yil - simavinsesigazetesi.com°m... · 22 ekÝm 2018 simav , ýn sesi s ayf 3 vücudumuzun...

of 8/8
GÜNLÜK SÝYASÝ AKTÜEL GAZETE YIL : 20 SAYI 4112 22 EKÝM 2018 PAZARTESÝ FÝYATI : 50 Krþ. (KDV Dahil) www.simavinsesigazetesi.com Mustafa Kemal ATATÜRK Ulusal egemenlik öyle bir nurdur ki, onun karþýsýnda zincirler erir, taç ve tahtlar yanar, mahvolur. SÝMAV CUMHURÝYET YARENÝNDEN ÞEREF KOLEJÝNE ZÝYARET Simav Cumhuriyet Yareni yöneticileri, 2018-2019 eðitim ve öðretim döneminde Simav'ýn eðitim dünyasýna özel eðitim ve öðretim kurumu olarak katýlan Þeref Koleji'ne ziyarette bulunarak baþarý diledi. Cumhuriyet Yareni eski yöneticilerinden Hüseyin Cihan'ýn okul müdürü, yine Cumhuriyet Yareni üyelerinden Ýsmet Kazcýoðlu'nun da kurucu olduðu Þeref Kolejinde Cihan ve Kazcýoðlu tarafýndan karþýlanan Cumhuriyet Yareni Büyük Yarenbaþý Süleyman Koçak, Devamý sayfa 2’de Hüseyin Cihan Süleyman Koçak Ýsmet Kazcýoðlu AV BEREKETi Simav'da av sezonunun açýlmasýyla avcýlar haftanýn Çarþamba, Cumartesi ve Pazar günleri Tarým ve Orman Bölge Müdürlüðü sýnýrlarý içinde gösterilen avlaklardan tüfek sesleri eksik olmuyor. Av sezonunun 13 Ekim Cumartesi günü açýlmasýyla keklik, tavþan, helvacý ve ördek avlarýnýn hýz kazandýðý öðrenilirken, yapýlan denetimlerde her avcýnýn günlük limitler dahilinde av yaptýðý öðrenildi. Jandarma ekiplerinin avlaklarýn bulunduðu yerlerde denetimleri sýklaþtýrdýðý, limitlerin yaný sýra her avcýda tüfek ruhsatý baþta olmak üzere diðer avlanma belgelerinin denetiminin yapýldýðýný gazetemize anlatan Simav Avcýlýk, Atýcýlýk ve Ýhtisas Kulübü Baþkaný Devamý 2’de Bayram Yýlmaz Simav Belediyesi ile Simav Muhtarlar Derneði'nin organize ettiði 19 Ekim Muhtarlar Günü buluþmasýna; Simav köy ve beldelerinde görev yapan 116 muhtar ile Kaymakam Türker Çaðatay Halim, Belediye Baþkaný Süleyman Özkan ve ilçedeki resmi dairelerin, kamu yararýna görev yapan sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileriyle AK Parti Ýlçe Baþkaný Av. Adil Biçer, CHP Ýlçe Baþkaný Hasan Koç ve beldelerin belediye baþkanlarý katýldý. Simav Muhtarlar Derneði Baþkaný Hidayet Þahin'in dernek yöneticileriyle birlikte Hükümet Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 13 Aðustos 2016'da Cumhurbaþkanlýðý Külliyesinde gerçekleþtirdiði Muhtarlar Buluþmasýnda gündeme getirdiði ve daha sonra resmileþen 19 Ekim Muhtarlar Günü'nün üçüncüsü Simav'da da kutlandý. SÝMAV'IN MUHTARLARI GÜNÜNÜ KUTLADI Konaðý Tören Alanýndaki Atatürk Anýtýna saygý duruþunda bulunup çelenk sunmasýyla baþlayan Simav'daki 19 Ekim Muhtarlar Günü, Eynal Kaplýcalarý Gazinosundaki toplu kahvaltýyla devam etti. Muhtarlar Günü kutlamasýnýn açýlýþ ve teþekkür konuþmasýný önceki yýllarda olduðu gibi yine Simav Muhtarlar Derneði Baþkaný Hidayet Þahin yaptý.19 Ekim Muhtarlar Gününün tüm muhtarlar için ayrý bir önem ve deðeri bulunduðunu ifade eden Þahin, “Çünkü önümüzde bir yerel seçim var. Bu seçim sonrasýnda temennimiz burada bulunan Devamý sayfa 7’de Hidayet Þahin

Post on 27-Oct-2018

215 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • GNLK SYAS AKTEL GAZETE

  YIL : 20 SAYI 4112 22 EKM 2018 PAZARTES FYATI : 50 Kr. (KDV Dahil) www.simavinsesigazetesi.com

  Mustafa Kemal ATATRK

  Ulusal egemenlik

  yle bir nurdur ki,

  onun karsnda

  zincirler erir,

  ta ve tahtlar

  yanar,

  mahvolur.

  SMAV CUMHURYET YARENNDEN

  EREF KOLEJNE ZYARETSimav Cumhuriyet Yareni yneticileri, 2018-2019 eitim ve retim dneminde Simav'n eitim dnyasna zel eitim ve retim kurumu olarak katlan eref Koleji'ne ziyarette bulunarak baar diledi.

  Cumhuriyet Yareni eski yneticilerinden Hseyin Cihan'n okul mdr, yine Cumhuriyet Yareni yelerinden smet Kazcolu'nun da kurucu olduu eref Kolejinde Cihan ve Kazcolu tarafndan karlanan Cumhuriyet Yareni Byk Yarenba Sleyman Koak, Devam sayfa 2de

  HseyinCihan

  SleymanKoak

  smetKazcolu

  AV BEREKETiSimav'da av sezonunun almasyla avclar haftann aramba, Cumartesi ve Pazar gnleri Tarm ve Orman Blge Mdrl snrlar iinde gsterilen avlaklardan tfek sesleri eksik olmuyor.Av sezonunun 13 Ekim Cumartesi gn almasyla keklik, tavan, helvac ve rdek avlarnn hz kazand renilirken, yaplan denetimlerde her avcnn gnlk limitler dahilinde av yapt renildi. Jandarma ekiplerinin avlaklarn bulunduu yerlerde denetimleri sklatrd, limitlerin yan sra her avcda tfek ruhsat bata olmak zere dier avlanma belgelerinin denetiminin yapldn gazetemize anlatan Simav Avclk, Atclk ve htisasKulb Bakan Devam 2de

  BayramYlmaz

  Simav Belediyesi ile Simav Muhtarlar Dernei'nin organize ettii 19 Ekim Muhtarlar Gn bulumasna; Simav ky ve beldelerinde grev yapan 116 muhtar ile Kaymakam Trker aatay Halim, Belediye Bakan Sleyman zkan ve iledeki resmi dairelerin, kamu yararna grev yapan sivil toplum kurulularnn temsilcileriyle AK Parti le Bakan Av. Adil Bier, CHP le Bakan Hasan Ko ve beldelerin belediye bakanlar katld.Simav Muhtarlar Dernei Bakan Hidayet ahin'in dernek yneticileriyle birlikte Hkmet

  Cumhurbakan

  Recep Tayyip

  Erdoan'n 13

  Austos 2016'da

  Cumhurbakanl

  Klliyesinde

  gerekletirdii

  Muhtarlar

  Bulumasnda

  gndeme getirdii

  ve daha sonra

  resmileen 19 Ekim

  Muhtarlar Gn'nn

  ncs Simav'da

  da kutland.

  SMAV'IN MUHTARLARI GNN KUTLADI

  Kona Tren Alanndaki Atatrk Antna sayg duruunda bulunup elenk sunmasyla balayan Simav'daki 19 Ekim Muhtarlar Gn, Eynal Kaplcalar Gazinosundaki toplu kahvaltyla devam etti.Muhtarlar Gn kutlamasnn al ve teekkr konumasn nceki yllarda olduu gibi yine Simav Muhtarlar Dernei Bakan Hidayet ahin yapt.19 Ekim Muhtarlar Gnnn tm muhtarlar iin ayr bir nem ve deeri bulunduunu ifade eden ahin, nk nmzde bir yerel seim var. Bu seim sonrasnda temennimiz burada bulunan Devam sayfa 7de

  Hidayet ahin

 • Simav n Sesi,

  22 EKM 2018 Sayfa 2

  SAHB :SORUMLU :YAZI LER MDR

  MUHABRLER:SAYFA EDTR:

  HABER WEB EDTR: Kemal YALIN - STHBARAT EF: erif EREL

  BASKI :MERKEZ:

  Mehmet Adil TURGUTZekeriya TRKELerif EREL - Kemal YALINsmail YALIN 30 Austos Cad. No. 5 - SMAV MAT OFSET TESSLER 30 Austos Cad. No. 5 Tel. 513 54 22 - SMAV

  Gazetemizde yaynlanan tm yazlarn yasal sorumluluu yazarna aittir. Gazetemize gnderilen yada bizzat verilen yaz ve resimlerin

  yaynlanmas ve geriye iade edilmesi zorunluluu yoktur.

  LAN TARFES

  zel Ylanlar ve Reklamlar Pazarly?a TabidirFiyatlara KDV Dahil De?ildir.

  YURT : 240 TL (Yllk) - SMAV : 20 TL (Aylk-Adrese Teslim)

  YURT DII : 60 Euro (Yllk)

  ZRAAT BANKASI SMAV B. -H.NO:

  Simav n Sesi, Kurulu:21 Eyll 1999Kurucusu:Kamil Mutu

  (27 Ekim 1961)

  Dernek Kongre : 300 TLResmi lan (Cm) : 12.50 TLA.. Gen. Kurul/sonu : Pazarla tabiKoop. Oda kongre : 350 TLZayi : 25 TL

  TR.860001000180319993575001

  *YEREL SREL YAYINDIR*

  [email protected]

  nemli gn, hafta ve konularla ilgili olarak gazetemize ke yazs gnderen ke yazarlarmz cret almadan yazlarn yazmaktadr.

  www.simavinsesigazetesi.com

  SMAV CUMHURYET YARENNDEN

  EREF KOLEJNE ZYARET Cumhuriyet Yareninin Ke htiyar Mehmet Erdimen, Kk Yarenba Ali Diner, Muhasip Kerem Diner ve temsilci yaren yeleri, okul mdr Cihan ve kurucu Kazcolu'na baar dileinde bulunarak seramik Atatrk portresi hediye ettiler.Daha sonra okuldaki birimleri gezen, Cihan ve Kazcolu'ndan okul ile ilgili bilgi alan Cumhuriyet Yareni yeleri, gnn ansna okul logosu nnde toplu fotoraf ekiminin ardndan eref Kolejinden ayrldlar.

  Haber: Kemal Yaln

  Sayfa 1den devam

  Alaattin Derdibelirsiz, Limitleri aan ve belgesiz avlanan her kii, hem av hayvanlarnn remesi ve oalmas hem de bu sporu kurallara uygun yapanlarn hakkn gasbetmesi asndan dikkat ekici. Bu adan gvenlik glerinin denetimlerini yerinde ve yararl buluyoruz dedi.Simav'n tannm av tutkunlarndan Bayram Ylmaz ise bldrcndan sonra keklik, helvac ve rdek av yan sra blgede tavan avnn da avclar asndan nemli olduuna dikkat ekti. Kn bol kar yadnda tavann daha da bollamasn umduklarn belirten Ylmaz, Bu yl ki av sezonunun verimli balamas bizleri sevindirdi. Srdrlebilir avclk iin yasal avlanma ve belirlenen av limitlerine uymak duyarl avclar iin byk nem tayor. Bu nedenle av ve yaban yaamnn devam iin avlanma etii ve kurallarna uymayan, zamansz ve ar miktarda avlanan, projektr ve benzeri aletler kullanarak gece av yapanlar hakknda yasal ilem yaplaca bilinmelidir. Avc dostlarm bilinli av yapmaya davet ediyorum ifadesinde bulundu.

  AV BEREKETi

  Sayfa 1den devam

  Haber: erif Erel

  SZ SAYISI 3 MLYON

  531 BN KYE ULATI

  Temmuz ay bu rakamn 2017 ylnn kt saptand. dnemine gre 0,9 itibaryla Trkiye ayn oranna gre 88 stihdam edilenlerin azalarak yzde 34,3 genelindeki 15 ve daha bin kii artarak 3 milyon yzde 19,7'si de tarm, seviyesinde gerekleti.yukar yatakilerde 531 kiiye ulat yzde19,5'i sanayi, PRNet ve Ajans Press'in isizlik oran yzde 10,8 grld. Gen nfusta yzde 6,9'u inaat, gerekletirdii medya seviyesinde ise (15 ila 24) isizlik yzde 53,9'u ise hizmet incelemesinde konuyla gerekleirken, bu oran yzde 1,2 puanlk sektrnde yer ald alakal yazl basna orann 2017 ylnn ayn azal gsterirken, 15 ila tespit edildi. gcne yansyan haber adetleri ayna gre 88 bin kii 64 ya arasndaki katlma oran da ayn belli oldu.2018 ylnda artt grld. grupta 0,1 puan art ekilde art yazl basna 56 bin 395 PRNet'in Trkiye gsterdii saptand. gsterirken, 2017 ylnn haber k tespit statistik Kurumu STHDAM ARTTI ayn ayna gre 596 bin edilirken, 2017 ylnda (TK) verilerinden ve 2018 yl Temmuz ay ykselerek toplamda 32 bu rakam 48 bin 854 medya yansmalarndan itibaryla istihdam oran milyon 796 kiinin oldu. Medyaya yansyan derledii bilgilere gre, 0,2 puan artarken, katld belirlendi. Sz haber balklar Temmuz ay itibaryla yzde 48,2 seviyesine konusu dnemde incelendiinde, isizliin Trkiye genelindeki 15 ulat grld. herhangi bir sosyal en ok gen nfusla ve daha yukar Bylelikle, 2017 ylnn gvenlik kuruluuna beraber haber olduu yatakilerde isizlik ayn dnemine oranla bal olmadan dikkat eken ayrntlar oran 10,8 seviyesinde 507 bin kii artarak 29 alanlarn oran ise arasnda yer ald.gerekleti. Bylelikle, milyon 265 bin kiiye geen yln ayn

 • Simav n Sesi,

  22 EKM 2018 Sayfa 3

  Vcudumuzun ihtiyac olan vitaminlerin dengeli beslenmeden alnabileceini belirten uzmanlar, vitaminlerle ilgili doru bilinen yanllara dikkat ekiyor. Uzmanlara gre C vitamininin souk algnln engelledii eklindeki bilgi gerei yanstmazken; tatl krmz biber en iyi C vitamini kayna. Uzmanlar, fazla vitamin tketiminin vcuda zarar verdii uyarsnda bulunuyor.

  skdar niversitesi NPSTANBUL Beyin Hastanesi Hastalklar Uzman Dr. Gzin Ouz Yldrm, vcudumuz iin gerekli olan vitaminlerle ilgili bilgiler verdi.

  Vitamin kelimesinin Vital + amin kelimelerinin birleiminden olutuunu ifade eden Dr. Gzin Ouz Yldrm,Bilim insanlar nce vitaminlerin, proteinlerin yap talar olan amino asitler olduunu dndler. Bugn, salk iin gerekli olan 13 trn biliyoruz. Genellikle ihtiyacnz olan vitaminleri dengeli beslenmeden alabilirsiniz. Ancak baz insanlar, zellikle belirli yiyecekleri snrlayanlar, takviyelerden yararlanabilir dedi.

  Vitamin ve mineral arasnda ne fark var?Vcudun byme, sindirim ve sinir fonksiyonu

  iin vitaminlere ihtiyac olduunu belirten Dr. Yldrm, Mineraller hcreleri destekliyor ve vcudunuzun farkl blmlerinin ilerini yapmasna yardmc oluyor. Vitaminler, A, B, C, D, E ve K harflerinin harfleri ile bilinir. Minerallerin rnekleri, kemii oluturan ve kan phtlamasn salayan kalsiyumu ve kann oksijen tamasna yardmc olan demiri ierir diye konutu.

  Doru bilinen yanllara dikkatBaz vitaminlerle ilgili yanl bilgilerin ok yaygn

  olduunu ifade eden Dr. Gzin Ouz Yldrm, bunlardan birinin de C Vitamini souk algnln engeller eklindeki bilgi olduuna dikkat ekti. Yldrm, Aratrmaclar, 10 yldan fazla bir sreden fazla bulgular incelediinde, C vitamini mega dozlarnn ou insan iin souk algnln engellemediini grdler. Baz almalar, semptomlar biraz daha hzl amanza yardmc olabileceini ortaya koyuyor diye konutu.

  Tatl krmz biber, en iyi C vitamini kaynaEn iyi C vitamini kaynann tatl krmz biber

  olduunu ifade eden Dr. Gzin Ouz Yldrm, Turungiller, C vitamininin en iyi bilinen kayna olabilir ancak dier birok meyve ve sebzede de bulunur. ou yetikinin gnde 75 ila 90 miligram arasnda almas gerekir. Bir yarm fincan tatl krmz biber ise yaklak 180 cl portakal suyuyla ayn oranda C vitamini ierir dedi.

  B 12 vitamini enerji vermezB 12 vitamini enerji verir eklindeki bilginin de

  yanl olduunu kaydeden Dr. Gzin Ouz Yldrm, Bu yanl bir inantr. Yeterli B12 almak kesinlikle nemlidir. ok az kol ve bacaklarnzda arya, kanszla, hafza kaybna, ba dnmesine ve vcudunuzda karncalanmaya neden olabilir. Fakat bunu almann sizi daha fit yaptn veya size daha fazla enerji verdiine dair ok az kant var. Et, balk veya st rnlerini ieren bir diyetle yeterli miktarda B12 alabilirsiniz uyarsnda bulundu.

  Fazla vitamin zarar verebilirstendii kadar vitamin almann vcuda hasar

  verebileceine iaret eden Dr. Gzin Ouz Yldrm, unlar syledi:

  Takviyeler yeterli besin aldnzdan emin olmanz iin iyi bir yol olabilir ancak ok fazla almanz durumunda birok vitamin ve mineral zehirli olabilir. Fazla alnan A vitamini mide bulants, kusma ve karacier hasarna neden olabilir. ok fazla D vitamini alm zayfla, kalp ritim problemlerine ve ba dnmesine neden olabilir. Vcut A, D, E, K ve demir vitaminlerini depoladndan fazlalk organlarnzda ve dokularda birikebilir ve bbreklere, karaciere, kalbe ve beyne zarar verebilir.

  Bu vitaminler kemik sal iin nemliKemik salnn korunmasnda kalsiyum, D ve K

  vitaminleri, potasyum ve magnezyumun nemli rol oynadn ifade eden Dr. Yldrm, D vitamini ve kalsiyumun nemini hepimiz biliyoruz ancak son yllarda yaplan aratrmalar, Magnezyum, Potasyum

  VTAMNLERLE LGL AIRTICI GEREKLERve K vitaminin de ok nemli olduunu vurguluyorlar. zellikle, eer osteoporoz ad verilen krlgan, incelen kemikler gibi bir riskiniz varsa doktorunuz kalsiyum ve D vitamini takviyesi nerebilir dedi.

  Gz salnz iin sebze ve meyve tketin

  Lutein, Zeaxhantin, inko, C ve Evitaminlerinin gzleri koruduunu kaydeden Dr. Gzin Ouz Yldrm, zellikle 65 yandan sonra sigara imemek kaydyla sebze ve meyvelerden yeterince yiyip gzlerinizi koruyabilirsiniz dedi.

  Hamilelikte folik asit neden nemli?

  Folik asidin doum kusurlarn, zellikle bebekte geliebilecek beyin ve omurilikteki sorunlar nlemeye yardmc olduunu ifade eden Dr. Gzin Ouz Yldrm, Hamilelik srasnda ok nemli olduu iin hamile kadnlarn ve bebek sahibi olmak isteyenlerin, folik asidin yeterli olduundan emin olmak iin bir ek almalar gerektiini sylemekteyiz dedi.

 • Simav n Sesi,

  22 EKM 2018 Sayfa 4

  Bin 577 kamu emekisiyle tespit edilirken, kendi evlerinde alanlarnn yzde 90,6'snn 5 bin Press'in gerekletirdii medya yaplan aratrmaya gre, her oturanlarn oran ise yzde 57,2 oldu. TL'den daha az maa ald saptand. incelemesinde konuyla ilgili yazl kamu alanndan birisinin kirac Ailesinin evinde oturanlarn oran Yaklak yarsna denk gelen basna yansyan haber adetleri de belli olduu tespit edilirken, kendi yzde 12,5, lojmanda oturanlarn yzde 49,2'sinin ise aylk gelirinin 4 oldu. Bu yl ierisinde kamu evlerinde oturanlarn oran ise yzde oran ise sadece yzde 2,2 olarak bin ile 7 bin 500 TL arasnda olduu alanlaryla ilgili olarak, 6 bin 184 57,2 oldu.Ajans Press'in Birleik saptand. grld. Kamu alanlarnn yzde haber yansmas tespit edildi. Kamu- Konfederasyonu verilerinden ORTALAMA GELR 4 BN-7 95'inin de kredi kart kulland Medyaya yansyan haber balklarnda, ve medya yansmalarndan derledii BN 500 TL ARASI grlrken, buna paralel olarak yzde en ok geim sknts ve liyakat bilgilere gre, her kamu alma ve Toplumsal Yaam 90'nn da bor deme de zorland tartmalarnn haber balklarna alanndan birisinin kirac olduu Deneyimleri raporunda, kamu tespit edildi. ITS Medya ve Ajans yansd grld.

  HER KAMU ALIANINDAN BR KRACI

 • Simav n Sesi,

  22 EKM 2018 Sayfa 5

  SALIK-SALIK-SALIK-SALIK-

  AYDIN

  OSGB

  TEL: 0.274 513 72 72 - 0.545 802 12 04Fatih Mh. Yeni Cami Cd. Sleyman Sami Sk. No: 20/1 SMAV/KTAHYA

  AYDIN GVENL VE SALII HZMETLER

  TCARET LMTED RKET

  GVENL VE YER HEKMLBZM MZ...

  yeri Hekimlii hizmetleri Gvenlii hizmetleriSG ve Eitim danmanlk hizmetleriTbbi Laboratuvar hizmetlerie giri ve periyodik muayene raporlarAr ve tehlikeli ilerde alabilir raporlaryerinde rahatsz olan iilerin muayene

  ve reetelerinin yazlmas

  yeri risk analiziyeri acil eylem planok sayda uzman iyeri doktoru ve

  i gvenlii uzman ile

  HZMETNZDEYZ...

  Gastroenteroloji Uzman Prof. Dr. Nurdan Tzn, lkemizde her 4 yetikinden birinde grlen ve tm dnyada giderek yaygnlaan karacier yalanmasnn, karacierde yapsal ve fonksiyonel bozukluklara yol atn belirterek, siroz ve karacier kanseri gibi ok tehlikeli hastalklara neden olabildiini vurguluyor.Karacier yalanmasna kar etkin bir tedavi yntemi henz yok ancak Prof. Dr. Nurdan Tzn, gnlk yaantmzda alacamz baz tedbirler sayesinde korunmann mmkn olduunu belirterek Mevcut kilomuzda yzde 3 orannda bir azalma bile, karacier yalanmasnn yzde 35-yzde 100 aras gerilemesini salyor.Yzde 10 orannda kilo kayb ise karacierde olumu ba dokusunu bile geriletiyor. almalar, hastala kar gnde en az 1 fincan ekersiz kahvenin faydal olduunu ortaya koyuyor diyor. Prof. Dr. Nurdan Tzn, alnabilecek 8 etkili nlemi anlatt, nemli uyarlar ve nerilerde bulundu. ekerli yiyecek ve ieceklerden kann!Gofret ve biskviden krema ve mayoneze, baklava ve tatllardan merubata dek pek ok rnn ierisinde glikoz, fruktoz veya msr urubu gibi tatlandrclar bulunuyor. Oysa yaplan almalar; bu tatlandrclar ieren yiyecek ve ieceklerin imanl tetiklediini, inslin direnci yarattn, ardndan da ksr dng halinde yalanmay daha da ktletirdiini ortaya koyuyor.Hem ambalajl ve katk maddeleri ieren hazr gdalardan hem de beyaz undan yaplm yiyeceklerden kann. Basit karbonhidratlar yerine (Beyaz/esmer ekmek, pirin, patates, un/msr, pizza/makarna, cips, msr gevrei, fruktoz ieren meyve sular, gazl iecekler) kompleks karbonhidratlar (tam buday, tahl, baklagiller, taze meyve, yeil sebze) tercih edin. Her gn en az 45 dakika tempolu yrynzellikle gn boyu oturarak alyorsanz daha fazla risk altndasnz. Gn ierisinde mutlaka hareket edin. Her gn en az 45 dakika dzenli ve tempolu yrye ok zen gsterin. Dzenli, tempolu yry yalanmann nemli lde gerilemesine yardmc oluyor. Karacier yalanmasnda nemli bir mekanizma olan inslin direncinin azalmasn salyor. Bu da uzun vadede kalp ve damar hastalklarndan da koruyor. mkannz varsa pilates, aerobik, aletli jimnastik, yzme ve egzersizin her trls faydal. Diyabet ve hipertansiyonunuzun tedavisini aksatmaynKaracier yalanmas metabolik sendrom denilen hastaln bir paras. Eer ailede diyabet, obezite ve baklk sistemini ilgilendiren hastalklar, hipertansiyon varsa mutlaka check-uptan geip bu hastalklarn kontroln salamak gerekiyor. nk

  Karacier

  Yalanmasndan

  Korunmak

  in

  Nasl

  Beslenmeli?

  diyabetle, karacier yalanmas kol kola gidiyor. Hele imanlk da varsa bu durum daha da artyor.Son yllarda yaplan bilimsel aratrmalar, karacier yalanmas ile kalp hastalklar riskinin arttna iaret ediyor. Ayrca diyabet ve karacier yalanmas olanlarda siroz ve karacier kanseri gelime riski de artyor. ok diyetler karacieri yalandryor, uzak durun!Karacier yalanmasna kar fazla kilolardan kurtulmak art. Ancak kesinlikle ok diyetlerden uzak durun. ok diyetler karacier, kalp ve bbreklere zarar verirken lme bile yol aabiliyor. stelik hzl, ani kilo kayb sanlann aksine yalardan kurtarmyor, bilakis karaciere ya asidi akmn artrarak kendi bana karacier yalanmasna yol aabiliyor. Karacier yalanmas olan bir kiinin mevcut kilosunda yzde 3 azalma salayabilmesi halinde karacier yalanmas gerilemeye balyor. Dengeli kilo verin. Masadan doymadan kalknProf. Dr. Nurdan Tzn Baharla beraber seyahatler, i yemekleri ve sosyal etkinlikler daha da artacandan, darda daha fazla yemek durumunda kalabi-lirsiniz. tah ac ve zendirici yiyeceklere kar koymak phesiz her defasn-da kolay olmayacak. Ancak bir kereden bir ey olmaz diyerek midenizi doldur-mak yerine, gerek darda gerekse evde masadan doymadan kalkn diyor. Mevsim sebzeleri tketinSalkl ve dengeli beslenmeyle karacier yalanmasn geriye evirmek mmkn olabiliyor. Krmz etten fakir, balk eti, sebze ve meyveden zengin, tahl ve st rnlerini ieren ve faydas tescillenmi Akdeniz diyetini uygulayn. Hayvansal yalardan, ilenmi et rnlerinden, ar karbonhidrattan kann. Meyveleri mutlaka arya kamadan ve posas ile birlikte tketin. Lifli gdalar faydal. Tavuu derisi ile tketmeyin. Yemeklere lezzet vermesi iin katlan krema, mayonez gibi rnlerden, hamur ilerinden, unlu ve erbetli tatllardan, abur cuburdan uzak durun. Alkolden kannKaraciere en ok zarar veren ve karacier yalanmasna yol aan temel etkenlerden biri alkol. Dzenli, uzun sreli (10 yldan fazla) ve kark alkol trlerini kullananlarda karacier yalanmas ciddi boyutlara ulayor. Hele bu kiilerde kilo fazlalnn da olmas karacier iin tehlike anlarnn ald anlamna geliyor. Alkol sonucu vcutta biriken toksinler, karacier hcrelerine zarar vererek siroz olumasn kolaylatryor; siroz ve karacier yetmezlii gibi lmcl sonular dourabilecek hastalklara neden olabiliyor. Alkolden mutlaka kann. 1 fincan ekersiz kahve iinProf. Dr. Nurdan Tzn Yaplan almalar kahvenin; ierdii kafeol, kafestol, karweol, polifenol ve melanoid gibi antioksidan ve iltihab nleyici maddeler sayesinde karacierde yalanma ve alkole bal karacier hasarna iyi geldiini, siroz hatta karacier kanserini nlediini ortaya koyuyor.Biz de bu konuyla ilgili niversite bnyesinde bir yl boyunca gerekletirdiimiz klinik almada grdk ki 5 yldan fazla dzenli kahve ien ve yal karacieri olan kiilerde, imeyenlere gre hem karacier enzimleri daha dk oluyor hem de yalanmayla ilikili ba dokusu oluumu daha az grlyor. Yani gnde bir fincan kahvenin karacierde krk yl hatr var. Ancak kahvenin refly artrd bilindii iin yine de hastalarn doktorlarndan vize almalar gerekiyor diyor.Bitkisel karmlara dikkat!Bilinsiz olarak kullanlan baz bitkisel rnler karaciere fayda yerine zarar verebiliyor. Akta satlan, nereden geldii belirsiz, ierii bilinmeyen ve laboratuvar artlarnda snanmam rnlerin kullanlmas karacieri iflasa gtrebiliyor. Bu konuda doldurua gelmemeli.te yandan meryem ana dikeni (slymarin / slybin) ieren bileikler de karacier koruyucu olarak biliniyor. Ancak mucize beklememek gerekiyor. Her karacier hastasna tavsiye etmek iin almalar yetersiz.

 • Simav n Sesi,

  Sayfa 6 22 EKM 2018

  Uzun yllar Japonyay kasp kavurduktan sonra tm dnyaya yaylan SUDOKU her biri dokuz kutuya blnm, dokuz byk kareye, ilk

  dokuz rakam yerletirme sanatdr.

  SUDOKU BR AKIL OYUNUDUR!

  KOLAY

  9

  2

  6

  1

  4

  5

  3

  8

  7

  2

  6

  7

  1

  8

  5

  2

  3

  5

  2

  8

  9

  7

  4

  1

  3

  1

  5

  7

  9

  5

  1

  ORTA

  5

  6

  8

  4

  7

  3

  9

  6

  8

  1

  8

  4

  7

  9

  6

  2

  1

  8

  5

  3

  9

  2

  6

  8

  7

  3

  1

  6

  5

  9

  ZOR

  DNK SUDOKU BULMACA ZMLER KOLAY

  548937162

  139264587

  367198254

  276815439

  852743691

  693481725

  721359846

  914526378

  485672913

  ORTA

  193754286

  756238419

  417589362

  842961735

  569342178

  681423957

  325897641

  238176594

  974615823

  ZOR

  346987125

  817452693

  439265718

  952136847

  781394256

  168523974

  594671382

  625718439

  273849561

  Hazyrlayan erif Erel

  7

  4

  2

  4

  3

  6

  4

  7

  1 6

  3

  8

  7

  9

  5

  3

  5

  3

  9

  9

  7

  4

  1

  6

  5

  81

  Ktahya 2.Organize Sanayi Blgesinde bir yangn kt. fabrikann iinde bulunan konteynerde kan Yangn fark eden iiler durumu itfaiyeye yangn itfaiye tarafndan sndrld. haber vererek kendi imkanlaryla yangna

  Olay sabah erken saatlerde 2. Organize mdahale etti. Ksa srede olay yerine gelen Sanayi Blgesinde faaliyet gsteren bir itfaiye ekipleri yangna mdahale edip fabrikada meydana geldi. Fabrika inaat sahas sndrerek soutma almas yapt. Olayda iinde iilerin alt esnada kald maddi hasar oluurken ans eseri yaralanan konteynerde bilinmeyen bir nedenden dolay olmad.

  LERN KALDII KONTEYNERDE YANGIN

 • Sayfa 107 EYLL 2018 Simav n Sesi,

  Sayfa 722 EKM 2018

  Ktahyada bir firma tarafndan yaplan anket almasnda sorulan bir soru kafalar kartrd. MHPden son seimde aday aday olan ancak listede yer bulamayan Alim Ikn ad geen ankette Y Partiden aday olmas halinde oy verilip verilmeyecei sorguland. Alim Ik son seimde partisinden aday gsterilmemi ve bu nedenle seim almalarna da katlmamt.Ktahyada bir anket irketinin yapt kamuoyu anket almas, siyaset gndemini hareketlendirdi. 13 sorunun sorulduu ankette, Alim Ik Y Partiden aday aday olursa baarl olur mu? diye soruldu.Anketin hangi kii ya da kurum tarafndan yapld ise henz bilinmiyor.te yandan anket iinde mevcut belediye bakan Kamil Saraolunun baars da vatandalara sorguland.Hangi partinin seimi kazanma olasl da sorulan ankette kimi belediye bakan grmek istedikleri de vatandalara soruldu.Son genel seimlerde aday gsterilmeyen eski Ktahya milletvekili Alim Ikn seim almalarna katlmad biliniyor.Y Partiden aday olup olmayaca merakla beklenen Alim Ik ise konu ile ilgili olarak sessizliini koruyor.Hemerimiz Prof. Dr.Alim Ik 23,24 ve 25inci dnemde MHP Ktahya milletvekili olarak grev yapmt. HABER:yenikutahya.com

  KTAHYALI SEMENE:ALM IIK Y PARTDEN ADAY OLURSA

  DYE SORDULAR

  tm muhtarlarmzla beraber olmak. Ama zor da olsa iimizden mutlaka ayrlan arkadalarmz olacak. Bu yzden seim ncesi son Muhtarlar Gn toplantsnda sizlerle beraber olmak bizlere ayr bir heyecan katmaktadr. Bizler, halkmzn en kk bir sorununda bavuracaklar merdivenin ilk basamaklaryz. Kylerimizi, mahallelerimizi temsil eden bizler, gerektiinde vatandalarmzn cenazesinde, gerektiinde dnnde halkmzn yanndayz. Elbette ki yaptmz hizmetlerde sizlerin katks ile vndmz hatrlatrm. Muhtarlar Gnn bizlere hediye eden devlet byklerimize buradan teekkr ederken daha nice Muhtarlar Gnnde sizlerle beraber olmay temenni ediyorum dedi.Daha sonra program dzenleyenlerden birisi olan Belediye Bakan Sleyman zkan krsye geldi. stanbul Nfus Saym'nn 19 Ekim 1829'da yaplmas ve bu nedenle yaynlanan Hatt- Hmayun'un muhtarlk kurumunun tesisine giden yolu atn hatrlatarak konumasna balayan Belediye Bakan Sleyman zkan, Bu tarihi gnden hareketle yrrle giren genelge ile her yl 19 Ekim tarihi "Muhtarlar Gn" olarak kutlanmaktadr. Elbette lkemizin ynetim biiminin en kk paras olmanza karn,

  Haber-Foto: erif Erel

  SMAV'IN MUHTARLARI GNN KUTLADI

  Sayfa 1den devam

  KaymakamTrker aatay Halim

  Belediye BakanSleyman zkan

  Cumhurbakanmz Sayn Recep Tayyip Erdoan tarafndan byk deer verilen, lkemizin ve yaadmz ehrin klcal damarlar olan, grevlerini fedakrca yrten siz kymetli muhtarlarmzn bu anlaml gnlerinin hayrlara vesile olmasn diliyorum dedi.Muhtarlk messesesinin kltrmzn ve toplumsal hayatmzn nemli yap talarndan olup yerel demokrasinin en kkl rneini temsil ettiini belirterek szlerini srdren bakan zkan, Muhtarlarmzn, lkemizin her kesinde devletimizin kurumsal temsilcilii olduu aikrdr. Muhtarlarmz, bulunduu mahallede veya kyde devletimizin tm kurumlarn temsil etmekte ve halkmzla devlet kurumlar arasnda kpr vazifesi grmektedir. Ynetim anlaymzda, vatandalarmzn devletimize ihtiya duyduunda alacaklar ilk kapnn muhtarlklarmz olduu bilinci ok nemli bir yer tutmaktadr. Gnmzde kendini yenileyen kurumlarn banda gelen

  muhtarlk en cra yerleim yerine bile ada kamu ynetimi anlayn tayarak hem sevinte hem de hznde halknn her zaman yannda ve hizmetindedir. Muhtarlarmzn zor artlar ve kstl imknlarla yrttkleri fedakrca hizmetlerin karl manevi haz olsa da son dnemde yaplan maddi ve manevi iyiletirmelerin artarak devam etmesi devletimizin kendilerine verdii nemin bir gstergesidir. Gerek milleti gerekse devleti temsil gibi nemli bir grevi yrten muhtarlarmza hizmetlerinden dolay kranlarm sunuyor, Simav'mzda grev yapan tm muhtarlarmzn 'Muhtarlar Gn'n en kalbi duygularmla kutluyor, sayg ve sevgilerimi sunuyorum dedi.Simav'daki Muhtarlar Gn kutlama programnn son konumacs Kaymakam Trker aatay Halim oldu. 19 Ekim tarihlerinin son 3 yldr Trkiye'de Muhtarlar Gn olarak kutlandn hatrlatan Kaymakam Halim, Muhtar; ok eski ve nemli bir ynetici.

  Belki halk seiyor ama kamu grevlisi. Devletin program, proje ve hedeflerini halka anlatmak, bunlar uygulamak, uygulanmasna yardmc olmak bir grevi. Dier grevi de halkn istek ve beklentilerini devlet yneticilerine ulatrmak. Trkiye'de muhtarlm messesesinin geldii noktay gerekten ok nemli buluyorum. Hem devletimiz, hem Cumhurbakanl makam, ileri Bakanl, bilhassa, tm muhtarlarn bal olduu konfederasyonu, herkes bu geen sre iinde muhtarlar bu noktaya getirmek iin ok nemli admlar atmlar ve kararllkla uygulamlardr. Gelinen noktadan mlk idare amiri olarak son derece memnunum. Trkiye'de 81 il, 921 ilede 50 binden fazla muhtar var. Bunun yaklak 32 bini mahalle muhtar, 18 bin kadar da ky muhtar. Trkiye'nin 30 tane ehri byk ehir oldu. Byk ehir olan baz illerinde ky says ok ok fazla olunca son dzenleme ile birlikte mahalle muhtar says ky muhtar saysn iki katna kt diye konutu.

  EMNYET KEMERN TAK

  HAYATA BALAN

 • 22 EKM 2018 Sayfa 8

  Simav yamalarnda tamamen doal ortamda, Orman letme Mdrl'nn sorumluluk alanndaki ormanlklarda yetien, yaklak 4 bin ifti ailesine geim kayna olan Simav kestanesinin hasadna 1 Ekimde balanmt.Doal ortamda yetitii iin mineral asndan zenginlii ile bilinen ve organik olduu ifade edilen Simav Kestanesinin reticilerinden birisi olan Simav'a bal Beyce Ky'den brahim Gnay, yeni hasat dneminde Simav Kestanesinin irilik ve kklne gre kilosunun 5 TL'den 20 TL'ye kadar alc bulduunu belirtti.Kestane reticileri arasnda lk aknt ya da lk dknt olarak adlandrlan hasadn ilk rnlerinin pazarda yer aldna da dikkat eken Simav'n tannm gazilerinden birisi olan Gnay, Birok retici kestane kozalarndaki kestanelerini henz pazara tamad. nmzdeki haftalarda bunlar pazara inmeye baladnda fiyatlar daha da netlemeye balar dedi.Simav Kestanesinin nnde en byk sorunun kestane aalarndaki hastalk olduunu da hatrlatan kestane reticisi Gnay, Orman letme Mdrl ile Tarm ve Orman le Mdrl kestane aalarndaki hastalkla

  ORGANK KESTANE SMAV PAZARINDA

  Simav'n en nemli gelir kaynaklarndan birisi olan, Yeniky'den Yeilky'e kadar Simav Da srtlarnda doal ortamda yetien kestane, haftann aramba gnleri kurulan Simav Pazarna indi.

  mcadeleyi srdryor. Benim gibi saysz ifti ailesine geim kayna olan kestanemize ilgi ise her geen gn daha da artyor. stanbul, Bursa ve Ktahya bata olmak zere kestane toptanclar kylere gelmeye balad. Onlara Kayseri ve orumlu alclar da katld diyerek szlerini tamamlad.Simav'da Yeilky'den Yeniky'e kadar uzanan 20 kilo-metrelik da eridinde ylda yaklak 2 bin ton kestane retimi gereklemesi tahmin ediliyor. Haber: Kemal Yaln

  brahim Gnay

  Simav Belediye Bakan Sleyman zkan'n talimatlar dorultusunda ehrin daha gzel, daha yaanr bir hale gelmesi iin almalar aralksz devam ediyor. Tepecik Mahallesi ahbazolu park da bu erevede grsel adan iyiletiriliyor. Spor aletlerinin bulunduu blmdeki bo duvarlar manzara resimleriyle kaplanrken, parklar daha da gzelletirilip, spor alanlar da daha cazip hale getiriliyor.

  DAHA GZEL SMAV N

  Trkiye statistik Kurumu Manisa Blge Mdrl (TK) bir ile olarak bal bulunduumuz Ktahya'da erkelerde yaam sresinin ortalama 74,5 yl, kadnlarda ise 79,1 yl olduunu aklad.TK Blge Mdr Dr.Mehmet Akyol, douta beklenen yaam sresi 76,8 yl olan Ktahya'nn 78 yl olan Trkiye ortalamasnn altnda olduunu belirterek, Ktahya'nn 76,8 yl ile douta beklenen yaam sresinin en yksek olduu Trkiye'nin79. ili, Ege Blgesi illeri arasnda ise 8. ili olduunu ifade etti.Blge Mdr Dr. Akyol, "Ege Blgesi illerine

  bakldnda erkelerde douta beklenen yaam sresinin en yksek olduu il 77,6 yl ile Mula olurken, douta beklenen yaam sresinin en dk olduu il 74,4 yl ile Manisa'dr. Ktahya erkelerde 74,5 yl ile douta beklenen yaam sresinin en yksek olduu 71., Ege Blgesinde 7. ildir. Kadnlarda ise douta beklenen yaam sresinin en yksek olduu il 83,2 yl ile Mula olurken, en dk olduu il 79,1 yl ile Ktahya'dr. Ktahya ili kadnlarda 79,1 yl ile douta beklenen yaam sresinin en yksek olduu 81., Ege Blgesi illeri arasnda ise 8. sradadr" eklinde konutu.

  KTAHYA GENELNDE KADINLAR ERKEKLERDEN DAHA UZUN YAIYOR

  1: sayfaPage 2Page 3Page 4Page 5Page 6Page 7Page 8