xử tr lm sng nhiễm trng đường h hấ ấp tnh nặng khi ... management of...xử tr lm sng...

Download Xử tr lm sng nhiễm trng đường h hấ ấp tnh nặng khi ... management of...Xử tr lm sng nhiễm trng đường h h ... lạc đ, nhưng số ca nhiễm lần đầu chiếm số t trong tổng số ca nhiễm

Post on 07-Feb-2018

226 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • X tr lm sng nhim trng ng h hp cp tnh nng khi nghi ng nhim

  hi chng h hp Trung ng coronavirus (MERS-CoV)

  Hng dn tm thi

  Cp nht ngy 02 thng 7 - 2015

  WHO/MERS/Clinical/15.1

  Gii thiu

  S xut hin coronavirus mi vo nm 2012 gi l MERS-CoV (MERS-CoV)

  em li nhng thch thc i vi qun l lm sng. T ngy 2 thng 7 nm

  2015, c 1.361 trng hp nhim bnh ngi c phng th nghim xc

  nhn v t nht 477 ngi cht. T l t vong nhng ngi nhp vin b bnh

  nng khong 40%. Hai mi su quc gia bo co cc ca bnh, k c nhng

  quc gia Trung ng, chu Phi, chu u, Bc M v chu . K t thng 5

  nm 2015, c ba nc mi b nh hng: Hn Quc, Trung Quc v Thi Lan.

  xem cp nht mi nht v bn , xem cc trang web ca WHO MERS- CoV

  ti http://www.who.int/emergencies/mers-cov/en/.

  MERS-CoV l bnh truyn t ng vt sang ngi do tip xc trc tip hoc

  gin tip vi nhng con lc lc b nhim bnh hoc sn phm lin quan n

  lc , nhng s ca nhim ln u chim s t trong tng s ca nhim. Phn ln

  cc trng hp l th cp v do ly truyn t ngi sang ngi trong c s y t,

  lin quan n vic vi phm quy trnh v phng, chng v kim sot nhim trng

  (IPC)1, 2

  v ly truyn t hn ti cc h gia nh. Vi rt ny khng d truyn t

  ngi ny sang ngi khc, tr khi c tip xc gn, chng hn nh chm sc lm

  sng cho mt bnh nhn nhim bnh trong khi khng p dng cc bin php v

  sinh nghim ngt. n nay, cha thy c truyn bnh MERS-CoV rng ri trong

  cng ng n nh.

  Cc biu hin lm sng ca nhim MERS-CoV t nhim trng khng c triu

  chng cho n vim phi nng, thng din ra phc tp do hi chng suy h hp

  cp tnh (ARDS), sc nhim khun, suy a ph tng dn n t vong1. Nhng

  du hiu sm ph bin nht v cc triu chng nhim khun nng hn l st

  (98%), n lnh (87%), ho (83%) v kh th (72%); Tuy nhin, gn 25% cc ca

  bnh c bo co cc triu chng tiu ha nh nn ma v tiu chy3. Khng

  c st chim 15% cc trng hp nhp vin4. Tin trin nhanh chng n vim

  phi nng v suy h hp thng xy ra trong tun u tin (trung bnh 7 ngy t

  khi khi pht triu chng n lc bt u th my)3. Cc bt thng xt nghim

  c bo co bao gm gim bch cu, gim bch cu lympho, gim tiu cu, ri

 • lon ng mu tiu hao v tng creatinine huyt thanh, lactate dehydrogenase v

  men gan3,5

  . ng nhim vi cc virus ng h hp khc v vi khun gy bnh

  cng c bo co3.

  a s cc trng hp c bo co ngi ln (98%) v nam gii (66%, n =

  1329) vi tui trung bnh l 50 tui (t 9 thng-99 nm, n = 1335)3. C rt t

  bo co v tr em nhim MERS-CoV6. Xut hin t nht mt tnh trng bnh km

  theo (v d, tnh trng min dch b tn thng, khi u c tnh, bnh bo ph, tiu

  ng, bnh tim, bnh thn v bnh phi) c bo co trong 76% cc trng

  hp v c lin quan vi nguy c t vong cao hn3,5-8

  . Trong mt lot trng hp

  70 bnh nhn, nhim trng ng thi v mc albumin huyt thanh thp c

  tm thy s l nhng tin lng nhim trng nghim trng, trong khi tui 65

  tui l yu t tin lng duy nht ca t l t vong tng (OR 4,39, CI 2,13-9,05;

  p

 • 6. X l sc nhim trng

  7. Ngn nga cc bin chng

  8. Phng php iu tr virus c th th nghim

  9. Ch c bit i vi bnh nhn mang thai

  Ba biu tng c s dng xuyn sut ti liu lin quan n cc can thip:

  Lm: can thip c bit l c li.

  Khng lm: can thip c bit l c hi.

  Cn thn khi xem xt can thip ny.

  Cc khuyn ngh trong ti liu ny c ngun gc ch yu t cc hng dn da

  trn bng chng c WHO cng b, bao gm WHO Integrated Management of

  Adolescent and Adult Illness (IMAI) District Clinician Manual 10 [X l tch hp

  bnh v thnh nin v ngi ln (IMAI) hnh ng bc s qun]. Nhng ch

  khng c hng dn ca WHO, chng ti s dng tuyn b ng thun ton

  cu c chp nhn rng ri, chng hn nh Hng dn Chin dch cu sng

  Nhim khun huyt nm 201211

  v kt qu cc th nghim c kim sot ngu

  nhin c xut bn gn y, cng nh cc nghin cu quan st v nhim khun

  MERS-CoV v SARS CoV. Cc khuyn ngh cng c chnh sa bi mt

  mng li bc s ton cu ca WHO (xem Li cm n bit tn v lin kt).

  Cc lin kt c a ra phn cc ngun v bng chng b sung. i vi cc

  vn cn hi, xin vui lng gi email ti outbreak@who.int vi cu hi lm

  sng MERS-CoV trong dng ch .

  1. Nhn bit sm bnh nhn b SARI

  Nhn bit cc trng hp nghi ng c biu hin nghim trng ca nhim

  trng ng h hp cp tnh (ARI)

  Cc biu hin e da tnh mng ca bnh MERS-CoV bao gm vim phi nng,

  ARDS, nhim khun v sc nhim trng. Nhn bit sm cc triu chng lm sng

  cho php bt u kp thi IPC cng nh phng php iu tr.

  Bng 1. nh ngha ca bnh

  Nhim trng ng h hp cp tnh nng (SARI)

  Nhim trng h hp cp tnh (ARI) vi tin s st hoc st nhit o c 38C v ho; khi

 • pht trong vng 10 ngy qua; v cn phi nhp vin12

  . Tuy nhin, thm ch khng c st cng

  KHNG loi tr nhim MERS-COV4. V vy, ngay c trong trng hp khng st, bnh nhn

  c tin s ho hoc cc triu chng h hp khc vn cn c nh gi nguy c phi nhim

  MERS-CoV.

  "Trng hp c th" MERS- CoV

  Mt ngi b ARI, trong c th bao gm tin s st hoc st nhit o c ( 38C,

  100.4F) v ho; V nghi ng bnh nhu m phi (v d nh vim phi hoc ARDS), da trn lm

  sng (kh th, thiu oxy, ting ran nghe tim thai ngc) hoc X quang c thm nhim:

  V nguy c dch t hc trc tip:

  Phi nhim lin quan n chm sc sc khe (chm sc cho bnh nhn b nhim trng hoc

  lm vic vi cc nhn vin y t b nhim),

  Hoc lm vic, hc tp, i du lch hay sng chung vi cc c nhn nhim MERS-CoV;

  HOC ngi c tr hoc i du lch Trung ng, hoc nhng nc m MERS-CoV

  c bit ang lu hnh lc mt bu hoc ni gn y xy ra nhim bnh ngi.

  Xem cp nht nh ngha ca bnh ti:

  http://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/case_definition/en/

  Vim phi nng

  Bnh nhn v thnh nin hoc ngi ln st hoc nghi ng nhim trng ng h hp, ho, nhp

  th > 30 hi th/pht, suy h hp nng, bo ha oxy (SpO2)

 • Nh ARDS: 200 mm Hg < PaO2/FiO2 300 mm Hg vi PEEP hoc CPAP 5 cm H2O

  Trung bnh ARDS: 100 mm Hg < PaO2/FiO2 200 mm Hg vi PEEP 5 cm H2O

  Nng ARDS: PaO2/FiO2 100 mm Hg vi PEEP 5 cm H2O

  Khi PaO2 khng c sn, t l SpO2/FiO2 315 gi ARDS 15

  Nhim khun (sepsis)

  Nhim c ghi li hoc nghi ng lin quan n bt k ri lon chc nng ni tng no nh

  thiu niu, tn thng thn cp tnh, gim oxy mu (PaO2/FiO2 300), tng transaminase, ri

  lon ng mu, gim tiu cu, trng thi tinh thn thay i, tc rut, tng bilirubin mu; HOC

  du hiu hypoperfusion nh nhim toan lactic, gim mao mch np tin hoc nhng vt lm m

  da; HOC h huyt p.

  Sc nhim khun (septic shock)

  H huyt p do nhim khun mc d dch hi sc (HA tm thu 4 mmol/L)11

  .

  Ch vit tt: SpO2, bo ha oxy; PaO2, p sut ring phn oxy; FiO2, phn ca oxy th;

  CPAP, th p lc dng lin tc; PEEP, p lc th kt thc dng; HR, nhp tim; RR, t l h

  hp; SBP, HA tm thu, huyt p tm thu; MAP, huyt p ng mch trung bnh; sd, lch

  chun.

  * Nu cao ln hn 1000m, th h s hiu chnh cn c tnh ton nh sau: PaO2/FiO2 x p

  sut kh quyn/760.

  + Cc nghin cu nh pht hin cc bnh nhn nhim MERS-CoV, pht hin chp nh phng

  x thng gp nht l m c knh ch yu ngoi vi. Tuy nhin, s ng c, knh m hn

  hp, ng c v trn dch mng phi cng c m t16

  .

  nh ngha nhim khun huyt hin ang c ti nh ngha bi Hip hi Intensive Care

  Medicine v Hip hi Critical Care Medicine ca chu u da trn n phm gn y pht

  hin s hin din 2 tiu ch SIRS khng xc nh tt c cc bnh nhn c nguy c t vong tng

  ln. Thng tin c trnh by y l t mt giao tip in t vi thnh vin nhm17,18

  2. Thc hin cc bin php IPC

  Cc nhm hnh chnh, k thut, mi trng v kim sot nhim khun bnh vin

  nn phi hp lm vic bo m an ton t im u tin ni bnh nhn tip xc

  vi h thng chm sc sc khe, t khi nhp vin n khi xut vin.

 • p dng bin php phng nga CHUN thng quy cho tt c bnh nhn

  tt c cc s y t19

  .

  Ti ni phn loi, nhn din bnh nhn ARI, cung cp cho bnh nhn mt

  khu trang y t v b tr bnh nhn khu vc ring bit. Khi c th, vic s

  dng khu trang y t ca bnh nhn ARI s ng gp kim sot ngun v

  gim thiu kh nng nhim mi trng19

  .

  T chc khng gian v qu trnh cho php gi khong cch khng gian

  tch ri19

  . Gi khong cch t nht 1-2 mt gia cc bnh nhn ARI v nhng

  ngi khc khng mc PPE.

  m bo rng khu vc phn loi v ch i c thng kh tt19.

  Khuyn khch v sinh h hp (nh che ming v mi khi ho hoc ht hi

  bng khn giy, tay o hoc un cong khuu tay), tip theo l v sinh tay v

  x l khn giy ngay lp tc19

  .

  Khi chm sc cho bnh nhn ARI cng p dng bin php phng nga git

  nh. Nu bnh nhn b nghi ng MERS-CoV, p dng thm bin php phng

  nga tip xc. Xem Bng 2 bit chi tit.

  i vi bnh nhn nghi ng nhim MERS-CoV phi nhp vin, xp bnh

  nhn trong mt cn phng n thng kh tt tch bit khi khu vc chm sc

  bnh nhn khc.

  Khng t bnh nhn nghi ng cng khu vc hoc phng nhng bnh

  nhn khng nh nhim MERS-CoV.

  Nu phng n l khng cho s c nhn, th p dng on h (xp bnh nhn c

  chn on bnh nguyn ging nhau trong cng mt n v ch nh hoc cng

  khoa) gim ly truyn cc bnh nhn khc hoc nhn vin y t. Hn ch ti a

  s lng ngi vo khu vc phn cng.

  Khi thc hin mt th thut to kh dung (tc l chc ht hoc ht m

  ng h hp, t ni kh qun, ph qun, hi sc tim phi) cn p dng bin

  php phng nga khng kh19

  .

  t ni kh qun c thng nht l c lin quan tng nguy c ly truyn mm

  bnh trong dch SARS-CoV (20). Tng nguy c ly truyn SARS-CoV cng c

  bo co khi thc hin thng kh khng xm ln, m kh qun v thng kh bng tay

  trc khi t ni kh qun; Tuy nhin, nhng pht hin ny c xc nh t mt

  s lng lng nh cc nghin cu cht lng rt thp20

  .

 • Mc d thiu bng chng r rng, thng kh khng xm ln, ng mi lu

  lng cao, phng php iu tr ng phun kh dung, vt l tr liu ngc cng

  c kh nng to kh v to iu kin ly truyn virus h hp. Khi thc hin

  nhng phng php iu tr, cng thc hin bin php phng nga khng

  kh.

  T vn cho khch thm v cc thnh vin trong gia nh v nguy c ly

  truyn. Hng dn

Recommended

View more >