zagreb, svibanj 2008.godine

Download Zagreb, svibanj 2008.godine

Post on 11-Jan-2016

24 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

TIJEK STEAJNOG POSTUPKA. Zagreb, svibanj 2008.godine Zamjenik predsjednika steajnog odjela Trgovakog suda u Zagrebu NEVENKA SILADI RSTI. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • Zagreb, svibanj 2008.godine

  Zamjenik predsjednika steajnog odjela Trgovakog suda u Zagrebu NEVENKA SILADI RSTITIJEK STEAJNOG POSTUPKA

 • VREMENSKI TIJEK

  PRETHODNI OTVARANJE ISPITNO I ZAKLJUENJEPOSTUPAK STEAJA IZVJETAJNO Rnajdue 3 mj. cca 2,5 mj. 1,5 god.

 • STEAJNIPOSTUPAK = izvanparnini sudski postupak kojemu je cilj unoviti svu imovinu steajnog dunika i skupno namiriti vjerovnike steajnog dunika

  LIKVIDACIJA ( 100% namirenje vjerovnika)

 • NAD KIM SE STEAJ PROVODI U RHnad pravnom osobomnad imovinom dunika pojedinca obrtnika - trgovca pojedinca

  STEAJNI RAZLOZInesposobnost za plaanje ( i prijetea nesposobnost za plaanje)prezaduenost

 • PRIJEDLOG ZA POKRETANJE STEAJA

  VJEROVNIK - ako uini vjerojatnim postojanje trabine + - postojanje steajnog razloga

  plaa: - 100,00 kn sudska pristojba - 10.000,00 kn dodatna sudska pristojba - najmanje 10.000,00 kn na ime predujma za trokove postupka

 • AKO PRIJEDLOG PODNOSI RAZLUNI VJEROVNIK mora uinit vjerojatnim da trabinu nee moi potpuno namiriti iz predmeta razlunog prava pristojbu i dodatnu pristojbu ne plaaju: RH, radnici i bivi radnici, a dodatna pristojba se ne plaa kod steaja po l.41. Zakona o platnom prometu

  predujam ne plaaju radnici i bivi radnici ( tada se trokovi namiruju iz Fonda dodatnih pristojbi)

 • DUNIK - ako uini vjerojatnim postojanje steajnog razloga

  plaa: - 100,00 kn sudske pristojbe - najmanje 10.000,00 kn na ime predujma za trokove postupka

  - predujam dunik ne plaa ako javnobiljenikim ovjerovljenim prokaznim popisom imovine dokae da ima dovoljno imovine za pokrie trokova prethodnog postupka

 • posljedica neplaanja predujma = ODBAAJ PRIJEDLOGA ZA POKRETANJE STEAJA

  posljedica neplaanja pristojbe i dodatne pristojbe = PRISILNA NAPLATA PO ZAKONU O SUDSKIM PRISTOJBAMA ( NE ODBAAJ PRIJEDLOGA!)

 • RJEENJE O POKRETANJU PRETHODNOG POSTUPKA

  prethodni postupak moe trajati najdue 3 mjeseca od donoenja rjeenja o pokretanju prethodnog postupka

  prije navedenog rjeenja, u rjeenju ili nakon donoenja rjeenja steajni sudac moe odrediti mjere osiguranja predviene odredbama Steajnog zakona

  imenovanje privremenog steajnog upravitelja je jedna od mjera osiguranja

  steajni sudac moe odrediti i privremene mjere osiguranja predviene Ovrnim zakonom

 • PRVO ROITE RADI IZJANJENJA O PRIJEDLOGU ZA OTVARANJE STEAJA

  na isto se pozivaju: predlagatelj, zakonski zastupnik dunika, privremeni steajni upravitelj, banka dunika, dunik pojedinac, po potrebi vjetaciako je dunik podnio prijedlog, na ovo roite se pozivaju svi lanovi upraveako se dunik ne protivi prijedlogu, steaj se moe otvoriti ve na ovom roitutrea osoba moe pristupiti dugu steajnog dunika

 • DRUGO ROITE RADI RASPRAVLJANJA I ODLUIVANJA O PRIJEDLOGU

  zavretak prethodnog postupka

  pozivaju se iste osobe kao i na 1. roitu

  mora se odluiti o prijedlogu u roku 3 dana (otvaranje steaja, odbijanje prijedloga ili obustava)

  nema odgoda roita ( kao u parnici)

 • RJEENJE O OTVARANJU STEAJNOG POSTUPKA

  - iako je otvoren steaj, isti se ne provodi ako su ispunjeni uvjeti iz l.63. SZ ve se zakljuuje

  ako nema uvjeta iz l.63. SZ postupa se sukladno odredbama l.54., l.55., l.64. i l.65.SZ: - steajni sudac imenuje steajnog upravitelja - pozivaju se vjerovnici na podnoenje prijava trabina i obavijesti o razlunim i izlunim pravima - zakazuje se ispitno i izvjetajno roite - ostali obvezatni sadraj rjeenja

 • VJEROVNICI U STEAJNOM POSTUPKU

  STEAJNI VJEROVNICI - osobni vjerovnici steajnog dunika - podnose prijave novanih trabina- razvrstavaju se i podmiruju kroz isplatne redoveVJEROVNICI STEAJNE MASEa) trokovi steajnog postupkab) ostale obveze steajne mase- ne podnose prijave novanih trabina ve zahtjev za isplatu - namirenje po redu dospijea, odnosno razmjerno

 • 3) RAZLUNI VJEROVNICI- samo obavjetavaju steajnog upravitelja o svom razlunom pravu- prijavu novane trabine mogu podnijeti samo ako su i steajni vjerovnici

  IZLUNI VJEROVNICI - obavjetavaju steajnog upravitelja o svom izlunom pravu - ako se predmet ne moe izdvojiti, tada imaju pravo na naknadu: a) kao vjerovnici steajne mase ili b) kao steajni vjerovnici

 • ISPITNO ROITE

  -- od posljednjeg dana roka za prijavu trabina i ispitnog roita ne smije proi manje od 8 dana niti vie od 2 mjeseca

  najkasnije 8 dana prije roita steajni upravitelj dostavlja: a) tablice o novanim trabinama steajnih vjerovnika b) tablice o razlunim pravima c) tablice o izlunim pravimaispituju se samo novane trabine steajnih vjerovnika

  izluna i razluna prava nisu predmet ispitivanja

 • IZVJETAJNO ROITE

  steajni upravitelj podnosi izvjee o gospodarskom poloaju dunika i uzrocima steaja

  vjerovnici odluuju o: - nastavku poslovanja - nainu i uvjetima unovenja imovine - steajnom planu - osnivanje odbora vjerovnika - svim pitanjima od vanosti za provedbu i okonanje steaja

 • TIJELA STEAJNOG POSTUPKA

  1) steajni sudac2) steajni upravitelj3)Skuptina vjerovnika steajni vjerovnici + vjerovnici s pravom odvojenog namirenja ( osim kod steaja banke po ZOB/02)4) Odbor vjerovnika - samo predstavnici vjerovnika - neparan broj, najvie 7

  Sudionici steajnog postupka ( npr. kupci imovine)

 • UNOVENJE IMOVINE STEAJNOG DUNIKA

  NEOPTEREENA IMOVINA unovava steajni upravitelj po l.158. SZ na nain kako to odlue vjerovnici na izvjetajnom roitu: - javno prikupljanje ponuda - slobodnom pogodbom - javnim nadmetanjem - moe i po pravilima ovrhe

 • OPTEREENA IMOVINA ( RAZLUNIM PRAVOM)

  - prodaje steajni sudac po l. 164. SZ uz odgovarajuu primjenu pravila o ovrsi na nekretninama

  - pokretnine moe prodavati i steajni upravitelj po l.165. SZ ako se nalaze u njegovu posjedu

 • SPECIFINOST IMOVINE NA KOJOJ POSTOJE RAZLUNA PRAVA

  razluni vjerovnik ima privilegiju birati unovenje a) u steajnom postupku b) u ovrnom postupku, odvojeno i mimo steaja

  - ali neovisno u kojem se postupku imovina unovava, uvijek se namirenje vri u steajnom postupku ( l.164a SZ)

 • POSEBNO ISPITNO ROITE

  za neispitane prijave na opem ispitnom roituza naknadne prijave ( 3 mj. od opeg ispitnog roita)

  SJEDNICE SKUPTINE VJEROVNIKA SJEDNICE ODBORA VJEROVNIKA

  - neogranieno tj. po potrebi, tijekom steaja

 • DIOBE

  djelomine diobe - uz suglasnost Odbora vjerovnika- ako nije osnovan suglasnost st.suca - pismeni prigovorizavrna dioba- suglasnost i steajnog suca i odbora vjerovnika- usmeni prigovori na zavrnom roitu3)naknadne diobe

 • ZAVRNI RAUN STEAJNOG UPRAVITELJA

  raun prihoda i rashodapregled imovine i obvezazavrno izvjeezavrni diobeni popis

 • ZAVRNO ROITE

  raspravljanje o zavrnom raunu steajnog upraviteljapodnoenje prigovora na zavrni diobeni popisodluivanje o neunovivoj imovini

 • RJEENJE O ZAKLJUENJU

  nakon odranog zavrnog roita inakon provedene zavrne diobe

 • OBUSTAVA I ZAKLJUENJE STEAJNOG POSTUPKA

  ako imovina nije dostatna niti za trokove postupka (l.203. SZ)

  b) ako je imovina dostatna za trokove ali nije za ostale obveze steajne mase ( l.204 SZ)

 • STEAJNI PLAN

  nakon otvaranja steajaodstupa od zakonskih odredbi o unovenju imovineprihvatom i potvrdom istog: - steajni dunik ponovno slobodno raspolae steajnom masom - steajni postupak se zakljuuje

  ako se steajni plan ne ispunjava, tada ponovno otvaranje steaja

 • SPECIFINOST STEAJA NAD IMOVINOM DUNIKA POJEDINCA

  ne primjenjuje se l. 63. SZrjeenje o utvrenim i osporenim trabinama je temelj kasnijih ovrhapogodnosti 1) obustava st.postupka a) zbog naknadnog nestanka steajnog razloga ( l.208 SZ) b) obustava uz suglasnost vjerovnika ( l.209. SZ) 2) osloboenje od preostalih obveza

 • SPECIFINOST STEAJA NAD BANKOM I TEDIONICOM

  Steajni zakon je lex generalis

  Zakon o bankama je lex specialis- ovlasti Skuptine vjerovnika obnaa Odbor vjerovnika- rok zakljuenja steaja je 5 godina

 • NASTAVAK POSTUPKA

  radi naknadne diobe

  nakon brisanja steajnog dunika iz sudskog registra univerzalni pravni slijednik je steajna masa

  odredbe Steajnog zakona steajnoj masi daju pravni legitimitet ( l. 25, l.63., l.199, l.203. SZ)

  ste. upravitelj i nakon zakljuenja i brisanja ste. dunika iz registra zastupa steajnu masu