yann tiersen vol. 1 & 2

of 142 /142
7/25/2019 Yann Tiersen Vol. 1 & 2 http://slidepdf.com/reader/full/yann-tiersen-vol-1-2 1/142

Author: tickle-dem-keys

Post on 01-Mar-2018

310 views

Category:

Documents


9 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/25/2019 Yann Tiersen Vol. 1 & 2

  1/142

 • 7/25/2019 Yann Tiersen Vol. 1 & 2

  2/142

 • 7/25/2019 Yann Tiersen Vol. 1 & 2

  3/142

 • 7/25/2019 Yann Tiersen Vol. 1 & 2

  4/142

 • 7/25/2019 Yann Tiersen Vol. 1 & 2

  5/142

 • 7/25/2019 Yann Tiersen Vol. 1 & 2

  6/142

 • 7/25/2019 Yann Tiersen Vol. 1 & 2

  7/142

 • 7/25/2019 Yann Tiersen Vol. 1 & 2

  8/142

 • 7/25/2019 Yann Tiersen Vol. 1 & 2

  9/142

 • 7/25/2019 Yann Tiersen Vol. 1 & 2

  10/142

 • 7/25/2019 Yann Tiersen Vol. 1 & 2

  11/142

 • 7/25/2019 Yann Tiersen Vol. 1 & 2

  12/142

 • 7/25/2019 Yann Tiersen Vol. 1 & 2

  13/142

 • 7/25/2019 Yann Tiersen Vol. 1 & 2

  14/142

 • 7/25/2019 Yann Tiersen Vol. 1 & 2

  15/142

 • 7/25/2019 Yann Tiersen Vol. 1 & 2

  16/142

 • 7/25/2019 Yann Tiersen Vol. 1 & 2

  17/142

 • 7/25/2019 Yann Tiersen Vol. 1 & 2

  18/142

 • 7/25/2019 Yann Tiersen Vol. 1 & 2

  19/142

 • 7/25/2019 Yann Tiersen Vol. 1 & 2

  20/142

 • 7/25/2019 Yann Tiersen Vol. 1 & 2

  21/142

 • 7/25/2019 Yann Tiersen Vol. 1 & 2

  22/142

 • 7/25/2019 Yann Tiersen Vol. 1 & 2

  23/142

 • 7/25/2019 Yann Tiersen Vol. 1 & 2

  24/142

 • 7/25/2019 Yann Tiersen Vol. 1 & 2

  25/142

 • 7/25/2019 Yann Tiersen Vol. 1 & 2

  26/142

 • 7/25/2019 Yann Tiersen Vol. 1 & 2

  27/142

 • 7/25/2019 Yann Tiersen Vol. 1 & 2

  28/142

 • 7/25/2019 Yann Tiersen Vol. 1 & 2

  29/142

 • 7/25/2019 Yann Tiersen Vol. 1 & 2

  30/142

 • 7/25/2019 Yann Tiersen Vol. 1 & 2

  31/142

 • 7/25/2019 Yann Tiersen Vol. 1 & 2

  32/142

 • 7/25/2019 Yann Tiersen Vol. 1 & 2

  33/142

 • 7/25/2019 Yann Tiersen Vol. 1 & 2

  34/142

 • 7/25/2019 Yann Tiersen Vol. 1 & 2

  35/142

 • 7/25/2019 Yann Tiersen Vol. 1 & 2

  36/142

 • 7/25/2019 Yann Tiersen Vol. 1 & 2

  37/142

 • 7/25/2019 Yann Tiersen Vol. 1 & 2

  38/142

 • 7/25/2019 Yann Tiersen Vol. 1 & 2

  39/142

 • 7/25/2019 Yann Tiersen Vol. 1 & 2

  40/142

 • 7/25/2019 Yann Tiersen Vol. 1 & 2

  41/142

 • 7/25/2019 Yann Tiersen Vol. 1 & 2

  42/142

 • 7/25/2019 Yann Tiersen Vol. 1 & 2

  43/142

 • 7/25/2019 Yann Tiersen Vol. 1 & 2

  44/142

 • 7/25/2019 Yann Tiersen Vol. 1 & 2

  45/142

 • 7/25/2019 Yann Tiersen Vol. 1 & 2

  46/142

 • 7/25/2019 Yann Tiersen Vol. 1 & 2

  47/142

 • 7/25/2019 Yann Tiersen Vol. 1 & 2

  48/142

 • 7/25/2019 Yann Tiersen Vol. 1 & 2

  49/142

 • 7/25/2019 Yann Tiersen Vol. 1 & 2

  50/142

 • 7/25/2019 Yann Tiersen Vol. 1 & 2

  51/142

  Klavier

  3

  5

  7

  9

  Philip

 • 7/25/2019 Yann Tiersen Vol. 1 & 2

  52/142

  11

  1 3

  - 2 -

 • 7/25/2019 Yann Tiersen Vol. 1 & 2

  53/142

 • 7/25/2019 Yann Tiersen Vol. 1 & 2

  54/142

 • 7/25/2019 Yann Tiersen Vol. 1 & 2

  55/142

 • 7/25/2019 Yann Tiersen Vol. 1 & 2

  56/142

 • 7/25/2019 Yann Tiersen Vol. 1 & 2

  57/142

 • 7/25/2019 Yann Tiersen Vol. 1 & 2

  58/142

 • 7/25/2019 Yann Tiersen Vol. 1 & 2

  59/142

  !

  " # $$

  %= 120

  & & & & &'(

  ! # $$ & ))*++++++ ))++++++ ,*++++++, ))*++++++ ))++++++ ,*++++++, )*++++++) )++++++) ,*++++++, )*++++++) )++++++) ,*++++++,- # $$ ++++ ++++++

  ++++++++ ++++++) ))**) )**++++++ ++++

  ++++++ ++++))**) ++++ ++++++

  ++++++++ ++++++) ))**) )**++++++ ++++

  ++++++ ++++))**) ++++ ++++++

  ++++++++ ++++++) ))**) )**++++++ ++++

  ++++++ ++++))**) ++++ ++++++

  ++++++++ ++++++) ))**) )**++++++ ++++

  ++++++ ++++))**) ++++ ++++++

  ++++++++ ++++++) ))**) )**++++++ ++++

  ++++++ ++++))**).

  ...........

  ..

  .

  .........

  ..

  .

  .........

  !"

  # & & & &'(

  ! # ))*++++++ ))++++++ ,*++++++, ))+++++ /000000/ ,+++++, )*++++++) )++++++) ,*++++++, )+++++) //000000 ,+++++,- # ++++

  +++++++++++++++++++)

  )** )** )** )**+++++ ++++ +++++ ++++)** )** )** +++++++++++++++++++++++)

  )** )** )** )**+++++ ++++ +++++ ++++)** )** )** +++++++++++++++++++++++)

  )** )** )** )**+++++ ++++ +++++ ++++)** )** )** +++++++++++++++++++++++)

  )** )** )** )**+++++ ++++ +++++ ++++)** )** )**......

  ..

  .

  .........

  ..

  .

  .........

  !"

  # & & & &'(

  ! # ))*++++++ ))++++++ ,*++++++, ))*++++++ ))++++++,*++++++, )*++++++) )++++++) ,*++++++, )*++++++) )++++++)

  ,*++++++,- # ++++

  +++++++++++++++++++)

  )** )** )** )**+++++ ++++ +++++ ++++)** )** )** +++++++++++++++++++++++)

  )** )** )** )**+++++ ++++ +++++ ++++)** )** )** +++++++++++++++++++++++)

  )** )** )** )**+++++ ++++ +++++ ++++)** )** )** +++++++++++++++++++++++)

  )** )** )** )**+++++ ++++ +++++ ++++)** )** )**.

  .......

  .

  ...

  ..

  .

  ...

  ..

  .

  ...

  ..

  .

  ...

  !" # & & & &'(

  ! #)*++++++) )++++++)

  )*++++++) )+++ ++++))*++++++) ))++++++

  ,*++++++, ))*++++++ )++++++) ))*++++++ )+++ ++++) )

  )*++++++ )++++++),*++++++,

  - # ++++ ++++++++++++++ ++++++) ))** ) )**++++++ ++++

  ++++++ ++++))** ) ++++ ++++++

  ++++++++ ++++++) ))** ) )**++++++ ++++

  ++++++ ++++))** ) ++++ ++++++

  ++++++++ ++++++) ))** ) )**++++++ ++++

  ++++++ ++++))** ) ++++ ++++++

  ++++++++ ++++++) ))** ) )**++++++ ++++

  ++++++ ++++))** ).

  .....

  ..

  .

  ...

  ..

  .

  ...

  ..

  .

  ...

  ..

  .

  ...

  Father and Mother

  Yann Tiersen

  PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com

  http://www.fineprint.com/http://www.fineprint.com/
 • 7/25/2019 Yann Tiersen Vol. 1 & 2

  60/142

  !

  " # & & & &'(

  ! # )*++++++) )++++++) )*++++++) +++ ++++) ) ))+++++ //000000 ,+++++, ))*++++++ ))++++++ ))*++++++ +++ ++++) ) )+++++) /000000/ ,+++++,- # ++++

  +++++++++++++++++++)

  )** )** )** +++++ ++++ +++++ ++++)** )** )** )** +++++++++++++++++++++++)

  )** )** )** +++++ ++++ +++++ ++++)** )** )** )** +++++++++++++++++++++++)

  )** )** )** +++++ ++++ +++++ ++++)** )** )** )** +++++++++++++++++++++++)

  )** )** )** +++++ ++++ +++++ ++++)** )** )** )**......

  ..

  .

  .........

  ..

  .

  .........

  !"

  # & & & &'(

  ! # )*++++++) )++++++) )*++++++) +++ ++++) ) ))*++++++ )++++++) ,*++++++, ))*++++++ ))++++++ ))*++++++ +++ ++++) ) )*++++++) ))++++++ ,*++++++,- # ++++

  +++++++++++++++++++)

  )** )** )** +++++ ++++ +++++ ++++)** )** )** )** +++++++++++++++++++++++)

  )** )** )** +++++ ++++ +++++ ++++)** )** )** )** +++++++++++++++++++++++)

  )** )** )** +++++ ++++ +++++ ++++)** )** )** )** +++++++++++++++++++++++)

  )** )** )** +++++ ++++ +++++ ++++)** )** )** )**......

  ..

  .

  .........

  ..

  .

  .........

  !"

  # & & & &'(

  ! # 1 /0000 /0000 )++++ 1 /0000 /0000 /0000 1 /0000 /0000 )++++ 1 /0000 /0000 /0000

  - # ++++ ++++++++++++++ ++++++) ))** ) ++++++ ++++

  ++++++ ++++)** ) )** ) ++++ ++++++

  ++++++++ ++++++) ))** ) ++++++ ++++

  ++++++ ++++)** ) )** ) ++++ ++++++

  ++++++++ ++++++) ))** ) ++++++ ++++

  ++++++ ++++)** ) )** ) ++++ ++++++

  ++++++++ ++++++) ))** ) ++++++ ++++

  ++++++ ++++)** ) )** ).

  .......

  .

  ...

  ..

  .

  ...

  ..

  .

  ...

  ..

  .

  ...

  !" # & & & &'(

  ! # 1 /0000 /0000 )++++ 1 )++++ )++++ )++++ 1 /0000 /0000 )++++ 1 )++++ )++++ )++++- # ++++

  +++++++++++++++++++)

  )** )** )** +++++ ++++ +++++ ++++)** )** )** )** +++++++++++++++++++++++)

  )** )** )** +++++ ++++ +++++ ++++)** )** )** )** +++++++++++++++++++++++)

  )** )** )** +++++ ++++ +++++ ++++)** )** )** )** +++++++++++++++++++++++)

  )** )** )** +++++ ++++ +++++ ++++)** )** )** )**.

  .....

  ..

  .

  ...

  ..

  .

  ...

  ..

  .

  ...

  ..

  .

  ...PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com

  http://www.fineprint.com/http://www.fineprint.com/
 • 7/25/2019 Yann Tiersen Vol. 1 & 2

  61/142

  !

  " # & & & &'(

  ! # 1 /0000 /0000 )++++ 1 /0000 /0000 /0000 1 /0000 /0000 )++++ 1 /0000 /0000 /0000- # ++++

  +++++++++++++++++++)

  )** )** )** +++++ ++++ +++++ ++++)** )** )** )** +++++++++++++++++++++++)

  )** )** )** +++++ ++++ +++++ ++++)** )** )** )** +++++++++++++++++++++++)

  )** )** )** +++++ ++++ +++++ ++++)** )** )** )** +++++++++++++++++++++++)

  )** )** )** +++++ ++++ +++++ ++++)** )** )** )**......

  ..

  .

  .........

  ..

  .

  .........

  !"

  # 2 ,++++ 3 /0000

  0000/ 2 2'

  (! # 1 /0000 /0000 )++++ 1 /0000 /0000 /0000 1 /0000 /0000 )++++ 1 /0000 /0000 /0000- # ++++ ++++++

  ++++++++ ++++++) ))** ) ++++++ ++++

  ++++++ ++++)** ) )** ) ++++ ++++++

  ++++++++ ++++++) ))** ) ++++++ ++++

  ++++++ ++++)** ) )** ) ++++ ++++++

  ++++++++ ++++++) ))** ) ++++++ ++++

  ++++++ ++++)** ) )** ) ++++ ++++++

  ++++++++ ++++++) ))** ) ++++++ ++++

  ++++++ ++++)** ) )** ).

  ...........

  ..

  .

  .........

  ..

  .

  ...

  !"

  # 2 2 2* 2*'(

  ! # 1 /0000 /0000 )++++ 1 )++++ )++++ )++++ 1 /0000 /0000 )++++ 1 )++++ )++++ )++++- # ++++

  +++++++++++++++++++)

  )** )** )** +++++ ++++ +++++ ++++)** )** )** )** +++++++++++++++++++++++)

  )** )** )** +++++ ++++ +++++ ++++)** )** )** )** +++++++++++++++++++++++)

  )** )** )** +++++ ++++ +++++ ++++)** )** )** )** +++++++++++++++++++++++)

  )** )** )** +++++ ++++ +++++ ++++)** )** )** )**.

  .......

  .

  ...

  ..

  .

  ...

  ..

  .

  ...

  ..

  .

  ...

  !" # 2 2 2 4 2*'(

  ! # 1 /0000 /0000 /0000 1 /0000 /0000 )++++ 1 /0000 /0000 /0000 1 /0000 /0000 /0000

  - # +++++++++++++++++++++++)

  )** )** )** +++++ ++++ +++++ ++++)** )** )** )** +++++++++++++++++++++++)

  )** )** )** +++++ ++++ +++++ ++++)** )** )** )** +++++++++++++++++++++++)

  )** )** )** +++++ ++++ +++++ ++++)** )** )** )** +++++++++++++++++++++++)

  )** )** )** +++++ ++++ +++++ ++++)** )** )** )**.

  .....

  ..

  .

  ...

  ..

  .

  ...

  ..

  .

  ...

  ..

  .

  ...PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com

  http://www.fineprint.com/http://www.fineprint.com/
 • 7/25/2019 Yann Tiersen Vol. 1 & 2

  62/142

  !

  " # 2*

  2

  ,*+++++++

  3, 3 /*0000000

  0000000

  / /*

  /

  2

  222'

  (! # 1 /0000 /0000 )++++ 1 /0000 /0000 /0000 1 /0000 /0000 )++++ 1 /0000 /0000 /0000- # ++++ ++++++

  ++++++++ ++++++) ))** ) ++++++ ++++

  ++++++ ++++)** ) )** ) ++++ ++++++

  ++++++++ ++++++) ))** ) ++++++ ++++

  ++++++ ++++)** ) )** ) ++++ ++++++

  ++++++++ ++++++) ))** ) ++++++ ++++

  ++++++ ++++)** ) )** ) ++++ ++++++

  ++++++++ ++++++) ))** ) ++++++ ++++

  ++++++ ++++)** ) )** ).

  ...........

  ..

  .

  .........

  ..

  .

  ...

  !"

  #22 22 22* 22*'

  (! # 1 /0000 /0000 )++++ 1 )++++ )++++ )++++ 1 /0000 /0000 )++++ 1 )++++ )++++ )++++- # ++++

  +++++++++++++++++++)

  )** )** )** +++++ ++++ +++++ ++++)** )** )** )** +++++++++++++++++++++++)

  )** )** )** +++++ ++++ +++++ ++++)** )** )** )** +++++++++++++++++++++++)

  )** )** )** +++++ ++++ +++++ ++++)** )** )** )** +++++++++++++++++++++++)

  )** )** )** +++++ ++++ +++++ ++++)** )** )** )**......

  ..

  .

  .........

  ..

  .

  .........

  !"

  # 22 22 22 424 2*'(

  ! # 1 /0000 /0000 /0000 1 /0000 /0000 )++++ 1 /0000 /0000 /0000 1 /0000 /0000 /0000

  - # +++++++++++++++++++++++)

  )** )** )** +++++ ++++ +++++ ++++)** )** )** )** +++++++++++++++++++++++)

  )** )** )** +++++ ++++ +++++ ++++)** )** )** )** +++++++++++++++++++++++)

  )** )** )** +++++ ++++ +++++ ++++)** )** )** )** +++++++++++++++++++++++)

  )** )** )** +++++ ++++ +++++ ++++)** )** )** )**.

  .......

  .

  ...

  ..

  .

  ...

  ..

  .

  ...

  ..

  .

  ...

  !" # & & & &'(

  ! # ))*++++++ ))++++++ )

  )*++++++ +++ ++++) ))*++++++) )++++++)

  ,*++++++, ))*++++++ ))++++++)*++++++) +++ ++++) ) )

  )*++++++ ))++++++,*++++++,

  - # ++++ ++++++++++++++ ++++++) ))** ) ++++++ ++++

  ++++++ ++++)** ) )** ) ++++ ++++++

  ++++++++ ++++++) ))** ) ++++++ ++++

  ++++++ ++++)** ) )** ) ++++ ++++++

  ++++++++ ++++++) ))** ) ++++++ ++++

  ++++++ ++++)** ) )** ) ++++ ++++++

  ++++++++ ++++++) ))** ) ++++++ ++++

  ++++++ ++++)** ) )** ).

  .....

  ..

  .

  ...

  ..

  .

  ...

  ..

  .

  ...

  ..

  .

  ...PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com

  http://www.fineprint.com/http://www.fineprint.com/
 • 7/25/2019 Yann Tiersen Vol. 1 & 2

  63/142

  !

  " # & & & &'(

  ! # ))*++++++ ))++++++ ))*++++++ +++ ++++) ) )+++++) /000000/ ,+++++, ))*++++++ )++++++) )*++++++) +++ ++++) ) ))+++++ /000000/ ,+++++,- # ++++

  +++++++++++++++++++)

  )** )** )** +++++ ++++ +++++ ++++)** )** )** )** +++++++++++++++++++++++)

  )** )** )** +++++ ++++ +++++ ++++)** )** )** )** +++++++++++++++++++++++)

  )** )** )** +++++ ++++ +++++ ++++)** )** )** )** +++++++++++++++++++++++)

  )** )** )** +++++ ++++ +++++ ++++)** )** )** )**......

  ..

  .

  .........

  ..

  .

  .........

  !

  "

  # & & & &'(

  ! # ))*++++++ ))++++++ ))*++++++ +++ ++++) ) )*++++++) ))++++++ ,*++++++, ))*++++++ )++++++) )*++++++) +++ ++++) ) ))*++++++ ))++++++ ,*++++++,- # ++++

  +++++++++++++++++++)

  )** )** )** +++++ ++++ +++++ ++++)** )** )** )** +++++++++++++++++++++++)

  )** )** )** +++++ ++++ +++++ ++++)** )** )** )** +++++++++++++++++++++++)

  )** )** )** +++++ ++++ +++++ ++++)** )** )** )** +++++++++++++++++++++++)

  )** )** )** +++++ ++++ +++++ ++++)** )** )** )**......

  ..

  .

  .........

  ..

  .

  .........

  !"

  # 2 ,++++ 3 /000 0000/ 2 2'(

  ! # & & & &- # ++++ ++++++

  ++++++++ ++++++) ))** ) ++++++ ++++

  ++++++ ++++)** ) )** ) ++++ ++++++

  ++++++++ ++++++) ))** ) ++++++ ++++

  ++++++ ++++)** ) )** ) ++++ ++++++

  ++++++++ ++++++) ))** ) ++++++ ++++

  ++++++ ++++)** ) )** ) ++++ ++++++

  ++++++++ ++++++) ))** ) ++++++ ++++

  ++++++ ++++)** ) )** ).

  .......

  .

  .....

  .

  .....

  .

  .....

  .

  ...

  !" # 2* ,*0000 3 /**0000 2 ,++++ 3 /000 0000/'(

  ! # & & & &- # ++++ ++++++

  ++++++++ ++++++) ))** ) ++++++ ++++

  ++++++ ++++)** ) )** ) ++++ ++++++

  ++++++++ ++++++) ))** ) ++++++ ++++

  ++++++ ++++)** ) )** ) ++++ ++++++

  ++++++++ ++++++) ))** ) ++++++ ++++

  ++++++ ++++)** ) )** ) ++++ ++++++

  ++++++++ ++++++) ))** ) ++++++ ++++

  ++++++ ++++)** ) )** ).

  .....

  ..

  .

  ...

  ..

  .

  ...

  ..

  .

  ...

  ..

  .

  ...PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com

  http://www.fineprint.com/http://www.fineprint.com/
 • 7/25/2019 Yann Tiersen Vol. 1 & 2

  64/142

  !

  "

  # 2 2 ,*0000 3 /*0000 2**

  '

  (

  ! # & & & &

  - # ++++ ++++++ ++++++++ ++++++) ) )** ) ++++++ ++++ ++++++ ++++)** ) )** ) ++++ ++++++ ++++++++ ++++++) ) )** ) ++++++ ++++ ++++++ ++++)** ) )** ) ++++ ++++++ ++++++++ ++++++) ) )** ) ++++++ ++++ ++++++ ++++)** ) )** ) 2.

  ......

  ....

  ..

  .

  ..

  ...

  ..

  .

  ..

  ...

  ..

  .

  ..

  ...

  55

  5

  55555

  PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com

  http://www.fineprint.com/http://www.fineprint.com/
 • 7/25/2019 Yann Tiersen Vol. 1 & 2

  65/142

 • 7/25/2019 Yann Tiersen Vol. 1 & 2

  66/142

 • 7/25/2019 Yann Tiersen Vol. 1 & 2

  67/142

 • 7/25/2019 Yann Tiersen Vol. 1 & 2

  68/142

 • 7/25/2019 Yann Tiersen Vol. 1 & 2

  69/142

 • 7/25/2019 Yann Tiersen Vol. 1 & 2

  70/142

 • 7/25/2019 Yann Tiersen Vol. 1 & 2

  71/142

 • 7/25/2019 Yann Tiersen Vol. 1 & 2

  72/142

 • 7/25/2019 Yann Tiersen Vol. 1 & 2

  73/142

 • 7/25/2019 Yann Tiersen Vol. 1 & 2

  74/142

 • 7/25/2019 Yann Tiersen Vol. 1 & 2

  75/142

 • 7/25/2019 Yann Tiersen Vol. 1 & 2

  76/142

 • 7/25/2019 Yann Tiersen Vol. 1 & 2

  77/142

 • 7/25/2019 Yann Tiersen Vol. 1 & 2

  78/142

 • 7/25/2019 Yann Tiersen Vol. 1 & 2

  79/142

 • 7/25/2019 Yann Tiersen Vol. 1 & 2

  80/142

 • 7/25/2019 Yann Tiersen Vol. 1 & 2

  81/142

 • 7/25/2019 Yann Tiersen Vol. 1 & 2

  82/142

 • 7/25/2019 Yann Tiersen Vol. 1 & 2

  83/142

 • 7/25/2019 Yann Tiersen Vol. 1 & 2

  84/142

 • 7/25/2019 Yann Tiersen Vol. 1 & 2

  85/142

 • 7/25/2019 Yann Tiersen Vol. 1 & 2

  86/142

 • 7/25/2019 Yann Tiersen Vol. 1 & 2

  87/142

 • 7/25/2019 Yann Tiersen Vol. 1 & 2

  88/142

 • 7/25/2019 Yann Tiersen Vol. 1 & 2

  89/142

 • 7/25/2019 Yann Tiersen Vol. 1 & 2

  90/142

 • 7/25/2019 Yann Tiersen Vol. 1 & 2

  91/142

 • 7/25/2019 Yann Tiersen Vol. 1 & 2

  92/142

 • 7/25/2019 Yann Tiersen Vol. 1 & 2

  93/142

 • 7/25/2019 Yann Tiersen Vol. 1 & 2

  94/142

 • 7/25/2019 Yann Tiersen Vol. 1 & 2

  95/142

 • 7/25/2019 Yann Tiersen Vol. 1 & 2

  96/142

 • 7/25/2019 Yann Tiersen Vol. 1 & 2

  97/142

 • 7/25/2019 Yann Tiersen Vol. 1 & 2

  98/142

 • 7/25/2019 Yann Tiersen Vol. 1 & 2

  99/142

 • 7/25/2019 Yann Tiersen Vol. 1 & 2

  100/142

 • 7/25/2019 Yann Tiersen Vol. 1 & 2

  101/142

 • 7/25/2019 Yann Tiersen Vol. 1 & 2

  102/142

 • 7/25/2019 Yann Tiersen Vol. 1 & 2

  103/142

 • 7/25/2019 Yann Tiersen Vol. 1 & 2

  104/142

  !"#

  $= 125 % % % % % %

  &'

  ! "# ()**** + ***** **** ****() ( ( **** ****() () ()**** ()**** + ()**** + ***** **** ****() ( (

  ,"# ----

  ------

  ------.

  .. ..----

  ------

  ------.

  .. ..----

  ------

  ------.

  .. ..----

  ------

  ------.

  .. ..*******

  ******

  ******

  ( ((

  ((

  ******

  *****

  *****

  (((

  ((/

  //////

  /

  //

  /

  ///

  /

  //

  /

  ///

  /

  //

  /

  ///

  /

  //

  /

  ///

  /

  //

  /

  ///

  /

  //

  /

  ///

  /! % % % % % %

  &'! **** ****() () ())***** ())***** + ()**** + ***** **** ****() ( ( **** ****() () ()**** ()**** +, ******* ***** *****( (( (( *****

  ** ****** ******( (( (( ---- ------ ------. .. .. ---- ------ ------. .. .. ----------

  ------. .. .. ----

  ------------.

  .. ../

  ///////

  //

  /////

  //

  /////

  //

  /////

  //

  /////

  //

  /////

  //

  /////

  ! % % % % % %&'

  ! ()**** + ***** **** ****() ( ( **** ****() () ())***** ())***** + **** ****( ( (**** **** **** ****( ( (

  , *******

  ******

  ******

  ( (( (( ******

  *****

  *****

  ( (( (( *******

  *****

  *****

  ( (( (( *******

  ******

  ******

  ( (( (( --- ----- -----. .. .. --- ----- -----. .. ../

  ///////

  //

  /

  ////

  //

  /

  ////

  //

  /

  ////

  //

  /

  ////

  //

  /

  ////

  //

  /

  ////

  La redcouverte

  Yann Tiersen

  PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com

  http://www.fineprint.com/http://www.fineprint.com/
 • 7/25/2019 Yann Tiersen Vol. 1 & 2

  105/142

  !% % % % % %

  &'

  ! **** ****( ( (**** **** ***** *****( ( ( ()**** + **** **** ****() () () **** ****( ( (**** (**** +

  , ----------

  ------.

  .. ..----

  ------

  ------.

  .. ..******

  *****

  *****

  ( ((

  ((

  ******

  *****

  *****

  ( ((

  ((

  *******

  *****

  *****

  ( ((

  ((

  ******

  *****

  *****

  ( ((

  ((

  /

  //////

  /

  //

  /

  ///

  /

  //

  /

  ///

  /

  //

  /

  ///

  /

  //

  /

  ///

  /

  //

  /

  ///

  /

  //

  /

  ///

  /! % % % % % %

  &'! ********

  ( ( (**** **** **** ****( ( ( ********************

  ( ( ( ( ( ****

  *****

  *****

  ( ( ( ()**** + **** **** ****() () (), ****

  ** ***** *****( (( (( ****** ***** *****( (( (( ----------

  ------... .. ----

  ------------.

  .. .. ****** ***** *****( (( (( ****** ***** *****( (( ((/

  ///////

  //

  /////

  //

  /////

  //

  /////

  //

  /////

  //

  /////

  //

  /////

  ! % % .---- + ---- ---- ----. .+. .---- + ---- ---- ----. . + .

  &'

  ! **** **** **** **** ****( ( ( ( ( (**** + **** ***** **** ***** **** *****( ( ( ( ( ( (**** + **** ***** **** ***** **** *****( ( ( ( ( ( (**** +

  , *******

  *****

  *****

  ( (( (( ******

  *****

  *****

  ( (( (( ******

  *****

  *****

  ( (( (( ******

  *****

  *****

  ( (( (( -- ----- -----. .. .. -- ----- -----. .. ../

  ///////

  //

  /

  ////

  //

  /

  ////

  //

  /

  ////

  //

  /

  ////

  //

  /

  ////

  //

  /

  ////PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com

  http://www.fineprint.com/http://www.fineprint.com/
 • 7/25/2019 Yann Tiersen Vol. 1 & 2

  106/142

  !.----+ -

  -------

  ----

  . . + .(****+ *

  **** **** ****

  (( + ( .--

  --+ --

  ------

  ----

  . . + .

  &'

  ! **** ***** **** ***** **** *****( ( ( ( ( ( (**** + (**** + % **** ***** **** ***** **** *****( ( ( ( ( ( (**** +

  , ******

  *****

  *****

  (((

  (( **

  ****

  *****

  *****

  ( ((

  ((

  *******

  *****

  *****

  ( ((

  ((

  ******

  *****

  *****

  ( ((

  ((

  ****** ***** *****

  ((( ((

  ****** ***** *****

  ((( ((

  /

  //////

  /

  //

  /

  ///

  /

  //

  /

  ///

  /

  //

  /

  ///

  /

  //

  /

  ///

  /

  //

  /

  ///

  /

  //

  /

  ///

  /! .---- + ---- ---- ----. . + . .---- + ---- ---- ----. . + . (**** + ***

  * **** ****( ( + (

  &'! ***************************

  ( ( ( ( ( ( (****+ **

  *************************

  ( ( ( ( ( ( (****+ (**

  **+ ****

  *****

  ****

  ( ( (, ----

  ------------. .

  . .. ----------

  ------... .. ****** ***** *****( (( (( ****** ***** *****( (( (( *****

  ** ***** *****( (( (( ****** **** ****( (( ((/

  ///////

  //

  /////

  //

  /////

  //

  /////

  //

  /////

  //

  /////

  //

  /////

  ! (**** + **** **** ****( ( + ( (**** + *****

  ****

  ****

  ( ( + ( (**** + *****

  ****

  ****

  ( ( + (&'

  ! **** ***** **** ***** **** *****( ( ( ( ( ( **** **** ***** **** *****( ( ( ( ( **** ***** **** ***** **** *****( ( ( ( ( ( **** **** ***** **** *****( ( ( ( ( **** ***** **** ***** **** *****( ( ( ( ( ( **** **** ****( ( (

  , ******

  *****

  *****

  ( (( (( ******

  *****

  *****

  ( (( (( -- ----- -----. .. .. -- ----- -----. .. .. ******

  *****

  *****

  ( (( (( ******

  *****

  *****

  ( (( ((/

  ///////

  //

  /

  ////

  //

  /

  ////

  //

  /

  ////

  //

  /

  ////

  //

  /

  ////

  //

  /

  ////PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com

  http://www.fineprint.com/http://www.fineprint.com/
 • 7/25/2019 Yann Tiersen Vol. 1 & 2

  107/142

  !

  .----

  + -----

  ----

  ----

  . . + .(****+ *

  ***

  ****

  ****

  ( ( + ( (****+ *

  **** **** ****

  (( + (

  &'

  ! (**** + % **** ***** **** ***** **** *****( ( ( ( ( ( **** ***** **** ***** ****( ( ( ( ( **** ***** **** ***** **** *****( ( ( ( ( ( **** ***** **** ***** ****( ( ( ( (

  , ******* ***** *****

  ((( ((

  ******

  *****

  *****

  ( ((

  (( ****** ***** *****( (( (( ****** ***** *****( (( ((

  ----------

  ------.

  .. ..----

  ------

  ------.

  .. ../

  ///////

  //

  /

  ///

  /

  //

  /

  ///

  /

  //

  /

  ///

  /

  //

  /

  ///

  /

  //

  /

  ///

  /

  //

  /

  ///

  /! (**** + ****

  * **** ****( ( + ( .---- + ----- ---- ----. . + . .---- + ---- ---- -----. . .

  &'! ***************************

  ( ( ( ( ( ( ****

  ******************

  ( ( ( ( ( (****+ % **

  ********************

  ( ( ( ( ( ****

  ******************

  ( ( ( ( (, *****

  * ***** *****( (( (( ****** ***** *****( (( (( ******* ***** *****( (( (( ****** ***** *****( (( (( ****

  ** ***** *****( (( (( ****** ***** *****( (( ((/

  ///////

  //

  /////

  //

  /////

  //

  /////

  //

  /////

  //

  /////

  //

  /////

  ! ---- ----. . .---- .---- + .---- + ---- ---- -----. . . ---- ----. . (**** (**** +&'

  ! **** **** ***** **** *****( ( ( ( ( **** ***** **** ***** ****( ( ( ( ( **** **** ***** **** *****( ( ( ( ( **** ***** **** ***** ****( ( ( ( ( (**** + %

  , -- ----- -----. .. .. -- ----- -----. .. .. ******

  *****

  *****

  ( (( (( ******

  *****

  *****

  ( (( (( *******

  *****

  *****

  ( (( (( ******

  *****

  *****

  ( (( ((/

  ///////

  //

  /

  ////

  //

  /

  ////

  //

  /

  ////

  //

  /

  ////

  //

  /

  ////

  //

  /

  ////PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com

  http://www.fineprint.com/http://www.fineprint.com/
 • 7/25/2019 Yann Tiersen Vol. 1 & 2

  108/142

  ! % % % % % %

  &'! ()**** + ***** **** ****() ( ( ***** ****() () ()**** ()**** + ()**** + **** **** ****() () ()

  , ****** ***** *****( (( (( ****** ***** *****( (( (( ----

  ------------. .

  . .. ----------

  ------... .. ****** ***** *****( (( (( ****** ***** *****( (( ((/

  //////

  /////

  //

  /

  /

  /////

  //

  /

  /

  /////

  //

  /

  /

  /////

  //

  /

  /

  /////

  //

  /

  /

  /////

  //

  /

  /

  /////

  ! % % % % % %

  &

  '

  ! ***** **** ***** **** ***** ****()) ()) ())()) ()) ()) ())***** + ())***** + ())***** + ())***** + ( +( +(****** +

  , ******

  *****

  *****

  ( (( (( ******

  *****

  *****

  ( (( (( ******

  *****

  *****

  ( (( (( ******

  *****

  *****

  ( (( (( ******

  *****

  *****

  ( (( (( .----- +. +. +/

  ///

  ////////

  //

  /

  ////

  //

  //

  /

  ////

  //

  //

  /

  ////

  //

  //

  /

  ////

  //

  //

  /

  ////

  //

  00

  0

  0000

  00PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com

  http://www.fineprint.com/http://www.fineprint.com/
 • 7/25/2019 Yann Tiersen Vol. 1 & 2

  109/142

 • 7/25/2019 Yann Tiersen Vol. 1 & 2

  110/142

 • 7/25/2019 Yann Tiersen Vol. 1 & 2

  111/142

 • 7/25/2019 Yann Tiersen Vol. 1 & 2

  112/142

 • 7/25/2019 Yann Tiersen Vol. 1 & 2

  113/142

 • 7/25/2019 Yann Tiersen Vol. 1 & 2

  114/142

 • 7/25/2019 Yann Tiersen Vol. 1 & 2

  115/142

 • 7/25/2019 Yann Tiersen Vol. 1 & 2

  116/142

 • 7/25/2019 Yann Tiersen Vol. 1 & 2

  117/142

  Klavier

  5

  10

  15

  20

  Yann Tiersen

 • 7/25/2019 Yann Tiersen Vol. 1 & 2

  118/142

  25

  30

  35

  40

  45

  49

 • 7/25/2019 Yann Tiersen Vol. 1 & 2

  119/142

 • 7/25/2019 Yann Tiersen Vol. 1 & 2

  120/142

 • 7/25/2019 Yann Tiersen Vol. 1 & 2

  121/142

 • 7/25/2019 Yann Tiersen Vol. 1 & 2

  122/142

 • 7/25/2019 Yann Tiersen Vol. 1 & 2

  123/142

 • 7/25/2019 Yann Tiersen Vol. 1 & 2

  124/142

 • 7/25/2019 Yann Tiersen Vol. 1 & 2

  125/142

 • 7/25/2019 Yann Tiersen Vol. 1 & 2

  126/142

 • 7/25/2019 Yann Tiersen Vol. 1 & 2

  127/142

 • 7/25/2019 Yann Tiersen Vol. 1 & 2

  128/142

 • 7/25/2019 Yann Tiersen Vol. 1 & 2

  129/142

 • 7/25/2019 Yann Tiersen Vol. 1 & 2

  130/142

 • 7/25/2019 Yann Tiersen Vol. 1 & 2

  131/142

  Klavier

  5

  9

  1 3

  rit.as above, including

  measure 11, then:

 • 7/25/2019 Yann Tiersen Vol. 1 & 2

  132/142

 • 7/25/2019 Yann Tiersen Vol. 1 & 2

  133/142

 • 7/25/2019 Yann Tiersen Vol. 1 & 2

  134/142

 • 7/25/2019 Yann Tiersen Vol. 1 & 2

  135/142

 • 7/25/2019 Yann Tiersen Vol. 1 & 2

  136/142

 • 7/25/2019 Yann Tiersen Vol. 1 & 2

  137/142

 • 7/25/2019 Yann Tiersen Vol. 1 & 2

  138/142

 • 7/25/2019 Yann Tiersen Vol. 1 & 2

  139/142

 • 7/25/2019 Yann Tiersen Vol. 1 & 2

  140/142

  !"""""""""""""""""""""""#

  $%&&

  '= 100

  ())))* ++++

  ++++, *,(+

  +++

  * ++++

  ++++

  , *,())))* ++++

  ++++, *,(+

  +++

  * ++++

  ++++

  , *,"""""""""""""""""""""""#%&& -,,++++++.+++++ ++++++,,,,+++++ +++++++++++ ++++++,,,,,,,,+++++ +++++++++++ ++++++,,,,,,,,+++++ +++++++++++ ++++++,,,,,,,,+++++ +++++++++++ ++++++,,,,,,,,+++++ +++++++++++ ++++++,,,,,,,,+++++ +++++++++++ ++++++,,,,,,,,+++++ +++++++++++ ++++++,,,,,,,,//// 0000 11 //// //// //// ////!""""""""""""""""""""""""#$% ())))* +++

  +++++, *,(++++ * ++++++++, *,(++++ * ++++++++, *,2

  """"""""""""""""""""""""#%++++++++++++++++++++++

  ,,,,,,,,++++++++++++++++++++++

  ,,,,,,,, ++++++++++++++++++++++

  ,,,,,,,,++++++++++++++++++++++

  ,,,,,,,, ++++++++++++++++++++++

  ,,,,,,,,++++++++++++++++++++++

  ,,,,,,,, ++++++++++++++++++++++

  ,,,,,,,,++++++++++++++++++++++

  ,,,,,,,,/

  /// /

  /// /

  /// /

  /// 3

  333

  1

  1!""""""""""""""""""""""""#$% 4)))) 4)))) 4)))) )))) ))))4 *44)))) 4)))) 4)))) )))) ))))4 *44)))) 4)))) 4)))) )))) ))))4 *44)))) 4)))) 4)))) )))) ))))4 *4""""""""""""""""""""""""#% +++++ +++++

  ++++++ ++++++,,,,,,,,++++++++++++++++ +++++

  +,,,,,,,, ++++++++++++++++ +++++

  +,,,,,,,,++++++++++++++++ +++++

  +,,,,,,,, ++++++++++++++++ +++++

  +,,,,,,,,++++++++++++++++ +++++

  +,,,,,,,, ++++++++++++++++ +++++

  +,,,,,,,,++++++++++++++++ +++++

  +,,,,,,,,//// 0

  00011 /

  /// //// /

  /// ////

  !""""""""""""""""""""""""#$%4)))) 4)))) 4)))) )))) ))))4 *44)))) 4)))) 4)))) )))) ))))4 *44)))) ,++++ 4)))) )))) ))))4 * 44)))) ,++++ 4)))) ++++++++, * ,""""""""""""""""""""""""#%+++++ +++++++++++ +++++

  +,,,,,,,,++++++++++++++++ +++++

  +,,,,,,,, ++++++++++++++++ +++++

  +,,,,,,,,++++++++++++++++ +++++

  +,,,,,,,, ++++++++++++++++ +++++

  +,,,,,,,,++++++++++++++++ +++++

  +,,,,,,,, ++++++++++++++++ +++++

  +,,,,,,,,++++++++++++++++ +++++

  +,,,,,,,,//// /

  /// //// /

  /// 333311

  !""""""""""""""""""""""""#$% 4)))) ())))* 4)))) ())))* 4)))) ())))* 4)))) ())))*

  """"""""""""""""""""""""#% +++++ +++++++++++ ++++++,,,,,,,,+++++ +++++++++++ ++++++,,,,,,,,+++++ +++++++++++ ++++++,,,,,,,,+++++ +++++++++++ ++++++,,,,,,,,+++++ +++++++++++ ++++++,,,,,,,,+++++ +++++++++++ ++++++,,,,,,,,+++++ +++++++++++ ++++++,,,,,,,,+++++ +++++++++++ ++++++,,,,,,,,//// 0

  00011 /

  /// /

  /// /

  /// /

  ///

  !""""""""""""""""""""""""#$%4)))) ())))* 4)))) ())))* 4)))) ())))* 4)))) ())))*

  """"""""""""""""""""""""%+++++

  ++++++

  +++++

  ++++++,

  ,,,,,,,+++++

  ++++++

  +++++

  ++++++

  ,,,,,,,,++

  +++

  ++++++

  +++++

  ++++++,

  ,,,,,,,+++++

  ++++++

  +++++

  ++++++

  ,,,,,,,,++

  +++

  ++++++

  +++++

  ++++++,

  ,,,,,,,++

  +++

  ++++++

  +++++

  ++++++

  ,,,,,,,,++

  +++

  ++++++

  +++++

  ++++++,

  ,,,,,,,++

  +++

  ++++++

  +++++

  ++++++

  ,,,,,,,,/

  //

  / /

  //

  / /

  //

  / /

  //

  / 3

  33

  3

  1

  1

  Summer 78

  Yann Tiersen

  PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com

  http://www.fineprint.com/http://www.fineprint.com/
 • 7/25/2019 Yann Tiersen Vol. 1 & 2

  141/142

 • 7/25/2019 Yann Tiersen Vol. 1 & 2

  142/142