yakin dengan kemenangan islam yang dijanjikan allah

Download Yakin dengan kemenangan islam yang dijanjikan allah

Post on 19-Jul-2015

12 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 14/5/2015 HizbutTahrirIndonesiaBlogArchiveNafitsTsamart:YakinDenganKemenanganIslamYangDijanjikanAllah

  data:text/htmlcharset=utf8,%3Ch1%20class%3D%22titlesingle%22%20style%3D%22margin%3A%200px%3B%20padding%3A%2015px%200px%2015 1/2

  NafitsTsamart:YakinDenganKemenanganIslamYangDijanjikanAllah

  May14th,2015bykafi

  AllahSWTberfirman:

  DanAllahtelahberjanjikepadaorangorangyangberimandiantarakamudanmengerjakanamalamalyangsalehbahwaDiasungguhsungguhakanmenjadikanmerekaberkuasadibumi,sebagaimanaDiatelahmenjadikanorangorangyangsebelummerekaberkuasa.(TQS.AnNr[24]:55).

  AllahSWTberfirman:

  SesungguhnyaKamimenolongrasulrasulKamidanorangorangyangberimandalamkehidupanduniadanpadahariberdirinyasaksisaksi(harikiamat).(TQS.AlMumin[40]:51).

  DariTsaubanmantanbudak(maula)RasulullahsawyangmengatakanbahwaRasulullahsawbersabda:

  Dihimpunkanbumiuntukku,sehinggaakumelihattimurdanbaratnya.Dandikatakankepadakubahwakekuasaanmuhinggadimanabumitelahdihimpunkanuntukmu.(HR.IbnuMajahdalamSunannya).

  DariAbuQilabahdariAbuAsmadariTsaubanyangberkatabahwaRasulullahsawbersabda:

  SesungguhnyaAllahmenghimpunbumiuntukku.atauBeliaubersabda:SesungguhnyaTuhankumenghimpunbumiuntukku,laluakumelihattimurdanbaratnya.Dansesungguhnyakekuasaanumatkuakanmencapaiapayangtelahdihimpunkanuntukku.(HR.Muslim,Ahmad,TirmidzidanAbuDawud).

  DarialMiqdadbinalAswadberkata:AkumendengarRasulullahsawbersabda:

 • 14/5/2015 HizbutTahrirIndonesiaBlogArchiveNafitsTsamart:YakinDenganKemenanganIslamYangDijanjikanAllah

  data:text/htmlcharset=utf8,%3Ch1%20class%3D%22titlesingle%22%20style%3D%22margin%3A%200px%3B%20padding%3A%2015px%200px%2015 2/2

  Tidaktersisadiatasbumiinisatupunrumahdikotadandidesa,kecualiAllahmemasukkankataIslamdengankemuliaanyangmenjadikanmulia,ataudengankehinaanyangmenjadikanhina.AdakalanyaAllahYangMahamuliadanMahaperkasamemuliakanmereka,laluAllahmenjadikanmerekadiantarapejuangnyaatauAllahmenghinakanmereka,lalumerekamenjadipengikutnya.(HR.AhmaddalamMusnadnya).

  Rasulullahsawbersabda:

  ....

  Akandatangkepadakalianmasakenabian,danataskehendakAllahmasaituakandatang.Kemudian,Allahakanmenghapusnya,jikaIaberkehendakmenghapusnya.Setelahitu,akandatangmasaKekhilafahanalaminhjalnubuwwahdanataskehendakAllahmasaituakandatang.Lalu,AllahmenghapusnyajikaIaberkehendakmenghapusnya.Setelahitu,akandatangkepadakalian,masarajayangmenggigit(rajayangdzalim),danataskehendakAllahmasaituakandatang.Lalu,Allahmenghapusnya,jikaIaberkehendakmenghapusnya.Setelahitu,akandatangmasarajadiktator(pemaksa)danataskehendakAllahmasaituakandatanglaluAllahakanmenghapusnyajikaberkehendakmenghapusnya.Kemudian,datanglahmasaKhilafahalaminhjalnubuwwah(Khilafahyangberjalandiatascaracarakenabian).Setelahitu,beliaudiam.(HR.ImamAhmad).

  Sumber:hizbuttahrir.info,12/5/2015.

  Bacajuga:

  1. NafitsTsamart:YakinDenganKemenanganIslamYangDijanjikanAllah2. NafitsTsamart:KetaatanPadaAllahAdalahKebebasan,Kemuliaandan

  Kemenangan3. NafitsTsamart:JadikanRamadhanSebagaiBulanKemenanganKembali

  DenganMendirikanNegaraKhilafah4. NafitsTsamart:DuaTetesdanDuaBekasyangPalingDicintaiAllah5. NafitsTsamart:UntukKaumMuslimYangBerpuasaKarenaBerharap

  RahmatAllah