zabavna matematika 4 razred

Click here to load reader

Post on 18-Jan-2016

538 views

Category:

Documents

54 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Zadaci matematika

TRANSCRIPT

 • ZABAVNAMATEMATIKA

  za ~etvrti razred osnovne {kole

 • 21.

  2. 3.

  U svakom redu napi{i naziv geometrijske figure ili tela datog na slici.

  Pravim linijama spoj redom stotine prve hiqade.

  Premesti jedno palidrvce i dobi{}e{ ta~nu jednakost.

  M

  100 1 000

  200

  300 800400 700

  500 600

  900

  [TA SMO NAU^ILI U TRE]EM RAZREDU

 • Ako ta~no re{i{ ove zadatke i oboji{ slova u kqu~u, dobi}e{ odgovor na pitawe: Koji tata ra|a decu, a mama ne ra|a?

  Ko se krije na ovoj slici?

  746+ 154

  345+ 286

  400 298

  51677

  439

  M626

  B423

  U796

  W

  422

  V627

  S900

  K788

  T

  631

  O189

  K800

  E188

  I

  513

  A119

  I89

  O202

  D

  712

  R219

  P87

  N102

  ]

  28846

  37752

  + 33

  956 768

  488 299

  555 466

  824 112

  294 175

  259+ 368

  215 4 =

  316 3 =

  89 6 =

  160 5 =

  283 2 =

  372 : 3 =

  864 : 4 =

  475 : 5 =

  888 : 8 =

  210 : 10 =

  860930

  111521

  948

  124

  850216

  566

  21534

  700

  800

  95

  121

  550

  3

  4.

  5.

 • 156331

  256

  330

  152

  330

  80

  58

  585

  83

  268

  4

  (156 + 259) : 5 =

  =

  972 : 4 + 88 =

  =

  775 169 3 =

  =

  841 h = 256

  h =

  h 5 = 780

  h =

  6.

  7.

  155

  R

  255

  E

  19

  M

  21

  O

  25

  B

  18

  K

  9

  D

  Ako ta~no re{i{ zadatke i unese{ slova iz kqu~a, dobi}e{ re~.

  a) Automobil ide brzinom od 100 km na ~as. Koliko }e pre}i za 15 minuta?

  RA^UN: RE[EWE:

  b) Od 186 ovaca u stadu su crne, a ostale su bele. Izra~unaj koliko u stadu ima belih ovaca.

  RA^UN: RE[EWE:

  v) Zbir dva broja je 30. Ako prvi uve}amo tri puta, zbir }e biti 48. Koji su to brojevi?

  RA^UN: Prvi broj je:

  Drugi broj je:

  Izra~unaj i oboj odgovaraju}a poqa.

  1 6

 • Ozna~i ta~an odgovor znakom , kao {to je zapo~eto.

  5

  Utvrdi koliko kojih figura ima na ovoj slici. Dobi}e{ re~.

  Oboj crvenom bojom sve du`i koje su paralelne sa du`i AV,a plavom bojom du`i koje su normalne na AV.

  A V

  6

  M

  12

  E

  3

  S

  4

  R

  5

  D

  1

  O

  8.

  9. 10.

  11.

  Koliko je du`i na slici? Zaokru`i slovo ispred ta~nog odgovora.

  Napi{i sve du`i koje su normalne na du` AS.

  ...................................................

  a) 4

  b) 6

  v) 8

  g) 10

  poluprava

  zatvorena kriva linija

  du`

  izlomqena linija

  otvorena kriva linija

  zatvorena izlomqena linija

  A C

  D

  E

  B

 • Re{i zadatke i upi{i slova iz kqu~a. Ako ta~no re{i{, dobi}e{ odgovor na pitawe:[ta je najbeqe na svetu?

  6

  1. Iz ta~ke A nacrtajkvadrat ~iji je obim

  12 cm. Izra~unaj du`inuwegove stranice a.

  2. Iz ta~ke P nacrtajjednakostrani~nitrougao ~iji je obim

  O = 12 cm. Izra~unajwegovu stranicu a.

  3. Iz ta~ke M nacrtajpravougaonik ~ija je

  du`ina a = 3 cm 5 mmi obim O = 12 cm.Izra~unaj wegovu

  {irinu b.

  2 cm

  R

  4 cm

  A

  2 cm 5 mm

  N

  3 cm 5 mm

  S

  3 cm

  D

  cma =

  Ra~un:

  ...................................................

  ...................................................

  ...................................................

  Ra~un:

  ...................................................

  ...................................................

  ...................................................

  Ra~un:

  ...................................................

  ...................................................

  ...................................................

  ...................................................

  ...................................................

  ...................................................

  cma =

  mmcmb =

  A

  P

  M

  12.

 • 7Jedinice za merewe du`ine oboj crvenom bojom, jedinice za merewe mase `utom, a one za merewezapremine te~nosti plavom bojom.

  Dopuni slede}u re~enicu.Neobojene su ostele jedinice za merewe ................................................

  13.

  Ankica je ro|ena 15. septembra 1996. godine, Marija 15. IX 1997. godine, a Sowa 16. 9. 1996. godine.

  Najstarija je ..................................................................................... .

  Najmla|a je ........................................................................................ .

  Kog datuma po~iwe

  {kolska godina?

  .......................................................

  Koji je to dan u nedeqi?

  .......................................................

  Kog datuma po~iwe jesen?

  .......................................................

  Koji je to dan u nedeqi?

  .......................................................

  14. 15.

  Dopuni do 1 m.16. Popuni tabelu kao {to je zapo~eto.17.

  mm

  hl km min. t dm kg

  g cl cm dl h m l

  Izarazi u odgovaraju}im jedinicama mere

  3 dm

  450 mm

  100 cm

  70 cm 8 mm

  2 dm 6 cm

  1 hl

  2 l

  ......................... dl

  ......................... cl

  ......................... l

  ......................... dl

  1 2 3

  4 5 6 7 8 9 10

  11 12 13 14 15 16 17

  18 19 20 21 22 23 24

  25 26 27 28 29 30

  SEPTEMBAR

  P U S ^ P S N

  1 kg kg kg kg kg

  1 000 g ........... g ........... g ........... g ........... g

  14

  12

  110

  15

 • A 2 m 15 cm 12 dm = cm

  V 1 km 452 m = m

  \ 1 hl 25 l = l

  @ Tre}ina bureta je 82 l.

  Puno bure je l.

  I prestupne godine je dana

  K Deqenik je 400, delilac 100.

  Koliki je koli~nik?

  L 1 l 1 dl = dl

  Q 180 min = h

  M 730 dana = proste godine

  N od 4 hl 5 l = l

  W Jedan sabirak je 124, drugi je

  tri puta ve}i. Koliki je zbir?

  P Autobus ide 86 km na ~as.

  Koliko je pre{ao za

  30 min.? km

  R Umawenik je 512, a umawilac 8 puta

  mawi. Kolika je razlika?

  S Mira je sko~ila udaq 2 m 18 cm.

  To je cm.

  T Koji broj, kada ga pomno`i{ sa 8,

  daje 496? To je broj

  ] 1t 436 kg = kg

  A 3 dm + 62 cm = cm

  B Marko je izvadio 183 kg krompira.

  Luka je izvadio 3 puta vi{e. Koliko je

  krompira izvadio Luka? kg

  V 155 : x = 31 x =

  G Kolika je od 287?

  D 1 000 x = 118 x =

  \ 127 x = 889 x =

  E 1 km 455 m = m

  Z 342 l + 258 l = hl

  J 45 min + 2 h 15 min. = h

  Q Maja je visoka 1 m 18 cm, Ana 1 m 28 cm,

  a Luka 1 m 52 cm.

  Koliko su ukupno visoki? cm

  N Zoran je u{tedeo 146 dinara,

  a Marko 3 puta vi{e.

  Koliko je Marko u{tedeo? dinara

  W 221 1 2 =

  O Auto ide 180 km na ~as.

  Za koliko }e pre}i 18 km? min.

  P x : 2 = 207 x =

  R od 414 je

  S x 7 = 182 x =

  ] Sedmina od 35 je

  8

  18.VODORAVNO: USPRAVNO:

  1 2

  19

  17

  19

  Re{i ukr{tenicu:

 • KA BAV [A NA RA ZA DI

  1 624 491 490 660 151 195

  Ako ta~no re{i{ zadatke, sazna}e{ kakva je matematika.

  Proizvod brojeva 302 i 3 smawi 6 puta.

  Ra~un:

  Od broja koji na mestu stotina, desetica i jedinica ima cifru 8

  oduzmi polovinu sledbenika broja 527.

  Ra~un:

  Koli~nik brojeva 196 i najmaweg parnog broja uve}aj

  za proizvod istih brojeva.

  Ra~un:

  9

  re{ewe slovo

  19.

  A B

  L

  R

  T

  V G D \ E

  @ Z I J K

  Q M N

  W O P

  S

  ]

 • 10

  Brojevi prve hiqade

  PRIRODNI BROJEVI

  1. Popuni tabelu:

  2. Upi{i brojeve koji nedostaju.

  5. Uo~i pravilo i dopuni nizove.

  4. Napi{i broj koji jeza 100 ve}i.

  3. Upi{i brojeve koji nedostajubroje}i po 10.

  369 3 S 6 D 9 J 3 . 100 + 6 . 10 + 9 . 1 trista {ezdeset devet

  724

  4 S 9 D 6 J

  5 . 100 + 8 . 10 + 2 . 1

  devetsto trideset jedan

  648

  8 S 3 J

  petsto pedeset

  463,

  998,

  ,

  ,

  ,

  ,

  999,

  350,

  500,

  679,

  465

  501

  400

  350

  691

  900

  326 328

  525 520

  485 488

  909 808

  a)

  b)

  v)

  g)

  240

  250

  608

  598

 • 11

  7.

  8.

  6. Pore|aj brojeve 562, 526, 652, 56, 265, 256 po veli~ini, od najmaweg do najve}eg.

  Upi{i odgovaraju}e brojeve kao {to je zapo~eto.

  9. Napi{i sve trocifrene brojeve kojise mogu zapisati ciframa 2, 4 i 7,koriste}i svaku cifru samo jednom.

  ......................., ......................., .......................,

  ......................., ......................., .......................

  10. Napi{i sve trocifrene brojeve koji se mogu zapisati samo pomo}u cifara3 i 8.

  ......................., ......................., .......................,

  ......................., ......................., .......................

  713

  710 720 730 740 750 760 770

  S D J S D J

  a) Napi{i broj koji je prikazan na crte`u. b) Prika`i na crte`u date brojeve.

  456 638

  S D J

 • 12

  Pisawe, ~itawe i upore|ivawe hiqada

  Brojevi do de