yariŞma Şartnamesİ - teknofest

Click here to load reader

Post on 02-Nov-2021

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Doc2
1. TANIMLAR ........................................................................................................................... 4 2. GR .................................................................................................................................................... 6 3. GEREKSNMLER .............................................................................................................................. 7 4. KRTERLER VE BEKLENTLER ................................................................................................... 21 5. YARIMADA DEERLENDRME ESASLARI ............................................................................ 24 6. ÖDÜLLER .......................................................................................................................................... 26 7. ETK VE DER KURALLAR .............................................................................................. 27 8. SIKLIKLA SORULANLARIN CEVAPLARI ......................................................................... 29 9. YARIMA TAKVM ......................................................................................................................... 29
3
VERSYONLAR
1.2 28.01.2021 3. Versiyon 3.1.27.8. madde güncellenmitir.
1.3
23.02.2021
1.4 26.02.2021 5. Versiyon 9. Yarma Takvimi
1.5 19.03.2021 6. Versiyon Tanmlarn bazlarnda deiiklik yaplmtr. 3.1.26.4. 3.2.2.8, 3.2.2.9, 3.2.2.12, ekil- 2,3.2.3.12, 3.2.4.5, 3.2.4.6, 3.2.5.3, 3.2.5.5, 3.2.6.6, 3.2.6.10, 3.2.6.11,6. ÖDÜLLER , 7.2.7 güncellenmitir.
1.6 14.04.2021 7.Versiyon Yarma Takvimi güncellenmitir.
1.7 25.05.2021 8. Versiyon Yarma Genel Kurallar
1.8 07.06.2021 9. Versiyon Yarma Genel Kurallar
4
• FAYDALI YÜK: Roket ile belirli bir irtifaya çkarlp kademe ya da roket bileenlerinin ayrlmas sonrasnda yeryüzüne emniyetle indirilmesi gereken ve belli bir görevi (gerektiinde bilimsel) yerine getirmek üzere tasarlanm olan sistemlerdir.
• ROKET: Faydal yükü belirli bir irtifaya güvenli bir ekilde brakmak için tasarlanan, dokümanda belirtildii üzere çeitli yakt türleri kullanabilen, çeitli boyutlarda bulunabilen ve tadklar faydal yüke göre çeitli görevler yapabilen tama araçlardr. Roketlerin tasarlama snrlar ve kstaslar doküman içerisinde belirtilmitir.
• ÖNERLER: Yarma Komitesi tarafndan belirlenmi, kural olmayan ancak güvenli bir uçu için yararl olan ifadelerdir.
• KATEGOR: Yarma Komitesinin belirledii kstlarda oluturulmu yarma alan seçenekleridir. Yarma dört (4) farkl kategoriden oluur. Kategori çeitliliinin sebebi yarmaclara farkl itkilerde ve boyutlarda roket tasarlama imkânnn verilmesidir.
• ATELEME TEL: Açk uçlarndan elektrik akm verildiinde ucundaki yakc ksm ile yakt ve/veya yanc malzeme ateleyebilen tel.
• YER STASYONU: Roketin atelenmesini salamak için Yarma Komitesi tarafndan salanacak istasyondur. Ayrca uçu srasnda haberleme ve kontrolü salamak için takmlarn temin ettii istasyonlardr.
• MOTOR: Rokette itkiyi salayan ksmdr. Sv, kat ve hibrit yaktl olmak üzere üç (3) farkl yaktla çalanlar vardr.
• SINIF: Roket motorlar itki seviye standartlarna göre uluslararas olarak snflara ayrlmtr.
• UÇU BLGSAYARI: Roketin uçu kontrolünü salamak maksadyla sensörler vastasyla toplanan ilgili verilerin depoland ve yönetildii alt sistemdir.
• MAPA: Roket içerisinde paraüt vr.r.r.e roketin geri kalan sistemlerini birbirine balamak için kullanlan göz eklindeki ara elemandr.
• TCARÎ SSTEM: Ticarî sistem terimi iki alt sistem (Uçu Bilgisayarlar ve Motor) için kullanlmaktadr. Ticarî motor ve uçu bilgisayar, tasarm ve üretim faaliyetleri satc firma tarafndan gerçekletirilmi ve kullanma hazr olan sistemlerdir.
• ENTEGRASYON GÖVDES: Entegrasyon gövdesi roketin devam eden iki gövdesini birbirine balamak için kullanlan, tasarlanan roketin iç çap boyutunda d çapa sahip olan gövdelerdir.
• RAMPA: tki sisteminin atnn saland ve yarma koullarna göre yerden belirli bir aç ile eim verilen at istasyonu.
• STATK MARJN: Statik marjin, roketin basnç merkezinin buruna olan uzaklndan, arlk merkezinin buruna olan uzaklnn çkarlmasndan elde edilen uzunluun roketin en yüksek çapna bölünmesinden elde edilen birimsiz bir saydr.
• TEKRAR KULLANILABLR ROKET: Uçuunu yapm roketin kurtarlmas sonrasnda yaplan kontrollerin ardndan, sadece yakt ikmali yaplmasyla roket uçua hazr hale gelebiliyorsa roket tekrar kullanlabilir kabul edilir. Uçu öncesinde, srasnda ve sonrasnda roketin bileenlerinde (gövde, uçu bilgisayar, motor vb.) görevin icrasna mani hasar ortaya çkmsa tekrar kullanlabilirlik söz konusu deildir.
5
• TEKRAR KULLANILABLR FAYDALI YÜK: Rokete baml veya roketten bamsz bir
ekilde ini yapan faydal yük üzerinde gerekli incelemeler yaplmas sonrasnda herhangi bir krm söz konusu deilse tekrar kullanlabilir kabul edilir.
• TEPE NOKTASI (ng. Apogee): Roketin uçu boyunca ulat en yüksek irtifadr.
• KAYDIRMA AYAI (ng. Rail Button): Frlatlacak roketlerin frlatma rampasna dorusal bir ekilde taklmasn salayan ve roketin gövdesine mekanik olarak bal klavuz parçadr. Kaydrma ayaklar roket gövdesi üzerine ayn hat üzerinde olacak ekilde ve iki adet taklr. Kaydrma Ayaklarnn roket gövdesi üzerine entegrasyonu takmlarn sorumluluundadr. Kaydrma Ayaklarnn yerleim kontrolleri yarma hakemleri tarafndan salanr.
• RSK ANALZ: Yarmaya katlacak olan takmlarn tasarladklar roketlerle ilgili belli kriterleri dikkate alarak yapmalar gereken analizdir.
• KONTROL LSTES: Her takmn yarma alannda tüm malzemelerinin beraberlerinde olduu ve tüm entegrasyon sürecinin eksiksiz yürütüldüünün kontrol edilecei ve kendi projeleri özelinde hazrladklar listedir.
• KADEMEL ROKET: Kademeli roketler birden fazla itki sistemi olan ve bu itki sistemlerini uçu srasnda kademeli olarak ana sistemden ayrarak brakan roket sistemleridir. Kademeli roket sistemleri paralel ya da seri kademeli olarak ikiye ayrlr.
• OPEN ROCKET: rtifa roketçiliinde roket tasarm ve tasarlanan roketin uçu simülasyonunun yapld açk kaynak kodlu yazlmdr (http://openrocket.info adresinden ilave bilgilere ulalabilir)
• TEKNOFEST ROKET YARIMASI KOMTES: Türkiye Teknoloji Takm Vakf, ROKETSAN A ve TÜBTAK SAGE’den katlmclarla müteekkil ve TEKNOFEST Roket Yarmasn planlama, koordine etme ve icra etmekle sorumlu ve yetkili komitedir.
2. GR Havaclk, uzay ve teknoloji konularnda toplumda farkndalk oluturmak, bu alanlara ilgisi olan gençleri desteklemek, gençleri gelecein teknolojileri üzerinde aratrma yapmaya özendirmek ve profesyonel tasarm süreçlerine aina olmalarn salamak amacyla TEKNOFEST Havaclk, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamnda birçok teknoloji yarmas düzenlenmektedir. TEKNOFEST kapsamnda ilki 2018 ylnda gerçekletirilen Roket Yarmas, Avrupa’da düzenlenen ilk ve Dünya’da düzenlenen ikinci roket yarmas olma özelliine sahiptir. Düzenlendii ilk yl yurtiçi ve yurtdndan 156 takm, ikinci yl 570 takm ve üçüncü yl 516 farkl takm TEKNOFEST Roket Yarmas’na bavuruda bulunmutur. Yarmann amac gençlere; farkl disiplinlerde bilgi ve tecrübeye sahip üyelerle takm halinde tasarm yapma, roket sistemleri ve alt bileenleri hakknda teknik aratrmalar yapma, karmak problemleri aldklar eitimler sayesinde birlikte çözme ve teknik raporlama yapabilmeye yönelik kabiliyetler kazandrmaktr. Ayrca katlmclar, ortak ilgi alanna sahip dier takmlar ve bu alanda çalan profesyonellerle tanma ve fikir alveriinde bulunma imkânna da sahip olmaktadr. Gençlerin kendi tasarm roketlerini üretip uçurmas; ileride bilim, teknoloji ve mühendislik odakl kariyer seçimlerinde büyük bir motivasyon kayna olmaktadr. Farkl alanlardaki fen ve mühendislik bilgi birikimlerini kullanan gençler, disiplinler aras düünerek ve karmak planlamalar yaparak roket tasarm, üretim ve entegrasyonunu baarmaktadr. Ayrca, baaryla uçuunu gerçekletiren dier takmlarn tecrübelerinden de faydalanan örenciler farkl tasarm örneklerini inceleyerek çok önemli tecrübeler kazanmaktadrlar. Bu yarmaya katlan gençler tasarmlarn yaparken ayn zamanda sistem mühendislii vizyonuyla çalarak;
• Öncelikle sistemle ilgili genel teknik gereksinimlerin belirlenmesi,
• Detayl tasarm aamasna geçmeden önce genel sistem gereksinimlerinin alt sistem ve bileen seviyesinde detayl gereksinimlere dönütürülmesi,
• Tasarm ve üretim aamalarnda ihtiyaç duyulacak i paketlerinin oluturulmas,
• lgili disiplin ekipleriyle (Aerodinamik, Aviyonik, Yapsal Bütünlük, Faydal Yük ve Kurtarma Sistemleri ve tki Sistemi için sorumlu ekipler) tasarm bilgilerinin koordine ve optimize edilmesi,
• Tasarmn ürünlemesine yönelik üretim, tedarik, entegrasyon ve ata hazrlk süreçlerinin yerine getirilmesi,
• Ortaya çkan ürünün dorulama ve geçerliliinin (tasarlanan sistemin hedeflenen görevi yerine getirmesi için analiz ve simülasyonlarla dorulanmas ve testlerle kalifiye edilmesi) salanmas,
• Sürecin en bandan (artnamenin teslim alnmas) sonuna kadar (roketin frlatlmas) tüm süreçlerin Proje Yönetimi prensiplerine uygun olarak yönetilmesi gerekmektedir.
2021 ylnda dördüncüsü düzenlenecek olan Roket Yarmas için bavurular 15.03.2021 tarihine kadar Havaclk, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST Teknoloji Yarmalar resmî internet sitesi (www.teknofest.org) üzerinden yaplacaktr. Yarmaya katlma hakk kazanan tüm finalist takmlara Katlm Sertifikas verilecektir.
7
3. GEREKSNMLER 3.1. TÜM KATEGORLER ÇN GEÇERL TEMEL GEREKSNMLER 3.1.1. Yarmada dört kategori bulunmaktadr;
• Lise Kategorisi (5.000 feet)
• Zorlu Görev Kategorisi (10.000 feet) 3.1.2. Frlatma sonras rokete ait tüm alt sistemlerin ve faydal yükün tekrar kullanlabilir ekilde kurtarlmas gerekmektedir. 3.1.3. Yarmaya katlan yarmaclardan Yarma artnamesi’nde belirtilmi olan gereksinimleri karlayacak bir roket tasarm yapmas, roketi üretmesi ve Yarma Komitesi tarafndan finalist takmlara salanacak roket motoru kullanlarak baarl bir ekilde roketin atelenip hedef irtifaya ulaacak ekilde uçurulmas beklenmektedir. 3.1.4. Yarmaya Lise Kategorisinde yalnzca lise örencileri katlabilir. 3.1.5. Yarmaya Yüksek rtifa ile Zorlu Görev Kategorileri’nde lisans ve lisansüstü örencileri ile mezunlar katlabilir. 3.1.6. Yarmaya Orta rtifa Kategorisi’nde lise, lisans ve lisansüstü örencileri ile mezunlar katlabilir. 3.1.7. Farkl örenim/öretim kurumlarndan kurulan karma takmlar yarmaya kabul edilir. 3.1.8. Yüksek rtifa ve Zorlu Görev kategorilerine lisans ve lisansüstü örencileri ile mezunlarn bavurabilmesi için takm üyelerinin daha önce yurtiçi ve/veya yurtdnda düzenlenen roket yarmalarnda asgari bir kez at yapmaya hak kazanm ve at alannda bulunmu bir takmn üyesi olmas gerekmektedir. 3.1.9. Lise örencilerinden oluan takmlarn Yüksek rtifa Kategorisi’nde yarabilmesi için yurt içinde ve yurt dnda lise ve orta kategorisinde asgari üst üste iki (2) yl at yapmaya hak kazanm olmalar gerekmektedir. 3.1.10. Yarmaya takm halinde katlmak zorunludur. 3.1.11. Takmlar en az dört (4) en fazla alt (6) kiiden olumaldr. 3.1.12. Bir takmn üyesi baka bir takmda üye olarak yer alamaz. 3.1.13. Her takmn yarmaya bir (1) danmanla katlmas zorunludur. Takm danman ile ilgili özellikler 3.1.26 no’lu maddede yer almaktadr.
3.1.14. Bir takm sadece bir kategoriden bavuru yapabilir. ki farkl kategoriden bavuru yapt tespit edilen takmlar (ve üyeleri) deerlendirilmeye tabi olmadan yarmadan elenecektir.
3.1.15. Her takm yarmaya sadece bir (1) adet roket ile katlabilir. 3.1.16. Son bavuru tarihinden sonra yaplan bavurular deerlendirilmeyecektir. 3.1.17. Yarmaclar gerekli görülen hesaplamalar, raporlar, sunumlar ve ilgili dier dokümantasyonlar Yarma Komitesinin belirledii standartlara uygun olarak hazrlamaldr.
3.1.18. Takmlardan bavuru biti tarihinden sonra srasyla Ön Tasarm Raporu (ÖTR), Kritik Tasarm Raporu (KTR) ve At Hazrlk Raporu (AHR) istenecektir. 3.1.19. Her bir rapor sonrasnda, takmlar alannda uzman hakemler tarafndan deerlendirilecek ve bir sonraki rapor aamasna geçmesi uygun görülen takmlar belirlenecektir. 3.1.20. Raporlarn son teslim tarihleri Yarma Takvimi’nde belirtildii gibidir.
8
3.1.21. Takmlar; Proje Plan, Proje Bütçesi, Kontrol Listesi, Görevli Personel Listesi (Takm Danman dâhil olacak ekilde) hazrlamaldr. 3.1.22. Uluslararas örenci ve katlmclar ÖTR’de özellikle belirtilmelidir. 3.1.23. Yarma boyunca görev alacak takm üyeleri ve takm danman listelenmelidir. 3.1.24. Her takm sadece bir (1) motor kullanma hakkna sahiptir. 3.1.25. Yukarda belirtilen artlar salamayan takmlarn bavurular geçersiz saylacaktr. 3.1.26. Danman aadaki kriterleri salamaldr:
3.1.26.1. Her takmn yalnzca bir danman bulundurmas gerekmektedir. 3.1.26.2. Bir danman yalnzca tek bir takma danmanlk yapabilir 3.1.26.3. Danman olarak eitim/öretim kurumlarnda görevli öretmenler/akademisyenler veya daha önce yurtiçi ve/veya yurtdnda düzenlenen roket yarmalarna katlm salam takmlarn üyeleri veya danmanlar kabul edilecektir. 3.1.26.4. Danman olarak görev yapacak kiiler, çalt ilgili eitim/öretim kurumlarndan alacaklar öretmenlik/eitmenlik/akademisyenlik yaptna ve kurum tarafndan yarma takm için danman olarak görevlendirildiine dair belgeyi KTR ile sisteme yüklemelidir. 3.1.26.5. Danman olarak görev yapacak kiilerin danmanlk görevlerini yerine getireceine dair belgenin slak imzal hali KTR ile sisteme yüklenmesi gerekmektedir.
3.1.26.6. Danman deiiklii olmas durumunda yazl olarak ilgili TEKNOFEST Yarma Komitesi’nin ivedi olarak bilgilendirilmesi zorunludur. 3.1.26.7. Yarmac, bavuru yapmadan önce yarma hakkndaki tüm açklamalar ve katlm koullarn okuyup onaylamak (bavurunun yaplmas yarmacnn kurallar onayladnn göstergesi olarak kabul edilecektir) suretiyle yarmaya katlacaktr. 3.1.26.8. Lise takmlarnn öretmen danmanlar kendi okullarndan olmak artyla fen bilimleri alanndan bir öretmen veya daha önce yurt içi veya yurt dnda roket yarmalarn katlm salam herhangi bir alandan öretmen olmaldr. (Bu koul DENEYAP ve BLSEM kurumlarndan kurulan takmlar için uygulanmayacaktr) 3.1.26.9. Üniversite takmlarnda öretim üyesi/akademisyen danmanlar Mühendislik ve Fen Bilimleri alanlarnda herhangi bir fakültede görevli akademisyen (aratrma görevlisi, öretim üyesi) veya daha önce yurt içi veya yurt dnda roket yarmalarn katlm salam herhangi bir alandan akademisyen olmaldr. 3.1.26.10. Mezunlardan oluan takmlarda danmanlar daha önce yurt içi veya yurt dnda roket yarmalarna katlm salam herhangi bir alandan öretmen/akademisyen olmaldr. 3.1.26.11. Takm dereceye girerek ödül almaya hak kazand takdirde danman ödül miktarndan faydalanamayacaktr. 3.1.27. Ödül kazanma artlarn salayan her kategoriden ilk üç takma para ödülü verilecektir. Ödül kazanma artlar ve ödül miktarlar ödüllerle ilgili bölümde açklanmtr.
3.1.28. Roket yarmas kapsamnda “en iyi takm ruhu” ve “en özgün tasarm” ödülleri de yarmada deerlendirmeler sonucu hak kazanan takmlara 4 kategori için de verilecektir. 3.1.29. TEKNOFEST Yarmalar Komitesi ROKET Yarmas alannda bulunacak üye saysn herhangi bir gerekçeyle snrlandrma yetkisine sahiptir. Snrlandrma yaplmas durumunda Yarma Komitesi tarafndan gerekli bilgilendirme yaplacaktr. 3.1.30. Finale kalan takmlara salanacak ulam ve konaklama destei snrldr. Destek verilecek kii says TEKNOFEST Roket Yarmas Komitesi tarafndan takmlara daha sonra bildirilecektir.
9
3.1.31. Yarmaclarn teslim etmi olduu herhangi bir üründen veya yarmacdan kaynaklanan herhangi bir yaralanma veya hasardan TEKNOFEST Roket Yarmas Komitesi hiçbir ekilde sorumlu deildir. 3.1.32. Yarmaclarn üçüncü kiilere verdii zararlardan TEKNOFEST Roket Yarmas Komitesi sorumlu deildir. 3.1.33. Takmlarn sistemlerini Türkiye Cumhuriyeti yasalar çerçevesinde hazrlamalar ve uygulamalarn salamaktan TEKNOFEST Roket Yarmas Komitesi sorumlu deildir. 3.1.34. TEKNOFEST Roket Yarmas Komitesi ibu artnamede her türlü deiiklik yapma hakkn sakl tutar. 3.2. ROKET GEREKSNIMLER Bu bölümde rokete/araca ait temel gereksinimler tanmlanmtr. 3.2.1. ORTAK GEREKSNMLER 3.2.1.1. Roket motorlar TEKNOFEST Roket Yarmas Komitesi tarafndan tedarik edilecek olup takmlar motor tedariki yapmayacaktr. 3.2.1.2. Her finalist takma, TEKNOFEST Roket Yarmas Komitesi tarafndan daha önceden bildirilmi olan bir (1) adet motor entegrasyon gününde verilecektir (Motorlar takmlara yarma öncesinde verilmeyecektir.). 3.2.1.3. Motor, rokete entegre edilmeye hazr bir ekilde takmlara verilecektir. 3.2.1.4. Takmlarn motor ve motora dair herhangi bir alt bileen için tasarm ya da üretim yapmas kesinlikle yasaktr (Lise, Orta ve Yüksek rtifa ile Zorlu Görev kategorilerinde motordan çkacak olan s, gaz vb. gibi etkenler roket tasarmn etkileyen faktörler deildir). 3.2.1.5. Lise, Orta ve Yüksek rtifa kategorilerinde paralel ya da seri kademeli roket tasarmlar ve küme (ng. cluster) denilen tek gövde içerisindeki çoklu motor sistemleri yarma konseptine dâhil deildir. 3.2.1.6. Lise ve Orta rtifa kategorilerinde yaracak her takm motor kataloundan iki motor seçecektir. Takmlarn roket tasarmlarnn ufak deiikliklerle her iki motora da uyarlanabilir olmas beklenmektedir. 3.2.1.7. ki farkl çapta roket motoru seçimi yaplarak iki farkl tasarm ile bavuru yaplmasna izin verilmeyecektir. Konuyla ilgili detayl bilgi motor katalounda ve ÖTR ablonunda yer almaktadr. (zin verilen deiimler; kütle ekleyip çkarma, kanatçk boyut/geometri/says deiimleri, burun geometrisinde deiimler, roket içi sistem sralama deiimleri, malzeme deiimleridir). 3.2.1.8. Takmlarn seçmi olduu iki alternatiften farkl bir motorun TEKNOFEST Roket Yarmas Komitesi tarafndan tahsis edilmesi durumunda (motor tedarikinde ortaya çkabilecek kstlar ve motor stoklar dikkate alnarak) en geç KTR aamasnda bu durumdan etkilenen takmlara bu karar bildirilecektir. 3.2.1.9. Yüksek rtifa kategorisinde yaracak takmlar roket tasarmlarn TEKNOFEST Roket Yarmas Komitesi tarafndan belirlenecek motor için yapacaklardr. TEKNOFEST Roket Yarmas Komitesi tarafndan tahsis edilecek motor dnda baka bir motor dikkate alnarak roket tasarm yaplmas kabul edilmeyecektir (Konuyla ilgili detayl bilgiye motor katalounda ve ÖTR ablonunda yer almaktadr). 3.2.1.10. Roket motorlarnn yarmada atelenmesi ilemi TEKNOFEST Roket Yarmas Komitesi tarafndan salanacaktr. 3.2.1.11. Roketlerin çkt azamî irtifann ispatlanabilmesi için tüm takmlara birer adet “Jolly Logic AltimeterTwo” altimetresi TEKNOFEST Roket Yarmas Komitesi tarafndan entegrasyon günü sonunda at hakkn kazanan takmlara elden teslim edilecektir.
10
3.2.1.15. Motor çeitleri ve seçim süreci ile ilgili detaylara TEKNOFEST Roket Yarmas resmî web sitesinden ulalabilir. 3.2.1.16. Takmlarn ekil 1’de verilen “Open Rocket Simulation” klavuzuna uygun olarak yörünge benzetimlerini gerçekletirmesi zorunludur. 3.2.1.17. Roketler yerden 85°’lik bir aç ve yarma hakemleri tarafndan tanmlanm bir at istikamet açs ile frlatlmaldr. Frlatma rampas 6 m uzunluunda bir raya sahip olacaktr.
3.2.1.18. Takmlar faydal yüklerini “Unspecified Mass” ismiyle giremezler. Faydal yük “PAYLOAD” ismi ile adlandrlp, kütlesi en az 4000 gram olarak girilecektir. ekil 1 ile verilen “Frlatma Simülasyonu- Launch Simulation” ekrannda yer alan deerler simülasyona girilmelidir. Bu deerler ile benzetim yapmam olan takmlar elenecektir.
ekil 1. Frlatma Simülasyonu-Launch Simulation Ekran
3.2.1.19. Lise kategorisindeki takmlar hariç tüm takmlar üç (3) serbestlik dereceli uçu benzetim ve modellemesini kendileri yapacak ekilde bir kod (açk kaynak kodlar kullanlarak) gelitirecek ve ilgili tasarm raporlarnda bu kod ve kodun çktlarn (Tasarm Raporlar ablonlarnda hangi çktlarn istenecei takmlara iletilecektir) TEKNOFEST Roket Yarmas Komitesine sunulacaktr.
3.2.1.20. Oluturulan benzetim ve modellemeyle ilgili olarak matematiksel ve fiziksel modeller ilgili tasarm raporlarnda ayrntl olarak açklanmaldr. stenilen bilgiler ilgili rapor ablonlarnda ayrntl olarak yer almaktadr. 3.2.1.21. Benzetim ve uçu verilerinin karlatrmas uçuun tepe noktasna kadar yaplacaktr. 3.2.1.22. Tüm rapor ablonlarndaki tüm isterler de i bu artnamenin birer parçasdr.
11
3.2.2. KURTARMA SSTEM GEREKSNMLER Bu bölümde kurtarma sistemine ait temel gereksinimler yer almaktadr. Kurtarma sistemi gereksinimleri tüm yarma kategorileri için ortak gereksinimlerdir. Zorlu Görev kategorisindeki takmlar, ilk kademedeki roket motorunun (roketin alt ksmndaki) yanmas ve sonrasnda ikinci kademedeki ateleme ilemi tamamlannca roket uçuunu sürdürürken aadaki artlara tabi olacaklardr. 3.2.2.1. Kurtarma sistemi olarak paraüt kullanlmaldr. 3.2.2.2. Paraüt ayrma ileminde güvenlik sebebiyle ticarî olmayan basnçl kaplarn (basnçl tank, tüp vb.) kullanlmasna kesinlikle müsaade edilmeyecektir. 3.2.2.3. Yarmada kullanlabilecek ticarî basnçl kaplarn at alannda doldurulmas kesinlikle yasaktr. 3.2.2.4. Kurtarma sistemi için kullanlacak paraütler kademeli olarak tasarlanmaldr. Birincil, ikincil vs. gibi kurtarlmak istenen alt bileenlere ve saysna göre birden fazla paraüt kullanlabilir.
3.2.2.5. Birincil paraüt ilk açlacak paraüt olarak tanmlanmaktadr. Birincil paraüt azamî irtifadan hemen sonra (eik atn tepe noktasnda) açlacaktr. 3.2.2.6. Birincil paraüt ile roketin takla atmas önlenmelidir. Bu paraüt ile roketin düü hz azaltlmaldr; ancak düü hz 20 m/s’den daha yava olmamaldr. (Düü hz 20 m/s’den daha yava olursa roket rüzgâr tarafndan sürüklenebilir. Rüzgâr hznn etkisi dikkate alnarak bu deerin 20-40 m/s aralnda olmas tavsiye edilmektedir).
3.2.2.7. Birincil paraütün bu hz aralnda çalabileceine dair gerekli analizler, simülasyonlar ve testler önceden yaplmaldr. 3.2.2.8. Roketin bütün parçalar birbirine bal olarak tek bir paraüt sistemi ile kurtarlmaldr. . 3.2.2.9. Faydal yük, roketin parçalarna herhangi bir balants olmadan (hiçbir noktaya ok kordonu vb. herhangi bir ekipman ile balanmadan) tek bana kendi paraütü ile “bamsz” olarak indirilmelidir. 3.2.2.10. kincil paraüt ana paraüt olarak tanmlanmaktadr. Ana paraüt en erken yere 600 m ve en geç 400 m kala açlmaldr. 3.2.2.11. Roketin ve parçalarn hasar görmemesi için ana paraütle tanan yüklerin hz azami 9 m/s, asgari ise 5 m/s olmaldr. 3.2.2.12. Roket, tepe noktasna ulamadan önce herhangi bir ayrlma gerçekletiremez (Faydal Yük brakma, paraüt açma vb.).
3.2.2.13. Kurtarma sisteminde (paraüt) ayrma ilemi için kimyasal scak gaz üreteçlerinin (kara barut vb.) kullanmna izin verilmektedir. 3.2.2.14. Mekanik ya da souk gaz üreteci olan bir sistem de kullanlabilir. 3.2.2.15. Scak gaz üreteçlerinde kullanlacak olan kara barut vb. malzemeler yarmaclarn kendileri tarafndan tedarik edilecek olup, tedarikçiden alnacak sertifikayla (barut tipini ve miktar gösteren) yarma alanna getirilecektir. 3.2.2.16. Scak gaz üreteçlerinde kullanlacak malzemelerin tipi ve miktarna yönelik analizler ÖTR’de sunulmaldr. 3.2.2.17. Entegrasyon gününde takmlar entegrasyon alanna intikal ettiinde ilk i olarak kimyasal scak gaz üreteçlerinin hakemlere teslim edilmesi zorunludur. 3.2.2.18. Güvenlik sebebiyle takmlar scak gaz üreteçlerini hakemlerden tüm etiketleri aldktan sonra (en son aamada) rokete yerletirilecektir. (Kurtarma sisteminde gerektiinde her paraüt için emniyet piminin olmas ilem sras gelmeden kurtarma sisteminin devre girmemesi için faydal olacaktr). 3.2.2.19. Sistemin bamsz olarak kurtarlacak bütün alt bileenlerin (faydal yük dâhil) üzerinde konum belirleyen bir sistem (GPS, radyo vericisi vb.) bulunacaktr.
12
3.2.2.20. Konum belirleyen sistemler yer istasyonuyla canl ve sürekli konum verisi paylaacaktr. 3.2.2.21. Bamsz olarak kurtarlacak her unsur/parça üzerinde hzn ölçülebilmesine yönelik bir sistem olacaktr. 3.2.2.22. Elde edilen hz verileri yer istasyonuna canl aktarlacaktr (Roketin düü hz bu sistem vastas ile tespit edilebilecektir). 3.2.2.23. Her paraüt birbirinden farkl ve koyu renkte (çplak gözle uzaktan rahat görülebilmesi için) olacaktr.
3.2.2.24. Uzaktan gözle rahat tespit edilebilmesi için paraütlerin kesinlikle beyaz ve mavi renklerde veya bu renklerin farkl tonlarnda olmamas gerekmektedir. 3.2.2.25. Takmlar kurtarma ilemlerinde faydal yük ve roketin tüm bileenlerini azami iki saat içerisinde bulmakla yükümlüdür. 3.2.3. FAYDALI YÜK GEREKSNMLER 3.2.3.1. Faydal yükün kütlesi asgari dört (4) kg olmaldr. 3.2.3.2. Entegrasyon alannda faydal yük kütle ölçümü hakem heyeti tarafndan yaplacak olup, ölçümün rahat bir ekilde yaplabilmesi için faydal yükün roketten kolay bir ekilde ayrlmas salanacak ekilde tasarm ve üretim yaplmaldr. 3.2.3.3. Lise ve orta irtifa kategorilerinde faydal yüklerin herhangi bir bilimsel görevi yerine getirme zorunluluu bulunmamaktadr. Bu kategorilerde asgari 4 kg’lk herhangi bir arlk faydal yük olarak kabul edilecektir. 3.2.3.4. Yüksek rtifa ve Zorlu Görev kategorilerinde, faydal yükün bilimsel bir görevi baaryla yerine getirmesi durumunda baarl takmlarn Yarmadaki geçerli para ödüllerinden bamsz olarak ödüllendirilmesi için TEKNOFEST Roket Yarmas Komitesi tarafndan gerekli süreçler yürütülecek ve takmlara ödüller hakknda duyuru KTR aamasndan sonra yaplacaktr. 3.2.3.5. Yüksek rtifa ve Zorlu Görev kategorilerinde katlm gösterecek takmlarn bilimsel maksatl faydal yükleri bilimsel bir amac gerçekletirirken özgünlük ve inovatif olma kriterleri kapsamnda da deerlendirilecektir. 3.2.3.6. Bilimsel maksatl faydal yük kapsamnda; 3.2.3.6.1. Asgari 4 kg kütleye sahip olacak faydal yükün (Faydal yük içerisindeki bütün bileenler bu 4 kg içerisine dâhildir) uçuun bandan sonuna kadar belirli bir frekansta ve sürekli olarak asgari üç (3) farkl uçu karakteristiinin ölçümlenmesinin yaplmas ve bu verilerin yer istasyonuna canl olarak indirilmesi,
3.2.3.6.2. Rokette faydal yük olarak uçurulacak otonom hava aracnn roketten ayrlmas sonrasnda yer yüzeyindeki belirli bir hedefe paraütlü/paraütsüz olarak salam ini yapmas örnek olarak sunulabilir. 3.2.3.7. Madde 3.2.3.6.1 ve 3.2.3.6.2’de belirtilen örnek sistemlere benzer yapda olan veya özgünlük ile inovasyon içeren faydal yükler için yaplacak öneriler ÖTR’de TEKNOFEST Roket Yarmas Komitesine sunulacaktr. 3.2.3.8. ÖTR’nin deerlendirme aamasnda bilimsel maksatl faydal yükün uygunluu konusunda TEKNOFEST Roket Yarmas Komitesi tarafndan ayrca deerlendirme yaplacaktr. ÖTR aamasn baaryla geçen ancak bilimsel maksatl faydal yük konusunda uygunluk alamayan takmlar asgari 4 kg’lk bir kütleyle KTR aamasna geçeceklerdir. 3.2.3.9. Takmlar tarafndan gelitirilecek özgün faydal yükler Yarma Komitesi’ne sunulmal ve ÖTR ile ön onay alnmaldr. 3.2.3.10. Bilimsel bir görevi yerine getirmeye yönelik faydal yükler canl organizma, andrc kimyasal malzeme ve radyoaktif materyal barndramaz ve çevreye/canllara zararl olamazlar.
13
3.2.3.11. Burun konisinde herhangi bir faydal yük veya aviyonik sistem konumlandrlmayacaktr. 3.2.3.12. Faydal yük, roketin tepe noktasna erimesinden hemen sonras ile ana paraüt açlmasndan hemen önceki zaman diliminde istenilen anda braklabilir. (Örnek bir roket kurtarma senaryosu ekil 2’de belirtilmitir. Faydal Yük tepe noktasnda braklabilecei gibi ekil 2’de görüldüü gibi birincil paraüt açlmasndan sonra da braklabilir.)
ekil 2. Frlatma ve ni Aamalar 3.2.3.13. 3.2.3.12 ile belirtilen zaman dilimi içerisinde faydal yük bamsz bir bölümünden farkl bir stratejiyle de serbest braklabilir. (Roketin gövdesi içerisindeki faydal yükün bulunduu bölgedeki bir kapak mekanizma açlp faydal yük mekanik bir sistem yardmyla gövdeden çk yapabilir). 3.2.3.14. 3.2.3.12 ve 3.2.3.13 ile belirtildii gibi gerçekleecek bir kurtarma esnasnda tasarlanan sistemin roketin iniini tehlikeye sokmayaca (mekanizmann analizi veya uçu analizi yardmyla) kantlanmaldr. 3.2.4. AERODNAMK GEREKSNMLER 3.2.4.1. Lise ve Orta rtifa ile Zorlu Görev kategorilerinde yaracak roketlerin ses alt hzlarda uçmas gerekmektedir. 3.2.4.2. Yüksek rtifa kategorisinde yaracak roketler için uçu hz kst bulunmamaktadr. 3.2.4.3. Roketin tüm parçalarnn azamî d çaplar ayn deerde olmaldr (Kademelerin farkl çaplara sahip olmas ve kademeler arasnda çap deiimine izin verilmemektedir). 3.2.4.4. Uçu kontrol yüzeyleri sabit olmaldr. Aktif kontrol yaplmayacaktr. 3.2.4.5. Tüm kategorilerdeki roketlerin 0.3 Mach hzndaki stabilite deeri 1.5 ile 2.5 arasnda olmaldr. 3.2.4.6. Open Rocket ana tasarm sayfasnda 0,3 Mach için stabilite deeri hesaplanmakta olup, takmlar bu deeri dikkate almaldrlar. 3.2.4.7. Rampa çk hz; Lise Kategorisi için 15 m/s, Orta rtifa Kategorisi için 25 m/s, Yüksek rtifa Kategorisi için 30 m/s ve Zorlu Görev Kategorisi için 20 m/s’dir. 3.2.4.8. Takmlarn (Lise kategorisindeki takmlar hariç olmak üzere) gelitirecei üç (3) serbestlik dereceli benzetim ve modelleme yazlmyla aerodinamik ve uçu mekanii analizlerini kendi imkânlaryla yapmalar ve Open Rocket simülasyonu kullanarak elde edilen verilerin bu yazlmla elde edilenlerle uyumlu olduunun ilgili tasarm raporlarnda ispatlanmas gerekmektedir. 3.2.4.9. ÖTR ve KTR tasarm raporlar boyunca taahhüt edilen rampadan çk hzlarnn üretim sonras ortaya çkan roketin toplam kütlesi ile tekrar Open Rocket ile simüle edilmek suretiyle bu deerin saland ispatlanmaldr. Yaplacak ispata ilikin simülasyonlar AHR raporuna dâhil edilecektir (Simüle
14
edilmi Open Rocket dosyas AHR ile beraber teslim edilecektir). 3.2.4.10. Yüksek rtifa ve Zorlu Görev kategorileri için alt sistem tasarm raporlarnda tasarm detaylar, yaplan dayanm, termal ve hesaplamal akkanlar dinamii analizi vb. detayl olarak verilmelidir (Örnein, aka ilikin analizde kullanlan çözüm ann detaylar, snr artlar, yaknsama detaylar, akkan özellikleri, ortaya çkan sonuçlar ve yorumlar paylalmaldr). 3.2.5. YAPISAL BÜTÜNLÜK GEREKSNMLER 3.2.5.1. Roket içi basnç yönetimi salanarak roket içerisinde ortaya çkabilecek ar basnçlanma problemini önlemeye yönelik basnç sensörlerinden salkl veri alnmas salanmal ve burundan hemen önceki gövde bitim alannda, aviyonik sistemlerin bulunduu gövde parçasnda ve motorun hemen bitimindeki alanda 3.0-4.5 mm arasnda çapa sahip toplamda asgari üç (3) deliin bulunmas gerekmektedir. Bu üç (3) delik haricinde açlacak olan ilave delikler ve onlarn ilgili tasarmsal uygunluu tamamen yarmaclarn sorumluluundadr. 3.2.5.2. Roketler hem uçu boyunca maruz kalaca yapsal yüklere hem de tama/rampaya yerletirme esnasnda maruz kalaca yüklere dayankl olmaldr. 3.2.5.3. Roket gövdesi olarak PVC ve benzeri herhangi bir polimer malzeme, sktrlm kat/kraft kullanlamaz. 3.2.5.4. Kullanlacak mapalarn (ng. eye bolt) tek parça ve dövülmü çelikten imal edilmi olmas gerekmektedir. Büküm mapalarnn kullanmna izin verilmeyecektir. Bu kural mapa yerine kullanlabilecek her parça için de geçerlidir. 3.2.5.5. ç entegrasyon gövdeleri ve burun omuzluu uzunluunun gövde çapnn en az bir buçuk (1,5) kat olmas gerekmektedir. Gövdeler aras entegrasyon ve/veya ekil 3 ile verilen burun–gövde entegrasyonu (iç entegrasyon gövdesi/burun omuzluu hariç) farkl bir yöntemle yaplacaksa bu sistemin tüm yapsal yük analizlerinde hesaplanan ok deerlerini karlad ve bükülme (bending) testlerini geçmi olmas gerekir.
ekil 3. Burun Omuzluu 3.2.5.6. Takmlara kaydrma ayaklar TEKNOFEST Roket Yarmas Komitesi tarafndan salanacaktr. 3.2.5.7. Kaydrma ayaklarnn teknik çizimleri yarma bavurularnn sona ermesinin ardndan tüm takmlar ile paylalacaktr. 3.2.5.8. Takmlar kaydrma ayaklar teknik resmini, yarmann resmî internet sitesinden elde edebileceklerdir.
3.2.5.9. Kaydrma ayaklar alüminyum malzemeden olacaktr.
3.2.5.10. Kaydrma ayaklar at alanna gelmeye hak kazanan takmlara yarma tarihinden önce ulatrlacaktr. Kaydrma ayaklar, gövdenin yapsal olarak güçlendirilmi bölgelerine taklmaldr. Bir rokette asgari iki (2) adet kaydrma aya bulunmaldr. Bunlardan birincisi motor bölgesinde olmaldr. Roketin arlk merkezi iki kaydrma ayann arasnda olmaldr.
15
ekil 5. Kaydrma Aya ve Rampa Ara Yüzü
3.2.5.11. Roket kesit alannda çknt yaratan ve roketin yapsal/aerodinamik bütünlüünü bozacak parçalarn (bu kapsamda sadece sensör, anten ve kamera gibi zarurî elemanlara izin verilecektir) roketin yanmas bittikten sonra kütle merkezinin ilerisinde yer almas salanacak ekilde önceden sabitlenmi olmaldr. Bu entegrasyonu yapan takmlar bu ilave olmadan önce ve sonraki kayplarn (Aerodinamik analizlerde irtifa kayplar) göstermekle yükümlüdürler.
3.2.5.12. ekil 4 ile verilen frlatma rampas ile kaydrma aya arasndaki balantnn kesiti ekil 5ekil 5. ile verilmitir. Bu kesitte krmz parça kaydrma aya olup, gri sigma profil parça frlatma rampasdr. Mavi renkli parça ise kaydrma ayan roket gövdesine sabitleyen vidadr (Görselde roket bulunmamaktadr). ekil 4 ve ekil 5’de görülecei üzere 6 metrelik frlatma rampas sigma profil ve destekleyici unsurlarn entegrasyonundan üretilmitir. 3.2.6. AVYONK GEREKSNMLER 3.2.6.1. Roket içerisinde biri “ANA” dieri “YEDEK” olacak ekilde iki (2) adet, birbirinden farkl uçu
16
bilgisayar bulunmaldr. 3.2.6.2. Bu iki uçu bilgisayar da güç kayna ve sensör(ler) içermelidir. 3.2.6.3. ki uçu bilgisayar da ayrlma sistemlerini çaltracak eyleyiciye/eyleyicilere bal olmaldr. 3.2.6.4. Uçu bilgisayarlar ve/veya bal olduklar sistemlerden biri ksmen veya tamamen bozulsa bile dieri roketin kurtarma ilevlerini aksaksz ve durmakszn yerine getirmelidir. 3.2.6.5. Ana ve yedek uçu bilgisayarlar özgün veya ticarî sistem olabilir. 3.2.6.6. Uçu bilgisayarlar (ana ve yedek) kullanlarak gerçekleecek ayrlmalarda farkl çalma prensipleri yer almaldr (Ayrlmay gerçekletirecek sensörün/sensörlerin birbirinden farkl olmas gerekmektedir. Bu durum uçu bilgisayarlarnda kullanlan kontrolcülerin hem ayn olmas durumunda hem de farkl olmas durumunda geçerlidir.). (Belirtilen kriter ön tasarm raporu aamasndan sonra geçerli olacaktr). 3.2.6.7. Ayrlma sistemlerine bal eyleyiciler yedekli olmak zorunda deildir (yayl bir sistemde yay, DC motorlu bir sistemde DC motor ya da ateleme teli). 3.2.6.8. Eer eyleyici tek ise, ana ve yedek uçu bilgisayar tarafndan kontrol edilmelidir. Bu eyleyici sistemler kontrolsüz bir ekilde çalmamaldr (Örnein sistemin açl ve kurulumu) ve istemsiz olarak kurtarma sisteminin aktive edilmediinden emin olunmaldr. 3.2.6.9. Kurtarma sistemleri istemsiz olarak aktif konuma gelmemelidir. 3.2.6.10. Roket parçalarnn yer istasyonundan uzak yerlere düecei göz önüne alnmal ve alc- verici antenlerin menzili roketlerin uçu yörüngesi dikkate alnacak ekilde seçilmelidir. 3.2.6.11. RF modülünün gücü deerlendirilerek link bütçesinin yaplmas gerekmekte ve ilgili tasarm raporlarnda sunulmaldr. 3.2.6.12. Roket üzerindeki aviyonik alt sistemler ve sensörler uçu esnasnda maruz kalacaklar titreim, basnç ve ok gibi etkiler altnda görevlerini rahatlkla yerine getirmelidir. Bu kapsamda gerekli koruyucu önlemler alnmal, tasarm dorulama aamasnda ilgili testler gerçekletirilmeli ve sonuçlar ilgili tasarm raporlarnda sunulmaldr. 3.2.6.13. Roketin üzerinde bulunan uçu bilgisayarlar roket rampada iken açlarak kontrol edilmelidir. 3.2.6.14. Ana ve yedek uçu bilgisayarlarna dardan eriilebilir (Örnein gövde üzerinden eriilebilir anahtar bulunmaldr) bir ekilde güç verilebilecek ekilde tasarm ve üretim yaplmaldr. 3.2.6.15. Uçu bilgisayar açldnda rokete bal herhangi bir sistem aktif hale gelirse sorumlu takm diskalifiye edilecektir. 3.2.6.16. Faydal yük içerisindeki elektronik devrelere de roket gövdesi üzerinde yer alacak uygun anahtarlarla güç verilebilecek ekilde tasarm ve üretim yaplmaldr.
3.2.6.17. Sistemde Li-Po vb. pil kullanacak takmlarn “Li-Po Safe Bag” kullanmalar gerekmektedir. 3.2.6.18. Kullanlacak pilin güvenliinden takm sorumludur. 3.2.6.19. Kullanlan pillerin roketin ihtiyacn karlayabilecek kapasitede ve yeterince dolu olmaldr. 3.2.6.20. Uçu algoritmalarnda ayrlma sekanslarn tetikleyecek asgari iki kriter belirlenmelidir. 3.2.6.21. Uçu algoritmalar tasarlanrken Open Rocket ve takmlarn kendilerinin gelitirecekleri üç (3) serbestlik dereceli benzetim ve modelleme yazlmlarndan elde edilecek uçu mekaniine ilikin çktlar dâhil edilmelidir. Buna yönelik hususlar ve veriler ilgili tasarm raporlarnda sunulmaldr. 3.2.6.22. Karar verme parametrelerinde sensörlerden okunan veri(ler) esas olmaldr. 3.2.6.23. Takmlarn gelitirecei üç (3) serbestlik dereceli benzetim ve modelleme yazlmlarndan ortaya çkacak verilerden istifade edilerek uçu algoritmalarnda karar vermeyi tetikleyecek kriterler ve
17
3.2.7.2. Tasarm, insan hatasn en aza indirecek sadelikte ve gürbüzlükte (gürültü etkilerine ve belirsizliklere kar dayankl) olmaldr. 3.2.7.3. Tasarm, üretim ve test süreçleri için planlamalar ve risk azaltma çalmalar yaplmal ve ilgili tasarm raporlarnda bu çalmalarn yapld kantlanmaldr. 3.2.7.4. Tasarm, üretim, entegrasyon ve at günlerinde güvenlii tehlikeye atacak unsurlar belirlenmeli, gerekli tedbirler eksiksiz planlamal ve icra edilmelidir.
3.2.7.5. Frlatma, uçu ve kurtarma aamalarnda sistemin güvenliini tehlikeye atacak risklerin varl önceden listelenmeli ve risk azaltc tedbirler planlanp icra edilmelidir.
3.2.8. YARIMA ALANI GEREKSNMLER 3.2.8.1. Yarma alanna gelen takmlar iki (2) gün boyunca at alannda kalacaklardr. 3.2.8.2. lk gün entegrasyon günü, ikinci gün ise at günü olacaktr. 3.2.8.3. ki gün içerisinde gerçekletirilecek faaliyetler ve alandayken uyulmas gereken kurallar detayl olarak EK-1’de sunulmutur. 3.2.8.4. Temel olarak yarmac takmlardan entegrasyon gününde be (5) uygunluk etiketini azamî sekiz (8) saatlik süre içerisinde toplamalar beklenmektedir. 3.2.8.5. Roketlerin yarma alanna salam ulatrlmalar tamamen takmlarn sorumluluundadr. 3.2.8.6. Entegrasyon ve uygunluk denetimlerini zamannda tamamlayamayan takmlarn at yapmalarna kesinlikle izin verilmeyecektir. (Not: Tüm sistemlerin kontrollerinin hzlca salanmas için roketin olabildiince modüler ve hzl entegre edilebilir bir sistem olarak tasarlanm ve üretilmi olmas gerekmektedir. ) 3.2.8.7. Entegrasyon günü sonunda uygunluk denetimleri tamamlanan takmlarn motorlar roketlerine taklacak ve tamamen güçsüz (deactive) olarak bir sonraki güne kadar TEKNOFEST Roket Yarmas Komitesi tarafndan saklanacaktr (Aviyonik sistemler kapal olarak). 3.2.8.8. EK-1 verilen at alannda (entegrasyon, izleme ve frlatma alanlarn ihtiva eden alan) uyulmas gereken kurallara ve aada belirtilen maddelere uyulmamas durumunda takmlar diskalifiye edilecektir. 3.2.8.8.1. Entegrasyon alannda diskalifiye olmaya yol açan dier durumlar:
• Entegrasyon alan hakemlerinin yönlendirme ve talimatlarna uymamak,
• Güvenlii ve Sal ile EK-2’deki pandemi önlemlerine uymamak (kiisel koruyucu ekipman kullanmadan ya da yüz maskesiz/siperliksiz çalmak),
• Enerjik malzeme (kara barut ya da roket motoru) temin edildikten sonra matkap, lehim makinesi vb. delici, kesici ya da kvlcm çkarmaya elverili aletler ile çalmak,
• Belirlenen süre içerisinde be (5) yeil etiketin tamamn alarak roketi TEKNOFEST Roket Yarmas Komitesine teslim etmemek.
3.2.8.8.2. Frlatma öncesinde diskalifiye olmaya yol açan dier durumlar:
18
• Entegrasyon alannda hakemlerden alnm yeil etiketlerin bulunduu takm kartn kaybetmek,
• Frlatmaya hazrlk için tannan on (10) dakikalk süreyi amak (Zorlu Görev Kategorisi için bu süre 30 dakikadr),
• Frlatmaya hazrlk için tannan süre içerisinde roketin uçuuna engel olacak ekilde sisteme zarar vermek,
• Frlatmaya hazrlk için tannan süre içerisinde yaplan ilemler srasnda yeil etiket alnan sistemler üzerinde deiiklik/tamir/düzeltme vb. faaliyetinde bulunmak,
• Roket üzerinde bulunan aviyonik sisteme ya da faydal yük aviyoniine enerji vermek,
• Frlatma öncesindeki herhangi bir aamada ayrlma sisteminin herhangi bir sebepten dolay faal (active) olmas,
• Roketin, rampaya tanmas esnasnda ya da rampada yüklü iken yapsal bütünlüünün bozulmas (Örnein burnun ya da gövdenin ayrlmas vb.),
• Rampaya yüklenmi roket üzerinde frlatmaya engel olacak ve en fazla 10 (on) dakika süre içerisinde çözülemeyecek yapsal olmayan herhangi bir hatann olumas.
3.2.9. ZORLU GÖREV KATEGORS GEREKSNMLER 3.2.9.1. Zorlu Görev kategorisinde yarmaya katlm salayacak takmlarn önceki yllarda Orta veya Yüksek rtifa kategorilerinde yarm ve asgari üst üste iki kez at hakk kazanm lisans, lisansüstü ve mezunlardan kurulu takmlardan olmas gerekmektedir. 3.2.9.2. Zorlu Görev kategorisinde takmlar seri kademeli roket tasarlayacaklardr. (Kademeli roketlerle ilgili detayl bilgiler EK–3’de verilmitir). 3.2.9.3. Roketler iki kademeli olacak ekilde tasarlanacaktr. kiden fazla kademeye izin verilmeyecektir. 3.2.9.4. Kullanlacak olan motor, TEKNOFEST Roket Yarmas Komitesi tarafndan sunulan motor kataloundan seçilmi “M” snf motorlar arasndan olmaldr. 3.2.9.5. kinci kademede motor bulunmayacaktr. 3.2.9.6. Bu kategori kapsamnda takmlar azami 7.500-10.000 feet irtifa aralnda kendi belirledikleri hedef irtifaya çkacak roket tasarlayacaklardr. 3.2.9.7. Kademeli roketin uçu fazlar aamalar ekil 6 ile verilmitir. 3.2.9.8. ekil 6 ile verilen uçu aamalarnn alt ve yedinci admlarnda ekil 2 ile belirtilmi olan paraüt açma ve faydal yük brakma kstaslar ayn ekilde geçerlidir. 3.2.9.9. Roket frlatma rampasnda çkarken statik marjini asgari iki (2) olmaldr. Uçuun stabil olmas için gerekli tedbirler alnmaldr. 3.2.9.10. kinci kademenin tekil olarak statik marjininin de asgari iki (2) olmas gerekmektedir. 3.2.9.11. Takmlar kullanacaklar motorlar ile hedef irtifalarn kendileri belirleyecek ve ÖTR ile KTR’de Yarma Komitesine sunacaklardr (KTR’de sunulan deer nihaî hedef irtifa olacaktr). 3.2.9.12. Kademe Ayrma Sistemi olarak pnömatik/hidrolik/mekanik sistemlerden uygun olan tek bana veya birlikte kullanlabilecektir.
19
3.2.9.13. Roketin yerdeki atelenmesi dier tüm kategorilerdeki gibi TEKNOFEST Roket Yarmas Komitesi tarafndan gerçekletirilecektir. 3.2.9.14. Roketin ikinci kademesinde TEKNOFEST Roket Yarmas Komitesi tarafndan takmlara entegrasyon günü teslim edilecek Elektronik Gözlem Ünitesi (EGÜ) yer alacaktr. 3.2.9.15. EGÜ; elektronik donanm, alglayclar, güç kayna ve mekanik bütünden olumaktadr. 3.2.9.16. EGÜ, kademe ayrlmas ve kademe ayrlmas sonras ikinci kademenin pozisyonunu gözlemlemek üzere görev yapacaktr. 3.2.9.17. EGÜ kademe ayrlmasn devre devamll prensibi ile gözlemleyecektir. Bu prensip kapsamnda takmlarm tasarmlarnda yapmas gereken ilemler Ek-3 içerisinde paylalmtr. 3.2.9.18. EGÜ bu görevi kapsamnda, kademe ayrlmasnn emniyetli bir ekilde gerçekleip gerçeklemediini ve ikinci kademenin konum vektörlerini gözlemleyerek belirlenmi olan kabul kriterlerini salayp salamadn kontrol ederek, ikinci kademenin atelenebilir olup olmadna karar verecektir. 3.2.9.19. Ateleme sinyalinin EGÜ tarafndan kabul kriterleri Ek-3 içerisinde ÖTR sonrasnda paylalacaktr. 3.2.9.20. Rokette yer alan veri bayla EGÜ’deki sinyal ve veriler yer istasyonuna indirilip, hakemlere teslim edilecektir. 3.2.9.21. EGÜ'nün içerii, çalma artlar, mekanik (boyut zarf, kütle vb.) ve elektriksel (balant arayüzleri vb.) özellikleri EK-3 içerisinde paylalmtr (ÖTR öncesi paylalacaktr). 3.2.9.22. EGÜ’nün, roketin kendi uçu bilgisayaryla (takmlarn kendisinin tasarlayp ürettii) arasndaki iletiim detaylar EK-3 içerisinde paylalmtr (ÖTR öncesi paylalacaktr).
3.2.9.23. ekil 6’da dördüncü aamada belirtilen EGÜ kontrolünde gerçekleecek ateleme sanal (fizikî olarak ikinci kademede motor olmadndan) bir ateleme olacaktr. 3.2.9.24. Ana Aviyonik bilgisayarndan EGÜ’ye ateleme sinyali iletildikten sonra ikinci kademenin uygun pozisyonda olduu anda EGÜ ateleme sinyalini kabul edecektir. 3.2.9.25. Sinyalin EGÜ tarafndan kabulünden sonra ateleme sinyalinin yer istasyonuna aktarlmas salanacaktr.
20
21
22
4.1.9. Open Rocket program ve takmlarn (Lise kategorisindeki takmlar hariç) gelitirecei üç (3) serbestlik dereceli benzetim ve modellemeyle roketin ön benzetimlerinin tamamlamas gerekmektedir. Tüm sistemlerin kütle bütçesinin detayl olarak çkarlmas beklenmektedir. 4.1.10. Malzeme seçim kriterlerinin ve söz konusu seçimlerin sistemle uyumluluunun raporda yer almas beklenmektedir. 4.1.11. Scak gaz üreteçlerinde kullanlacak malzemelerin tipi ve miktarna yönelik analizler ÖTR’de sunulmaldr. 4.1.12. Yarmada kullanlmak üzere seçilmi olan ikinci alternatif roket motorunun da yer almas gerekmektedir. 4.1.13. Takmlar yarma takviminde belirtilen tarihten önce ÖTR’yi teslim etmekle yükümlüdürler. 4.1.14. Raporu destekleyici “.ork” uzantl Open Rocket dosyalar da rapor ile birlikte teslim edilmelidir. 4.1.15. ÖTR ablonuna internet sitesi üzerinden ulalabilir. 4.1.16. Takmlarn, ÖTR’de sunaca roket tasarmlarnda yer alacak motorun yarmann internet sitesinde yaynlanan katalogdan seçilmesi gerekmektedir. 4.1.17. Takmlar ÖTR’de istenilen tüm bilgileri eksiksiz ve ilgili bölümlerde sunmalar beklenmektedir. 4.1.18. Raporun yanl yerlerine eklenmi bilgiler deerlendirmeye alnmayacaktr. 4.1.19. ÖTR’de sunulmak üzere TEKNOFEST Roket Yarmas Komitesi tarafndan istenilen bilgiler, analiz ve deerlendirmeler Türkçe dilbilgisi kurallarna uygun, rahat anlalr ve takip edilebilir ekilde raporda sunulmaldr. Bu art yerine getiremeyen takmlar için raporun ilgili bölümünde gerektiinde %20 (yüzde yirmi) nispetinde azamî puan eksiltmesi uygulanacaktr.
4.1.20. Ön Tasarm evresine ilikin olarak takmlar (ÖTR dikkate alnarak) ön elemeye tabi olacaktr. Ön Tasarm baaryla tamamlayan takmlar Kritik Tasarm evresine geçeceklerdir. 4.1.21. Takmlarn sunaca ÖTR’nin TEKNOFEST Roket Yarmas Komitesi tarafndan etkin ve verimli deerlendirilmesi için “Giri Kriterleri” (Entry Criterias) bulunmaktadr. Takmlarn ÖTR’de sunmalar beklenen çktlarn Giri Kriterlerine uymas beklenmektedir. Aksi halde ÖTR hiçbir ekilde deerlendirmeye alnmayacaktr. Eer “Giri Kriterleri” salanmsa, ÖTR için “Çk Kriterleri” (Exit Criterias) dikkate alnarak hakemler tarafndan deerlendirme yaplacaktr. Giri ve Çk Kriterleri tasarm raporlar ablonlar ile birlikte duyurulacaktr. 4.2. KRTK TASARIM RAPORU 4.2.1. Takmlar, Kritik Tasarm Raporunda (KTR) tasarmlarnn nihaî üretim, entegrasyon ve test aamalarna geçmeye hazr olduuna dair gerekli tüm analiz ve test sonuçlarn ortaya koyacaklardr. 4.2.2. Takmlarn tasarladklar roketin artnamede verilen araç gereksinimleri ile görev baarm kriterlerini eksiksiz salayacana yönelik kantlar Yarma Komitesi’ne sunulacaktr. 4.2.3. ÖTR’de ilk versiyonu sunulan Hata Modlar ve Etkileri Analizi Takmlarn roket tasarmlarn son haline getirmi olmalar gerekmektedir (Tasarlanm olan roketle ilgili tüm yapsal, akkanlar dinamii, uçu algoritmas yeterlilik vb. analizleri tamamlanm olmaldr. Böylece, seçimi yaplm olan malzemeler, üretim yöntemleri, roket ve bileenlerinin uçu koullarna dayankll ve uçu algoritmasnn uygunluu kantlanm olmaldr). 4.2.4. Takmlar (Lise kategorisindeki takmlar hariç) gelitirecekleri üç (3) serbestlik dereceli benzetim ve modellemeyle roketin detayl benzetimlerini tamamlam ve Open Rocket benzetimleri ile uyumlu sonuçlar aldklarn ispatlam olmaldr. 4.2.5. Benzetim süreçleri iteratif olup, roket tasarmnn geçirdii aamalar neden-sonuç ilikileriyle KTR’de açklanmaldr.
23
4.2.6. Detayl Bilgisayar Destekli Tasarmlarn (ng. CAD), kullanlan CAD program üzerinden entegrasyon videolarnn hazrlanmas gerekmektedir. Raporda yazan ya da yazmayan her detay CAD tasarmnda gösterilmeli ve anlatlmaldr. 4.2.7. Sistem entegrasyon emas kullanlarak açklanmaldr (Yani, “Zorlu Görev kategorisi için kademeler birbirlerine nasl balanr” “Burun gövdeye nasl balanr”, “Paraüt gövdeye nasl balanr”, “Motor yeniden çkartlabilecek ekilde gövde içerisine nasl sabitlenir” vb. gibi sorulara yant niteliinde, tüm sistemlerin montajnn detaylar CAD programndan alnm görseller ile desteklenerek sunumda anlatlmaldr). 4.2.8. Gövde, burun, elektronik kart vb. gibi tüm sistemlerin nerede, nasl ve hangi malzemeler ile üretileceinin bilgisi detayl olarak verilmelidir. 4.2.9. Zaman, üretim ve test planlarnn hazrlanm olmas gerekmektedir (Planlarn içeriinde hangi hafta hangi üretimlerin yaplaca, hangi tarihlerde bileenlerin test edilecei gibi detayl bilgilere yer verilmelidir). 4.2.10. Tasarmn üretilebilir olduunun kantlanmas ve analiz/test sonuçlarnn TEKNOFEST Roket Yarmas Komitesi’ne sunulmas gerekmektedir. 4.2.11. KTR’de belirtilen her kriter ve tasarm detaynn yarmada kullanlacak sistem/alt sistem/bileen için kullanlaca deerlendirilecek ve Yarma Komitesi bu dorultuda geri bildirimlerde bulunacaktr. 4.2.12. Raporu destekleyici “.ork” uzantl Open Rocket dosyalar da rapor ile birlikte teslim edilmelidir. 4.2.13. Takmlarn KTR’de istenilen tüm bilgileri ilgili bölümlerde sunmalar beklenmektedir. Raporun yanl yerlerine eklenmi bilgiler deerlendirmeye alnmayacaktr. 4.2.14. KTR deerlendirme sonuçlarna göre finale kalan ve maddi destek almaya hak kazanan takmlar Yarma Takviminde belirtilen tarihte duyurulacaktr. 4.2.15. KTR sonuçlarna göre finale kalmaya hak kazanan takmlar için ÖTR aamasnda seçmi olduklar roket motorlarnn tedariki Yarma Komitesi tarafndan salanacaktr. 4.2.16. Roket motorlar, tüm takmlara yarma günü teslim edilecektir. 4.2.17. KTR’de sunulmak üzere TEKNOFEST Roket Yarmas Komitesi tarafndan istenilen bilgiler, analiz ve deerlendirmeler Türkçe dilbilgisi kurallarna uygun ve rahat anlalr ve takip edilebilir ekilde raporda sunulmaldr. Bu art yerine getiremeyen takmlar için raporun ilgili bölümünde gerektiinde %20 (yüzde yirmi) nispetinde puan eksiltmesi uygulanacaktr. 4.2.18. Takmlarn sunaca KTR’nin TEKNOFEST Roket Yarmas Komitesi tarafndan etkin ve verimli deerlendirilmesi için “Giri Kriterleri” (Entry Criterias) bulunmaktadr. Takmlarn KTR’de sunmalar beklenen çktlarn Giri Kriterlerine uymas beklenmektedir. Aksi halde KTR hiçbir ekilde deerlendirmeye alnmayacaktr. Eer “Giri Kriterleri” salanmsa, KTR için “Çk Kriterleri” (Exit Criterias) dikkate alnarak hakemler tarafndan deerlendirme yaplacaktr. Giri ve Çk Kriterleri tasarm raporlar ablonlar ile birlikte duyurulacaktr. 4.2.19. Yüksek rtifa ve Zorlu Görev kategorileri için ilave beklentiler:
• KTR haricinde her bir alt-sistemin tasarm raporu ve teknik çizimlerine ait veri seti teslim edilecektir.
• Roketin bütünlenmesinin anlatld/gösterildii teknik resimlerin de teslim edilmesi gerekmektedir.
• Teknik resim setinde kullanlan malzemelerin, bütünlenme stratejilerinin anlalabilir olmas gerekmektedir.
• Bütünleme talimatlarnn hazrlanmas gerekmektedir.
vb. detayl olarak verilmelidir (Örnein, bir ak analizi için, kullanlan çözüm ann detaylar, snr artlar, yaknsama detaylar, akkan özellikleri, sonuçlarn yorumlanmasn içermelidir). Benzer ekilde dier analizler için de detayl bilgi verilmesi gerekmektedir.
• TEKNOFEST Roket Yarmas Komitesi yukarda belirtilen bilgiler haricinde gerektiinde farkl ilave bilgiler/belgeler de talep edebilecektir.
4.3. ATI HAZIRLIK RAPORU 4.3.1. At Hazrlk Raporu’nda (AHR) takmlarn tasarladklar ve ürettikleri roketlerin baarl bir ekilde frlatlmas için gerçekletirdikleri tüm ön analizler, simülasyonlar ve testlere ilikin sonuçlar sunulmaldr. 4.3.2. AHR içerisinde takmn at alan görev dalm, takip edilecek güvenlik önlemleri ile birlikte entegrasyon ve frlatma rampasnda icra edilecek kontrollere ilikin liste yer almaldr. 4.3.3. Genel olarak bakldnda, sistem tasarm ve üretiminin %100’ünün tamamlanm olmas beklenmektedir. 4.3.4. Bu raporda ayrca, entegrasyonu tamamlanm roketin en fazla 10 (on) dakika içerisinde ata hazr hale getirebildiinin ve kurtarma sisteminin çaltnn video kayd ile kantlanmas gerekmektedir. 4.3.5. ÖTR ve KTR tasarm raporlar boyunca taahhüt edilen rampadan çk hzlarnn üretim sonras ortaya çkan roketin toplam kütlesi ile tekrar simüle edilmek (Open Rocket ve Lise kategorisindeki takmlar hariç olmak üzere tüm takmlarn gelitirecei üç serbestlik dereceli benzetim ve modelleme yazlmlar kullanlarak) suretiyle saland ispatlanmal ve yaplacak ispata ilikin tüm simülasyon verileri AHR raporuna dâhil edilmelidir. (Simüle edilmi Open Rocket dosyas AHR ile beraber teslim edilecektir) 4.4. ATI SONRASI DEERLENDRME RAPORU 4.4.1. Takmlar roketlerinde kullanlan motor, faydal yük, araç boyutlar vb. temel bilgilerle beraber gerçekletirdikleri frlatmaya ilikin uçu bilgilerini (çklan irtifa, gerçekleen uçu yörüngesi vb.) analiz etmelidir. 4.4.2. Takmlar At Sonras Deerlendirme Raporu’nda (ASDR) ilgili deikenler (hz, konum vb.) için benzetim deerleri ile gerçek uçu verilerini karlatracaklar ve karlatrmalar grafiklerle göstereceklerdir. 4.4.3. Takmlar roket yere çarptktan sonra telemetriden alnan hz ve konum deerlerini (At Hazrlk Raporu’nda istenilen formatta) alanda kendilerine datlacak harici bellee yükleyerek alandaki sorumlu hakeme be (5) dakika içerisinde teslim etmelidirler. 4.4.4. Raporda sensör verileri sunulmal ve kurtarm ileminin baarm durumu analiz edilmelidir. 4.4.5. Süreç sonunda örenilmi dersler raporda yer almaldr. 4.4.6. ASDR, frlatma gününden iki gün sonra en geç saat 08:00 itibariyle TEKNOFEST Roket Yarmas Komitesi’ne e-posta ile teslim edilmelidir. 4.4.7. Söz konusu süre içerisinde raporunu teslim etmeyen veya süre am yapan takmlar görevi tamamlayamam saylacaktr (diskalifiye olunmayacak, bu bölüm deerlendirmeye alnmayacaktr). 5. YARIMADA DEERLENDRME ESASLARI 5.1. GENEL PUANLAMA Yarma sonunda deerlendirme 1.000 (bin) puan üzerinden yaplacak olup, puan krnm aadaki tabloda belirtildii gibidir.
25
• At Sonras Deerlendirme Raporu (ASDR) 50
• Yarma Alan Hakem Deerlendirmesi 200
• Uçu Performans 500
• Ön Tasarm Raporu (ÖTR)
• Kritik Tasarm Raporu (KTR)
• At Hazrlk Raporu (AHR)
YARIMA ALANI HAKEM DEERLENDRMES PUAN
• Faydal Yük ve Kurtarma 50
• Aviyonik 50
• Aerodinamik 50
TOPLAM 200
5.4. UÇU PERFORMANSININ DEERLENDRLMES Uçu performans toplamda be yüz (500) puan olacaktr. Roketin gerçek yörünge tepe noktasnn hedef tepe noktasna ± %20 dorulukla ulamas bu puann %70’ine (350 puan) denk gelmektedir. Roketin baaryla kurtarlmas halinde ise 150 puan daha alnmak suretiyle uçu performans için tahsisli azamî 500 puan alnabilecektir.
26
Kurtarma operasyonunun baarl olarak kabul edilebilmesi için roketin sadece motoru deitirilerek yeniden kullanlabilir olmas gerekmektedir. Deerlendirme yapan hakemler, kurtarlan roket belirlenen seyir alanna döndükten sonra roketi görsel olarak muayene edecek ve deerlendirmesini yapacaktr. 6. ÖDÜLLER 6.1. KATEGORILERE VERILECEK ÖDÜLLER Aadaki tabloda belirtilen ödüller, ödül almaya hak kazanan takmlara verilecek toplam tutar göstermektedir, bireysel ödüllendirme yaplmayacaktr. Birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülleri, takm üyeleri toplam saysna göre eit miktarda bölünerek her ahsn belirtecei banka hesabna yatrlacaktr. Yarma kapsamnda dereceye giren takmn danmanna ödeme yaplacaktr. Derece alan takmlarmzn danmanlarna 3.000,00 ödeme yaplacaktr. Danman yarma alanna gelmez ise danman ödülü verilmeyecektir.
KATEGORLER BRNCNN ALACAI ÖDÜL
ZORLU GÖREV 75.000 TL 60.000 TL 50.000 TL
Yarma kapsamnda “en iyi takm ruhu” ve “en özgün tasarm” ödülleri de yarmada deerlendirmeler sonucu hak kazanan takmlara 4 kategori için de verilecektir. En yi Takm Ruhu Ödülü: Yarma alannda üstlenilen görevlerini ve alandaki i planlarn en iyi ekilde sonuçlandrmay hedefleyen takmlara, bu amaçta baar/at elde edip edilmemesine baklmakszn enerjilerini alanda en iyi ekilde yanstan takmlara verilen ödüldür. Takm olarak alan çalmas, alanda gösterilen çaba, beceri, takm içi ve takmlararas iletiim vb. durumlarna baklarak deerlendirme yaplacaktr. Belirtilen ödül prestij amaçl olup bir maddi karl bulunmamaktadr.
En Özgün Tasarm Ödülü: Rapor aamalar ile birlikte Yarma Deerlendirme Kurulu tasarm deerlendirmelerini yapmaktadr. Yarma Deerlendirme Kurulu yarma kapsamna ve roket tüm alt sistemlerine göre tasarm koullarna uygunluk, özgünlük ve deerlendirme ölçütlerini gözeterek oylama yöntemiyle en iyi tasarma sahip takmlar belirleyeceklerdir. Belirtilen ödül prestij amaçl olup bir maddi karl bulunmamaktadr.
27
6.2. ÖDÜL IÇIN ASGAR BAARIM KRTERLER Ödül sralamasna girebilmek için aadaki tüm artlarn salanmas gerekmektedir. Ödül sralamasna girebilen takmlardan derece elde edenler ödül almaya hak kazanacaktr. 6.2.1. Hakem heyetinden at onay alm roketin sorunsuz bir ekilde atelenip rampadan çkmas, 6.2.2. Roketin, yart kategoride hedeflenen irtifann en az %80’ine ulamas, 6.2.3. Zorlu Görev kategorisi için Kademe Ayrlma Sistemi’nin baarl bir ekilde çalmas, 6.2.4. Zorlu Görev kategorisi için ikinci kademedeki aviyonik tarafndan oluturulan ateleme sinyali ikinci kademeye ait pozisyon vektörleri dikkate alnarak kademenin emniyet artlar içinde olduuna karar verilerek oluturulan ateleme sinyalinin EGÜ tarafndan kabul edilmesi ve roketin ana aviyonik sistemi tarafndan yer istasyonuna baarl bir ekilde iletilmesi, 6.2.5. Paraüt sisteminin baarl bir ekilde açlmas, 6.2.6. Faydal yükün ve roketin (gövde ve burun birlikte) paraüt ile emniyetli bir ekilde yere indirilmesi (yere inen parçalar tekrar kullanlabilir olmaldr), 6.2.7. Faydal yükün ve roketin tüm alt parçalarnn takmn beyan ettii koordinatlardan kurtarlmas, 6.2.8. Kurtarlan roketten hakem altimetresinin salam bir ekilde çkarlarak hakem heyetine teslim edilmesi, 6.2.9. Herhangi bir ek müdahaleye gerek kalmadan irtifa verisinin okunmas, 7. ETK VE DER KURALLAR 7.1. ETK KURALLAR 7.1.1. Festival alannda veya yarma süresi boyunca (rapor aamalar, deerlendirme süreci vb.) toplum ahlakna aykr bir durum, fiil, söz vb. davran sergilendii tespit edildii anda bu fiili icra eden kii/kiiler yarmadan diskalifiye edilecek, haklarnda hukuksal süreç ivedilikle balatlacak ve en az iki (2) yl Türkiye Teknoloji Takm Vakf bünyesinde faaliyet gösteren her türlü organizasyon ve etkinlie katlmdan men edileceklerdir. 7.1.2. TEKNOFEST Roket Yarmas Komitesi ile kurulan tüm temas ve iletiimlerde kullanlan/kullanlacak dil ve üslupta dikkat edilmesi gereken hususlar u ekildedir;
• Kaba ve nezaketsiz söz ve davranlardan kaçnlmal, • Hakaret, tehdit ve kötü sözlerden kaçnlmal, • Facebook, Skype, Messenger, WhatsApp, Twitter vb. gibi sosyal medya araçlaryla
yarmadaki görevliler ile takmlarn üyeleri dorudan/dolayl hedef alnmamal ve hakaret edilmesinden kaçnlmal,
• Dilekçe ve itirazlarda yazm kurallarna ve üsluba dikkat edilmesi gerekmektedir.
7.1.3. Festival alannda dier takmlarn ileyi ve motivasyonlarn menfi etkileyecek durum, fiil, söz vb. davran sergilenmemesi gerekmektedir. 7.1.4. Konaklama hizmetlerinin verildii yurt ve çevresinde toplumsal huzur göz önüne alnarak davranlmaldr. Aksi davran sergileyen kii(ler) hakknda yasal süreç balatlacaktr. 7.1.5. Tasarm ve üretim süreçlerinde kullanlacak ekipman ve malzemelerin her türlü olumsuzluk göz önüne alnarak önceden yedeklenmesi/depolanmas ve gerektiinde parça deiimi yaplmas takmn sorumluluunda olup baka bir takmdan ürün tedariki/ödünç alnmas yasaktr. 7.1.6. Yarma alannda dil, din, felsefi inanç, siyasi düünce, rk, ya ve cinsiyet ayrm yapmadan, frsat eitliini engelleyici davran ve uygulamalara meydan vermeden, tarafszlk içerisinde ve yarma gereklerine uygun davranlar sergilenmesi gerekmektedir.
28
29
davet gönderir. Davet gönderilen üye Bavuru sistemine giri yaparak “Takm bilgilerim” ksmndan gelen daveti kabul eder ve kayt tamamlanr. Aksi durumda kayt tamamlanm olmaz. 7.2.11. Yarma kapsamnda gerekli tüm süreçler (Rapor Alm, Rapor Sonuçlar, Maddi Destek Bavurusu, tiraz Süreçleri vb.) KYS portal üzerinden yaplmaktadr. Takmlarn KYS portal üzerinden süreçlerini takip etmesi gerekmektedir. 7.2.12. Yarma ile ilgili olarak yarmac, T3 Vakf ve/veya TEKNOFEST tarafndan yarma öncesi veya sonras yaplacak her türlü yazl veya görsel tantm, yayn, sosyal medya ve internet yaynlarn kabul ve taahhüt eder. Bunun yannda yarmac, tasarmlar, kodlar ve imal edilmi veya üretilmesine katkda bulunduu ilim ve sanat eseri üzerindeki ileme, yayma, çoaltma, temsil, görsel veya iitsel araçlar ile umuma iletim hakk gibi kanunda sayl mali haklarn herhangi bir süre kstlamas olmakszn T3 Vakf/TEKNOFEST'e devrettiini, T3 Vakf'nn açk kaynak politikas çerçevesinde ilgili eserin kamuya sunulmasna ve atf yaplmak suretiyle ilgili kiiler tarafndan kullanlmasna ve gelitirilmesine rza gösterdiini kabul, beyan ve taahhüt eder. T3 Vakf, gerektiinde eser üzerinde deiiklik yapma hakkn ve tüm fikri mülkiyeti (T3 Vakf ile paylatklar ile snrl olmak kaydyla) uygun bulduu ekilde ve zamanda umuma arz etme hakkn sakl tutar. 7.2.13. Yarmac eserin T3 Vakf'na devrettii ksm üzerindeki haklar ile ilgili olarak 6769 Sayl Snai Mülkiyet Kanunu ve Fikri Mülkiyet Haklarn düzenleyen dier yasal mevzuat çerçevesinde Türk Patent Ve Marka Kurumu ya da WIPO (World Intellectual Property Organization) nezdinde T3 Vakfnn yazl iznini almak artyla bir tescil ya da koruma bavurusunda bulunabileceini, T3 Vakf ve T3 Vakf'nn bilgisi dahilinde açk kaynak kod politikas kapsamnda faydalanan 3. Kiilere kar herhangi bir yasak yka bavurarak kullanmn engellemeyeceini, yasal mevzuat kapsamnda koruma tedbirlerine bavurmayacan, ihlal iddias ile kullanmn durdurulmasna dair talepte bulunmayacan kabul ve taahhüt eder. 7.2.14. Yarmac(lar)n, herhangi bir ürünün fikrî ve snai mülkiyet haklarn ihlal etmesi durumunda TEKNOFEST Roket Yarmas’n urataca zararlar ilgili takmdan (danman dâhil) tazmin edilecektir.
8. SIKLIKLA SORULANLARIN CEVAPLARI Takmlarn sklkla sorduklar sorular (SSS) için Yarma Komitesi tarafndan verilmi cevaplar EK-4’de yer almaktadr.
30
9. YARIMA TAKVM 2021 yl TEKNOFEST Roket Yarmas için belirlenmi yarma takvimi aada yer almaktadr.
TEKNOFEST ROKET YARIMASI 2021 YILI TAKVM
TARH FAALYET
25 Mart 2021 Ön Tasarm Raporu (ÖTR) Son Teslim Tarihi
19 Nisan 2021 Ön Tasarm Raporu (ÖTR) Sonuçlarnn Açklanmas
20 Mays 2021 Kritik Tasarm Raporu (KTR) Son Teslim Tarihi
24 - 25 Mays 2021 Soru - Cevap Toplantlar
27 Mays 2021 Test Videolar Son Teslim Tarihi 16 Haziran 2021
KTR Puanlarna Göre Finalist Takmlarn ve Maddi Destek Almaya Hak Kazanan Takmlarn Açklanmas
18 Haziran 2021 Maddi Destek Alacak Takmlardan Taahhütname ve Banka Bilgilerinin
Alnmaya Balanmas
09 Austos 2021
20 Austos 2021 At Yapmaya Hak Kazanan Takmlarn Duyurulmas
23 Austos 2021 Ulam, Konaklama ve At Takvimi Detaylarnn Açklanmas
1 -12 Eylül 2021 Yarma Tarihleri
1. TANIMLAR
2. GR
3. GEREKSNMLER
8. SIKLIKLA SORULANLARIN CEVAPLARI