zadatak diplomskog rada

Download zadatak diplomskog rada

Post on 02-Feb-2017

226 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • SVEUILITE U SPLITU FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, STROJARSTVA I

  BRODOGRADNJE

  DIPLOMSKI RAD

  MODELIRANJE I IZRADA APLIKACIJE

  ZA ANDROID TABLET I WEB

  SUELJA ZA UPRAVLJANJE

  APLIKACIJOM NA DALJINU

  Marijana Mateljan

  Split, rujan 2014.

 • S V E U I L I T E U S P L I T U

  FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, STROJARSTVA I

  BRODOGRADNJE

  Diplomski studij: Raunarstvo

  Smjer/Usmjerenje:

  Oznaka programa: 250

  Akademska godina: 2013./2014.

  Ime i prezime: MARIJANA MATELJAN

  Broj indeksa: 852-2012

  ZADATAK DIPLOMSKOG RADA

  Naslov: MODELIRANJE I IZRADA APLIKACIJE ZA ANDROID TABLET I

  WEB SUELJA ZA UPRAVLJANJE APLIKACIJOM NA DALJINU

  Zadatak: Opisati i modelirati aplikaciju koja sadri kalendar, preglednik vremenske

  prognoze, album slika, listu zadataka, listu termina. Aplikacija treba raditi na

  android platformi za tablet. Aplikacijom se upravlja s udaljenog ureaja pomou

  web suelja koje takoer treba modelirati i izraditi. Koristiti tehnologije

  HTML/CSS, JavaScript/jQuery, mySQL, Groovy/Grails, Java.

  Prijava rada: 28.02.2014.

  Rok za predaju rada: 19.09.2014.

  Rad predan: 16.09.2014.

  Predsjednik

  Odbora za diplomski rad: Mentor:

  Prof. Dr. sc. Sven Gotovac Doc. dr. sc. Stipo elar

 • 1

  SADRAJ

  1 UVOD ................................................................................................................................. 3

  2 OPIS KORITENIH TEHNOLIGIJA ................................................................................ 4

  2.1 Grails ........................................................................................................................... 4

  2.1.1 Groovy .................................................................................................................. 6

  2.1.2 MVC model .......................................................................................................... 8

  2.2 MySQL ...................................................................................................................... 10

  2.2.1 Relacijske baze podataka ................................................................................... 10

  2.2.2 Entity Relationship (ER) dijagram ................................................................... 12 2.3 Groovy Server Pages (GSP) ...................................................................................... 15

  2.4 Android platforma ..................................................................................................... 17

  2.4.1 Arhitektura Android sustava .............................................................................. 17 2.4.2 Razvoj Android aplikacije .................................................................................. 20

  3 WEB APLIKACIJA (WEB SUELJE) ........................................................................... 21

  3.1 Instalacija Groovy/Grails ........................................................................................... 21

  3.2 Spajanje na MySQL i izrada baze podataka .............................................................. 25

  3.3 Prijava korisnika ........................................................................................................ 29

  3.3.1 Postavljanje ........................................................................................................ 29 3.3.2. Izgled procesa registracije ....................................................................................... 31

  4 ANDROID APLIKACIJA ................................................................................................ 33

  4.1 Izrada Android aplikacije .......................................................................................... 33

  4.2 PhoneGap................................................................................................................... 37

  4.2.1 Postavljanje okruenja ........................................................................................ 40 4.2.2 Pakiranje u Android aplikaciju- PhoneGap Build ....................................... 43

  5 API .................................................................................................................................... 45

  6 TESTIRANJE APLIKACIJE ............................................................................................ 49

  6.1 Poruke ........................................................................................................................ 50

  6.2 Kalendar i zadatci ...................................................................................................... 51

  6.3 Tablete ....................................................................................................................... 52

  6.4 Kontakti ..................................................................................................................... 54

  6.5 Foto album ................................................................................................................. 55

  6.6 Novine ....................................................................................................................... 58

  6.7 Mogunost prikaza .................................................................................................... 59

  6.8 Vremenska prognoza ................................................................................................. 60

 • 2

  7 ZAKLJUAK ................................................................................................................... 61

  8 LITERATURA ................................................................................................................. 62

  9 PRILOZI ........................................................................................................................... 64

  9.1 Kazalo slika i tablica .................................................................................................. 64

  9.1.1 Kazalo slika ........................................................................................................ 64

  9.1.2 Kazalo tablica ..................................................................................................... 66 9.1.3 Popis kodova ...................................................................................................... 66

  9.2 Popis oznaka i kratica ................................................................................................ 66

  9.3 Upravljanje verzijama ................................................................................................ 68

  10 SAETAK/ABSTRACT I KLJUNE RIJEI/ KEYWORDS ....................................... 70

 • 3

  1 UVOD

  Ovaj rad pojanjava postupak izrade Android aplikacije i web suelja za upravljanje

  aplikacijom na daljinu za iju su izradu koriteni: Groovy/Grails, HyperText Markup

  Language (HTML), Cascading Style Sheets (CSS), Groovy Server Pages (GSP), Phonegap,

  MySQL.

  lanovi Odbora za diplomski rad, dr.sc. Sven Gotovac i dr.sc. Vladan Papi omoguili su

  studentima (koji su za to bili zainteresirani) da izrade diplomski u suradnji sa jednom od

  sljedeih tvrtki: Simens, Manas i Trovicor. Izabrala sam tvrtku Manas i dobila par ponuenih

  tema od kojih sam izabrala Tablet aplikacija za starije. Ideja je bila izraditi aplikaciju za

  pomo starijim i nemonima kako bi uz njenu pomo lanovi obitelji iz daljine pomagali

  svojim roditeljima, djedovima ili ostalim lanovima obitelji. Na tabletu bi se trebalo nalaziti:

  vremenska prognoza, uputa za uzimanje lijekova (kada i koji lijek uzeti), kalendar( posjet

  doktoru, roendan), lista vanih telefonskih brojeva, albumi slika itd.

  Diplomski rad Modeliranje i izrada aplikacije za android tablet i web suelja za upravljanje

  aplikacijom na daljinu analizira proces izrade baze podataka za web aplikaciju te izradu

  tablet aplikacije u Android operativnom sustavu. U svrhu ovog diplomskog rada napravljena

  je (u suradnji s kolegicom Ursom pikom i mentorstvo djelatnika tvrtke Manas: Iliju Veselicu

  i Igora Roglia) web aplikacija RemoteAssistance i tablet aplikacija RAMobile.

  Rad je podijeljen na sedam cjelina. U drugom poglavlju su ukratko opisane sve koritene

  tehnologije. Tree poglavlje objanjava proces spajanja web aplikacije s bazom podataka i

  funkcionalnost login suelja, a etvrto poglavlje proces izrade Android aplikacije.

  Komunikacije izmeu tableta i web-a (API) razraena je u petom poglavlju, a zatim kroz

  testiranje aplikacije u estom poglavlju su razraene glavne funkcionalnosti koje te dvije

  aplikacije imaju. Zakljune misli donesene su u istoimenom, zavrnom poglavlju.

 • 4

  2 OPIS KORITENIH TEHNOLIGIJA

  Prilikom izrade koritene su sljedee tehnologije: Groovy/Grails, HyperText Markup

  Language (HTML), Cascading Style Sheets (CSS), Groovy Server Pages (GSP), Phonegap,

  MySQL.

  2.1 Grails

  Grails je open source okolina(Slika 2.1), baziran na Java platformi, koji koristi Groovy

  programski jezik i njegova dinamika svojstva. Inspiriran je razvojem dinamikih jezika kao

  Rails, Django i TurboGears To je modularni okolina koji pokuava kroz jezgrene (eng.

  core) tehnologije i pripadne module rijeiti i ubrzati to vie dijelova web razvoja. Grails

  smanjuje sloenost izgradnje Web aplikacija na Java platformi, gradnjom na ve

  uspostavljenim Java tehnologijama kao to su Spring i Hibernate. Kroz

Recommended

View more >