoj parceli, kako bi se uklopili u buduci plan sa detaljnom razradom.

  Namjena prostora definisana Prostorno urbanistickim planom Pluzina je sumsko zemljiste-zastitne sume".

  Prostorno urbanistickim planom Pluzina predvideno je: Na podrucju sumskog zemljista nije dozvoljena promjena sastava sumskih sastojina. Za formiranje vjetrozastitnih pojaseva u koridorima saobracajnica i poljozastitnih pojaseva na poljoprivrednom zemljistu, preporucuje se minimalna sirina od 10m na ugrozenim lokalitetima.

 • Za formiranje zastitnih sumskih pojaseva na kontaktu:

  - izgradenih stambenih zona i planiranih privrednih zona; - zona planiranih za stambenu izgradnju i planiranih privrednih zona; i - vodnog zemljista i planiranih privrednih zona,

  - odreduje se minimalna sirina od 10m i to uvijek u okviru privrednih zona.

  Objekti koji mogu da se grade su:

  - objekti u svrhu sumske privrede; - objekti za turisticko-rekreativne svrhe;

  prateci objekti (sank-barovi, nastresnice, odmorista, prostorije za opremu i si.); i - parterno uredenje (odmorista, staze i si.).

  Objekti ne smiju da se grade od betona, vec je obavezna upotreba prirodnih materijala (drvo, kamen, sindra) i tradicionalnih formi.

  Prateci objekti mogu biti povrsine do 40m2, maksimalne spratnosti P+Pk.

  Objekti za turisticko-rekreativne svrhe, komercijalni i ugostiteljski mogu biti maksimalne povrsine 400m2, maksimalne spratnosti P+Pk ".

  Namjena objekata

  Na katastarskoj parceli broj 149/1 KO Brijeg predvidjeti izgradnju bungalova u funkciji turizma, a u svemu prema planu za postavljanje objekata koji ce biti sastavni dio projekta. Opremanje i uredenje terena uraditi u skladu sa namjenom objekta, uz primjenu mjera zastite zivotne sredine predvijenih propisima.

  Uslovi za uredenje prostora i arhitektonsko oblikovanje objekta

  - Objekte predvidjeti kao slobodnostojece, - Pozicija objekata ce biti u skladu sa planom za postavljanje objekata sa minimalnom

  udaljenosti od rijeke 50 m; - Minimalna udaljenost objekata od granice parcele je 3m; - Minimalna udaljenost objekata od pristupnog puta je 5m; - Spratnost objekata je maksimum P+Pk; - Objekte i prostor prilagoditi kretanju lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom

  u skladu sa Pravilnikom o blizim uslovima i nacinu prilagodavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivostii lica sa invaliditetom.

  - Krov je kosi, sa prekrivkama, formama i nagibima primjerenim tradicionalnom lokalnom arhitektonskom izrazu;

  - Od prirodnih materijala prvenstveno koristiti drvo i kamen.

  Arhitektonskim projektovanjem uvazavati ambijentalne karakteristike lokacije i postovati ekoloske norme, imajuci u vidu da se projektovanim strukturama ne smije narusiti prirodni ambijent.

 • Uredenje terena prilagoditi namjeni objekata, prirodnim (morfoloskim i klimatskim) uslovima i ambijentu, tako da se omoguci spontano koriscenje i prijatan dozivljaj u prostoru.

  Za ozelenjavanje dijelova terena gdje su vrsene intervencije koristiti autohtone biljne vrste.

  Pristupni put

  Prema postojecem stanju, na lokaciju se pristupa sa lokalnog makadamskog puta, preko katastarske parcele 152/1 KO Brijeg koja je takode u vlasnistvu podnosioca zahtjeva.

  Hidrotehnicke instalacije

  - Kao prvu fazu realizacije hidrotehnicke instalacije projektovati kao autonomne sisteme, u skladu sa potrebama kompleksa.

  - Odabrati izvor vodosnabdijevanja i tehnicko resenje koje obezbijeduje potrebnu kolicinu vode u skladu sa propisima.

  - Obezbijediti sakupljanje i preciscavanje otpadnih voda u skladu sa propisima. Upotrebljene vode moraju da budu preciscene u skladu sa Pravilnikom o kvalitetu i sanitarno-tehnickim uslovima za ispustanje otpadnih voda u recipijent i javnu kanalizaciju, nacinu i postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih voda, minimalnom broju ispitivanja i sadrzaju izvjestaja o utvrdenom kvalitetu otpadnih voda (.SI. List CG"br. 45/08).

  Elektroenerqetske instalacije

  Elektroenergetske instalacije objekta projektovati odnosno izvesti prema:

  - Pravilniku o tehnickim normativima za elektroinstalacije niskog naponafSL list SRJ", broj 28/95)

  - Pravilniku o tehnickim normativima za zastitu objekata od atmosfesrkog praznjena ("SL list SRJ", broj 11/96)

  - Zakon o uredenju prostora i izgradnji objekata ("SL list CG", broj 51/08) - kao i svim drugim vazecim pravilnicima i standardima za ovu vrstu objekta.

  Pri izradi projekta postovati tehnicke preporuke EPCG (koje su dostupne nja sajtu EPCG).

  Na projekte instalacija pribaviti saglasnosti od nadleznih javnih preduzece, davaoca uslova.

  Seizmicnost

  Proracune raditi na VIII (osmi) stepen seizmickog intenziteta po MCS skali.

 • Zastita zivotne sredine

  Tehnickom dokumentacijom predvidjeti uslove i mjere za zastitu zivotne sredine u skladu sa odredbama Zakona o zivotnoj sredini (Sluzbeni list CG", br.48/08). Posebne uslove obratiti na kvalitet i zastitu vode od nezeljenih uticaja.

  Zastita od pozara

  Tehnickom dokumentacijom predvidjeti mjera zastite od pozara shodno propisima za odgovarajucu vrstu objekata.

  Zastita od elementarnih nepogoda

  U cilju zastite od elementarnih nepogoda postupiti u skladu sa Zakonom o zastiti i spasavanju (Sluzbeni list CG, br. 13/07 i br.05/08) i Pravilnikom o mjerama zastite od elementarnih nepogoda (Sluzbeni list CG, br.8/93).

  Zastita na radu

  Shodno clanu 7 Zakona o zastiti na radu (Sluzbeni list RCG", br.79/04), pri izradi tehnicke dokumentacije predvidjeti propisane mjere zastite na radu u skladu sa tehnoloskim projektnim zadatkom.

  Arheoloska nalazista

  Ukoliko se prilikom izvodenja radova naide na arheoloske ostatke, sve radove treba obustaviti i o tome obavijestiti nadleznu instituciju, kako bi se preduzele sve neophodne mjere za njihovu zastitu, a kasnije se investitor se uslovljava osiguranjem arheoloskog nadzora nad radovima iskopavanja.

  Nadzor i tehnicki pregled

  Investitor je duzan osigurati strucni nadzor nad izvodenjem svih vrsta radova u skladu sa propisima.

  Poslije zavrsetka svih radova prema projektnoj dokumentaciji izvodac je duzan zatraziti tehnicki prijem od nadleznog organa prilikom kojeg ce prikazati sve pismene dokaze o kvalitetu izvedenih radova u skladu sa projektnom dokumentacijom.

  Ovi Urbanisticko - tehnicki uslovi vaze sest (6) mjeseci od dana izdavanja.

 • 8 H

  Podnosi/ac zahtjeva : RTC DEVELOPMENT DOO BAR

  Oh/a d/Vac : SEKRETARIJAT ZA OPSTUUPRAVU

  1 DRU$TVENE DJKELA TNOST1 datum: avgust, 201S.

  A/az/'vd/Je/a: KA TASTARSKI PLAN, PARCELACIJA razmjera karte: 1:1000

  Obrad/o: Adzic Simo, gt BujiSic Bojan, dig redni broj: 01

 • I Z V O D I Z PUP-a PLUZINE

Recommended

View more >