wytyczne projektowania stropów z płyt sprężonych „hc” · pdf...

Click here to load reader

Post on 28-Feb-2019

226 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Wytyczne projektowania stropw z pyt spronych HC

Poradnik dla projektantw JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Steelco Grzegorz Troszczyski

51-415 Wrocaw, ul. Kwidzyska 5 p.26 tel./fax: (071) 78 84 740

SYGNATURA PROJEKTU: T - 118/6 BRANA: konstrukcja STADIUM: instrukcja PROJEKTANT: mgr in. Grzegorz Troszczyski

upr. nr: 146/00/DUW

Wrocaw, stycze 2012 r.

Spis treci

0. PODSTAWA WYKONANIA DOKUMENTACJI 5

0.1. Podstawa formalna i klauzule 5

0.2. Podstawa merytoryczna 5

1. CHARAKTERYSTYKA STRUNOBETONOWYCH PYT STROPOWYCH HC 6

1.1. Oglny opis pyt HC 6 1.1.1. Cechy geometryczne pyt HC 6 1.1.2. Materiay 8

1.2. Obszary stosowania pyt HC 8 1.2.1. Przeznaczenie pyt HC 8 1.2.2. Zakres stosowania pyt ze wzgldu na trwao stropw 8 1.2.3. Odporno ogniowa stropw z pyt HC 9

1.3. Podstawowy asortyment pyt HC 9 1.3.1. Warianty zbrojenia pyt HC200 9 1.3.2. Warianty zbrojenia pyt HC265 10 1.3.3. Warianty zbrojenia pyt HC320 10 1.3.4. Warianty zbrojenia pyt HC400 11 1.3.5. Warianty zbrojenia pyt HC500 13

1.4. Ksztatowanie pyt pochodnych 14 1.4.1. Oglne wytyczne 14 1.4.2. Wykonywanie otworw w pytach 18 1.4.3. Wycicia przypodporowe w pytach HC 19 1.4.4. Wycicia przsowe w pytach HC 19 1.4.5. Pyty o zoonej perforacji 19 1.4.6. Zwone pasma pyt 21 1.4.7. Pyty docinane poprzecznie 23

1.5. Dane techniczne pyt i stropw z pyt HC 24

1.6. Wielkoci statyczne i geometryczne pyt HC 24

2. NONO PYT HC POD OBCIENIEM RWNOMIERNYM 27

2.1. Zakres oblicze statycznych 27

2.2. Nono pyt podstawowych 27 2.2.1. Sprawdzanie nonoci pyt HC 27 2.2.2. Tabele dopuszczalnych obcie pyt HC200 28 2.2.3. Tabele dopuszczalnych obcie pyt HC265 31 2.2.4. Tabele dopuszczalnych obcie pyt HC320 35 2.2.5. Tabele dopuszczalnych obcie pyt HC400 40 2.2.6. Tabele dopuszczalnych obcie pyt HC500 45

2.3. Nono pyt perforowanych 50 2.3.1. Podstawowe informacje 50 2.3.2. Wspczynniki korekcyjne 50 2.3.3. Pyty z wyciciami przypodporowymi 51 2.3.4. Pyty z wyciciami przsowymi 52

Wytyczne projektowania stropw z pyt spronych HC

- 3 -

2.4. Nono pyt docinanych wzdunie i poprzecznie 53

3. NONO PYT HC OBCIONYCH NIERWNOMIERNIE 54

3.1. Oglne wytyczne 54 3.1.1. Podstawowe informacje 54 3.1.2. Nono cigien sprajcych 54 3.1.3. Zakres oblicze statycznych 55

3.2. Nono pyt podstawowych 57 3.2.1. Sprawdzanie nonoci pyt na zginanie 57 3.2.2. Sprawdzanie nonoci na cinanie 58

3.3. Nono pyt perforowanych 58 3.3.1. Oglne zasady oblicze 58 3.3.2. Ograniczenia 58 3.3.3. Pyty z wyciciami przypodporowymi 58 3.3.4. Pyty z wyciciami przsowymi 59

3.4. Ugicia pyt HC 59

4. WARUNKI STOSOWANIA PYT HC W UKADACH CIANOWYCH 60

4.1. Oglne wytyczne 60 4.1.1. Podstawowe informacje 60 4.1.2. Zasady oblicze statycznych pyt utwierdzonych 60 4.1.3. Czynniki generujce momenty ujemne w pytach HC 60

4.2. Warunki rysoodpornoci dla pyt czciowo utwierdzonych 61

4.3. Specjalne rozwizania konstrukcyjne 62 4.3.1. Ograniczenie utwierdzenia pyt HC w cianach 62 4.3.2. Wzmacnianie strefy przypodporowej pyt HC 63

4.4. Stosowanie pyt perforowanych 64

5. WSPPRACA POPRZECZNA PYT 65

5.1. Informacje podstawowe 65

5.2. Rozdzia obcienia skupionego 65

5.3. Rozdzia obcienia liniowego 66

6. KONSTRUOWANIE STROPW Z PYT HC 68

6.1. Oglne wytyczne 68

6.2. Wzy podporowe stropw 68 6.2.1. Podstawowe wymagania 68 6.2.2. Wiece stropw 69 6.2.3. Oparcie pyt HC na belkach stalowych i elbetowych 69 6.2.4. Oparcie pyt HC na cianach 70

6.3. Boczne zamki 70 6.3.1. Podune styki midzy pytami 70 6.3.2. Wzy boczne 70

6.4. Zestawianie pyt HC w stropach 70

Wytyczne projektowania stropw z pyt spronych HC

- 4 -

7. SKADOWANIE, TRANSPORT I MONTA PYT 72

7.1. Skadowanie pyt w stosach 72

7.2. Wytyczne transportu pyt HC 72 7.2.1. Transport bliski 72 7.2.2. Transport daleki 72

7.3. Monta pyt HC 73

7.4. Prace kocowe zwizane z wykonaniem stropw 73

Wytyczne projektowania stropw z pyt spronych HC

- 5 -

0. PODSTAWA WYKONANIA DOKUMENTACJI

0.1. Podstawa formalna i klauzule Niniejsze opracowanie zostao wykonane na zamwienia nr FABUD WKB/1689/2011 z dnia

20. lipca 2011 roku (zamawiajcy: FABUD Wytwrnia Konstrukcji Betonowych S.A, ul. Wyzwolenia 2, 41-103 Siemianowice lskie). Niniejsze opracowanie stanowi drug cz zamwionych prac i jest uzupenieniem dokumentacji projektowej pyt HC.

0.2. Podstawa merytoryczna W celu wykonania niniejszego opracowania wykorzystano nastpujce dokumenty, materiay

rdowe i publikacje:

1) PN-EN 1990:2004 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji 2) PN-EN 1990:2004/Ap1:2004 3) PN-EN 1990:2004/A1:2006 (U) 4) PN-EN 1992-1-1:2004 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu - Cz 1-1: Reguy ogl-

ne i reguy dla budynkw 5) PN-EN 1992-1-2:2004 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu - Cz 1-2: Reguy ogl-

ne - Projektowanie na warunki poarowe 6) PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe elbetowe i sprone. Obliczenia statyczne i projekto-

wanie 7) PN-EN 13369:2005 Wsplne wymagania dla prefabrykatw z betonu 8) PN-EN 13369:2005/AC:2005 9) PN-EN 13369:2005/A1:2006 10) PN-EN 1168:2009 Prefabrykaty z betonu - Pyty kanaowe 11) PN-EN 206-1:2003 Beton. Cz 1: Wymagania, waciwoci, produkcja i zgodno 12) PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 13) PN-B-06712/A1:1997 14) PN-EN 197-1:2002 Cement. Cz 1: Skad, wymagania i kryteria zgodnoci dotyczce cemen-

tw powszechnego uytku 15) PN-B-12390:2001 Badania betonu 16) Manual for the design of hollow core slabs (second edition), Precast/Prestessed Concrete Insti-

tute, Chicago 1998 17) Ajdukiewicz A., Mames J.: Konstrukcje z betonu spronego, Polski Cement, Krakw 2004 18) Precast prestressed hollow core slabs. FIP Recommendations, Thomas Telford, London 1998 19) PN ISO 3443:1994 Tolerancje w budownictwie 20) Mianowski K.: Praca naukowo-badawcza 16/KS-48/74, cz I, Pyty z wyciciami, ITB Warsza-

wa 1977 21) Mianowski K., Sikora J.: Wybrane zagadnienia z dziedziny wytrzymaoci stropw SP, ITB War-

szawa 1983 22) Special design considerations for precast prestressed hollow core floors. FIP Guide to Good

Practice, January 1999 23) Praca zbiorowa, red. Knauff M.: Podstawy projektowania konstrukcji elbetowych i spronych

wedug Eurokodu 2, Sekcja Konstrukcji Betonowych KILiW PAN, Dolnolskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocaw 2006

24) Troszczyski G.: Projekt techniczny strunobetonowych pyt HC. Tom 15. Biuro konstrukcyjne STEELCO, Wrocaw 2011 (maszynopis)

Wytyczne projektowania stropw z pyt spronych HC

- 6 -

1. CHARAKTERYSTYKA STRUNOBETONOWYCH PYT STROPOWYCH HC

1.1. Oglny opis pyt HC

1.1.1. Cechy geometryczne pyt HC

Przedmiotowe pyty to prefabrykowane, strunobetonowe elementy przeznaczone do konstru-owania stropw w budynkach o rnorodnej funkcji i konstrukcji.

Asortyment strunobetonowych pyt stropowych HC tworzy pi typw pyt kanaowych o no-minalnej wysokoci: 200 mm, 265 mm, 320 mm, 400 mm i 500 mm. Odpowiednio do wysokoci przekroju, pyty zostay oznaczone symbolami: HC200, HC265, HC320, HC400 i HC500. Wszystkie pyty HC maj jednakow szeroko modularn 1200 mm.

W zalenoci od typu, pyty HC posiadaj odpowiednio sze, pi lub cztery podune wy-drenia (kanay), rozmieszczone rwnomiernie na szerokoci prefabrykatu i symetrycznie wzgldem pionowej paszczyzny rodkowej. W pytach HC200 wydronych jest sze okrgych kanaw o rednicy 155 mm. Kanay w tych pytach s umieszczone dokadnie w rodku wysokoci, w rozstawie osiowym 189 mm. Pyty HC265 maj pi kanaw o przekroju koa rednicy 194 mm, citego po bokach i u dou paszczyznami na gboko 5 mm. Osiowy rozstaw kanaw w tych pytach wynosi 224 mm. W pytach HC320, HC400 i HC500 s cztery kanay o owalnym przekroju poprzecznym, rozmieszczone w rozstawie osiowym 283 mm. Kanay w tych pytach maj przekrj owalny o wysoko-ci odpowiednio: 250 mm, 320 mm i 387 mm.

W bocznych powierzchniach pyt HC uformowane s podune wrby o szerokoci 50 mm i gbokoci 8 mm. Dziki tym wrbom, po wypenieniu na budowie stykw pyt betonem, midzy s-siadujcymi prefabrykatami powstaje rodzaj zamka (dybla), zdolnego przenie siy poprzeczne, jakie mog powstawa w stykach przy nierwnomiernym obcieniu stropu (rozdz.5).

Wszystkie pyty HC maj przekroje poprzeczne niezmienne na caej dugoci prefabrykatw (z wyjtkiem szczeglnych przypadkw, opisanych w rozdz.1.4). Ta cecha pyt HC jest wymuszona technologi produkcji. Pyty wytwarzane s metod wytaczania (ekstruzji) betonu na podoach torw nacigowych. Urzdzenie formujce (ekstruder) pobiera mieszank betonow o konsystencji wilgot-nej i za pomoc podajnikw limakowych wyciska j przez ustnik, ktrego ksztat jest negatywem przekroju formowanych pyt. Przesuwajc si wzdu toru, urzdzenie pozostawia za sob waciwie uformowan wstg zagszczonego betonu, ktra po zwizaniu cementu i spreniu jest cita pi tarczow na odcinki o wymaganej dugoci. Istnieje take moliwo podunego i poprzecznego do-cinania prefabrykatw, w celu uzyskania pyt zwonych oraz pyt o ksztacie rzutu innym ni prosto-ktny (rozdz.1.4). Taki sposb dzielenia wstgi pozwala otrzymywa pyty o praktycznie dowolnej du-goci, z dokadnoci wykonania 25 mm. Pyty HC200 mog mie rozpitoci od 2,4 m do 10,80 m, pyty HC265 - od 4,50 m do 12,90 m, pyty HC320 - od 4,5 m do 16,2 m, pyty HC400 - od 4,5 m do 18,0 m, a pyty HC500 - od 4,5 m do 20,1m.

Istnieje ponadto moliwo perforowania pyt, w celu uniknicia kolizji stropw z innymi ele-mentami budynku (rozdz.1.4).

Przekroje poprzeczne wszystkich pyt HC przedstawiono na rys.1.1.

Wytyczne projektowania stropw z pyt spronych HC

- 7 -

Rys.1.1. Przekroje poprzec

View more