yönetİcİ hemŞİrelerİn koçluk becerİlerİ ve öz-etkİlİlİk ... · pdf...

Click here to load reader

Post on 12-Aug-2020

1 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • TÜRKİYE CUMHURİYETİ

  MARMARA ÜNİVERSİTESİ

  SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

  YÖNETİCİ HEMŞİRELERİN KOÇLUK

  BECERİLERİ VE ÖZ-ETKİLİLİK-YETERLİLİK ALGILAMALARI

  ESRA UĞUR

  DOKTORA TEZİ

  HEMŞİRELİK ESASLARI ANABİLİM DALI

  DANIŞMAN

  Prof. Dr. Necmiye Sabuncu

  İSTANBUL-2010

  1 388

 •  

 • ii

  I. BEYAN

  Bu tez çalışmasının kendi çalışmam olduğunu, tezin planlanmasından yazımına

  kadar bütün aşamalarda etik dışı davranışımın olmadığını, bu tezdeki bütün bilgileri

  akademik ve etik kurallar içinde elde ettiğimi, bu tez çalışmasıyla elde edilmeyen

  bütün bilgi ve yorumlara kaynak gösterdiğimi ve bu kaynakları da kaynaklar listesine

  aldığımı, yine bu tezin çalışılması ve yazımı sırasında patent ve telif haklarını ihlal

  edici bir davranışımın olmadığı beyan ederim.

  Esra UĞUR

  27.09.2010

 • iii

  II. TEŞEKKÜR

  Tez çalışmam süresince bana her zaman büyük bir ilgi ve hoşgörü ile destek

  olan, bilgi ve deneyimleri ile çalışamama ışık tutan danışmanım Sayın Prof. Dr.

  Necmiye Sabuncu’ya, Doktora eğitimim boyunca her konuda rehber aldığım anabilim dalı başkanımız

  Sayın Prof. Dr. Şule Ecevit Alpar’a ve Sayın Yard. Doç.Dr. Ükke Karabacak’a, Değerli zamanlarını ayırıp çalışmama bilgi ve görüşleri ile destek olan tüm

  öğretim üyelerine ve uzmanlara,

  Anlayışı, desteği ve rehberliği ile daima yanımda olan Hemşirelik Hizmetleri

  Direktörüm Sayın Uzm. Hem. Elif Akbal’a, Bana olan inancı, her konudaki desteği ve verdiği cesaret ile en sıkıntılı

  zamanlarımda daha iyisini başarma azmi oluşturan değerli eşim Op.Dr. Murat

  Uğur’a,

  Bizleri yetiştiren, hayatımızı kolaylaştıran ve her zaman yanımızda olan

  ailelerimize Saadet ve Zeki Keser, Zübeyde ve Coşgun Uğur’a;

  Minicik bedeni ancak kocaman yüreği ve sezgileri ile bana doğduğundan beri

  anlayış gösteren biricik kızım Ceylin’ime sonsuz teşekkür ederim.

  Esra UĞUR

 • iv

  III. İÇİNDEKİLER

  1. ÖZET 1

  2. SUMMARY 2

  3. GİRİŞ ve AMAÇ 3

  4. GENEL BİLGİLER 6

  4.1. Koçluk 7

  4.1.1. Koçluk Tanımları 7

  4.1.2. Koçluğun Amaçları 8

  4.1.3. Koçluğun Yarar Sağlamadığı Durumlar 9

  4.1.4. Koçluk Türleri 10

  4.1.5. Koçluk Süreci 17

  4.1.6. Koçların Yetkinlikleri 20

  4.2. Öz-Etkililik-Yeterlilik 23

  4.2.1. Öz-Etkililik-Yeterliliğin Önemi 24

  4.2.2. Öz-Etkililik-Yeterlilik Algısının Oluşumu 25

  4.2.3. Çalışanların Öz-Etkililik-Yeterlilik Algısının Geliştirilmesi 26

  5. GEREÇ ve YÖNTEM 28

  5.1. Araştırmanın Şekli 28

  5.2. Araştırmanın Yapıldığı Yer ve Zaman 28

  5.3. Araştırmanın Evren ve Örneklemi 36

  5.3.1. Araştırmaya Dahil Edilme Krtiterleri 37

  5.3.2. Araştırmadan Dışlanma Kriterleri 37

  5.4. Veri Toplama Araçları 39

  5.5. Koçluk Ölçeği’nin Geçerlilik Güvenilirlik Çalışmasının Yapılması 42

  5.6. Araştırmanın Etik Yönü 44

  5.7. Verilerin Toplanması 45

  5.8. Verilerin Değerlendirilmesi 45

  5.9 Araştırmanın Sınırlılıkları 46

  6. BULGULAR 47

  6.1. Koçluk Ölçeği’nin Geçerlilik ve Güvenilirliğine İlişkin Bulgular 47

  6.2. Yönetici Hemşirelein Tanıtıcı Özelliklerine İlişkin Bulgular 57

 • v

  III. İÇİNDEKİLER (Devam) 6.3. Yönetici Hemşirelerin Tanıtıcı Özelliklerinin Koçluk Becerileri ve Öz-

  Etkililik-Yeterlilik Algılamaları ile Olan İlişkisine İlişkin Bulgular 59

  7. TARTIŞMA ve SONUÇ 70

  7.1. Koçluk Ölçeği’nin Geçerlilik ve Güvenilirliğine İlişkin Bulguların

  Tartışılması 70

  7.2. Yönetici Hemşirelerin Demografik Özelliklerine Göre Koçluk

  Becerileri ve Öz-Etkililik-Yeterlilik Algılamalarına İlişkin Bulguların

  Tartışılması 81

  7.3. Yönetici Hemşirelerin Koçluk Becerileri ve Öz-Etkililik-Yeterlilik

  Algılamaları Arasındaki İlişkiye Dair Bulguların Tartışılması 91

  8. KAYNAKLAR 94

  9. EKLER 100

  10. ÖZGEÇMİŞ 124

 • vi

  IV. TABLOLAR LİSTESİ Tablo 1. Çalışan Geliştirmede Bir Yöntem Olarak Koçluğun Avantaj ve

  Dezavantajları

  Tablo 2. Araştırma Yapılan Hastanelerde Görev Yapan ve Araştırma Kapsamına

  Alınan Yönetici Hemşire Sayıları

  Tablo 3. Koçluk Ölçeği’nin Geçerlilik Yöntemleri Ve Uygulanan İstatistiksel

  Analizler

  Tablo 4. Koçluk Ölçeği’nin Güvenilirlik Yöntemleri ve Uygulanan İstatistiksel

  Analizler

  Tablo 5. Koçluk Ölçeği Uzman Görüşleri İçin Kendall Uyuşum Katsayısı Test

  Sonuçları

  Tablo 6. Koçluk Ölçeği İçin Kaiser-Meyer-Olkin Örneklem Yeterliliği ve Bartlett

  Küresellik Test Sonuçları

  Tablo 7. Koçluk Ölçeği’nin Faktör Analizi Sonuçları ve Varimaks Rotasyonu

  Sonrası Çıkan Örüntüleri

  Tablo 8. Koçluk Ölçeği’nin Faktör Yapısı, Özdeğerleri ve Algıladıkları Varyans

  Değerleri

  Tablo 9. Koçluk Becerileri İle Öz- Etkililik- Yeterlilik Algısı Arasındaki Korelasyon

  Katsayıları

  Tablo 10. Koçluk Ölçeği’nin Madde İstatistik Sonuçları

  Tablo 11. Koçluk Ölçeği’nin Madde-Toplam Puan Korelasyonları

  Tablo 12. Koçluk Ölçeği ve Alt Boyutlarının Madde Sayısı, Ortalama, Standart

  Sapma, Cronbach’s Alpha Değerleri

  Tablo 13. Koçluk Ölçeği’nin Her bir Maddesi İçin Test- Tekrar Test Korelasyonları

  Tablo 14. Koçluk Ölçeği ve Alt Boyutlarının Test-Tekrar Test Korelasyonları ve

  Cronbach’s Alpha Katsayıları

  Tablo 15. Yönetici Hemşirelerin Yaş, Mesleki Deneyim ve Yöneticilik Deneyimleri

  Tablo 16. Yönetici Hemşirelerin Eğitim Durumu, Görevi, Yöneticilik ve Koçluk

  Eğitimi Alma Durumları

 • vii

  IV. TABLOLAR LİSTESİ (Devam)

  Tablo 17. Yönetici Hemşirelerin Çalıştıkları Kurumlarda Yürütülmekte Olan

  Performans Geliştirme Faaliyetleri ve Koçluk Uygulamaları

  Tablo 18. Yönetici Hemşirelerin Yaş Ortalamalarına Göre Koçluk Ölçeği ve Alt

  Boyutlarından Aldıkları Puanlar

  Tablo 19. Yönetici Hemşirelerin Mesleki ve Yöneticilik Deneyimleri, Kendilerine

  Bağlı Hemşire Sayısı ile Koçluk Ölçeği ve Alt Boyutlarından Aldıkları Puanlar

  Arasındaki İlişki

  Tablo 20. Yönetici Hemşirelerin Eğitim Durumlarına Göre Koçluk Ölçeği ve Alt

  Boyutlarından Aldıkları Puanlara İlişkin Bulgular

  Tablo 21. Yönetici Hemşirelerin Görev Yaptıkları Yönetim Basamağına Göre

  Koçluk Ölçeği ve Alt Boyutlarından Aldıkları Puanlara İlişkin Bulgular

  Tablo 22. Yönetici Hemşirelerin Yöneticilik/ Liderlik Eğitimi Alma Durumlarına

  Göre Koçluk Ölçeği ve Alt Boyutlarından Aldıkları Puanlara İlişkin Bulgular

  Tablo 23. Yönetici Hemşirelerin Koçluk Eğitimi Alma Durumlarına Göre Koçluk

  Ölçeği ve Alt Boyutlarından Aldıkları Puanlara İlişkin Bulgular

 • 1

  1. ÖZET Yirmi birinci yüzyılın başarılı liderlerinin; bireysel ve mesleki performansı artıracak

  ve geliştirecek beceriye ve uzmanlığa sahip olması beklenmektedir. Son zamanlarda

  performansı geliştirmek amaçlı liderlik becerileri arasında sık tartışılanı “koçluk”

  becerisidir. Araştırma, Koçluk Ölçeği’ni hemşirelik literatürüne kazandırmak

  amacıyla geçerlilik ve güvenilirlik çalışmasının yapılması ve ardından örneklem

  grubunun tanıtıcı özellikleri ile öz-etkililik-yeterlilik algılamaları yönünden

  incelenmesi amacıyla tanımlayıcı ve metodolojik olarak planlandı. Araştırmanın

  örneklemini İstanbul il sınırları içerisinde hizmet veren ve JCI akreditasyon

  belgesine sahip 16 hastanede görev yapan, 213 yönetici hemşire oluşturdu. Veriler

  Hemşire Tanıtım Formu, Koçluk Ölçeği ve Öz-Etkililik Yeterlilik ölçeği ile toplandı.

  Araştırmadan elde edilen bulgular NCSS 2007 paket istatistik programında

  değerlendirildi. Yönetici hemşirelerin demografik özelliklerine yönelik verilerin

  dağılımı ve karşılaştırılması için frekans, yüzdelik (%), ortalama, standart sapma

  (SS), ki-kare (x2), minimum ve maksimum değerler; iki grup ortalamalarını

  karşılaştırmak için t- testi; ikiden fazla grup ortalamalarını karşılaştırmak için tek

  yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanıldı. p değeri .05’den küçük değerler anlamlı

  olarak kabul edildi. Koçluk Ölçeği’nin Türk toplumuna uygu