z a k lj u Č a k - ?· sara hvo sarajcn t), mari 201 (>. godine. uvodni dio kantonalna ja\ na...

Download Z A K LJ U Č A K - ?· SARA HVO SarajcN t), mari 201 (>. godine. UVODNI DIO Kantonalna ja\ na ustanova…

Post on 28-Apr-2019

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine

Bosnia and Herzegovina Federation of Bosnia and Herzegovina

KANTON SARAJEVO Vlada

CANTON SARAJEVO Government

Broj: 02-05-17436-11/16 Sarajevo, 12.05.2016. godine Na osnovu lana 26. i 28. stav 4. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo (Slubene novine Kantona Sarajevo, broj: 36/14 - Novi preieni tekst i 37/14 Ispravka), i lana 27. Zakona o ustanovama ("Slubeni list RBiH", br. 6/92, 8/93 i 13/94), Vlada Kantona Sarajevo na 42. sjednici odranoj 12.05.2016. godine, donijela je sljedei

Z A K LJ U A K

1. Prihvata se Izvjetaj o poslovanju KJU Porodino savjetovalite za 2015. godinu

(Izvjetaj o radu sa Izvjetajem o finansijskom poslovanju za 2015. godinu) sa prilozima.

2. Izvjetaj iz take 1. ovog Zakljuka dostavlja se Skuptini Kantona Sarajevo, na

razmatranje i usvajanje.

P R E M I J E R Elmedin Konakovi Dostaviti: 1. Predsjedavajua Skuptine Kantona Sarajevo 2. Skuptina Kantona Sarajevo 3. Premijer Kantona Sarajevo 4. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, 5. KJU "Porodino savjetovalite", (putem Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo) 6. Evidencija 7. A r h i v a

web: http://vlada.ks.gov.ba e-mail: vlada@vlada.ks.gov.ba

Tel: + 387 (0) 33 562-068, 562-070 Fax: + 387 (0) 33 562-211

Sarajevo, Reisa Demaludina auevia 1

Bosna i HercegovinaFederacija Bosne i Hercegovine

Bosnia and HerzegovinaFederation of Bosnia and Herzegovina

KANTON SARAJEVOSluba za skuptinske poslove

CANTON SARAJEVOServices of Assemblys Affairs

Na osnovu lana 120. Poslovnika Skuptine Kantona Sarajevo ("Slubene novine KantonaSarajevo", broj: 41/12 - Drugi novi preieni tekst, 15/13, 47/13) i lana 27. Zakona o ustanovama("Slubeni list RBiH", br. 6/92, 8/93 i 13/94), Skuptina Kantona Sarajevo, na sjednici odranojdana ______ 2016. godine, povodom razmatranja Izvjetaja o poslovanju KJU "Porodino savjeto-valite" za 2015. godinu (Izvjetaj o radu sa Izvjetajem o finansijskom poslovanju za 2015. godi-nu) sa prilozima, donijela je slijedei

Z A K L J U A K

Usvaja se Izvjetaj o poslovanju KJU "Porodino savjetovalite" za 2015. godinu (Izvjetajo radu sa Izvjetajem o finansijskom poslovanju za 2015. godinu) sa prilozima.

Broj:

Sarajevo,

PREDSJEDATELJICASKUPTINE KANTONA SARAJEVO

Prof. Ana Babi

http://skupstina.ks.gov.bae-mail: skupstina@skupstina.ks.gov.ba

Tel: + 387 (0) 33 562-055, Fax: + 387 (0) 33 562-210Sarajevo, Reisa Demaludina auevia 1

BOSNA 1 HERCEGOVINA 1 EDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

KANTON SARAJEVOKiinloriitlna javna ustanova Porodino savjetovalite

IZVJETAJ O POSLOVANJU (Izvjetaj o radu sa Izvjetajem o rinansijskoni poslovanju)

KJLi PORODINO SAVJETOVALITE *ZA 2015. GODINU

KJMTONALNAJAVNA USTANOVA

(ORODICNOSAVjnOVAtlJn SARA HVO

SarajcN t), mari 201 (>. godine

UVODNI DIO

Kantonalna ja\ na ustanova ,.Porodino savjetovalite" je, u periodu od 01.01. do 31.1-2.2015. godine, svje djelovanje obiljeila nizom razliitih aktivnosti, kako onih koje su planirane godinjim Programom rada, tako i mnogim vanrednim aktivnostima realiziranim u skladu sa vaeim zakonskim i podzakonskirn propisima i svojim djelokrugom rada.

Savjelodavno-terapeutske poslove obavljali su strunjaci rasporeeni u Odjeljenju za savjetodavno- terapeutski rad, primjenjujuei sistemski nain razumijevanja funkcioniranja porodinog sistema te tehnike sistemske porodine terapije i komplementarne tehnike drugih terapijskih kola, a potujui etike principe u ovoj oblasti (princip povjerljivosti podataka vezanih /i\ korisnika i sadraj tretmaiia, te princip dobrovoljnosti za ukljuivanje u tretman). Ove usluge su pruene svim osobama koje su imale potekoe i probleme na planu individualnog funkcioniranja ili u odnosu sa drugima, a koje su motivirane da postignu promjene kroz savjetodavno-terapcutski tretman.

Nadalje, poslovi primame prev encije pored dosadanjih kontinuiranih godinjih projekata, u ovoj godini imaju odreene inovacije koje su idejno postavljene Programom rada Ustanove za 2015. godinu. Radi se o novim projektima: ,,Porodino u Vaoj koli i ..Mladi u svijetu rada". Ciljna grupa projekta Porodino u Vaoj koli" su uenici, nastavnici i roditelji o.snovnih kola Kantona Sarajevo, a isti je realiziran kroz predavanja za nastavnike i roditelje, radionice za uenike te .savjetodaviio-terapeut.ske usluge koje su pruili strunjaci Ustanove roditeljima, uenicima i nastavnicima u odgojno-obrazovnom sistemu u t>blasti njihovog mentalnog zdravlja. Cilj projekta Mladi u svijelu rada" bio je pruili psihosocijalnu podrku mladima u razv'oju vlastitih potencijala s ciljem lake zapoljivosti i razvoja budue karijere.Svi realizirani pr>slovi u segmentu primarne i sekundarne prevencije, kao i promotivno-propagandni. norinativno-pravni te ostali poslovi detaljno su opisani po propisanim tematskim cjelinama u nastavku ovog Izvjetaja.

11 NORMATIVNI DIO

2.1. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Kantonalne javne ustanove Porodino savjetovalite

Na prijedh'ig direktora Ustanove, a u skladu sa obavezom usklaivanja Pravilnika o radu Kantonalne javne ustanove Porodino savjetovalite sa Zakonom o plaama i naknadama u javnim ustanovama iz oblasti socijalne zatite u Kantonu Sarajevo (..Slubene novine Kantona Sarajevo", broj 17/15). Upravni odbor je, nakon prethodne konsultacije Sindikalne podrunice Ustanove, dana 08.06.201 5, godine, donio Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Kantonalne javne ustanove "Porodino savjetovalite.Resonu) minislarstv4> dalo je saglasiiosl na ovaj akt Odlukom b)4)j 13-05-17577 15 od 20.10.2015. u od i ne.

2.2. Pravilnik o izmjenama i (iopiinama Pravilnika o unutranjoj organizaciji i .sistematizaciji |)o.slo^ a KJU Porodino savjetovalite

Akt Je donesen zbog potrebe u.saglaavanja njegovog teksta u segmentu injeta propisanih za obavljanje poslova i zadataka radnog mjesta strunog suradnika i vi.cg strunog saradnika u Odjeljenju za razvojno-istraivake poslove i socijalne inovacije. Pravilnik je dostavljen na prethodnu konsultaciju Sindikalnoj podrunici Ustanove.Fdino savjelovali.te".

TEMATSKI DIO

3.1. IZVJES I AJI, PROGRAMI, PLANOVI

3.1.1. Izvjetaj o poslovanju KJU Porodino .savjetovalile za 2014, godinu

izvjetaj o poslovattjii KJU ..Porodino savjetovalite" / 2014. godinu tibuhvata Izvjetaj o radu sa Izv jetajem t) tlnansijskom poslovanju Ustanove. Prilozi ovog dokumenta ine:

- Izv jetaj o radu direktora K.Il' Pttrodino sav jetovalite" za period 01.01 .-24.04.2014:- I/vjetai u radu direktora KJU Porodino sav jelov alitc za period 25.04.-3 1.12.2014:- Izvjeiaj o radu Upravnog odbora K.IU Porodino sa\jcl

lz\ jclaji su obulnalali detaljan prikaz, svih aktiN iiosti Ustanoxc realiziranih u periodu oklobai-decembar 2014. jamiar-marl 2015. godine, april-jiini 2015. godine i juli-seplembar 2015. godine.

3.1.3. 1/ jelaji o izvrenju Budeta KJU Porodino savjetovalite^

I/. segmenta bnansijskog poslo\'ania. odnosno utroka odobrenih budetskih sredstava za 2015. godinu. L!pra\ni odbor je redovno razmatrao periodine iz\jctaje o izvrenju Budeta Ustanove, te je na s\4>jim sjednicama us\4)jio :

- Izvjeiaj o izvrenju Budeta KJU Porodino savjetovalite" za period januar-decembar 2014. godine;

- Izvjetaj o izvrenju Budeta KJU ..Porodino savjetovalite" za period januar-mari 2015. godine;

- Izvjetaj o izvrenju Budeta KJU ..Porodino savjctovali.tc" za period januar-juni 2015. godine;- Izvjetaj o izvrenju Budeta KJU Porodino savjetovalite^ za period januar-seplembar 2015.

godine.

Svi izvjetaji prethodno, prije razmatranja na .sjednici Upravnog odbora, razmatrani su i prihvaeni od strane Nadzornog odbora LKlanove.

3.1.4. Program rada KJU Porodino .savjctovalile za 2016. godinu

Dana 16.0^k2015. godine Upravni odbor Ustanove utvrdio je Nacrt programa rada KJU ..Porodino savjetovalite" za 2016. godinu.Program rada KJU ..Porodino savjetovalite" za 2016. godinu utv'rden je dana 23.10.2015. godine i isti je prihvaen od sirane Vlade Kantona Sarajevo Zakljukom broj 02-05-31 (>00-3/15 od 10.12,2015. godine.Skuptina Kantona Sarajev o dala je saglasnost na Program rada ..Porodino savjet(>v alite" za 2016. godinu na .sjednici v>dranoj dana 21.12.2015. godine.

3.1.5. Finansijski plan KJU Porodino savjetovalite** za 2015, godinu

U skladu sa usvojenim Budetom Kantona Sarajev o za 2015. godinu. Ustanova je donijela u mjesecu aprilu 2015. godine Finansijski plan KJU ..Porodino savjetovalite" za 2015. godinu.

Nakon usvojenog rebalansa Budeta Kantona Sarajevo / 2015. godinu. Upravni odbor Ustanove je dana 0^411.2015. godine donio Finajisijski plan KJU ..Porodino sav'jelovaiite" za 2015. godinu, usklaen sa rebalansom Buzeta,

3.1.6. Planiranje jav nih nabavki

Privremeni Plan nabavki Ustanove / period 01.01 .-31.03.2015. godine, donesen je u skladu sa ()dlukom i> privremenom rinansiranju potreba Kanionti Sarajevo za period 01.01 .-3 1.03.201 5. godine (..Slubene nov ine Kantona Sarajevo", broj 53 14).I Iprav ni odbt>r je donio Plan nabav ki KJl' ..Porodino sav jelov ali.ie" za 201 .>. godiiui nakon donoenja 1 inansijskog plaiui za 2015. godinu.

u mjesecu decembru izvjlajnc eodine. a u skladu sa usvojenom Nacrtom budeta Kantona Sarajeu) / 2016. godinu, donesen je Plan nabavki INtanove za 2016. godinu, nakon ega su pokjcnule pr\c procedure u postup